1. Ansøger identifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Ansøger identifikation"

Transkript

1 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr] Efternavn Fornavn Danmark Mr. Titel og funktion Chef for Regional Udvikling Vestergaard Jan Huus Telefon Nr Fax Nr 2. Ansøgers situation Beskrivelse af ansøger, type af lokal myndighed/offentlig organisation [Lokal eller regional autoritet, kommune, grupper deraf, offentlig organisation,..] Ansøgeren Region Sjælland er en regional myndighed én af fem danske regioner. En gruppe på 12 af regionens 17 kommuner deltager i ansøgningen. Der er omkring indbyggere i regionen. Den første regionale klimastrategi blev udviklet i 2009 som et result af en fælles indsats mellem Region Sjælland og KKR Sjælland. (Billede viser den geografiske lokalisering I Danmark) Side 1 af 20

2 Har du etableret en bæredygtig energihandlingsplan eller noget tilsvarende (f.eks. klimahandlingsplan, energiplan )? Alle kommuner I denne ansøgning, undtagen Køge, har tilsluttet sig Borgmesterpagten I Region Sjælland fungerer som støttestruktur forborgmesterpagt-kommunerne I regionensiden 2009, som en af de første europæiske regioner, der tilsluttetede sig pagten. Køge vil tilslutte sig Borgmesterpagten i dette efterår. Hver partner I denne ansøgning har identificeret energieffektiviseringshandlinger I handlingsplaner og strategier som beskrevet herunder: 1. Faxe Kommune Klima- og Energipolitik vedtaget maj Greve Kommune Klima- og Energipolitik vedtaget i Guldborgsund Kommune Strategisk energihandlingsplan (SEAP) indsendt til Borgmesterpagtsekretariatet i maj Klimaplan vedtaget i december Holbæk Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling vedtaget I marts og november Køge Klimahandlingsplan 2011 under udvikling, part af nationale klima og energi initiativer. For øjeblikket i proces med at tilslutte sig Borgmesterpagten 6. Næstved har truffet afgørelse om en plan for energieffektivisering, marts Odsherred Besluttet på politisk niveau at underskrive Borgmesterpagten i 2011, klimastrategi fra Ringsted Klima- og miljøpolitik besluttet februar Roskilde Klimapolitik vedtaget september Varme- og energiforsyningsplan indført november Slagelse SEAP og klimaplan vedtaget juni 2011 af byrådet 11. Solrød SEAP indsendt 12. Vordingborg Klimastrategi vedtaget i Region Sjælland - Regional Klimastrategi vedtaget sommeren 2009 Har du modtaget støtte fra Europa Kommissionen under andre EU programmer? ( Hvis ja, hvilket program, til hvilket formål?) Projekter omfattet af denne ansøgning om ELENA-støtte har ikke modtaget støtte fra andre EU programmer. Præsentation af eksisterende eller planlagt struktur/organisation for gennemførelse af investeringsprogrammet? En samlet ELENA projektorganisation vil blive etableret og inddelt i undersektioner baseret på fokusområder (f.eks VE eller EE). Den centrale del vil være en støtteenhed med ansatte eksperter og med en række eksterne tilknyttede eksperter. Denne støtteenhed vil i tæt samarbejde med arbejdsgrupper bestående af teknikere fra partnerne udvikle investeringsprogrammer, som beskrevet på følgende sider. Investeringerne vil derefter blive udført af partnerne (kommuner og region). Se nedenfor: Side 2 af 20

3 Struktur for implementering af Investeringsprogrammet Styringskomité Adm. direktører Kommuner og region Styregruppe Repræsentanter fra regionale sektorer (udvikling, bygninger) og 3 kommuner Støttefunktion Facilitering, formidling, administration, juridisk vejledning,. teknisk bistand via eksterne og ansatte eksperter Partnerforum Repræsentanter fra alle deltagende partnere VE Gruppe Sygehus Gruppe EE Gruppe Nord EE Gruppe Syd Individuelle regionale og kommunale tekniske forvaltninger for implementering Styringskomitéen er dannet af kommunaldirektører fra de 12 deltagende kommuner og den administrerende direktør for Region Sjælland. Styringskomiteen vil træffe alle større beslutninger vedrørernde ELENA projektet, og vil godkende midtvejsrapport og endelig rapport. Komitéen vil blive holdt informeret om projektets udvikling med faste intervaller. Komitéen vil modes to gange årligt og kan blive indkaldt skriftligt om presserende beslutninger. Styregruppen består af fem personer, to ledere fra de relevante Region Sjælland sektioner og tre ledere fra forskellige kommuner. Den skal rådgive regionen i oprettelsen af støttefunktionen, og den skal også godkende projektrapporter og budgetter. Den vil være ansvarlig for det overordnede investeringsprogram, og fordelingen af ressourcer i forhold til ELENA midler. Bestyrelsen vil arbejde i tæt samarbejde med Partnerforum, hvor en repræsentant fra hver partner vil være til stede. Den vil mødes 3 til 6 gange om året, afhængig af projektets fremdrift. Partnerforum skal rådgive styregruppen om udviklingen, lokale prioriteringer og overordnede beslutninger. Det vil indgå i beslutninger om fælles udbud og projekter på tværs af kommuner og arbejdsgrupper i samarbejde med arbejdsgrupperne. Partnerforum vil mødes 2 til 4 gange om året, afhængigt af projektets fremdrift Støttefunktionen er en ny, løbende administrativ enhed, oprettet til ELENA projektet for at sikre den praktiske levering af de foreslåede investeringer i ELENA ansøgningen. Nye medarbejdere vil blive hyret til denne enhed, der er planlagt at bestå af en projektleder og to tekniske eksperter. Støttefunktionen vil etablere en aftalemæssig ramme for brugen af eksterne konsulenter og indgå kontrakter med konsulentfirmaer om teknisk bistand. Støttefunktionen vil yde teknisk bistand til arbejdsgrupperne, dels ved at koordinere bistanden fra eksterne konsulentfirmaer, og dels (i mindre omfang) ved hjælp af egne tekniske eksperter. De eksterne konsulentfirmaer og støttefunktionens egne eksperter skal levere detaljerede rapporter / Side 3 af 20

4 analyser på potentialer for energibesparelser og producere yderligere anbefalinger for konkrete bygninger inden for projektet. Støttefunktionen vil med bistand fra konsulentfirmaerne støtte alle lokale tekniske afdelinger i at gennemføre deres planer for energieffektivitet og vedvarende energi og sikre et tæt samarbejde om alle opgaver. Den vil, gennem sin koordinering, mindske den aktuelle arbejdsbyrde i de tekniske afdelinger i de lokale kommuner, da den vil overtage en række opgaver. Støttefunktionen vil arbejde tæt sammen med hver af de fire arbejdsgrupper, der er beskrevet, for at hjælpe dem ved at tildele eksterne konsulenter og forhandle fælles udbud. Støttefunktionen vil bistå arbejdsgrupperne og de tekniske afdelinger i kommunerne med at sikre kontraktligt, at de fælles udbud gennemføres individuelt af de deltagende kommuner. Støttefunktionen vil sikre intern kommunikation i projektorganisationen (fx mellem arbejdsgrupper og partnere). Desuden vil den være ansvarlig for at organisere møder og workshops målrettet det konkrete investeringsprogram. Endelig vil støttefunktionen have kapacitet til at yde juridisk bistand, og levere regnskaber og status rapporter til EIB samt til projektpartnerne. Det forventes, at oprettelsen af støttefunktionen vil være en væsentlig drivkraft til at lette hurtig levering og identificere muligheder for grænseoverskridende synergieffekter i forhold til udførelsen af de foreslåede investeringer inden for en 3-årig tidsramme. Fire arbejdsgrupper vil blive oprettet. En teknisk VE gruppe, en hospitalsgruppe og én EE gruppe for den nordlige og en for den sydlige del af regionen er planlagt. De dannes af teknikere fra partnerne og modtager teknisk bistand fra støttefunktionen og de eksterne konsulenter. Deres opgave er, i samarbejde med støttefunktionen, at analysere og identificere det kombinerede behov, kommunerne og regionen har for at sikre, at de planlagte projekter er bundtet sammen i store udbud for at sikre økonomiske fordele. Grupperne vil også være ansvarlige for kontakten til entreprenørvirksomheder og for udbud af entreprenøropgaverne i et tæt samarbejde med støttefunktionen og partnerne. Samarbejdet mellem kommunerne om i fællesskab at tiltrække byggefirmaer og leverandører af vinduer, solceller og andre materialer og om at udvikle kombinerede bud på tværs af kommunegrænserne vil sikre solid kapacitetsopbygning inden for området energieffektivitet, og det vil skabe synergier og fælles viden om markedet for energieffektivitet i hele regionen. Når de fælles udbud og indkøb er afsluttet, vil betaling og levering finde sted individuelt for hver af kommunerne, og dette vil være en del af kontrakterne med entreprenører og leverandører. Der vil være et tæt samarbejde mellem arbejdsgrupperne gennem løbende udveksling af oplysninger og regelmæssige møder. Grupperne mødes efter behov, mindst fire gange om året, og støttefunktionen deltager i deres møder. VE-gruppen vil bestå af teknisk personale fra de kommunale partnere, som har ansvaret for at installere VE anlæg i offentlige bygninger under investeringsprogrammet. VE-gruppen skal levere teknisk information til støttefunktionen vedr. steder, omfang af investeringer og krav til udbudskriterier. Den vil give oplysninger om igangværende arbejde og færdiggørelse af VEanlæg til støttefunktionen. Hospitalsgruppen er en selvstændig enhed, fordi sundhedsvæsenet udelukkende styres af regionerne i Danmark, ikke af kommunerne. Den vil være sammensat af teknikere fra sygehusenes tekniske afdelinger. Gruppen vil fokusere både på energieffektivitet og VE i alle offentlige sygehusbygninger, herunder de psykiatriske afdelinger i regionen. Den vil samle tilgængelig viden om mulighederne for nyt energieffektivt udstyr til hospitaler i forhold specielt til opvarmning og køling og til energiintensive hospitalsudstyr. Den vil sikre gennemførelsen i henhold til investeringsprogrammet og aflægge rapport til støttefunktionen. Gruppen vil arbejde tæt sammen med støttefunktionen for at finde omkostningseffektive produkter og leverandører, der kan hjælpe med at forbedre energieffektiviteten af sygehusene i regionen. To EE-Grupper vil blive oprettet, en for den nordlige og én for den sydlige del af regionen. De vil blive sammensat af teknikere fra kommunerne og regionen. De vil indgå i et tæt indbyrdes samarbejde at finde muligheder for bud på tværs af nord / syd. Grupperne vil levere oplysninger om de projekter, de identificerer og anmode støttefunktionen om teknisk bistand og yderligere undersøgelser, hvor det er nødvendigt at specificere energieffektivitetspotentialer Side 4 af 20

5 mere præcist. Grupperne vil have viden om installationer, energiforbrug og -forsyning i de offentlige bygninger samt oplysninger om nuværende og fremtidige brug, som kan påvirke behovet for specifikke investeringer. De enkelte regionale og kommunale tekniske afdelinger vil gennemføre udbud og gennemføre investeringer. De vil deltage i de fælles udbud, men skaffe sig de opnåede tjenester individuelt. Støttefunktionen vil hjælpe med udkast til de fornødne kontrakter til denne effekt. De overvåger den korrekte og rettidige gennemførelse og håndhævelse af kontraherede bud i forhold til energieffektivitet og vedvarende energinstallationer i deres respektive bygninger og aflægger rapport til støttefunktionen. Side 5 af 20

6 Investeringsprogrammets placering [Land, region, provins osv.] Region Sjælland, Danmark. 3. Præsentation of Investeringsprogrammet Rolle for kommuner, offentlige organer I investeringsprogrammet Region Sjælland som ansøger og ledende partner - Initiativtager og ansøger - Retlig repræsentant for projektet. Kontrakholder - Kontakt til EIB og Europa Kommissionen - Strukturerer og leder hele operationen - Faciliterer implementeringsstrukturen (se ovenfor) - Etablerer støttefunktionen t og overvåger kontrakter for teknisk bistand - Sørger for projekter for vedvarende energy (VE) og energieffektivisering (EE), understøttende målene i klimastrategien Region Sjælland og de 12 kommuner som partnere - Sørger for projekter for vedvarende energy (VE) og energieffektivisering (EE); understøttende målene i deres energihandlingsplaner. - Deltager i arbejdsgrupper og Partnerforum som beskrevet ovenfor for at identificere og gennemføre effective investeringer i EE og VE, herundertværkommunale. - Kontraherer og implementerer investeringer - Finansierer investeringerne via lån I danske banker, Kommunekredit eller på anden måde. - Registerer projektgennemførelse og rapporterer til Støttefunktionen Lokale, regionale and nationale mål relevante for investeringsprogrammet (Energieffektivitet, VE produktion og klimaforandringer) De 11 deltagende kommuner i regionen, der har tilsluttet sig Borgmesterpagten (COM), har hver især forpligtet sig til en reduktion på over 20 % af deres nuværende udledninger i Den ene kommune (Køge), der endnu ikke harunderskrevet COM, har et 32 %-mål for 2025 baseret på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (målet her er at spare mindst 2% CO2-udslip om året frem til 2025, altså en reduktion på 32% i 2025 i forhold til 2009). Alle de andre deltagende kommuner i denne ansøgning, (bortset fra Guldborgsund) er også en del i denne ambitiøse aftale, som et yderligere supplement til COM. I Næstved Kommune er der endvidere en specifik målsætning om 45 % vedvarende energiforbrug i Guldborgsund Kommune har en målsætning om selvforsyning med vedvarende energi i Dette projekt vil bidrage til opnåelse af lokale mål og de overordnede EU 20/20/20 mål gennem de investeringsprogrammer, der er beskrevet nedenfor. Vedlagte milepæl præsentation oplister de samlede anslåede resultater, som følger: Energieffektivitet - Årlig samlet besparelse 43,347 GWh. Vedvarende Energi Årlig solcelle- og solvarme (konverteret) energiproduktion 5,215 GWh. CO 2 -reduktioner - Årlige samlede reduktioner af CO 2 -emissionerne CO 2 -ækv t. Beskrivelse af det planlagte investeringsprogram (Investeringer i energieffektivisering, produktion af vedvarende energi, fragt og bytrafik, en blanding af disse...) Det samlede investeringsprogram består af betydelige investeringer i forbedring af energieffektiviteten i Side 6 af 20

7 regionens og kommunernes bygninger (dvs. hospitaler, skoler, institutioner osv.) og en stigning i produktion og anvendelse af vedvarende energi på disse steder. De konkrete projekter omfatter isolering af vægge, tage, gulve og rør, udskiftning af vinduer til nye vinduer med energieffektive glas, optimeret styring og regulering af tekniske installationer samt udskiftning af ineffektive anlæg. Desuden er projekter for CO 2 -neutral eller CO 2 -lav lokale energiforsyning til offentlige bygninger, primært i form af solceller inkluderet. Desuden er konkrete projekter for mere effektiv køling, fremstilling af damp og effektivitet af udstyr planlagt på sygehusene. Bilag A beskriver den nuværende samlede liste over planlagte energieffektivitetstiltag og vedvarende energi-anlæg i dette projekt. Elena Faciliteten vil give en merværdi som angivet nedenfor. Større projekt-og fokusområder omfatter: 1. VE-elproduktion. Regionen og 10 af de 12 deltagende kommuner (se bilag A) ønsker at etablere solceller på deres offentlige bygninger. ELENA tilskud vil sætte dem i stand til at etablere de tekniske, arkitektoniske og økonomiske kriterier for udvælgelse af bygninger til solenergi anlæg med tilknytning til bygninger, at vurdere og vælge egnede steder, at vurdere effekter på energiproduktion og forbrug af anlæggene, at undersøge mulighederne for synergi effekter som fælles udbud og fælles indkøb, og at samle disse projekter i større udbud. De samlede investeringer i VE-el-produktion på grund af ELENA tilskuddet forventes (som det fremgår af bilag A) at blive EUR, den resulterende årlige elproduktion skønnes at være 3,156 GWh og reduktion af den årlige CO 2 er estimeret til tons CO VE varmeproduktion. I Odsherred Kommune vil den tekniske bistand blive anvendt til at undersøge yderligere muligheder for synergieffekter, egnede placeringer og teknisk støtte til mulige projekter på området for vedvarende energi fra overfladebaserede geotermiske varmepumper, der er knyttet til bestemte bygninger. De tidligere erfaringer fra geotermiske varmepumper på to skoler viser, at der er god mulighed for betydelige CO 2 -reduktioner gennem sådanne anlæg. I tre andre kommuner vil den tekniske bistand blive anvendt til at forberede termiske solenergiinstallationer på tagene. Elena tilskud vil gøre det muligt for kommunerne at opstille kriterier for udvælgelse af bygninger og teknikker til disse faciliteter, og at undersøge mulighederne for synergieffekter, som beskrevet for solceller. Selvom denne teknologi er velkendt for mange isolerede projekter i Danmark er der ingen erfaring med store projekter, der involverer flere kommuner og bygninger. De samlede investeringer i VE-varmeproduktion på grund af ELENA tilskud forventes at blive EUR, den resulterende årlige energiproduktion skønnes at være 2,06 GWh og reduktionen af den årlige CO2 skønnes at være omkring 693 tons. 3. Isolering af klimaskærmen (inkl. vinduer). Den tekniske bistand i henhold til ELENA tilskud vil gøre det muligt for regionen og kommunerne at arbejde systematisk og fælles med teknisk gennemgang af energimærker, tekniske undersøgelser af bygninger og til at udvikle effektive isolerings- og vindues-projekter og vurdere deres omkostninger og effekter. Desuden vil den tekniske bistand blive brugt til at kortlægge eventuelle muligheder for at bundte udbud til forskellige projekter i isolering og vinduesudskiftninger i den offentlige bygningsmasse. Den tekniske bistand ventes at give værdifuld erfaring i udbud på tværs af kommunegrænser og samarbejde med byggebranchen og leverandører af vinduer og andre materialer, og derved etablere samarbejdsaftaler og økonomisk attraktive bud for de investerende kommuner og regionen. De samlede investeringer i energieffektivisering af klimaskærme på grund af ELENA tilskud forventes at blive EUR, den resulterende årlige energibesparelse skønnes at være 22,837 GWh og reduktionen af den årlige CO 2 er estimeret til tons CO Regulering og udskiftning af ineffektive anlæg. Teknisk bistand er nødvendig for at arbejde systematisk og fælles med teknisk gennemgang af energimærker og tekniske undersøgelser af bygninger for at udvikle effektive projekter for regulering og udskiftning af installationer og vurdere deres omkostninger og effekter. Yderligere teknisk bistand er nødvendig for at kortlægge eventuelle muligheder for at bundte udbud og for at undersøge bedste værdi for pengene og løsninger på markedet. Den tekniske bistand ventes at give værdifuld erfaring i Side 7 af 20

8 udbud på tværs af kommunegrænser og i samarbejde med installationsvirksomheder og udbydere for at etablere samarbejdsaftaler og økonomisk attraktive bud for de investerende kommuner og regionen. De samlede investeringer til installationer på grund af ELENA tilskud forventes at blive EUR, den resulterende årlige elproduktion skønnes at være 19,45 GWh og reduktion af de årlige CO 2 er estimeret til tons CO Hospitalsudstyr. Regionen er ansvarlig for alle offentlige hospitalsfaciliteter i alle 17 kommuner i regionen, i alt 23 hospitaler og sundhedscentre. ELENA tilskud vil gøre det muligt for sygehusene i regionen at fokusere på at udvikle store udbud, der kombinerer flere områder for energieffektivitets handlinger. Dette kan omfatte kombinationer med solceller og muligvis solvarmeanlæg samt EE i de tilhørende bygninger. Resultaterne af disse anstrengelser er inkluderet i de fokusområder, der er nævnt ovenfor. ELENA tilskud vil også gøre det muligt for regionen at fokusere på hospitalsudstyr. Dette kan omfatte energi-lav fremstilling af damp og køling samt at udnytte overskydende energi fra energiintensivt hospitalsudstyr eller på anden måde reducere energiforbruget fra eksisterende udstyr (udskiftning af medicinsk udstyr vil ikke være en del af projektet). De samlede investeringer for at reducere energiforbruget i henhold til hospitals udstyr forventes at blive EUR, den resulterende årlige energibesparelser anslås at være omkring 1,06 GWh og reduktion af den årlige CO 2 er estimeret til 602 tons. Beskrivelse af fremgangsmåden for at gennemføre investeringsprogrammet Region Sjælland vil etablere den nødvendige tekniske og aftalemæssige støttestruktur og rådgivende system for at støtte kommunerne i regionen og regionen selv i at etablere rammer og vilkår for gennemførelsen af deres investeringer i vedvarende energikilder og EE. Se ovenfor for en beskrivelse af projektets organisation. Byrådene i de deltagende kommuner og Regionsrådet har i juni 2011 besluttet at reservere de nødvendige beløb i deres budgetter, så de er i stand til at investere disse beløb, hvis de får den nødvendige tekniske bistand fra ELENA faciliteten. På dette grundlag, er den generelle tilgang at etablere en faglig bistandsenhed med kapacitet til at udarbejde detaljerede investeringsprogrammer med hjælp fra eksterne eksperter at foretage tekniske vurderinger af energimærker for offentligt ejede bygninger, hvor det er påkrævet at foretage tekniske undersøgelser af relevante bygninger at vurdere egnede lokaliteter til installation af vedvarende energianlæg knyttet til bygninger at vurdere egnede projekter til isolering af klimaskærmt og udskiftning af vinduer og døre at vurdere egnede projekter for regulering og udskiftning af ineffektive anlæg (ventilation, belysning, varmeinstallationer og regulering) at forberede de identificerede projekter for udbud at udvikle tværkommunalt samarbejde om at opbygge fælles projekt udbud og fælles indkøb på det europæiske marked, og på denne måde drage fordel af disse muligheder for at stimulere attraktive tilbud og dermed skabe økonomiske fordele at beslutte udbud (fagentrepriser, hovedentreprise eller totalentreprise, fælles eller individuelle) og udføre dem at overvåge gennemførelsen af investeringsprogrammet Hvor det er relevant, vil fælles udbud og fælles indkøb blive gennemført. De fælles udbud og indkøb vil blive udført via beslutninger i arbejdsgrupper i samarbejde med støttefunktionen og efterfølgende godkendelse af de involverede kommuner og region. Individuelle udbud og indkøb vil blive udført i arbejdsgruppen eller den tekniske forvaltning i kommunen i samarbejde med støttefunktionen og Side 8 af 20

9 efterfølgende godkendelse af kommunen. Kontrakterne vil blive underskrevet af de involverede kommuner. Den beskrevne fremgangsmåde vil sikre de bedste værdi for pengene og rettidig gennemførelse af de anlæg og aktiviteter, der er beskrevet i bilag A til bankfinansierede projekter. Det vil opbygge kapacitet i regionen og kommunerne, og skabe muligheder for stordriftsfordele gennem samarbejde og erfaringerne med kontraktforhandlinger med fælles store udbud og den følgende individuelle implementering. Det er også vigtigt, at disse investeringer stræber efter at skabe nok indtægter (vedvarende energi og energibesparelser) til, i princippet, afskrive investeringerne, indenfor et acceptabelt antal år. Den overordnede model af fremgangsmåden er som vist på følgende figur: Forventede resultater med hensyn til forøgelse af energieffektiviteten, reduktion i energiforbrug, vedvarende energi og reduktion af drivhusgasser (Estimering bedes være i absolutte årlige tal (f.eks MWh eller t CO 2 -ækvivalenter) før og efter gennemførelsen af Investeringsprogrammet) Region Sjælland har vurderet resultaterne af de foranstaltninger, der vil blive gennemført med finansiering gennem lån fra lokale banker, KommuneKredit eller andre kilder i henhold til denne projektansøgning. De estimerede resultater er som vist nedenfor: Investeringer (EUR) Årlige besparelser /produktion (GWh) Reduktion af CO 2 (tons) 1. VE Electricitetsproduktion , VE Varmeproduktion , EE Klimaskærm , EE Installationer , Hospitalsudstyr , Total , Det skal bemærkes, at disse er de første skøn, og at tallene vil blive opdateret under hele projektets gennemførelse. Side 9 af 20

10 Forventede andre relevante resultater, hvis de er tilgængelige (fx i form af beskæftigelse, kapacitetsopbygning mv) Ud fra de foreliggende oplysninger på dette tidspunkt, forventer vi at skabe mellem 600 og 1200 mand-år med investeringer på lige over 62 mio i EE og RE under forudsætning af 10 til 20 nye stillinger, der genereres af hver million investeret i energieffektivitet og vedvarende energi. Det er ikke hensigten at registrere oplysninger om beskæftigelse, der opstår, i betragtning af de betydelige vanskeligheder med at udføre denne opgave i praksis. Beskrivelse af tidligere forberedende analyser og undersøgelser udført for investeringsprogrammet (hvis det er muligt, vedlægges resuméer af tidligere vurderinger / undersøgelser) Ved vurderingen af de potentielle investeringer og resultater har regionen og kommunerne gennemgået de lovpligtige energimærker og investeringsforslag fra et repræsentativt udsnit af offentlige bygninger i regionen. Se vedlagte bilag A, hvor de udvalgte bygninger indgår med skøn over potentielle energibesparelser og vedvarende energi, reduktion af CO 2 -emissioner og de projekterede investeringer, hvor disse oplysninger var til rådighed. Alle kommuner har erfaringer i mindre målestok med EE og / eller VE investeringer. Solrød har fx etableret solcelleanlæg på tagene af tre offentlige bygninger og Odsherred har tidligere etableret jordvarme systemer til at producere varme på to offentlige skoler til at erstatte oliefyr og elvarme. Forventede samlede investeringsomkostninger, der angiver andelen af investeringer dedikeret til energieffektivitet og vedvarende energi i bygninger, bytransport, lokal infrastruktur Som nævnt før, er de forventede investeringer i offentlige bygninger under dette projekt alt i alt ca 62 mio for de næste tre år, hvoraf omkring 12 M svarer til investeringer i vedvarende energi, primært solceller, og omkring 50 M svarer til EE investeringer. Se nedenstående tabel EE investeringer (EUR) RE investeringer (EUR) Total investeringer (EUR) 1. RE Elproduktion RE Varmeproduktion EE Klimæskærm EE Installationer Hospitalsudstyr Total Foreløbig finansieringsplan for Investeringsprogrammet Regionsrådet i Region Sjælland og byrådene i alle de deltagende kommuner har i løbet af juni 2011 besluttede at reservere penge til deres bidrag til finansieringen og investeringerne. Endvidere har alle råd besluttet en samarbejdsaftale. Disse beslutninger var enstemmige i alle 12 kommuner, som de var i Regionsrådet. Investeringerne vil blive finansieret gennem lån fra danske banker eller faciliteter som Kommunekredit. Lån vil blive taget ud årligt af den enkelte kommune og region i forhold til de planlagte investeringer. Kommunerne og regionen har generelt en begrænset investeringskapacitet og en retligt begrænset mulighed for at øge deres gæld. Men de har ingen begrænsninger på niveauet af lån til energiinvesteringer i bygninger, som har et "energimærke". "Energimærkning" er et krav for alle offentlige bygninger i Danmark, herunder de bygninger, der er anført i dette forslag. Dvs., regioner og kommuner har fuld adgang til lån til energiinvesteringer Side 10 af 20

11 Foreløbig gennemførelsestidsplan for Investeringsprogrammet (startog slut dato) Investeringsprogrammet løber fra begyndelsen af 2012 til slutningen af Nogle investeringer vil blive fortsat i 2015, men alle kontrakter vil blive godkendt inden den 31. december For nærmere oplysninger: Se arbejdsprogrammet på side 12. Oplysninger om tilskud eller tilskud modtaget eller skal modtages for det planlagte investeringsprogramme (hvis relevant) Det planlagte investeringsprogram har ikke mulighed for at få tilskud fra regionale eller statslige energiprogrammer. Side 11 af 20

12 Projektnavn:: 4. Beskrivelse af den ønskede bistand fra ELENA REEEZ: Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Har du allerede udviklet lignende programmer eller initiativer for Investment programmer? Venligst præsentere dem. Nej. Please justify your request for assistance from ELENA Bistanden fra ELENA faciliteten vil føre til markant øgede investeringer i løbet af 3 år. Regionen og mange af kommunerne har besluttet accelererede investeringer på grund af mulighederne i ELENA faciliteten. Uden faglig bistand fra ELENA anlægget har de ikke viden eller mandskab til at fremskynde investeringer til det høje niveau, der er beskrevet her. Bistanden gør det muligt for Region Sjælland og de 12 deltagende kommuner at investere i energieffektivitet og vedvarende energi for deres offentlige bygninger for så meget som 62 mio i løbet af de næste tre år. Partnerne er ikke i stand til at mønstre et så højt niveau af fælles aktivitet uden ELENA støtte. I dag handler hver kommune individuelt. De udarbejder individuelle klimaplaner og udpeger individuelt, hvilke bygninger der skal investeres i og hvornår. Regionen har en samlet klimaplan, og driver en række af videndelingsnetværk for kommunerne, og det har hjulpet til at indlede ELENA ansøgningen. Der foregår dog kun lidt eller entet fælles arbejde på jorden, da de administrative strukturer ikke er sat op til det. Hver kommune og regionen udfører i dag individuelle undersøgelser af bygninger i deres geografi, gennemfører de enkelte udbud uden nogen samordning, og alle kontraherer individuelt med de valgte tjenesteydere. ELENA bistand vil bidrage væsentligt til oprettelse af de juridiske, tekniske og finansielle rammer, som sikrer et samarbejde, der aldrig har eksisteret. Resultatet vil blive nye rammer for samarbejde, nye fælles arbejdsmetoder, og en omkostningseffektiv gennemførelse af de planlagte projekter på tværs af kommuner og region. Koordineringen af disse investeringer vil medvirke til at virkeliggøre det højeste niveau af energieffektivisering og vedvarende energi-anlæg i løbet af perioden, og opbygge lokal kapacitet til fremtidige fælles energiprojekter i området. Der er meget begrænset erfaring i Danmark med tværkommunalt samarbejde, fælles udbud og fælles indkøb inden for EE og RE. Derfor er det ikke muligt at vurdere fordelene ved tidsbesparelser og omkostningseffektivitet. Det synes dog klart, at samarbejde vil medføre betydelige besparelser af tid og penge. Et eksempel fra Albertslund (en kommune i en anden region): Denne kommune skulle renovere sit administrative center (rådhuset) og ældrepleje center. Ved fælles indkøb af lavenergi-vinduer til begge grupper af bygninger i stedet for normalt hovedentreprise-udbud sparede kommunen ca. 50 pct af udgifterne til vinduer, hvilket førte til en samlet besparelse på flere millioner kroner. Vejledende arbejdsprogram for at udvikle Investeringsprogrammet. En klar forbindelse skal vises mellem den ønskede bistand og investeringsprogrammet. Præsentér de vigtigste milepæle for investeringsprogrammet og deres relation til den ønskede bistand. Angiv ligeledes det samlede anslåede budget for bistand, herunder en detaljeret fordeling af budgettet efter aktiviteter og faser. (For det detaljerede budgets fordeling, bedes du bruge foreslåede formularer - 5. Oversigtstabel: Milepæle præsentation til måling af løftestangseffekt, og 6. Anslåede omkostninger og finansiering af projektudviklinstjenester) Udarbejdelsen af investeringsprogrammer skal bygge på eksisterende viden om de bygninger og det teoretiske potentiale for energibesparelser, som fremgår af de lovpligtige energimærker for hver bygning. Men ikke alle de nødvendige informationer for alle bygninger og projekter, er i øjeblikket tilgængelige til at skabe udbud, som vil tiltrække egnede leverandører og sikre konkurrencedygtige tilbud. Disse informationer må derfor skabes i løbet af projektet. Side 12 af 20

13 Arbejdsprogrammet består af følgende trin (der kan være nogle små forskelle mellem partnerne, da nogle partnere kun investere i enten EE eller RE, og det er kun den region, der har hospitaler): WP 1 Opstart WP 2- Udvikling WP 3 - Investeringer WP 1 Opstart Etablering af støttefunktion, herunder rekruttering af projektleder og eksperter Etablere organisationen for implementering afinvesteringsprogrammet 1. halvår 2012 x x 2. halvår halvår halvår halvår halvår 2014 Optage og konkretisere arbejdsprogrammet i organisationen Etablere an kontraktlig rammefor brugen af eksterne konsulenter til teknisk bistand Kontrahering medkonsulentfirmaer for at skaffe teknisk bistand x x x WP 2 Udvikling af investeringsprogram Teknisk kvalitetssikring af energimærker, herunder de foreslåede initiative, udgifter og effekter x x x Teknisk gennemgang af bygninger (hvis nødvendigt på basis af kvalitetssikringen af energimærkerne). x x x Tilføjelse af viden om nuværende og fremtidig anvendelse af bygningerne, deres energiforbrug og forsyning og deres vedligeholdelse x x x Etablere tekniske, arcitectonic og økonomiske kriterier for udvælgelse af bygninger til solceller og andre VE-løsninger x x Vurdering af egnede lokaliteter til installation af solceller på bygninger x x x x Vurdering af mulighederne for andre lokaleve tilknyttetbygninger (f.ek.s jordvarme). x Udforskning af mulighederne for at strømline fremstilling af damp, køling og energiforbrugende udstyr på hospitalerne (kun for regionen). x x x x Udvikle effektive projekter og vurdere deres omkostninger og effekter på energiforbrug og CO2-udledning x x x x x Undersøge mulighederne for fælles udbud og fælles indkøb af materialer som vinduer, solceller mv. x x Montering af projekter i bankbare og omkostningseffektiv investering programmer. x x x x Vælge de mest effektive måder til bud (fx fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise, gruppering af projekter efter type og størrelse) x x Gennemføre udbud og forberede konktakter x x x x WP 3 Gennemførelse af investeringer Hver kommune godkender og underskriver kontrakter med entreprenører og leverandører om deres egne bygninger (ikke finansieret af ELENA) x x x x x x Støttefunktionen og kommunerne overvåger gennemførelse og rettidig opfyldelse af kontrakter x x x x x Regionen vil løbende revidere udviklingen af arbejdsprogrammet. Hvis der dukker forsinkelser eller andre forhold op, som kan påvirke programmet vil regionen foretage eventuelle nødvendige justeringer (fx få styregruppen til at kræve, at kommunerne bruger mere arbejdskraft, udvide støttefunktionen, justere arbejdsprogrammet eller justere arbejdsgruppernes sammensætning og opgaver). Regionen vil som ledende partner, etablere støttefunktionen som beskrevet tidligere (WP 1). Denne enhed vil sikre koordinering af arbejdsprogrammet og investeringsprogrammet mellem partnerne ved at udveksle oplysninger, arrangere møder og partner workshops osv. Enheden vil også udføre regnskaber og Side 13 af 20

14 udarbejde rapporter til EIB. Støttefunktionen vil blive delvist dannet af eksisterende personale og delvist fra ekstra personale, men de vil alle arbejde under tilsyn af styregruppen og styringskomitéen, under juridisk ansvar for regionen. Mål og opgaver vil blive fastlagt af regionen og lederen af støttefunktionen, på linje med dette forslag. Det finansielle instrument indført med støtte fra ELENA faciliteten vil blive brugt til at finansiere de ekstra medarbejdere og eksterne eksperter. Ekstra personale vil blive hyret til støttefunktionen. Denne enhed vil bestå af en projektleder og to tekniske eksperter. Projektlederen vil være en ledende ekspert (M.Sc. eller ingeniør) med mindst 10 års erfaring fra offentlig ledelse og tekniske forvaltninger og med supplerende uddannelse og erfaring i projektledelse. De to tekniske eksperter vil være en konstruktionsingeniør og en maskiningeniør eller lignende med specifik uddannelse og erfaring inden for EE og VE i bygninger og med erfaring i udbud. Der vil blive tildelt en studentermedhjælper 10 timer om ugen for at hjælpe med dataindsamling og-behandling. Støttefunktionens opgaver vil være at lette arbejdsgrupper, bestyrelse og partnerforum og yde teknisk bistand til arbejdsgrupper ved at koordinere bistand fra eksterne eksperter og i mindre omfang af enheden selv. Desuden vil enheden koordinere fælles udbud og indkøb, levere finansielle oversigter og regnskaber og statusrapporter osv. For nærmere oplysninger se side 4 og 5. De samlede omkostninger for støttefunktionen anslås til at være i ekstra personale. Se tabellen på side 17 og bilag B for detaljer. Eksterne tekniske eksperter vil gennemføre det meste af den tekniske bistand. Støttefunktionen vil udbyde konsulentbistand inden for ingeniør-og miljøvidenskab og indgå kontrakter med konsulentfirmaer om teknisk bistand. Styregruppen og arbejdsgrupperne vil blive inddraget i denne proces. Den eksterne tekniske eksperter, skønnes at blive brugt som nedenstående tabel viser: Ekspertise Persontimer Udgifter (EUR) Solceller til bygninger Jordvarmeanlæg Solvarmeanlæg til tage Isolering af tage, vægge og gulve, ogudskiftning til lavenergivinduer og døre Ventilation, beysning, varmeanlæg og regulering Dampproduktion, køling og energibespraelser I hospitalsudstyr Udbud og indkøb Energimærker og teknisk gennemgang af bygninger Total teknisk ekspertise Honorarer for tekniske eksperter som ingeniører o.l. er normalt mellem 95 og 150 i timen. Disse honorarer vil afhænge af markedssituationen på tidspunktet for udbud til konsulentfirmaer. I dette program har vi estimeret et honorar på 120 i timen. Støttefunktionne vil sikre et løbende samarbejde med eksterne eksperter ved at afholde regelmæssige møder med dem og ved at lade eksperter deltage i arbejdsgrupper efter behov. Der vil i kontrakter om konsulentydelser være defineret at være regelmæssige møder mellem støttefunktion og konsulenter, samt deltagelse i arbejdsgruppens møder og workshops efter behov. Støttefunktionens egne eksperter vil indgå i et tæt samarbejde med eksterne eksperter om den faktiske udførelse af dele af projektet og støttefunktionen vil løbende vurdere konsulenternes arbejde. Der vil være en fælles IT-platform for kommunikation om projektet, og her vil konsulenter vil have adgang til information og til at opdatere projektoplysninger. Side 14 af 20

15 Andre eksterne eksperter: Ud over den tekniske ekspertise forventer støttefunktionen behov for juridisk rådgivning, IT-bistand og ekstern revision af årsregnskabet. Til støtte for enhed med juridisk rådgivning anslås en udgift på IT-bistand til intern kommunikation mellem partnere og arbejdsgrupper og for udveksling af data i projektet skønnes at koste Ekstern revision af årsregnskaber anslås at koste Se venligst tabellen på side 17 for detaljer. Vejledende tidsplan for gennemførelsen af ELENA bistand (Start og slut-dato (højst tre år), forventet underskrivelse af kontrakten) 1, januar december 2014 Starten af programmet er baseret på den antagelse, at ELENA kontrakten vil blive underskrevet i slutningen af oktober Indiker den ansøgte finansiering fra ELENA faciliteten og oplys andre finansieringskilder (i Euro; maximal ELENA deltagelse: 90 %) Ansøgt ELENA finansiering: (18,6 mio.kr.) Egen finansiering: (2,1 mio.kr.) Andre kilder: 0 Milepæle for måling af forventet løftestangseffekt 1 (Angiv klart milepæle, du har planlagt til at måle løftestangseffekten, udfyld venligst også nedenstående tabel "Milepæle præsentation til måling af løftestangseffekt ) I begyndelsen af 2012 vil støttefunktion og arbejdsgrupper blive etableret, den tekniske bistand sendt i udbud og kontraheret, og tekniske eksperter vil blive ansat (WP 1). Planlægning af denne proces vil begynde så hurtigt som regionen modtager støttetilsagn. På nuværende tidspunkt har vi identificeret mange konkrete projekter, som er opført i bilag A. Disse projekter kan begynde at blive udbudt fra april 2012 (WP 2), men vi forventer, at udgifter til disse investeringer, som følge af de normale forsinkelser i godkendelsesprocedurerne, herunder forsinkelser i forbindelse med offentlige kontrakter, først når en fuld skala i løbet af Det forventes imidlertid, at der vil blive igangsat investeringer på mere end 16 mio i løbet af 2012 (WP 3). I løbet af 2013 forventer vi at opnå den mindste løftestangseffekt faktor for X25 med de investeringer, der er identificeret på dette stadium og i løbet af 2014 sandsynligvis en højere gearing, hvis andre projekter, som ikke er nævnt i bilag A, også er udviklet i projektperioden. Vi vil beregne i detaljer investeringerne i vedvarende energikilder og EE genereret i kommuner og regionen med støtte fra ELENA tilskud. Dette vil blive vurderet først på grundlag af skøn i udbudsfasen og senere bekræftet efter de kontrakter, der er indgået, når det er relevant. Vurderingen vil blive gennemført i midten og slutningen af hvert år, begyndende i december 2012 (men forvent ikke relevante resultater indtil juni 2013). I tilfælde af, at investeringerne ikke indebærer et offentligt udbud (for eksempel, kontrakter ved hjælp af kommunale selskaber, som ikke er omfattet af reglerne om offentlige indkøb), vil vi bruge de kontrakter, de underskriver til at måle den gearing faktor. Ansøgeres forpligtelse til at lette formidlingen af erfaringer og resultater Region Sjælland i Danmark (Region Sjælland og 12 kommuner) ønsker at blive en model for andre ved at oprette et program for investeringer i EE og VE, der genererer vidtrækkende resultater gennem et tæt samarbejde mellem kommuner og region og gennem storstilet planlægning og investeringer. 1 Milepæle til måling af løftestangsfaktor: Angiv i tidsplanen, når investeringsprogrammet er tilstrækkelig gennemført eller arbejderne er kontraheret til at tillade kontrol af den forventede løftestangseffekt mellem ELENA støtte og faktiske investering. I tilfælde af manglende overholdelse af den minimale løftestangsfaktor (> 25) har EIB ret til at inddrive delvist eller fuldt tilskud vedrørende anlægget. Side 15 af 20

16 Region Sjælland og kommunerne vil formidle erfaringer og resultater i de netværk, som de deltager i inden for Østersøregionen, Borgmesterpagten og andre. Desuden vil de formidle resultaterne via pressemeddelelser, hjemmeside og artikler i professionelle medier. Disse formidlingsaktiviteter vil ikke blive finansieret af ELENA faciliteten. Planlægger du eller har du allerede anmodet om finansiel støtte til den forberedende fase af dit investeringsprogram fra et af de følgende EU-programmer? ERDF / Cohesion funds JASPERS JESSICA IPA Instrument for Pre-Accession Assistance PHARE facilities (Municipal Infrastructure and Municipal Finance Facility, Energy Efficiency Finance Facility) Andre EU finansierede programmer Nej Nej Nej Nej Nej Nej Side 16 af 20

17 Rapport tid (sidst på året) 5. Oversigtstabel: Milepæle præsentation for måling af løftestangsfaktor Estimeret budget for Projektudvikling Medarbejderudgifter (i EUR) Eksterne eksperter (i EUR) Sub-total (i EUR) Milepæle for gennemførelse af investeringsprogrammet (indiker her den del af det totale investeringsprogram, der er startet på de angivne rapporteringstidspunkter) Kort beskrivelse af område, teknologier omhandlet 2 Identifikation af investor EE og VE Kommuner og region EE og VE Kommuner og region EE og VE Kommuner og region TOTAL EE og VE Kommuner og region Interim December 2012 rapport Juni 2013 (kumuleret December 2013 på dato Juni 2014 valgt af December 2014 ansøger) Estimerede totale udgifter (EUR) Foreløbig opdel Foreløbig opdel Foreløbig opdel. Estimeret årlig energibesparelse for EE projekter 4 (i GWh) Estimeret årlig energi produktion for VEprojekter 4 (i GWh) Estimeret årlig reduktion af CO2 eq (i t) Løftestangsfaktor i henhold til faser og milepæle - X25 X ,347 5, X25 December 2012 Juni 2013 December 2013 Juni 2014 December Specificerer hvilke hovedområder, der er omfattet (f.eks. EE, VE, transport eller urban infrastruktur) og hvilke(n) teknologi(er)/foranstaltning(er) der gennemføres 3 Indiker den endelige investor, den som vil ordre arbejdet udført 4 Indiker hovedtypen af energi sparet eller produceret (termisk eller elektrisk) 5 Total af estimeret budget skal være det samme som i budgettabel eller i investeringsprogrammets præsentation Side 17 af 20

18 6. Estimerede udgifter og finansiering af projektudvikling Direkte medarbejderudgifter (Se Anneks B for detaljer) Kategorier af medarbejdere, der skal arbejde på projektet (fx senior ekspert, ekspert, junior ekspert, projektassistent osv.) Månedsløn (EUR) (A) Antal arbejdsmåneder på projektet (B) Direkte medarbejderudgifter (EUR) (AxB) 1 Senior ekspert (projektleder, leder af støttefunktion) ,00 2 Expert (Bygningsingeniør eller tilsvarende) ,00 3 Junior ekspert (Installationsingeniør eller lignende) ,00 4 Assistent 10 timer/uge (student fra universitet) ,00 Totale direkte medarbejderudgifter (afrundet) ,00 Eksterne eksperter / underleverandører Type af activititet / støtte Beskrivelse af opgaver Total (EUR) Juridisk bistand Specifik juridisk rådgivning I relation til udbud og kontrakter vedr. teknisk bistand ,00 Ekstern revision Revision af årsregnskaber for rapportering af projektet 7.000,00 IT rådgivning Administration af intern del af projekt-hjemmeside for intern projekt kommunikation og dataudveksling 3.800,00 Solcelleeksperter Ekspertise i solceller til bygninger ,00 Ekspert ii jordvarme Ekspertise i jordvarmeforsyning til bygninger 6.000,00 Solvarme-eksperter Ekspertise i solvarmeanlæg til tage ,00 Isoleringseksperter Ekspertise i isolering af tage, vægge og gulve, og i udskiftning til lavenergivinduer og døre ,00 Installationseksperter Ekspertise i ventilation, belysning, varmeinstallationer og regulering ,00 Udbudseksperter Ekspertise i udbud og indkøb ,00 Generelle energieksperter Ekspertise i energimærkning og teknisk gennemgang af bygninger ,00 Eksperter i energiforhold på sygehuse Ekspertise i dampproduktion, køling og energibesparelser i sygehusudstyr ,00 Subtotal eksterne eksperter / underleverandører ,00 ESTIMEREDE TOTALE STØTTEBERETTIGEDE OMKOSTNINGER Direkte medarbejderudgifter ,00 Eksterne eksperter / underleverandører ,00 TOTAL støtteberetiogede omkostninger (i EUR) FINANSIERING Ansøgt finansiering fra ELENA faciliteten (i EUR); maksimum 90 % i % 90,0 % ,00 Egen finansiering (EUR) i % 10,0 % ,00 Andre kilder (EUR) i % 0,0 % 0 TOTAL finansiering (EUR) ,00 Side 18 af 20

19 Inden for ELENA-ordningen er støtteberettigede omkostninger defineret som følger: udgifter til eksterne eksperter, som EIB eller modtager i henhold til de nationale regler for offentlige indkøb indgår aftaler med ekstra personale ansat af modtageren (fx til at oprette projektgennemførelses enheder) til at styre og give projektudviklingstjenester. Omkostningerne til ekstra personale i forbindelse med foranstaltningen bør omfatte de faktiske lønninger plus arbejdsgiverbidrag til sociale ordninger og andre lovbestemte udgifter, der indgår i vederlaget, forudsat at dette ikke overstiger de gennemsnitlige satser, der svarer til tilskudsmodtagerens sædvanlige lønpolitik. Ingen andre omkostninger er støtteberettigede. Ændringer mellem udgiftskategorier: Det samlede budget i første omgang accepteret i starten af projektet kan ikke øges. Overforbrug skal overtages af modtageren. Ændringer indenfor de to udgiftskategorier eller i forhold til de forskellige underleverandørers tjenester er mulige uden godkendelse. Ændringer mellem disse to kategorier kræver forudgående godkendelse fra EIB og bør begrænses til højst 10% af modtagerens samlede budget. Side 19 af 20

20 7. Declaration of the applicant Dedicated word file to be used. Side 20 af 20

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1 Halvårsrapport 1. september til 28. februar 2013 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 4 22.08.2012

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders energieffektivitet

Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders energieffektivitet Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders energieffektivitet Projektrapport udarbejdet for Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 1480, 2013 Titel: Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere