Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort Viborg Tel: Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. Indledning I Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan er det et centralt element, at der skal gennemføres en markant indsats for at udvikle og tilbyde værktøjer, der kan bidrage til virksomhedernes omstilling, samarbejde og vækst. På mødet i Vækstforum i december 2006 blev godkendt en ramme for arbejdet med virksomhedsudvikling i , hvor der skal ske en videreførelse af de bedste erfaringer fra eksisterende regionale indsatser, samt ske en videreudvikling heraf. På den baggrund har Region Midtjylland påbegyndt arbejdet og er i gang med at udmønte beslutningen. Dette notat beskriver, hvordan Vækstforum vil igangsætte en samlet vækstpakke for virksomhedsudvikling i Region Midtjylland under navnet VÆKSTmidt. VÆKSTmidt skal bestå af sammenhængende indsatsområder, der med forskellige vinkler og metodiske tilgange skal dække de behov for rådgivning, sparring og kompetenceudvik-ling som specielt små og mellemstore vækstvirksomheder har med fokus på: Strategi og ledelse Eksport og globalisering Teknologi og viden Kompetenceudvikling De fire indsatsområder er nærmere beskrevet i afsnit 4. Programmet opstartes i og har det første år et samlet budget på 25,4 mio. kr. Finansieringen dækkes af en bevilling på 6 mio. kr. fra Region Midtjylland og tilsvarende 6 mio. kr. fra EU's strukturfonde. Medfinansieringen fra EU er en forudsætning for, at der kan gennemføres støtte til virksomhedsudvikling i form af nedsat brugerbetaling. Hertil kommer 13,4 mio. kr. i egenbetaling fra virksomhederne. Det er forventningen, at programmet skal udbygges yderligere i perioden Hvorfor et virksomhedsudviklingsprogram? Det er en regional erhvervspolitisk opgave at sikre tilbud og ydelser, der kan fremme omstilling og fornyelse i regionens små og mellemstore vækstvirksomheder. International konkurrencedygtighed i den brede gruppe af små og mellemstore vækstvirksomheder er afgørende for regionens erhvervsmæssige dynamik og vækst. Denne store

2 gruppe af virksomheder udgør således rygraden i regionens beskæftigelse, og de spiller en vigtig rolle som underleverandører for regionens store internationale koncerner. Traditionelle fremstillingsvirksomheder og Midtjyllands status som industriregion er under pres. Det betyder, at virksomhederne skal finde nye måder at sikre konkurrenceevnen på, samtidig med at der opstår nye markedsmuligheder. Virksomheder har i varierende omfang brug for videninput til at styrke virksomhedens udvikling og sikre, at der konstant er fokus på at tilpasse sig nye udviklingstendenser. Det gælder specielt og i stigende grad vækstvirksomheder. En del af denne viden er virksomheden i stand til selv at skaffe gennem kunde- og leverandørrelationer, men mange væsentlige input kan virksomheden få tilført udefra via målrettet rådgivning, sparring og kompetenceudvikling. En række små og mellemstore virksomheder opsøger ikke selv denne viden. Årsagerne kan være manglende overblik over udviklingsmuligheder, manglende overblik over markedet for rådgivning og sparring eller manglende økonomiske ressourcer, kulturelle eller geografiske barrierer. For at sikre et innovativt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, viser erfaringer og virksomhedernes konkrete efterspørgsel gennem erhvervsfremmesystemet, at det vigtigt, at særligt de små og mellemstore vækstvirksomheder sikres bistand til, at: Afdække innovationspotentiale Få overblik over markedet for rådgivning og sparring Overkomme eventuelle økonomiske begrænsninger Initiativer skal tilbydes virksomheder på tværs af brancher og skal bidrage til omstilling og fornyelse, så fortsat konkurrencedygtighed sikres. Det betyder, at virksomhederne har behov for en indledende, uvildig behovsafklaring og drøftelse af udviklingspotentialer og muligheder for problemløsning gennem vejledning og rådgivning. Behovsafklaringen afdækker, om der er grundlag for at tilbyde et udviklingsforløb, hvor virksomhedens udviklingsbehov matches med relevante tilbud om problemløsning i det regionale erhvervsudviklingssystem. 3. Vækstpakke for Region Midtjylland Der er behov for at videreføre succesfulde regionale initiativer i forhold til regionens små og mellemstore vækstvirksomheder, og sætte dem ind i en ny regional ramme, hvor hele Midtjylland dækkes og der sker en koordinering mellem det lokale og specialiserede niveau. 3.1 Baggrund I Region Midtjylland er der stor erfaring med udvikling og implementering af virksomhedsudviklingsprogrammer via den viden og kompetence gennem en årrække er opbygget via de regionale erhvervsservicecentre VirksomhedsStart&Vækst, Ringkøbing Amts Erhvervs-service og TIC i Viborg Amt samt gennem de amtslige erhvervsfremmeinitiativer. Indsatsen er indtil nu enten gennemført på basis af kortvarige og enkeltstående udviklingsinitiativer eller gennem egentlige rammeprojekter/udviklingsprogrammer. De kortvarige og enkeltstående udviklingsinitiativer har typisk haft en varighed på 1-2 år og har omfattet forskellige former for projektaktiviteter, fx netværksopbygning, kurser, rådgivning mv. 2

3 Virksomhedsudviklingsprogrammerne er flerårige med en stor volumen og bredere målgruppe og formål. Her ydes typisk tilskud til rådgivning og sparring, der har som formål at styrke virksomhedernes udviklings- og omstillingskraft med henblik på at styrke deres internationale konkurrenceevne. Der er to eksempler i Region Midtjylland på egentlige udviklingsprogrammer: VIVA i Viborg Amt og FUTURA i Ringkøbing Amt. Der er gennemført en kvantitativ effektvurdering af VIVA, der viser, at en den regionale investering giver stor samfundsmæssige nytte, jf. boks 1. Boks 1: Samfundsnytte af virksomhedsudviklingsprogrammet VIVA i Viborg Amt VIVA i Viborg Amt blev i 2005 evalueret af lektor Kent Nielsen på baggrund af en række specialudtræk fra Danmarks Statisk. Programmets indsats omkring chef til leje og udviklingskompas blev evalueret med følgende resultater: Programdeltagerne har en omsætningsfremgang på 20% fra Det tilsvarende tal for alle indu-strivirksomheder i Viborg Amt er 2% og for industrivirksomheder i det øvrige Danmark et minus på 8%. Programdeltagerne har en vækst i eksporten på 11% fra Det tilsvarende tal for alle industrivirksomheder i Viborg Amt er 9% og for industrivirksomheder i det øvrige Danmark 1%. Programdeltagerne har en vækst i indtjeningen på hele 38% sammenlignet med 5% for øvrige industrivirksomheder i Viborg Amt og minus 3% for industrivirksomheder i det øvrige Danmark. I evalueringen konkluderes det således, at den samlede omsætningsfremgang for industriens små og mellemstore virksomheder i Viborg Amt kan alene tilskrives væksten i virksomheder, der har deltager i programmerne. Omregnet til økonomi betyder det, at virksomheder der deltager i programmerne årligt skaber: 700 mio. kr. i meromsætning 350 mio. kr. i indtjeningsvækst 70 mio. kr. i mereksport. Kilde: Effekten af en erhvervspolitisk satsning effektevaluering af Viborg Amts erhvervspolitiske programmer Udviklingskompas og Chef til leje, Kent Nielsen, Handelshøjskolen i Århus, Viborg Amt, Formål og mål VÆKSTmidt er opbygget som et samlet program for virksomhedsudvikling i Region Midtjylland, der skal give vejledning til et behovsafklaringsforløb for små og mellemstore vækstvirksomheder, og skal visitere virksomheder med vækstpotentiale til forskellige problemløsningsmuligheder under programmets indsatsområder. Fokus skal rettes mod at kunne tilbyde skræddersyede udviklingsforløb, der matcher den enkelte vækstvirksomheds konkrete udviklingsbehov. Der rettes et særligt fokus mod virksomheder i landdistrikterne samt de af Vækstforum udpegede megasatsningsområder (fødevarer, sundhed samt miljø og energi). 3

4 VÆKSTmidt skal bidrage til, at der sker en optimering af ressourceforbruget, herunder omstilling til mindre miljøbelastende ressourceforbrug. Programmets målgruppe er små og mellemstore vækstvirksomheder inden for især fremstillings- og serviceerhvervene med et dokumenteret omstillings- og vækstpotentiale. Det forventes, at VÆKSTmidt skal tilbyde ydelser og services til 300 ud af de godt 575 virksomheder, som Væksthus Midtjylland årligt har som mål at screene. Konkret er målet, at VÆKSTmidt skal være et tværgående instrument, der kan: Videreføre best practice fra tidligere virksomhedsudviklingsprogrammer i Regionen under én ny samlet ramme. Anvende nye metoder med fokus på strategisk og teknologisk udvikling. Anvende nye metoder med fokus på virksomhedernes organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer. Understøtte en indsats for øget internationalisering af regionens virksomheder. Anvende metoder til inddragelse af leverandører, brugere, medarbejdere og forskere i innovationsprocesser. Sikre større samspil mellem yderområdernes virksomheder og vidensinstitutioner i området. VÆKSTmidt bygger på seks centrale kriterier, som Vækstforum har valgt som prioriteringsgrundlag. Det betyder, at initiativerne: 1. Har en faglig volumen, der kan favne bredt over brancher, fag, parter og geografi. 2. Er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for samme og relaterede områder. 3. Har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender yderområdernes særlige styrker og potentialer. 4. Har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke til den regionale konkurrencekraft. 5. Gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser. 6. Har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab, implementering og forankring mellem flere parter. Der er krav om medfinansiering ved finansiering af initiativer ved hjælp af EU s strukturfondsprogrammer. For at løfte og geare den regionale indsats skal der arbejdes for, at vækstpakken understøttes af nationale initiativer på området, f.eks. initiativer udmøntet gennem Globaliseringsstrategien eller Handlingsplanen InnovationDanmark fra Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). 3.3 Programmets indsatsområder Virksomhedsudviklingsprogrammet skal ses som en helhedsorienteret satsning, der dækker de vigtigste udfordringer i forbindelse med virksomhedernes vækstmuligheder i Region Midtjylland: Strategi og ledelse Eksport og globalisering Teknologi og viden Kompetenceudvikling Virksomhedsudviklingsprogrammets tematiske fokus er skitseret neden for i figur 1. 4

5 Figur 1: Fokus for virksomhedsudviklingsprogrammet Strategi og ledelse Eksport og globalisering Videreførelse af succesfulde værktøjer og udvikling af nye indsatser Teknologi og viden Kompetenceudvikling Vækstforum finder, at der under programmets indsatsområder er behov for en bred vifte af initiativer, der angriber virksomhedernes udfordringer på forskellig vis, og som tager udgangspunkt i den midtjyske erhvervsdemografi og de aktuelle udfordringer, som virksomheder står over for, og som kan imødekommes gennem brug af de rigtige erhvervspolitiske værktøjer. I boks 2 neden for er i overskriftsform opstillet de foreløbigt 8 konkrete værktøjer rette mod virksomhederne, der skal udvikles og gennemføres i Under udarbejdelse af produktforslag er taget blandt andet taget hensyn til erfaringer fra projekterne Get Global, IT profil og ID-Forum. De foreslåede produkter bør løbende kunne suppleres med nye eller indbyrdes skaleres efter nærmere aftale med Væksthus Midtjylland og bevillingsgivere. Boks 2: Oversigt over foreløbige virksomhedsrettede værktøjer i VÆKSTmidt Udviklingskompas Chef til leje Sparring med erfaring Plato Rådgivning om globalisering Vækstgrupper vedrørende globalisering Produktudvikling og opfindelser IKT anvendelse Indsatsområde: Strategi og ledelse (STRATEGO) En række små og mellemstore virksomheder opsøger ikke selv specialiseret, ekstern rådgivning og vejledning om strategi og ledelse. Med henblik på at konkretisere 5

6 innovationspotentiale, kan virksomhederne have stor gavn af et rådgivningsforløb eller formaliseret kontakt med netværk og videnressourcer. Indsatsområdet STRATEGO sigter mod at gennemføre en række afgrænsede og tematiserede udviklingsopgaver, der kan forbedre virksomhedens innovation og konkurrenceevne på forretningsplanet. Den tematiserede udviklingsopgave kan tilrettelægges for én enkelt virksomhed eller i et samarbejde mellem flere virksomheder. STRATEGO skal videreføre mange års erfaringer med vejledning og rådgivning af små og mellemstore virksomheder med sigte på at understøtte potentielle og eksisterende erhvervsspecialiseringer, og som har en volumen, der sikrer inddragelse af en række centrale erhvervsserviceaktører, virksomheder og eksterne parter. Initiativet skal være regionalt dækkende og støtte virksomheder i at blive internationalt konkurrencedygtige, på tværs af traditionelle fag og brancher. STRATEGO kan særligt støtte udviklingsopgaver, der fokuserer på: Markedsudvikling, strategisk udvikling og strategisk ledelsesudvikling, herunder generationsskifte. Udnyttelse af globaliseringens muligheder gennem import, eksport og sourcing Samarbejde og netværk mellem flere virksomheder. Underleverandør- og kundenetværk fx gennem deltagelse i klyngeopbygning. STRATEGO skal støtte virksomhederne via et økonomisk tilskud til køb af eksterne viden input. Der opereres med følgende indsatsværktøjer: Facilitering af virksomheder med henblik på kompetenceløft, rådgivningsforløb i virksomheder eller facilitering af formaliseret sparring og netværk mellem virksomheder. Neden for er opstillet hvilke konkrete initiativer, der skal udvikles under STRATEGO: Værktøj 1: Udviklingskompas Udviklingskompas giver mulighed for at yde tilskud til en virksomhed til en ekstern konsulent i timer med sigte på at hjælpe med at løse en konkret udviklingsopgave, som har til formål at forøge virksomhedens innovations- og konkurrenceevne. Der kan være tale om strategisk udvikling, såsom udvikling af nye forretningsmodeller, benchmarking, generationsskifte mv., samt ledelses- organisations- og kompetenceudvikling. Værktøj 2: Chef til leje Chef til leje giver mulighed for at styrke ledelseskompetencen ved at tilknytte en ekstern rådgiver, en chef til leje i en periode i en virksomhed. Der er mulighed for at yde tilskud til en chef til leje i timer. Denne konsulent fungerer som sparringspartner og indpisker for virksomhedens ledelse og medarbejdere i forbindelse med løsningen af overordnede længerevarende udviklingsopgaver. Der er i princippet tale om samme typer opgaver som under udviklingskompas, men chef til leje har et længerevarende perspektiv og kan omfatte flere typer af opgaver. Værktøj 3: Sparring med erfaring Dette projekt indebærer et tilbud til lederne af mindre virksomheder om sparring med en erfaren erhvervsmand eller kvinde. Formålet er at opkvalificere ledere af mindre virksomheder med henblik på virksomhedsdrift, ledelse og strategisk forretningsudvikling. Virksomheden kan få tilbudt maksimalt 45 timer med sparring fordelt over 1 eller 1,5 år. Værktøj 4: Plato Der arbejdes i PlatoGrupper, som er grupper bestående af ledere fra ca.10 små og mellemstore virksomheder. Der er til disse grupper tilknyttet funktionschefer fra typisk to store 6

7 virksomheder ( fadder virksomheder), som underviser og videregiver deres erfaringer til lederne af de mindre virksomheder, hvorved disses kompetencer med hensyn til ledelse, virksomhedsdrift og forretningsudvikling styrkes. Grupperne mødes over en periode på to år typisk én gang om måneden og giver mulighed for, at virksomhederne kan arbejde progressivt med udvikling og realisering af en forretningsplan Indsatsområde: Eksport og globalisering (GLOBO) Udnyttelse af eksport- og globaliseringsmulighederne er en væsentlig faktor for, at virksomhederne kan (fortsætte med at) vokse og udvikle sig. Det er erfaringen, at mange mindre vækstvirksomheder udskyder eller helt opgiver disse muligheder, da det forekommer dem uoverskueligt og meget besværligt at realisere. Den lokale og regionale erhvervsservice har hidtil kun i mindre omfang omfattet eksport og internationalisering, og der er behov for en styrket indsats på dette område. GLOBO kan særligt støtte udviklingsopgaver, der fokuserer på Udnyttelse af globaliseringens muligheder gennem import, eksport og sourcing gennem bedre og flere muligheder for vejledning og rådgivning. Satsning på erhvervsrettede initiativer, der med udgangspunkt i regionens samarbejdsregioner kan bidrage til facilitering af kontakter og samarbejdsaftaler, som vil give særlige muligheder for at støtte virksomheders eksportmuligheder. Facilitering af virksomhedskontakter til udenlandske virksomheder i form af virksomhedstræf, eksportfremstød og lignende. Indsatsen skal koordineres med Danmarks Eksportråds initiativer og programmer. Endvidere skal initiativet nyttiggøre Region Midtjyllands samarbejdsregioner samt de særlige erhvervsrettede initiativer som er etableret i St. Petersborg, Ungarn, Rumænien og repræsentationskontoret i Shanghai, som vil give særlige muligheder for at støtte virksomheders eksportmuligheder. En særlig indsats rettes mod at udnytte det store eksportpotentiale i Central- og Østeuropa, især i de nye EU medlemslande. Neden for er opstillet hvilke konkrete initiativer, der skal udvikles under GLOBO: Værktøj 5: Rådgivning om internationalisering og globalisering Dette projekt indebærer et tilbud om hjælp til at få løst en konkret udviklingsopgave vedrørende internationalisering eller globalisering i en virksomhed. Der kan her også være tale om et tilbud til en mindre gruppe på to eller flere virksomheder. Der vil være mulighed for at opnå tilskud til en ekstern konsulent i timer. Opgaven kan fx være valg af globaliseringsstrategi, at få lavet en markedsundersøgelse, etablering af et internationalt netværk mv. Værktøj 6. Vækstgruppe vedrørende internationalisering Konceptet består i, at der etableres en vækstgruppe af typisk 8 til 10 virksomheder, som tilbydes et kompetenceudviklingsforløb med henblik på at bibringe virksomhederne nødvendig viden for at kunne agere internationalt. Der kan alt afhængig af projektets fokus være tale om eksportstøtte, administration og regler, kulturelle forhold, strategi for sourcing osv. Dette leder frem mod en projektbegivenhed, fx deltagelse i en messe, et besøg hos udenlandske potentielle samarbejdspartnere, deltagelse i en matchmaking event samt opfølgning herpå. 7

8 3.3.3 Indsatsområde: Teknologi og viden (TEKNO) En række små og mellemstore virksomheder opsøger ikke selv specialiseret, ekstern teknologisk rådgivning og viden. Indsatsen skal sikre en videreudvikling af tidligere virksomhedsudviklingsprogrammer, der har til formål at hjælpe virksomhederne med teknologisk udvikling og produktinnovation. Den nye indsats skal endvidere sætte fokus på virksomhedernes udvikling af nye koncepter og services. Indholdet skal sigte mod at gennemføre en række afgrænsede og tematiserede udviklingsopgaver i vækstorienterede små og mellemstore virksomheder, der kan forbedre virksomhedens innovation og konkurrenceevne på produktplanet gennem teknologisk udvikling og videntilførsel. Det kan ske for én enkelt virksomhed eller i et samarbejde mellem flere virksomheder. TEKNO kan således særligt støtte tematiserede udviklingsopgaver, der fokuserer på: Produkt- eller serviceudvikling, fx gennem brugerdreven innovation og gennemførelse af udviklingsforløb. Samarbejde og netværk mellem flere virksomheder, underleverandørnetværk osv. omkring optimering af virksomhedernes værdikædesamarbejde. At der som et led i virksomhedsudviklingen satses på et kompetenceløft på IT området. Demonstrationsprojekter af teknologier, samarbejdsmetoder, koncepter og serviceydelser som kan være en dør-åbner for virksomhederne. Neden for er opstillet hvilke konkrete initiativer, der skal udvikles under TEKNO: Værktøj 7: Produktudvikling og opfindelser Virksomheder som overvejer produktudvikling eller har idéer til opfindelser tilbydes indledningsvis vejledning af en Væksthuskonsulent med henblik på behovsafklaring. Der vil derefter være mulighed for at opnå tilskud til en ekstern konsulent i maksimalt 60 timer. Denne kan alt efter virksomhedens valg være virksomheden behjælpelig med en lang række forskellige typer af opgaver, fx markedsundersøgelser, proces og styring, dokumentation, materiale afprøvning, hjælp til patentansøgning, materiale tests, værditilvækst gennem design osv. Værktøj 8: IKT anvendelse Dette projekt har til formål at udbrede og effektivisere virksomhedernes anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi og derved bringe anvendelsen heraf op på et højere niveau. Projektet indebærer såvel tilbud om individuel rådgivning hos en ekstern konsulent som tilbud om kompetenceudvikling på seminarer sammen med virksomheder fra samme brancher og med samme problemstillinger Indsatsområde: Kompetenceudvikling (VISIO) Regionens små og mellemstore vækstvirksomheder har behov for hjælp til at afdække og afhjælpe behovet for at udvikle kompetencer, som kan være med til at sikre en positiv produktionsudviklingen og økonomiske aktivitet. Undersøgelser påpeger, at mange virksomheder står overfor en udfordring i at undgå et kompetencegab på arbejdsmarkedet, der kan indebære et fald i produktionsudviklingen og den økonomiske aktivitet. Med udgangspunkt i de mange små og store regionale initiativer, som indtil nu har fundet sted på kompetenceområdet, bibeholdes det bedste og videreføres i et ny initiativ sammen med nye tiltag, som skal bidrage til et samlet kompetenceløft i Region Midtjylland. 8

9 VISIO skal således særligt støtte tematiserede udviklingsopgaver, der fokuserer på: At der er et tæt samspil mellem virksomhederne og uddannelsesstederne ved bl.a. at styrke en videnbro, der kan sikre direkte kontakt mellem virksomhederne og viden. At der gøres en særlig indsats for at understøtte uddannelsen og udviklingen af virksomhedsledere i regionen samt understøtte en kompetenceudvikling på alle niveauer i arbejdsstyrken, fra top til bund. At virksomhederne bliver bekendt med de potentialer, der ligger for vækst ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft. At der i forhold til virksomhederne sættes fokus på internationale kompetencer. I forbindelse med gennemførelse af Vækstforums indsatsområde kompetenceplatform vil der blive udarbejdet konkrete værktøjer. Andre aktiviteter Der afsættes ressourcer til videnopbygning, herunder analyse, evaluering, administrationsomkostninger, kompetenceudvikling mv. 4. Organisering Udbyder af programmet er Region Midtjylland, der udarbejder en samlet resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjylland skal implementere og gennemføre programmets indsatser i samarbejde med den lokale erhvervsservice, private rådgivere, specialister i innovationsmiljøer, forskerparker og uddannelsesinstitutioner mv. Væksthus Midtjylland skal fx i samarbejde med den lokale erhvervsservice varetage opsøgende aktiviteter og indledende behovsafklaring og vejledning. Væksthus Midtjylland kan i samråd med den lokale erhvervsservice visitere til et forløb under et af programmets indsatsområder. I forhold til indsatsen på virksomhedsniveau er Væksthus Midtjylland ansvarlig for, at der udarbejdes en handlingsplan, der bl.a. beskriver det nærmere formål, ressource- og tidsforbrug samt den eftersøgte, eksterne kompetence. Handlingsplanen er udgangspunkt for bevillingsgrundlag. Der indgås resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland. Denne specificerer krav om organisering, prioriteringskriterier, administrative procedurer, tilbagemeldingssystemer og fastsætter milepæle med evalueringspunkter. 4.2 Overvågning og effektvurdering Der gennemføres løbende overvågning af indsatsen og gennemføres effektvurdering. Overvågningen skal sikre, at der er den tilsigtede balance mellem indsatsområderne holdes, og at der udvikles ydelser og tilbud, der efterspørges og kan anvendes af virksomhederne. Effektevalueringskriterier vil blive varieret efter produkttypen. Endvidere vil brugernes og samarbejdsparternes tilfredshed med Væksthus Midtjylland løbende blive overvåget. 9

10 Effektvurderingen gennemføres på tidspunkter i programmets forløb, hvor der er statistiske og datamæssige muligheder for som udgangspunkt at gennemføre en kvantitativ effektvurdering. Denne kan danne grundlag for en supplerende og uddybende kvalitativ vurdering. Eksempler på måleparametre kan være: Virksomhedens omsætning på eksportmarkedet Væksten i antal medarbejdere Etablerede formelle netværk Samarbejdsaftaler etableret som følge af programmet I 2008 gennemføres en brugerevaluering til måling af virksomhedernes tilfredshed med programmets ydelser, vurdering af programmets effekt, rådgivernes vurdering af programkoncept mv. Regionen varetager programevaluering, herunder evaluering af markedsføringsindsatsen. Resultat af programevaluering formidles til erhvervsfremmesystem og virksomheder med henblik på bidrag til justering af koncept og ydelser. 4.3 Brugerpanel Med henblik på at sikre kvalitet, relevans og den regionale forankring af projektet nedsættes en brugerpanel, der skal følge arbejdet. Brugerpanelet skal bestå af brugerne af værktøjerne i VÆKSTmidt og skal have følgende sammensætning: 5 medlemmer fra Dansk Industri 3 medlemmer fra Dansk Erhverv 1 medlem fra Håndværksrådet 1 medlem fra byggeriets organisationer 2 medlemmer fra arbejdstagerorganisationer Medlemmerne af brugerpanelet udpeges af organisationerne. Vækstforum udpeger formanden for brugerpanelet. Der udarbejdes et kommissorium for brugerpanelets opgaver, der tager udgangspunkt i følgende opgavetyper: Rådgive om virksomhedernes behov Give input til kvalitetssikring af rådgivningen Vurdere indsatsens strategiske sigte Bidrage til udvikling af temaer og værktøjer Monitorere programmets økonomi og fremdrift Bidrage til evaluering mv. Brugerpanelet mødes første gang juni 2007 i Viborg. 10

11 5. Økonomi Virksomhedsudviklingsprogrammet forventes at få et årligt budget i 2007 og 2008 på ca. 25 mio. kr. I tabel 1 nedenfor er opstillet udgiftsbudget for det samlede program. Tabel 1: VÆKSTmidt udgiftsbudget (mio. kr.) Aktivitet Strategi og ledelse (STRATEGO) 19,1 Eksport og globalisering (GLOBO) 2,6 Teknologi og viden (TEKNO) 2,9 Kompetenceudvikling (VISIO) 0,0 Andre aktiviteter 0,8 I alt 25,4 Finansieringen af udgiftsbudgettet forventes dækket af en række aktører, jf. tabel 2. Tabel 2: VÆKSTmidt indtægtsbudget (mio. kr.) Organisation Region Midtjylland 6,0 EU Mål 2 midler 6,0 Privat medfinansiering 13,4 I alt 25,4 11

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vækst i nye og eksisterende virksomheder

Vækst i nye og eksisterende virksomheder Vækst i nye og eksisterende virksomheder Anbefalinger fra Tænketanken om iværksætteri mv. Sammenfatning Vækstforum i Region Midtjylland har nedsat tænketanken for iværksætteri mv., som har haft til opgave

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling

Væksthus Midtjylland. Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling Væksthus Midtjylland Evaluering af midtjyske programmer for iværksætteri og virksomhedsudvikling September 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 5 1.1. Indledning... 5 1.2. De

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009.

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. 4. juni 2010 Rapport Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. Udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland viden skaber muligheder Indhold RESUME... 3 1 INDLEDNING... 14

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 11 6.4 Iværksætterprogram

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere