Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid ARBEJDSPLAN FOR NORDISK MILJØ- OG FISKERISTRATEGI 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid ARBEJDSPLAN FOR NORDISK MILJØ- OG FISKERISTRATEGI 2001"

Transkript

1 Nordisk Miljø- og Fiskerisamarbeid ARBEJDSPLAN FOR NORDISK MILJØ- OG FISKERISTRATEGI 2001 Indledning I henhold til Nordisk Miljø- og Fiskeristrategi , godkendt af Nordisk Ministerråd, miljøministrene og fiskeriministrene, 3. og 10. november 1998 nedsættes der en Styringsgruppe for Strategien. Styringsgruppen har ansvaret for et eget rammebudget, som gruppen disponerer over, efter at embedsmandskomiteerne for miljø og fiskeri har godkendt en årlig arbejdsplan for opfølgning af sektorsamarbejdet. Styringsgruppen har i 2001 planlagt arbejdsprogrammet med hovedvægt på 5 områder: Indførsel af fremmede organismer med ballastvand, Miljøcertificering, Kystzoneplanlægning, Nordisk netværk om internationale fiskeri- og miljøprocesser samt Havpattedyrs forvaltning og betydning i det marine økosystem. Baggrund Nærværende arbejdsplan dækker virksomhedsåret 2001 under Finlands formandskab. Der er ved tilrettelæggelsen af programmet taget udgangspunkt i Strategiens 28 indsatsområder, krav om at det er policy skabende projekter, som arbejder med fælles nordiske/globale vigtige problemstillinger, projekterne integrerer fiskeri- og miljøsektoren, nationale prioriteringer indkommet gennem forslag fra Styringsgruppens medlemmer, samt Formandsskabet prioriteringer Handlingsprogram for det Nordiske Miljøsamarbejde Bæredygtig udvikling en ny kurs for Norden Områder prioriteret af Ministerrådene for Miljø og Fiskeri Indsatsområder At koordinere og styrke behandling af problemer knyttet til introduktion af fremmede organismer, som i dag er spredt på en lang række instanser Dette indsatsområde refererer til Strategiens indsatsområde nr. 8, og berører yderligere indsatsområderne 1, 3, 6, 11, 12, 25, 27, Projektets titel: EMBLA - Risikobaseret beslutningsværktøj for ballastoperationer At udvikle et verdensatlas med angivelser af områder, hvor der er risiko forbundet

2 med udskiftning af ballastvand. Systemet skal fungere som støtte for myndigheder og operatører for at forhindre overførsel af uønskede organismer med ballastvand. Systemet skal opnå international accept bla. af IMO og MARPOL, således at dets principper kan vedtages som kommende regler på området. Projektet vil udvikle et verdensatlas med angivelse af områder og havne, hvor der er risiko forbundet med transport og udskiftning af ballastvand, samt software til identifikation af behovet for ballastering, der skal benyttes under sejlads. Der vil blive fremstillet en liste over uønskede arter for de forskellige områder. På baggrund af denne liste, skal der udføres screening af ballastvandet. Alle parametre, der udgør en risiko ved udskiftning af ballastvand, skal identificeres. Systemet vil også identificere de metoder og områder, hvor der er formindsket eller ingen risiko ved transport af ballastvand. Atlaset vil også angive hvor der risikofrit kan tankes om. Der vil blive udviklet anbefalinger til behandling i risikosituationer. Projektlængde og forventede resultater efter tredje år Projekter er skitseret til mindst 4 år, dette er projektets tredje år, og resultaterne indenfor tredje års virke vil være at videreudvikle risiko-matrixen med fokus på acceptkriterier, videreudvikling af datastrukturen, samt påbegyndelse af konsekvensanalyser. Det Norske Veritas, Norge. Kommentar Der er ansøgt om midler fra EU s 5. rammeprogram, men afklaring foreligger ikke endnu DKK. 1.2 Projektets titel: Koordinering af nordisk indsats vedrørende ballastvand. At klarlæggelse de nordiske landes synspunkter omkring ballastvandsproblematikken med henblik på at gøre en koordineret indsats i IMO. De ansvarlige myndigheder i de nordiske lande vil blive kontaktet vedr. deres synspunkter på arbejdet med en ny IMO-konvention om ballastvand samt eventuelle regionale initiativer på området, eksempelvis i Østersø-området. Kan udredningen ikke klares pr. korrespondance, skal projektmidlerne benyttes til at arrangeres en workshop herom. Projektlængde og forventede resultater efter første år Projektet er skitseret til ét år, og resultaterne efter første års virke være klarlæggelse af potentielle nordiske fællessynspunkter, og viser dette sig at være tilfældet, skal de forelægges for IMO.

3 Skov og Naturstyrelsen, Danmark DKK. Miljøaspekter ved fiskeri og fiskeforædling. Man bør drøfte behovet for et oplysningsprogram rettet mod omsætningsled og konsumenter, men også med det sigte at sikre fiskerisektoren, frivillige organisationer og uddannelsessektoren objektivt og opdateret informationsmateriale om fiskeriets påvirkning af miljøet. Livs Cyklus Analyse metodikken skal søges udviklet for fiskeprodukter, mens udvikling af kriterier for mærkning af bæredygtigt fiskeri varetages i regi af NEF. Dette indsatsområde refererer til Strategiens indsatsområder nr. 9 og 10, og berører yderligare indsatsområdene 4, 6, 13, 23, 26, Projektets titel: Miljømæssig evaluering af fiskeprodukter via Livs Cyklus Analyser At styrke markedet for den nordiske fiskeindustri ved at vurdere og formidle resultater og implikationer af miljømæssig evaluering af fiskeprodukter og produktionskæden (Livs Cyklus Analyser, LCA), samt at skabe et forum for aktører og forskere i fiskeindustrien samt et forskerforum omkring udvikling af LCA metodikken for fiskeprodukter. Projektet indebærer afholdelse af en række workshops i de nordiske lande omkring forskellige aspekter af LCA for fiskeprodukter og for produktionskæden, varierende fra forskerfora for at udveksle ideer, erfaringer og data, samt etableringen af en fælles database, til workshops med bred deltagelse af aktører fra hele industrien, for at præsentere ideer og resultater fra casestudies. Projektlængde og forventede resultater efter første år Projekter er skitseret til 2 år, og resultaterne indenfor det første års virke vil være etablering af et forskerforum samt et forum for samtlige aktører i fiskeindustrien omkring udviklingen af LCA. Udviklingen af LCA for fiskeprodukter kan være et underlag for en miljøcertificering af fisk. SIK, Sverige Kommentarer Projektet udspringer af anbefalingerne fra en workshop afholdt i maj, 2000 i Reykjavik, støttet af Nordisk Ministerråd. Rammebevilling DKK.

4 At bidrage til udvikling af en integreret planlægning af brugen af kyst- og havområderne for at undgå konflikter mellem erhverv og andre interessenter samt at indsamle og analysere materiale, der berører kystfiskeriet, dets økonomi og dets relation til de kystnære økosystemer. Dette indsatsområde refererer til Strategiens indsatsområder nr. 4 og 15, og berører yderligere indsatsområderne 2, 3, 11, 12, 13, Projektets titel: Forvaltningsmodeller for Østersøens skærgårdsfiskeri, herunder akvakulturens miljøpåvirkninger i kystzonen At udvikle et grundlag for forvaltning af skærgårdsfiskeri i Østersøen, som foregår i forskelligt regi, og integrere miljøhensyn i modellerne. Der vil blive skabt grundlag for en fælles nordisk forståelse mellem planlæggere og brugere for betydningen af integreret kystzone- planlægning, og fastsættelse af kriterier hertil. Implementeringen af Baltic 21 for kystfiskeriet kræver udvikling af nye modeller for forvaltning af ressourcerne. Såvel lokale som storskalede miljøpåvirkninger kan reducere fiskeproduktionen, og projektet vil udrede behovet for miljøtilpasning af kystfiskeriet. Åland bruges som pilotområde. Der vil blive afholdt en workshop omkring nye modeller for kundskabsoverføring udviklet af Norge og Danmark med henblik på implementering i det endelige projektresultat, som vil fremstille nye alternative forvaltningsmodeller for fiskeri i kystzonen. Projektlængde og forventede resultater efter tredie år Projektet er skitseret til 3 år, dette er projektets sidste år, hvor resultaterne vil være afholdelse af workshop samt slutrapport med anbefalinger til fremtidige forvaltningsmodeller. e Fiskeriverket i Sverige. Danmarks Fiskeriundersøgelser er ansvarlig for workshoppen. Kommentarer Estland er involveret i projektet DKK. At udbygge et netværk for samarbejde mellem miljø- og fiskeriforvaltningerne for at øge forvaltningernes kapacitet og kompetence til at medvirke i internationale processer. Dette indsatsområde refererer til Strategiens indsatsområde nr. 1, og berører yderligere indsatsområderne 6, 7, 11, 27.

5 4.1 Projektets titel: Nordisk netværk om relevante miljø- og fiskeriprocesser, herunder etablering af en elektronisk kalender At bidrage til at forvaltningerne i de nordiske lande kan styrke deres kompetence til at medvirke i de regionale og internationale miljøprocesser, som er en forudsætning for forvaltning af de levende ressourcer. Projektet vil udbygge samarbejdet mellem forvaltningerne omkring forberedelse forud for de internationale processer, i form af etablering af fora/workshops hertil, samt klarlæggelse af behovet for oprettelse og opdatering af en elektronisk kalender over internationale processer. Skulle det vise sig ønskeligt vil kalenderen blive oprettet indenfor bevillingsrammen. Projektlængde og forventede resultater efter andet år Projektet er skitseret som fortløbende, hvor andet års virke vil være mødeaktivitet samt evt. oprettelse af en elektronisk kalenderen med fortløbende opdatering. Fødevareministeriet, Danmark DKK. 4.2 Projektets titel: Database over nordiske fiskeri- og miljøinstitutioner At udvikle en internetbaseret database over samtlige institutioner i de nordiske lande, der arbejder med fiskeri og miljø med beskrivelse af deres institut, forsknings- og rådgivningskompetence. Databasen skal forbedre de nordiske forskermiljøers mulighed for at finde potentielle nordiske samarbejdspartnere, samt øge forvaltningernes viden om institutionernes rådgivningskompetence indenfor internationale processer. Via Internettet indhentes oplysninger om nordiske miljø- og fiskeriinstitutioner, som lægges ind i en database, der vil være offentligt tilgængelig via Nordisk Ministerråds hjemmeside. Projektlængde og forventede resultater efter andet år Dette er projektets andet år, og andets års virke vil være opdatering og vedligeholdelse af databasen. Nordisk Ministerråd. Kommentar Projektet medfinansieres af NAF.

6 DKK. 4.3 Projektets titel: Integration af miljøaspekter i EU's fiskeripolitik At klarlægge den nordiske relevans til den igangværende proces med at integrere miljøaspekter i EU s fiskeripolitik (CFP), samt en økosystemorienteret fiskeriforvaltning set i et nordisk perspektiv. Projektet indebærer afholdelse af en workshop, som vil belyse emner af fælles nordisk relevans indenfor integrering af miljøaspekter i fiskeripolitikken, omhandlende aspekterne af økosystembaseret fiskeriforvaltning i de nordiske lande, samt den nordiske relevans af CFP en og dens implikationer for de Nordiske lande. Der vil være deltagelse af alle aktører og interesserede. Projektlængde og forventede resultater efter første år Projektet er skitseret til ét år, hvor resultaterne vil være afholdelse af workshoppen. Miljøcentralen, Finland DKK. 5. Havpattedyrs forvaltning og betydning i det marine økosystem Dette indsatsområde refererer til Strategiens indsatsområde nr. 4, 24, og dækker yderligere indsatsområderne 1, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 26, Projektets titel: Konfliktforskning omkring fiskeriinteraktioner med speciel reference til sæler At sammenstille information omkring konflikter mellem fredede arter og fiskeriinteraktioner, fra både forskningsresultater og de politiske/internationale processer, samt at etablere et netværk for forskere med henblik på at initiere et komparativt socialvidenskabeligt studie omkring konflikterne. Forskning og politiske/internationale processers tiltag indenfor konfliktområdet fredede arter-fiskeriinteraktioner i nordiske og relevante globale sammenhænge vil blive kortlagt og evalueret på baggrund af et litteraturstudie. Der er mange forskellige dyregrupper, som giver anledning til konflikter, eksempelvis sæl, skarv, oddere, hvaler og der er mange sociale aspekter knyttet til konflikterne. Projektet vil have specielt reference til sælkonflikterne. Der vil blive etableret et netværk og afslutningsvis afholdt en workshop for forskere og institutioner med erfaring indenfor alle former for konfliktforskning, for at diskutere evalueringen og fastlægge

7 fremtidige aktiviteter indenfor socialvidenskabelig forskning omkring konflikter. Projektlængde og forventede resultater efter første år Projektet er skitseret til et år, og resultaterne efter første års virke vil være fremstilling af evalueringsdokument samt afholdelse af workshop. Miljøcentralen i Finland DKK. 6. Dispositionsmidler, sekretariatsfunktion og øvrige aktiviteter for Styringsgruppen Sekretariatsfunktion Til varetagelsen af sekretariatsfunktionen for den Nordiske Miljø- og Fiskeristrategi er der i hht. mandatet ansat en ekstra person på deltid. Der er afsat DKK til det formål. Dispositionspulje Indenfor budgetrammen er der en dispositionspulje til invitation af eksperter, repræsentanter for internationale organisationer samt projektledere til møder i Styringsgruppen, o.a. uforudsete udgifter. Styringsgruppens aktiviteter Næste møde i Styringsgruppen er fastlagt til januar 2001, med hensigt på at evaluere fremdrift i projekterne samt udarbejde forslag til temaer til arbejdsprogram Sekretariatet vil holde projektansøgerne orienteret indtil NEF og EK-M har godkendt arbejdsprogrammet. Når det godkendte arbejdsprogrammet foreligger, og de endelige projekter og beløbsrammer er fastsat vil Styringsgruppen i hht. mandatet for Strategien initiere projekterne. Det totale budget for projekter, der indstilles til, falder indenfor budgetrammen på 2 mio. DKK, i tillæg hertil DKK overført fra 2000, reserveret til miljømærkning og et ikke udført projekt, samt DKK fra resterende projektmidler fra afsluttede projekter under den tidligere strategi, Heri er indregnet sekretariatsfunktionen på DKK. SKEMATISK OVERSIGT OG OPSUMMERING AF OVENNÆVNTE PROJEKTER Projekter & projektansvarlige: Bevillinger Budget 2001 Forventet budgetbevilling Overførsel fra 2000, reserverede midler Overførsel fra afsluttede projekter Projektlængde

8 Til disponering i Indførsel af fremmede organismer med ballastvand 1.1 EMBLA-Risikoatlas for ballasterering Det Norske Veritas, Norge 1999: : år 1.2 Koordinering af Nordisk indsats Skov- og Naturstyrelsen, Danmark nyt projekt år Miljøcertificering 2.1 Livs Cyklus Analyser i fiskeindustrien SIK, Sverige Nyt projekt år Kystforvaltningsmodeller for Østersøen, incl. akvakulturen Fiskeriverket, Sverige 1999: : år Internationale miljø- og fiskeriprocesser 4.1 Nordisk netværk om int. processer, herunder elektronisk kalender Fødevareministeriet, Danmark 2000: år 4.2 Nordisk database over miljø- og fiskeriinstitutioner Nordisk Ministerråd 2000: år 4.3 Integration af miljøaspekter i EU's fiskeripolitik Finlands Miljøcentral nyt projekt år 4.4 Nordsøkonferencen Midlerne er reserveret til evt. aktiviteter i forbindelse med den 5. Nordsøkonference nyt projekt år Havpattedyrs forvaltning og betydning i det marine økosystem 5.1 Konfliktforskning omkring fiskeriinteraktioner Finlands Miljøcentral Nyt projekt år

9 Dispositionsmidler, sekretariatsfunktion etc. Sekretariatsfunktion Dispositionsmidler for Styringsgruppen (forventes overført fra 2000, indgår ikke i budgetopstilling) Disponeret i alt Rest udisponeret ( )

Nordisk Ministerråd. Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA. Endelig version

Nordisk Ministerråd. Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA. Endelig version Nordisk Ministerråd Evaluering og analyse af det nordatlantiske samarbejde NORA Endelig version 22.10.2004 1 Indholdsfortegnelse Side RESUMÉ...4 Baggrund, formål og metode...4 Konklusion...4 Anbefalinger...5

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 1: er og evalueringsspørgsmål... 2 Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 3: Evalueringsmetode... 9 Bilag 4:, mekanisme og resultat (CMO) for ForskEL programmet... 12 Bilag 5: Operationalisering

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

bæredygtig turisme i naturparker

bæredygtig turisme i naturparker Veje til bæredygtig naturforvaltning Sociale og økonomiske fordele ved naturbeskyttelse bæredygtig turisme i naturparker Få inspiration! 2. udgave på dansk 2 3 Forord Forord til Revideret oversættelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere

Et bedre liv gennem mad og motion

Et bedre liv gennem mad og motion Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Kortversion Et bedre liv gennem mad og motion Indhold 04 07 08 13 16 21 24 Ministererklæring

Læs mere

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 undervisning og forskning, kultur, børn og unge islands formandskab 2014 1 Undervisning og forskning,

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010. 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet...5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 11 2.1 Resultater

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere