Beskyt din ejendom mod stormflod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskyt din ejendom mod stormflod"

Transkript

1 Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet

2 2

3 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj vandstand i havet. Husene er beskyttet af et velanlagt dige 3

4 Hvorfor Når en ejendom beskyttes mod oversvømmelse, bliver omfanget af skader mindre. Derfor er etablering af beskyttelse under alle omstændigheder en god idé. Beskyttelse mod oversvømmelse er ejerens eget ansvar, opgave og udgift. Desuden er der mange tilfælde, hvor der ikke kan udbetales erstatning efter oversvømmelse i forbindelse med stormflod. For at en stormflod giver anledning til, at der kan udbetales erstatning i henhold til loven, skal vandstanden være så sjælden, at den i gennemsnit kun ses hvert år. Og i 7 i Lov om stormflod og stormfald står der blandt andet, at Erstatning for skader forårsaget af stormflod kan ud over selvrisikoen nedsættes eller helt bortfalde, såfremt:...skadelidte før eller efter skadens indtræden har forsømt at træffe foranstaltninger, som efter forholdene var rimelige, for at afværge eller begrænse den skade, der er indtruffet. Første gang en ejendom eller et område rammes af stormflod, er det ikke sikkert, at ejeren vidste, at der var en risiko. Lovens 7 vil derfor sædvanligvis først blive bragt i anvendelse anden gang, en ejendom rammes af stormflod, eller hvis der er tale om helt åbenlyse situationer, hvor risikoen burde være indset, f.eks. hvis ejendommen ligger foran et dige, helt ud til vandet i strandniveau eller tydeligt lavere end naboejendommene. Flere oplysninger findes på Huset ligger rimeligt højt i forhold til vandet og er dermed beskyttet mod oversvømmelse. Men huset er så tæt ved vandet, at høje bølger vil kunne slå direkte mod døre og vinduer. Her vil skot foran døre og vinduer kunne forhindre, at bølgerne forretter skade. 4

5 Hvilken type løsning Inden man går i gang med at beskytte sin ejendom, er der en række spørgsmål, som er værd at overveje: Hvor stor er risikoen? Skal beskyttelsen være permanent eller midlertidig? Hvordan sker oversvømmelsen? Skal det være en individuel løsning eller en løsning sammen med andre? Jo større risikoen er for oversvømmelse, jo vigtigere er det at få lavet en beskyttelse. Når risikoen er stor, betyder det, at der kan ske oversvømmelse i forbindelse med så almindelige vejrsituationer som f.eks. hård pålandsvind eller kuling, hvor der ikke er tale om stormflod. Der vil derfor ikke blive ydet erstatning efter erstatningsordningen. Permanente løsninger Diger, højvandsmure og tilsvarende foranstaltninger er permanente løsninger, men det er ikke altid muligt eller hensigtsmæssigt at lave noget permanent. Der er muligvis ikke plads, naboen kan være imod, eller oversvømmelsen sker på en måde, der er enklere at forhindre på anden vis. Midlertidige løsninger Skot, sandsække, flytning af indbo og lignende er en mindre synlig løsning, men kræver en grundig gennemgang af, hvordan oversvømmelsen sker. F.eks. skal alle åbninger findes. Midlertidige løsninger, som først etableres lige før vandet kommer, kræver, at vejrudviklingen følges, og at man har mulighed for at være til stede. Andre løsninger En løsning, som kan forhindre skade på meget indbo, er at undgå at placere ting, hvor vandet vil komme, dvs. fjerne ting fra kældre, bygninger på havnearealer eller evt. rydde sommerhuset, når det lukkes af for vinteren. En anden løsning, som reducerer omfanget af skader, er at bruge byggematerialer, der ikke tager skade af vand. Betongulve og murstensvægge kan tåle meget vand, trægulve derimod slår sig, og gipsvægge, tapeter og gulvtæpper suger vand. Det er en god idé at lave beskyttelsen sammen med naboerne. Det er f.eks. mere praktisk og også billigere at etablere et dige rundt om et sommerhusområde frem for at etablere et separat dige for hvert sommerhus. 5

6 Hvordan Betingelser for tilstrækkelig beskyttelse: Beskyttelsen skal være så høj, at vandet ikke løber over. Et godt udgangspunkt er, at højden svarer til en vandstand, som kun kommer en gang i hver 50 års periode i gennemsnit, også kaldet en 50 års vandstand, og dertil lægge lidt for bølgeopløb. Den højde svarer oftest til, hvad kommunen foreskriver i lokalplaner som laveste byggekote. Hvis kommunen ikke kender den, kan Kystdirektoratet oplyse den. Vejledende kan man sige, at de højvandstande, man skal regne med langs de indre kyster, vil ligge i intervallet 1,5-2,0 m. Beskyttelsen skal sikre, at vandet ikke løber udenom eller bagom. Se på området og tal eventuelt med kommunen, der tit har gode højdekort. Få en snak med de lokale, som har oplevet oversvømmelse og få et indtryk af, hvilke veje vandet kan komme. Man skal være opmærksom på, at vandet også kan komme bagfra og løbe langt langs grøfter og lave arealer. Stipassager og rørgennemføringer kan også fungere som adgangsveje for vandet. Beskyttelsen skal være tæt og stærk nok til at modstå vandets tryk og bølgernes slag. Et godt udgangspunkt for dette er de efterfølgende idéskitser. Det er altid en god idé at se på områdets ældre ejendomme og tale med personer, som er lokalkendte - der ligger megen erfaring gemt der. Hvornår Den normale stormflodsperiode er fra september til april, men det er ikke ualmindeligt at se oversvømmelser i sommerperioden. Derfor skal man som udgangspunkt altid være forberedt på, at det kan ske. Desuden skal man regne med, at det kan tage en del tid at få fremstillet og udført en effektiv oversvømmelsesbeskyttelse. 6

7 Idéskitser Idéskitserne er generelle konstruktionsanvisninger, der giver en række anbefalinger for, hvordan oversvømmelsesbeskyttelsen kan laves, og hvilke materialer der med fordel kan anvendes. De er udformet således, at de kan bruges som udgangspunkt for egne overvejelser og til drøftelser med håndværkere eller entreprenører. Midlertidige løsninger - skot og sandsække Anvendelse Skot anvendes typisk i byer, eller hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at lave ændringer i terrænet såsom diger og volde. Ejendommene kan også ligge så tæt ved vandet, at der ikke er plads til anden oversvømmelsesbeskyttelse. Især for ejendomme, der ligger meget tæt ved vandet, er det ikke altid højvande, der er værst. Det er ofte det direkte bølgeslag mod vægge, døre og vinduer, som ødelægger bygningen eller smadrer ruder, hvor vandet så kan løbe ind Metode Alle montager og samlinger skal udføres med omhu, ellers trænger vandet ind. Pris og udførelse Prisen for et skot er naturligvis afhængig af, hvordan det skal laves. Men da kravet til materialer er lille, og da kravet til forarbejdning heller ikke er stort, vil prisen være på kr. pr. skot. Prisniveau Montagen kan foretages af den lokale smed eller som gør det selv Sandsække kan stort set anvendes for alle åbninger, men det kræver, at man er i god tid, idet de skal lægges med omhu. Et lager af sandsække vil også være til gavn, hvis der viser sig flere huller end forudset. Plade af metal eller acryl Metalplade 7 Plade (mindst 8 mm tyk) Plade Plade (mindst 8 mm tyk) Gummiunderlag Rustfri skrue C-profil (styreskinne) plastfolie, så det er tæt Gummiunderlag Rustfri skrue Plade Siliconefuge

8 Permanente løsninger - diger og volde Anvendelse Et større område med flere ejendomme eller ejendomme med mange porte, døre og åbninger i øvrigt beskyttes lettest med et dige eller en vold. Diget kan også beskytte landområder og arealer mod oversvømmelser. Højden skal være som en 50 års vandstand plus lidt eksta for bølger. Ofte vil højden over det eksisterende terræn være under en halv meter. Metode Det yderste lag af diget eller volden laves af ler eller anden fed jord for at forhindre, at vandet siver igennem og for at gøre diget stærkt. Den inderste del kan laves af sand eller lignende, og naturligvis også ler. Det er vigtigt, at alt jordmaterialet presses godt sammen, så det ikke på et senere tidspunkt synker sammen. Diget/volden tilsås med græs. Græsset beskytter mod bølgernes angreb, og for at virke godt skal det være tæt og klippes kort. Det er vigtigt, at der ikke bruges sten, murbrokker eller lignende i diget, fordi det blot vil svække det. Det er nemlig således, at overgangen mellem hårde og bløde materialer ikke er fleksibel og derfor svag. Generelt lavt område Alle sti- og vejpassager skal helst laves, så de føres oven på diget. Er det imidlertid nødvendigt at lave passager, såsom indkørsler i diget, skal de være forberedte for skot eller have vandtætte porte. Bygges diget med en højde, hvor vandet en gang imellem kan komme over, skal det sikres, at det vand, der på den måde fanges, kan komme bort, når højvandet forsvinder. Det kan f.eks. gøres ved at dræne inden for diget og lade drænet få afløb til et lavere område uden for diget, f.eks. en grøft. 8

9 Pris og udførelse Prisen er afhængig af udformningen og omfanget af jordarbejdet. Ofte er det jordmateriale, der skal bruges, lige i nærheden, og prisen på jord, ler og sand er lav. Derfor er prisen hovedsageligt afhængig af den tid, arbejdet tager, og i hvilket omfang der skal bruges maskiner til jordarbejde og transport af materialer. En typisk pris for et dige, der er 0,5 m højt og 3 m bredt, vil være kr. pr. meter inkl. materialer. Prisniveau Bagvedliggende engområde Diget laves sædvanligvis af en lokal entreprenør eller maskinstation, men kan også laves som gør det selv. Inden arbejdet må igangsættes, skal ejeren sørge for de fornødne tilladelser fra myndighederne. Lavt område med bakkedrag Højvandsmuren her fungerer som beskyttelse mod oversvømmelse. Passagen bør være forsynet med f. eks. et skot for at undgå, at havet får adgang til området bag muren. 9

10 Eksempel på beskyttelse af et område Hejsager Strandby, der ligger mellem Haderslev og Åbenrå, blev i 1995 ramt af stormflod. Stormfloden var så kraftig, at den forrettede mange og alvorlige skader. Efter denne stormflod tog ejerne, tilskyndet af Stormrådet, initiativ til et fælles beskyttelsesprojekt. Området og måden, hvorpå oversvømmelsen var sket, blev gennemgået. Det viste sig, at området ikke var blevet oversvømmet ved, at vand var strømmet direkte ind fra havsiden, men ind over et tilstødende lavt engområde og op gennem en bæk langs med området (se pilene). På baggrund af disse forhold vurderede man, at bygningen af et fælles dige vendt mod grøften og engområdet ville løse problemerne. Diget stod færdigt i foråret 1997 og er i dag i stand til at yde fremtidige stormfloder effektiv modstand. Hejsager Strandby 10

11 11

12 Andre instanser At beskytte ejendom mod oversvømmelse er som udgangspunkt ejerens eget ansvar, opgave og udgift. Men selve beskyttelsen kan gribe ind på områder, som reguleres af myndigheder eller andre. Kystdirektoratet: Etablering af enhver form for kystbeskyttende foranstaltninger (diger, højvandsmure, høfder mv.) kræver tilladelse fra Kystdirektoratet i henhold til Kystbeskyttelsesloven. I forbindelse med ansøgning om kystbeskyttelse vil Kystdirektoratet inddrage andre relevante myndigheder, som vurderer, om projektet kræver tilladelse eller dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, fredningskendelser eller andet. Krav til ansøgningen fremgår af Kommune: Foretages der bygningsmæssige ændringer (tilbygning/ombygning), skal de relevante plan- og bygningsmyndigheder ansøges om tilladelse. Forsikringsselskab: Enhver konstruktiv ændring af ejendom (tilbygning, blænding af huller, mere eller mindre permanente skot) bør drøftes med forsikringsselskabet. Anden mand : Berører oversvømmelsesbeskyttelsen anden mands ejendom, skal der foreligge en aftale. Råd og vejledning Erstatningsordningen: Stormrådet, Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf , Generel teknik: Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, Tlf , Kystdirektoratet kan dog kun påtage sig begrænset individuel rådgivning. Udarbejdet december 2007

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere