IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE"

Transkript

1 IDÉKATALOG INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE

2 Idékatalog Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen Publikationen er udgivet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Projektet Industrikulturens grõnselœse kulturarv i byfornyelsen er gennemfœrt af HŒje-Taastrup Kommune, Dansk Bygningsarv og Supertanker v. Jens Brandt Publikationen er udarbejdet af: Dansk Bygningsarv Udgivelsen kan downloades fra

3 Indledning På projektet Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen har Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med Dansk Bygningsarv og Supertanker udviklet og afprøvet en ny, generel metode til, hvordan kommuner kan arbejde strategisk med industrikulturarv i byudvikling og byfornyelse. Projektets titel den grænseløse kulturarv hentyder til, at industrikulturarven er karakteriseret ved at have skabt strukturer og spor, der går på tværs af bymæssige og landskabelige områder og tegner en ny slags fragmenteret, urbant landskab. For at forstå, værdsætte og ikke mindst genanvende og aktivere den kulturarv, som er skabt af industriens produktion og råstofudvinding, er der brug for nye redskaber til at kortlægge denne og til at integrere kulturarven som et aktiv i udviklingen af nye strategier for byfornyelsen og byudviklingen. Projektet har desuden i mere end én forstand arbejdet på tværs af gængse grænser i sin kortlægning af industrikulturarven, da både de arkitektoniske og de mentale strukturer og spor er blevet kortlagt sidstnævnte i en omfattende etnografisk kortlægning af borgernes egne holdninger til og historier om industrikulturarven. Hedehusene har fungeret som projektets testområde i forhold til at afprøve metodens forskellige modeller. Høje-Taastrup Kommune gennemfører her frem til 2016 en områdefornyelse, der skal gøre Hedehusene til en endnu mere attraktiv by at bo og leve i. Viden og ideer fra industrikulturarvsprojektet bliver en del af Høje-Taastrup Kommunes strategiske udviklingsarbejde. Resultaterne skal bidrage til at skabe en ny, helhedsorienteret byfornyelsesstrategi for Hedehusene, der tager udgangspunkt i de værdier og potentialer, som findes i byens industrikulturarv. Projektet har gennemført en arkitektonisk kortlægning af Hedehusenes fysiske industrikulturarv og en etnografisk kortlægning af borgernes holdninger til deres by og dens industrikulturarv. Viden fra de to kortlægninger er blevet anvendt i en brugerinddragelsesproces, som har skabt nye netværk og ideer til aktivering af industrikulturarven. Endelig er der blevet etableret rådgivende dialog med grundejere om at bruge industrikulturarven som en økonomisk ressource i udviklingen af deres områder. Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med midler fra puljen Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler under temaet Kulturarv som omdrejningspunkt i byfornyelsen.

4 Introduktion til modeller På projektet Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen blev der udviklet fire modeller, der tilsammen fungerer som en metode til kommuner, der gerne vil arbejde strategisk med industrikulturarv i byudvikling og byfornyelse. De fire modeller er: Model for arkitektonisk kortlægning: En model for en strategisk prioriteret arkitektonisk kortlægning af industrikulturarven i Hedehusene. Kortlægningen beskriver blandt andet de prioriterede områders karakteristika, nuværende status og arkitektoniske og kulturarvsmæssige værdier. Model for etnografisk kortlægning: En model for en etnografisk kortlægning af borgernes holdninger til og oplevelser af deres by og dens industrikulturarv. Kortlægningen kommer blandt andet omkring borgernes egne historier om byen før og nu, hvilke udfordringer og muligheder, de ser i deres by samt hvilke visioner, de har for den. Model for udpegning af potentialer: En model for udpegning af de potentialer i industrikulturarven, der træder frem på baggrund af de to kortlægninger. Modellen involverer på to workshops borgere, foreninger, grundejere m.fl. i at udpege og arbejde med potentialerne, bl.a. ved at engagere dem i udviklingen af konkrete ideer til, hvordan industrikulturarvens potentialer kan udnyttes. Model for validering af potentialer: En model for validering af potentialer, som viser, hvordan man kan videreudvikle og kvalificere ideerne fra den foregående fase i et idekatalog. Idekataloget skal inspirere til fremtidige projekter, facilitere dialog med udvalgte grundejere og fungere som mere langsigtet, strategisk rådgivningsdokument til kommunen ift. hvordan denne kan genanvende og aktivere sin industrikulturarv.

5 Introduktion til idékatalog I efteråret 2012 blev der i forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes projekt Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen afholdt to workshops med deltagelse af lokale borgere og foreninger i Hedehusene. Formålet med de to workshops var at udvikle ideer til aktivering af de potentialer, som projektet tidligere havde identificeret i forbindelse med både en arkitektonisk og en mental kortlægning af Hedehusenes industrikulturarv. Kortlægningen identificerede otte områder i Hedehusene af særligt høj industrikulturarvsmæssig værdi. Dette idekatalog præsenterer 13 ideer til, hvordan industrikulturarven i disse områder kan bevares og aktiveres som led i Hedehusenes strategiske byfornyelse. Hver ide tager udgangspunkt i én eller flere bevaringsstrategier, som er særligt velegnede til at udfolde potentialet i netop det område. De seks bevaringsstrategier, der er arbejdet med, kan ses beskrevet i et bilag til slut i kataloget. Især to bevaringsstrategier har vist sig relevante for det strategiske arbejde med Hedehusenes industrikulturarv. Den ene strategi er bevaring på kommercielle vilkår, som ligger til grund for i alt fem ideer fordelt på områderne Rockwools gamle fabrik, Kaffesurrogatfabrikken og Kallerup Grusgrav. I de to gamle fabriksbygninger og det vidtstrakte råstofområde er der tænkt store, ambitiøse tanker om, hvordan den tilbageværende industrikulturarv kan få og skabe nyt liv. Kendetegnende for stort set alle formidlingsideerne er, at de arbejder med en industrikulturarv, som ikke længere er synlig; teglværket og Spæncomfabrikken er revet ned, tipvognssporene er væk og industribyen er byens glemte perle. Ideerne her fokuserer på at vække de forsvundne spor til live igen gennem nye forbindelser og fortællinger. Det skal bemærkes, at der ikke er udviklet selvstændige ideer til området Hedeland. Holdningen blandt workshopdeltagerne har været, at industrikulturarven i dette område allerede i høj grad er bevaret/aktiveret. Hedeland har dog fortsat en udfordring, idet området hverken fysisk eller mentalt er særligt velforbundet til resten af byen. En lille håndfuld af ideerne (se ideer for Kaffesurrogatfabrikken og tipvognsspor) arbejder blandt andet med at skabe en bedre kobling til Hedeland, så i den forstand er området indirekte repræsenteret i idekataloget. Hver ide er beskrevet ud fra en række faste kategorier og er desuden illustreret med kort- og billedmateriale. Dertil kommer en række talebobler med positive og negative udsagn fra workshopdeltagerne om områdernes kvaliteter og udfordringer. Yderligere viden og information om de enkelte områder kan findes i hhv. den arkitektoniske og mentale kortlægningsrapport, der er blevet udarbejdet i forbindelse med projektet. Den anden strategi er formidling, som ligger til grund for i alt seks ideer fordelt på områderne Spæncomgrunden, tipvognssporene, stationen og industribyen. 2

6 Ideerne ROCKWOOL / Plads til det skæve / Film- og medieby HEDEHUSENE STATION / Fra stationshus til væksthus / Nyt liv på stationspladsen SPÆNCOM / Hedehusene på skinner / Industrihistorie i ny arkitektur KAFFESURROGATFABRIKKEN / Kaffetarium / Center for friluftsliv TIPVOGNSSPOR INDUSTRIBYEN / Den lille historie om industribyen KALLERUP GRUSGRAV / Motorsportsbaner / Festival HEDELAND / / Tipvognsstier / Jernbanen til Hedeland 3

7 ROCKWOOL Plads til det skæve Et kreativt miljø med vide, åbne rammer til værksteder, atelierer og mindre kontorer / virksomheder. Store rum Nærhed til grusgravslandskab Ligger godt ift. motorvejen Mulig forurening Ikke centralt (heller ikke mentalt) Løbende nedrivning Udlejning af mindre værksteder, atelierer og kontorer, der deler fælles køkken / toiletter / fællesrum. For lejere mulighed for synergieffekt i form af f.eks. etablering af kunstnerfællesskaber. Lejere involveres i indretning og branding af stedet, som udvikles over tid. Ejer sikrer fælles faciliteter som køkken og toiletter. Kombineres med eksisterende aktiviteter / lejere (lagre/værksteder). Håndværkere, kunstnere, andre kreative erhverv / virksomheder. Rockwool (ejer): Finansierer den nødvendige omdannelse. Varetager daglige drift og udlejning. Kreative udviklere: Inddrages i opstartsfase. Skal inspirere, pege på muligheder og være med til at forme stedets koncept. Kan f.eks. være lokale kunstnere / virksomheder, givrum.nu eller studerende. De første skridt Idéen tager udgangspunkt i bygningernes store haller, der danner et rumligt netværk med horisontale forbindelser. Området har gader og pladser, der skaber mindre uderum til aktiviteter og en følelse af byrum. Rockwool lejer allerede bygningerne ud til mange mindre private virksomheder og det er denne tilgang, der bygges videre på. Hedehusene har en tradition for knopskydning og selvbyggeri, og idéen tager udgangspunkt i denne private og uorganiserede foretagsomhed. Lavbudgetbevaring. Bygningerne indtages som de er og indrettes med mindre rum i de eksisterende haller. Idéen vil give plads til det uetablerede, kreative og skæve. Det kræver opmærksomhed på følgende: Huslejeniveau skal tilpasses målgruppen. Vigtigt at kortlægge og tage hensyn til eventuelle modstridende behov hos hhv. gamle og nye lejere. Der etableres en indledende dialog mellem potentielle lejere og Rockwool. Formålet er at udpege og diskutere mulighederne i området og informere / inspirere begge parter. F.eks. afholdes et Åbent hus -arrangement, hvor potentielle lejere inviteres via viral strategi (brug af sociale medier som f.eks. Facebook). Givrum.nu kan evt. kontaktes med henblik på at fungere som rådgiver for Rockwool i den indledende dialogfase. De kan rådgive om koncept for / brug af området og tiltrække potentielle lejere via deres netværk. Der udarbejdes et program / koncept for området. 4

8 ROCKWOOL Film- og medieby En moderne film- og medieby med studier og andre produktionsfaciliteter. Midlertidig udlejning til produktionsselskaber i kreative brancher. Store rum Nærhed til grusgravslandskab Ligger godt ift. motorvejen Etablering af en filmby med studier, kontorer, lagerhaller m.m. Inspiration: Avedørelejren i Hvidovre, hvor Zentropa i dag har til huse. Større film- og medieproducenter (f.eks. filmselskaber, tv-producenter, etc.). Rockwool (ejer): Udvikling af område/bygninger. Lejer(e): Sparring ift. udvikling, så denne sker i overensstemmelse med moderne krav til film- og medieproduktion. Mulig forurening Ikke centralt (heller ikke mentalt) Løbende nedrivning Bygningernes store haller, der tilbyder store rum og gode lysforhold. Områdets isolerede beliggenhed og rigelige plads, der muliggør f.eks. støjende / pladskrævende filmproduktioner. Rockwool repræsenterer næste generation af historiske bygninger, som er på vej mod fashionabel anerkendelse; de besidder eftertragtede æstetiske kvaliteter i form af et råt og rustikt udtryk. Udvikling på kommercielle vilkår. Bygningerne udvikles med henblik på salg eller langtidsleje for større aktør(er) inden for film- og mediebranchen. Behov for særlig indsats ift. at tiltrække målgruppen og afdække deres behov. Behov for at afklare situationen med nuværende lejere. Indledende dialog: Potentielle lejere inviteres ud for at se stedet. Der udarbejdes favorable vilkår, der skal tiltrække aktører f.eks. nedsat husleje i en årrække. Interesserede aktører inviteres til et udviklingsforløb, så deres ønsker kan imødekommes. 5

9 SPÆNCOM En udstilling i en gammel togvogn, som formidler Hedehusenes industrihistorie med udgangspunkt i jernbanen / tipvognssporene en vigtig del af byens identitet og selvforståelse. Et tilhørende rekreativt og formidlende byrum til ophold, leg og læring. Hedehusene på skinner Haven Central beliggenhed Adgang til grønne områder Oplagt til nyt boligbyggeri Allerede flotte planer (Vision Gammelsø) Haven ikke tilgængelig En gammel togvogn, der kan fungere som udstillingsrum. Museumssatellit til Kroppedal Museum. Udover udstilling indeholder den også et udendørs madpakke- og legeområde for skolebørn. Udendørs arbejdes med historisk relevant byrumsdesign i inventar og belægning: F.eks. mini-tipvogne som legeelementer, samt belægning, der danner kort over Hedehusene med markering af tidligere jernbane- og tipvognsspor. Den historiske jernbane som fysisk / landskabeligt træk. Nuværende bygninger i vejen Skoler m.fl. Lokalhistorisk/jernbanehistorisk interesserede. Borgere. Kroppedal Museum (lokalarkiv i Taastrup) (udstilling). Industribaneklubben (viden, drift). Togvognssponsor (DSB eller Spæncom). Der skal gøres en målrettet indsats for at få gjort det attraktivt for potentiel sponsor at stille en togvogn til rådighed. Svage spor efter industrikulturarv Stort område kræver stort projekt, men hvad med finansiering? Kroppedal Museum og industribaneklubben præsenteres for ideen. Der udarbejdes et program / koncept for ideen. Der skaffes en sponsor til togvogn. Formidling. Midlertidig aktivitet (der skal senere bygges på grunden). 6

10 SPÆNCOM Et materiale, der sikrer, at det arkitektoniske udtryk i nyt byggeri på grunden afspejler stedets industrihistorie og arv. Industriarv i ny arkitektur Haven Central beliggenhed Adgang til grønne områder Oplagt til nyt boligbyggeri Allerede flotte planer (Vision Gammelsø) Haven ikke tilgængelig Nuværende bygninger i vejen Et materiale, der beskriver områdets industrihistorie (de to fabrikker) ud fra både kulturhistorisk og arkitektonisk perspektiv. Materialet skal inspirere de arkitekter, der skal tegne nye boliger på grunden, til at integrere industrihistorien i det arkitektoniske udtryk. Materialet kan f.eks. udformes som en arkitektkonkurrence, hvortil der kan udvikles et bilagsmateriale, der formidler viden om områdets industriarv og stiller krav om, at denne omsættes til fysiske spor, f.eks. i form af byrumsinventar, gadenavne, skala, materialevalg m.m. Det historiske potentiale: En bevaring og genanvendelse af historien om de to fabrikker gennem at tænke deres arv / udtryk /materialer m.m. ind i den ny arkitektur. Arkitekter / landskabsarkitekter / bygherrer, der byder ind på opgaven. Kroppedal Museum (lokalarkiv i Taastrup). Andre lokalhistoriske ressourcer, f.eks. industribaneklubben. Høje-Taastrup Kommune. Der skal sikres kommunale ressourcer til udarbejdelse materialet. Svage spor efter industrikulturarv Stort område kræver stort projekt, men hvad med finansiering? Den politiske opbakning sikres. Der udarbejdes en skabelon for materialets form, indhold og funktion. Der indsamles relevant viden om områdets historie og udvikling gennem tiden. Formidling. 7

11 KAFFESURROGATFABRIKKEN Kaffetarium Et oplevelsescenter for kaffehistorie og kaffeproduktion fra plante til kop. Smuk bygning og rum Udsigt og nærhed til Hedeland Godt reklamevindue ud mod banen Potentiale som vartegn/ indgangsportal. Stort areal Kaffedyrkning i drivhuse i Hedeland (inspiration fra Randers Regnskov). Experimentarium for kaffebønneforarbejdning (ristning, produktudvikling m.m.), kaffebrygning, kaffegastronomi, latte art m.m. Kaffemuseum. Temaer: Kaffens historie i DK, kaffesurrogatfabrikkens betydning for Hedehusene, kaffesurrogatfremstilling, samlemærker, etc. Café / restaurant. Kurser og konkurrencer i kaffebrygning og latte art for amatører og professionelle. Besøgende: Lokale beboere og endagsturister. Deltagere i kurser /konkurrencer: Professionelle baristaer, cafékæder og private kaffeelskere. Ejer. Fonde. Lokale ildsjæle. Kaffeproducenter / cafékæder / brancheorganisationer / mejerier. Ikke central Støj fra banen Nabo til Beredskabsstyrelsen og deres ildebrande Bygningerne og deres rum. Produktionshistorien. Produkthistorien. Den lokale kobling mellem råstofområde (drivhuse) og produktion (kaffefabrik). Ideens størrelse kræver dedikerede ildsjæle, politisk opbakning og opbakning fra ejer og interessenter. Bevaring på kommercielle vilkår. Bygningerne udvikles med henblik på omdannelse til kaffetarium i samarbejde med centrale interessenter. Der etableres en arbejdsgruppe, som vil dedikere (frivillige) timer til projektet, og udvikle et forprojekt omkring idéen. Der etableres dialog med ejer og vigtigste interessenter. Der udarbejdes en teknisk tilstandsrapport for bygningerne. Der udarbejdes en økonomisk analyse af omkostningerne ved den nødvendige omdannelse. Der udarbejdes et program / koncept for ideen. Der søges midler hos relevante fonde. 8

12 KAFFESURROGATFABRIKKEN Center for friluftsliv Et friluftscenter, som tilbyder produkter og services inden for friluftsliv, og som kan skabe opmærksomhed omkring og forbindelse til Hedelands friluftslivspotentialer. Smuk bygning og rum Udsigt og nærhed til Hedeland Godt reklamevindue ud mod banen Potentiale som vartegn/ indgangsportal. Stort areal F.eks.: Cykel-/mountainbikeudlejning. Udlejning og salg af telte, fiskegrej, ski m.m. (Spejdersport?). Udbud af (guidede) oplevelser i naturen (f.eks. overnatning i shelter, ornitologi-ture, m.m.). Friluftslivsrelevante kurser. Spejderhytte. Vandrehjem. Erhvervsdrivende inden for friluftsliv og sport. Folk og foreninger med interesse for friluftsliv og sport (især foreninger i I/S Hedeland). Ejer. Potentielle lejere (erhvervsdrivende, foreninger). Ikke central Støj fra banen Nabo til Beredskabsstyrelsen og deres ildebrande Bygningerne: Mange kvadratmeter samt kvalitet som monumentalt pejlemærke. Nærheden til Hedeland. Adgangsforhold til Hedeland skal sikres (trafikal løsning). Ideen vil formentlig kræve en relativt. omkostningstung omdannelse af bygningerne. Bevaring på kommercielle vilkår. Bygningerne udvikles med henblik på omdannelse til friluftscenter i samarbejde med centrale interessenter / potentielle lejeres behov. Der etableres dialog med ejer og vigtigste interessenter / potentielle lejere. Der udarbejdes en teknisk tilstandsrapport for bygningerne. Der udarbejdes et program / koncept for ideen. Der udarbejdes en økonomisk analyse af omkostningerne ved den nødvendige omdannelse. 9

13 TIPVOGNSSPOR Tipvognsstier En fysisk markering af, hvor Hedehusenes mange tipvognsspor løb. Kan binde byen sammen Masser af industrihistorie Skiltning. Guidede ture, tematiseret efter rute. Særligt tilrettelagte og tematiserede oplevelsesløberuter. Lokal- og jernbanehistorisk interesserede. Motionister på forskelligt niveau. Brugere af Hedeland. Almindelige borgere. Industribaneklubben. Axel Hartmann. Friluftsrådet (Kløverstierne). Høje-Taastrup Kommune. Eksisterer ikke fysisk længere Stor kommunikationsopgave i at skabe interesse for noget, der ikke længere eksisterer Hedehusene, 1933 Markering af tipvognsspor Den stærke historiske bevidsthed om tipvognssporenes betydning for Hedehusenes industri: o Sporene var en markant del af Hedehusene og har sat sit tydelige præg på byen. o Den historie kan bredes ud til flere gennem formidling. Der skal tages kontakt til forvaltningen Kultur og Fritid (tilladelse til at opstille skilte på de udpegede strækninger). Der laves en kortlægning af, hvor tipvognssporene løb. Der opstilles kriterier for udvælgelse af, hvilke sporforløb, der skal formidles/omdannes til stier. Der indledes dialog med kommune og Friluftsrådet om projektets videre udvikling. Formidling. 10

14 TIPVOGNSSPOR Jernbanen til Hedeland En forbindelse til Hedeland via en nyanlagt jernbane langs tidligere tipvognsspor fra Hedehusene station. Eksisterer ikke fysisk længere Stor kommunikationsopgave i at skabe interesse for noget, der ikke længere eksisterer Kan binde byen sammen Masser af industrihistorie Togkørsel mellem stationen og Hedeland. Toget skal køre i weekenderne (behov for mængden af afgange skal afdækkes). Kan også køre i forbindelse med særlige aktiviteter og events i området (f.eks. Hedemarked). (Nye) besøgende til Hedeland. Besøgende/handlende på Hedemarked. Høje-Taastrup Kommune. Industribaneklubben. Axel Hartmann. I/S Hedeland. Den stærke historiske bevidsthed om tipvognssporenes betydning for Hedehusenes industri: o Sporene var en markant del af Hedehusene og har sat sit tydelige præg på byen. o Den historie kan bredes ud til flere gennem en synliggørelse og tilgængeliggørelse af tidligere jernbaneforløb og Hedeland. Det skal afklares, om det kan lade sig gøre at anlægge spor på ruten (rammebetingelser, private grundejere). Koordinering med I/S Hedeland om mål og ideer. Udarbejdelse af projektforslag. Koordinering med byplanlægningen i kommunen. Søgning af fondsmidler til etablering. Formidling. 11

15 HEDEHUSENE STATION Et projekthus, der retter sig mod Hedehusborgere bredt og skaber rammer for nye ideer, netværk og initiativer. Fra stationshus til projekthus Central beliggenhed Oprindelig arkitektur v. berømt arkitekt Vigtig for byens identitet! Allerede aktiv gruppe omkring station Smuk bygning Kedeligt område Åbent værksted: Håndarbejde, kunsthåndværk, atelier osv. Medieværksted for lokalblad/tv. Computerværksted og spillested for unge koblet med kurser for ældre i brug af computere. Desuden: Teater, udstillinger, musikarrangementer, klub for unge, mødelokaler, øvelokaler. Iværksætterhus, hvor ideer bliver nurset af frivillige rådgivere. Artist in residence -program, der kan bringe inspiration, nye tanker og friske øjne udefra (se som eksempel: Ideen tager udgangspunkt i Stationens centrale placering i byen (et nyt mødested). Bygning virker lukket Nogle aktiviteter er på bekostning af andre aktiviteter Et muligt resultat er et centrum i byen både geografisk, socialt, kulturelt og organisatorisk. Alle borgere i Hedehusene men især grupper, som ellers ikke ses som en ressource for byen (unge og gamle). Høje-Taastrup Kommune. Diverse foreninger (f.eks. erhvervsforeningen, lokale kulturforeninger, m.fl.). Husets åbenhed og fleksibilitet skal sikres evt. via online bookingsystemer og RFID nøglekort. Overvej flere indgange, så huset kan bruges af flere brugere på samme tid. Der bør oprettes et brugerråd, som kan have en koordinerende funktion. Mangler forvaltning af stedet. Hvem bestemmer? Opsøgende kortlægning og aktivering af lokale ressourcer, så der hurtigt skabes en kritisk masse af brugere. Oprettelse af brugerråd. Invitere kunstnere, forskere, gadegøglere m.fl. til f.eks. en lokalt forankret gadefestival. Kulturmiljøbevaring. 12

16 HEDEHUSENE STATION En plads i byen, der med industrielle elementer formidler byens historie og giver plads til ophold og aktivitet Nyt liv på stationspladsen Central beliggenhed Oprindelig arkitektur v. berømt arkitekt Vigtig for byens identitet! Allerede aktiv gruppe omkring station Smuk bygning Kedeligt område Bygning virker lukket Nogle aktiviteter er på bekostning af andre aktiviteter Den nuværende busholdeplads mellem gruppen af stationsbygninger og det gamle posthus gøres til en aktivitetsplads. Pladsen lukkes for bustrafik, og anlægges som en bymæssig plads med følgende elementer: Togvogn til udstillinger. Jernbaneskinner, der brugs som inventar Skilte med afstande til, og små historier om, byens industrihistoriske steder. Spæncom-betonelementer som bænke og siddeplads og andre lokale produkter i indretningen, f.eks fra teglværket, grusgraven eller Rockwool. Industrielementer som legeplads f.eks. lokomotiv, tipvogn, kran eller lign. Stationsbygningen og det gamle posthus står meget alene på stationspladsen som tydelige industrihistoriske elementer. Der er brug for at skabe en bedre iscenesættelse af deres betydning, og samtidig skabe et indbydende og aktivt byrum langs jernbanen. Byrummet kan være et tilbud til byens borgere, men også formidle byens industrihistorie både for besøgende, men også for forbipasserende i tog og bus. Mangler forvaltning af stedet. Hvem bestemmer? Byens borgere, potentielle fremtidige borgere, besøgende og pendlere. Høje Taastrup Kommune. Stationen som projekthus. Erhvervsforening. DSB / Bustrafik. Lokalarkivet i Taastrup - historiske kilder. Realiseringen af aktivitetspladsen kræver en omlægning af bustrafikken, der skal lægges ud på vejen. Lokale borgergrupper bør engageres i udformningen af pladsen, så brugen tilpasses behovet. Projektforslag udarbejdes i samarbejde med lokale borgergrupper. En dialog med kommunen etableres om pladsens trafikale og fremtidige brug. Finansiering søges hos kommune og eksterne fonde til anlæg. Formidling. 13

17 INDUSTRIBYEN En udstilling dels udendørs, dels digital der formidler historien om industribyen. Den lille historie om industribyen Unikt og hyggeligt miljø Nænsomt istandsat Varieret liv med både erhverv og boliger Udstillingen skal fortælle historien om tidligere tiders produktion, f.eks. dukker, lim, sødetabletter, syregrøften m.m. Udstillingen skal samtidig fremhæve industribyen som et forbilledligt eksempel på bevaring af et arkitektonisk udtryk. Høje-Taastrup Kommune og Kroppedal Museum opstiller udendørs skilte/plancher samt laver formidlende hjemmeside, evt. som forprojekt til et større formidlingsprojekt om Hedehusenes industrikulturarv. Se som inspiration Kulturstyrelsens projekt 1001 fortællinger om Danmark Et hemmeligt sted Forurening Lugtgener Lidt isoleret Der er potentiale i den historiske fortælling om industrien i den lille by. Der er mange små, glemte fortællinger om særlige produkter, som der er et potentiale i at synliggøre. Desuden potentiale i fortællingen om den forbilledlige bevaring af byens arkitektoniske udtryk. Folk med lokalhistorisk interesse. Folk på gåtur langs tipvognsstierne. Ejer: Tilsagn samt historisk viden om området. Lejere (tidligere og nuværende): Opbakning samt historisk viden om området. Evt. Industribaneklubben (tipvognsstier). Kroppedal Museum (lokalarkiv i Taastrup) og Høje-Taastrup Kommune: Formidlingskoncept, etablering og drift. Det bør undersøges, om ide stemmer overens med kommunens strategi for digitalisering og formidling. Der må påregnes konsulentbistand til etablering af digitale platform. Ejer skal give tilsagn til, at der må etableres udstilling på hans grund. Etablering af arbejdsgruppe (kommune og museum). Indledende dialog med ejer, lejer og andre relevante interessenter, f.eks. Industribaneklubben. Udarbejdelse af koncept (fysisk og digitalt). Formidling. 14

18 KALLERUP GRUSGRAV Motorsportsbaner Etablering af bane til motorsport. Masser af plads Etablering af bane til motorsport, f.eks. motocross, rally, monster truck shows el. lign. Motorsportsforeninger. Ejer: Udvikling af område. Motorsportsforeninger. Ligger isoleret xxx Vi behøver ikke endnu en fortælling om en grusgrav Drikkevandsinteresser; må ikke fyldes op Ideen udnytter industrilandskabets kuperede struktur som dramatisk effekt til diverse motorløb og aktiviteter, samt områdets størrelse og afsides beliggenhed, der gør det velegnet til pladskrævende og støjende aktiviteter. Ideen bygger desuden frit videre på industriens tradition for støjende aktiviteter. Det bør gennem dialog afklares, hvorvidt ideen kan forenes med ejers egne planer for udvikling af området. Der bør laves en markedsanalyse for at vurdere brugerbehov, konkurrence m.v. Indledende dialog med ejer. Markedsanalyse. Bevaring på kommercielle vilkår: Områdets landskabelige, kuperede træk bevares i det omfang, det passer med ideens behov. 15

19 KALLERUP GRUSGRAV Festival En årligt tilbagevendende festival med fokus på kunst og/eller musik. Masser af plads Afholdelse af årlig festival med fokus på kunst og / eller musik i Kallerup Grusgrav. Festivalen bør have international appel i første omgang til andre skandinaviske lande med ambitioner om at vokse. Et koncept kunne være en dansk version af den eksperimenterende Burning Man festival, som hvert år afholdes i Nevadas Black Rock ørken: Kunst- og musikinteresserede fra DK / Skandinavien / Europa. Ejer: Udvikling af område. Relevante foreninger / kunstnere. Ligger isoleret xxx Vi behøver ikke endnu en fortælling om en grusgrav Drikkevandsinteresser; må ikke fyldes op Ideen udnytter industriområdets størrelse og afsides beliggenhed, der gør det velegnet til pladskrævende og støjende aktiviteter. Det bør gennem dialog afklares, hvorvidt ideen kan forenes med ejers egne planer for udvikling af området. Der bør laves en markedsanalyse for at vurdere brugerbehov, konkurrence m.v. Der skal oprettes en organisation / forening, der kan udvikle og drive festivalen. Indledende dialog med ejer. Markedsanalyse. Dialog med eksisterende, internationale festivalkoncepter (inspiration og samarbejde). Udarbejdelse af koncept. Bevaring på kommercielle vilkår: Områdets landskabelige træk bevares i det omfang, det passer med ideens behov. 16

20 Bilag: Seks bevaringsstrategier Kulturmiljøbevaring: Bevaring af helheden. / Bevaring af stedet som en helhed. Sammenhængen mellem miljøets enkeltdele bevares, herunder forskellige bygninger og anlæg, men også stednavne, skilte, infrastruktur etc. / Områdets tilfældige præg med forskellige bygninger, tilbygninger og vejbelægninger formidler stedets kulturhistoriske fortælling. Fragmentarisk bevaring: Bevaring af elementer. / Denne strategi indebærer bevaring af elementer fra det oprindelige miljø og fra stedets tidligere funktion, fx lagerplads, jernbane- og kranspor, betonvægge, brostensbelægning. / Det kan suppleres med formidling, der kan give de besøgende bedre muglighed for at kunne forstå den historiske sammenhæng. Lavbudget bevaring: Ny anvendelse i eksisterende rammer. / Genbrug af en række eksisterende bygninger med et minimum af renovering til billige lejemål, der kan tiltrække et kreativt iværksættermiljø. / Denne strategi går ud på at bruge funktionstømte ældre bygninger til nye funktioner uden at større, radikale ombygninger er nødvendige. Eksempelvis ældre industribygninger, som kan være attraktive som café, kontor- eller festlokaler, bl.a. fordi de har noget spændende og farligt ved sig. Bevaring på kommercielle vilkår: Omdannelse. / Historiske bygninger bliver radikalt omformet, fx til lejligheder eller kontor, hvor kun de ydre dimensioner og enkelte konstruktionselementer er bevaret. / De kommercielle hensyn er styrende for udviklingen. Den kommercielle værdi i kulturmiljøet er styrende for, hvad der bevares og hvad der omdannes. Midlertidig aktivitet: Aktiviteter med begrænset varighed. / Områder og bygninger bruges til midlertidige aktiviteter ofte aktiviteter, der kræver plads og som ikke er populære i en bynær kontekst eksempelvis musikarrangementer, kunstnerkollektiver og festivals. / Midlertidige aktiviteter tiltrækker kreative kræfter og besøgende til området og kan dermed være med til at kickstarte nye boligområders liv og identitet. Formidling: En visuel, auditiv og/eller skriftlig fortælling. / Stedets kulturarv bevares og aktiveres gennem en fortælling om den kulturarv, som måske ikke længere er synlig eller umiddelbart tilgængelig. / Bevaring gennem formidling kan have en både permanent og midlertidig karakter. Den kan bruges til at udpege værdier, som måske ellers ville være usynlige, fordi de fysiske spor efter kulturarven er få eller helt væk. Kilde (undtagen Formidling): Hausenberg 17

MODEL 3: POTENTIALEUDPEGNING

MODEL 3: POTENTIALEUDPEGNING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 3: POTENTIALEUDPEGNING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF HEDEHUSENES INDUSTRIKULTURARV

ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF HEDEHUSENES INDUSTRIKULTURARV ARKITEKTONISK KORTLØGNING AF HEDEHUSENES INDUSTRIKULTURARV INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE Arkitektonisk kortlõgning af Hedehusenes industrikulturarv Industrikulturens

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station Del 1: Idé og vision 10079 Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 1 af 10 INTRO Stationsbygningerne på togstationerne i Danmark er

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk

Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Copenhagen Street Food Papirøen, Trangravsvej 14, 1436 København info@copenhagenstreetfood.dk copenhagenstreetfood.dk Papirøen? - udsigten fra Skuespilhuset, Nyhavn PAPIRØEN - Beliggenhed Copenhagen Street

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk.

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE område Horsensvej Vi har i område Horsensvej opstillet

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere