Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft"

Transkript

1 Bilag TF-147 Version: 9. december Der kan efter nævnte dato indarbejdes få justeringer i forløbsprogrammet - wordformatering rettet fra 8. dec. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

2 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Rehabilitering, palliation, kræft, kræftplan III Sprog: Dansk Kategori: Rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, 2011 Elektronisk ISBN: Afventer Den trykte versions ISBN: Afventer ISSN-nr: Afventer Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 2

3 Forord Flere overlever en kræftsygdom og flere lever længere tid med en kræftsygdom end tidligere. Derfor er der behov for en systematisk opmærksomhed på, hvordan patienter kan støttes i at bevare eller genvinde den bedst mulige funktionsevne og hverdagsliv i forbindelse med en kræftsygdom. Der dør dog stadig af kræft hvert år, hvorfor der også fortsat er brug for styrke den palliative indsats for kræftsyge. Som del af Kræftplan III blev det derfor besluttet, at der skulle udarbejdes et ForløbspProgram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet skal bidrage til at sikre kvaliteten af den faglige indsats og koordineringen af indsatsen tværfagligt og tværsektorielt. Forløbsprogrammet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens generiske model for forløbsprogrammer, og der skal senere udarbejdes et samlet forløbsprogram for kræft, som Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft bliver en del af. Forløbsprogrammet beskriver de generelle indsatser ved rehabilitering og palliation, som der kan være behov for i forbindelse med kræftsygdomme. I pakkeforløb for kræft, som i øjeblikket er under revision, beskrives de rehabiliterende og palliative indsatser, der specifikt knytter sig til bestemte kræftformer. Forløbsprogrammet og pakkeforløbene bør derfor læses sammen for at få overblik over den samlede indsats. I forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation sættes der fokus på, hvordan alle kræftpatienter skal vurderes mhp. behov for en rehabiliterende og palliativ indsats, og hvordan identificerede behov skal munde ud i en plan for indsatsen. Området stiller store krav til samarbejde og koordinering både i forhold til patientens kræftsygdom, og fordi mange kræftpatienter har betydende komorbiditet ved siden af deres kræftsygdom. Patienterne har således ofte kontakt med mange aktører på samme tid. Forløbsprogrammet skal bidrage til at skabe klarhed mht. koordinering og ansvarsplacering i forbindelsen med den samlede indsats, således at patienterne og deres pårørende oplever sammenhængende forløb. Rehabilitering og palliation varetages allerede i varierende grader mange steder i sygehuse, almen praksis og kommuner. Der er de senere år sket en udbygning af palliative indsatser for kræftpatienter, og der er kommet øget viden og ledelsesmæssigt fokus på området. Samtidigt udgiver Sundhedsstyrelsen i 2011 Anbefalinger for den palliative indsats. Der er således et fundament at bygge på. Der er ikke den samme tradition og erfaring med hensyn til rehabilitering af kræftpatienter. Feltet er relativt nyt og under opbygning. Forløbsprogrammet er nationalt og danner det grundlag, som regioner og kommuner anvender, når forløbsprogrammet skal konkretiseres og tilpasses forløbsprogrammet i den lokale tilrettelæggelse af indsatsen ved rehabilitering og palliation af kræftsyge. Der forestår et stort arbejde med at implementere forløbsprogrammet. Jeg er overbevist om, at arbejdet vil være til gavn for de mange kræftpatienter. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 3

4 Sundhedsstyrelsen vil gerne takke de mange deltagere i arbejdsgruppen og deres bagland for et stort og engageret arbejde, der er gennemført på meget kort tid. Uden deres konstruktive medvirken ville det ikke have været muligt at nå så langt. Sundhedsstyrelsen, december 2011 Else Smith, Adm. direktør Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 4

5 Indhold Forord 3 Resume 7 1 Indledning Formål med forløbsprogrammet Rehabilitering Palliation Overlap mellem rehabilitering og palliation Differentiering af indsatsen 16 2 Karakteristik af målgrupperne Hovedbudskaber vedrørende målgrupperne Karakteristik af patient- og pårørendegruppens problemer Voksne patienter, der lever med eller har overlevet kræftsygdom Børn og unge, der lever med eller har overlevet kræftsygdom Pårørende og efterladte til patienter med kræft 24 3 Den faglige indsats Hovedbudskaber ved den faglige indsats Generelle forudsætninger Tværfagligt samarbejde Inddragelse og samarbejde med patient og pårørende Behovsvurdering og uddybende udredning Behovsvurderingen Uddybende udredning Fælles plan for indsatsen Faglige indsatser Fysiske forhold Psykiske forhold Sociale forhold Eksistentielt/ åndelige forhold Støtte til pårørende Støtte til efterladte Patienternes brug af komplementær behandling 36 4 Organisering Hovedbudskaber for organisering af indsatsen Ansvars- og opgaveplacering Regionens ansvar og opgaver Almen praksis ansvar og opgaver Kommunens ansvar og opgaver Koordination - ansvar og opgaver 42 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 5

6 4.3.1 Koordination overordnede rammer og ansvar på ledelsesniveau Ansvar for forløbskoordination i forhold den enkelte patient Kommunikationsværktøjer og informationssystemer Kompetencer ved rehabiliterende og palliativ indsats Samarbejde med aktører ved indsatsen 47 5 Monitorering og forskning til fremme af kvalitetsudvikling Monitorering Datakilder Udviklingsperspektiver Udvikling og forskning 53 6 Implementering Rammer for implementering Viden og kompetencer Lokal forankring 55 7 Evaluering 56 8 Referenceliste 57 Bilag 1: Lovgivning 63 Bilag 2: Eksempler på redskaber, der kan anvendes ved behovsvurdering 67 Bilag 3: Tilbud til børn og unge 70 Bilag 4: Arbejdsgruppens sammensætning 72 Bilag 5: Kommissorium 74 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 6

7 Resume Kapitel 1: Indledning Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft skal en selvstændig del af et samlet forløbsprogram for kræft. Det samlede forløbsprogram udarbejdes senere og skal udover rehabilitering og palliation beskrive forebyggelse, tidlig diagnostik, udredning, behandling, efterbehandling, kontrol, støtte til egenomsorg, overordnet organisering, monitorering, samt plan for implementering og evaluering. Forløbsprogrammet tager afsæt i WHO s definitioner af rehabilitering og palliation. Det betyder, at der tages afsæt i et helhedsperspektiv på patienten og pårørendes problemer og behov i forbindelse med en kræftsygdom. Den rehabiliterende og palliative indsats varetages allerede i nogen udstrækning allerede sted i sundhedsvæsenet og i kommunerne. Indsatserne er i dag ofte tæt integreret i almindelig forebyggelse, sygepleje, behandling, træning mv. i sektorerne. Derudover er der etableret muligheder for kontakt og evt. indlæggelse med palliative teams, enheder og hospice. Endeligt er der nogle steder etableret centre med hovedfokus på rehabilitering af patienter med kræft. Det nye er, at: Indsatsen ved rehabilitering og palliation beskrives samlet i dette program, primært med afsæt i et patientperspektiv. Fordelen ved at beskrive begge områder sammen er, at indsatsen i praksis ofte er overlappende og typisk vil kræve involvering af de samme fagprofessionelle. Der vil således ofte være organisatoriske fordele ved at koordinere og integrere den rehabiliterende og palliative indsats. Der introduceres systematisk behovsvurdering af patienternes problemer som udgangspunkt for den faglige indsats Der skal lægges en fæles plan for indsatsen, når der er truffet aftale om en sådan Pårørende ses som vigtige personer i hele patientforløbet Kapitel 2: Forløbsprogrammet målgrupper Forløbsprogrammet omfatter nedennævnte grupper, der alle kan have behov for en rehabiliterende og palliativ indsats: Patienter, der er under udredning for en kræftsygdom. Det skønnes, at op til cirka personer årligt udredes for en kræftlidelse, hvoraf mistanken dog afkræftes hos ca. 90 % Patienter, der er under behandling for en kræftsygdom. Mere end personer lever med en kræftsygdom. Heraf lever flere og flere længere tid med en kræftsygdom, og sygdommen kan derved få kronisk karakter Patienter, der har overlevet en kræftsygdom. Patienter, der har overlevet en kræftsygdom, kan estimeres ved antallet af patienter, der lever 5 år eller længere efter en kræftdiagnose. Det drejer sig om ca.50 % af alle kræftpa- Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 7

8 tienter. Denne gruppe kan have senfølger efter en kræftsygdom og behandlingen heraf. Senfølger kan have kronisk karakter Målgrupperne omfatter både børn, unge, voksne og ældre Patientgruppens pårørende og efterladte Engelske estimater anslår, at indsatsen vedrørende rehabilitering af kræftpatienter kan differentieres som nedenfor. Disse estimater er omregnet til danske forhold: 70 % af kræftpatienterne vil have problemer, som patienterne og deres pårørende selv kan håndtere med støtte fra fagprofessionelle, hvilket svarer til patienter ud af i alt patienter, der lever med kræft i Danmark 25 % af kræftpatienterne vil have problemer, der kræver en fagprofessionelt ledet indsats. Det svarer til patienter i dansk sammenhæng Cirka. 5 % vil have komplekse behov og dermed behov for en særlig tværfaglig indsats. Det svarer til patienter i dansk sammenhæng Med hensyn til palliation, skønnes det, at hovedparten af de ca kræftpatienter, der dør årligt vil have behov for en palliativ indsats på enten basalt eller specialiseret niveau. I øjeblikket henvises godt en tredjedel heraf til det specialiserede niveau. Det peger på, at en del af patienterne har komplekse problemer i forbindelse med deres kræftsygdom. Pårørende er en central målgruppe, idet de er en central ressource for patienten, ligesom de kan have selvstændige behov for støtte. Ligeledes kan efterladte have behov for støtte. Kapitel 3: Den faglige indsats Den faglige indsats falder inden for fire hovedområder: fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige, herunder også støtte til pårørende. Indsatsen må i lyset af de forskelligartede problemer og forudsætninger patienten være helhedsorienteret og differentieret både overfor kræftpatienterne selv og overfor deres pårørende. Den faglige indsats består i: Alle patienter skal have udført en behovsvurdering i forbindelse med behandlingsforløbet, og status evt..med en fornyet vurdering ved afslutning af behandlingsforløb, i efterforløbet ved ændringer i tilstanden Behovsvurderingen kan efterfølges af en uddybende udredning, når det vurderes relevant. Herefter skal det besluttes, om der skal ydes en relevant indsats, som afstemmes med patientens og pårørendes forventninger Der udarbejdes en plan, når det besluttes, at der skal ydes en indsats. Planen skal bl.a. omfatte en tværfaglig beskrivelse af indsatsen, hvem der er ansvarlig, formålet og tidspunkt for evaluering, samt samordnes med andre aktører, almen praksis, kommune Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 8

9 Kapitel 4: Organisering Sygehuset har det fulde ansvar for patientforløbet, herunder også for indsatsen ved rehabilitering og palliation, så længe patienten er indlagt. Ved ambulante forløb har sygehuset ansvaret for behandlingen af den specifikke kræftsygdom, mens opgaven med behandling af patientens evt. komorbiditet kan være delt mellem almen praksis og sygehus. Almen praksis rolle og ansvar i forhold til denne indsats overfor patienter med kræft er at varetage generelle opgaver, der ligger indenfor det alment medicinske område. Almen praksis er endvidere gatekeeper i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. Kommunerne har en hovedopgave i forhold til rehabilitering og palliation, idet patienten gennem hele forløbet fra henvisning til udredning og frem kan have behov for en bred vifte af indsatser, der ydes i kommunal regi og som kan involvere en række forvaltningsområder i kommunen, primært inden for sundheds-, social-, beskæftigelse- og undervisningsområdet. Ansvar og opgaver: Almen praksis og sygehuset skal allerede ved henvisning ved begrundet mistanke om kræft og under udredning være opmærksomme på eventuelle særlige behov for rehabilitering og palliation, som patienten måtte have, så relevante tiltag kan iværksættes Sygehuset skal tilbyde behovsvurdering i forbindelse med den initiale behandling og gøre status ved afslutning af behandlingsforløbet Almen praksis og kommunen skal løbende følge op og udføre fornyet behovsvurdering ved behov Såfremt sygehus eller kommune beslutter, at der er behov for fagprofessionel indsats, udarbejder den besluttende instans en plan og informerer de andre involverede aktører, således at der skabes et overblik over den samlede indsats. Planen skal beskrive, hvordan indsatsen koordineres, og hvordan kommunikationen mellem de involverede sikres Såfremt almen praksis beslutter og iværksætter en indsats, informerer almen praksis sygehus og kommune, så indsatsen samordnes med de øvrige indsatser Ved længerevarende forløb, hvor patienten fortsat er i behandling og kommunen er tæt involveret, er kommunen ansvarlig for at koordinere indsatsen. Koordinationen af forløbet skal aftales specifikt mellem de involverede Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 9

10 Kapitel 5: Monitorering og forskning til fremme af kvalitetsudvikling Monitorering af forløbsprogrammet skal bidrage til at sikre kvaliteten af indsatsen. Der er muligt ud fra eksisterende datakilder monitorere indsatsen lokalt, men det er ikke muligt at foretage en national monitorering af området. Hensigten med at monitorere forløbsprogrammet er at skabe grundlag for planlægning og kvalitetsudvikling (dimensionering, organisering og arbejdstilrettelæggelse). Tilsvarende skaber forskning fagligt grundlag for at udvikle området. Kapitel 6: Implementering Implementeringen af forløbsprogram forankres formelt i sundhedsaftaleregi. Sundhedskoordinationsudvalgene, som forum for indgåelse af sundhedsaftaler mellem region og kommune, vil derfor spille en central rolle i at sikre implementeringen af forløbsprogrammet. Den lokale implementering forudsætter, at regioner og kommuner i samarbejde planlægger, hvornår og hvordan forløbsprogrammet bedst implementeres samt, hvem der er ansvarlige for de enkelte dele i implementeringsprocessen. Der er i Udmøntningsplanen for Kræftplan 111 udarbejdet nærmere tidsplan for implementeringsprocessen på nationalt niveau (jf. Kapitel 7: Evaluering Når forløbsprogrammet implementeres i regioner og kommuner, bør det følges, om programmet opfylder sit formål og fungerer efter hensigten. Denne opfølgning kan bidrage med viden og erfaringer om de individuelle behovsvurderinger, den faglige indsats og koordinering af indsatsen. Den viden, der kommer af denne opfølgning, bør sammen med ny forskning anvendes til løbende justeringer af praksis og forløbsprogrammet. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 10

11 1 Indledning Kapitlet beskriver rammen for forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelsen med kræft, herunder også de tilgrundliggende definitioner af rehabilitering og palliation. 1.1 Formål med forløbsprogrammet Det overordnede formål med forløbsprogrammet er at beskrive den faglige indsats ved rehabilitering og palliation i forbindelse med kræftsygdomme og organiseringen af denne. Programmet skal bidrage til at sikre kvaliteten og sammenhængen i den samlede indsats for den enkelte patient og dennes pårørende. De faglige områder: rehabilitering og palliation, som beskrives i dette program, skal være en selvstændig del af et samlet forløbsprogram for kræft. Det samlede forløbsprogram udarbejdes senere og skal udover rehabilitering og palliation beskrive forebyggelse, tidlig diagnostik, udredning, behandling, efterbehandling, kontrol, støtte til egenomsorg, overordnet organisering, monitorering, samt plan for implementering og evaluering.. Et forløbsprogram beskriver den samlede, tværfaglige og koordinerede indsats overfor en given kronisk sygdom. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede faglige retningslinjer, en præcis beskrivelse af opgavefordeling samt koordination og kommunikation mellem de involverede parter og sigter på at opnå en høj kvalitet i indsats og patientsikkerhed i hele forløbet samt en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Målgruppen for forløbsprogrammet er alle patienter 1, der enten har en kræftdiagnose eller er under udredning herfor. Herudover er deres pårørende målgruppe for forløbsprogrammet. Programmet henvender sig til planlæggere og ledere på sygehuse, i praksis og kommuner samt fagprofessionelle 2, der er involveret i konkrete forløb med rehabilitering og palliation af kræftpatienter. Dette forløbsprogram sætter fokus på, at der skal udføres en systematisk behovsvurdering af alle patienter, at der skal udarbejdes en plan for de patienter, der har behov for en faglig indsats og at indsatsen skal koordineres tværfagligt og tværsektorielt. Det er en kompleks opgave, idet behovene for rehabilitering og palliation kan være mangeartede og kræve en differentieret og tværfaglig indsats på tværs af specialer og sektorer, også set i lyset af, at patienten kan have betydende komorbi- 1 Personer med kræft bliver i forløbsprogrammet betegnet patienter, idet indgangen til forløbsprogrammet er en kræftdiagnose, velvidende at personerne også er borgere og overlevere efter en kræftsygdom. 2 Fagprofessionelle betegner i forløbsprogrammet alle professionelle, der er involveret i rehabilitering og palliation, såvel sundhedsprofessionelle, som socialrådgivere, psykologer, præster m.fl. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 11

12 ditet. En klar opgave- og ansvarsfordeling bidrager til at sikre sammenhængen i indsatsen. Indsatsen ved rehabilitering og palliation beskrives samlet i dette program primært med afsæt i et patientperspektiv. Fordelen ved at beskrive begge områder sammen er, at indsatsen i praksis ofte er overlappende og typisk vil kræve involvering af de samme fagprofessionelle. Der vil således ofte være organisatoriske fordele ved at koordinere og integrere den rehabiliterende og palliative indsats. Forløbsprogrammet bør læses i sammenhæng med de forskellige pakkeforløb for kræft, idet den sygdomsspecifikke indsats ved rehabilitering og palliation beskrives i de relevante pakkeforløb for kræft, mens forløbsprogrammet beskriver den generelle indsats. Det er afgørende for resultatet, at den sygdomsspecifikke indsats og den generelle indsats integreres og koordineres (jf. afsnit 1.5). Den rehabiliterende og palliative indsats varetages allerede i nogen udstrækning på sygehuse samt i praksissektoren og kommunerne. Indsatsen er i dag typisk tæt integreret med forebyggelse, sygepleje, behandling, træning mv. Den palliative indsats overfor patienter med kræft har udviklet sig gennem en årrække i dansk sammenhæng. Der er dog fortsat behov for styrkelse af den basale palliative indsats og udbygning af den specialiserede palliative indsats, samt udvikling af samarbejdet imellem dem (jf. afsnit 1.5). Derimod er rehabilitering et nyere indsatsområde i forbindelse med kræftsygdomme. Der er et stort behov for udvikling og etablering af området på sygehuse, i praksissektoren og i kommunerne. Rehabilitering og palliation vedrørende kræft er områder, hvor der fortsat er et stort behov for mere viden. Forskning og udvikling er iværksat i dansk sammenhæng og internationalt, men den manglende viden betyder, at programmet på en del områder ikke kan baseres på faglige retningslinjer, idet de endnu ikke er tilstrækkeligt udbyggede eller er under udarbejdelse. Derfor er det vigtigt at se hele feltet som et udviklingsområde, hvilket bl.a. betyder, at nye tiltag må følges tæt og evalueres. Forløbsprogrammet er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra videnskabelige og faglige selskaber, regioner, kommuner og patientorganisation. 1.2 Rehabilitering Sundhedsstyrelsen anvender WHO s definition af rehabilitering, som lyder: Rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne er en række af indsatser, som har til formål at sætte den enkelte i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne. Rehabilitering giver mennesker med nedsat funktionsevne de redskaber, der er nødvendige for at opnå uafhængighed og selvbestemmelse. Sundhedsstyrelsens oversættelse (maj 2010) af WHO definition: (www.who.int/topics/rehabilitation/en/.) I Danmark anvender fagprofessionelle også Hvidbogens definition (Hjortbak BR, 2011) af rehabilitering. Denne definition understreger udover WHO s definition, at formålet med rehabilitering er at bidrage til, at patienten opnår et meningsfuldt liv, at indsatsen er målrettet og tidsafgrænset, samt at rehabilitering er baseret på en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Disse aspekter er også centrale for beskrivelsen af rehabiliteringsindsatsen. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 12

13 Formålet med rehabilitering er således at forbedre og vedligeholde patientens funktionsevne fysisk, psykisk, socialt og intellektuelt med henblik på, at patienten bliver så uafhængig og selvbestemmende som muligt samt opnår et meningsfuldt liv. Rehabilitering er ikke begrænset til fysiske handikap og problemer, men omfatter tillige psykosociale og eksistentielle/åndelige aspekter. Indsatsen indebærer således også målrettet patientrettet forebyggelse og støtte, så patienten og de pårørende bedst kan anvende deres egne ressourcer. Målgruppen for rehabilitering ved kræft er derfor patienter, der er i risiko for eller har fået nedsat funktionsevne som følge af en kræftsygdom eller behandlingen heraf. Pårørende nævnes ikke eksplicit som en målgruppe i definitionen, men forløbsprogrammet anser også pårørende som en målgruppe i den rehabiliterende indsats. Den faglige indsats bygger på patientens og de pårørendes mangeartede behov og består derfor af en bred tværfaglig indsats, der ydes af et tværfagligt team i en koordineret indsats. Indsatsen reguleres ved en bred vifte af lovgivninger inden for sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet (se bilag 1 og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2011). Definitionen af rehabilitering tager udgangspunkt i funktionsevne snarere end sygdommens symptomer. Funktionsevnebegrebet anvendes her i overensstemmelse med WHO s ICF International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsnedsættelse og helbredstilstand (Sundhedsstyrelsen, 2003). ICF-klassifikationen er baseret på WHO s bio-psyko-sociale begrebsmodel og giver en samlet begrebsramme og en systematisk terminologi om helbredsrelateret funktionsevne. Funktionsevnen omfatter i følge ICF-klassifikationen tre komponenter: Kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter samt deltagelse. Komponenterne påvirker hinanden gensidigt, ligesom den samlede funktionsevne påvirkes af omgivelsesfaktorer, personlige faktorer og helbredsmæssige forhold. Dette er illustreret i figur 1.1. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 13

14 Figur 1.1 Komponenterne i ICF-klassifikationen og samspillet i mellem dem (Sundhedsstyrelsen 2003) Programmet inddrager ICF som perspektiv og reference, fordi klassifikationen ofte anvendes inden for rehabilitering og i udviklingen heraf, men er mindre anvendt og kendt inden for den palliative indsats. Der eksisterer en supplerende klassifikation for børn og unge udgivet International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (WHO, 2007). 1.3 Palliation Palliation defineres af WHO (2002) således (www.who.int/cancer/palliation/en/): Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Derudover beskriver WHO, at den palliative indsats: Anvender en tværfaglig, teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusiv støtte i sorgen om nødvendigt Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- og stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 14

15 Formålet med palliativ indsats er således at forebygge og lindre lidelse ved fysiske symptomer, psykiske og sociale problemer samt eksistentielle/åndelige spørgsmål med henblik på at fremme livskvaliteten for den enkelte patient og dennes pårørende. Målgruppen for WHO s definition af palliation fra 2002 er patienter med livstruende sygdom og deres pårørende. Dette er en ændring i forhold til den tidligere WHO s definition,, idet målgruppen er ændret fra patienter med uhelbredelig til patienter med livstruende sygdom. Det betyder primært, at de fagprofessionelle allerede ved udredning og diagnosetidspunktet bør være opmærksomme på, om patienten har palliative behov, således at en relevant indsats kan iværksættes. Det foregår allerede mange steder i dag blandt andet i form af almen omsorg, og målet er således ikke at iværksætte mange nye indsatser, men derimod at de fagprofessionelle er opmærksomme på alle typer af palliative behov. Indsatsen baseres på patienternes og de pårørendes respektive efterladtes forskellige og til tider komplekse behov. Programmet inddeler den palliative indsats i tre faser (Dalgaard, 2010): En tidlig palliativ fase, som kan vare år, og hvor patienten typisk fortsat vil være i livsforlængende (evt. helbredende) behandling. Det er væsentligt, at de fagprofessionelle allerede på dette tidspunkt er opmærksomme på patientens palliative behov. I denne fase er der et stort overlap mellem den rehabiliterende og den palliative indsats. Det er væsentligt, at de fagprofessionelle allerede på dette tidspunkt vurderer, om patienten og de pårørende kan have behov for kontakt til det specialiseret palliativt niveau En sen palliativ fase, der typisk varer måneder, og hvor helbredende behandling er ophørt. Indsatser i denne fase stiller nye krav til fokus på lindring og livskvalitet En terminal fase, der varer dage til uger, og hvor patienten i den sidste tid er uafvendeligt døende. Fokus er her ligeledes på lindring Herefter omfatter indsatsen også støtte til efterladte 1.4 Overlap mellem rehabilitering og palliation Rehabilitering og palliation omfatter mange af de samme indsatser rettet mod de samme patienter og skal iværksættes tidligt i forløbene ved behov. Forskellene mellem indsatserne kan bestå i sigtet med indsatsen samt i den eksisterende specialisering og organisering. Overlappet og sammenhængen mellem palliation og rehabilitering bliver tydelige i mødet med den enkelte patient og dennes pårørende, fx ved vurderingen af den enkeltes ressourcer og behov. Behov skal forstås bredt med afsæt i definitionerne af rehabilitering og palliation og tillige med afsæt i den enkelte patients liv, levevilkår, livsstil, adfærd, evt. komorbiditet samt praktiske og økonomiske aspekter (Hjortbak BR, 2011). Behovsvurderingen og indsatsen bør anlægge et helhedsorienteret perspektiv på den enkeltes livssituation, ressourcer og behov. I den forbindelse er det centralt, at der tages højde for patienternes forskellige forudsætninger ved vurdering af behovet for støtte. I programmet beskrives problemerne med ud- Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 15

16 gangspunkt i fire dimensioner: fysisk, psykisk, social, eksistentielt/åndeligt (Clack, 2000), som det er illustreret i figur 1.2. Figur 1.2 Et helhedsperspektiv på patienten og pårørendes ressourcer og behov ved rehabilitering og palliation Fysisk Psykisk Patient og pårørendes ressourcer Socialt Eksistentielt/åndeligt I den tidlige palliative fase er der særligt stort overlap mellem palliativ og rehabiliterende indsats, idet sigtet med begge typer af indsatser er at vedligeholde eller forbedre nedsat funktionsevne samt forebygge reduktion af denne mhp., at patienten beholder størst mulig uafhængighed og livskvalitet. Dette opnås blandt andet ved at lindre evt. symptomer/problemer. Derimod er der ved indsatsen for at reintegrere en patient i hverdagslivet efter en kræftsygdom fokus på en rehabiliterende indsats, mens i den sene og terminale palliative fase vil overlappet mellem palliation og rehabilitering være mindre, idet fokus for indsatsen primært har et lindrende sigte. Prognosen kan således have betydning for indsatsens sigte. Fx kan fysisk træning have til formål, at patienten genvinder sine kræfter for at mestre sit hverdagsliv, men kan også have det formål at lindre symptomer/problemer og øge patientens livskvalitet i den sene og terminale palliative fase. 1.5 Differentiering af indsatsen Forløbsprogrammet benytter strukturen fra pakkeforløb for kræft, der er opdelt i forskellige faser, for at identificere tidspunkter for behovsvurdering og for indsatsen. Denne struktur skal bidrage til at give en fælles struktur for beskrivelsen af den faglige indsats ved rehabilitering og palliation og koordinering heraf. Pakkeforløb for kræft beskriver et standardpatientforløb fra begrundet mistanke opstår over udredning, diagnose, initial behandling og efterforløb (www.sst.dk). Der skelnes mellem sygdomsspecifik og generel rehabilitering og palliation. I forløbsprogrammet beskrives udelukkende den generelle rehabilitering og palliation. Den sygdomsspecifikke rehabilitering og palliation beskrives i de relevante pakkeforløb for kræft, idet disse indsatser er relateret til den specifikke kræftdiagnose og Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 16

17 behandlingen deraf (fx taletræning til patienter med kræft i struben eller stomipleje ved kræft i tyndtarmen eller blæren). Den generelle indsats, der beskrives i forløbsprogrammet, retter sig mod patientens og pårørendes mangeartede behov, der skyldes forekomsten af livstruende sygdom generelt og tager således ikke afsæt i en specifik diagnose eller behandling. Indsatsen kan fx bestå i støtte til hverdagslivet under sygdomsforløbet til daglig livsførelse og orlov samt vejledning og støtte til fysisk træning. Ved implementering af den rehabiliterende og palliative indsats er det væsentligt at integrere den generelle og sygdomsspecifikke indsats. Ved palliativ indsats skelnes der mellem to specialiseringsniveauer: Basal og specialiseret. I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at den specialiserede palliative indsats ikke defineres som specialiseret efter de definitioner, der anvendes i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning (www.sst.dk ). Specialiseret palliativ indsats varetages steder, hvor palliativ indsats er hovedopgaven, dvs. enten af palliative teams, palliative afdelinger på sygehuse eller hospices. Den basale indsats varetages på sygehuse, i praksissektoren og i kommunerne. Der henvises til Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for den palliative indsats, 2011 (Sundhedsstyrelsen, 2011). Den rehabiliterende indsats varetages ligeledes på sygehuse, i praksissektoren samt i kommunerne og er ikke inddelt i specialiseringsniveauer som tilfældet er for den palliative indsats. Sygdomsspecifikke indsatser vil ofte blive varetaget i sygehusregi, mens de generelle indsatser hovedsageligt varetages i kommunen og i praksissektoren. Samtidig er der behov for en differentieret indsats ved rehabilitering, idet nogle problemer kræver særlige kompetencer indenfor et givent område, som fx opfølgning af børn med kræft. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 17

18 2 Karakteristik af målgrupperne I dette kapitel beskrives målgrupperne for den rehabiliterende og palliative indsats. Det er ikke muligt præcist at karakterisere og estimere målgruppernes størrelse og omfang, idet indsatsen ved rehabilitering og palliation ikke registreres sammenhængende med kræftdiagnosen. I stedet karakteriseres målgrupperne dels ud fra nogle overordnende statistiske opgørelser og dels ud fra tilgængelig viden om omfanget og karakteren af patienternes og pårørendes problemer for på denne måde at bidrage til at fastlægge målgruppen. 2.1 Hovedbudskaber vedrørende målgrupperne Forløbsprogrammet omfatter nedennævnte grupper, der alle kan have behov for en rehabiliterende og palliativ indsats: Patienter, der er under udredning for en kræftsygdom. Det skønnes, at op til cirka personer årligt udredes for en kræftlidelse, hvoraf mistanken dog afkræftes hos ca. 90 % Patienter, der er under behandling for en kræftsygdom. Mere end personer lever med en kræftsygdom. Heraf lever flere og flere længere tid med en kræftsygdom, og sygdommen kan derved få kronisk karakter (Cancerregisteret, 2009) Patienter, der har overlevet en kræftsygdom. Patienter, der har overlevet en kræftsygdom, kan estimeres ved antallet af patienter, der lever 5 år eller længere efter en kræftdiagnose. Det drejer sig om ca. 50 % af alle kræftpatienter (Storm et al, 2010). Denne gruppe kan have senfølger efter en kræftsygdom og behandlingen heraf. Senfølger kan have kronisk karakter Målgrupperne omfatter både børn, unge, voksne og ældre Patientgruppens pårørende og efterladte Hvert år får ca mennesker påvist en kræftsygdom og ca dør af kræft (Cancerregisteret 2009). I forhold til den rehabiliterende indsats skønnes det på baggrund af engelske estimater, at ca. 70 % ( ) af de danske patienter der lever med kræft (Cancerregisteret 2009), selv vil kunne håndtere deres problemer sammen med de pårørende med støtte fra fagprofessionelle ca. 25 % (55.000) vil have behov for en professionelt ledet indsats, og ca. 5 % (11.000) vil have behov for en særlig indsats. Det er væsentligt at gøre sig klart, at den enkelte patients behov kan ændre sig gennem forløbet (National Health Service, 2010). Med hensyn til palliation skønnes det, at hovedparten af de ca kræftpatienter, der dør årligt, vil have behov for en palliativ indsats på enten basalt eller specialiseret niveau. Herudover vil en del af patienterne have behov for palliativ indsats tidligere i deres sygdomsforløb. I øjeblikket henvises godt en fjerdedel af de patienter, der dør, til det specialiserede niveau. Det tyder på, at en del af patienterne Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 18

19 har komplekse problemer i forbindelse med deres kræftsygdom (Dansk Palliativ Database, Årsrapport, 2010). Kræftpatienternes problemer afhænger af selve kræftsygdommen og dennes prognose, men også af patientens alder, forekomst af komorbiditet, sundhedsrelateret livsstil, sociale situation, herunder familiære situation og uddannelse, kulturelle baggrund, ressourcer etc. Således kan forhold og forudsætninger ud over selve kræftsygdommen og prognosen have meget stor betydning for, hvilke problemer og behov den enkelte patient måtte have. Opgørelser tyder på, at nogle kræftpatienter har vanskeligheder, som de ikke får hjælp til, selv om de angiver et behov (Johnsen, 2009). Det er derfor centralt, at indsatsen også retter sig mod at identificere de patienter og pårørende, der er særligt sårbare og måske ikke selv giver udtryk for deres behov. Pårørende omfatter en betydelig gruppe ud over patientgruppen. Der bør være særligt fokus på børn, unge og ældre. Ved formentlig alle dødsfald vil der være efterladte, der bør have passende vejledning og måske har behov for støtte. På baggrund af eksisterende viden må det antages, at mange af målgruppernes problemer kan afhjælpes eller lindres ved en rehabiliterende og palliativ indsats. Alle patienter skal derfor vurderes med henblik på behov for en rehabiliterende og palliativ indsats. Behovsvurderingen og indsatsen må i lyset af de forskelligartede problemer og forudsætninger patienten være helhedsorienteret og differentieret både overfor kræftpatienterne selv og deres pårørende. 2.2 Karakteristik af patient- og pårørendegruppens problemer Prognosen har betydning for såvel patientens behov som for behovet for indsats. En betydelig andel af kræftpatienter har fremskreden kræft allerede når diagnosen stilles. Inden for det første år dør 34 % af mændene og 29 % af kvinderne, mens 52 % af mændene og 45 % af kvinderne dør inden for de første fem år (Storm et al., 2010). Der er derfor allerede under udredning for en kræftsygdom behov for, at de fagprofessionelle er opmærksomme på, om der er behov for en indsats. Problemerne vil hos de fleste patienter ændre sig med tiden afhængig af bl.a. sygdommens udvikling og behandling. I gruppen af kræftoverlevere kan der være behov for rehabilitering pga. senfølger. Forekomsten af kræft varierer med alderen, og risikoen øges med stigende alder. Opgørelser fra Nordcan i 2009 er vist i tabel 2.1. Hyppigheden er samlet set størst hos kvinder. Kræft rammer personer i alle aldre og i alle livsfaser, men patientens livsfase har betydning for de udfordringer, der er forbundet med et sygdomsforløb (Jakobsen, 1998). Tabel 2.1 Antallet af kræfttilfælde hos mænd og kvinder efter alder i Danmark i 2009 (Nordcan, 2009) 3 3 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 19

20 Alder (år) Total Mænd (0,4 %) (1.5 %) (20.7 %) (49.8 %) (27.6 %) (100 %) Kvinder (0,4 %) (1.3 %) (29.3 %) (42.4 %) (26.6 %) (100 %) Samtidig forekomst af en kræftsygdom og andre sygdomme (komorbiditet) er hyppig. Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) viser, at 39,8 % af den danske befolkning svarer, at de har en eller flere langvarige sygdomme. Sygdomsspektret af komorbiditet varierer mellem kræftformerne. Eksempelvis optræder kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med høj hyppighed hos patienter med lungekræft på grund af den fælles årsag: rygning. Udenlandske opgørelser peger på, at forekomsten af komorbiditet kan være så højt som 75 % blandt kræftpatienter, hvis der tages udgangspunkt i de praktiserende lægers registreringer (Knottnerus, 2011). Der er dog ikke taget hensyn til tyngden af komorbiditeten i undersøgelsen. Danske opgørelser med udgangspunkt i Landspatientregisteret viser, at ca. 40 % af alle kræftpatienter har somatisk komorbiditet. Undersøgelsen viste desuden, at overlevelsen af kræft er påvirket af samtidig komorbiditet. Patienter med betydende komorbiditet (svarende til Charlsons score 3 og derover efter Charlson s index) har således ikke opnået en forbedret overlevelse de sidste 10 år i modsætning til kræftpatienter uden betydende komorbiditet (Nørgaard, 2011; Charlson, 1987). Patienternes sociale situation, herunder uddannelsesmæssige baggrund, har betydning både for risikoen for at få en kræftsygdom og for sandsynligheden for at overleve sygdommen, ligesom også de sociale konsekvenser af kræftsygdommen afhænger deraf. Risikoen i 2006 for at forlade arbejdsstyrken inden for en 3- årsperiode efter indlæggelse for en kræftsygdom var 38,9 % for mænd kun med grundskoleuddannelse, men 7,9 % for mænd med videregående uddannelse. For kvinder med grunduddannelse var risikoen 43,4 % og 7,9 % for kvinder med videregående uddannelse (Sundhedsstyrelsen, 2011). Konsekvenserne af livstruende sygdomme påvirkes af den enkeltes personlige værdier, overbevisninger samt kulturelle og religiøse behov. Kulturelle forhold og etnicitet kan stille særlige krav til og behov for tolkebistand, kost, hygiejne og daglige ritualer, såvel som til særlige ritualer i forbindelse med sygdomshåndtering, at blive rask, livsafslutning, begravelse og sørgeperiode (Sundhedsstyrelsen, 2010). Ligeledes kan patienter med et svagt socialt netværk, lav uddannelse og lav indkomst være særligt udsatte (Dalton, 2010). Der mangler generelt viden om patienters problemer og vanskeligheder i forbindelse med udredning. Der er større viden, når det gælder patienter, der er i behandling for en kræftsygdom eller har overlevet en kræftsygdom samt om pårørende og efterladte. Nedenstående karakteristik af målgruppernes problemer baserer sig hovedsageligt på tilgængelige danske undersøgelser og i mindre grad på registerbaserede data. Karakteristikken er ikke nødvendigvis dækkende for alle målgrupper af patienter. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 20

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT. del af samlet forløbsprogram for kræft FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING OG PALLIATION I FORBINDELSE MED KRÆFT del af samlet forløbsprogram for kræft 2012 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft del afsamlet

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kræftrehabilitering som indsatsområde i dag og i fremtiden

Kræftrehabilitering som indsatsområde i dag og i fremtiden Kræftrehabilitering som indsatsområde i dag og i fremtiden Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft KOSAK projektet Mandag d. 30. marts 2009 Fire centrale temaer i kræftrehabilitering

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter

Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter Nøglepersonuddannelse for social-og sundhedsassistenter erfaringer fra 2006 2011 Ingelise Bøggild Gentofte Kommune Baggrund 2005 Kommunalt ønske om at kvalificere den palliative indsats Mål at tilbyde

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft Patientstøtte og Lokal indsats Kræftens Bekæmpelse Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft Rapport fra en national arbejdsgruppe Sammenfatning Kræftens Bekæmpelse Februar

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Rehabiliteringsbehov for unge med kræft

Rehabiliteringsbehov for unge med kræft Rehabiliteringsbehov for unge med kræft Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft (MBH, TSN) Styregruppen/13.04.2015

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering

Arbejdsrettet rehabilitering September 2014 Claus Vinther Nielsen Forskningschef, professor, MD, ph.d. Arbejdsrettet rehabilitering De første erfaringer med Reform af førtidspension og fleksjob tyder på, at der mangler forståelse

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C.

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Aftaler om IT understøttelse

Aftaler om IT understøttelse VI SAMLER KRÆFTERNE Dato: 1. maj 2015 Version: 3 Revision: revideret 5. august 2015 Aftaler om IT understøttelse De eksisterende nationale kommunikationsredskaber inden for sundhedsvæsenet (MedCom-standarderne)

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 1 www.regionmidtjylland.dk Forskningschef, professor Claus Vinther Nielsen Sektion for Klinisk Socialmedicin

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom

Region Hovedstaden. Strategi for kronisk sygdom Region Hovedstaden Strategi for kronisk sygdom Udkast til strategi for kronisk sygdom Baggrund Den behandling, der er brug for, skal kunne gives i tide og i et tæt samarbejde med praksislæger, det præhospitale

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere