1. Ansøger identifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Ansøger identifikation"

Transkript

1 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr] Efternavn Fornavn Danmark Mr. Titel og funktion Chef for Regional Udvikling Vestergaard Jan Huus Telefon Nr Fax Nr 2. Ansøgers situation Beskrivelse af ansøger, type af lokal myndighed/offentlig organisation [Lokal eller regional autoritet, kommune, grupper deraf, offentlig organisation,..] Ansøgeren Region Sjælland er en regional myndighed én af fem danske regioner. En gruppe på 12 af regionens 17 kommuner deltager i ansøgningen. Der er omkring indbyggere i regionen. Den første regionale klimastrategi blev udviklet i 2009 som et result af en fælles indsats mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. (Billede viser den geografiske lokalisering I Danmark) Side 1 af 20

2 Har du etableret en bæredygtig energihandlingsplan eller noget tilsvarende (f.eks. klimahandlingsplan, energiplan )? Alle kommuner I denne ansøgning, undtagen Køge, har tilsluttet sig Borgmesterpagten I Region Sjælland fungerer som støttestruktur forborgmesterpagt-kommunerne I regionensiden 2009, som en af de første europæiske regioner, der tilsluttetede sig pagten. Køge vil tilslutte sig Borgmesterpagten i dette efterår. Hver partner I denne ansøgning har identificeret energieffektiviseringshandlinger I handlingsplaner og strategier som beskrevet herunder: 1. Faxe Kommune Klima- og Energipolitik vedtaget maj Greve Kommune Klima- og Energipolitik vedtaget i Guldborgsund Kommune Strategisk energihandlingsplan (SEAP) indsendt til Borgmesterpagtsekretariatet i maj Klimaplan vedtaget i december Holbæk Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling vedtaget I marts og november Køge Klimahandlingsplan 2011 under udvikling, part af nationale klima og energi initiativer. For øjeblikket i proces med at tilslutte sig Borgmesterpagten 6. Næstved har truffet afgørelse om en plan for energieffektivisering, marts Odsherred Besluttet på politisk niveau at underskrive Borgmesterpagten i 2011, klimastrategi fra Ringsted Klima- og miljøpolitik besluttet februar Roskilde Klimapolitik vedtaget september Varme- og energiforsyningsplan indført november Slagelse SEAP og klimaplan vedtaget juni 2011 af byrådet 11. Solrød SEAP indsendt 12. Vordingborg Klimastrategi vedtaget i Region Sjælland - Regional Klimastrategi vedtaget sommeren 2009 Har du modtaget støtte fra Europa Kommissionen under andre EU programmer? ( Hvis ja, hvilket program, til hvilket formål?) Projekter omfattet af denne ansøgning om ELENA-støtte har ikke modtaget støtte fra andre EU programmer. Præsentation af eksisterende eller planlagt struktur/organisation for gennemførelse af investeringsprogrammet? En samlet ELENA projektorganisation vil blive etableret og inddelt i undersektioner baseret på fokusområder (f.eks VE eller EE). Den centrale del vil være en støtteenhed med ansatte eksperter og med en række eksterne tilknyttede eksperter. Denne støtteenhed vil i tæt samarbejde med arbejdsgrupper bestående af teknikere fra partnerne udvikle investeringsprogrammer, som beskrevet på følgende sider. Investeringerne vil derefter blive udført af partnerne (kommuner og region). Se nedenfor: Side 2 af 20

3 Struktur for implementering af Investeringsprogrammet Styringskomité Adm. direktører Kommuner og region Styregruppe Repræsentanter fra regionale sektorer (udvikling, bygninger) og 3 kommuner Støttefunktion Facilitering, formidling, administration, juridisk vejledning,. teknisk bistand via eksterne og ansatte eksperter Partnerforum Repræsentanter fra alle deltagende partnere VE Gruppe Sygehus Gruppe EE Gruppe Nord EE Gruppe Syd Individuelle regionale og kommunale tekniske forvaltninger for implementering Styringskomitéen er dannet af kommunaldirektører fra de 12 deltagende kommuner og den administrerende direktør for Region Sjælland. Styringskomiteen vil træffe alle større beslutninger vedrørernde ELENA projektet, og vil godkende midtvejsrapport og endelig rapport. Komitéen vil blive holdt informeret om projektets udvikling med faste intervaller. Komitéen vil modes to gange årligt og kan blive indkaldt skriftligt om presserende beslutninger. Styregruppen består af fem personer, to ledere fra de relevante Region Sjælland sektioner og tre ledere fra forskellige kommuner. Den skal rådgive regionen i oprettelsen af støttefunktionen, og den skal også godkende projektrapporter og budgetter. Den vil være ansvarlig for det overordnede investeringsprogram, og fordelingen af ressourcer i forhold til ELENA midler. Bestyrelsen vil arbejde i tæt samarbejde med Partnerforum, hvor en repræsentant fra hver partner vil være til stede. Den vil mødes 3 til 6 gange om året, afhængig af projektets fremdrift. Partnerforum skal rådgive styregruppen om udviklingen, lokale prioriteringer og overordnede beslutninger. Det vil indgå i beslutninger om fælles udbud og projekter på tværs af kommuner og arbejdsgrupper i samarbejde med arbejdsgrupperne. Partnerforum vil mødes 2 til 4 gange om året, afhængigt af projektets fremdrift Støttefunktionen er en ny, løbende administrativ enhed, oprettet til ELENA projektet for at sikre den praktiske levering af de foreslåede investeringer i ELENA ansøgningen. Nye medarbejdere vil blive hyret til denne enhed, der er planlagt at bestå af en projektleder og to tekniske eksperter. Støttefunktionen vil etablere en aftalemæssig ramme for brugen af eksterne konsulenter og indgå kontrakter med konsulentfirmaer om teknisk bistand. Støttefunktionen vil yde teknisk bistand til arbejdsgrupperne, dels ved at koordinere bistanden fra eksterne konsulentfirmaer, og dels (i mindre omfang) ved hjælp af egne tekniske eksperter. De eksterne konsulentfirmaer og støttefunktionens egne eksperter skal levere detaljerede rapporter / Side 3 af 20

4 analyser på potentialer for energibesparelser og producere yderligere anbefalinger for konkrete bygninger inden for projektet. Støttefunktionen vil med bistand fra konsulentfirmaerne støtte alle lokale tekniske afdelinger i at gennemføre deres planer for energieffektivitet og vedvarende energi og sikre et tæt samarbejde om alle opgaver. Den vil, gennem sin koordinering, mindske den aktuelle arbejdsbyrde i de tekniske afdelinger i de lokale kommuner, da den vil overtage en række opgaver. Støttefunktionen vil arbejde tæt sammen med hver af de fire arbejdsgrupper, der er beskrevet, for at hjælpe dem ved at tildele eksterne konsulenter og forhandle fælles udbud. Støttefunktionen vil bistå arbejdsgrupperne og de tekniske afdelinger i kommunerne med at sikre kontraktligt, at de fælles udbud gennemføres individuelt af de deltagende kommuner. Støttefunktionen vil sikre intern kommunikation i projektorganisationen (fx mellem arbejdsgrupper og partnere). Desuden vil den være ansvarlig for at organisere møder og workshops målrettet det konkrete investeringsprogram. Endelig vil støttefunktionen have kapacitet til at yde juridisk bistand, og levere regnskaber og status rapporter til EIB samt til projektpartnerne. Det forventes, at oprettelsen af støttefunktionen vil være en væsentlig drivkraft til at lette hurtig levering og identificere muligheder for grænseoverskridende synergieffekter i forhold til udførelsen af de foreslåede investeringer inden for en 3-årig tidsramme. Fire arbejdsgrupper vil blive oprettet. En teknisk VE gruppe, en hospitalsgruppe og én EE gruppe for den nordlige og en for den sydlige del af regionen er planlagt. De dannes af teknikere fra partnerne og modtager teknisk bistand fra støttefunktionen og de eksterne konsulenter. Deres opgave er, i samarbejde med støttefunktionen, at analysere og identificere det kombinerede behov, kommunerne og regionen har for at sikre, at de planlagte projekter er bundtet sammen i store udbud for at sikre økonomiske fordele. Grupperne vil også være ansvarlige for kontakten til entreprenørvirksomheder og for udbud af entreprenøropgaverne i et tæt samarbejde med støttefunktionen og partnerne. Samarbejdet mellem kommunerne om i fællesskab at tiltrække byggefirmaer og leverandører af vinduer, solceller og andre materialer og om at udvikle kombinerede bud på tværs af kommunegrænserne vil sikre solid kapacitetsopbygning inden for området energieffektivitet, og det vil skabe synergier og fælles viden om markedet for energieffektivitet i hele regionen. Når de fælles udbud og indkøb er afsluttet, vil betaling og levering finde sted individuelt for hver af kommunerne, og dette vil være en del af kontrakterne med entreprenører og leverandører. Der vil være et tæt samarbejde mellem arbejdsgrupperne gennem løbende udveksling af oplysninger og regelmæssige møder. Grupperne mødes efter behov, mindst fire gange om året, og støttefunktionen deltager i deres møder. VE-gruppen vil bestå af teknisk personale fra de kommunale partnere, som har ansvaret for at installere VE anlæg i offentlige bygninger under investeringsprogrammet. VE-gruppen skal levere teknisk information til støttefunktionen vedr. steder, omfang af investeringer og krav til udbudskriterier. Den vil give oplysninger om igangværende arbejde og færdiggørelse af VEanlæg til støttefunktionen. Hospitalsgruppen er en selvstændig enhed, fordi sundhedsvæsenet udelukkende styres af regionerne i Danmark, ikke af kommunerne. Den vil være sammensat af teknikere fra sygehusenes tekniske afdelinger. Gruppen vil fokusere både på energieffektivitet og VE i alle offentlige sygehusbygninger, herunder de psykiatriske afdelinger i regionen. Den vil samle tilgængelig viden om mulighederne for nyt energieffektivt udstyr til hospitaler i forhold specielt til opvarmning og køling og til energiintensive hospitalsudstyr. Den vil sikre gennemførelsen i henhold til investeringsprogrammet og aflægge rapport til støttefunktionen. Gruppen vil arbejde tæt sammen med støttefunktionen for at finde omkostningseffektive produkter og leverandører, der kan hjælpe med at forbedre energieffektiviteten af sygehusene i regionen. To EE-Grupper vil blive oprettet, en for den nordlige og én for den sydlige del af regionen. De vil blive sammensat af teknikere fra kommunerne og regionen. De vil indgå i et tæt indbyrdes samarbejde at finde muligheder for bud på tværs af nord / syd. Grupperne vil levere oplysninger om de projekter, de identificerer og anmode støttefunktionen om teknisk bistand og yderligere undersøgelser, hvor det er nødvendigt at specificere energieffektivitetspotentialer Side 4 af 20

5 mere præcist. Grupperne vil have viden om installationer, energiforbrug og -forsyning i de offentlige bygninger samt oplysninger om nuværende og fremtidige brug, som kan påvirke behovet for specifikke investeringer. De enkelte regionale og kommunale tekniske afdelinger vil gennemføre udbud og gennemføre investeringer. De vil deltage i de fælles udbud, men skaffe sig de opnåede tjenester individuelt. Støttefunktionen vil hjælpe med udkast til de fornødne kontrakter til denne effekt. De overvåger den korrekte og rettidige gennemførelse og håndhævelse af kontraherede bud i forhold til energieffektivitet og vedvarende energinstallationer i deres respektive bygninger og aflægger rapport til støttefunktionen. Side 5 af 20

6 Investeringsprogrammets placering [Land, region, provins osv.] Region Sjælland, Danmark. 3. Præsentation of Investeringsprogrammet Rolle for kommuner, offentlige organer I investeringsprogrammet Region Sjælland som ansøger og ledende partner - Initiativtager og ansøger - Retlig repræsentant for projektet. Kontrakholder - Kontakt til EIB og Europa Kommissionen - Strukturerer og leder hele operationen - Faciliterer implementeringsstrukturen (se ovenfor) - Etablerer støttefunktionen t og overvåger kontrakter for teknisk bistand - Sørger for projekter for vedvarende energy (VE) og energieffektivisering (EE), understøttende målene i klimastrategien Region Sjælland og de 12 kommuner som partnere - Sørger for projekter for vedvarende energy (VE) og energieffektivisering (EE); understøttende målene i deres energihandlingsplaner. - Deltager i arbejdsgrupper og Partnerforum som beskrevet ovenfor for at identificere og gennemføre effective investeringer i EE og VE, herundertværkommunale. - Kontraherer og implementerer investeringer - Finansierer investeringerne via lån I danske banker, Kommunekredit eller på anden måde. - Registerer projektgennemførelse og rapporterer til Støttefunktionen Lokale, regionale and nationale mål relevante for investeringsprogrammet (Energieffektivitet, VE produktion og klimaforandringer) De 11 deltagende kommuner i regionen, der har tilsluttet sig Borgmesterpagten (COM), har hver især forpligtet sig til en reduktion på over 20 % af deres nuværende udledninger i Den ene kommune (Køge), der endnu ikke harunderskrevet COM, har et 32 %-mål for 2025 baseret på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (målet her er at spare mindst 2% CO2-udslip om året frem til 2025, altså en reduktion på 32% i 2025 i forhold til 2009). Alle de andre deltagende kommuner i denne ansøgning, (bortset fra Guldborgsund) er også en del i denne ambitiøse aftale, som et yderligere supplement til COM. I Næstved Kommune er der endvidere en specifik målsætning om 45 % vedvarende energiforbrug i Guldborgsund Kommune har en målsætning om selvforsyning med vedvarende energi i Dette projekt vil bidrage til opnåelse af lokale mål og de overordnede EU 20/20/20 mål gennem de investeringsprogrammer, der er beskrevet nedenfor. Vedlagte milepæl præsentation oplister de samlede anslåede resultater, som følger: Energieffektivitet - Årlig samlet besparelse 43,347 GWh. Vedvarende Energi Årlig solcelle- og solvarme (konverteret) energiproduktion 5,215 GWh. CO 2 -reduktioner - Årlige samlede reduktioner af CO 2 -emissionerne CO 2 -ækv t. Beskrivelse af det planlagte investeringsprogram (Investeringer i energieffektivisering, produktion af vedvarende energi, fragt og bytrafik, en blanding af disse...) Det samlede investeringsprogram består af betydelige investeringer i forbedring af energieffektiviteten i Side 6 af 20

7 regionens og kommunernes bygninger (dvs. hospitaler, skoler, institutioner osv.) og en stigning i produktion og anvendelse af vedvarende energi på disse steder. De konkrete projekter omfatter isolering af vægge, tage, gulve og rør, udskiftning af vinduer til nye vinduer med energieffektive glas, optimeret styring og regulering af tekniske installationer samt udskiftning af ineffektive anlæg. Desuden er projekter for CO 2 -neutral eller CO 2 -lav lokale energiforsyning til offentlige bygninger, primært i form af solceller inkluderet. Desuden er konkrete projekter for mere effektiv køling, fremstilling af damp og effektivitet af udstyr planlagt på sygehusene. Bilag A beskriver den nuværende samlede liste over planlagte energieffektivitetstiltag og vedvarende energi-anlæg i dette projekt. Elena Faciliteten vil give en merværdi som angivet nedenfor. Større projekt-og fokusområder omfatter: 1. VE-elproduktion. Regionen og 10 af de 12 deltagende kommuner (se bilag A) ønsker at etablere solceller på deres offentlige bygninger. ELENA tilskud vil sætte dem i stand til at etablere de tekniske, arkitektoniske og økonomiske kriterier for udvælgelse af bygninger til solenergi anlæg med tilknytning til bygninger, at vurdere og vælge egnede steder, at vurdere effekter på energiproduktion og forbrug af anlæggene, at undersøge mulighederne for synergi effekter som fælles udbud og fælles indkøb, og at samle disse projekter i større udbud. De samlede investeringer i VE-el-produktion på grund af ELENA tilskuddet forventes (som det fremgår af bilag A) at blive EUR, den resulterende årlige elproduktion skønnes at være 3,156 GWh og reduktion af den årlige CO 2 er estimeret til tons CO VE varmeproduktion. I Odsherred Kommune vil den tekniske bistand blive anvendt til at undersøge yderligere muligheder for synergieffekter, egnede placeringer og teknisk støtte til mulige projekter på området for vedvarende energi fra overfladebaserede geotermiske varmepumper, der er knyttet til bestemte bygninger. De tidligere erfaringer fra geotermiske varmepumper på to skoler viser, at der er god mulighed for betydelige CO 2 -reduktioner gennem sådanne anlæg. I tre andre kommuner vil den tekniske bistand blive anvendt til at forberede termiske solenergiinstallationer på tagene. Elena tilskud vil gøre det muligt for kommunerne at opstille kriterier for udvælgelse af bygninger og teknikker til disse faciliteter, og at undersøge mulighederne for synergieffekter, som beskrevet for solceller. Selvom denne teknologi er velkendt for mange isolerede projekter i Danmark er der ingen erfaring med store projekter, der involverer flere kommuner og bygninger. De samlede investeringer i VE-varmeproduktion på grund af ELENA tilskud forventes at blive EUR, den resulterende årlige energiproduktion skønnes at være 2,06 GWh og reduktionen af den årlige CO2 skønnes at være omkring 693 tons. 3. Isolering af klimaskærmen (inkl. vinduer). Den tekniske bistand i henhold til ELENA tilskud vil gøre det muligt for regionen og kommunerne at arbejde systematisk og fælles med teknisk gennemgang af energimærker, tekniske undersøgelser af bygninger og til at udvikle effektive isolerings- og vindues-projekter og vurdere deres omkostninger og effekter. Desuden vil den tekniske bistand blive brugt til at kortlægge eventuelle muligheder for at bundte udbud til forskellige projekter i isolering og vinduesudskiftninger i den offentlige bygningsmasse. Den tekniske bistand ventes at give værdifuld erfaring i udbud på tværs af kommunegrænser og samarbejde med byggebranchen og leverandører af vinduer og andre materialer, og derved etablere samarbejdsaftaler og økonomisk attraktive bud for de investerende kommuner og regionen. De samlede investeringer i energieffektivisering af klimaskærme på grund af ELENA tilskud forventes at blive EUR, den resulterende årlige energibesparelse skønnes at være 22,837 GWh og reduktionen af den årlige CO 2 er estimeret til tons CO Regulering og udskiftning af ineffektive anlæg. Teknisk bistand er nødvendig for at arbejde systematisk og fælles med teknisk gennemgang af energimærker og tekniske undersøgelser af bygninger for at udvikle effektive projekter for regulering og udskiftning af installationer og vurdere deres omkostninger og effekter. Yderligere teknisk bistand er nødvendig for at kortlægge eventuelle muligheder for at bundte udbud og for at undersøge bedste værdi for pengene og løsninger på markedet. Den tekniske bistand ventes at give værdifuld erfaring i Side 7 af 20

8 udbud på tværs af kommunegrænser og i samarbejde med installationsvirksomheder og udbydere for at etablere samarbejdsaftaler og økonomisk attraktive bud for de investerende kommuner og regionen. De samlede investeringer til installationer på grund af ELENA tilskud forventes at blive EUR, den resulterende årlige elproduktion skønnes at være 19,45 GWh og reduktion af de årlige CO 2 er estimeret til tons CO Hospitalsudstyr. Regionen er ansvarlig for alle offentlige hospitalsfaciliteter i alle 17 kommuner i regionen, i alt 23 hospitaler og sundhedscentre. ELENA tilskud vil gøre det muligt for sygehusene i regionen at fokusere på at udvikle store udbud, der kombinerer flere områder for energieffektivitets handlinger. Dette kan omfatte kombinationer med solceller og muligvis solvarmeanlæg samt EE i de tilhørende bygninger. Resultaterne af disse anstrengelser er inkluderet i de fokusområder, der er nævnt ovenfor. ELENA tilskud vil også gøre det muligt for regionen at fokusere på hospitalsudstyr. Dette kan omfatte energi-lav fremstilling af damp og køling samt at udnytte overskydende energi fra energiintensivt hospitalsudstyr eller på anden måde reducere energiforbruget fra eksisterende udstyr (udskiftning af medicinsk udstyr vil ikke være en del af projektet). De samlede investeringer for at reducere energiforbruget i henhold til hospitals udstyr forventes at blive EUR, den resulterende årlige energibesparelser anslås at være omkring 1,06 GWh og reduktion af den årlige CO 2 er estimeret til 602 tons. Beskrivelse af fremgangsmåden for at gennemføre investeringsprogrammet Region Sjælland vil etablere den nødvendige tekniske og aftalemæssige støttestruktur og rådgivende system for at støtte kommunerne i regionen og regionen selv i at etablere rammer og vilkår for gennemførelsen af deres investeringer i vedvarende energikilder og EE. Se ovenfor for en beskrivelse af projektets organisation. Byrådene i de deltagende kommuner og Regionsrådet har i juni 2011 besluttet at reservere de nødvendige beløb i deres budgetter, så de er i stand til at investere disse beløb, hvis de får den nødvendige tekniske bistand fra ELENA faciliteten. På dette grundlag, er den generelle tilgang at etablere en faglig bistandsenhed med kapacitet til at udarbejde detaljerede investeringsprogrammer med hjælp fra eksterne eksperter at foretage tekniske vurderinger af energimærker for offentligt ejede bygninger, hvor det er påkrævet at foretage tekniske undersøgelser af relevante bygninger at vurdere egnede lokaliteter til installation af vedvarende energianlæg knyttet til bygninger at vurdere egnede projekter til isolering af klimaskærmt og udskiftning af vinduer og døre at vurdere egnede projekter for regulering og udskiftning af ineffektive anlæg (ventilation, belysning, varmeinstallationer og regulering) at forberede de identificerede projekter for udbud at udvikle tværkommunalt samarbejde om at opbygge fælles projekt udbud og fælles indkøb på det europæiske marked, og på denne måde drage fordel af disse muligheder for at stimulere attraktive tilbud og dermed skabe økonomiske fordele at beslutte udbud (fagentrepriser, hovedentreprise eller totalentreprise, fælles eller individuelle) og udføre dem at overvåge gennemførelsen af investeringsprogrammet Hvor det er relevant, vil fælles udbud og fælles indkøb blive gennemført. De fælles udbud og indkøb vil blive udført via beslutninger i arbejdsgrupper i samarbejde med støttefunktionen og efterfølgende godkendelse af de involverede kommuner og region. Individuelle udbud og indkøb vil blive udført i arbejdsgruppen eller den tekniske forvaltning i kommunen i samarbejde med støttefunktionen og Side 8 af 20

9 efterfølgende godkendelse af kommunen. Kontrakterne vil blive underskrevet af de involverede kommuner. Den beskrevne fremgangsmåde vil sikre de bedste værdi for pengene og rettidig gennemførelse af de anlæg og aktiviteter, der er beskrevet i bilag A til bankfinansierede projekter. Det vil opbygge kapacitet i regionen og kommunerne, og skabe muligheder for stordriftsfordele gennem samarbejde og erfaringerne med kontraktforhandlinger med fælles store udbud og den følgende individuelle implementering. Det er også vigtigt, at disse investeringer stræber efter at skabe nok indtægter (vedvarende energi og energibesparelser) til, i princippet, afskrive investeringerne, indenfor et acceptabelt antal år. Den overordnede model af fremgangsmåden er som vist på følgende figur: Forventede resultater med hensyn til forøgelse af energieffektiviteten, reduktion i energiforbrug, vedvarende energi og reduktion af drivhusgasser (Estimering bedes være i absolutte årlige tal (f.eks MWh eller t CO 2 -ækvivalenter) før og efter gennemførelsen af Investeringsprogrammet) Region Sjælland har vurderet resultaterne af de foranstaltninger, der vil blive gennemført med finansiering gennem lån fra lokale banker, KommuneKredit eller andre kilder i henhold til denne projektansøgning. De estimerede resultater er som vist nedenfor: Investeringer (EUR) Årlige besparelser /produktion (GWh) Reduktion af CO 2 (tons) 1. VE Electricitetsproduktion , VE Varmeproduktion , EE Klimaskærm , EE Installationer , Hospitalsudstyr , Total , Det skal bemærkes, at disse er de første skøn, og at tallene vil blive opdateret under hele projektets gennemførelse. Side 9 af 20

10 Forventede andre relevante resultater, hvis de er tilgængelige (fx i form af beskæftigelse, kapacitetsopbygning mv) Ud fra de foreliggende oplysninger på dette tidspunkt, forventer vi at skabe mellem 600 og 1200 mand-år med investeringer på lige over 62 mio i EE og RE under forudsætning af 10 til 20 nye stillinger, der genereres af hver million investeret i energieffektivitet og vedvarende energi. Det er ikke hensigten at registrere oplysninger om beskæftigelse, der opstår, i betragtning af de betydelige vanskeligheder med at udføre denne opgave i praksis. Beskrivelse af tidligere forberedende analyser og undersøgelser udført for investeringsprogrammet (hvis det er muligt, vedlægges resuméer af tidligere vurderinger / undersøgelser) Ved vurderingen af de potentielle investeringer og resultater har regionen og kommunerne gennemgået de lovpligtige energimærker og investeringsforslag fra et repræsentativt udsnit af offentlige bygninger i regionen. Se vedlagte bilag A, hvor de udvalgte bygninger indgår med skøn over potentielle energibesparelser og vedvarende energi, reduktion af CO 2 -emissioner og de projekterede investeringer, hvor disse oplysninger var til rådighed. Alle kommuner har erfaringer i mindre målestok med EE og / eller VE investeringer. Solrød har fx etableret solcelleanlæg på tagene af tre offentlige bygninger og Odsherred har tidligere etableret jordvarme systemer til at producere varme på to offentlige skoler til at erstatte oliefyr og elvarme. Forventede samlede investeringsomkostninger, der angiver andelen af investeringer dedikeret til energieffektivitet og vedvarende energi i bygninger, bytransport, lokal infrastruktur Som nævnt før, er de forventede investeringer i offentlige bygninger under dette projekt alt i alt ca 62 mio for de næste tre år, hvoraf omkring 12 M svarer til investeringer i vedvarende energi, primært solceller, og omkring 50 M svarer til EE investeringer. Se nedenstående tabel EE investeringer (EUR) RE investeringer (EUR) Total investeringer (EUR) 1. RE Elproduktion RE Varmeproduktion EE Klimæskærm EE Installationer Hospitalsudstyr Total Foreløbig finansieringsplan for Investeringsprogrammet Regionsrådet i Region Sjælland og byrådene i alle de deltagende kommuner har i løbet af juni 2011 besluttede at reservere penge til deres bidrag til finansieringen og investeringerne. Endvidere har alle råd besluttet en samarbejdsaftale. Disse beslutninger var enstemmige i alle 12 kommuner, som de var i Regionsrådet. Investeringerne vil blive finansieret gennem lån fra danske banker eller faciliteter som Kommunekredit. Lån vil blive taget ud årligt af den enkelte kommune og region i forhold til de planlagte investeringer. Kommunerne og regionen har generelt en begrænset investeringskapacitet og en retligt begrænset mulighed for at øge deres gæld. Men de har ingen begrænsninger på niveauet af lån til energiinvesteringer i bygninger, som har et "energimærke". "Energimærkning" er et krav for alle offentlige bygninger i Danmark, herunder de bygninger, der er anført i dette forslag. Dvs., regioner og kommuner har fuld adgang til lån til energiinvesteringer Side 10 af 20

11 Foreløbig gennemførelsestidsplan for Investeringsprogrammet (startog slut dato) Investeringsprogrammet løber fra begyndelsen af 2012 til slutningen af Nogle investeringer vil blive fortsat i 2015, men alle kontrakter vil blive godkendt inden den 31. december For nærmere oplysninger: Se arbejdsprogrammet på side 12. Oplysninger om tilskud eller tilskud modtaget eller skal modtages for det planlagte investeringsprogramme (hvis relevant) Det planlagte investeringsprogram har ikke mulighed for at få tilskud fra regionale eller statslige energiprogrammer. Side 11 af 20

12 Projektnavn:: 4. Beskrivelse af den ønskede bistand fra ELENA REEEZ: Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Har du allerede udviklet lignende programmer eller initiativer for Investment programmer? Venligst præsentere dem. Nej. Please justify your request for assistance from ELENA Bistanden fra ELENA faciliteten vil føre til markant øgede investeringer i løbet af 3 år. Regionen og mange af kommunerne har besluttet accelererede investeringer på grund af mulighederne i ELENA faciliteten. Uden faglig bistand fra ELENA anlægget har de ikke viden eller mandskab til at fremskynde investeringer til det høje niveau, der er beskrevet her. Bistanden gør det muligt for Region Sjælland og de 12 deltagende kommuner at investere i energieffektivitet og vedvarende energi for deres offentlige bygninger for så meget som 62 mio i løbet af de næste tre år. Partnerne er ikke i stand til at mønstre et så højt niveau af fælles aktivitet uden ELENA støtte. I dag handler hver kommune individuelt. De udarbejder individuelle klimaplaner og udpeger individuelt, hvilke bygninger der skal investeres i og hvornår. Regionen har en samlet klimaplan, og driver en række af videndelingsnetværk for kommunerne, og det har hjulpet til at indlede ELENA ansøgningen. Der foregår dog kun lidt eller entet fælles arbejde på jorden, da de administrative strukturer ikke er sat op til det. Hver kommune og regionen udfører i dag individuelle undersøgelser af bygninger i deres geografi, gennemfører de enkelte udbud uden nogen samordning, og alle kontraherer individuelt med de valgte tjenesteydere. ELENA bistand vil bidrage væsentligt til oprettelse af de juridiske, tekniske og finansielle rammer, som sikrer et samarbejde, der aldrig har eksisteret. Resultatet vil blive nye rammer for samarbejde, nye fælles arbejdsmetoder, og en omkostningseffektiv gennemførelse af de planlagte projekter på tværs af kommuner og region. Koordineringen af disse investeringer vil medvirke til at virkeliggøre det højeste niveau af energieffektivisering og vedvarende energi-anlæg i løbet af perioden, og opbygge lokal kapacitet til fremtidige fælles energiprojekter i området. Der er meget begrænset erfaring i Danmark med tværkommunalt samarbejde, fælles udbud og fælles indkøb inden for EE og RE. Derfor er det ikke muligt at vurdere fordelene ved tidsbesparelser og omkostningseffektivitet. Det synes dog klart, at samarbejde vil medføre betydelige besparelser af tid og penge. Et eksempel fra Albertslund (en kommune i en anden region): Denne kommune skulle renovere sit administrative center (rådhuset) og ældrepleje center. Ved fælles indkøb af lavenergi-vinduer til begge grupper af bygninger i stedet for normalt hovedentreprise-udbud sparede kommunen ca. 50 pct af udgifterne til vinduer, hvilket førte til en samlet besparelse på flere millioner kroner. Vejledende arbejdsprogram for at udvikle Investeringsprogrammet. En klar forbindelse skal vises mellem den ønskede bistand og investeringsprogrammet. Præsentér de vigtigste milepæle for investeringsprogrammet og deres relation til den ønskede bistand. Angiv ligeledes det samlede anslåede budget for bistand, herunder en detaljeret fordeling af budgettet efter aktiviteter og faser. (For det detaljerede budgets fordeling, bedes du bruge foreslåede formularer - 5. Oversigtstabel: Milepæle præsentation til måling af løftestangseffekt, og 6. Anslåede omkostninger og finansiering af projektudviklinstjenester) Udarbejdelsen af investeringsprogrammer skal bygge på eksisterende viden om de bygninger og det teoretiske potentiale for energibesparelser, som fremgår af de lovpligtige energimærker for hver bygning. Men ikke alle de nødvendige informationer for alle bygninger og projekter, er i øjeblikket tilgængelige til at skabe udbud, som vil tiltrække egnede leverandører og sikre konkurrencedygtige tilbud. Disse informationer må derfor skabes i løbet af projektet. Side 12 af 20

13 Arbejdsprogrammet består af følgende trin (der kan være nogle små forskelle mellem partnerne, da nogle partnere kun investere i enten EE eller RE, og det er kun den region, der har hospitaler): WP 1 Opstart WP 2- Udvikling WP 3 - Investeringer WP 1 Opstart Etablering af støttefunktion, herunder rekruttering af projektleder og eksperter Etablere organisationen for implementering afinvesteringsprogrammet 1. halvår 2012 x x 2. halvår halvår halvår halvår halvår 2014 Optage og konkretisere arbejdsprogrammet i organisationen Etablere an kontraktlig rammefor brugen af eksterne konsulenter til teknisk bistand Kontrahering medkonsulentfirmaer for at skaffe teknisk bistand x x x WP 2 Udvikling af investeringsprogram Teknisk kvalitetssikring af energimærker, herunder de foreslåede initiative, udgifter og effekter x x x Teknisk gennemgang af bygninger (hvis nødvendigt på basis af kvalitetssikringen af energimærkerne). x x x Tilføjelse af viden om nuværende og fremtidig anvendelse af bygningerne, deres energiforbrug og forsyning og deres vedligeholdelse x x x Etablere tekniske, arcitectonic og økonomiske kriterier for udvælgelse af bygninger til solceller og andre VE-løsninger x x Vurdering af egnede lokaliteter til installation af solceller på bygninger x x x x Vurdering af mulighederne for andre lokaleve tilknyttetbygninger (f.ek.s jordvarme). x Udforskning af mulighederne for at strømline fremstilling af damp, køling og energiforbrugende udstyr på hospitalerne (kun for regionen). x x x x Udvikle effektive projekter og vurdere deres omkostninger og effekter på energiforbrug og CO2-udledning x x x x x Undersøge mulighederne for fælles udbud og fælles indkøb af materialer som vinduer, solceller mv. x x Montering af projekter i bankbare og omkostningseffektiv investering programmer. x x x x Vælge de mest effektive måder til bud (fx fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise, gruppering af projekter efter type og størrelse) x x Gennemføre udbud og forberede konktakter x x x x WP 3 Gennemførelse af investeringer Hver kommune godkender og underskriver kontrakter med entreprenører og leverandører om deres egne bygninger (ikke finansieret af ELENA) x x x x x x Støttefunktionen og kommunerne overvåger gennemførelse og rettidig opfyldelse af kontrakter x x x x x Regionen vil løbende revidere udviklingen af arbejdsprogrammet. Hvis der dukker forsinkelser eller andre forhold op, som kan påvirke programmet vil regionen foretage eventuelle nødvendige justeringer (fx få styregruppen til at kræve, at kommunerne bruger mere arbejdskraft, udvide støttefunktionen, justere arbejdsprogrammet eller justere arbejdsgruppernes sammensætning og opgaver). Regionen vil som ledende partner, etablere støttefunktionen som beskrevet tidligere (WP 1). Denne enhed vil sikre koordinering af arbejdsprogrammet og investeringsprogrammet mellem partnerne ved at udveksle oplysninger, arrangere møder og partner workshops osv. Enheden vil også udføre regnskaber og Side 13 af 20

14 udarbejde rapporter til EIB. Støttefunktionen vil blive delvist dannet af eksisterende personale og delvist fra ekstra personale, men de vil alle arbejde under tilsyn af styregruppen og styringskomitéen, under juridisk ansvar for regionen. Mål og opgaver vil blive fastlagt af regionen og lederen af støttefunktionen, på linje med dette forslag. Det finansielle instrument indført med støtte fra ELENA faciliteten vil blive brugt til at finansiere de ekstra medarbejdere og eksterne eksperter. Ekstra personale vil blive hyret til støttefunktionen. Denne enhed vil bestå af en projektleder og to tekniske eksperter. Projektlederen vil være en ledende ekspert (M.Sc. eller ingeniør) med mindst 10 års erfaring fra offentlig ledelse og tekniske forvaltninger og med supplerende uddannelse og erfaring i projektledelse. De to tekniske eksperter vil være en konstruktionsingeniør og en maskiningeniør eller lignende med specifik uddannelse og erfaring inden for EE og VE i bygninger og med erfaring i udbud. Der vil blive tildelt en studentermedhjælper 10 timer om ugen for at hjælpe med dataindsamling og-behandling. Støttefunktionens opgaver vil være at lette arbejdsgrupper, bestyrelse og partnerforum og yde teknisk bistand til arbejdsgrupper ved at koordinere bistand fra eksterne eksperter og i mindre omfang af enheden selv. Desuden vil enheden koordinere fælles udbud og indkøb, levere finansielle oversigter og regnskaber og statusrapporter osv. For nærmere oplysninger se side 4 og 5. De samlede omkostninger for støttefunktionen anslås til at være i ekstra personale. Se tabellen på side 17 og bilag B for detaljer. Eksterne tekniske eksperter vil gennemføre det meste af den tekniske bistand. Støttefunktionen vil udbyde konsulentbistand inden for ingeniør-og miljøvidenskab og indgå kontrakter med konsulentfirmaer om teknisk bistand. Styregruppen og arbejdsgrupperne vil blive inddraget i denne proces. Den eksterne tekniske eksperter, skønnes at blive brugt som nedenstående tabel viser: Ekspertise Persontimer Udgifter (EUR) Solceller til bygninger Jordvarmeanlæg Solvarmeanlæg til tage Isolering af tage, vægge og gulve, ogudskiftning til lavenergivinduer og døre Ventilation, beysning, varmeanlæg og regulering Dampproduktion, køling og energibespraelser I hospitalsudstyr Udbud og indkøb Energimærker og teknisk gennemgang af bygninger Total teknisk ekspertise Honorarer for tekniske eksperter som ingeniører o.l. er normalt mellem 95 og 150 i timen. Disse honorarer vil afhænge af markedssituationen på tidspunktet for udbud til konsulentfirmaer. I dette program har vi estimeret et honorar på 120 i timen. Støttefunktionne vil sikre et løbende samarbejde med eksterne eksperter ved at afholde regelmæssige møder med dem og ved at lade eksperter deltage i arbejdsgrupper efter behov. Der vil i kontrakter om konsulentydelser være defineret at være regelmæssige møder mellem støttefunktion og konsulenter, samt deltagelse i arbejdsgruppens møder og workshops efter behov. Støttefunktionens egne eksperter vil indgå i et tæt samarbejde med eksterne eksperter om den faktiske udførelse af dele af projektet og støttefunktionen vil løbende vurdere konsulenternes arbejde. Der vil være en fælles IT-platform for kommunikation om projektet, og her vil konsulenter vil have adgang til information og til at opdatere projektoplysninger. Side 14 af 20

15 Andre eksterne eksperter: Ud over den tekniske ekspertise forventer støttefunktionen behov for juridisk rådgivning, IT-bistand og ekstern revision af årsregnskabet. Til støtte for enhed med juridisk rådgivning anslås en udgift på IT-bistand til intern kommunikation mellem partnere og arbejdsgrupper og for udveksling af data i projektet skønnes at koste Ekstern revision af årsregnskaber anslås at koste Se venligst tabellen på side 17 for detaljer. Vejledende tidsplan for gennemførelsen af ELENA bistand (Start og slut-dato (højst tre år), forventet underskrivelse af kontrakten) 1, januar december 2014 Starten af programmet er baseret på den antagelse, at ELENA kontrakten vil blive underskrevet i slutningen af oktober Indiker den ansøgte finansiering fra ELENA faciliteten og oplys andre finansieringskilder (i Euro; maximal ELENA deltagelse: 90 %) Ansøgt ELENA finansiering: (18,6 mio.kr.) Egen finansiering: (2,1 mio.kr.) Andre kilder: 0 Milepæle for måling af forventet løftestangseffekt 1 (Angiv klart milepæle, du har planlagt til at måle løftestangseffekten, udfyld venligst også nedenstående tabel "Milepæle præsentation til måling af løftestangseffekt ) I begyndelsen af 2012 vil støttefunktion og arbejdsgrupper blive etableret, den tekniske bistand sendt i udbud og kontraheret, og tekniske eksperter vil blive ansat (WP 1). Planlægning af denne proces vil begynde så hurtigt som regionen modtager støttetilsagn. På nuværende tidspunkt har vi identificeret mange konkrete projekter, som er opført i bilag A. Disse projekter kan begynde at blive udbudt fra april 2012 (WP 2), men vi forventer, at udgifter til disse investeringer, som følge af de normale forsinkelser i godkendelsesprocedurerne, herunder forsinkelser i forbindelse med offentlige kontrakter, først når en fuld skala i løbet af Det forventes imidlertid, at der vil blive igangsat investeringer på mere end 16 mio i løbet af 2012 (WP 3). I løbet af 2013 forventer vi at opnå den mindste løftestangseffekt faktor for X25 med de investeringer, der er identificeret på dette stadium og i løbet af 2014 sandsynligvis en højere gearing, hvis andre projekter, som ikke er nævnt i bilag A, også er udviklet i projektperioden. Vi vil beregne i detaljer investeringerne i vedvarende energikilder og EE genereret i kommuner og regionen med støtte fra ELENA tilskud. Dette vil blive vurderet først på grundlag af skøn i udbudsfasen og senere bekræftet efter de kontrakter, der er indgået, når det er relevant. Vurderingen vil blive gennemført i midten og slutningen af hvert år, begyndende i december 2012 (men forvent ikke relevante resultater indtil juni 2013). I tilfælde af, at investeringerne ikke indebærer et offentligt udbud (for eksempel, kontrakter ved hjælp af kommunale selskaber, som ikke er omfattet af reglerne om offentlige indkøb), vil vi bruge de kontrakter, de underskriver til at måle den gearing faktor. Ansøgeres forpligtelse til at lette formidlingen af erfaringer og resultater Region Sjælland i Danmark (Region Sjælland og 12 kommuner) ønsker at blive en model for andre ved at oprette et program for investeringer i EE og VE, der genererer vidtrækkende resultater gennem et tæt samarbejde mellem kommuner og region og gennem storstilet planlægning og investeringer. 1 Milepæle til måling af løftestangsfaktor: Angiv i tidsplanen, når investeringsprogrammet er tilstrækkelig gennemført eller arbejderne er kontraheret til at tillade kontrol af den forventede løftestangseffekt mellem ELENA støtte og faktiske investering. I tilfælde af manglende overholdelse af den minimale løftestangsfaktor (> 25) har EIB ret til at inddrive delvist eller fuldt tilskud vedrørende anlægget. Side 15 af 20

16 Region Sjælland og kommunerne vil formidle erfaringer og resultater i de netværk, som de deltager i inden for Østersøregionen, Borgmesterpagten og andre. Desuden vil de formidle resultaterne via pressemeddelelser, hjemmeside og artikler i professionelle medier. Disse formidlingsaktiviteter vil ikke blive finansieret af ELENA faciliteten. Planlægger du eller har du allerede anmodet om finansiel støtte til den forberedende fase af dit investeringsprogram fra et af de følgende EU-programmer? ERDF / Cohesion funds JASPERS JESSICA IPA Instrument for Pre-Accession Assistance PHARE facilities (Municipal Infrastructure and Municipal Finance Facility, Energy Efficiency Finance Facility) Andre EU finansierede programmer Nej Nej Nej Nej Nej Nej Side 16 af 20

17 Rapport tid (sidst på året) 5. Oversigtstabel: Milepæle præsentation for måling af løftestangsfaktor Estimeret budget for Projektudvikling Medarbejderudgifter (i EUR) Eksterne eksperter (i EUR) Sub-total (i EUR) Milepæle for gennemførelse af investeringsprogrammet (indiker her den del af det totale investeringsprogram, der er startet på de angivne rapporteringstidspunkter) Kort beskrivelse af område, teknologier omhandlet 2 Identifikation af investor EE og VE Kommuner og region EE og VE Kommuner og region EE og VE Kommuner og region TOTAL EE og VE Kommuner og region Interim December 2012 rapport Juni 2013 (kumuleret December 2013 på dato Juni 2014 valgt af December 2014 ansøger) Estimerede totale udgifter (EUR) Foreløbig opdel Foreløbig opdel Foreløbig opdel. Estimeret årlig energibesparelse for EE projekter 4 (i GWh) Estimeret årlig energi produktion for VEprojekter 4 (i GWh) Estimeret årlig reduktion af CO2 eq (i t) Løftestangsfaktor i henhold til faser og milepæle - X25 X ,347 5, X25 December 2012 Juni 2013 December 2013 Juni 2014 December Specificerer hvilke hovedområder, der er omfattet (f.eks. EE, VE, transport eller urban infrastruktur) og hvilke(n) teknologi(er)/foranstaltning(er) der gennemføres 3 Indiker den endelige investor, den som vil ordre arbejdet udført 4 Indiker hovedtypen af energi sparet eller produceret (termisk eller elektrisk) 5 Total af estimeret budget skal være det samme som i budgettabel eller i investeringsprogrammets præsentation Side 17 af 20

18 6. Estimerede udgifter og finansiering af projektudvikling Direkte medarbejderudgifter (Se Anneks B for detaljer) Kategorier af medarbejdere, der skal arbejde på projektet (fx senior ekspert, ekspert, junior ekspert, projektassistent osv.) Månedsløn (EUR) (A) Antal arbejdsmåneder på projektet (B) Direkte medarbejderudgifter (EUR) (AxB) 1 Senior ekspert (projektleder, leder af støttefunktion) ,00 2 Expert (Bygningsingeniør eller tilsvarende) ,00 3 Junior ekspert (Installationsingeniør eller lignende) ,00 4 Assistent 10 timer/uge (student fra universitet) ,00 Totale direkte medarbejderudgifter (afrundet) ,00 Eksterne eksperter / underleverandører Type af activititet / støtte Beskrivelse af opgaver Total (EUR) Juridisk bistand Specifik juridisk rådgivning I relation til udbud og kontrakter vedr. teknisk bistand ,00 Ekstern revision Revision af årsregnskaber for rapportering af projektet 7.000,00 IT rådgivning Administration af intern del af projekt-hjemmeside for intern projekt kommunikation og dataudveksling 3.800,00 Solcelleeksperter Ekspertise i solceller til bygninger ,00 Ekspert ii jordvarme Ekspertise i jordvarmeforsyning til bygninger 6.000,00 Solvarme-eksperter Ekspertise i solvarmeanlæg til tage ,00 Isoleringseksperter Ekspertise i isolering af tage, vægge og gulve, og i udskiftning til lavenergivinduer og døre ,00 Installationseksperter Ekspertise i ventilation, belysning, varmeinstallationer og regulering ,00 Udbudseksperter Ekspertise i udbud og indkøb ,00 Generelle energieksperter Ekspertise i energimærkning og teknisk gennemgang af bygninger ,00 Eksperter i energiforhold på sygehuse Ekspertise i dampproduktion, køling og energibesparelser i sygehusudstyr ,00 Subtotal eksterne eksperter / underleverandører ,00 ESTIMEREDE TOTALE STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER Direkte medarbejderudgifter ,00 Eksterne eksperter / underleverandører ,00 TOTAL støtteberetiogede omkostninger (i EUR) FINANSIERING Ansøgt finansiering fra ELENA faciliteten (i EUR); maksimum 90 % i % 90,0 % ,00 Egen finansiering (EUR) i % 10,0 % ,00 Andre kilder (EUR) i % 0,0 % 0 TOTAL finansiering (EUR) ,00 Side 18 af 20

19 Inden for ELENA-ordningen er støtteberettigede omkostninger defineret som følger: udgifter til eksterne eksperter, som EIB eller modtager i henhold til de nationale regler for offentlige indkøb indgår aftaler med ekstra personale ansat af modtageren (fx til at oprette projektgennemførelses enheder) til at styre og give projektudviklingstjenester. Omkostningerne til ekstra personale i forbindelse med foranstaltningen bør omfatte de faktiske lønninger plus arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i vederlaget, forudsat at dette ikke overstiger de gennemsnitlige satser, der svarer til tilskudsmodtagerens sædvanlige lønpolitik. Ingen andre omkostninger er støtteberettigede. Ændringer mellem udgiftskategorier: Det samlede budget i første omgang accepteret i starten af projektet kan ikke øges. Overforbrug skal overtages af modtageren. Ændringer indenfor de to udgiftskategorier eller i forhold til de forskellige underleverandørers tjenester er mulige uden godkendelse. Ændringer mellem disse to kategorier kræver forudgående godkendelse fra EIB og bør begrænses til højst 10% af modtagerens samlede budget. Side 19 af 20

20 7. Declaration of the applicant Dedicated word file to be used. Side 20 af 20

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig.

1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: 14.00 15.00 Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon +45 38 66

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul I. Grundlæggende omkring EPC Projekt Transparense EU Energi Effektivitets Direktivet EED EU s Energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU Ophæver Servicedirektivet 2006/32/EC I kraft siden 4 December

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand.

Generelle bestemmelser REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. REFER-CDR. Teknisk rådgivning og bistand. Region Midtjylland 15. Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Organisering... 5 3. Rammeaftalerne... 6 3.1. Generelt... 6 3.2. Miniudbud... 6 3.3.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Halvårsrapport 1. marts til 31. august

Halvårsrapport 1. marts til 31. august Halvårsrapport 1. marts til 31. august 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske Investeringsbank

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA

Godt på vej. - Klimaresultater i PFA Godt på vej - Klimaresultater i PFA Forord I PFA er ansvaret overfor kunderne og samfundet en vigtig del af fundamentet. Det ansvar er vi bevidste om, både når vi driver forretning, og når vi ser på vores

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017

Redegørelse for energibesparende projekter i Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Center for Trafik og Ejendomme, Team Ejendom, Marts 2017 Redegørelse for energibesparende projekter i 2016 Indhold 1. Forord...3 2. Resume...3 3. Indsatsområder...4

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

PRIMES [4] Strategisk implementering af GPP

PRIMES [4] Strategisk implementering af GPP PRIMES [4] Strategisk implementering af GPP Præsenteret af (Indsæt eget logo) Bæredygtige offentlige udbud er den vigtigste foranstaltning for lande der ønsker at opnå en grøn økonomi. Achim Steiner, UNEP-Director

Læs mere

TræningsmodulIII. EPC Processen fra kontrakt til garanterede besparelser. Projekt Transparense. www.transparense.eu

TræningsmodulIII. EPC Processen fra kontrakt til garanterede besparelser. Projekt Transparense. www.transparense.eu TræningsmodulIII. EPC Processen fra kontrakt til garanterede besparelser Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere