Afsluttende rapport. 1. marts februar Udarbejdet 30. marts 2015 Revideret 14. December side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende rapport. 1. marts februar Udarbejdet 30. marts 2015 Revideret 14. December side 1"

Transkript

1 Afsluttende rapport 1. marts februar 2015 Udarbejdet 30. marts 2015 Revideret 14. December 2015 side 1 REEEZ (Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand). REEEZ modtager støtte fra ELENA-faciliteten under Intelligent Energy Europe Programme

2 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA I henhold til kontrakten mellem Den europæiske Investeringsbank (EIB) og Sjælland skal Sjælland efter afslutning af programmet den 28. februar 2015 udarbejde en afsluttende rapport for projektet. Det er i kontrakten nærmere beskrevet, hvordan rapporten skal opbygges, og hvad den skal indeholde. På dette grundlag er denne rapport udarbejdet. Den dækker perioden fra 1. marts 2012 til 28. februar Arbejdets fremdrift Kontrakten mellem Den Europæiske Investeringsbank og Sjælland blev underskrevet i februar 2012, med sidste underskrift den 29. februar. REEEZ startede den 1. marts REEEZ formål er at fremme energibesparelser i offentlige bygninger. Partnerne er: Sjælland, Faxe, Greve, gsund, Køge, k, d, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød og Vordingborg. Støttefunktion Der blev i starten af projektet oprettet en støttefunktion med opgaver som beskrevet i ELENA-ansøgningen. Støttefunktionen har bestået af en programleder og to energimedarbejdere, hvoraf den ene energimedarbejder fratrådte 31. december Medarbejderen fratrådte da hun havde fået tilbudt et job i en anden virksomhed. De resterende medarbejdere vurderedes til at kunne udføre de afsluttende opgaver. Programlederen har fra 1. december 2013 til 28. februar 2015 delt sin tid mellem REEEZ og et tilsvarende ELENA-projekt i Hovedstaden, kaldt CEICAD. Det er vurderingen, at der hermed er skabt betydelig synergi mellem de to ELENA-projekter, hvilket har været til gavn for realiseringen af begge programmers mål. Støttefunktionen har jævnlig kontakt til de øvrige danske ELENA-programmer i Hovedstaden, Syddanmark, Midtjylland og Aarhus Kommune, med henblik på erfaringsudveksling og videndeling. Støttefunktionen yder konkret teknisk bistand til partnere og projektgrupper, og faciliterer temamøder og møder i Styringskomite, Partnerforum, Styregruppe og projektgrupper. Støttefunktionen varetager herudover administration af programmet i henhold til kontrakten mellem EIB og Sjælland. Støttefunktionen indgik i september 2012 rammeaftaler med seks rådgivende ingeniørfirmaer efter forudgående EU-udbud af rådgiverbistand. Den har på grundlag af de indgåede rammeaftaler gennemført 24 miniudbud om konkret teknisk bistand til partnerne. Se nærmere i kapitel 2. Side 2

3 Indberetningsværktøjer og rapportværktøjer Med projektoversigten i ELENA ansøgningens bilag A som udgangspunkt har Støttefunktionen i første halvår udviklet og idriftsat et værktøj, som partnerne og Støttefunktionen har brugt til løbende at indberette resultater og eventuelle ændringer i hvert enkelt projekt inden for energibesparelser og vedvarende energianlæg. Det udviklede indberetnings- og rapportværktøj har givet støttefunktionen og partnerne et løbende overblik over REEEZ-programmets og de enkelte deles fremdrift og resultater. I arket udføres løbende ændringer, rettelser og tilføjelser til de uafsluttede projekter hvorfor opgørelserne vil varierer fra tid til tid. Efter REEEZ projektets afslutning er der tale om rettelser og tilføjelser ift. realiserede projekter, herunder den endelige investerings størrelse samt tilføjelser ifb. med dokumentation i form af fakturaer. Vedlagt til denne rapport findes det komplette dataark samt en introduktion til brugen af arket som detaljeret beskrivelse af bilag 1, 2 og 3. Intern kommunikation Der blev i starten af programperioden oprettet en fælles ekstranet-løsning for alle personer med tilknytning til REEEZ. Her findes dagsordener til og referater fra alle møder i organisationen, kalender, nyheder, links, diskussioner og ovennævnte indberetnings- og rapportværktøjer. Ekstranet-løsningen har bidraget til at binde programmet sammen og sikre, at alle deltagere har haft let adgang til den nødvendige information. Mødeaktiviteter Der har været afholdt møder i alle led af organisationen. Styringskomitéen har i møde 24. februar 2012 godkendt igangsætning af REEEZ, så snart kontrakten var modtaget i underskrevet stand, hvilket skete 29. februar På et møde i september 2012 drøftede Styringskomitéen den kommunale anlægsøkonomi for 2013 og de mulige udfordringer for programmet. Den 20. september 2013 godkendte Styringskomiteen programmets midtvejsrapport. Den 30. januar 2015 drøftede Styringskomiteen mulighederne for at videreføre samarbejdet mellem programmets 13 partnere efter afslutning af REEEZ. Styringskomiteen har via skriftlig høring i perioden marts 2015 godkendt denne endelige rapport. Styregruppen har mødtes hver tredje måned. På møderne drøftes programmets fremdrift og økonomi, disponering af den tekniske bistand, organisatoriske ændringer og andre overordnede og principielle spørgsmål, ligesom Styregruppen har godkendt halvårsrapporterne. På et møde 8. december 2014 har styregruppen drøftet mulighederne for at videreføre samarbejdet mellem partnernes energi- og bygningsmedarbejdere, efter afslutning af REEEZ. Partnerforum, der består af en repræsentant for hver partner, er mødtes en gang hvert halvår. Partnerforum orienteres om og drøfter programmets udvikling, projektstyring, kompetenceudvikling og brugen af eksterne rådgivere. VE-gruppen har afholdt møder 3-4 gange om året. På møderne er der med ekstern bistand udviklet et fælles udbudsmateriale for solceller. Materialet er kvalitetssikret ved anvendelse af førende danske eksperter inden for udbud og solceller, og det er siden offentliggjort på Side 3

4 programmets hjemmeside så andre kommuner og regioner også kan få glæde af det. En række kommuner har efterfølgende benyttet det. Gruppen har også drøftet justeringer i den danske lovgivning vedrørende afregning af elektricitet fra solceller, og de mulige konsekvenser for omfanget af nye solcelleanlæg. Gruppen deltog i den forbindelse i et temamøde 20. maj 2014 om nye statslige regler for solceller og disses betydning for rentabiliteten af nye solcelleprojekter. Temamødet blev arrangeret af REEEZ i samarbejde med CEICAD-projektet og Energiforum Danmark. VE-gruppen har endvidere fået belyst mulighederne for at opsætte mindre bygningsrelaterede vindmøller. Konklusionen er her, at det næppe er rentabelt eller hensigtsmæssigt at forsyne kommunale bygninger med elektricitet fra små vindmøller. Endelig har gruppen udvekslet erfaringer om VE-projekter. EE grupperne har hver holdt seks møder det første år. Her har der bl.a. været fokus på energiberegninger, kvalitetssikring af energimærker, energiforbedring af serverrum og computerrum, alternative materialer til hulrumsisolering, renovering af klimaskærme, køling, vandbesparende armaturer og pumper. Efter ønske fra de to grupper og beslutning i Styregruppen i december 2012 er de to EEgrupper for hhv. den nordlige og sydlige del af regionen slået sammen. Gruppen har i foråret 2013 drøftet fordele og ulemper ved anvendelse af decentrale ventilationsanlæg frem for traditionelle centrale anlæg i større offentlige bygninger som skoler. Gruppen har på sine møder i 2013 og 2014 udvekslet erfaringer og fremvist konkrete projekter Eksempelvis har gruppen fået demonstreret et konkret resultat af den tekniske bistand i form af en omfattende energirenovering af en skole i Slagelse Kommune - et projekt der kan give inspiration til kommende projekter. Endvidere er energimærkningsordningen taget op som emne for at sikre, at partnerne får et brugbart redskab til at opnå energibesparelser, når disse igen skal udbydes. Gruppen har endvidere drøftet muligheder, fordele og ulemper ved fælles indkøb af byggematerialer som vinduer, pumper og solceller. Konklusionen var, at det i praksis ville være for vanskeligt at gennemføre sådanne fælles indkøb. I ansøgningen var der beskrevet en sygehusgruppe. Som allerede beskrevet i Midtvejsrapporten foregår arbejdet med energiforbedringer i stedet i det løbende samarbejde mellem de tekniske afdelinger på sygehusene og den centrale bygningsafdeling. Støttefunktionen har løbende kontakt med sidstnævnte om tilrettelæggelse af indsatsen inden for energibesparelser på sygehusene. Det er vurderingen, at denne arbejdsform har været hensigtsmæssig. Der har den 27. maj 2014 været afholdt et møde for de REEEZ-kommuner, der har ESCOaftaler, med henblik på erfaringsudveksling. Partnermøder: Støttefunktionen har jævnligt afholdt individuelle møder med hver partner, med henblik på at drøfte de konkrete behov for teknisk bistand. Derudover har støttefunktionen deltaget med igangsætning og kvalitetssikring af de specifikke rådgivningsopgaver. Side 4

5 Temadage: Der er de første to år afholdt en række faglige temadage med henblik på kompetenceopbygning og erfaringsudveksling for dermed at give partnerne vigtige kompetencer til at gennemføre effektive energiinvesteringer. Emnerne på temadagene har bl.a. været vinduer og isolering af klimaskærm, belysning, lavtryksventilation og varmepumper samt styring, regulering og overvågning. Alle temadage var velbesøgte og bidrog til at udvikle medarbejdernes kompetencer på disse områder. Der blev i april 2013 gennemført en studietur for partnerne (ikke ELENA-finansieret) til Skive Kommune, der er førende inden for energibesparelser i offentlige bygninger. I studieturen indgik også et besøg på et stort center for demonstration af tekniske installationer og på en fiberpladefabrik. For nærmere oplysninger om gennemførte aktiviteter med kompetenceudvikling se vedlagte bilag 1 Oversigt over aktiviteter med kompetenceudvikling i REEEZ. Ekstern kommunikation Sjælland har en hjemmeside ( med tekster på dansk og engelsk om REEEZ. REEEZ er omtalt i årsrapporten fra Zealand Denmark EU Office og i flere artikler i kontorets nyhedsbreve. Der har endvidere været omtale i Femern Belt Direkt en avis, der bliver udgivet i Sjælland som indstik i de regionale dagblade og i Ajour, der er Sjællands tidsskrift vedr. erhvervsudvikling. Programlederen har ved en række lejligheder fortalt andre danske regioner og kommuner om erfaringerne med ELENA-ordningen. Programlederen har på møde i Oslo for norske kommuner og rådgivere fortalt om de danske erfaringer med ELENA-ordningen. Støttefunktionen har desuden, i samarbejde med Sjælland, deltaget med en stand på Building Green messen i København. Programlederen har fortalt om REEEZ og ELENA i en artikel i fagbladet Teknik & Miljø, der holdes af alle kommuners tekniske forvaltninger. Endvidere har Støttefunktionen i marts 2015 fortalt om erfaringerne fra REEEZ i en artikel i Danske kommuner, der holdes af alle politikere og topledere i alle danske kommuner. I forbindelse med afslutningen af REEEZ har Støttefunktionen fortalt om resultater og erfaringer i kommunernes klimanetværk. Endelig er der bragt omtale af programmets resultater i lokale medier. Opnåede resultater - investeringer Der er pr. 1. marts 2015 udbudt 557 støtteberettigede projekter til en samlet estimeret investering på kr. Denne sum dækker over kontraherede og udbudte projekter som defineret i kontraktens pkt. I.4.5. Oversigt over projekterne fremgår af bilag 2. Som teknisk bistand, der gør et projekt støtteberettiget, regnes efter aftale med EIB, følgende: Side 5

6 1. Kompetencer, opnået ved deltagelse i REEEZ-temadage og studieture, jf. bilag Vejledninger udarbejdet af REEEZ 3. Reproduktion, dvs. genanvendelse af materiale, som REEEZ har udarbejdet, til andre projekter 4. Konkret teknisk bistand fra Støttefunktionen 5. Konkret ekstern bistand fra ekstern rådgiver Parterne har endvidere uden teknisk bistand som beskrevet ovenfor, men som en del af deltagelsen i REEEZ-programmet igangsat investeringer for ca. 173 mio.kr. i perioden. Disse investeringer er af partnerne blevet regnet for en del af det samlede investeringsprogram, der er ansøgt om teknisk bistand til fra ELENA-ordningen. EIB har imidlertid i forbindelse med sin stillingtagen til programmets midtvejsrapport underkendt, at projekter kunne indgå som en del af det støtteberettigede investeringsprogram, hvis der ikke var ydet teknisk bistand til disse projekter. De samlede investeringer, som partnerne har gennemført i tilknytning til REEEZ (støtteberettigede og ikke-støtteberettigede), udgør kr. Dette er langt mere end det oprindeligt fastsatte mål om investeringer for kr. I 4. halvårsrapport er der redegjort nærmere for de udfordringer, der følger af, at en række konkrete investeringer er gennemført som følge af ELENA-projektet, men uden direkte bistand. Figur 1 viser, hvordan investeringerne er gennemført i perioden. Projekterne i sidste kvartal er dels kontraherede og dels udbudte projekter, der først kontraheres efter 1. marts Mio kr Diagram 01 Status for Investeringer Opnået akk. Investering (total) Opnået akk. Investering (støtteberettiget) Opnået investering: 52% Gearingsfaktor: 34 Opnået investering: 73% Oprindeligt Mål for investering (akkumuleret) Mål for investering (akkumuleret) Opnået investering: 96% Gearingsfaktor: 24 Gearingsfaktor: Figur 1: Investeringer fordelt over perioden Side 6

7 Støtteberettigede investeringer fordelt på typer Der har i den første halvdel af perioden været særligt fokus på solcelleanlæg, og her har det fælles udbudsmateriale, der er udviklet i VE projektgruppen med bistand fra støttefunktionen og eksterne eksperter, været til betydelig gavn. Ændrede statslige regler fra marts 2014 har næsten betydet stop for kommunale solcelleanlæg det seneste år, men enkelte anlæg er dog etableret med dispensation fra staten. Der var i ELENA-ansøgningen forudsat investeringer i solceller for 78 mio.kr. Det endelige resultat er blevet støtteberettigede investeringer i solceller for 85,7 mio.kr. REEEZprogrammets fokus på solceller via vejledninger, udbudsmateriale og konkret ekstern bistand har således sammen med den gunstige markedssituation de første to år ført til væsentligt større omfang af solcelleanlæg end forudsat. Med andre ord er målet for solcelleanlæg mere end opfyldt trods det seneste års udfordringer som følge af ændrede regler. Investeringer i VE varmeproduktion og sygehusudstyr har som ventet været begrænset, hhv. 0,7 og 3,8 mio.kr. Investeringer i klimaskærm (isolering af vægge, lofter, tage og fundamenter, udskiftning af døre og vinduer) andrager 84 mio. kr. Dette er noget lavere end det oprindelige mål for investeringer på 214 mio.kr., idet partnerne i højere grad har arbejdet med projekter inden for solceller og installationer. Dette hænger sammen med, at investeringer i installationer og solceller ofte har kortere tilbagebetalingstid og dermed er mere rentable. Investeringer i installationer er på 172 mio. kr., hvilket er lidt større end det oprindelige mål på 142 mio.kr. Fordelingen af investeringer og energibesparelse per projekttype ses i nedenstående figur 2. Støtteberettiget Investering [Kr.] Energibesparelse [MWh/år] (eligible) Investering [Kr.] Samlet Energibesparelse [MWh/år] (eligible) VE Elproduktion VE Varmeproduktion EE Klimaskærm EE Installationer EE Hospitalsudstyr Total Figur 2: Tabel for projekttyper i forhold til støtteberettigede og samlede investeringer Stor variation i investeringer blandt partnerne De samlede, indberettede investeringer er hos et par af partnerne blevet væsentligt mindre end forudsat ved fremsendelse af ansøgningen om ELENA-støtte, mens andre partnere er endt med større investeringer end oprindeligt forudsat. Kravet om, at kun investeringer, som har modtaget direkte teknisk bistand, er støtteberettigede, betyder, at nogle partnere ikke har kunnet opnå de oprindeligt forpligtede mål med støtteberettigede investeringer. Dette gælder især partnere, der har Side 7

8 været hurtige til at igangsætte investeringer, og derfor ikke har modtaget teknisk bistand fra REEEZ til de første projekter. Opnåede resultater energibesparelser og CO2 Det var ved programmets start forventet, at der kunne opnås energibesparelser og - produktion for i alt 48 GWh. Det endelige resultat er blevet lidt højere, nemlig godt 52 GWh, hvoraf 31 GWh kommer fra støtteberettigede projekter. Dette hænger sammen med, at investeringerne er endt med at blive lidt større end forudsat. Derudover skal det nævnes, at der til grund for ELENA-ansøgningen lå nogle relativt usikre skøn over, hvad der kunne opnås og til hvilken pris. Disse skøn var i vidt omfang baseret på energimærkerne, der ikke er særligt detaljerede i forhold til de faktiske muligheder, omkostninger og resultater. Det var forventet, at der kunne spares ca tons CO2. Her blev det beregnede resultat noget mindre, nemlig ca tons CO2, heraf tons fra de støtteberettigede projekter. Forskellen mellem forventet og opnået resultat skyldes dels det usikre grundlag for ansøgningen, jfr. ovenstående bemærkning, dels at omregningen mellem energi og CO2 er ændret betydeligt fra ansøgningstidspunktet og til nu i takt med, at en stigende del af den danske energiproduktion kommer fra vedvarende energi. Dette er særlig markant for elektricitet, hvor omregningsfaktoren er ændret fra 478 kg CO2 pr. MWh i ansøgningen til ca. 377 kg CO2 pr. MWh i programperioden. Se figur 3. Diagram 02 Status for Projekttyper 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Investering CO2 emissions reduktion Energibesparelse og Energiproduktion 181% 138% 121% 110% 95% 82% 74% 60% 65% 48% 39% 27% 29% 18% 20% 6% 4% 5% Figur 3: investeringer, energibesparelser og CO2-reduktion, fordelt på typer Side 8

9 Opnåede erfaringer Ved at deltage i REEEZ har partnerne opnået: Teknisk bistand fra eksterne eksperter i solceller, solvarme, jordvarme, isolering, installationer, udbud m.m. Teknisk bistand fra støttefunktionens medarbejdere Facilitering af programmet, herunder møder, temadage, afrapporteringer, projektstyring, videndeling og kompetenceudvikling Det primære udbytte af at deltage i REEEZ er den tekniske bistand, som partnerne ikke selv ville have haft ressourcer til at skaffe, og som giver grundlag for omfattende investeringer i energieffektivisering og bygningsrelateret vedvarende energi. Partnerne lægger derudover stor vægt på, at de opnår kompetenceudvikling og får et godt netværk med kolleger i andre kommuner. Dette er af stor betydning for medarbejderne, der ofte er meget få om energirenoveringsopgaverne i hver deres kommune. Derfor er der også interesse for at fortsætte samarbejdet efter afslutning af REEEZprogrammet. Et led i REEEZ har været at undersøge mulighederne for fælles udbud og indkøb, og at gennemføre sådanne, hvor det er hensigtsmæssigt. Når det gælder den tekniske bistand, er der gennemført flere opgaver, der har involveret mere end én kommune. Det gælder således i to tilfælde, hvor der er indgået rådgiveraftaler om forundersøgelser for egnede placeringer af solcelleanlæg i tre kommuner, og ét tilfælde hvor der er indgået rådgiveraftale om energigennemgang af sportshaller i to kommuner. Derudover er der udarbejdet fælles udbudsmateriale for solceller. Når det gælder fælles udbud af entreprenøropgaver og fælles indkøb af byggematerialer har det ikke været muligt at opnå resultater. Det er således sjældent, at det er de samme løsninger, der skal anvendes i forskellige bygninger, ligesom forskellige partnere kan have forskellige ønsker og krav til den tekniske og arkitektoniske udformning og til udbudsmaterialer. Endvidere kan der mangle tidsmæssigt sammenfald. Støttefunktionen har via arbejdet i projektgrupperne forsøgt at overvinde disse udfordringer. På solcelleområdet har partnerne opnået stordriftsfordele ved at samle solcelleprojekter i større udbud for hver partner. En undersøgelse af de fem danske regioners solcelleprojekter viser således, at Sjælland, der har tilrettelagt sine solcelleudbud i overensstemmelse med REEEZ solcelleparadigme (herunder ved valg af udbudsstrategi, tilpasning til det regionale marked og konkurrence på ydelse frem for pris), har opnået lavere priser end de øvrige regioner. Støttefunktionen har mange gange tilskyndet til fælles udbud, såvel på møder i Partnerforum og projektgrupper som ved møder med partnerne. Se nærmere herom i femte halvårsrapport. Side 9

10 2. Endelig liste over kontrakter om teknisk bistand Der er samlet indkøbt ekstern bistand for ,86 kr. (1,404,906 EUR). Den tekniske bistand er indkøbt på tre måder: 1. Via rammeaftaler for regionens bygninger 2. Via rammeaftaler for de kommunale bygninger 3. Via indhentede tilbud Ad 1. Sjælland har gennem hele projektperioden haft rammeaftaler med velegnede ingeniør- og arkitektfirmaer. Rammeaftalerne er indgået via EU-udbud inden starten af REEEZ. De pågældende rammeaftaler er blevet anvendt i forbindelse med teknisk bistand til regionens egne bygninger, primært sygehuse. Ad 2. De samme rammeaftaler kan ikke bruges, når det gælder rådgivning til de kommunale partnere, og der er derfor gennemført udbud for hovedparten af denne rådgivning i henhold til EU's udbudsdirektiv. Den Europæiske Investeringsbank har fået forelagt udbuddet og har ikke haft indvendinger. Der blev den 6. september 2012 indgået rammeaftaler med de seks tilbudsgivere, der kom med de økonomisk og kompetencemæssigt mest fordelagtige tilbud. Efter indgåelse af de seks rammeaftaler er disse seks tilbudsgivere blevet brugt som rådgivere i resten af perioden, medmindre særlige forhold har talt for andet. Ad 3. Der er i mindre omfang indgået aftaler med rådgivere på grundlag af indhentede tilbud. Indhentede tilbud har været anvendt til mindre opgaver, hvor det ikke var rimeligt at ulejlige seks rådgiverfirmaer med et afgive tilbud. Endvidere er indhentede tilbud anvendt, hvor der var brug for specialviden eller lokalkendskab, eller hvis opgaven havde en karakter, der ikke passede ind i rammeaftalerne. Endelig er indhentede tilbud anvendt til opgaver, der lå forud for indgåelse af rammeaftalerne. I bilag 3 er oplistet kontrakter om teknisk bistand (eksterne eksperter/underleverandører). I kolonnen Remarks er der angivet Zealand, hvis der er anvendt rammeaftaler for regionens egne bygninger og MU 20xx-xx, hvis det er et miniudbud vedr. kommunale bygninger 3. Endelig liste over gennemført investeringsprogram Se den endelige liste over det gennemførte, støtteberettigede investeringsprogram i bilag 3. Der foreligger hos Sjælland dokumentation for de gennemføre investeringer i form af Kontrakter for alle kontraherede projekter Fakturaer for alle gennemførte projekter Udbudsmaterialer for de projekter, der er udbudt, men endnu ikke faktureret Denne dokumentation vil i henhold til kontrakten mellem Sjælland og EIB blive opbevaret i mindst 7 år efter udbetaling af den resterende støtte. Den kan til enhver tid fremsendestil EIB og kommissionen. Side 10

11 4. Beregning af opnået gearingsfaktor 1 og overensstemmelse med målsætninger Der er i kontrakten mellem EIB og Sjælland fastsat en gearingsfaktor på mindst 20. I ansøgningen var en målsætning om en gearingsfaktor på 25. Der er anvendt kr. på ekstern bistand og løn, jfr. Financial Statement (se næste afsnit). Heraf støtter ELENA med 90 %, svarende til kr. De støtteberettigede investeringer udgør kr. Dette giver en gearingsfaktor på 27. Den opnåede gearingsfaktor er således i fuld overensstemmelse med såvel målsætning som kontrakt. Vi anmoder hermed den endelige betaling af projektet svarende til EUR 3, Regnskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse (Financial Statement) er vedlagt som bilag 4. Sammen med den endelige rapport fremsendes elektroniske kopier af samtlige betalte fakturaer. 6. Andre nyttige kommentarer eller informationer EU Kommissionen har i juni 2013 gennemført et tredages kontrolbesøg. Kontrollen omfattede alle kontrakter, rapporter, regnskabsbilag, lønsedler m.v. Kontrollen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. 7. Dokumentation Der er i perioden udarbejdet følgende en række rapporter, undersøgelser, projektbeskrivelser og udbudsmaterialer fra eksterne rådgivere, som REEEZ har indgået aftaler med via miniudbud (MU) eller på andre måder. De fremsendes sammen med den endelige rapport til Den europæiske Investeringsbank. Her følger en oversigt over materialet: 1. Solcelleprojekt k Kommune. Dispositionsforslag. 2. Analyse på fire skoler for etablering af solcelleanlæg i Køge Kommune (MU ). Rapporter og bilag. 3. Analyse af varme- og ventilationsanlæg i Ringstedhallen (MU ). Sagsnotat, udbudsbrev, arbejdsbeskrivelser og tilbudsliste 4. Analyse af varme- og elproduktion til haller, skole og daginstitution i Odsherred Kommune (MU ). Rapporter og bilag. 5. Kvalitetssikring af projekter i d Kommune (MU ) 6. Energioptimering af Baggesens Skole, Slagelse Kommune (MU ). Projektforslag og bilag. 7. Energioptimering af Saxenhøj i gsund Kommune. Rapport. 1 Gearingfaktor betyder forholdet mellem investering og støtte. Ved en gearingfaktor på 20 medfører en investering på 20 MEUR en støtte på 1 MEUR. Side 11

12 8. Forundersøgelse til EPC-projekt, Greve Kommune (MU ). Rapporter vedr. skoler og andre bygninger. 9. Energianalyse af bygninger i Solrød (MU ). Rapport og tilhørende bilag. 10. Energigennemgang af Kirstinedalsskolen i Køge (MU ). Rapport. 11. Energigennemgang af idrætshaller i Køge og Odsherred kommuner (MU ). Rapporter. 12. Forundersøgelse af solceller i k, Faxe og Køge (MU ). Rapporter. 13. Energiscreening og udbud af ESCO projekt i Roskilde Kommune (MU ). Rapport og udbudsmateriale. 14. Forundersøgelse af solceller i k (MU ). Rapport og bilag. 15. Energiscreening af Køge Bibliotek, Asgård Skole og Skt. Nikolai Skole i Køge Kommune (MU ). Rapporter. 16. Energianalyse af kommunale bygninger, d Kommune (MU ). Rapport. 17. Varme og ventilation i idrætshaller, Solrød Kommune (MU ). Rapport. 18. Energioptimering af bygningerne på Nebs Møllegaard, Ringsted Kommune (MU ). Rapport. 19. Oversigt over energitiltag i børnehaver, Slagelse Kommune (MU ). Rapport. 20. Energitiltag på k Sygehus. Rapport. 21. Energiscreening, d Sygehus. Rapport. 22. Energiscreening af vinduer og ventilation, Slagelse Sygehus. Rapport 23. Udbudsmateriale fjernvarmekonvertering, ventilation og strålevarme, Roskilde (MU ). Rapport 24. Forundersøgelse og udbud af solceller i Køge, Faxe og Vordingborg (MU ). Rapport og udbudsmateriale. 25. Projektering og udbud af energitiltag, Slagelse (MU ). Rapport og udbudsmateriale. 26. Projektering og udbud af energiprojekter, k (MU ). Projekt og udbudsmaterialer. 27. Projektering og udbud af energiprojekter, k (MU ). Rapport og udbudsmateriale. 28. Forundersøgelse i forbindelse med nyt varmeanlæg på Brorfelde, k. Rapport 29. Energiscreening, Greve (MU ). Rapporter og bilag. 30. Energiscreening, Faxe (MU ). Rapport 31. Udskiftning af gaskedler på 2 skoler, Køge. Rapport. 32. Vaskeri, Nykøbing F. Sygehus, Sjælland. Rapport. 33. Energitiltag på socialområdets bygninger. Rapport og bilag Side 12

13 Der er endvidere udarbejdet notater, vejlednings- og inspirationsmateriale, herunder 1. Udbudsmateriale til brug for solcelleudbud (Vejledning, opgave- og ydelsesbeskrivelser, udbudsbrev, tilbudsliste, fakta ark). Materialet er offentliggjort på 2. Program til beregning af efterisolering af tag og loftskonstruktioner 3. Notat om metode for beregning af energibesparelser og CO2 emissionsreduktion 4. Vejlednings- og inspirationsmateriale om belysningsanlæg og klimaskærm 5. Vejlednings- og inspirationsmateriale fra temadag om helhedsorienteret energirenovering. 6. Noter fra temadag om solceller. 7. Notater og beregninger fra Støttefunktionens interne tekniske bistand til en række projekter. Disse notater m.v. kan rekvireres hos Sjælland. 8. Konklusioner Resultater ELENA-ordningen har gjort det muligt for Sjælland og de 12 kommuner at forberede og gennemføre energibesparelse foranstaltninger i et meget betydeligt omfang. Med teknisk bistand fra ELENA-ordningen er der igangsat investeringer for 353 mio.kr. inden for energieffektivisering af klimaskærm og installationer samt etablering af solcelleanlæg og VE varme. Endvidere har ordningen inspireret til yderligere investeringer uden teknisk bistand. Samlet set er der således igangsat investeringer for 522 mio.kr. Investeringerne har ført til meget store energibesparelser og reduktioner af CO2 emissionen på hhv MWh/år sparet og tons CO2. REEEZ har således bidraget til at opfylde såvel EU's målsætninger som nationale og lokale målsætninger på klima-området. Ved siden af disse resultater vurderes det, at der er skabt mange arbejdspladser (ca. 900 årsværk), ligesom der i mange offentlige bygninger er sket forbedringer af indeklimaet. Endvidere har energibesparelserne ført til varige besparelser ved driften af bygningerne. en og EIB Det er et meget omfattende arbejde at udarbejde en ELENA-ansøgning. Der er omfattende dokumentationskrav og uklare vejledninger. Dette har betydet et stort tidsforbrug for såvel en som dens kommunale partnere. Undervejs har programmet savnet feedback fra EIB på sine første halvårsrapporter. Ved EIB s tilbagemelding på midtvejsrapporten efter 1½ år og den efterfølgende dialog herom, måtte vi konstatere, at kontrakten mellem regionen og EIB har været uklar med Side 13

14 hensyn til, hvilke projekter der kunne tælles med som støtteberettigede. Dette har ført til, at en række konkrete projekter som nævnt ikke er støtteberettigede. Der er et betydeligt administrativt arbejde med et drive et EU-finansieret program. Dette stille nogle betydelige krav til den organisation, der modtager støtten. På trods af det store tidsforbrug og udfordringerne undervejs er konklusionen, at det har været positivt for partnerne at gå sammen om et ELENA-program. De andre regioner Det generelt positive erfaringer fra REEEZ har ført til, at tre andre danske regioner (Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland) også har igangsat ELENA-programmer. Samlet set vil de fire programmer føre til investeringer for 2 mia. kr. i offentlige bygninger og anlæg. Kompetencer og netværk Gennem hele perioden har der været et væsentligt element at bidrage til udvikling af medarbejdernes kompetencer og at skabe gode relationer mellem medarbejderne. Dette er bl.a. sket ved afholdelse af en række temadage og et par studieture. For de deltagende medarbejdere har kompetenceudviklingen og netværket været næsten lige så vigtigt som den eksterne teknisk bistand. Anbefalinger fra REEEZ Arbejdet i projektgrupper, Støttefunktion, Partnerforum og Styregrupper har ført til tre anbefalinger, der er formidlet via møder og artikler. De følger også her, således at eventuelle læsere af denne rapport kan få glæde af dem: 1. Gå væk fra kun at se på simple tilbagebetalingstider. Anlæg et mere helhedsorienteret perspektiv på energibesparelser. Tænk også levetidsforlængelser, sparet vedligeholdelse og forbedringer af indeklima og lysforhold. 2. Der skal være klarhed over, hvilke bygninger, der skal indgå i kommunens bygningsmasse i de kommende år. Usikkerhed om den fremtidige anvendelse af bygningerne kan i praksis forhindre en hensigtsmæssig vedligeholdelse af disse. 3. Man får den bedste og billigste rådgivning ved at bruge tid på at definere rådgiveropgaven så præcist som muligt. Er der brug for en tyk rapport med omfattende fotodokumentation eller er et regneark med stikord? Skal rapporten kunne læses af politikere, brugere eller kun af forvaltningens egne eksperter? Er der kun interesse for forslag med kort tilbagebetalingstid, eller vil man have en samlet vurdering af mulighederne for forbedring af bygningen? Kort og godt Sjælland og de 12 kommuner har sammen nået målet om skabe betydelige energibesparelser i sine bygninger. Det er sket via kvalificeret teknisk bistand, hovedsageligt finansieret af ELENA-ordningen. Side 14

15 Bilag indeholdt i rapporten Bilag 1. Oversigt over aktiviteter med kompetenceudvikling i REEEZ. Bilag 2. Oversigt over kontraherede og udbudte projekter Bilag 3. Kontrakter om teknisk bistand Bilag 4. Financial statement Sammen med rapporten fremsendes til EIB: Alle fakturaer for teknisk bistand (foreliggende pr. 31/ ) Alle rapporter o.l. som er betalt af REEEZ Introduction for the REEEZ worksheet REEEZ Worksheet.pdf REEEZ dataark REEEZ Worksheet.xlsx Udtræk fra lønsystem extracts from the payroll system.pdf Præsentation af udvalgte projekter Presentation of selected.pdf Side 15

16 Bilag 1. Oversigt over aktiviteter med kompetenceudvikling i REEEZ Kompetenceudviklingen af medarbejderne hos REEEZ-partnerne er foregået på forskellige måder: Den faglige formidling på projektgruppemøder, temamøder, workshops og virksomhedsbesøg. Rådgiverbistanden til forberedelse af konkrete projekter hos partnerne. Det opbyggede netværk mellem partnerne Dette bilag beskriver den kompetenceudvikling af partnernes bygningsmedarbejdere, som REEEZ-programmet har bidraget til via en lang række faglige aktiviteter. Bilaget er anvendt som grundlag for at vurdere, hvornår bistand fra REEEZ har ført til en kompetenceudvikling, der har kunnet anvendes af en partner til forberedelse af et konkret projekt. Til grund for udarbejdelse af notatet ligger programmer og beskrivelser for hver enkelt aktivitet. Disse kan rekvireres hos Sjælland. Der er for hver aktivitet beskrevet indholdet, det faglige udbytte og de deltagende partnere. Som deltagere medregnes kun personer, der i det daglige arbejder med energieffektivisering og vedvarende energi i tilknytning til offentlige bygninger. Som opfølgning på aktiviteterne har partnerne modtaget skriftligt materiale fra oplægsholderne i form af vejledninger, præsentationer m.v. Dette materiale er ligeledes til rådighed for partnerne på programmets teamsite. Denne oversigt har været drøftet med og fremsendt til EIB i februar EIB har ikke haft indvendinger mod, at projekter, der blev gennemført med baggrund i den omtalte kompetenceudvikling kunne tælle med som støtteberettiget projekt. A 22/5/2012 Besøg på Dansk Solenergi Beskrivelse: Besøg på fabrikken Dansk Solenergi i Holeby, der producerer solcelleanlæg. Gennemgang af produktionen, demonstration af forskellige produkter og deres egenskaber. Fagligt udbytte: Kendskab til solcelletyper- og produkter, hvilket giver bedre forudsætninger for at beskrive krav til disse i konkrete udbud. Deltagere: Faxe, gsund, k, Køge, Odsherred, Sjælland, Roskilde, Slagelse, Solrød, Vordingborg Side 16

17 B 12/6/2012 Møde i VE projektgruppen om solcelleudbud Beskrivelse: Med bistand fra eksterne eksperter i solcelleanlæg (Cenergia Energy Consultants ApS og Solarvent ApS) har VE projektgruppen arbejdet med udbudsformer og anlægsøkonomi for solcelleanlæg. Fagligt udbytte: Kendskab til udbud af solcelleanlæg og anlægsøkonomi. Deltagere: Greve, k, Køge, Odsherred, Sjælland, Roskilde, Slagelse, Solrød, Vordingborg C 22/8/2012 og 12/ Møder i VE projektgruppen om solcelleparadigme Beskrivelse: Oplæg fra Solarvent ApS på udbudsmateriale, vejledning, faktablad m.v. for solcelleanlæg blev gennemgået, drøftet og tilrettet. Fagligt udbytte: Indgående kendskab til udbud af solcelleanlæg. Materialer til brug for forberedelse og gennemførelse af solcelleudbud Deltagere: Faxe, Greve, gsund, k, Køge, Odsherred, Sjælland, Roskilde, Slagelse, Solrød, Vordingborg D 11/9/2012 Møde i EE-gruppen om serverrum Beskrivelse: Serverrum giver anledning til et betydeligt energiforbrug. På mødet gennemgik Jan Viegand fra firmaet Viegand & Maagøe mulighederne for energieffektivisering af serverrum. Firmaet har udarbejdet den danske vejledning om energiforbedringer af serverrum. Fagligt udbytte: Indgående kendskab til potentialet for energieffektivisering af serverrum. Skriftlig vejledning om dette. Deltagere: Greve, k, Køge, Odsherred, Ringsted Side 17

18 E 26/9/2012 Temadag om energirenovering af klimaskærm Beskrivelse: Energieksperter og leverandører demonstrerer løsninger inden for udvendig efterisolering af vægge og udskiftning af vinduer. Deltagerne får skriftlige materialer og nyttige links Fagligt udbytte: Godt kendskab til mulighederne for udvendig efterisolering og udskiftning af vinduer. Løsninger, muligheder og udfordringer. Deltagere: Faxe, k, Køge, d, Sjælland, Ringsted, Slagelse, Solrød F 10/10/2012 EE-møde om hulrumsisolering Beskrivelse: I forbindelse med den årlige Building Green messe fik EE-grupperne gennemgang og fremvisning af alternative isoleringsmaterialer: Opskummet glas, papir og træfiber. Gennemgangen blev forestået af repræsentanter for leverandører af produkterne. Disse deltog efterfølgende i diskussion om fordele og ulemper ved de enkelte produkter. Fagligt udbytte: Godt kendskab til alternativer til traditionel hulrumsisolering med stenuld. Deltagere: Køge, d, Odsherred, Ringsted, Slagelse G 5/11/2012 VE-møde om små vindmøller Beskrivelse: Jørn Larsen fra Dansk Vindmølleforening gennemgik regler, ydelser, fordele og ulemper ved små vindmøller (husstandsvindmøller). Fagligt udbytte: Deltagerne fik et klart grundlag for at beslutte, at husstandsvindmøller ikke var relevante for dem. Deltagere: Faxe, Greve, gsund, k, Køge, Odsherred, Sjælland, Roskilde, Slagelse, Vordingborg. Side 18

19 H 15/11/2012 Temamøde om energidata Beskrivelse: Gennemgang af værktøjer til registrering og formidling af energidata fra to leverandører (Scanenergi og Proreact ApS). Endvidere præsentation af en kommunes erfaringer med anvendelsen af energidata (Søren Hansen, Rudersdal Kommune) Fagligt udbytte: Deltagerne fik et bedre grundlag for at træffe beslutninger om indsamling og anvendelse af data for energiforbrug i bygninger Deltagere: Vi har desværre ikke deltagerliste for dette arrangement. I 27/11/2012 Besøg i klimacenter Beskrivelse: Besøg i Brødrene Dahls Klimacenter i d med oplæg fra leverandører om pumper (Grundfos), køling og varmepumper (Cronborg) og vandbesparende armaturer (Grohe). Præsentationerne blev efterfølgende sendt til alle REEEZ partnerne. Endvidere fremvisning af udstyr inden for varmepumper, solceller m.m. Fagligt udbytte: Deltagerne fik konkret viden om de betydelige potentialer, der er for at spare energi ved f.eks. at udskifte pumper. Endvidere fik deltagerne inspiration til andre energitiltag inden for tekniske installationer. Deltagere: Faxe, Greve, Køge, d, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Solrød Side 19

20 J 17/1/2013 Temadag om indendørs belysning Beskrivelse: Eksterne eksperter i belysning holdt oplæg om lyskvalitet, LED, dagslysstyring af belysning, andre styringsmetoder, beregningsværktøjer. Fagligt udbytte: Deltagerne fik et godt kendskab til mulighederne for at få en bedre og mere energieffektiv belysning. De fik beregningsværktøjer og adgang til detaljeret information om belysning, herunder om kvaliteten af forskellige LED-lyskilder. Temadagen gav klarhed over mulighederne til LED og førte til øgede investeringer i LED-belysningsanlæg. Deltagere: Faxe, Greve, k, Køge, d, en, Ringsted, Roskilde, Slagelse K 26/2/2013 Temamøde om totalværdimodel, lavtryksventilation og klimaskærm Beskrivelse: Gennemgang af resultater fra Plan C, der er et forsknings- og udviklingsprojekt inden for energiforbedring af bygninger. Gennemgang omfattede totalværdimodellen, lavtryksventilation og klimaskærmsrenovering, alle emner illustreret med konkrete eksempler. Fagligt udbytte: Inspiration til arbejdet med at forberede større energieffektiviseringsprojekter. Ny viden om lavtryksventilation og renovering af klimaskærm på betonbygninger Deltagere: Greve, k, Sjælland, Ringsted, Slagelse L 7/3/2013 Temadag om styring, regulering og overvågning Beskrivelse: Faglige oplæg fra eksterne eksperter om strategier for valg af CTS-løsninger, fastlæggelse af tekniske krav, økonomi og besparelser. Programmer og teknologier for energiovervågning og fjernaflæsning af energiforbrug. Fagligt udbytte: Bedre grundlag for at træffe beslutning om valg af CTS-systemer, energiovervågning og fjernaflæsning. Deltagere: Greve, k, Køge, d, Odsherred,, Ringsted, Roskilde, Solrød Side 20

21 KM 10-11/4/2013 Studietur Beskrivelse: Studietur til Skive, der er Danmarks førende kommune inden for energieffektivisering: Kontorbygning i +energi standard med bygningsintegrerede solceller, solvarmeanlæg, varmepumper og decentral ventilation. Besøg hos Solar Explorium, hvor de nyeste produkter inden for belysning, ventilation, varme, termostater, styring, regulering og overvågning blev demonstreret. Besøg hos virksomheden Fiberline, der producerer kompositmaterialer til byggebranchen. Fagligt udbytte: Inspiration og viden om nye muligheder inden for bygningsindretning, varme, ventilation, belysning og VE-løsninger. Deltagere: Faxe, Greve, Køge, d, Odsherred, en, Roskilde, Slagelse, Solrød N 15/5/2013 EE-gruppemøde om decentral ventilation Beskrivelse: Støttefunktionen præsenterede forskellige typer af decentrale ventilationsanlæg, fordele og ulemper, energiforhold og økonomi Fagligt udbytte: Forbedret grundlag for at beslutte, om der skal anvendes centrale eller decentrale ventilationsanlæg, og i givet fald typen af anlæg Deltagere: gsund, Køge, Odsherred, Ringsted, Solrød O 21/8/2013 Besøg på Baggesens Skole i Korsør Beskrivelse: Baggesens Skole er blevet energirenoveret (ventilation, udvendig efterisolering af facade, udskiftning af vinduer og nyt belysningsanlæg) med bistand fra REEEZ til forundersøgelser og skitseprojekt. Deltagerne blev vist rundt på skolen og fik en gennemgang af tiltagene. Fagligt udbytte: Inspiration og læring vedr. omfattende energirenovering af skoler. Deltagere: Faxe, gsund, Køge, Odsherred, Slagelse Side 21

22 P 10/9/2013 Temadag om helhedsorienteret energirenovering Beskrivelse: Rådgivere præsenterede eksempler på helhedsorienterede energirenoveringer og strategien bag. Værktøjer til energiprojekter og beregning af rentabilitet. Fagligt udbytte: Inspiration til helhedsorienterede løsninger. Nyttige værktøjer. Deltagere: Faxe, gsund, k, Køge, d, Sjælland, Solrød, Slagelse Q 25/9/2013 VE-møde: Oplæg om varmt brugsvand på skoler Beskrivelse: Støttefunktionen gennemgik resultaterne af en vurdering af decentrale løsninger til varmt brugsvand i varme perioder, hvor der ikke er brug for opvarmning på skolen. Der blev gennemgået muligheder for anvendelse af varmepumper og el opvarmning, og konsekvenserne heraf i forhold til økonomi og energiforbrug. Baggrunden var en konkret undersøgelse udført af REEEZ med ekstern bistand (Miniudbud ). Fagligt udbytte: Deltagerne fik demonstreret, at det i nogle tilfælde er en fordel at vælge decentrale løsninger til varmt brugsvand på centralopvarmede skoler, fordi man derved kan undgå et stort ledningstab. Deltagere: Greve, gsund, k, Køge, Odsherred, Ringsted, Slagelse R 25/9/2013 VE-møde: Oplæg om varmepumper Beskrivelse: En leverandør af varmepumper (Vølund) gennemgik principperne for varmepumpeanlæg og viste nogle af sine produkter. Fagligt udbytte: Deltagerne fik forbedret kendskab til varmepumper. Deltagere: Greve, gsund, k, Køge, Odsherred, Ringsted, Slagelse Side 22

23 S 13/11/2013 Temadag om udbud Beskrivelse: Eksterne eksperter gav oplæg til erfaringsudveksling og diskussion indenfor udbud af rådgivning og entreprenørydelser. Fagligt udbytte: Inspiration til at lave bedre udbud. Deltagere: Faxe, Greve, gsund, Køge, d, Sjælland, Ringsted, Slagelse Side 23

24 Bilag 2. Oversigt over kontraherede og udbudte støtteberettigede projekter Investment project (IP) ID Name of IP Type of project Short description of area ID of investor Contracted/ Estimated total cost [EUR] EUR=7,4599 Date of contract Energy saved for EE/RES (excl. PV) MWh/yr. Energy production by RES (PV) MWh/yr. Peak effect of PV kwp Reduction of CO2 ep ton/yr. Sum: FA-004 Rolloskolen VE Elproduktion PV Faxe , KØ-002 Søndre Skole EE Installationer Lighting Køge ,0 0 0,5 KØ-007 Herfølge Skole EE Installationer Automatics Køge ,0 0 6,5 KØ-015 Rådhuset EE Klimaskærm Multiple Envolope Køge ,0 0 39,2 KØ-016 Rådhuset EE Installationer Køge , ,7 RI-007 Ringsted Hallerne EE Installationer Ringsted ,0 0 39,4 SL-001 Stillinge skole EE Klimaskærm Windows and doors Slagelse ,0 0 2,7 SL-002 Marievangsskolen EE Klimaskærm Windows and doors Slagelse ,0 0 4,7 SL-003 Flakkebjerg skole EE Klimaskærm Multiple Envolope Slagelse ,0 0 3,1 SL-006 Stillinge skole EE Installationer Lighting Slagelse ,0 0 1 SL-010 Nørrevangskolen EE Klimaskærm Windows and doors Slagelse ,

25 SL-016 Dalmose skole EE Klimaskærm Windows and doors Slagelse ,0 0 6,3 SO-001 Uglegårdsskolen EE Installationer Lighting Solrød ,0 0 29,8 Bo og naboskab RS-010 Sydlolland EE Klimaskærm Re-insulation Sjælland ,0 0 3,1 RS-019 Slagelse Sygehus EE Klimaskærm Windows and doors Sjælland ,0 0 7,9 RS-022 Slagelse Sygehus EE Installationer Ventilation systems Sjælland , GU-010 Firkløveren EE Klimaskærm Multiple Envolope gsund ,0 0 0,12 GU-011 Firkløveren EE Installationer GU-035 Kulturforsyningen EE Installationer gsund ,0 0 4 gsund , GU-039 Sprog og integrationscentret VE Elproduktion PV gsund ,0 0 6,78 RO-003 Lynghøjskolen VE Elproduktion PV Roskilde , RO-004 Idrætsparken VE Elproduktion PV Roskilde ,4 16 5,56 RO-005 Trekroner skole VE Elproduktion PV Roskilde , RO-006 Peder Syvskolen VE Elproduktion PV Roskilde , ,5 Vording VO-001 Iselingeskole VE Elproduktion PV borg , Vording VO-003 Præstø Skole VE Elproduktion PV borg , Vordingborg RS-024 (Oringe) VE Elproduktion PV Sjælland , ,5 25

26 RS-025 Synscenter Refsnæs VE Elproduktion PV Sjælland , RS-026 shuset VE Elproduktion PV Sjælland , Nykøbing Falster RS-030 Sygehus VE Elproduktion PV Sjælland , ,4 RS-031 Slagelse Sygehus VE Elproduktion PV Sjælland , ,6 RS-032 k Sygehus VE Elproduktion PV Sjælland , ,4 Børnehuset KØ-020 Troldehøjen VE Elproduktion PV Køge ,0 9 3 KØ-023 Ellemarkskolen VE Elproduktion PV Køge , ,7 KØ-024 Holmebækskolen VE Elproduktion PV Køge , ,6 KØ-026 Ejby Skole VE Elproduktion PV Køge , ,4 SL-019 Baggesensskolen EE Klimaskærm Multiple Envolope Slagelse , SL-021 Tårnborg Skole EE Klimaskærm Windows and doors Slagelse ,0 0 1,8 SL-023 Skælskør Skole EE Klimaskærm Re-insulation Slagelse ,0 0 7,1 SL-025 Hashøj skole EE Klimaskærm Multiple Envolope Slagelse ,0 0 5,8 SL-026 Søndermarkskolen EE Klimaskærm Re-insulation Slagelse , SL-027 Hvilebjergskolen EE Klimaskærm Re-insulation Slagelse ,0 0 0 SL-028 Klostermarken Skole EE Klimaskærm Multiple Envolope Slagelse ,0 0 0,1 26

27 SL-032 Vemmelev Skole VE Varmeproduktio n Solar power system Slagelse ,0 0 2,9 SO-009 Havdrup Hallen EE Installationer Heating System Solrød ,0 0 19,8 SO-010 Jersie Hallen EE Installationer Heating System Solrød ,0 0 27,5 GU-049 Nørre Alslev Skole VE Elproduktion PV gsund , Odsherr OD-001 Højby Hallen VE Elproduktion PV ed , ,8 Brandstation Vording VO-004 Vordingborg VE Elproduktion PV borg , RO-007 Baunehøjskolen VE Elproduktion PV Roskilde , ,4 RO-002 Børnehuset Arken VE Elproduktion PV Roskilde , SL-055 Eggeslevmagle Skole EE Klimaskærm Windows and doors Slagelse ,0 0 0,5 SL-056 Dalmose Skole VE Elproduktion PV Slagelse , SL-057 Flakkebjerg Skole VE Elproduktion PV Slagelse , SL-058 Bjergbyparken VE Elproduktion PV Slagelse , SL-059 Antvorskov Skole VE Elproduktion PV Slagelse , SL-061 Marievangsskolen VE Elproduktion PV Slagelse , Slg. Brand og SL-062 Redningsskole VE Elproduktion PV Slagelse ,0 22 7,8 SL-063 Eggeslevmagle Skole VE Elproduktion PV Slagelse , SL-064 Omø Skole VE Elproduktion PV Slagelse , RO-008 Lindebjergskolen VE Elproduktion PV Roskilde ,

28 RO-009 Himmelev skole VE Elproduktion PV Roskilde , ,9 RO-010 SFO Asgård VE Elproduktion PV Roskilde ,3 13 3,7 Børnehuset RO-012 Skademosegård VE Elproduktion PV Roskilde ,0 25 7,3 RO-011 Børnehuset Lærken VE Elproduktion PV Roskilde ,0 23 6,7 Hjælpemiddelcentra RO-013 l VE Elproduktion PV Roskilde ,6 9 2,87 RS-039 d Sygehus VE Elproduktion PV Sjælland , ,6 RS-040 Roskilde Sygehus VE Elproduktion PV Sjælland , ,3 Odsherr OD-011 Rørvighallen VE Elproduktion PV ed ,8 20 7,5 Odsherr OD-013 Asnæs Brandstation VE Elproduktion PV ed , ,5 OD-014 Dragen - børnehave VE Elproduktion PV Odsherr ed ,5 10 3,6 SL-069 Østre Skole EE Klimaskærm Windows and doors Slagelse ,0 0 2,1 KØ-036 Kirstinedalsskolen EE Klimaskærm Multiple Envolope Køge , SL-060 Skælskør Skole VE Elproduktion PV Slagelse , RI-015 Vigersted Skole VE Elproduktion PV Ringsted , ,6 Fritidsklubben SL-077 Marievang VE Elproduktion PV Slagelse ,0 23 7,1 SL-078 Østergården VE Elproduktion PV Slagelse , HO-139 Jyderup Skole VE Elproduktion PV k , ,8 HO-126 Vækstfabrikken VE Elproduktion PV k ,2 27 9,5 28

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1 Halvårsrapport 1. september til 28. februar 2013 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Halvårsrapport 1. marts til 31. august

Halvårsrapport 1. marts til 31. august Halvårsrapport 1. marts til 31. august 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske Investeringsbank

Læs mere

Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar 2014 1

Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar 2014 1 Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar 2014 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

Annex 5 - Plant projects 1/7

Annex 5 - Plant projects 1/7 Annex 5 - Plant projects 1/7 Investment project (IP) ID Name of IP Type of project Short description of area ID of investor Estimated total cost [EUR] Implementation plan Start date end date Energy saved

Læs mere

Midtvejsrapport. 1. marts 2012 31. august 2013

Midtvejsrapport. 1. marts 2012 31. august 2013 Midtvejsrapport 1. marts 31. august 3. halvårsrapport 1. marts - 31. august 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Halvårsrapport 1. marts 2014 til 31. august 2014

Halvårsrapport 1. marts 2014 til 31. august 2014 Halvårsrapport 1. marts 2014 til 31. august 2014 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: 14.00 15.00 Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon +45 38 66

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Energioptimering af de kommunale bygninger.

Energioptimering af de kommunale bygninger. Energioptimering af de kommunale bygninger. Statusrapport og generation 2 02. juli 2013. Indhold: Indledning 2 Proces 3 Besparelsestal 4 Generation 1 5 Generation 2 5 Indledning: Assens kommune har besluttet

Læs mere

19. maj 2015 Søndersø Rådhus Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø

19. maj 2015 Søndersø Rådhus Tingstedet, Vesterled 8, 5471 Søndersø Område: Bygningsafdeling Afdeling: ELENA Dato: 21. maj 2015 E-mail: Thomas.Eriksen@rsyd.dk Telefon: 30563288 Referat af ELENA Tematiske workshop Bygningsreglement BR2015/BR2020 Ændringer nu og i fremtiden

Læs mere

CEICAD. Midtvejsrapport. 1. december 2013 til 31. maj 2015

CEICAD. Midtvejsrapport. 1. december 2013 til 31. maj 2015 CEICAD Midtvejsrapport 1. december 2013 til 31. maj 2015 Revideret 11. august 2015 Godkendt af Den europæiske Investeringsbank 20. august 2015 1 Midtvejsrapport, 1. december 2013 til 31. maj 2015 Projektets

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden.

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden. NOTAT Indledning. Byrådet bevilligede i 2010 24,6 mio. kr. til brug for energiinvesteringer i de kommunale bygninger. Dette notat giver en status på hvilke energibesparende foranstaltninger der er foretaget

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

BILAG 1. Nyt vinduesparti på Præstemoseskolen. Nyt dørparti på Præstemoseskolen

BILAG 1. Nyt vinduesparti på Præstemoseskolen. Nyt dørparti på Præstemoseskolen BILAG 1 Bilaget indeholder: A. Billeder af udskiftninger af dør -og vinduespartier B. Oversigt over tilretninger i projektet C. Gennemgang af forhold der påvirker projektets tilbagebetalingstid D. Besparelse

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt

Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Dato 11. feb. 2014 Rev 28. feb. 2014 Bilag 1 - Notat vedr. solceller i det innovative energispareprojekt Følgende notat beskriver kort den beslutningsproces, der har været i forhold til investering i solceller

Læs mere

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012

ESCO koncept for energibesparelser i bygninger. 22. oktober 2012 ESCO koncept for energibesparelser i bygninger 22. oktober 2012 Building Technologies en global aktør inden for bygninger og automation Building Technologies Division Security Fire Safety Building Automation

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse Stenløse Syd Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse På kommunalt initiativ etableres Danmarks største bebyggelse af lavenergi boliger Oplæg

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

InnoBYG efterårskonference 2011

InnoBYG efterårskonference 2011 InnoBYG efterårskonference 2011 Energirenovering med garanteret energibesparelse 9. November 2011 Konceptet Bygningens driftsomkostninger Energi forbrug Teknisk drift Eksempler på hvad man kan gøre Optimere

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen Middelfart kommune Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Plan- og Byggechef Jørgen Knudsen 2. Udfordringer og projekt-ide Udfordringen for MK Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Energy Renovation of Existing Buildings Diskussionsoplæg om Klimaløsninger i Workshop Gruppe 2 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Tre drivende faktorer for energibesparelser Klima Det er værre, end vi

Læs mere

ELENA Tematiske workshop

ELENA Tematiske workshop Område: Bygningsafdeling Afdeling: ELENA Dato: 6. oktober 2014 E-mail: Birgitte.Bagge@rsyd.dk Telefon: 24631486 Program ELENA Tematiske workshop Intelligent Vejbelysning 01. oktober 2014 kl. 09:30-15:30

Læs mere

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management

Energitjek til boligforeninger Martin Dam Wied Kuben Management Energitjek til boligforeninger 22.10.2013 Martin Dam Wied Kuben Management Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Rådgiver

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

A. Baggrundsspørgsmål

A. Baggrundsspørgsmål Videncenter for energibesparelser i Bygninger Spørgeskema Introtekst: Goddag, mit navn er Jeg ringer fra NIRAS Konsulenterne. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse for Go Energi om energibesparelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme

Lavt forbrug. Højt forbrug. Aøig Adig Skønnet besparelsei besparelsei investering energaenheder kr. inkl. moms inkl.moms. 0,55 M\ /h fiernvarme stde I AF 2l,"4isr"- ffis?* l+':l*t Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lundbyesgade 13 8000 Arhus C 751-224478-001 Gyldigt 7 år lraz Energy08, Be06 version 4 Energimærkningen

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Erfaringer med ESCO-modellen

Erfaringer med ESCO-modellen Erfaringer med ESCO-modellen Høje-Taastrup Kommune Tove Sanderbo Leder af Rådgiverteam, CEIS, Høje-Taastrup Kommune Casper Højgaard Salgschef, Schneider Electric, Energy Solutions Agenda 1. Introduktion

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse 2012 og handlingsplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Status på projekter 2012... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2 Energibesparelser

Læs mere

Aa+ Udvikling i areal i Aa+ TEKNIK OG MILJØ Administration og Ejendomme Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 23.

Aa+ Udvikling i areal i Aa+ TEKNIK OG MILJØ Administration og Ejendomme Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 23. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 23. januar 2017 Orientering til Teknisk Udvalg om Aa+ Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Indledning Teknisk Udvalg modtog den 23. november 2015 en

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere