Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1"

Transkript

1 Halvårsrapport 1. september til 28. februar

2 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA I henhold til kontrakten mellem Den europæiske Investeringsbank (EIB) og Region Sjælland er denne anden halvårsrapport udarbejdet. Rapporten dækker perioden 1. september til 28. februar Arbejdets udvikling Kontrakten mellem Den Europæiske Investeringsbank og Region Sjælland blev underskrevet i februar, med sidste underskrift den 29. februar. REEEZ startede den 1. marts. Støttefunktion Der er oprettet en støttefunktion med opgaver som beskrevet i ELENA-ansøgningen. Støttefunktionen består af en programleder og to energimedarbejdere. Bemandingen kan efter behov blive suppleret med en studentermedhjælp (gennemsnitligt 10 timer/uge). Støttefunktionen har i det forløbne halvår faciliteret møder i Styregruppen, Partnerforum og projektgrupper, gennemført intern kommunikation via en fælles ekstranet-løsning og videreudviklet indberetnings- og rapportværktøjer. Støttefunktionen har afholdt møder med alle partnere med henblik på at få konkretiseret og koordineret disses behov for teknisk bistand. Derudover har Støttefunktionen ydet konkret teknisk bistand til partnere og projektgrupper. Støttefunktionen har i september indgået rammeaftaler med seks rådgivende ingeniørfirmaer efter forudgående EU-udbud af rådgiverbistand. Den har på grundlag af de indgåede rammeaftaler gennemført syv miniudbud om konkret teknisk bistand til partnerne. Se nærmere i kapitel 3. Indberetningsværktøjer og rapportværktøjer Med projektoversigten i ELENA ansøgningens bilag A som udgangspunkt har Støttefunktionen i første halvår udviklet og idriftsat et værktøj, som partnerne bruger til løbende at indberette resultater og eventuelle ændringer i hvert enkelt projekt indenfor energibesparelser og vedvarende energianlæg. Dette værktøj er i 2. halvår suppleret med værktøj til kvalitetssikring af de indberettede data fra partnerne, og der er løbende kontakt til partnerne for at sikre indberetning af planlagte og kontraherede projekter. Det udviklede indberetnings- og rapportværktøj sikrer støttefunktionen og partnerne et løbende overblik over REEEZ-programmets og de enkelte deles fremdrift og resultater. Intern kommunikation Der blev i starten af programperioden oprettet en fælles ekstranet-løsning for alle personer med tilknytning til REEEZ. Her findes dagsordener og referater til alle møder i organisationen, kalender, nyheder, vejledninger, diskussioner og ovennævnte indberetnings- og rapportværktøjer. Ekstranet-løsningen er med til at binde programmet sammen og sikre, at alle deltagere har let adgang til den nødvendige information. 2

3 Mødeaktiviteter Der har været afholdt møder i alle led af organisationen i det forløbne halve år. Styringskomitéen har på møde i september drøftet den kommunale anlægsøkonomi for 2013 se kapitel 2. Styregruppen har afholdt møder 24. september og 3. december. På møderne er programmets udvikling og den kommunale anlægsøkonomi drøftet, og der er taget stilling til organisatoriske spørgsmål og det fremtidige samarbejde med et muligt kommende ELENA-projekt i Region Hovedstaden. Styregruppen forventes at mødes 4 gange om året. Partnerforum har afholdt et møde 10. september. Her har Partnerforum drøftet programmets udvikling, projektstyring, kompetenceudvikling og brugen af eksterne rådgivere. Partnerforum forventes at mødes to fire gange om året. VE-gruppen har afholdt to møder. På møderne er arbejdet med at udvikle og afprøve et fælles udbudsmateriale for solceller fortsat, og der er nu et færdigt materiale til brug for udbud af solceller. Materialet er kvalitetssikret ved anvendelse af førende danske eksperter indenfor udbud og solceller, og det er nu offentliggjort på programmets hjemmeside så andre kommuner og regioner også kan få glæde af det. VE-gruppen har endvidere fået belyst mulighederne for at opsætte mindre bygningsrelaterede vindmøller. Konklusionen er her, at det næppe er rentabelt eller hensigtsmæssigt at forsyne kommunale bygninger med elektricitet fra små vindmøller. De to EE grupper har hver holdt tre møder. Her har der bl.a. været fokus på energiforbedring af serverrum og computerrum, alternative materialer til hulrumsisolering, renovering af klimaskærme, køling, vandbesparende armaturer og pumper. Efter indstilling fra de to EE-grupper har Styregruppen besluttet at sammenlægge de to EE grupper til én gruppe. Gruppen forventes at mødes fire gange om året Sygehusgruppen har ikke holdt møde i perioden. Der er på sygehusene gennemført opsætning af solcelleanlæg for ca. 14 mio. kr. Temadage: Der er afholdt to temadage. Den ene handlede om vinduer og isolering af klimaskærm. Den anden omhandlede belysning. Begge temadage var velbesøgte og bidrog til at udvikle medarbejdernes kompetencer på disse områder. Der har endvidere været afholdt et temamøde med præsentation af nye innovative løsninger fra et udviklingsprojekt, kaldet Plan C. Emnerne var totalværdimodel, klimaskærm og lavtryksventilation. Forventede og opnåede resultater Der er pr. 1. marts 2013 kontraheret projekter for 137 mio. kr. (18,3 MEUR), hvilket svarer til 106 % af den forventede investering på 130 mio.kr. det første år. Der er opnået en gearingsfaktor på 65. Den høje gearingsfaktor skyldes, at nogle af investeringerne i er gennemført uden teknisk bistand fra REEEZ, idet regionen og kommunerne til brug for ELENA-ansøgningen allerede havde identificeret en del egnede 3

4 energiprojekter (jfr. Annex A til ELENA-ansøgningen). I disse tilfælde har REEEZ hovedsageligt bidraget ved at inspirere til at fremme energiindsatsen og opnå markante resultater. I nedenstående Figur 1 ses udvikling og status for investeringer frem til 1. marts Figur 1: Status for investeringer Der har det første år været særligt fokus på solcelleanlæg, og her har det fælles udbudsmateriale, der er udviklet i VE projektgruppen med bistand fra støttefunktionen og eksterne eksperter, været til betydelig gavn. Endvidere er der gennemført en del investeringer i klimaskærm og installationer, og i mindre omfang i VE varmeproduktion. Der er endnu ikke gennemført investeringer indenfor sygehusudstyr, idet regionen har valgt at fokusere på solcelleanlæg det første år af programperioden. Fordelingen af investeringer og besparelser per projekttype kan ses på nedenstående Figur 2. 4

5 Figur 2: Status for projekttyper i forhold til oprindelige mål Der er i perioden udarbejdet følgende rapporter: 1. Analyse på fire skoler for etablering af solcelleanlæg i Køge Kommune 2. Analyse af varme- og ventilationsanlæg i Ringstedhallen 3. Analyse af varme- og elproduktion til haller, skole og daginstitution i Odsherred Kommune 4. Energioptimering af Baggesens Skole, Slagelse Kommune 5. Energioptimering af Saxenhøj i Guldborgsund Kommune Der er endvidere udarbejdet notater, vejlednings- og inspirationsmateriale, herunder 1. Udbudsmateriale til brug for solcelleudbud (Vejledning, opgave- og ydelsesbeskrivelser, udbudsbrev, sliste, faktaark). Materialet er offentliggjort på 2. Program til beregning af efterisolering af tag og loftskonstruktioner 3. Notat om metode for beregning af energibesparelser og CO 2 emissionsreduktion 4. Vejlednings- og inspirationsmateriale om belysningsanlæg og klimaskærm Ekstern kommunikation Region Sjælland har en hjemmeside (www.reeez.dk) med tekster på dansk og engelsk om REEEZ. REEEZ er endvidere omtalt i årsrapporten fra Zealand Denmark EU Office og i Femern Belt Direkt en avis, der bliver udgivet i Region Sjælland som indstik i de regionale dagblade. 5

6 Programlederen har på møde i Oslo for norske kommuner og rådgivere fortalt om de danske erfaringer med ELENA-ordningen. Støttefunktionen har desuden, i samarbejde med Region Sjælland, deltaget med en stand på Building Green messen, hvor de har fortalt interesserede om REEEZ projektet. 2. Identificerede problemer og risici Anlægsloft Der blev i de årlige aftaler om økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening hhv. Danske Regioner indført et anlægsloft for For regionerne blev anlægsloftet udmøntet konkret for hver enkelt region, og for Region Sjællands vedkommende indebærer anlægsloftet, at der i 2013 er et mindre beløb til anlæg end tidligere forudsat. Regionen fremrykkede derfor lånefinansierede investeringer i solceller til, og det forventes herefter ikke, at regionen får problemer med at gennemføre sin del af energiinvesteringerne i REEEZ-programmet. For kommunerne blev der ikke udmeldt specifikke anlægslofter for hver enkelt kommune, men for alle landets 98 kommuner under ét. Et rundspørge til alle deltagende kommuner i september/oktober viste, at anlægsloftet ikke får betydning for kommunerne. Budgetterne til energiinvesteringer er således ikke blevet beskåret i de 12 kommuner, der er med i REEEZ. For lave investeringer i visse kommuner Et par af kommunerne har investeret væsentligt mindre end forudsat ved fremsendelse af ansøgningen om ELENA-støtte. Støttefunktionen er løbende i kontakt med disse, og det er på grundlag af disse kontakter forventningen, at de (måske med en enkelt undtagelse) når deres mål. Andre kommuner har det første år investeret mere end forudsat, og de samlede investeringer det første år er således på højde med det i ansøgningens tids- og milepælsplan forventede. Flere kommuner forventer at gennemføre større investeringer end forudsat på ansøgningstidspunktet, og to af kommunerne har allerede efter første år investeret mere end forudsat for den samlede 3-årige periode. Fordelingen af investeringer og besparelser per kommune hhv. regionen kan ses på Figur 3. 6

7 Figur 3: Status for kommuner og region i forhold til de oprindelige mål Forventningerne til de samlede investeringer efter tre år er således, at de mindst er på niveau med det beløb på 465 mio.kr., der fremgår af ELENA-ansøgningen. For udviklingen i de enkelte kommuner og regionen henvises desuden til vedlagte bilag Kontrakter om teknisk bistand Der er samlet brug for ekstern bistand for ca. 16 mio.kr. ( EUR). Når det gælder regionens egne bygninger (primært sygehuse), kan regionens eksisterende rammeaftaler for rådgiverydelser anvendes. De samme rammeaftaler kan ikke bruges, når det gælder rådgivning til de kommunale partnere, og der er derfor gennemført udbud for hovedparten af denne rådgivning i henhold til EU's udbudsdirektiv. Der blev den 6. september indgået rammeaftaler med de seks sgivere, der kom med de økonomisk og kompetencemæssigt mest fordelagtige. Den Europæiske Investeringsbank har godkendt udbuddet. Efter indgåelse af de seks rammeaftaler vil disse seks sgivere blive brugt som rådgivere i resten af perioden, medmindre ganske særlige forhold taler for andet. Hovedparten af den eksterne bistand i 2. halvår er således skaffet via miniudbud blandt de seks rådgivere, der er indgået rammeaftaler med. Der er i perioden gennemført syv miniudbud. Der er i mindre omfang indgået aftaler med andre rådgivere, hvor særlige forhold (lokalkendskab, specialviden) talte for dette. Se vedlagte bilag 2 for kontrakter om teknisk bistand (eksterne eksperter/underleverandører) igangsat/afsluttet i rapportperioden. 7

8 4. Ændringer i de planlagte aktiviteter og andre oplysninger Listen over projekter, der lå til grund for ansøgningen af 22. august 2011, er blevet revideret pr. 1. september og derefter løbende. Baggrunden for revisionen er den udvikling, der er sket i kommuner og region i det forløbne år. I forhold til den oprindelige projektliste (Annex A til ansøgningen) er visse projekter udgået, nogle konkretiseret og andre kommet til. Denne opdatering af projekterne ændrer ikke ved det samlede billede af REEEZ-programmet. Det forventes således, at målene for investeringer, energibesparelser og CO 2 bliver nået. Der vurderes ikke at være behov for justeringer af de planlagte aktiviteter, sådan som de er beskrevet i den indledende rapport. 5. Finansiel status Se vedlagte bilag 3 for finansiel status for rapportperioden. 8

9 Bilag 1 Status for de enkelte partnere I nedenstående tabel gives en status for de enkelte partneres investeringer i perioden 1. marts til 28. februar Partner Forudsat investering DKK Indberettet investering DKK Bemærkninger Faxe Faxe har udført investeringer i forudsat omfang. Greve Greve har gennemført ESCO-projekter, som har ført til fremrykkede investeringer. Guldborgsund Guldborgsund har det første år gennemført et ESCO-udbud, der omfatter de fleste kommunale bygninger. Investeringerne gennemføres de næste to år. Holbæk Holbæk har p.t. investeret ca. 18 mio.kr., hvoraf de her nævnte 8,8 mio.kr. er fuldt opgjort. Køge Køge har udskudt en del af sine planlagte investeringer til år 2 og 3 Næstved Næstved har iværksat et ESCO-udbud, der vil føre til omfattende energiinvesteringer i de to næste år. Dermed sker der en tidsmæssig forskydning i forhold til tidligere forventet. Odsherred Odsherred havde oprindeligt kun peget på investeringer i år 2013 og 2014, men har nu også gennemført investeringer i. Region Sjælland Investeringer er større end forudsat, idet der er fremrykket investeringer i solcelleanlæg. Ringsted Ringsted har af økonomiske og administrative årsager måttet reducere sine investeringer Roskilde Investeringer i solceller er kontraheret som forudsat. Der er endvidere gennemført EEinvesteringer. Slagelse Investeringer er stort set gennemført som forudsat. Dog er VE investeringer fremrykket og EE investeringer udskudt. Solrød Investeringer er gennemført i forudsat omfang Vordingborg Investeringer er stort set gennemført som forudsat Samlet set

10 Bilag 2. Kontrakter for teknisk bistand (Eksterne eksperter /Underleverandører) indgået / afsluttet i perioden 1. september til 28. februar 2013 Kontrakt nr. Navn på ekstern konsulent Kort beskrivelse af opgave Forventede totale udgifter (EUR) Varighed af kontrakt (start og slut) Udbudsform anvendt 1 Bascon EU-udbud af teknisk bistand april 30. sept. 2 Bascon Løbende bistand vedr. udbud Løbende Løbende Medgået tid Bemærkninger 3 Solarvent ApS Tekniske, arkitektoniske og økonomiske kriterier for fælles udbud af solceller 4 AJ Consult Energianalyse af Saxenhøj i 5 Teknologisk Institut Guldborgsund Kommune Generel rådgivning vedr. vinduer og klimaskærm maj sep sept. 30. nov. 1. nov. 26. sept. 6 Kant Arkitekter Generel rådgivning vedr. klimaskærm 7 Vigand & Maagøe Generel rådgivning om serverrum 8 Lyngkilde Teknisk gennemgang af mulige placeringer for solceller i Køge Kommune 9 Dansk Energi Varmecentral i hal - Management Ringsted Kommune 10 Lyngkilde Varme- og elproduktion på hal og skole m.v., sept sept nov nov nov. 26. sept. 11. sept. 29. nov. Ikke fastsat Ikke fastsat Miniudbud /rammeaftale Miniudbud /rammeaftale Miniudbud /rammeaftale Det første miniudbud med anvendelse af de indgåede rammeaftaler 10

11 Kontrakt nr. Navn på ekstern konsulent Kort beskrivelse af opgave Odsherred Kommune 11 Danmarks Generel rådgivning om små Vindmølleforening vindmøller 12 Kuben Kvalitetssikring af Management energiprojekter, Næstved Kommune 13 Wissenberg Energigennemgang og projektforslag for skole, Slagelse Kommune 14 COWI Forundersøgelse til ESCO projekt, Greve Kommune 15 Solarvent Bistand til solcelleudbud, Roskilde kommune 16 Teknologisk Kvalitetssikring af Institut udbudsmateriale vedr. solceller 17 Anne Iversen Generel rådgivning vedr. 18 Dansk Center for Lys belysning Generel rådgivning vedr. belysning Forventede totale udgifter (EUR) Varighed af kontrakt (start og slut) nov jan jan jan sept dec jan jan. 5. nov. 31. marts marts marts nov. 4. dec. 17. jan. 17. jan. Udbudsform anvendt Miniudbud /rammeaftale Miniudbud /rammeaftale Miniudbud /rammeaftale Bemærkninger 11

12 Annex 3 Financial status Name of project: Number of project: Reporting period from: aa/bb/cc to xx/yy/zz Currency used: (three letter abbreviation) DKK STAFF COSTS (Justification for labour costs may be requested by the Bank) Line Name N European Investment Bank ELENA - European Local Energy Assistance Financial Statement REEEZ ELENA /09/12 to 28/02/13 Category name (e.g. senior expert, engineer, etc.) Number of manhours Hourly rate Staff costs amount A B AxB 1 Flemming Jørgensen Senior expert Jannie Bakkær Sørensen Junior expert (engineer) Mads Lundsgaard-Nielsen Expert (engineer) Total The cost of staff assigned to the action, comprising actual salaries plus social security charges and other statutory costs included in the remuneration, provided that this does not exceed the average rates corresponding to the beneficiary's usual policy on remuneration. EXTERNAL EXPERTS / SUBCONTRACTING Line N Name of Subcontractor Description of the work undertaken Amount 1 BASCON A/S Tender for technical assistance Viegand & Maagøe ApS Consultancy on EE in server rooms Teknologisk Institut Consultancy on building envelope Solarvent ApS Tender documents for solar cell projects BASCON A/S Tender for technical assistance BASCON A/S Consultancy on tenders ,94 7 Lyngkilde A/S Review of heat and electricity production for school and sports hall Anne Iversen General consultancy on lighting SEAS NVE Strømmen Review of potential buildings for PV Kant Arkitekter A/S General consultancy on building envelope Teknologisk Institut Consultancy on windows AJ Consult A/S Energy review of buildings in Guldborgsund Danmarks Vindmølleforening General consultancy on building related wind power Solarvent ApS Consultancy on solar cell project in Roskilde Teknologisk Institut QA on tender documents for solar cell panels Dansk Center for Lys General consultancy on lighting Total TOTAL ELIGIBLE COSTS FOR THE PERIOD Direct staff costs External Experts / Subcontracting Total

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

HOW to CeDEPI. En guide for partnere i CeDEPI-projektet. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg HOW to CeDEPI En guide for partnere i CeDEPI-projektet Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1 Generelt...2 2 Økonomi for partnerne...3 3 Rådgivning...5 3.1 Ekstern rådgivning...

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2

$ % '*! +#! %)!! Evaluering af 12 forsøg med arbejdsmarkedscentre 2 ! "## $ % &% '! ()!"# '*! +#! *&#% $%%& "## %)!! '%()% & Rapporten er udarbejdet af: Partner Morten Ry Manager Lone Dawe Seniorkonsulent Heidi Carlsen Seniorkonsulent Johan Toft Sørensen Student Hans Christian

Læs mere

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken

Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Innovationsprojekt - AL2boligs klimablok i Langkærparken Erfaringer med pilotprojekt i AL2boligs afdeling 111 Langkærparken vedrørende en omfattende lavenergi renovering af en standard boligblok. December

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere