Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet (beretning nr. 14/2007) 15. september 2010 RN A204/10 I. Indledning 1. Jeg lovede i mit notat til Statsrevisorerne af 22. oktober 2008 i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet, at jeg ville følge udviklingen på en række punkter. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for 2007, s Fødevareministeren og økonomi- og erhvervsministeren har tilkendegivet, at de ville iværksætte en række initiativer på baggrund af spørgsmål, der blev behandlet i beretningen. Jeg har fulgt udviklingen på følgende områder: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet) Ministeriets initiativer til at få fastlagt klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger, herunder for Innovationsloven. Ministeriets udvikling af retningslinjer for arbejdet med effekt. Rigsrevisionen finder, at retningslinjerne bør omfatte valg af metoder, klare kriterier for udvælgelse af ordninger til effektundersøgelse og sikring af et tilstrækkeligt datagrundlag. Økonomi- og Erhvervsministeriet Ministeriets initiativer til at få fastlagt klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger, herunder præcisering af målet for dødvægtstab for Vækstkaution. Ministeriets udvikling af en guide til at gennemføre evalueringer. Rigsrevisionen finder, at en sådan guide bl.a. bør indeholde retningslinjer for valg af metoder, kriterier for udvælgelse af ordninger, der skal undersøges, og sikring af et tilstrækkeligt datagrundlag. 3. Notatet er opdelt i 3 dele. I de 2 første afsnit følger jeg op på henholdsvis Fødevareministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets initiativer. Notatets 3. del handler om evaluering af Vækstfondens erhvervsfremmeordninger. Vækstfonden er blevet evalueret i foråret 2010, og evalueringen kortlægger den geografiske fordeling af Vækstfondens investeringer og 2 af erhvervsfremmeordningerne, som administreres af Vækstfonden. Jeg lovede Statsrevisorerne en redegørelse fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om ordningernes geografiske fordeling. 4. Fødevareministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet sendte i foråret 2010 en redegørelse til Rigsrevisionen, der beskriver de hidtidige initiativer, ministerierne iværksatte på baggrund af Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger. Rigsrevisionen har holdt et møde med begge ministerier, hvor redegørelserne og de iværksatte initiativer blev drøftet. Rigsrevisionen bad desuden Økonomi- og Erhvervsministeriet om bemærkninger til evalueringen af Vækstfonden.

3 2 II. Fødevareministeriet 5. Fødevareministeriet har 11 erhvervsfremmeordninger, der indgik i beretningen. Ministeriet har oplyst, at 4 af disse ordninger er ophørt siden Rigsrevisionens beretning i De resterende 7 ordninger drejer sig primært om innovation, forskning og udvikling i jordbrugsog fødevaresektoren. Fødevareministeriets initiativer for at få fastlagt klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger, herunder Innovationsloven 6. Regeringen indgik i juni 2009 aftale om Grøn Vækst med Dansk Folkeparti. Aftalen berører 4 af erhvervsfremmeordningerne og indebærer, at ordningerne skal ændres. Innovationsloven er blandt disse ordninger og ophæves i forbindelse med udmøntningen af aftalen om Grøn Vækst. Ministeriet har oplyst, at for de ordninger, der er omfattet af aftalen om Grøn Vækst, vil der blive fastsat klare og målbare mål for ordningernes effekt. Desuden vil ministeriet indsamle data, der kan belyse, om ordningerne får den ønskede effekt. Én af ordningerne er blevet justeret i overensstemmelse hermed, og de resterende ordninger vil blive justeret i løbet af Fødevareministeriet har oplyst, at der, ud over aftalen om Grøn Vækst, generelt har været fokus på at opstille klare og målbare mål for alle ministeriets erhvervsfremmeordninger. Ministeriet har vedtaget en overordnet koncernstrategi for effektbaseret styring, som gælder for perioden Formålet med strategien er, at Fødevareministeriet skal påvise, at den indsats, der gennemføres, har en effekt, som medvirker til at realisere de politisk opstillede mål. Som led i strategien skal der opstilles kvantitative mål for effekten af indsatsen. 8. De resterende 3 ordninger, der indgik i Rigsrevisionens beretning, er imidlertid ikke omfattet af ministeriets arbejde med at fastsætte klare og målbare mål. Den ene ordning er indløsning af statsgaranti for lån til yngre jordbrugere. Ordningen er gebyrfinansieret og stort set udgiftsneutral. De øvrige 2 ordninger er mindre ordninger, der samlet har en bevilling på ca. 15 mio. kr. Den ene ordning er et driftstilskud til 3 internationale organisationer på fiskeriområdet, og den anden ordning omfatter støtte til forsknings- og udredningsaktiviteter, som understøtter ministeriets myndighedsvaretagelse. Det er ministeriets opfattelse, at ordningerne, i sammenligning med de øvrige erhvervsfremmeordninger, har en særlig karakter. Derfor har ministeriet ikke indtil nu prioriteret at lade disse ordninger indgå i ministeriets arbejde med at fastsætte klare mål. 9. Jeg finder det tilfredsstillende, at Fødevareministeriet arbejder på at opstille klare og målbare mål for erhvervsfremmeordningerne, og at arbejdet forventes afsluttet i løbet af Ministeriets udvikling af retningslinjer for arbejdet med effekt 10. Fødevareministeriet har udmøntet ministeriets strategi for effektbaseret styring i en vejledning, som har til formål at implementere effektbaseret styring på ministerområdet. Vejledningen drejer sig bl.a. om opstilling af mål og målhierarki, udarbejdelse af indikatorer til effektmåling og måling af effekter. Vejledningen beskriver desuden ministeriets nye procedure for det lovforberedende arbejde, som indebærer, at de forventede effekter skal vurderes før vedtagelsen af nye love eller udstedelse af bekendtgørelser. Proceduren for vurdering af effekt i det lovforberedende arbejde skal bevirke, at målsætningerne er operationelle, så effekten af nye love og bekendtgørelser kan opgøres. I vejledningen opstilles desuden kriterier for, hvilke af ministeriets ordninger der er egnede til effektbaseret styring. Et af kriterierne er bl.a. ordningens økonomiske omfang. 11. Fødevareministeriet har desuden oplyst, at ministeriet har fortsat samarbejdet med Fødevareøkonomisk Institut om udvikling af metoder til effektvurdering. Samarbejdet har bl.a. resulteret i evaluering af 2 forskningsprogrammer og en effektvurdering af innovationsindsatsen.

4 3 12. Endelig har Fødevareministeriet oplyst, at de 4 erhvervsfremmeordninger, der er omfattet af aftalen om Grøn Vækst, vil blive effektundersøgt. 13. Jeg finder det tilfredsstillende, at Fødevareministeriet har taget initiativ til at udarbejde en vejledning for ministeriets effektbaserede styring, og at ministeriet har indgået et samarbejde med Fødevareøkonomisk Institut om udvikling af metoder til effektvurdering. Jeg finder det også tilfredsstillende, at ministeriet arbejder strategisk med at implementere effektbaseret styring på ministerområdet. III. Økonomi- og Erhvervsministeriet Ministeriets initiativer for at få fastlagt klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger, herunder Vækstkaution 14. I beretningen indgår 15 ordninger på Økonomi- og Erhvervsministeriets område, der administreres af henholdsvis Erhvervs- og Byggestyrelsen, Vækstfonden og Søfartsstyrelsen. Ministeriet har oplyst, at en af ordningerne er ophørt siden beretningen, og at en anden endnu ikke er udmøntet. 15. Ministeriet har siden Rigsrevisionens beretning i 2008 taget flere initiativer til at styrke arbejdet med effekt og evaluering. Ministeriet har bl.a. igangsat et koncernprojekt om effektiv håndhævelse af erhvervsregulering og har sat fokus på effektvurdering i ministeriets arbejdsprogram. Ministeriet har desuden oplyst, at arbejdet med at få fastlagt klare og målbare mål for erhvervsfremmeordningerne finder sted i de styrelser, der administrerer ordningerne. 16. Erhvervs- og Byggestyrelsen administrerer 9 af de 15 erhvervsfremmeordninger, som beretningen omfattede. Erhvervs- og Byggestyrelsen har oplyst, at styrelsen i 2009 har igangsat et større pilotprojekt med henblik på at styrke styrelsens evalueringskultur og brug af effektmåling. Projektet blev igangsat som opfølgning på Rigsrevisionens beretning. Det er styrelsens vurdering, at der var behov for en bredere indsats med evaluering og effektmåling end blot i forhold til styrelsens tilskudsordninger. Derfor gælder tiltagene ikke specifikt erhvervsfremmeordningerne, men vedrører derimod styrelsens arbejde generelt med fokus på 4 udvalgte områder. 17. Vækstfonden administrerer 4 af de 15 erhvervsfremmeordninger. Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har indgået særskilte administrationsaftaler med Vækstfonden om de erhvervsfremmeordninger, der administreres af Vækstfonden. Departementet bruger administrationsaftaler, hvor varetagelsen af en opgave inkl. resurser delegeres til en anden institution (ud over fx styrelser). Ifølge ministeriet fremgår det af aftalerne, hvilke mål Vækstfonden skal styre efter. Det fremgik af beretningen, at Vækstfonden styrer Vækstkautionsordningen med udgangspunkt i 3 mål om henholdsvis kautionsvolumen, økonomisk balance og dødvægtstab. Rigsrevisionen bemærkede, at der var behov for at præcisere målet for dødvægtstabet, herunder for hvornår dødvægtstabets omfang er tilfredsstillende. Dødvægtstabet opstår, hvis Vækstfonden i forbindelse med vækstkautionsordningen garanterer et lån, som under alle omstændigheder ville være blevet givet under almindelige lånevilkår. For at følge op på omfanget af dødvægtstabet har ministeriet indarbejdet i administrationsaftalen for Vækstkautionsordningen, at Vækstfonden skal styre efter et minimalt dødvægtstab. Ministeriet har oplyst, at det har konkretiseret målet om minimering af dødvægtstab i administrationsaftalen, så andelen af lån, som også ville være ydet uden Vækstkaution, skal være lavere end 20 %. 18. Søfartsstyrelsen administrerer 2 mindre erhvervsfremmeordninger, hvoraf den ene er omfattet af en resultatkontrakt.

5 4 19. Jeg konstaterer, at Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget initiativ til at styrke arbejdet med effekt og evaluering i ministeriet, herunder at fastlægge mål. Jeg forventer, at ministeriet fortsætter arbejdet med at fastlægge klare og målbare mål for erhvervsfremmeordningerne. Ministeriets udvikling af en guide til at gennemføre evalueringer 20. Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at ministeriet ikke, som tidligere planlagt, har udarbejdet en evalueringsguide, der gælder alle områder i koncernen. Det skyldes, at der er stor spændvidde i ministeriets ordninger og tiltag. Ministeriet vurderer derfor konkret, hvilke ordninger der skal evalueres på baggrund af resultatet af den løbende opfølgning. Desuden oplyser ministeriet, at en række af ministeriets erhvervsfremmeordninger er omfattet af en politisk aftale, der indeholder krav om evaluering. Ministeriet finder derfor, at det ikke er muligt at opstille generelle kriterier for, hvilke ordninger der skal underlægges større evalueringer. Ministeriet fastsætter derfor evalueringsmetode, datagrundlag mv. i forhold til den enkelte ordning. 5 af de 15 erhvervsfremmeordninger på Økonomi- og Erhvervsministeriets område er omfattet af en politisk aftale om evaluering (Globaliseringsaftalen), mens de resterende 10 ordninger ikke er omfattet af en politisk aftale om evaluering. Aftalen fastsætter ikke nærmere rammer for evalueringerne. 21. Erhvervs- og Byggestyrelsen har som led i styrelsens arbejde med at sætte fokus på effektmåling udarbejdet en evalueringsguide. Guiden giver inspiration til retningslinjer for bl.a. valg af monitoreringssystem til indsamling af data, valg af evalueringsmodel, timing af evaluering og gennemførelse af evaluering. Styrelsen har oplyst, at evalueringsguiden var en del af 1. fase af pilotprojektet omkring effektmåling, som blev igangsat i 2009 i forbindelse med Rigsrevisionens beretning. Pilotprojektet gik i første omgang på at opbygge tilstrækkelig viden om udfordringerne i forbindelse med effektmålinger af styrelsens opgaver. I det konkrete arbejde med evalueringsguiden blev strukturfondindsatsen i vækstforaene udvalgt med henblik på i første omgang at opbygge erfaring inden for et afgrænset område. Evalueringsguiden er derfor ikke udarbejdet til eller målrettet styrelsens erhvervsfremmeordninger. Erhvervs- og Byggestyrelsen har oplyst, at styrelsen i 2010 har påbegyndt 2. fase i pilotprojektet om ensretning og indtænkning af effektmåling i styrelsens opgavevaretagelse. Målsætningen er at udvikle en systematisk model for tilbagevendende effektmåling af styrelsens forskellige indsatser. Styrelsen arbejder med at skabe et flerårigt hjul for løbende effektmåling, hvori der bl.a. ud fra væsentlighed prioriteres i metodevalg mv. 22. I forhold til de 4 erhvervsfremmeordninger, der administreres af Vækstfonden, har ministeriet oplyst, at der ikke er udarbejdet en evalueringsguide, som fastsætter kriterier for evaluering af disse ordninger. Administrationsaftalerne mellem departementet og Vækstfonden indebærer dog overordnede krav om en løbende evaluering og/eller opfølgning af ordningerne. De resterende 2 erhvervsfremmeordninger er mindre ordninger, der administreres af Søfartsstyrelsen. Ordningerne har karakter af driftstilskud til henholdsvis forskningsenhed samt arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester. Ordningerne er ikke omfattet af en evalueringsguide. 23. Jeg konstaterer, at Erhvervs- og Byggestyrelsen arbejder med effektmåling og evaluering, og jeg noterer mig i den forbindelse, at styrelsen har udarbejdet en guide til gennemførelse af evaluering. Guiden gælder dog endnu ikke styrelsens erhvervsfremmeordninger. Jeg forventer, at styrelsen fortsætter arbejdet med at udbrede guiden til erhvervsfremmeordningerne.

6 5 IV. Geografisk fordeling af Vækstfondens investeringer 24. Et privat konsulentfirma har udarbejdet en evaluering af Vækstfonden, som blev offentliggjort i april Evalueringen kortlægger bl.a. den geografiske fordeling af Vækstfondens ventureinvesteringer. Disse var ikke omfattet af beretningen. Desuden kortlægger evalueringen den geografiske fordeling af støtten under 2 af de erhvervsfremmeordninger, som Vækstfonden administrerer, og som indgik i beretningen (lånegarantiordningerne kom-igang-lån og Vækstkaution). 25. Ventureinvesteringer er investeringer i nystartede, højteknologiske virksomheder med store vækstmuligheder. Disse virksomheder har ofte vanskeligt ved at få dækket deres behov for risikovillig kapital fra andre kilder. Vækstfondens ventureinvesteringer består af direkte og indirekte investeringer. Den første type af investeringer foretager fonden direkte i virksomhederne. Den anden type foretager Vækstfonden gennem investering i private venturefonde, som dernæst foretager investeringer i virksomhederne. Vækstfonden benytter primært indirekte investeringer. Vækstfondens ventureinvesteringer omfatter både nyinvesteringer og opfølgningsinvesteringer. Evalueringens kortlægning af den geografiske fordeling af Vækstfondens ventureinvesteringer tager alene udgangspunkt i Vækstfondens nyinvesteringer (herefter investeringer). 26. Evalueringen viser, at størstedelen af Vækstfondens direkte og indirekte ventureinvesteringer går til virksomheder i Region Hovedstaden. 80 % af Vækstfondens beløb til direkte investeringer går til Region Hovedstaden, mens de resterende 20 % fordeler sig på de øvrige 4 regioner. Målt på antallet af direkte investeringer er der en lidt større geografisk spredning, da 67 % af antallet af de direkte investeringer går til Region Hovedstaden. Det fremgår af evalueringen, at særligt i de seneste år har Region Syddanmark og i mindre grad Region Hovedstaden modtaget direkte investeringer. 81 % af Vækstfondens beløb til indirekte investeringer dvs. gennem private venturefonde går til Region Hovedstaden, mens resten fordeler sig ligeligt på de øvrige 4 regioner. Målt på antallet af indirekte investeringer er der en lidt større geografisk spredning, da 69 % af antallet af de indirekte investeringer går til Region Hovedstaden. Evalueringen vurderer, at baggrunden for den omtalte fordeling er, at især Region Hovedstaden og Region Syddanmark er kendetegnet ved at have mange venturevirksomheder koncentreret i klynger, som har gunstige rammevilkår for vækst. 27. De 2 erhvervsfremmeordninger kom-i-gang-lån og Vækstkaution er målrettet iværksættere med et mindre kapitalbehov, og hvor virksomheden kort tid efter etableringen kan sende et produkt på markedet. Evalueringen viser, at kom-i-gang-lån og Vækstkaution primært går til Vestdanmark. Ifølge evalueringen er 53 % af Vækstfondens midler til kom-i-gang-lån givet i Region Nordjylland, og 77 % af alle fondens midler til ordningen er givet vest for Storebælt. Vækstkaution fordeler sig noget mere jævnt mellem landets 5 regioner, men 68 % af alle vækstkautioner er givet i regioner vest for Storebælt. Evalueringen indeholder ikke en særskilt forklaring på den geografiske fordeling af de 2 erhvervsfremmeordninger kom-i-gang-lån og Vækstkaution.

7 6 Økonomi- og Erhvervsministeriet har oplyst, at der ikke har været lagt geografiske kriterier til grund for fordelingen af Vækstfondens investeringer, lån og kautioner. En stor del af forskellen i regionernes andel af ventureinvesteringerne og lånegarantiordningerne afspejler regionale forskelle i virksomhedstyper og disses kapitalbehov og risikoprofil. Ministeriet fremhæver, at evalueringen ikke indeholder kritik af den geografiske fordeling og heller ikke giver anbefalinger til en ændret geografisk fordeling. Det er ministeriets opfattelse, at evalueringen viser, at Vækstfonden har leveret en relevant indsats for at leve op til sit lovbestemte formål om at fremme innovation og fornyelse i erhvervslivet for derigennem at opnå større samfundsøkonomisk afkast. Rigsrevisionen har gennemgået ministeriets evaluering af Vækstfondens investeringer og støtte til erhvervsfremmeordninger. Jeg finder, at evalueringen indeholder en korrekt og dækkende beskrivelse, der kan lægges til grund ved vurderingen af Vækstfondens virksomhed og den geografiske fordeling af investeringer og støtte. V. Sammenfatning 28. Jeg finder, at Fødevareministeriet har haft fokus på at opstille klare og målbare mål for ministeriets erhvervsfremmeordninger. Ministeriet har på en tilfredsstillende måde iværksat initiativer på de områder, som jeg tilkendegav, at jeg ville følge op på. Jeg finder det også tilfredsstillende, at ministeriet arbejder strategisk med at implementere effektbaseret styring på området. Jeg konstaterer, at Økonomi- og Erhvervsministeriet har taget initiativ til at styrke arbejdet med effekt og evaluering i ministeriet, herunder at fastlægge mål. Jeg forventer, at ministeriet fortsætter arbejdet med at fastlægge klare og målbare mål for erhvervsfremmeordningerne på ministeriets område. Jeg er enig i Økonomi- og Erhvervsministeriets vurdering af, at der ikke har været lagt geografiske kriterier til grund for fordelingen af Vækstfondens investeringer, lån og kautioner, og at forskellen i regionernes andel af ventureinvesteringerne og lånegarantiordningerne afspejler regionale forskelle i virksomhedstyper og disses kapitalbehov og risikoprofil. Jeg betragter hermed sagen som afsluttet. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. marts 2007 RN A501/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Danmarks Eksportråd (beretning nr. 8/03) I. Indledning 1. Jeg orienterede statsrevisorerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009.

Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10. Afgjort den 30. oktober 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. Aktstykke nr. 1 Folketinget 2009-10 Afgjort den 30. oktober 2009 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 7. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter (beretning

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finansiel Stabilitet A/S (beretning nr. 12/2011) 9. maj 2014 RN 1504/14

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere