Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet (beretning nr. 14/2007) 15. september 2010 RN A204/10 I. Indledning 1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 22. oktober 2008 i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet, at jeg ville følge udviklingen på en række punkter. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s Fødevareministeren og økonomi- og erhvervsministeren har tilkendegivet, at de ville iværksætte en række initiativer på baggrund af spørgsmål, der blev behandlet i beretningen. Jeg har fulgt udviklingen på følgende områder: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet) Ministeriets initiativer til at få fastlagt klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger, herunder for Innovationsloven. Ministeriets udvikling af retningslinjer for arbejdet med effekt. Rigsrevisionen finder, at retningslinjerne bør omfatte valg af metoder, klare kriterier for udvælgelse af ordninger til effektundersøgelse og sikring af et tilstrækkeligt datagrundlag. Økonomi- og Erhvervsministeriet Ministeriets initiativer til at få fastlagt klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger, herunder præcisering af målet for dødvægtstab for Vækstkaution. Ministeriets udvikling af en guide til at gennemføre evalueringer. Rigsrevisionen finder, at en sådan guide bl.a. bør indeholde retningslinjer for valg af metoder, kriterier for udvælgelse af ordninger, der skal undersøges, og sikring af et tilstrækkeligt datagrundlag. 3. Notatet er opdelt i 3 dele. I de 2 første afsnit følger jeg op på henholdsvis Fødevareministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets initiativer. Notatets 3. del handler om evaluering af Vækstfondens erhvervsfremmeordninger. Vækstfonden er blevet evalueret i foråret 2010, og evalueringen kortlægger den geografiske fordeling af Vækstfondens investeringer og 2 af erhvervsfremmeordningerne, som administreres af Vækstfonden. Jeg lovede Statsrevisorerne en redegørelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om ordningernes geografiske fordeling. 4. Fødevareministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet sendte i foråret 2010 en redegørelse til Rigsrevisionen, der beskriver de hidtidige initiativer, ministerierne iværksatte på baggrund af Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger. Rigsrevisionen har holdt et møde med begge ministerier, hvor redegørelserne og de iværksatte initiativer blev drøftet. Rigsrevisionen bad desuden Økonomi- og Erhvervsministeriet om bemærkninger til evalueringen af Vækstfonden.

3 2 II. Fødevareministeriet 5. Fødevareministeriet har 11 erhvervsfremmeordninger, der indgik i beretningen. Ministeriet har oplyst, at 4 af disse ordninger er ophørt siden Rigsrevisionens beretning i De resterende 7 ordninger drejer sig primært om innovation, forskning og udvikling i jordbrugsog fødevaresektoren. Fødevareministeriets initiativer for at få fastlagt klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger, herunder Innovationsloven 6. Regeringen indgik i juni 2009 aftale om Grøn Vækst med Dansk Folkeparti. Aftalen berører 4 af erhvervsfremmeordningerne og indebærer, at ordningerne skal ændres. Innovationsloven er blandt disse ordninger og ophæves i forbindelse med udmøntningen af aftalen om Grøn Vækst. Ministeriet har oplyst, at for de ordninger, der er omfattet af aftalen om Grøn Vækst, vil der blive fastsat klare og målbare mål for ordningernes effekt. Desuden vil ministeriet indsamle data, der kan belyse, om ordningerne får den ønskede effekt. Én af ordningerne er blevet justeret i overensstemmelse hermed, og de resterende ordninger vil blive justeret i løbet af Fødevareministeriet har oplyst, at der, ud over aftalen om Grøn Vækst, generelt har været fokus på at opstille klare og målbare mål for alle ministeriets erhvervsfremmeordninger. Ministeriet har vedtaget en overordnet koncernstrategi for effektbaseret styring, som gælder for perioden Formålet med strategien er, at Fødevareministeriet skal påvise, at den indsats, der gennemføres, har en effekt, som medvirker til at realisere de politisk opstillede mål. Som led i strategien skal der opstilles kvantitative mål for effekten af indsatsen. 8. De resterende 3 ordninger, der indgik i Rigsrevisionens beretning, er imidlertid ikke omfattet af ministeriets arbejde med at fastsætte klare og målbare mål. Den ene ordning er indløsning af statsgaranti for lån til yngre jordbrugere. Ordningen er gebyrfinansieret og stort set udgiftsneutral. De øvrige 2 ordninger er mindre ordninger, der samlet har en bevilling på ca. 15 mio. kr. Den ene ordning er et driftstilskud til 3 internationale organisationer på fiskeriområdet, og den anden ordning omfatter støtte til forsknings- og udredningsaktiviteter, som understøtter ministeriets myndighedsvaretagelse. Det er ministeriets opfattelse, at ordningerne, i sammenligning med de øvrige erhvervsfremmeordninger, har en særlig karakter. Derfor har ministeriet ikke indtil nu prioriteret at lade disse ordninger indgå i ministeriets arbejde med at fastsætte klare mål. 9. Jeg finder det tilfredsstillende, at Fødevareministeriet arbejder på at opstille klare og målbare mål for erhvervsfremmeordningerne, og at arbejdet forventes afsluttet i løbet af Ministeriets udvikling af retningslinjer for arbejdet med effekt 10. Fødevareministeriet har udmøntet ministeriets strategi for effektbaseret styring i en vejledning, som har til formål at implementere effektbaseret styring på ministerområdet. Vejledningen drejer sig bl.a. om opstilling af mål og målhierarki, udarbejdelse af indikatorer til effektmåling og måling af effekter. Vejledningen beskriver desuden ministeriets nye procedure for det lovforberedende arbejde, som indebærer, at de forventede effekter skal vurderes før vedtagelsen af nye love eller udstedelse af bekendtgørelser. Proceduren for vurdering af effekt i det lovforberedende arbejde skal bevirke, at målsætningerne er operationelle, så effekten af nye love og bekendtgørelser kan opgøres. I vejledningen opstilles desuden kriterier for, hvilke af ministeriets ordninger der er egnede til effektbaseret styring. Et af kriterierne er bl.a. ordningens økonomiske omfang. 11. Fødevareministeriet har desuden oplyst, at ministeriet har fortsat samarbejdet med Fødevareøkonomisk Institut om udvikling af metoder til effektvurdering. Samarbejdet har bl.a. resulteret i evaluering af 2 forskningsprogrammer og en effektvurdering af innovationsindsatsen.

4 3 12. Endelig har Fødevareministeriet oplyst, at de 4 erhvervsfremmeordninger, der er omfattet af aftalen om Grøn Vækst, vil blive effektundersøgt. 13. Jeg finder det tilfredsstillende, at Fødevareministeriet har taget initiativ til at udarbejde en vejledning for ministeriets effektbaserede styring, og at ministeriet har indgået et samarbejde med Fødevareøkonomisk Institut om udvikling af metoder til effektvurdering. Jeg finder det også tilfredsstillende, at ministeriet arbejder strategisk med at implementere effektbaseret styring på ministerområdet. III. Økonomi- og Erhvervsministeriet Ministeriets initiativer for at få fastlagt klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger, herunder Vækstkaution 14. I beretningen indgår 15 ordninger på Økonomi- og Erhvervsministeriets område, der administreres af henholdsvis Erhvervs- og Byggestyrelsen, Vækstfonden og Søfartsstyrelsen. Ministeriet har oplyst, at en af ordningerne er ophørt siden beretningen, og at en anden endnu ikke er udmøntet. 15. Ministeriet har siden Rigsrevisionens beretning i 2008 taget flere initiativer til at styrke arbejdet med effekt og evaluering. Ministeriet har bl.a. igangsat et koncernprojekt om effektiv håndhævelse af erhvervsregulering og har sat fokus på effektvurdering i ministeriets arbejdsprogram. Ministeriet har desuden oplyst, at arbejdet med at få fastlagt klare og målbare mål for erhvervsfremmeordningerne finder sted i de styrelser, der administrerer ordningerne. 16. Erhvervs- og Byggestyrelsen administrerer 9 af de 15 erhvervsfremmeordninger, som beretningen omfattede. Erhvervs- og Byggestyrelsen har oplyst, at styrelsen i 2009 har igangsat et større pilotprojekt med henblik på at styrke styrelsens evalueringskultur og brug af effektmåling. Projektet blev igangsat som opfølgning på Rigsrevisionens beretning. Det er styrelsens vurdering, at der var behov for en bredere indsats med evaluering og effektmåling end blot i forhold til styrelsens tilskudsordninger. Derfor gælder tiltagene ikke specifikt erhvervsfremmeordningerne, men vedrører derimod styrelsens arbejde generelt med fokus på 4 udvalgte områder. 17. Vækstfonden administrerer 4 af de 15 erhvervsfremmeordninger. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har indgået særskilte administrationsaftaler med Vækstfonden om de erhvervsfremmeordninger, der administreres af Vækstfonden. Departementet bruger administrationsaftaler, hvor varetagelsen af en opgave inkl. resurser delegeres til en anden institution (ud over fx styrelser). Ifølge ministeriet fremgår det af aftalerne, hvilke mål Vækstfonden skal styre efter. Det fremgik af beretningen, at Vækstfonden styrer Vækstkautionsordningen med udgangspunkt i 3 mål om henholdsvis kautionsvolumen, økonomisk balance og dødvægtstab. Rigsrevisionen bemærkede, at der var behov for at præcisere målet for dødvægtstabet, herunder for hvornår dødvægtstabets omfang er tilfredsstillende. Dødvægtstabet opstår, hvis Vækstfonden i forbindelse med vækstkautionsordningen garanterer et lån, som under alle omstændigheder ville være blevet givet under almindelige lånevilkår. For at følge op på omfanget af dødvægtstabet har ministeriet indarbejdet i administrationsaftalen for Vækstkautionsordningen, at Vækstfonden skal styre efter et minimalt dødvægtstab. Ministeriet har oplyst, at det har konkretiseret målet om minimering af dødvægtstab i administrationsaftalen, så andelen af lån, som også ville være ydet uden Vækstkaution, skal være lavere end 20 %. 18. Søfartsstyrelsen administrerer 2 mindre erhvervsfremmeordninger, hvoraf den ene er omfattet af en resultatkontrakt.

5 4 19. Jeg konstaterer, at Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget initiativ til at styrke arbejdet med effekt og evaluering i ministeriet, herunder at fastlægge mål. Jeg forventer, at ministeriet fortsætter arbejdet med at fastlægge klare og målbare mål for erhvervsfremmeordningerne. Ministeriets udvikling af en guide til at gennemføre evalueringer 20. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at ministeriet ikke, som tidligere planlagt, har udarbejdet en evalueringsguide, der gælder alle områder i koncernen. Det skyldes, at der er stor spændvidde i ministeriets ordninger og tiltag. Ministeriet vurderer derfor konkret, hvilke ordninger der skal evalueres på baggrund af resultatet af den løbende opfølgning. Desuden oplyser ministeriet, at en række af ministeriets erhvervsfremmeordninger er omfattet af en politisk aftale, der indeholder krav om evaluering. Ministeriet finder derfor, at det ikke er muligt at opstille generelle kriterier for, hvilke ordninger der skal underlægges større evalueringer. Ministeriet fastsætter derfor evalueringsmetode, datagrundlag mv. i forhold til den enkelte ordning. 5 af de 15 erhvervsfremmeordninger på Økonomi- og Erhvervsministeriets område er omfattet af en politisk aftale om evaluering (Globaliseringsaftalen), mens de resterende 10 ordninger ikke er omfattet af en politisk aftale om evaluering. Aftalen fastsætter ikke nærmere rammer for evalueringerne. 21. Erhvervs- og Byggestyrelsen har som led i styrelsens arbejde med at sætte fokus på effektmåling udarbejdet en evalueringsguide. Guiden giver inspiration til retningslinjer for bl.a. valg af monitoreringssystem til indsamling af data, valg af evalueringsmodel, timing af evaluering og gennemførelse af evaluering. Styrelsen har oplyst, at evalueringsguiden var en del af 1. fase af pilotprojektet omkring effektmåling, som blev igangsat i 2009 i forbindelse med Rigsrevisionens beretning. Pilotprojektet gik i første omgang på at opbygge tilstrækkelig viden om udfordringerne i forbindelse med effektmålinger af styrelsens opgaver. I det konkrete arbejde med evalueringsguiden blev strukturfondindsatsen i vækstforaene udvalgt med henblik på i første omgang at opbygge erfaring inden for et afgrænset område. Evalueringsguiden er derfor ikke udarbejdet til eller målrettet styrelsens erhvervsfremmeordninger. Erhvervs- og Byggestyrelsen har oplyst, at styrelsen i 2010 har påbegyndt 2. fase i pilotprojektet om ensretning og indtænkning af effektmåling i styrelsens opgavevaretagelse. Målsætningen er at udvikle en systematisk model for tilbagevendende effektmåling af styrelsens forskellige indsatser. Styrelsen arbejder med at skabe et flerårigt hjul for løbende effektmåling, hvori der bl.a. ud fra væsentlighed prioriteres i metodevalg mv. 22. I forhold til de 4 erhvervsfremmeordninger, der administreres af Vækstfonden, har ministeriet oplyst, at der ikke er udarbejdet en evalueringsguide, som fastsætter kriterier for evaluering af disse ordninger. Administrationsaftalerne mellem departementet og Vækstfonden indebærer dog overordnede krav om en løbende evaluering og/eller opfølgning af ordningerne. De resterende 2 erhvervsfremmeordninger er mindre ordninger, der administreres af Søfartsstyrelsen. Ordningerne har karakter af driftstilskud til henholdsvis forskningsenhed samt arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester. Ordningerne er ikke omfattet af en evalueringsguide. 23. Jeg konstaterer, at Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder med effektmåling og evaluering, og jeg noterer mig i den forbindelse, at styrelsen har udarbejdet en guide til gennemførelse af evaluering. Guiden gælder dog endnu ikke styrelsens erhvervsfremmeordninger. Jeg forventer, at styrelsen fortsætter arbejdet med at udbrede guiden til erhvervsfremmeordningerne.

6 5 IV. Geografisk fordeling af Vækstfondens investeringer 24. Et privat konsulentfirma har udarbejdet en evaluering af Vækstfonden, som blev offentliggjort i april Evalueringen kortlægger bl.a. den geografiske fordeling af Vækstfondens ventureinvesteringer. Disse var ikke omfattet af beretningen. Desuden kortlægger evalueringen den geografiske fordeling af støtten under 2 af de erhvervsfremmeordninger, som Vækstfonden administrerer, og som indgik i beretningen (lånegarantiordningerne kom-igang-lån og Vækstkaution). 25. Ventureinvesteringer er investeringer i nystartede, højteknologiske virksomheder med store vækstmuligheder. Disse virksomheder har ofte vanskeligt ved at få dækket deres behov for risikovillig kapital fra andre kilder. Vækstfondens ventureinvesteringer består af direkte og indirekte investeringer. Den første type af investeringer foretager fonden direkte i virksomhederne. Den anden type foretager Vækstfonden gennem investering i private venturefonde, som dernæst foretager investeringer i virksomhederne. Vækstfonden benytter primært indirekte investeringer. Vækstfondens ventureinvesteringer omfatter både nyinvesteringer og opfølgningsinvesteringer. Evalueringens kortlægning af den geografiske fordeling af Vækstfondens ventureinvesteringer tager alene udgangspunkt i Vækstfondens nyinvesteringer (herefter investeringer). 26. Evalueringen viser, at størstedelen af Vækstfondens direkte og indirekte ventureinvesteringer går til virksomheder i Region Hovedstaden. 80 % af Vækstfondens beløb til direkte investeringer går til Region Hovedstaden, mens de resterende 20 % fordeler sig på de øvrige 4 regioner. Målt på antallet af direkte investeringer er der en lidt større geografisk spredning, da 67 % af antallet af de direkte investeringer går til Region Hovedstaden. Det fremgår af evalueringen, at særligt i de seneste år har Region Syddanmark og i mindre grad Region Hovedstaden modtaget direkte investeringer. 81 % af Vækstfondens beløb til indirekte investeringer dvs. gennem private venturefonde går til Region Hovedstaden, mens resten fordeler sig ligeligt på de øvrige 4 regioner. Målt på antallet af indirekte investeringer er der en lidt større geografisk spredning, da 69 % af antallet af de indirekte investeringer går til Region Hovedstaden. Evalueringen vurderer, at baggrunden for den omtalte fordeling er, at især Region Hovedstaden og Region Syddanmark er kendetegnet ved at have mange venturevirksomheder koncentreret i klynger, som har gunstige rammevilkår for vækst. 27. De 2 erhvervsfremmeordninger kom-i-gang-lån og Vækstkaution er målrettet iværksættere med et mindre kapitalbehov, og hvor virksomheden kort tid efter etableringen kan sende et produkt på markedet. Evalueringen viser, at kom-i-gang-lån og Vækstkaution primært går til Vestdanmark. Ifølge evalueringen er 53 % af Vækstfondens midler til kom-i-gang-lån givet i Region Nordjylland, og 77 % af alle fondens midler til ordningen er givet vest for Storebælt. Vækstkaution fordeler sig noget mere jævnt mellem landets 5 regioner, men 68 % af alle vækstkautioner er givet i regioner vest for Storebælt. Evalueringen indeholder ikke en særskilt forklaring på den geografiske fordeling af de 2 erhvervsfremmeordninger kom-i-gang-lån og Vækstkaution.

7 6 Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at der ikke har været lagt geografiske kriterier til grund for fordelingen af Vækstfondens investeringer, lån og kautioner. En stor del af forskellen i regionernes andel af ventureinvesteringerne og lånegarantiordningerne afspejler regionale forskelle i virksomhedstyper og disses kapitalbehov og risikoprofil. Ministeriet fremhæver, at evalueringen ikke indeholder kritik af den geografiske fordeling og heller ikke giver anbefalinger til en ændret geografisk fordeling. Det er ministeriets opfattelse, at evalueringen viser, at Vækstfonden har leveret en relevant indsats for at leve op til sit lovbestemte formål om at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast. Rigsrevisionen har gennemgået ministeriets evaluering af Vækstfondens investeringer og støtte til erhvervsfremmeordninger. Jeg finder, at evalueringen indeholder en korrekt og dækkende beskrivelse, der kan lægges til grund ved vurderingen af Vækstfondens virksomhed og den geografiske fordeling af investeringer og støtte. V. Sammenfatning 28. Jeg finder, at Fødevareministeriet har haft fokus på at opstille klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger. Ministeriet har på en tilfredsstillende måde iværksat initiativer på de områder, som jeg tilkendegav, at jeg ville følge op på. Jeg finder det også tilfredsstillende, at ministeriet arbejder strategisk med at implementere effektbaseret styring på området. Jeg konstaterer, at Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget initiativ til at styrke arbejdet med effekt og evaluering i ministeriet, herunder at fastlægge mål. Jeg forventer, at ministeriet fortsætter arbejdet med at fastlægge klare og målbare mål for erhvervsfremmeordningerne på ministeriets område. Jeg er enig i Økonomi- og Erhvervsministeriets vurdering af, at der ikke har været lagt geografiske kriterier til grund for fordelingen af Vækstfondens investeringer, lån og kautioner, og at forskellen i regionernes andel af ventureinvesteringerne og lånegarantiordningerne afspejler regionale forskelle i virksomhedstyper og disses kapitalbehov og risikoprofil. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007

Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker. August 2007 Beretning til Statsrevisorerne om Økonomi- og Erhvervsministeriets engagement i de internationale investeringsbanker August 2007 BERETNING OM ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS ENGAGEMENT I DE INTERNATIONALE

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Oktober 2007 BERETNING OM GENNEMSIGTIGHED VEDRØRENDE SKATTEUDGIFTER (FRADRAG MV.) i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 15. juni 2009 09:59 Til: chm@fm.dk Cc: Peter Munch Jensen; Mads Hansen; Lasse Lau Lauridsen FRATRÅDT; Søren Lindemann Aagesen Emne: VS: Rigsrevisionens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. Danmarks Eksportråd. Marts 2004 RB A501/04. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om Danmarks Eksportråd Marts 2004 RB A501/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Formål... 19 B.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh Januar 2008 UDVIKLINGSBISTANDEN TIL BHUTAN OG BANGLADESH i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...1 II. Indledning...4

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere