Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort Viborg Tel: Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. Indledning I Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan er det et centralt element, at der skal gennemføres en markant indsats for at udvikle og tilbyde værktøjer, der kan bidrage til virksomhedernes omstilling, samarbejde og vækst. På mødet i Vækstforum i december 2006 blev godkendt en ramme for arbejdet med virksomhedsudvikling i , hvor der skal ske en videreførelse af de bedste erfaringer fra eksisterende regionale indsatser, samt ske en videreudvikling heraf. På den baggrund har Region Midtjylland påbegyndt arbejdet og er i gang med at udmønte beslutningen. Dette notat beskriver, hvordan Vækstforum vil igangsætte en samlet vækstpakke for virksomhedsudvikling i Region Midtjylland under navnet VÆKSTmidt. VÆKSTmidt skal bestå af sammenhængende indsatsområder, der med forskellige vinkler og metodiske tilgange skal dække de behov for rådgivning, sparring og kompetenceudvik-ling som specielt små og mellemstore vækstvirksomheder har med fokus på: Strategi og ledelse Eksport og globalisering Teknologi og viden Kompetenceudvikling De fire indsatsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4. Programmet opstartes i og har det første år et samlet budget på 25,4 mio. kr. Finansieringen dækkes af en bevilling på 6 mio. kr. fra Region Midtjylland og tilsvarende 6 mio. kr. fra EU's strukturfonde. Medfinansieringen fra EU er en forudsætning for, at der kan gennemføres støtte til virksomhedsudvikling i form af nedsat brugerbetaling. Hertil kommer 13,4 mio. kr. i egenbetaling fra virksomhederne. Det er forventningen, at programmet skal udbygges yderligere i perioden Hvorfor et virksomhedsudviklingsprogram? Det er en regional erhvervspolitisk opgave at sikre tilbud og ydelser, der kan fremme omstilling og fornyelse i regionens små og mellemstore vækstvirksomheder. International konkurrencedygtighed i den brede gruppe af små og mellemstore vækstvirksomheder er afgørende for regionens erhvervsmæssige dynamik og vækst. Denne store

2 gruppe af virksomheder udgør således rygraden i regionens beskæftigelse, og de spiller en vigtig rolle som underleverandører for regionens store internationale koncerner. Traditionelle fremstillingsvirksomheder og Midtjyllands status som industriregion er under pres. Det betyder, at virksomhederne skal finde nye måder at sikre konkurrenceevnen på, samtidig med at der opstår nye markedsmuligheder. Virksomheder har i varierende omfang brug for videninput til at styrke virksomhedens udvikling og sikre, at der konstant er fokus på at tilpasse sig nye udviklingstendenser. Det gælder specielt og i stigende grad vækstvirksomheder. En del af denne viden er virksomheden i stand til selv at skaffe gennem kunde- og leverandørrelationer, men mange væsentlige input kan virksomheden få tilført udefra via målrettet rådgivning, sparring og kompetenceudvikling. En række små og mellemstore virksomheder opsøger ikke selv denne viden. Årsagerne kan være manglende overblik over udviklingsmuligheder, manglende overblik over markedet for rådgivning og sparring eller manglende økonomiske ressourcer, kulturelle eller geografiske barrierer. For at sikre et innovativt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, viser erfaringer og virksomhedernes konkrete efterspørgsel gennem erhvervsfremmesystemet, at det vigtigt, at særligt de små og mellemstore vækstvirksomheder sikres bistand til, at: Afdække innovationspotentiale Få overblik over markedet for rådgivning og sparring Overkomme eventuelle økonomiske begrænsninger Initiativer skal tilbydes virksomheder på tværs af brancher og skal bidrage til omstilling og fornyelse, så fortsat konkurrencedygtighed sikres. Det betyder, at virksomhederne har behov for en indledende, uvildig behovsafklaring og drøftelse af udviklingspotentialer og muligheder for problemløsning gennem vejledning og rådgivning. Behovsafklaringen afdækker, om der er grundlag for at tilbyde et udviklingsforløb, hvor virksomhedens udviklingsbehov matches med relevante tilbud om problemløsning i det regionale erhvervsudviklingssystem. 3. Vækstpakke for Region Midtjylland Der er behov for at videreføre succesfulde regionale initiativer i forhold til regionens små og mellemstore vækstvirksomheder, og sætte dem ind i en ny regional ramme, hvor hele Midtjylland dækkes og der sker en koordinering mellem det lokale og specialiserede niveau. 3.1 Baggrund I Region Midtjylland er der stor erfaring med udvikling og implementering af virksomhedsudviklingsprogrammer via den viden og kompetence gennem en årrække er opbygget via de regionale erhvervsservicecentre VirksomhedsStart&Vækst, Ringkøbing Amts Erhvervs-service og TIC i Viborg Amt samt gennem de amtslige erhvervsfremmeinitiativer. Indsatsen er indtil nu enten gennemført på basis af kortvarige og enkeltstående udviklingsinitiativer eller gennem egentlige rammeprojekter/udviklingsprogrammer. De kortvarige og enkeltstående udviklingsinitiativer har typisk haft en varighed på 1-2 år og har omfattet forskellige former for projektaktiviteter, fx netværksopbygning, kurser, rådgivning mv. 2

3 Virksomhedsudviklingsprogrammerne er flerårige med en stor volumen og bredere målgruppe og formål. Her ydes typisk tilskud til rådgivning og sparring, der har som formål at styrke virksomhedernes udviklings- og omstillingskraft med henblik på at styrke deres internationale konkurrenceevne. Der er to eksempler i Region Midtjylland på egentlige udviklingsprogrammer: VIVA i Viborg Amt og FUTURA i Ringkøbing Amt. Der er gennemført en kvantitativ effektvurdering af VIVA, der viser, at en den regionale investering giver stor samfundsmæssige nytte, jf. boks 1. Boks 1: Samfundsnytte af virksomhedsudviklingsprogrammet VIVA i Viborg Amt VIVA i Viborg Amt blev i 2005 evalueret af lektor Kent Nielsen på baggrund af en række specialudtræk fra Danmarks Statisk. Programmets indsats omkring chef til leje og udviklingskompas blev evalueret med følgende resultater: Programdeltagerne har en omsætningsfremgang på 20% fra Det tilsvarende tal for alle indu-strivirksomheder i Viborg Amt er 2% og for industrivirksomheder i det øvrige Danmark et minus på 8%. Programdeltagerne har en vækst i eksporten på 11% fra Det tilsvarende tal for alle industrivirksomheder i Viborg Amt er 9% og for industrivirksomheder i det øvrige Danmark 1%. Programdeltagerne har en vækst i indtjeningen på hele 38% sammenlignet med 5% for øvrige industrivirksomheder i Viborg Amt og minus 3% for industrivirksomheder i det øvrige Danmark. I evalueringen konkluderes det således, at den samlede omsætningsfremgang for industriens små og mellemstore virksomheder i Viborg Amt kan alene tilskrives væksten i virksomheder, der har deltager i programmerne. Omregnet til økonomi betyder det, at virksomheder der deltager i programmerne årligt skaber: 700 mio. kr. i meromsætning 350 mio. kr. i indtjeningsvækst 70 mio. kr. i mereksport. Kilde: Effekten af en erhvervspolitisk satsning effektevaluering af Viborg Amts erhvervspolitiske programmer Udviklingskompas og Chef til leje, Kent Nielsen, Handelshøjskolen i Århus, Viborg Amt, Formål og mål VÆKSTmidt er opbygget som et samlet program for virksomhedsudvikling i Region Midtjylland, der skal give vejledning til et behovsafklaringsforløb for små og mellemstore vækstvirksomheder, og skal visitere virksomheder med vækstpotentiale til forskellige problemløsningsmuligheder under programmets indsatsområder. Fokus skal rettes mod at kunne tilbyde skræddersyede udviklingsforløb, der matcher den enkelte vækstvirksomheds konkrete udviklingsbehov. Der rettes et særligt fokus mod virksomheder i landdistrikterne samt de af Vækstforum udpegede megasatsningsområder (fødevarer, sundhed samt miljø og energi). 3

4 VÆKSTmidt skal bidrage til, at der sker en optimering af ressourceforbruget, herunder omstilling til mindre miljøbelastende ressourceforbrug. Programmets målgruppe er små og mellemstore vækstvirksomheder inden for især fremstillings- og serviceerhvervene med et dokumenteret omstillings- og vækstpotentiale. Det forventes, at VÆKSTmidt skal tilbyde ydelser og services til 300 ud af de godt 575 virksomheder, som Væksthus Midtjylland årligt har som mål at screene. Konkret er målet, at VÆKSTmidt skal være et tværgående instrument, der kan: Videreføre best practice fra tidligere virksomhedsudviklingsprogrammer i Regionen under én ny samlet ramme. Anvende nye metoder med fokus på strategisk og teknologisk udvikling. Anvende nye metoder med fokus på virksomhedernes organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Understøtte en indsats for øget internationalisering af regionens virksomheder. Anvende metoder til inddragelse af leverandører, brugere, medarbejdere og forskere i innovationsprocesser. Sikre større samspil mellem yderområdernes virksomheder og vidensinstitutioner i området. VÆKSTmidt bygger på seks centrale kriterier, som Vækstforum har valgt som prioriteringsgrundlag. Det betyder, at initiativerne: 1. Har en faglig volumen, der kan favne bredt over brancher, fag, parter og geografi. 2. Er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for samme og relaterede områder. 3. Har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender yderområdernes særlige styrker og potentialer. 4. Har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke til den regionale konkurrencekraft. 5. Gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser. 6. Har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab, implementering og forankring mellem flere parter. Der er krav om medfinansiering ved finansiering af initiativer ved hjælp af EU s strukturfondsprogrammer. For at løfte og geare den regionale indsats skal der arbejdes for, at vækstpakken understøttes af nationale initiativer på området, f.eks. initiativer udmøntet gennem Globaliseringsstrategien eller Handlingsplanen InnovationDanmark fra Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). 3.3 Programmets indsatsområder Virksomhedsudviklingsprogrammet skal ses som en helhedsorienteret satsning, der dækker de vigtigste udfordringer i forbindelse med virksomhedernes vækstmuligheder i Region Midtjylland: Strategi og ledelse Eksport og globalisering Teknologi og viden Kompetenceudvikling Virksomhedsudviklingsprogrammets tematiske fokus er skitseret neden for i figur 1. 4

5 Figur 1: Fokus for virksomhedsudviklingsprogrammet Strategi og ledelse Eksport og globalisering Videreførelse af succesfulde værktøjer og udvikling af nye indsatser Teknologi og viden Kompetenceudvikling Vækstforum finder, at der under programmets indsatsområder er behov for en bred vifte af initiativer, der angriber virksomhedernes udfordringer på forskellig vis, og som tager udgangspunkt i den midtjyske erhvervsdemografi og de aktuelle udfordringer, som virksomheder står over for, og som kan imødekommes gennem brug af de rigtige erhvervspolitiske værktøjer. I boks 2 neden for er i overskriftsform opstillet de foreløbigt 8 konkrete værktøjer rette mod virksomhederne, der skal udvikles og gennemføres i Under udarbejdelse af produktforslag er taget blandt andet taget hensyn til erfaringer fra projekterne Get Global, IT profil og ID-Forum. De foreslåede produkter bør løbende kunne suppleres med nye eller indbyrdes skaleres efter nærmere aftale med Væksthus Midtjylland og bevillingsgivere. Boks 2: Oversigt over foreløbige virksomhedsrettede værktøjer i VÆKSTmidt Udviklingskompas Chef til leje Sparring med erfaring Plato Rådgivning om globalisering Vækstgrupper vedrørende globalisering Produktudvikling og opfindelser IKT anvendelse Indsatsområde: Strategi og ledelse (STRATEGO) En række små og mellemstore virksomheder opsøger ikke selv specialiseret, ekstern rådgivning og vejledning om strategi og ledelse. Med henblik på at konkretisere 5

6 innovationspotentiale, kan virksomhederne have stor gavn af et rådgivningsforløb eller formaliseret kontakt med netværk og videnressourcer. Indsatsområdet STRATEGO sigter mod at gennemføre en række afgrænsede og tematiserede udviklingsopgaver, der kan forbedre virksomhedens innovation og konkurrenceevne på forretningsplanet. Den tematiserede udviklingsopgave kan tilrettelægges for én enkelt virksomhed eller i et samarbejde mellem flere virksomheder. STRATEGO skal videreføre mange års erfaringer med vejledning og rådgivning af små og mellemstore virksomheder med sigte på at understøtte potentielle og eksisterende erhvervsspecialiseringer, og som har en volumen, der sikrer inddragelse af en række centrale erhvervsserviceaktører, virksomheder og eksterne parter. Initiativet skal være regionalt dækkende og støtte virksomheder i at blive internationalt konkurrencedygtige, på tværs af traditionelle fag og brancher. STRATEGO kan særligt støtte udviklingsopgaver, der fokuserer på: Markedsudvikling, strategisk udvikling og strategisk ledelsesudvikling, herunder generationsskifte. Udnyttelse af globaliseringens muligheder gennem import, eksport og sourcing Samarbejde og netværk mellem flere virksomheder. Underleverandør- og kundenetværk fx gennem deltagelse i klyngeopbygning. STRATEGO skal støtte virksomhederne via et økonomisk tilskud til køb af eksterne viden input. Der opereres med følgende indsatsværktøjer: Facilitering af virksomheder med henblik på kompetenceløft, rådgivningsforløb i virksomheder eller facilitering af formaliseret sparring og netværk mellem virksomheder. Neden for er opstillet hvilke konkrete initiativer, der skal udvikles under STRATEGO: Værktøj 1: Udviklingskompas Udviklingskompas giver mulighed for at yde tilskud til en virksomhed til en ekstern konsulent i timer med sigte på at hjælpe med at løse en konkret udviklingsopgave, som har til formål at forøge virksomhedens innovations- og konkurrenceevne. Der kan være tale om strategisk udvikling, såsom udvikling af nye forretningsmodeller, benchmarking, generationsskifte mv., samt ledelses- organisations- og kompetenceudvikling. Værktøj 2: Chef til leje Chef til leje giver mulighed for at styrke ledelseskompetencen ved at tilknytte en ekstern rådgiver, en chef til leje i en periode i en virksomhed. Der er mulighed for at yde tilskud til en chef til leje i timer. Denne konsulent fungerer som sparringspartner og indpisker for virksomhedens ledelse og medarbejdere i forbindelse med løsningen af overordnede længerevarende udviklingsopgaver. Der er i princippet tale om samme typer opgaver som under udviklingskompas, men chef til leje har et længerevarende perspektiv og kan omfatte flere typer af opgaver. Værktøj 3: Sparring med erfaring Dette projekt indebærer et tilbud til lederne af mindre virksomheder om sparring med en erfaren erhvervsmand eller kvinde. Formålet er at opkvalificere ledere af mindre virksomheder med henblik på virksomhedsdrift, ledelse og strategisk forretningsudvikling. Virksomheden kan få tilbudt maksimalt 45 timer med sparring fordelt over 1 eller 1,5 år. Værktøj 4: Plato Der arbejdes i PlatoGrupper, som er grupper bestående af ledere fra ca.10 små og mellemstore virksomheder. Der er til disse grupper tilknyttet funktionschefer fra typisk to store 6

7 virksomheder ( fadder virksomheder), som underviser og videregiver deres erfaringer til lederne af de mindre virksomheder, hvorved disses kompetencer med hensyn til ledelse, virksomhedsdrift og forretningsudvikling styrkes. Grupperne mødes over en periode på to år typisk én gang om måneden og giver mulighed for, at virksomhederne kan arbejde progressivt med udvikling og realisering af en forretningsplan Indsatsområde: Eksport og globalisering (GLOBO) Udnyttelse af eksport- og globaliseringsmulighederne er en væsentlig faktor for, at virksomhederne kan (fortsætte med at) vokse og udvikle sig. Det er erfaringen, at mange mindre vækstvirksomheder udskyder eller helt opgiver disse muligheder, da det forekommer dem uoverskueligt og meget besværligt at realisere. Den lokale og regionale erhvervsservice har hidtil kun i mindre omfang omfattet eksport og internationalisering, og der er behov for en styrket indsats på dette område. GLOBO kan særligt støtte udviklingsopgaver, der fokuserer på Udnyttelse af globaliseringens muligheder gennem import, eksport og sourcing gennem bedre og flere muligheder for vejledning og rådgivning. Satsning på erhvervsrettede initiativer, der med udgangspunkt i regionens samarbejdsregioner kan bidrage til facilitering af kontakter og samarbejdsaftaler, som vil give særlige muligheder for at støtte virksomheders eksportmuligheder. Facilitering af virksomhedskontakter til udenlandske virksomheder i form af virksomhedstræf, eksportfremstød og lignende. Indsatsen skal koordineres med Danmarks Eksportråds initiativer og programmer. Endvidere skal initiativet nyttiggøre Region Midtjyllands samarbejdsregioner samt de særlige erhvervsrettede initiativer som er etableret i St. Petersborg, Ungarn, Rumænien og repræsentationskontoret i Shanghai, som vil give særlige muligheder for at støtte virksomheders eksportmuligheder. En særlig indsats rettes mod at udnytte det store eksportpotentiale i Central- og Østeuropa, især i de nye EU medlemslande. Neden for er opstillet hvilke konkrete initiativer, der skal udvikles under GLOBO: Værktøj 5: Rådgivning om internationalisering og globalisering Dette projekt indebærer et tilbud om hjælp til at få løst en konkret udviklingsopgave vedrørende internationalisering eller globalisering i en virksomhed. Der kan her også være tale om et tilbud til en mindre gruppe på to eller flere virksomheder. Der vil være mulighed for at opnå tilskud til en ekstern konsulent i timer. Opgaven kan fx være valg af globaliseringsstrategi, at få lavet en markedsundersøgelse, etablering af et internationalt netværk mv. Værktøj 6. Vækstgruppe vedrørende internationalisering Konceptet består i, at der etableres en vækstgruppe af typisk 8 til 10 virksomheder, som tilbydes et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at bibringe virksomhederne nødvendig viden for at kunne agere internationalt. Der kan alt afhængig af projektets fokus være tale om eksportstøtte, administration og regler, kulturelle forhold, strategi for sourcing osv. Dette leder frem mod en projektbegivenhed, fx deltagelse i en messe, et besøg hos udenlandske potentielle samarbejdspartnere, deltagelse i en matchmaking event samt opfølgning herpå. 7

8 3.3.3 Indsatsområde: Teknologi og viden (TEKNO) En række små og mellemstore virksomheder opsøger ikke selv specialiseret, ekstern teknologisk rådgivning og viden. Indsatsen skal sikre en videreudvikling af tidligere virksomhedsudviklingsprogrammer, der har til formål at hjælpe virksomhederne med teknologisk udvikling og produktinnovation. Den nye indsats skal endvidere sætte fokus på virksomhedernes udvikling af nye koncepter og services. Indholdet skal sigte mod at gennemføre en række afgrænsede og tematiserede udviklingsopgaver i vækstorienterede små og mellemstore virksomheder, der kan forbedre virksomhedens innovation og konkurrenceevne på produktplanet gennem teknologisk udvikling og videntilførsel. Det kan ske for én enkelt virksomhed eller i et samarbejde mellem flere virksomheder. TEKNO kan således særligt støtte tematiserede udviklingsopgaver, der fokuserer på: Produkt- eller serviceudvikling, fx gennem brugerdreven innovation og gennemførelse af udviklingsforløb. Samarbejde og netværk mellem flere virksomheder, underleverandørnetværk osv. omkring optimering af virksomhedernes værdikædesamarbejde. At der som et led i virksomhedsudviklingen satses på et kompetenceløft på IT området. Demonstrationsprojekter af teknologier, samarbejdsmetoder, koncepter og serviceydelser som kan være en dør-åbner for virksomhederne. Neden for er opstillet hvilke konkrete initiativer, der skal udvikles under TEKNO: Værktøj 7: Produktudvikling og opfindelser Virksomheder som overvejer produktudvikling eller har idéer til opfindelser tilbydes indledningsvis vejledning af en Væksthuskonsulent med henblik på behovsafklaring. Der vil derefter være mulighed for at opnå tilskud til en ekstern konsulent i maksimalt 60 timer. Denne kan alt efter virksomhedens valg være virksomheden behjælpelig med en lang række forskellige typer af opgaver, fx markedsundersøgelser, proces og styring, dokumentation, materiale afprøvning, hjælp til patentansøgning, materiale tests, værditilvækst gennem design osv. Værktøj 8: IKT anvendelse Dette projekt har til formål at udbrede og effektivisere virksomhedernes anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og derved bringe anvendelsen heraf op på et højere niveau. Projektet indebærer såvel tilbud om individuel rådgivning hos en ekstern konsulent som tilbud om kompetenceudvikling på seminarer sammen med virksomheder fra samme brancher og med samme problemstillinger Indsatsområde: Kompetenceudvikling (VISIO) Regionens små og mellemstore vækstvirksomheder har behov for hjælp til at afdække og afhjælpe behovet for at udvikle kompetencer, som kan være med til at sikre en positiv produktionsudviklingen og økonomiske aktivitet. Undersøgelser påpeger, at mange virksomheder står overfor en udfordring i at undgå et kompetencegab på arbejdsmarkedet, der kan indebære et fald i produktionsudviklingen og den økonomiske aktivitet. Med udgangspunkt i de mange små og store regionale initiativer, som indtil nu har fundet sted på kompetenceområdet, bibeholdes det bedste og videreføres i et ny initiativ sammen med nye tiltag, som skal bidrage til et samlet kompetenceløft i Region Midtjylland. 8

9 VISIO skal således særligt støtte tematiserede udviklingsopgaver, der fokuserer på: At der er et tæt samspil mellem virksomhederne og uddannelsesstederne ved bl.a. at styrke en videnbro, der kan sikre direkte kontakt mellem virksomhederne og viden. At der gøres en særlig indsats for at understøtte uddannelsen og udviklingen af virksomhedsledere i regionen samt understøtte en kompetenceudvikling på alle niveauer i arbejdsstyrken, fra top til bund. At virksomhederne bliver bekendt med de potentialer, der ligger for vækst ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. At der i forhold til virksomhederne sættes fokus på internationale kompetencer. I forbindelse med gennemførelse af Vækstforums indsatsområde kompetenceplatform vil der blive udarbejdet konkrete værktøjer. Andre aktiviteter Der afsættes ressourcer til videnopbygning, herunder analyse, evaluering, administrationsomkostninger, kompetenceudvikling mv. 4. Organisering Udbyder af programmet er Region Midtjylland, der udarbejder en samlet resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland skal implementere og gennemføre programmets indsatser i samarbejde med den lokale erhvervsservice, private rådgivere, specialister i innovationsmiljøer, forskerparker og uddannelsesinstitutioner mv. Væksthus Midtjylland skal fx i samarbejde med den lokale erhvervsservice varetage opsøgende aktiviteter og indledende behovsafklaring og vejledning. Væksthus Midtjylland kan i samråd med den lokale erhvervsservice visitere til et forløb under et af programmets indsatsområder. I forhold til indsatsen på virksomhedsniveau er Væksthus Midtjylland ansvarlig for, at der udarbejdes en handlingsplan, der bl.a. beskriver det nærmere formål, ressource- og tidsforbrug samt den eftersøgte, eksterne kompetence. Handlingsplanen er udgangspunkt for bevillingsgrundlag. Der indgås resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland. Denne specificerer krav om organisering, prioriteringskriterier, administrative procedurer, tilbagemeldingssystemer og fastsætter milepæle med evalueringspunkter. 4.2 Overvågning og effektvurdering Der gennemføres løbende overvågning af indsatsen og gennemføres effektvurdering. Overvågningen skal sikre, at der er den tilsigtede balance mellem indsatsområderne holdes, og at der udvikles ydelser og tilbud, der efterspørges og kan anvendes af virksomhederne. Effektevalueringskriterier vil blive varieret efter produkttypen. Endvidere vil brugernes og samarbejdsparternes tilfredshed med Væksthus Midtjylland løbende blive overvåget. 9

10 Effektvurderingen gennemføres på tidspunkter i programmets forløb, hvor der er statistiske og datamæssige muligheder for som udgangspunkt at gennemføre en kvantitativ effektvurdering. Denne kan danne grundlag for en supplerende og uddybende kvalitativ vurdering. Eksempler på måleparametre kan være: Virksomhedens omsætning på eksportmarkedet Væksten i antal medarbejdere Etablerede formelle netværk Samarbejdsaftaler etableret som følge af programmet I 2008 gennemføres en brugerevaluering til måling af virksomhedernes tilfredshed med programmets ydelser, vurdering af programmets effekt, rådgivernes vurdering af programkoncept mv. Regionen varetager programevaluering, herunder evaluering af markedsføringsindsatsen. Resultat af programevaluering formidles til erhvervsfremmesystem og virksomheder med henblik på bidrag til justering af koncept og ydelser. 4.3 Brugerpanel Med henblik på at sikre kvalitet, relevans og den regionale forankring af projektet nedsættes en brugerpanel, der skal følge arbejdet. Brugerpanelet skal bestå af brugerne af værktøjerne i VÆKSTmidt og skal have følgende sammensætning: 5 medlemmer fra Dansk Industri 3 medlemmer fra Dansk Erhverv 1 medlem fra Håndværksrådet 1 medlem fra byggeriets organisationer 2 medlemmer fra arbejdstagerorganisationer Medlemmerne af brugerpanelet udpeges af organisationerne. Vækstforum udpeger formanden for brugerpanelet. Der udarbejdes et kommissorium for brugerpanelets opgaver, der tager udgangspunkt i følgende opgavetyper: Rådgive om virksomhedernes behov Give input til kvalitetssikring af rådgivningen Vurdere indsatsens strategiske sigte Bidrage til udvikling af temaer og værktøjer Monitorere programmets økonomi og fremdrift Bidrage til evaluering mv. Brugerpanelet mødes første gang juni 2007 i Viborg. 10

11 5. Økonomi Virksomhedsudviklingsprogrammet forventes at få et årligt budget i 2007 og 2008 på ca. 25 mio. kr. I tabel 1 nedenfor er opstillet udgiftsbudget for det samlede program. Tabel 1: VÆKSTmidt udgiftsbudget (mio. kr.) Aktivitet Strategi og ledelse (STRATEGO) 19,1 Eksport og globalisering (GLOBO) 2,6 Teknologi og viden (TEKNO) 2,9 Kompetenceudvikling (VISIO) 0,0 Andre aktiviteter 0,8 I alt 25,4 Finansieringen af udgiftsbudgettet forventes dækket af en række aktører, jf. tabel 2. Tabel 2: VÆKSTmidt indtægtsbudget (mio. kr.) Organisation Region Midtjylland 6,0 EU Mål 2 midler 6,0 Privat medfinansiering 13,4 I alt 25,4 11

Som indstillet med bemærkning om, at HTS repræsenteres i brugerpanelet, således at DI repræsenteres med 4 i stedet for 5.

Som indstillet med bemærkning om, at HTS repræsenteres i brugerpanelet, således at DI repræsenteres med 4 i stedet for 5. 32 1-01-76-15-07 10. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt - projekt - Handlingsplanens pkt.6.5 Resumé Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 at igangsætte et program for virksomhedsudvikling,

Læs mere

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse

VÆKSTmidt. Et program for virksomheder, der kan og vil vokse VÆKSTmidt Et program for virksomheder, der kan og vil vokse Erhvervsudviklingsstrategien og virksomhedsudvikling Erhvervsudviklingsstrategi Bl.a. delmål om: Iværksætterpotentiale i eksisterende virksomheder

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009

virksomhedsudvikling Initiativer vedr. iværksætteri og Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Udbud af evaluering Informationsmøde 3. november 2009 Initiativer vedr. iværksætteri og virksomhedsudvikling Program for informationsmødet 1. Velkomst 2. Information om rettelser 3. Kort introduktion til

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-7-2007 Projekt slut dato: 31-12-2008 Bevilling A: Midtjylland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resultatkontrakter i Regional Udvikling Resultatkontrakter i Regional Udvikling MEA, Innovatorium Herning 31. marts 2009 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor resultatkontrakter? Lovgivningen (erhvervsfremmeloven) Regionsrådet (RR) kan efter indstilling

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers

KKR Midtjylland 14. juni Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers KKR Midtjylland 14. juni 2012 Erhvervsservice i region Midtjylland På vej mod: Det midtjyske vækstunivers Disposition Udgangspunktet evaluering af hidtidig/nuværende praksis Fremadrettet indsats spørgsmål/forhold

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2012 til 1. marts 2013 ] Journalnummer: 13376211 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere