Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:"

Transkript

1 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

2 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: Corbis/Polfoto

3 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

4 RESUMÉ Fraværet af en fungerende centralmagt og sammenbruddet i lov og orden i Somalia, kombineret med stor fattigdom, har ført til en stærk stigning i piraterivirksomheden ud for Somalias 1800 sømil lange kystlinje - og siden 2009 også i det Arabiske Hav og det Indiske Ocean. Den øgede pirataktivitet har store personlige omkostninger for de mennesker, der holdes som gidsler, og deres pårørende. Også de personer, der udfører deres arbejde om bord på de skibe, som passerer farvandet, er berørte. Dertil kommer, at pirateriet har haft en betydelig negativ indvirkning på den internationale kommercielle skibsfart og samhandel, hvilket også har stor betydning for de afrikanske lande, der oplever faldende handel og stigende varepriser. Pirateriet er en udfordring af globalt omfang. For en søfartsnation som Danmark, der står for ca. 10 pct. af den globale transport på verdenshavene målt i værdi, er problemet mærkbart. Indsatsen mod pirateri er derfor af høj prioritet for den danske regering. Regeringen vil med denne strategi skabe en sammenhængende, flerårig ramme for den bredspektrede danske indsats mod pirateri. Samtidigt sættes den danske indsats ind i en international kontekst. Det overordnede formål med den danske indsats er at bidrage til, at farvandene ud for Afrikas Horn og det Indiske Ocean er sikre og sejlbare for dansk og international skibsfart. Indsatsen omfatter bilaterale og multilaterale politiske, militære, juridiske og kapacitetsopbyggende tiltag. Pirateristrategien ligger i forlængelse af det danske Somalia politikpapir, som sætter Danmarks politiske og bistandsmæssige engagement i Somalia ind i en strategisk ramme. Strategien fokuserer blandt andet på Danmarks bidrag til AT: fremme international koordination og fokus på pirateribekæmpelse, samt styrke regionalt og bilateralt samarbejde om pirateribekæmpelse, bekæmpe pirater ved periodevis udsendelse af et flådebidrag og et maritimt overvågningsfly, finde praktiske løsninger på de juridiske udfordringer, som pirateribekæmpelse indebærer, I STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

5 arbejde for at ansøgningsprocessen i relation til civile bevæbnede vagter bliver tilrettelagt så fleksibelt som muligt samt arbejde for at der internationalt udarbejdes retningslinjer for anvendelse af civile bevæbnede vagter, støtte opfølgning af skibenes overholdelse af Best Management Practices (BMP), opbygge kapaciteter, så landene i regionen selv kan varetage udfordringerne på sigt, herunder støtte til opbygning af kystvagtfunktioner i regionen samt fængselskapacitet i Somaliland og Puntland, øge den internationale indsats for at ramme piraternes bagmænd, herunder gennem initiativer mod hvidvaskning af penge. RESUME II

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Situationen og udfordringerne Strategiske overvejelser Den internationale ramme Bekæmpelse af pirateriet Beskyttelse af skibsfarten Kapacitetsopbygning Risikoelementer Afrapportering

8 INDLEDNING Det overordnede formål med strategien for den danske indsats for pirateribekæmpelse er at bidrage til at farvandene ud for Afrikas Horn og det Indiske Ocean er sikre og sejlbare for dansk og international skibsfart. Danmark har længe ydet betragtelige bidrag - militært, politisk, juridisk og finansielt - til de internationale bestræbelser på at imødegå de store udfordringer, som pirateriet ud for Afrikas Horn udgør. Denne strategi samler den bredspektrede danske indsats i relation til pirateribekæmpelse i én politisk ramme, der vil styrke koordination, konsistens og sammenhæng mellem de mange facetter af den danske indsats. Strategien ser på det danske bidrag til pirateribekæmpelse i et længere perspektiv frem til og med 2014, sætter Danmarks støtte til Somalia Danmark bidrager til fred og stabilitet i Somalia gennem en international indsats, der samtænker både de politiske og militære, humanitære og udviklingspolitiske indsatser i Somalia og regionen som helhed. Indsatsen foregår såvel bilateralt som inden for FN og EU og i tæt samarbejde med den Afrikanske Union (AU) og den østafrikanske samarbejdsorganisation (IGAD). Det nye danske bistandsprogram for Somalia for perioden forventes at have en budgetramme på mindst 370 mio. kr. Indsatsen vil løbende blive tilpasset situationen i de enkelte regioner og har både et humanitært og et udviklingsmæssigt fokus i de mere stabile områder af Somalia, herunder særligt i Somaliland, hvor Danmark bl.a. vil støtte fremme af vækst og beskæftigelse. indsatsen ind i en international sammenhæng, og repræsenterer samtidig en styrkelse af indsatsen. Der er bred erkendelse af, at den langsigtede og bæredygtige løsning på pirateriproblemet skal findes på land i Somalia. Uden fred, stabilitet og udvikling i Somalia, vil vi ikke se en ende på pirateriet. Den strategiske ramme for den danske indsats i Somalia, som omfatter politiske, sikkerhedspolitiske og bistandspolitiske tiltag er beskrevet i regeringens Somalia politikpapir fra februar Etablering af en stabil og fungerende stat i hele Somalia, som er i stand til at 2 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

9 varetage egen sikkerhed og udvikling, herunder økonomisk, har lange udsigter. Der er derfor behov for også at sætte ind med en række tiltag for at dæmme op for pirateriet og den trussel, pirateriet udgør for den internationale skibsfart, herunder for danske skibe og personer om bord på skibene. Dette er sigtet med denne strategi, som udelukkende fokuserer på tiltag målrettet pirateribekæmpelse. Denne strategi skal ses i sammenhæng med den langsigtede danske indsats i Somalia og regionen som helhed, der står centralt i de samlede bestræbelser på at dæmme op for pirateriet. INDLEDNING 3

10 SITUATIONEN OG UDFORDRINGERNE Der er lavet mange analyser af situationen i Somalia og årsagerne til pirateriet, dets omfang og metoder. En detaljeret gengivelse af de mange betragtninger og analyser er ikke hensigtsmæssig i denne sammenhæng, hvor der fokuseres på den strategiske ramme for den fremadrettede danske indsats. Følgende skal derfor alene betragtes som et kort og overordnet oprids over centrale problemstillinger, der sætter strategien ind i en regional og politisk kontekst. Somalia er en skrøbelig stat med store regionale forskelle. Den sydlige og centrale del med hovedstaden Mogadishu befinder sig i en alvorlig humanitær og sikkerhedsmæssig krise. Overgangsregeringen kontrollerer kun en begrænset del af hovedstaden og enkelte provinser. Somaliland i nordvest Kort: Corbis/Polfoto 4 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

11 er mere stabilt, og regionen fik i sommeren 2010 en ny demokratisk valgt regering. Puntland, som dækker den nordøstlige del af Somalia, herunder selve Hornet, er i nogen grad stabil, men det er fra Puntland, at en stor del af pirateriet udgår. Andre regioner i Somalia bevæger sig i samme retning, men er ikke nået helt så langt. Det gælder bl.a. Galmudug. Situationen i Somalia udvikler sig løbende og til dels uforudsigeligt. Der er ikke på nuværende tidspunkt beviser for et operativt samarbejde mellem piraterne og den militante sunniekstremistiske gruppe Al-Shabaab, der opererer i den sydlige og centrale del af Somalia, om end der er tegn på, at pirater i nogle tilfælde må betale beskyttelsespenge i de områder, hvor begge grupper er repræsenteret. Det skal dog fremhæves, at Al-Shabaab ikke er en entydig størrelse, og at betaling til en lokal gruppe, der kalder sig Al-Shabaab, ikke nødvendigvis er betaling til den del af Al-Shabaab, der åbent bekender sig til Al-Qaedas ideologi. Både pirateriet og konflikten i det sydlige og centrale Somalia har en destabiliserende effekt på hele Afrikas Horn. Om end der blandt befolkningen i Somalia kan spores en betydelig modvilje mod pirateriet, har fraværet af en centralmagt og sammenbruddet i lov og orden, kombineret med stor fattigdom, ført til en stærk stigning i piraterivirksomheden ud for Somalias 1800 sømil lange kystlinje. Siden 2009 har pirateriet endog bredt sig langt ud i det Arabiske Hav og det Indiske Ocean. Den øgede pirataktivitet har i særlig grad store personlige omkostninger for de mennesker, der holdes som gidsler, og deres pårørende. Også de personer, der udfører deres arbejde om bord på de skibe, som passerer området, er berørte. Trafikken i området sikrer forsyninger til Europa og til Afrika, herunder også nødhjælp, og har stor betydning for verdenshandlen. Pirateriet har derfor i de seneste år haft en betydelig negativ indvirkning på den globale kommercielle skibsfart og samhandel, ikke mindst for de afrikanske lande, der oplever faldende handel og stigende varepriser. Pirateriet er en udfordring af globalt omfang. For en søfartsnation som Danmark, der står for ca. 10 pct. af den globale transport på verdenshavene målt i værdi, er problemet mærkbart. SITUATIONEN OG UDFORDRINGERNE 5

12 Ikke alene fordi piraterne udgør en betydelig trussel mod de mange søfolk, der sejler på danskflagede skibe, men også fordi pirateriaktiviteterne anslås at koste de danske rederier store summer, hvilket kan have negative konsekvenser for både staten og forbrugerne. Pirateriet udgår primært fra områderne Puntland og Galmudug, der er epicenter for planlægning, rekruttering og proviantering i forbindelse med pirateriet. Det er også herudfor, at de kaprede skibe samt de såkaldte piratmoderskibe hovedsagligt ligger for anker. Piraterne har vist sig i stand til hurtigt at omstille deres virksomhed i lyset af den internationale indsats og hurtigt udnytte nye muligheder. Tidligere anvendte piraterne relativt små fartøjer, der satte visse begrænsninger på deres aktionsradius. Men med øget indtjening og professionalisering har piraterne udviklet deres forretningsmetoder og operationsområde. Nogle piratgrupper gør nu i højere grad brug af større kaprede skibe som moderskibe, hvilket giver mulighed for at operere mere effektivt over langt større afstande, og uden at være begrænset af vejrforhold i samme grad som tidligere. Piratangreb er således registreret så langt syd som Madagaskar og sågar i indisk territorialfarvand, hvilket betyder, at piraternes operationsområde nu dækker et farvandsområde, der arealmæssigt er større end Vesteuropa. Samtidig beholder piraterne i visse tilfælde gidsler om bord på de fortsat operative moderskibe, hvor de kan udgøre et skjold mod de internationale styrkers indgriben på det åbne hav. Piraterne afstår generelt fra grov vold mod gidslerne, der ses som en handelsvare. Dog er der set eksempler på grovere voldsanvendelse og aggressiv adfærd, når kapringerne ikke forløber som planlagt fra piraternes side. Siden 2009 er der sket en udvikling, hvor både løsesum og forhandlingsperioden er forøget. Baggrunden for piraterivirksomheden er økonomisk vinding. Der vurderes således ikke at ligge politiske interesser til grund for piraterivirksomheden. Det er imidlertid vigtigt at gøre sig klart, at piraterivirksomheden har udviklet sig til en egentlig industri, hvori en række bagmænd og leverandører har stærke interesser. Løsepengene anvendes i nærområdet, og lokale leverandører og underleverandører inddrages i de økonomiske interesser. Det er ligeledes erkendt, at hvidvask af løsepengene finder sted gennem investeringer i 6 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

13 Nairobi, Dubai, Europa og USA. Det betyder, at stadig flere mennesker har økonomiske interesser i piraterivirksomheden og dermed ingen interesse i, at den ophører. SITUATIONEN OG UDFORDRINGERNE 7

14 STRATEGISKE OVERVEJELSER Udfordringerne er mange, og der er hverken hurtige eller enkle løsninger. Skal man pirateriet til livs, kræver det, at en lang række instrumenter bringes i anvendelse på både kort, mellemlangt og langt sigt. Denne strategi beskriver tiltag på kort- og mellemlangt sigt, som er målrettet bekæmpelse af piraterivirksomhed. En helhedsorienteret indsats Det er regeringens overbevisning, at vi kun ved en helhedsorienteret og bredspektret indsats kan gøre os forhåbning om at påvirke situationen i positiv retning. Det er endvidere væsentligt at fremhæve, at en effektiv indsats kræver en styrket og koordineret international indsats. Denne strategi omfatter et bredt spektrum af politiske, militære, praktiske, juridiske, økonomiske og kapacitetsopbygningsmæssige tiltag til imødegåelse af pirateriet, bilateralt og multilateralt. Udviklingsmæssige tiltag i Somalia, som f.eks. forbedring af levevilkår, fremme af erhvervsmuligheder og andet, som også er afgørende i relation til pirateribekæmpelse, er nærmere beskrevet i 8 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

15 Somalia politikpapiret. De udviklingsmæssige tiltag og de øvrige tiltag er nøje sammenhængende og gensidigt forstærkende. Ingen af dem kan stå alene. Målsætninger og omfang Strategien fokuserer på tre målsætninger: 1) at bekæmpe pirateriet, 2) at beskytte dansk og international skibsfart, og 3) at opbygge kapaciteter i regionen, så de berørte lande selv kan håndtere pirateri-udfordringen på længere sigt. Geografisk er indsatsen på det operative niveau fokuseret på farvandet ud for Afrikas Horn og den nordvestlige del af Det Indiske Ocean samt lande i denne region. Der sker også alvorlige piratangreb andre steder i verden, herunder ud for Afrikas vestkyst. Denne strategi fokuserer på Afrikas Horn og det Indiske Ocean, i lyset af at situationen i disse områder er eskaleret over de seneste år, hvor flere danske skibe har været udsat for både kapringer og kapringsforsøg. Politisk set er den danske indsats rettet bredt mod relevante bilaterale og multilaterale aktører. Der vil således blive redegjort for den fremadrettede indsats, både bilateralt og multilateralt og af såvel politisk som operativ og finansiel karakter. Den danske indsats vil dermed blive sat ind i en international kontekst og ramme. Strategien dækker perioden frem til Denne periode er sammenfaldende med varigheden af relevante politiske og finansielle rammer, herunder forsvarsforliget og den tværministerielle globalramme, der vil finde anvendelse i denne sammenhæng. Regeringen forventer at afsætte 200 mio. kr. i perioden frem til og med 2014 til indsatserne på Afrikas Horn fra Globalrammen, hvoraf en del vil gå til kapacitetsopbygningsindsatser med henblik på en mere langsigtet bekæmpelse af pirateriet. Hertil kommer de ressourcer Forsvarsministeriet sætter af til den militære indsats mod pirateri. STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

16 DEN INTERNATIONALE RAMME Danmark kan ikke løse pirateriproblemerne alene. Pirateriudfordringen kan kun imødegås ved en koordineret international indsats. Den danske strategi skal derfor ses som en del af den større internationale kontekst. Der er mange internationale aktører involveret i pirateribekæmpelse. På trods af det vigtige arbejde i regi af den internationale kontaktgruppe (Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia, CGPCS), synes der fortsat at være behov for styrket koordination særligt i relation til regional kapacitetsopbygning, herunder i kystvagtsektoren. En egentlig samlet international strategi for pirateribekæmpelse eksisterer ikke på nuværende tidspunkt. Danmark vil derfor arbejde for videst mulig koordination af den internationale indsats. FN s Sikkerhedsråd har bl.a. igen- Det danske skib Absalon. nem resolutionerne 1851 (2008), 1897 (2009), 1950 (2010) og 1976 (2011) sat rammerne for de internationale bestræbelser. Flådestyrkerne i området opererer således på et mandat fra FN, der opfordrer stater og organisationer til at 10 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

17 deltage i pirateribekæmpelse ud for Afrikas kyst med flådestyrker og fly. Også i regi af FN s Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC), FN s søfartsorganisation (IMO), FN s Udviklingsfond (UNDP) og FN s Politiske Kontor for Somalia (UNPOS) fokuseres der på pirateriproblemet. Danmark har, fra pirateriet kom i fokus, internationalt arbejdet i IMO på at fastholde det internationale engagement vedrørende bekæmpelse af pirateri og væbnet overfald mod skibe. Dette arbejde foregår nu både i FN og i IMO, som for 2011 har valgt bekæmpelse af pirateri som et af sine hovedindsatsområder. Herudover er der på anmodning fra FN s Sikkerhedsråd oprettet en international kontaktgruppe for pirateri ud for Somalias kyst (Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS)). Kontaktgruppen varetager koordinationen af det internationale samfunds indsats i fire undergrupper, der fokuserer på henholdsvis det operative og kapacitetsopbyggende, de juridiske udfordringer, industriens selvbeskyttelse samt kommunikation. Danmark er formand for den juridiske arbejdsgruppe. NATO spiller også en betydelig rolle i kraft af Operation Ocean Shield, der med dansk medvirken, bekæmper pirater til søs. EU, koalitionshovedkvarteret i Bahrain med bl.a. Task Force 151, samt en lang række lande bidrager ligeledes til flådeindsatsen i området. Alle lande med flådestyrker i området deltager i den såkaldte SHADE-mekanisme (Shared Awareness and Deconfliction), som har til formål at sikre en fælles tilgang til opgaven. De fleste aktører, herunder de nordiske, bidrager desuden i forskelligt omfang til den regionale kapacitetsopbygning. Hertil kommer regionale samarbejdsstrukturer, der i forskelligt omfang spiller en rolle i kampen mod pirateriet. Der er med Djibouti Code of Conduct indledt et samarbejde mellem 17 lande i regionen med sigte på informationsdeling og kapacitetsopbygning i relation til pirateri-bekæmpelse. IMO er ansvarlig for implementeringen af dette samarbejde. Der er endvidere via den såkaldte Kampala-proces oprettet en somalisk kontaktgruppe for pirateribekæmpelse og en mekanisme til udveksling af information mellem maritime DEN INTERNATIONALE RAMME 11

18 myndigheder i overgangsregeringen, Puntland og Somaliland, ligesom der under dette samarbejde er etableret et samarbejde mellem de tre enheder om udarbejdelsen af fælles love i relation til pirateri. Endelig har også den østafrikanske samarbejdsorganisation IGAD udarbejdet en strategi for pirateribekæmpelse på land i Somalia, som udgør en del af en nylig udarbejdet regional pirateristrategi for ESA- IO -regionen, der omfatter det østlige og sydlige Afrika samt regionen i det Indiske Ocean. Sidstnævnte støttes af EU. IGADs partnerlande har hilst initiativet velkommen, idet de samtidig har fremhævet behovet for koordinering med andre aktører og eksisterende indsatser. En kontinental tilgang i regi af den Afrikanske Union (AU) vurderes at have længere udsigter. Danmark deltager allerede aktivt i de internationale bestræbelser på at bekæmpe pirateriet. Dette indebærer en aktiv dansk rolle i CGPCS samt støtte til en lang række tiltag, som foregår i rammen af bl.a. FN, herunder særligt UNODC og IMO samt NATO. Der fokuseres også på styrkelse af regionale og bilaterale samarbejder. Søfartsstyrelsen deltager på Danmarks vegne i det asiatiske initiativ til bekæmpelse af pirateri, Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP), der bl.a. omfatter kapacitetsopbygning. Danmark har endvidere indgået en bilateral samarbejdsaftale med Indien, hvor også forebyggelsen af pirateri indgår. Der er behov for at arbejde for en mere aktiv rolle fra staterne i regionen med fokus på Tanzania og på de arabiske stater. Også fremadrettet vil Danmark på alle relevante niveauer og indsatsområder arbejde for at fremme en koordineret og fokuseret international indsats. Overordnet vil Danmark arbejde for: at fremme international koordination og fokus på pirateribekæmpelse, at styrke og deltage i regionalt samarbejde om pirateribekæmpelse, at styrke bilateralt samarbejde om pirateribekæmpelse, herunder for at fremme en mere aktiv rolle fra staterne i regionen. 12 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

19 BEKÆMPELSE AF PIRATERIET Mål: Fremme den maritime sikkerhed og styrke den internationale INDSATS mod pirateri ud for Afrikas Horn og i det Indiske Ocean Et centralt element i bekæmpelse af pirateri er bestræbelserne på at påvirke balancen mellem risiko og belønning, som i øjeblikket er i piraternes favør. Som situationen har udviklet sig, er pirateriet desværre en lukrativ branche, og konsekvenserne af at blive pågrebet og risikoen for efterfølgende at blive retsforfulgt er ikke høj nok til at afskrække potentielle pirater fra at vælge den levevej. Der er derfor behov for at sætte ind både i relation til den direkte bekæmpelse af piraterne maritimt og i forhold til retsforfølgelsesaspektet, herunder også indsatsen mod de bagmænd, der tjener allermest på pirateriet. Den militære indsats Der findes ingen endegyldige tal for antallet af piratangreb og kapringer ud for Somalias kyst, men man kan konstatere, at pirateriet fortsat udgør en stor udfordring. Medens antallet af kapringer fra har været svagt stigende, er der sket en markant stigning i antallet af angreb samtidigt med, at piraternes aktionsradius er udvidet markant. At stigningen i kapringer kun har været svagt stigende til trods for piraternes øgede aktivitet, må tilskrives det internationale samfunds indsats og koordination. Tidligere var piratangreb koncentreret i Adenbugten, herunder den internationale transitkorridor, som patruljeres af de internationale flådestyrker. Her er antallet af piratangreb imidlertid halveret. Det faldende antal kapringer i Adenbugten modsvares dog af øget pirateri i Somalibassinet og i Det Arabiske Hav. Den internationale flådetilstedeværelse har utvivlsomt haft en væsentlig betydning, blandt andet i kraft af et øget antal afværgede angreb. Hertil kommer, at antallet af uskadeliggjorte piratfartøjer med piraterirelateret udstyr om bord, som koalitionsstyrkerne i området har opbragt, er steget markant. Internationale flådestyrker har været til stede i farvandet ud for Afrikas Horn i en årrække. NATO, EU og den amerikansk ledede maritime koalitionsstyrke, Combined Task Force 151, opererer i området sammen med nationale bidrag fra lande som Indien, Kina, Rusland, Japan og Iran. Den internationale indsats koordineres mellem flådestyrkerne og skibsbranchen på regelmæssige møder i rammen af det såkaldte BEKÆMPELSE AF PIRATERIET 13

20 Kort: ICC Commercial Crimes Services (CCS), Layout: INDIA Shared Awareness and Deconfliction (SHADE) forum, der mødes i Bahrain. Den koordination, som sker i SHADE, er enestående, idet den sker på tværs af PIRAT-ANGREB FORSØG PÅ PIRAT-ANGREB (2010) operationer, organisationer og lande. Herudover koordinerer styrkecheferne til søs også indsatsen på det taktiske niveau. I gennemsnit er der mellem 20 og 40 flådefartøjer i det pirattruede farvand, som arealmæssigt nu er større end Vesteuropa. Selvom den internationale indsats har gjort en forskel og har forhindret mange kapringer, er det en vanskelig opgave at undsætte alle skibe i et så stort område med de ressourcer, der er til rådighed på nuværende tidspunkt. Dette understreger vigtigheden af et styrket internationalt fokus og samarbejde om bekæmpelse af pirateriet. Men det internationale samfund må også overveje, om flere penge til flådeindsats er den bedste måde at anvende ressourcerne på, og om problemet må angribes med nye midler. Rammerne for den danske indsats Danmark har siden 2008 som en af de første nationer deltaget aktivt i de internationale bestræbelser på at 14 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

21 bekæmpe pirateri. I 2008 eskorterede et dansk flådefartøj skibe fra FN s Verdensfødevareprogram med nødhjælp til Somalia. I 2008 og 2009 deltog Danmark i pirateribekæmpelse i rammen af den maritime koalitionsstyrke, Combined Task Force 150/151, og siden 2010 i NATO-regi, i Task Force 508 under Operation Ocean Shield. I 2011 bidrager Danmark i flere perioder til NATO s Operation Ocean Shield med et skib, inkl. helikopter og maritim indsatsstyrke. Den danske deltagelse i NATO s mission er baseret på Folketingsbeslutning B59 af Indsatsen sker indenfor rammen af forsvarsforliget , hvori bl.a. indgår målsætningen om at bidrage til internationale operationer, herunder missioner som NATOs pirateriindsats ud for Afrikas Horn. En styrket dansk sø- og luftmilitær INDSATS frem til 2014 Danmark skal fortsat være med i front for de internationale bestræbelser på pirateribekæmpelse, også militært. Regeringen vil derfor fortsætte med i perioder at tilbyde NATO et dansk flådebidrag, inkl. helikopter og maritim indsatsenhed, i rammen af Operation Ocean Shield. Flådebidraget vil kunne indsættes i op til seks måneder om året. Derudover vil regeringen styrke indsatsen med indsættelse af et maritimt overvågningsfly, som er en kapacitet, der efterspørges i den internationale indsats mod pirateri. Idet farvandet, hvor piraterne opererer, nu er blevet så stort, er der behov for overvågningsfly, der hurtigere og mere fleksibelt kan skabe et overblik, så koordination og indsættelse af de enkelte flådebidrag kan ske mere målrettet mod piraterne og deres aktiviteter. Danske overvågningsfly af typen Challenger vil kunne indsættes uafhængigt af flådebidraget i kortere perioder og under hensyntagen til flyenes øvrige opgaveløsning. Ud over det danske flåde- og flybidrag vurderes det vigtigt at styrke Danmarks deltagelse i koordinationen af det internationale samarbejde om pirateribekæmpelse, som foregår i de forskellige stabe i rammen af bl.a. NATO og koalitionshovedkvarteret i Bahrain. Regeringen vil derfor også udsende personel til de forskellige relevante operative stabe og hovedkvarterer. BEKÆMPELSE AF PIRATERIET 15

22 Overvejelser om et mere robust MANDAT Sikkerhedsrådsresolutionerne 1851 (2008), 1897 (2009), 1950 (2010) og 1976 (2011) giver de stater, der samarbejder med overgangsregeringen i Somalia, bemyndigelse til at anvende de nødvendige midler til at bekæmpe pirateri, også på Somalias landterritorium. Det er en forudsætning i Sikkerhedsrådsresolutionerne, at operationer mod pirater sker under overholdelse af gældende menneskerettighedsforpligtelser. Ingen af de nuværende antipiraterioperationer (Ocean Shield, Atalanta, Task Force 151) har hidtil anvendt muligheden for at gennemføre operationer på land i Somalia. Operationsområdet for NATO s operation Ocean Shield er således ind mod Somalia begrænset til Somalias indre territorialfarvand op til højvandsmærket ( high water mark ), hvilket betyder, at flådestyrkerne altid må have vand under kølen. På nuværende tidspunkt kan de internationale flådestyrker medvirke til at forhindre kapringer, tilbageholde formodede pirater og destruere piratrelateret udstyr, herunder de hurtigtgående fartøjer der anvendes til piratangreb, samt de moderskibe, som piraterne nu i højere grad opererer fra. De internationale flådestyrker har imidlertid ikke mulighed for at sætte ind over for piraterne, så snart de har fast grund under fødderne. Der er således mulighed for at destruere piratrelateret udstyr til søs, men ikke på land. I den offentlige debat har der været fremført forslag om også at bekæmpe piraterne på landjorden. Et mere robust mandat for den internationale indsats vil kunne overvejes, hvis der opstår behov herfor, herunder mandat til at ødelægge piraternes udstyr og installationer på land i nærheden af Somalias kyst. Ødelæggelse af piraternes udstyr og installationer kunne i givet fald ske med præcisionsstyrede våben fra fly, og hvor dette ikke er muligt i helt særlige tilfælde eventuelt med specialstyrker. Der vil imidlertid være tale om markante nye, risikable og omkostningskrævende tiltag, som bør overvejes nøje, før der eventuelt tages beslutning herom. Modsat det nuværende engagement vil sådanne tiltag i højere grad have karakter af indsatser, der forbindes med egentlige militære operationer. Sådanne indsatser vil være komplekse og underlagt flere ubekendte faktorer, og der vil derfor kunne være betydelige risici for såvel de indsatte 16 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI

23 styrkebidrag som civile. Der er således også risiko for, at piraternes tilpasning til risikoen for, at de internationale styrker gennemfører militære angreb rettet mod landområder i nærheden af Somalias kyst, kan gøre gidslernes situation endnu vanskeligere og farlig. Det er under alle omstændigheder klart, at en eventuel ændring af tilgangen til pirateribekæmpelse bør besluttes af en bred kreds af lande, og at eventuel dansk deltagelse i nye tiltag i givet fald vil ske i tæt samarbejde med internationale partnere, f.eks. i NATO-regi. Gidselbefrielsesaktioner og ind- SATSER mod moderskibe Piraternes anvendelse af kaprede skibe som moderskibe har også medført mulighed for at beholde gidsler om bord. Der skelnes mellem på den ene side mindre fartøjer, hvor der ikke er noget rederi bag, og hvor besætningen tvinges til at hjælpe piraterne med at operere det kaprede skib som piratmoderskib, og på den anden side fartøjer ejet af et rederi. De mindre fartøjer frigives som regel af piraterne, når piraterne ikke længere vurderer, at de kan benytte fartøjet som moderskib, mens piraterne ofte forhandler løsesum for rederiejede skibe og/eller deres besætning. Brug af moderskibe har den effekt, at gidslerne udgør et skjold mod angreb fra de internationale flådestyrker. Gidsler om bord på opankrede skibe og på moderskibe, der anvendes til angreb, gør således piraterne mindre sårbare. Det er vigtigt at erindre, at gidsler sammen med deres skib, udgør piraternes afgørende handelsvare i forbindelse med deres forhandlinger om løsesum. Øget anvendelse af gidselbefrielsesaktioner af kaprede skibe, hvor der forhandles om løsesum, samt aktioner i en fælles ramme, har været foreslået fra forskellige sider. Det er allerede nu muligt at iværksætte gidselbefrielsesoperationer under både national kommando og med eventuel støtte fra NATO, og der vurderes derfor ikke at være behov for ændringer i det nuværende mandat. I forbindelse med en planlagt befrielsesaktion vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt at indhente tilladelse fra de kendte flagstater, som har besætningsmedlemmer om bord, inden en operation iværksættes. Der er imidlertid ved sådanne aktioner en risiko for, at gidslerne kan komme til skade. Dertil kommer risikoen for hævnaktioner fra piraternes side. BEKÆMPELSE AF PIRATERIET 17

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014

STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 RESUMÉ Fraværet af en fungerende centralmagt og sammenbruddet i lov og orden i Somalia, kombineret

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august til og med november 2013

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august til og med november 2013 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august til og med november 2013 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Pirateriet ved Østafrika er faldet til det laveste aktivitetsniveau

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448

Strategi for den danske indsats mod pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018 Marts 2015 Udgiver: Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 Udenrigsministeriet Justitsministeriet Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018 Strategi for den danske indsats

Læs mere

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015

Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Ikke-klassificeret trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2015 til og med september 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold FE vurderer på baggrund af den nuværende tendens

Læs mere

STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018

STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018 STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI OG VÆBNET RØVERI TIL SØS 2015-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Strategiske overvejelser... 5 3. Afrikas Horn... 7 3.1 Situationen og udfordringerne på Afrikas

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Med den aftagende nordøstmonsun kan de somaliske pirater

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia

Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Udenrigsudvalget 2012-13 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 216 Offentligt Oversigt over Danmarks støtte til Somalia Regeringen har øget sin indsats i Somalia med en samlet ramme påomkring 650 mio.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2015 til og med marts 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Den igangværende nordøstmonsun begrænser piraternes operationer med

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012 Sydvestmonsunen blæser fortsat i store dele af Det Indiske Ocean, Somalibassinet og Det Arabiske Hav, og den begrænser

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. 1) 2011/1 LSF 116 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-5002-0006 Fremsat den 28. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet dec. 2013

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet dec. 2013 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet dec. 2013 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater viste i oktober og november 2013, at de fortsat råder over

Læs mere

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET:

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: MARITIME SECURITY MANAGEMENT Managing risk the safe way BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD! NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: EN GENNEMGANG AF PROCES OG ANBEFALINGER VED ANVENDELSE AF BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD PÅ SKIBE

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Nyhedsbrev for søfarende Maskinmestrenes Forening

Nyhedsbrev for søfarende Maskinmestrenes Forening Nyhedsbrev for søfarende Maskinmestrenes Forening Nr. 4 11. februar 2011 Indhold: 1. Overenskomstforhandlinger med Bilfærgernes Rederiforening 2. Overenskomstforhandlinger med Danmarks Rederiforening 3.

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1

Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 Bevæbnede vagter J U R I D I S K E U D F O R D R I N G E R O G S N U B L E T R Å D E K R I S T I N A S I I G, 4. M A J 2 0 1 1 2 Eller... Bevæbnede vagter - juridiske udfordringer og snubletråde Bevæbnede

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan

Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan Fempunktsplan for styrket anti-korruptionsindsats i Afghanistan De fem elementer i planen er: 1. Etablering af en taskforce på ambassaden i Kabul for at styrke anti-korruptionsarbejdet og udvikle et særskilt

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. 1) Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. 1) (Civile, bevæbnede vagter

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0667 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. februar 2016 Click here to enter text. Click here to enter text. Ændring af EMSA-forordningen,

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Søfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af, om der kan foretages landbaseret lodsning i danske farvande med en tilsvarende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Nyhedsbrev for søfarende Maskinmestrenes Forening

Nyhedsbrev for søfarende Maskinmestrenes Forening Nyhedsbrev for søfarende Maskinmestrenes Forening Nr. 25 09. december 2011 Indhold: 1. DIS og skat 2. Status på overenskomstforhandlinger 2010 3. Bedre levevilkår til søs 4. Hvad betyder Finansloven for

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : 119-1 : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 18. marts 2010. Europaudvalgets spørgsmål nr. 30 af 20. januar 2010 (EUU alm. del) Spørgsmål nr. 30:

Læs mere