Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort Viborg Tel: Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. Indledning I Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan er det et centralt element, at der skal gennemføres en markant indsats for at udvikle og tilbyde værktøjer, der kan bidrage til virksomhedernes omstilling, samarbejde og vækst. På mødet i Vækstforum i december 2006 blev godkendt en ramme for arbejdet med virksomhedsudvikling i , hvor der skal ske en videreførelse af de bedste erfaringer fra eksisterende regionale indsatser, samt ske en videreudvikling heraf. På den baggrund har Region Midtjylland påbegyndt arbejdet og er i gang med at udmønte beslutningen. Dette notat beskriver, hvordan Vækstforum vil igangsætte en samlet vækstpakke for virksomhedsudvikling i Region Midtjylland under navnet VÆKSTmidt. VÆKSTmidt skal bestå af sammenhængende indsatsområder, der med forskellige vinkler og metodiske tilgange skal dække de behov for rådgivning, sparring og kompetenceudvik-ling som specielt små og mellemstore vækstvirksomheder har med fokus på: Strategi og ledelse Eksport og globalisering Teknologi og viden Kompetenceudvikling De fire indsatsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4. Programmet opstartes i og har det første år et samlet budget på 25,4 mio. kr. Finansieringen dækkes af en bevilling på 6 mio. kr. fra Region Midtjylland og tilsvarende 6 mio. kr. fra EU's strukturfonde. Medfinansieringen fra EU er en forudsætning for, at der kan gennemføres støtte til virksomhedsudvikling i form af nedsat brugerbetaling. Hertil kommer 13,4 mio. kr. i egenbetaling fra virksomhederne. Det er forventningen, at programmet skal udbygges yderligere i perioden Hvorfor et virksomhedsudviklingsprogram? Det er en regional erhvervspolitisk opgave at sikre tilbud og ydelser, der kan fremme omstilling og fornyelse i regionens små og mellemstore vækstvirksomheder. International konkurrencedygtighed i den brede gruppe af små og mellemstore vækstvirksomheder er afgørende for regionens erhvervsmæssige dynamik og vækst. Denne store

2 gruppe af virksomheder udgør således rygraden i regionens beskæftigelse, og de spiller en vigtig rolle som underleverandører for regionens store internationale koncerner. Traditionelle fremstillingsvirksomheder og Midtjyllands status som industriregion er under pres. Det betyder, at virksomhederne skal finde nye måder at sikre konkurrenceevnen på, samtidig med at der opstår nye markedsmuligheder. Virksomheder har i varierende omfang brug for videninput til at styrke virksomhedens udvikling og sikre, at der konstant er fokus på at tilpasse sig nye udviklingstendenser. Det gælder specielt og i stigende grad vækstvirksomheder. En del af denne viden er virksomheden i stand til selv at skaffe gennem kunde- og leverandørrelationer, men mange væsentlige input kan virksomheden få tilført udefra via målrettet rådgivning, sparring og kompetenceudvikling. En række små og mellemstore virksomheder opsøger ikke selv denne viden. Årsagerne kan være manglende overblik over udviklingsmuligheder, manglende overblik over markedet for rådgivning og sparring eller manglende økonomiske ressourcer, kulturelle eller geografiske barrierer. For at sikre et innovativt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, viser erfaringer og virksomhedernes konkrete efterspørgsel gennem erhvervsfremmesystemet, at det vigtigt, at særligt de små og mellemstore vækstvirksomheder sikres bistand til, at: Afdække innovationspotentiale Få overblik over markedet for rådgivning og sparring Overkomme eventuelle økonomiske begrænsninger Initiativer skal tilbydes virksomheder på tværs af brancher og skal bidrage til omstilling og fornyelse, så fortsat konkurrencedygtighed sikres. Det betyder, at virksomhederne har behov for en indledende, uvildig behovsafklaring og drøftelse af udviklingspotentialer og muligheder for problemløsning gennem vejledning og rådgivning. Behovsafklaringen afdækker, om der er grundlag for at tilbyde et udviklingsforløb, hvor virksomhedens udviklingsbehov matches med relevante tilbud om problemløsning i det regionale erhvervsudviklingssystem. 3. Vækstpakke for Region Midtjylland Der er behov for at videreføre succesfulde regionale initiativer i forhold til regionens små og mellemstore vækstvirksomheder, og sætte dem ind i en ny regional ramme, hvor hele Midtjylland dækkes og der sker en koordinering mellem det lokale og specialiserede niveau. 3.1 Baggrund I Region Midtjylland er der stor erfaring med udvikling og implementering af virksomhedsudviklingsprogrammer via den viden og kompetence gennem en årrække er opbygget via de regionale erhvervsservicecentre VirksomhedsStart&Vækst, Ringkøbing Amts Erhvervs-service og TIC i Viborg Amt samt gennem de amtslige erhvervsfremmeinitiativer. Indsatsen er indtil nu enten gennemført på basis af kortvarige og enkeltstående udviklingsinitiativer eller gennem egentlige rammeprojekter/udviklingsprogrammer. De kortvarige og enkeltstående udviklingsinitiativer har typisk haft en varighed på 1-2 år og har omfattet forskellige former for projektaktiviteter, fx netværksopbygning, kurser, rådgivning mv. 2

3 Virksomhedsudviklingsprogrammerne er flerårige med en stor volumen og bredere målgruppe og formål. Her ydes typisk tilskud til rådgivning og sparring, der har som formål at styrke virksomhedernes udviklings- og omstillingskraft med henblik på at styrke deres internationale konkurrenceevne. Der er to eksempler i Region Midtjylland på egentlige udviklingsprogrammer: VIVA i Viborg Amt og FUTURA i Ringkøbing Amt. Der er gennemført en kvantitativ effektvurdering af VIVA, der viser, at en den regionale investering giver stor samfundsmæssige nytte, jf. boks 1. Boks 1: Samfundsnytte af virksomhedsudviklingsprogrammet VIVA i Viborg Amt VIVA i Viborg Amt blev i 2005 evalueret af lektor Kent Nielsen på baggrund af en række specialudtræk fra Danmarks Statisk. Programmets indsats omkring chef til leje og udviklingskompas blev evalueret med følgende resultater: Programdeltagerne har en omsætningsfremgang på 20% fra Det tilsvarende tal for alle indu-strivirksomheder i Viborg Amt er 2% og for industrivirksomheder i det øvrige Danmark et minus på 8%. Programdeltagerne har en vækst i eksporten på 11% fra Det tilsvarende tal for alle industrivirksomheder i Viborg Amt er 9% og for industrivirksomheder i det øvrige Danmark 1%. Programdeltagerne har en vækst i indtjeningen på hele 38% sammenlignet med 5% for øvrige industrivirksomheder i Viborg Amt og minus 3% for industrivirksomheder i det øvrige Danmark. I evalueringen konkluderes det således, at den samlede omsætningsfremgang for industriens små og mellemstore virksomheder i Viborg Amt kan alene tilskrives væksten i virksomheder, der har deltager i programmerne. Omregnet til økonomi betyder det, at virksomheder der deltager i programmerne årligt skaber: 700 mio. kr. i meromsætning 350 mio. kr. i indtjeningsvækst 70 mio. kr. i mereksport. Kilde: Effekten af en erhvervspolitisk satsning effektevaluering af Viborg Amts erhvervspolitiske programmer Udviklingskompas og Chef til leje, Kent Nielsen, Handelshøjskolen i Århus, Viborg Amt, Formål og mål VÆKSTmidt er opbygget som et samlet program for virksomhedsudvikling i Region Midtjylland, der skal give vejledning til et behovsafklaringsforløb for små og mellemstore vækstvirksomheder, og skal visitere virksomheder med vækstpotentiale til forskellige problemløsningsmuligheder under programmets indsatsområder. Fokus skal rettes mod at kunne tilbyde skræddersyede udviklingsforløb, der matcher den enkelte vækstvirksomheds konkrete udviklingsbehov. Der rettes et særligt fokus mod virksomheder i landdistrikterne samt de af Vækstforum udpegede megasatsningsområder (fødevarer, sundhed samt miljø og energi). 3

4 VÆKSTmidt skal bidrage til, at der sker en optimering af ressourceforbruget, herunder omstilling til mindre miljøbelastende ressourceforbrug. Programmets målgruppe er små og mellemstore vækstvirksomheder inden for især fremstillings- og serviceerhvervene med et dokumenteret omstillings- og vækstpotentiale. Det forventes, at VÆKSTmidt skal tilbyde ydelser og services til 300 ud af de godt 575 virksomheder, som Væksthus Midtjylland årligt har som mål at screene. Konkret er målet, at VÆKSTmidt skal være et tværgående instrument, der kan: Videreføre best practice fra tidligere virksomhedsudviklingsprogrammer i Regionen under én ny samlet ramme. Anvende nye metoder med fokus på strategisk og teknologisk udvikling. Anvende nye metoder med fokus på virksomhedernes organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Understøtte en indsats for øget internationalisering af regionens virksomheder. Anvende metoder til inddragelse af leverandører, brugere, medarbejdere og forskere i innovationsprocesser. Sikre større samspil mellem yderområdernes virksomheder og vidensinstitutioner i området. VÆKSTmidt bygger på seks centrale kriterier, som Vækstforum har valgt som prioriteringsgrundlag. Det betyder, at initiativerne: 1. Har en faglig volumen, der kan favne bredt over brancher, fag, parter og geografi. 2. Er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for samme og relaterede områder. 3. Har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender yderområdernes særlige styrker og potentialer. 4. Har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke til den regionale konkurrencekraft. 5. Gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser. 6. Har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab, implementering og forankring mellem flere parter. Der er krav om medfinansiering ved finansiering af initiativer ved hjælp af EU s strukturfondsprogrammer. For at løfte og geare den regionale indsats skal der arbejdes for, at vækstpakken understøttes af nationale initiativer på området, f.eks. initiativer udmøntet gennem Globaliseringsstrategien eller Handlingsplanen InnovationDanmark fra Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). 3.3 Programmets indsatsområder Virksomhedsudviklingsprogrammet skal ses som en helhedsorienteret satsning, der dækker de vigtigste udfordringer i forbindelse med virksomhedernes vækstmuligheder i Region Midtjylland: Strategi og ledelse Eksport og globalisering Teknologi og viden Kompetenceudvikling Virksomhedsudviklingsprogrammets tematiske fokus er skitseret neden for i figur 1. 4

5 Figur 1: Fokus for virksomhedsudviklingsprogrammet Strategi og ledelse Eksport og globalisering Videreførelse af succesfulde værktøjer og udvikling af nye indsatser Teknologi og viden Kompetenceudvikling Vækstforum finder, at der under programmets indsatsområder er behov for en bred vifte af initiativer, der angriber virksomhedernes udfordringer på forskellig vis, og som tager udgangspunkt i den midtjyske erhvervsdemografi og de aktuelle udfordringer, som virksomheder står over for, og som kan imødekommes gennem brug af de rigtige erhvervspolitiske værktøjer. I boks 2 neden for er i overskriftsform opstillet de foreløbigt 8 konkrete værktøjer rette mod virksomhederne, der skal udvikles og gennemføres i Under udarbejdelse af produktforslag er taget blandt andet taget hensyn til erfaringer fra projekterne Get Global, IT profil og ID-Forum. De foreslåede produkter bør løbende kunne suppleres med nye eller indbyrdes skaleres efter nærmere aftale med Væksthus Midtjylland og bevillingsgivere. Boks 2: Oversigt over foreløbige virksomhedsrettede værktøjer i VÆKSTmidt Udviklingskompas Chef til leje Sparring med erfaring Plato Rådgivning om globalisering Vækstgrupper vedrørende globalisering Produktudvikling og opfindelser IKT anvendelse Indsatsområde: Strategi og ledelse (STRATEGO) En række små og mellemstore virksomheder opsøger ikke selv specialiseret, ekstern rådgivning og vejledning om strategi og ledelse. Med henblik på at konkretisere 5

6 innovationspotentiale, kan virksomhederne have stor gavn af et rådgivningsforløb eller formaliseret kontakt med netværk og videnressourcer. Indsatsområdet STRATEGO sigter mod at gennemføre en række afgrænsede og tematiserede udviklingsopgaver, der kan forbedre virksomhedens innovation og konkurrenceevne på forretningsplanet. Den tematiserede udviklingsopgave kan tilrettelægges for én enkelt virksomhed eller i et samarbejde mellem flere virksomheder. STRATEGO skal videreføre mange års erfaringer med vejledning og rådgivning af små og mellemstore virksomheder med sigte på at understøtte potentielle og eksisterende erhvervsspecialiseringer, og som har en volumen, der sikrer inddragelse af en række centrale erhvervsserviceaktører, virksomheder og eksterne parter. Initiativet skal være regionalt dækkende og støtte virksomheder i at blive internationalt konkurrencedygtige, på tværs af traditionelle fag og brancher. STRATEGO kan særligt støtte udviklingsopgaver, der fokuserer på: Markedsudvikling, strategisk udvikling og strategisk ledelsesudvikling, herunder generationsskifte. Udnyttelse af globaliseringens muligheder gennem import, eksport og sourcing Samarbejde og netværk mellem flere virksomheder. Underleverandør- og kundenetværk fx gennem deltagelse i klyngeopbygning. STRATEGO skal støtte virksomhederne via et økonomisk tilskud til køb af eksterne viden input. Der opereres med følgende indsatsværktøjer: Facilitering af virksomheder med henblik på kompetenceløft, rådgivningsforløb i virksomheder eller facilitering af formaliseret sparring og netværk mellem virksomheder. Neden for er opstillet hvilke konkrete initiativer, der skal udvikles under STRATEGO: Værktøj 1: Udviklingskompas Udviklingskompas giver mulighed for at yde tilskud til en virksomhed til en ekstern konsulent i timer med sigte på at hjælpe med at løse en konkret udviklingsopgave, som har til formål at forøge virksomhedens innovations- og konkurrenceevne. Der kan være tale om strategisk udvikling, såsom udvikling af nye forretningsmodeller, benchmarking, generationsskifte mv., samt ledelses- organisations- og kompetenceudvikling. Værktøj 2: Chef til leje Chef til leje giver mulighed for at styrke ledelseskompetencen ved at tilknytte en ekstern rådgiver, en chef til leje i en periode i en virksomhed. Der er mulighed for at yde tilskud til en chef til leje i timer. Denne konsulent fungerer som sparringspartner og indpisker for virksomhedens ledelse og medarbejdere i forbindelse med løsningen af overordnede længerevarende udviklingsopgaver. Der er i princippet tale om samme typer opgaver som under udviklingskompas, men chef til leje har et længerevarende perspektiv og kan omfatte flere typer af opgaver. Værktøj 3: Sparring med erfaring Dette projekt indebærer et tilbud til lederne af mindre virksomheder om sparring med en erfaren erhvervsmand eller kvinde. Formålet er at opkvalificere ledere af mindre virksomheder med henblik på virksomhedsdrift, ledelse og strategisk forretningsudvikling. Virksomheden kan få tilbudt maksimalt 45 timer med sparring fordelt over 1 eller 1,5 år. Værktøj 4: Plato Der arbejdes i PlatoGrupper, som er grupper bestående af ledere fra ca.10 små og mellemstore virksomheder. Der er til disse grupper tilknyttet funktionschefer fra typisk to store 6

7 virksomheder ( fadder virksomheder), som underviser og videregiver deres erfaringer til lederne af de mindre virksomheder, hvorved disses kompetencer med hensyn til ledelse, virksomhedsdrift og forretningsudvikling styrkes. Grupperne mødes over en periode på to år typisk én gang om måneden og giver mulighed for, at virksomhederne kan arbejde progressivt med udvikling og realisering af en forretningsplan Indsatsområde: Eksport og globalisering (GLOBO) Udnyttelse af eksport- og globaliseringsmulighederne er en væsentlig faktor for, at virksomhederne kan (fortsætte med at) vokse og udvikle sig. Det er erfaringen, at mange mindre vækstvirksomheder udskyder eller helt opgiver disse muligheder, da det forekommer dem uoverskueligt og meget besværligt at realisere. Den lokale og regionale erhvervsservice har hidtil kun i mindre omfang omfattet eksport og internationalisering, og der er behov for en styrket indsats på dette område. GLOBO kan særligt støtte udviklingsopgaver, der fokuserer på Udnyttelse af globaliseringens muligheder gennem import, eksport og sourcing gennem bedre og flere muligheder for vejledning og rådgivning. Satsning på erhvervsrettede initiativer, der med udgangspunkt i regionens samarbejdsregioner kan bidrage til facilitering af kontakter og samarbejdsaftaler, som vil give særlige muligheder for at støtte virksomheders eksportmuligheder. Facilitering af virksomhedskontakter til udenlandske virksomheder i form af virksomhedstræf, eksportfremstød og lignende. Indsatsen skal koordineres med Danmarks Eksportråds initiativer og programmer. Endvidere skal initiativet nyttiggøre Region Midtjyllands samarbejdsregioner samt de særlige erhvervsrettede initiativer som er etableret i St. Petersborg, Ungarn, Rumænien og repræsentationskontoret i Shanghai, som vil give særlige muligheder for at støtte virksomheders eksportmuligheder. En særlig indsats rettes mod at udnytte det store eksportpotentiale i Central- og Østeuropa, især i de nye EU medlemslande. Neden for er opstillet hvilke konkrete initiativer, der skal udvikles under GLOBO: Værktøj 5: Rådgivning om internationalisering og globalisering Dette projekt indebærer et tilbud om hjælp til at få løst en konkret udviklingsopgave vedrørende internationalisering eller globalisering i en virksomhed. Der kan her også være tale om et tilbud til en mindre gruppe på to eller flere virksomheder. Der vil være mulighed for at opnå tilskud til en ekstern konsulent i timer. Opgaven kan fx være valg af globaliseringsstrategi, at få lavet en markedsundersøgelse, etablering af et internationalt netværk mv. Værktøj 6. Vækstgruppe vedrørende internationalisering Konceptet består i, at der etableres en vækstgruppe af typisk 8 til 10 virksomheder, som tilbydes et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at bibringe virksomhederne nødvendig viden for at kunne agere internationalt. Der kan alt afhængig af projektets fokus være tale om eksportstøtte, administration og regler, kulturelle forhold, strategi for sourcing osv. Dette leder frem mod en projektbegivenhed, fx deltagelse i en messe, et besøg hos udenlandske potentielle samarbejdspartnere, deltagelse i en matchmaking event samt opfølgning herpå. 7

8 3.3.3 Indsatsområde: Teknologi og viden (TEKNO) En række små og mellemstore virksomheder opsøger ikke selv specialiseret, ekstern teknologisk rådgivning og viden. Indsatsen skal sikre en videreudvikling af tidligere virksomhedsudviklingsprogrammer, der har til formål at hjælpe virksomhederne med teknologisk udvikling og produktinnovation. Den nye indsats skal endvidere sætte fokus på virksomhedernes udvikling af nye koncepter og services. Indholdet skal sigte mod at gennemføre en række afgrænsede og tematiserede udviklingsopgaver i vækstorienterede små og mellemstore virksomheder, der kan forbedre virksomhedens innovation og konkurrenceevne på produktplanet gennem teknologisk udvikling og videntilførsel. Det kan ske for én enkelt virksomhed eller i et samarbejde mellem flere virksomheder. TEKNO kan således særligt støtte tematiserede udviklingsopgaver, der fokuserer på: Produkt- eller serviceudvikling, fx gennem brugerdreven innovation og gennemførelse af udviklingsforløb. Samarbejde og netværk mellem flere virksomheder, underleverandørnetværk osv. omkring optimering af virksomhedernes værdikædesamarbejde. At der som et led i virksomhedsudviklingen satses på et kompetenceløft på IT området. Demonstrationsprojekter af teknologier, samarbejdsmetoder, koncepter og serviceydelser som kan være en dør-åbner for virksomhederne. Neden for er opstillet hvilke konkrete initiativer, der skal udvikles under TEKNO: Værktøj 7: Produktudvikling og opfindelser Virksomheder som overvejer produktudvikling eller har idéer til opfindelser tilbydes indledningsvis vejledning af en Væksthuskonsulent med henblik på behovsafklaring. Der vil derefter være mulighed for at opnå tilskud til en ekstern konsulent i maksimalt 60 timer. Denne kan alt efter virksomhedens valg være virksomheden behjælpelig med en lang række forskellige typer af opgaver, fx markedsundersøgelser, proces og styring, dokumentation, materiale afprøvning, hjælp til patentansøgning, materiale tests, værditilvækst gennem design osv. Værktøj 8: IKT anvendelse Dette projekt har til formål at udbrede og effektivisere virksomhedernes anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og derved bringe anvendelsen heraf op på et højere niveau. Projektet indebærer såvel tilbud om individuel rådgivning hos en ekstern konsulent som tilbud om kompetenceudvikling på seminarer sammen med virksomheder fra samme brancher og med samme problemstillinger Indsatsområde: Kompetenceudvikling (VISIO) Regionens små og mellemstore vækstvirksomheder har behov for hjælp til at afdække og afhjælpe behovet for at udvikle kompetencer, som kan være med til at sikre en positiv produktionsudviklingen og økonomiske aktivitet. Undersøgelser påpeger, at mange virksomheder står overfor en udfordring i at undgå et kompetencegab på arbejdsmarkedet, der kan indebære et fald i produktionsudviklingen og den økonomiske aktivitet. Med udgangspunkt i de mange små og store regionale initiativer, som indtil nu har fundet sted på kompetenceområdet, bibeholdes det bedste og videreføres i et ny initiativ sammen med nye tiltag, som skal bidrage til et samlet kompetenceløft i Region Midtjylland. 8

9 VISIO skal således særligt støtte tematiserede udviklingsopgaver, der fokuserer på: At der er et tæt samspil mellem virksomhederne og uddannelsesstederne ved bl.a. at styrke en videnbro, der kan sikre direkte kontakt mellem virksomhederne og viden. At der gøres en særlig indsats for at understøtte uddannelsen og udviklingen af virksomhedsledere i regionen samt understøtte en kompetenceudvikling på alle niveauer i arbejdsstyrken, fra top til bund. At virksomhederne bliver bekendt med de potentialer, der ligger for vækst ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. At der i forhold til virksomhederne sættes fokus på internationale kompetencer. I forbindelse med gennemførelse af Vækstforums indsatsområde kompetenceplatform vil der blive udarbejdet konkrete værktøjer. Andre aktiviteter Der afsættes ressourcer til videnopbygning, herunder analyse, evaluering, administrationsomkostninger, kompetenceudvikling mv. 4. Organisering Udbyder af programmet er Region Midtjylland, der udarbejder en samlet resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland skal implementere og gennemføre programmets indsatser i samarbejde med den lokale erhvervsservice, private rådgivere, specialister i innovationsmiljøer, forskerparker og uddannelsesinstitutioner mv. Væksthus Midtjylland skal fx i samarbejde med den lokale erhvervsservice varetage opsøgende aktiviteter og indledende behovsafklaring og vejledning. Væksthus Midtjylland kan i samråd med den lokale erhvervsservice visitere til et forløb under et af programmets indsatsområder. I forhold til indsatsen på virksomhedsniveau er Væksthus Midtjylland ansvarlig for, at der udarbejdes en handlingsplan, der bl.a. beskriver det nærmere formål, ressource- og tidsforbrug samt den eftersøgte, eksterne kompetence. Handlingsplanen er udgangspunkt for bevillingsgrundlag. Der indgås resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland. Denne specificerer krav om organisering, prioriteringskriterier, administrative procedurer, tilbagemeldingssystemer og fastsætter milepæle med evalueringspunkter. 4.2 Overvågning og effektvurdering Der gennemføres løbende overvågning af indsatsen og gennemføres effektvurdering. Overvågningen skal sikre, at der er den tilsigtede balance mellem indsatsområderne holdes, og at der udvikles ydelser og tilbud, der efterspørges og kan anvendes af virksomhederne. Effektevalueringskriterier vil blive varieret efter produkttypen. Endvidere vil brugernes og samarbejdsparternes tilfredshed med Væksthus Midtjylland løbende blive overvåget. 9

10 Effektvurderingen gennemføres på tidspunkter i programmets forløb, hvor der er statistiske og datamæssige muligheder for som udgangspunkt at gennemføre en kvantitativ effektvurdering. Denne kan danne grundlag for en supplerende og uddybende kvalitativ vurdering. Eksempler på måleparametre kan være: Virksomhedens omsætning på eksportmarkedet Væksten i antal medarbejdere Etablerede formelle netværk Samarbejdsaftaler etableret som følge af programmet I 2008 gennemføres en brugerevaluering til måling af virksomhedernes tilfredshed med programmets ydelser, vurdering af programmets effekt, rådgivernes vurdering af programkoncept mv. Regionen varetager programevaluering, herunder evaluering af markedsføringsindsatsen. Resultat af programevaluering formidles til erhvervsfremmesystem og virksomheder med henblik på bidrag til justering af koncept og ydelser. 4.3 Brugerpanel Med henblik på at sikre kvalitet, relevans og den regionale forankring af projektet nedsættes en brugerpanel, der skal følge arbejdet. Brugerpanelet skal bestå af brugerne af værktøjerne i VÆKSTmidt og skal have følgende sammensætning: 5 medlemmer fra Dansk Industri 3 medlemmer fra Dansk Erhverv 1 medlem fra Håndværksrådet 1 medlem fra byggeriets organisationer 2 medlemmer fra arbejdstagerorganisationer Medlemmerne af brugerpanelet udpeges af organisationerne. Vækstforum udpeger formanden for brugerpanelet. Der udarbejdes et kommissorium for brugerpanelets opgaver, der tager udgangspunkt i følgende opgavetyper: Rådgive om virksomhedernes behov Give input til kvalitetssikring af rådgivningen Vurdere indsatsens strategiske sigte Bidrage til udvikling af temaer og værktøjer Monitorere programmets økonomi og fremdrift Bidrage til evaluering mv. Brugerpanelet mødes første gang juni 2007 i Viborg. 10

11 5. Økonomi Virksomhedsudviklingsprogrammet forventes at få et årligt budget i 2007 og 2008 på ca. 25 mio. kr. I tabel 1 nedenfor er opstillet udgiftsbudget for det samlede program. Tabel 1: VÆKSTmidt udgiftsbudget (mio. kr.) Aktivitet Strategi og ledelse (STRATEGO) 19,1 Eksport og globalisering (GLOBO) 2,6 Teknologi og viden (TEKNO) 2,9 Kompetenceudvikling (VISIO) 0,0 Andre aktiviteter 0,8 I alt 25,4 Finansieringen af udgiftsbudgettet forventes dækket af en række aktører, jf. tabel 2. Tabel 2: VÆKSTmidt indtægtsbudget (mio. kr.) Organisation Region Midtjylland 6,0 EU Mål 2 midler 6,0 Privat medfinansiering 13,4 I alt 25,4 11

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009.

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. 4. juni 2010 Rapport Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. Udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland viden skaber muligheder Indhold RESUME... 3 1 INDLEDNING... 14

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere