Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne"

Transkript

1 Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August

2 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T Omslag: Studio Parris Wakefield Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kommissorium Arbejdsgruppens sammensætning m.v Sammenfatning og konklusion Udmøntning af færgepuljen Tidspunkt for reinvesteringer Standardisering af færgelejer Konklusion Statslige tilskud og låneregler tilskud herunder investeringsstøtte Låneadgang til færgeinvesteringer Statslige puljemidler til færgebyggeri Færgepuljen på 260 mio. kr Status på færgeinvesteringer Delkonklusion Analyse af de nuværende færger Færgernes alder og forventning til tidspunkt for nyinvestering Delkonklusion Analyse af standardisering af havnefaciliteter Anbefalinger fra 1995 vedr. standardisering Standardisering af færgelejer Standardisering af færger Besejling af ruterne ved dokning Delkonklusion Bilag

4 Kapitel 1 1. Indledning Nyt kapitel 1.1 Kommissorium Af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten (juni 2012) om Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik fremgår det: Analyse af færgedriften til småøer Parterne er enige om, at der gennemføres en analyse af de fremtidige investeringer i færgedriften til småøerne, herunder mulighederne for standardisering. Analysen drøftes i forligskredsen i Analysearbejdet bør ses i lyset af det udvalgsarbejde, som blev gennemført af det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium, og hvor der foreligger en rapport fra januar 2011: Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer. Udvalgsrapporten har særligt fokus på organiseringen af færgedriften, men behandler i tilknytning hertil en række emner, bl.a. forventet restlevetid på eksisterende færger. Færgebetjeningen af de mindre øer var desuden i 1995 genstand for et projektarbejde Projekt Færge i Søfartsstyrelsen. En arbejdsgruppe anviste i rapporten Mindre danske færger før, nu og i fremtiden forhold omkring udformningen af de fremtidige mindre færger og tilhørende havnefaciliteter, som blev vurderet hensigtsmæssige dels på baggrund af krav til sikkerhed og arbejdsmiljø, og dels på baggrund af hensyn til standardisering og driftsøkonomi. Det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministerium har bl.a. i forbindelse med udmøntningen af de statslige puljemidler til færgeinvesteringer i perioden opfordret til, at havnefaciliteterne anlægges som standard-l-færgelejer på baggrund af ovenstående rapport. Som opfølgning på aftalen om en ny analyse af færgedriften til småøerne foreslås nedsat en arbejdsgruppe i Økonomi- og Indenrigsministeriet, som med bistand fra Transportministeriet gennemfører analysen. Der er ikke afsat selvstændige midler til arbejdet. 4

5 Kapitel 1 0BIndledning Opgave Der nedsættes en arbejdsgruppe, som: 1. Udarbejder en status over udmøntningen af statens færgepulje, herunder den hidtidige anvendelse af de tilsagn, der er afgivet i perioden Belyser alder, forventet levetid samt kommunernes forventninger til reinvesteringstidspunkt for færgerne som betjener småøerne. 3. Desuden undersøges omfanget af standardisering i form af L-færgelejer gennemført i forbindelse med opførelse af nye havnefaciliteter. Arbejdsgruppens sammensætning Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: 1 repræsentant fra Transportministeriet 1 repræsentant fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (formand) 1 repræsentant fra Finansministeriet 1 repræsentanter fra KL 1 repræsentant fra Småøernes Færgeselskaber 1 repræsentant fra Sammenslutningen af Danske Småøer Tid Arbejdsgruppen afrapporterer senest d. 1. april Arbejdsgruppens sammensætning m.v. Arbejdsgruppen fik følgende medlemmer: Chefkonsulent Per Schollert Nielsen, KL Konsulent Camilla Rosenhagen, KL Formand Dorthe Winther, Sammenslutingen af Danske Småøer Formand Søren Adsersen, Småøernes Færgeselskab Kontorchef Mikkel Sune Smith, Transportministeriet Specialkonsulent Sune Thvilum-Kannegaard, Finansministeriet Kontorchef Søren H. Thomsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet (formand) Sekretariatet er blevet varetaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet ved fuldmægtige Susanne Wad Leth og Christian Bo Christiansen. 5

6 Kapitel 2 2. Sammenfatning og konklusion Nyt kapitel I dette afsnit foretages en sammenfatning af de delkonklusioner, der er i rapporten. Udvalget har ifølge sit kommissorium haft til opgave at foretage en analyse af de fremtidige investeringer i færgedriften til de små øer. I analysen skulle der kigges særskilt på udmøntningen af færgepuljen på 260 mio. kr., som blev udmøntet i perioden Endvidere indgår færgernes levetid og kommunernes forventninger til tidspunktet for reinvesteringer samt graden af standardisering af færger og færgelejer i analysen. Færgepuljen på 260 mio. kr. vedrører udelukkende de færgeruter, der drives af kommunerne. Ud over de kommunale færgeruter finansierer staten de såkaldte samfundsbegrundede overfarter, som er Bøjden-Fynshav, Samsø-Kalundborg, og færgebetjeningen af Bornholm. Derudover findes der et betydeligt antal kommercielt drevne færgeruter. 2.1 Udmøntning af færgepuljen Med færgepuljen blev der ekstraordinært afsat 260 mio. kr. til investeringer i færgerne til de små øer samt til ø-kommunerne. Disse midler til investeringer blev afsat for at hjælpe kommunerne med at foretage nyinvesteringer i nedslidte færger og færger, der ikke længere levede op til nye krav og standarder. Udmøntningen af færgepuljen betød, at syv kommuner med små øer fik mulighed for at fremskynde investeringerne i færger på ruterne til de små øer. Ud over tilskuddene til de små øer, er der meddelt tilskud på i alt 43,9 mio. kr. til færgeruter til ø-kommunerne Ærø og Læsø. I alt blev der meddelt tilskud på 216,1 mio. kr. til ruterne til de små øer Der er på nuværende tidspunkt udbetalt 186,9 mio. kr. af disse midler og der resterer således 29,2 mio. kr. til udbetaling til færger til de små øer. Kalundborg Kommune er den eneste kommune, som endnu ikke har fået udbetalt tilskud. Kalundborg Kommune forventer dog at indsætte en ny færge på ruten Nekselø-Havnsø i løbet af Kommunerne er således kommet langt i udmøntningen af færgepuljen. 6

7 Kapitel 2 1BSammenfatning og konklusion 2.2 Tidspunkt for reinvesteringer Med færgepuljen i fik i alt syv kommuner med småøer tilskud til at bygge nye færger eller til at levetidsforlænge den eksisterende færge. Det betyder samtidig, at der ikke er et stort behov for reinvesteringer i de næste år frem til Kun en enkelt kommune forventer at skulle investere i en ny færge inden 2020, og en enkelt kommune forventer desuden at investere i levetidsforlængelse af den eksisterende færge inden Det samlede beløb for reinvesteringer frem til 2020 forventes af de pågældende kommuner at beløbe sig til ca. 30 mio. kr. Med undtagelse af to færger fra 1976 er færgerne, der besejler ruterne til de små øer fra 1993 og nyere. Med en levetid på omkring 30 år for en færge betyder dette, at det næste større behov for investering i færgeruterne til de mindre øer ligger efter Behovet for nyinvesteringer i perioden 2020 til 2029 er af de pågældende kommuner med stor usikkerhed skønnet af kommunerne til i størrelsesordenen 380 mio. kr. Efter 2029 skønnes der selvsagt også at være behov for investeringer i ny færger. Efter 2029 omfatter kommunernes skøn for behovet for nyinvesteringer alene fem af de i alt 12 forventede investeringer i færgeruterne. Det bemærkes, at det med det såkaldte 20 tilskud til kommuner med mindre øer er forudsat, at kommunerne afskriver på færgerne og sparer op til nyinvesteringer i færgeruterne. Puljen på 260 mio. kr. er således ekstraordinær. 2.3 Standardisering af færgelejer Ved tidligere analyser af færgeruterne til de små øer i hhv Mindre danske færger før, nu og i fremtiden og analysen fra 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske småøer er det anbefalet, at der ved investeringer i færger og færgelejer sker en standardisering, således at færgelejer udformes som L-lejer, hvor der er større mulighed for, at flere færger kan lægge til end ved brug af sakselejer. På 14 af de 24 færgeruter til de små øer benyttes L-lejer i begge ruternes havne. En enkelt rute har L-leje i den ene havn og sakseleje i den anden havn. Otte færgeruter har sakselejer. Ruten Birkholm-Marstal er ikke medtaget i denne opgørelse. Der er altså et flertal af ruterne, der har L-lejer, som er anbefalet over flere omgange i forbindelse med investeringer i nye færgelejer. Når der kigges på, om andre færger kan hjælpe med besejling af en rute i tilfælde af driftsstop, ser det ud til at have betydning, om der er tale om en rute med L-lejer eller sakselejer. Der er generelt større mulighed for at få hjælp fra andre ruter, når der anvendes L-lejer i havnene på ruten. L-lejets udformning kan dog have begrænsninger i forhold til, hvilke færger, der kan besejle ruten. Lejets udformning som L-leje kan derfor ikke alene tages som udtryk for, at der er mulighed for at få hjælp fra andre ruter. Færgelejets udformning er ikke eneste parameter for, om det er muligt at indsætte en anden rutefærge på en rute i tilfælde af driftstop. Dette afhænger også i høj grad af, om der er en 7

8 Kapitel 2 1BSammenfatning og konklusion anden rute i nærheden, som har mulighed for at ændre driften af den rute, færgen sejler på i forvejen. Dette indebærer så, at færgen på naboruten vil skulle besejle to ruter samtidig. I limfjordsområdet er der i høj grad mulighed for at få hjælp fra en anden rute i tilfælde af driftsstop. Det skyldes ikke kun, at ruterne ligger forholdsvis tæt på hinanden, men også at der i dette område er flere ruter, der kan indsætte ældre færger, som fungerer som reservefærger i tilfælde af driftsstop. Endvidere har de i Limfjorden siden 1996 standardiserede byggerier af nye færgelejer medført, at de kan besejles af alle færger i Limfjorden, som er bygget efter På fire færgeruter indstilles sejladsen helt ved driftsstop. På alle de 20 øvrige ruter indsættes enten en anden rutefærge, en lejet færge eller der indsættes en bus, der kører passagerer til en anden færge. Samlet vurderes det, at det fortsat er relevant med en generel anbefaling om investering i L- lejer, når der skal reinvesteres i færgelejerne. Med Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er det aftalt, at KL koordinerer etableringen af et fælles færgesekretariat i Sekretariatet kan bl.a. bistå med det praktiske færgesamarbejde, herunder lånefærger ved driftsuheld. 2.4 Konklusion Med midlerne fra færgepuljen i perioden 2008 til 2010 blev investeringer i syv færgeruter fremskyndet. Der er frem til 2020 ikke afdækket et stort behov for investeringer i nye færger, idet kun to kommuner forventer at foretage investeringer i færgeruterne på et samlet beløb på 30 mio. kr. Det næste store behov for færgeinvesteringer ligger i perioden fra 2020 og frem til 2029, hvor kommunerne forventer at investere i alt 380 mio. kr. i færgerne. Nogle kommuner forventer at skulle fortage investeringer i to færger i denne periode. Siden 1995 er det blevet anbefalet, at der ved investering og ombygning af havneanlæg anlægges L-lejer i stedet for sakselejer, da det antages, at der ved L-lejer er større mulighed for, at flere færger kan lægge til kajen. Dette er dog uanset, at der også er forskel på udformningen af L-lejer, som gør at ikke alle færger kan lægge til ved ethvert L-leje. Analysen af de 24 færgeruter til de små øer viser, at færgeruterne, der har L-lejer i større grad end de ruter, der har sakselejer, har mulighed for at få hjælp af andre færger i tilfælde af, at driften på færgeruten indstilles ved planlagte eller ikke planlagte dok af færgen. Der er derfor fortsat grund til at fastholde anbefalingen om at bygge L-lejer ved fremtidige investeringer i færgelejer. Analysen viser endvidere, at en række af de 24 færgeruter, der ligger inden for samme geografiske område har store muligheder for at hjælpe hinanden i tilfælde af driftstop. Det skyldes dog ikke udelukkende, at disse ruter har L-lejer. Dette skyldes også, at disse ruter ligger tæt på hinanden og derfor kan tilpasse sejlplanerne for at hjælpe. For færgeruterne i Limfjor- 8

9 Kapitel 2 1BSammenfatning og konklusion dens vedkommende skyldes de store muligheder for at hjælpe hinanden i høj grad også, at der på to af ruterne findes en ældre færge, som kan indsættes som reservefærge. 9

10 Kapitel 3 3. Statslige tilskud og låneregler Nyt kapitel I dette kapitel gennemgås de statslige tilskudsordninger, der er i 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud samt mulighederne for lån til færgeinvesteringer i medfør af lånebekendtgørelsen tilskud herunder investeringsstøtte Efter 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der til kommuner med mindre øer et årligt tilskud. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, hvor både staten og de tidligere amter ydede drifts- og ydelsesstøtte til færger, statens uddannelsesstøtte til unge på mindre øer samt en andel af puljen til vanskeligt stillede kommuner, der har været ydet til vanskeligt stillede kommuner begrundet i deres særlige ø-udgifter. At der er tale om et generelt tilskud betyder, at det er et lokalt anliggende i den enkelte kommune at træffe beslutning om serviceniveauet, herunder sejlplaner, takstfastsættelse m.v. Fordelen ved det generelle tilskud er, at det sikrer kommunerne et incitament til at varetage driften af færgeruterne på den mest effektive måde, herunder da eventuelle opnåede besparelser tilfalder kommunerne. Det samlede ø-tilskud for 2013 udgør 89,7 mio. kr. og er sammensat efter følgende kriterier: 1) 54,1 mio. kr. fordeles efter den tidligere driftsstøtte fra staten og amterne for årene samt til kompensation vedrørende lønsumsafgift. 2) 12,6 mio. kr. fordeles således, at Kalundborg Kommune modtager 2,8 mio. kr., Slagelse Kommune modtager 1,7 mio. kr., Lolland Kommune modtager 3,6 mio. kr., Faaborg-Midtfyns Kommune modtager 1,0 mio. kr., Langeland Kommune modtager 0,4 mio. kr. og Skive Kommune modtager 3,1 mio. kr. 3) 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager kr. 4) Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Hensigten med ordningen er, at investeringsstøtten, svarende til pkt. 3 og 4 ovenfor, skal medvirke til at dække kommunernes årlige afskrivning på færger. Ordningen er således uaf- 10

11 Kapitel 3 2BStatslige tilskud og låneregler hængig af den til enhver tid gældende låneoptagelse til færger og færgelejer, herunder renteomkostninger. Ved at dække afskrivningen, bidrager tilskuddet således til enten betaling af nuværende afdrag (ved nyere færger og færgelejer) eller opsparing til nye færgeinvesteringer (ved gamle færger og færgelejer). Da tilskuddet ydes som et generelt tilskud, er det således den enkelte kommunes ansvar at sikre denne opsparing. Investeringer i færger og færgelejer til besejling af de mindre øer er omfattet af kommunernes automatiske låneadgang, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. 3.2 Låneadgang til færgeinvesteringer Kommunale udgifter til udskiftning, nybygning og renovering af færger samt færgefaciliteter for så vidt angår færgeruterne til de mindre øer er omfattet af kommunernes automatiske låneadgang, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (Lånebekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 ( 2 litra 17)). Kommunernes udgifter til investeringer i nye færger og færgelejer kan således spredes ud i op til 25 år. 11

12 Kapitel 4 4. Statslige puljemidler til færgebyggeri Nyt kapitel I perioden 2008 til 2010 har staten givet tilskud på i alt 260 mio. kr. støtte til anskaffelse af nye færger. I dette kapitel redegøres for baggrunden for samt den aktuelle udmøntning af færgepuljen. 4.1 Færgepuljen på 260 mio. kr Med finansloven for 2008 blev der afsat en tilsagnspulje på 20 mio. kr. årligt i perioden , hvorfra der blev ydet engangstilskud til udgifter i forbindelse med anskaffelse af nye færger. Puljen blev målrettet de kommuner, der modtager støtte efter 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, dvs. småøerne. Yderligere blev der som led i Aftale om en grøn transportpolitik mellem den daværende VKregering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance afsat en pulje på 200 mio. kr. i 2009 til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. Etableringen af puljen blev begrundet med, at der i de efterfølgende år ville være behov for at udskifte en række af de færger, som sikrer forbindelsen til mindre danske øer. Puljen skal sikre, at kommunerne kan gennemføre de nødvendige investeringer. I modsætning til den førstnævnte pulje i medfør af 20 i udligningsloven dækker denne pulje også ø-kommuner, dvs. Læsø, Samsø og Ærø Kommuner. Forligsparterne bag de to aftaler besluttede i foråret 2009 at sammenlægge de to puljer til en samlet pulje under det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, således at der i perioden samlet var 260 mio. kr. til rådighed til medfinansiering af kommunale færgeinvesteringer. Ved vurderingen af de indkomne ansøgninger til puljen blev der lagt vægt på såvel behovet for kommunens investering, ud fra en faglig vurdering, det tidsmæssige pres for investeringen såvel som kommunens økonomiske situation. Der blev med færgepuljerne således etableret en tidsbegrænset ekstraordinær statslig støtte til færgeinvesteringer. Med et støtteniveau på op til 75 pct. fra færgepuljen i 2009 fik en række kommuner når også det generelle ø-tilskud og den heri forudsatte investeringsstøtte medregnes reelt fuld finansiering af en række færgeinvesteringer. Færgepuljerne har herved muliggjort en fremskyndet udskiftning af en række ældre færger. I nogle tilfælde var udskiftning aktualiseret af, at færgerne ikke ville kunne have fastholdt deres hidtidige serviceniveau på grund af den tekniske udvikling af personbiler mv., som eksempelvis har forøget vægten og krav til sikkerhedsafstand på færgerne. 12

13 Kapitel 4 3BStatslige puljemidler til færgebyggeri 4.2 Status på færgeinvesteringer Der blev med færgepuljen på 260 mio. kr. i perioden meddelt tilsagn til investeringer i nye færger til i alt 10 kommunale færgeruter. Kommunerne er kommet godt i gang med investeringerne i nye færger, og der mangler således alene at blive udbetalt ca. 39,2 mio. kr. at de i alt 260 mio. kr., der er meddelt tilsagn om, jf. tabel 4.1. Tabel 4.1 Færgepuljen tilsagn og udbetalte tilskud i mio. kr. pr. april 2013 Kommune Rute Projektsum Tilsagn Udbetalt Resterende bevilling Faaborg- Midtfyn Struer Kalundborg Slagelse Langeland Hedensted Lyø/Avernakø -Fåborg 66,5 49,9 49,9 0,0 Venø Kleppen 57,9 43,4 43,4 0,0 Nekselø - Havnsø 26,2 19,7 0,0 19,7 Agersø - Stigsnæs 53,4 40,1 39,8 0,3 Strynø Rudkøbing 48,0 36,0 29,1 6,9 Hjarnø Snaptun 35,0 10,0 7,7 2,3 Skive Fur - Branden 46,2 17,0 17,0 0,0 Ærø Ærø - Als 18,7 14,0 14,0 0,0 Ærø Læsø Ærøskøbing - Svendborg og Marstal - Rudkøbing 33,0 10,0 0,0 10,0 Læsø Frederikshavn 62,1 19,0 19,0 0,0 I alt 447,0 259,1 219,9 39,2 Anm.: Der er desuden meddelt tilsagn på 1 mio. kr. til finansiering af en undersøgelse af behovet for ny færge til Læsø. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Det fremgår af tabel 4.1, at fem kommuner har fået udbetalt hele det meddelte tilskud fra færgepuljen. Tre kommuner har fået udbetalt dele af det meddelte tilskud, mens to kommuner endnu ikke har fået udbetalt noget af tilskuddet. Ærø Kommune har fået udbetalt hele til- 13

14 Kapitel 4 3BStatslige puljemidler til færgebyggeri skuddet til den ene rute i kommunen, mens kommunen fortsat mangler at få udbetalt hele tilskuddet til den anden af kommunens færgeruter. Af de færgeruter, der støttes af 20 tilskud, er det følge kommunernes indberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet kun Kalundborg Kommunes færge på ruten Nekselø- Havnsø, der endnu ikke er færdig og indsat på ruten. Kalundborg Kommune forventer, at færgen bliver indsat på ruten i Delkonklusion Med færgepuljen i fik syv kommuner med småøer tilskud til at bygge nye færger eller til at levetidsforlænge den eksisterende færge. Der var med færgepuljen tale om ekstraordinære midler, som skulle medvirke til, at kommunerne havde råd til at fremrykke investeringer i nye færger. Det har givet et løft af færgerne, der besejler ruterne til de små øer. Der er således indsat nye færger på syv ud af 24 ruter, og der er på nuværende tidspunkt ingen færgeruter, der akut mangler investeringer i nye færger. Det er fortsat forudsat, at kommunerne foretager afskrivninger på de nye færger eller sparer op til nye investeringer i færgerne ud af det tilskud, der årligt gives til de små øer. 14

15 Kapitel 5 5. Analyse af de nuværende færger Nyt kapitel De 18 kommuner, der modtager 20 tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet driver i alt 24 færgeruter. I dette kapitel belyses, hvor gamle de nuværende færger er, og investeringsbehovet i nye færger i fremtiden. 5.1 Færgernes alder og forventning til tidspunkt for nyinvestering Til brug for analysen af de nuværende færger har udvalget indhentet oplysninger fra kommunerne om færgernes alder, forventet tidspunkt for nyinvesteringer samt forventet beløb til nyinvesteringer. I tilfælde af, at der er sket en renovering eller ombygning af færgen, er året for dette fastsat som byggeåret for færgen. Det betyder fx, at Hedensted Kommunes færge på ruten Hjarnø- Snaptun, som oprindeligt er bygget i 1987, er medtaget i figur 5.1, som om den er bygget i 2012, hvor færgen blev ombygget og levetidsforlænget. Den gennemsnitlige restlevetid som den er vurderet af de pågældende kommuner er samlet set for færgerne ca. 11 år. Der er dog stor spredning med hensyn til restlevetiden, idet den tidligste investering forventes at blive foretaget i 2018, mens den seneste investering forventes at skulle foretages i

16 Kapitel 5 4BAnalyse af de nuværende færger Figur 5.1 Færgernes byggeår Antal Støttet af færgepuljen færger Anm.: Ærø Kommunes færge til Birkholm er ikke medtaget, da ruten drives af en privat leverandør. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet De ældste færger er bygget i 1976 og besejler ruter i Svendborg og Assens Kommuner. Kommunerne forventer, at der skal ske nyinvesteringer i disse færger om hhv. syv og 10 år. Otte færger er bygget i perioden , fem færger er bygget i perioden 2000 til 2009 og otte færger er bygget i perioden 2010 til Af de otte færger, der er bygget efter 2010 er syv af færgerne bygget med støtte fra færgepuljen. Når der ses bort fra de to færger, der er bygget i 70 erne, er resten af færgerne, der besejler ruterne til de små øer, bygget indenfor de sidste 20 år. Da størstedelen af færgerne er bygget efter år 2000, er der ikke udsigt til betydelige investeringer i færger i den næste 5-10 års periode, idet en færges levetid typisk er omkring 30 år eller mere. Figur 5.2 viser kommunernes forventninger til tidspunktet for investeringer i nye færger. I opgørelsen af tidspunktet for nyinvesteringer er Kalundborg Kommunes rute Nekselø- Havnsø ikke medtaget, da kommunen forventer at indsætte en ny færge i 2013, og der derudover ikke er indberettet forventet restlevetid på denne færge. Derudover er Ærø Kommunes rute Birkhold-Marstal heller ikke medtaget, da der på denne rute er indsat en ny færge i 2012, som drives af en privat operatør. 16

17 Kapitel 5 4BAnalyse af de nuværende færger Figur 5.2 Tidspunkt for investeringer i nye færger Tidspunkt for investering Antal færger Anm.: Kalundborg Kommune har fået midler fra færgepuljen til indkøb af færge i 2013, som ikke er medtaget, da denne investering opfattes som allerede foretaget. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Inden 2020 er der kun en enkelt kommune, der forventer at skulle investere i en ny færge. Faaborg-Midtfyn Kommune forventer således at skulle investere i en ny færge på ruten Fåborg-Bjørnø i Kommunerne forventer at skulle investere i ni færger i perioden 2020 til 2029, som er den periode med de fleste investeringer, som det ser ud på nuværende tidspunkt. De ni færger besejler ruter i 7 kommuner, idet Svendborg Kommune forventer at investere i to færger i perioden i hhv og 2023 og Lolland Kommune forventer at investere i to færger i hhv og I perioden 2030 til 2039 forventer fem kommuner at investere i seks færger. Slagelse Kommune forventer at investere i to færger i I perioden 2040 til 2048 forventer seks kommuner at investere i seks færger. Fire af disse færgeruter er støttet af midler fra færgepuljen i I figur 5.3 ses kommunernes forventninger til beløbet, der skal investeres i de nye færger med undtagelse af Kalundborg, Slagelse, Langeland og Ærø, der ikke har sat beløb på deres forventede investeringer endnu. Der er naturligvis tale om skøn, som er behæftet med en del usikkerhed. 17

18 Kapitel 5 4BAnalyse af de nuværende færger Figur 5.3 Forventning til beløb ved ny-investering 400 Investeringer 300 Mio. kr Anm.: Nogle kommuner har skønnet et beløb i et interval på fx mio. kr. I tabellen er beløbet angivet med det højeste beløb. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Kalundborg Kommune forventer i 2013 at foretage en investering på fem mio. kr. i nye motorer til færgen på ruten Sejerø-Havnsø, som derefter vil have en restlevetid på 20 år. Kommunens forventede investering i en ny færge på ruten i 2033 er ikke medtaget i figur 5.3, idet kommunen endnu ikke har estimeret, hvad denne investering vil komme til at koste. Endvidere forventer Kalundborg Kommune, at indsætte en ny færge på ruten Nekselø-Havnsø i Denne nye færge er støttet af midler fra færgepuljen. Der er endnu ikke estimeret, hvornår der er behov for at foretage nyinvesteringer på denne rute, og hvad en nyinvestering vil beløbe sig til. Frem til 2020 er det kun Faaborg-Midtfyn Kommune og Kalundborg Kommune, der forventer at skulle investere i færgeruterne. Faaborg-Midtfyn Kommune forventer at investere 25 mio. kr. i en færge på ruten Fåborg-Bjørnø i I perioden 2020 til 2029 forventer otte kommuner at skulle investere i 10 færger for et samlet beløb på 380 mio. kr. Både Svendborg og Lolland Kommune forventer hver at investere i to færgeruter. I perioden 2030 til 2039 forventer fem kommuner at investere i seks færger. Slagelse Kommune forventer at investere i to ruter i 2033, men har endnu ikke foretaget beregninger af hvad investeringerne forventes at koste. Det betyder at summen for de samlede investeringer i perioden på 195 mio. kr. er uden Slagelse Kommunes to færgeruter. Det må derfor forventes at beløbet for investeringer i perioden bliver højere end 195 mio. kr. I perioden 2040 til 2048 forventer seks kommuner at investere samlet set 161 mio. kr. i seks færgeruter. 18

19 Kapitel 5 4BAnalyse af de nuværende færger 5.2 Delkonklusion Med undtagelse af to færger fra 1976 er de øvrige færger, der besejler ruterne til de små øer fra 1993 og nyere. Med udmøntningen af færgepuljen er der sket en investering i syv af færgeruterne. Midlerne fra færgepuljen har således medvirket til at fremskynde færgeinvesteringerne på nogle af færgeruterne, således at der er et meget lille behov for nyinvesteringer i færger frem til Kommunerne forventer frem til 2020 at investere i to færgeruter for et samlet beløb på 30 mio. kr. Kommunerne forventer således, at den næste større investering i færgeruterne til de mindre øer vil ske efter Behovet for nyinvesteringer i perioden 2020 til 2029 er med betydelig usikkerhed skønnet af kommunerne til et beløb i størrelsesordenen 380 mio. kr. Der er selvsagt også behov for investeringer i færgeruterne længere ude i fremtiden. 19

20 Kapitel 6 6. Analyse af standardisering af havnefaciliteter Nyt kapitel Ved standardisering af færger og færgelejer er det lettere at indsætte en færge på forskellige ruter. I dette kapitel undersøges det, om der er tale om standardiserede færger og havnefaciliteter på ruterne til de små øer, og i hvilken udstrækning færgerne på de forskellige ruter kan hjælpe hinanden. 6.1 Anbefalinger fra 1995 vedr. standardisering I 1995 udgav Søfartsstyrelsen i samarbejde med Erhvervsministeriet publikationen Mindre danske færger før, nu og i fremtiden. Publikationen var udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Erhvervsministeriet, der havde til opgave bl.a. at komme med anvisninger på, hvordan der kan opnås størst mulig grad af standardisering i udformningen af færger og færgelejer. Arbejdsgruppen anbefalede, at der ved ombygning af færgelejer blev bygget L-lejer, således at der kan opnås større fleksibilitet, da L-lejer kan anvendes til færger med forskellige bredder, i modsætning til sakselejer, der kun passer til færger med en bestemt bredde. Arbejdsgruppen mente, at det ville være medvirkende til at løse problemerne med at finde afløserfærger. Endvidere anbefalede arbejdsgruppen, at den fremtidige udskiftning af færger skete gennem en samlet koordineret udskiftning af de mindre færger ved bygning af standardfærger, der kan opfylde de enkelte ruters transportbehov. Ved brug af sådanne standardfærger ville der kunne opnås besparelser i byggefasen (seriebyggeri), og samtidig ville det løse mange af færgeruternes problemer med at finde afløserfærger. 6.2 Standardisering af færgelejer Til brug for analysen af standardisering af havnefaciliteter og færger har udvalget indhentet oplysninger fra kommunerne vedrørende udformningen af færgelejer og muligheden for at få hjælp fra andre færgeruter i tilfælde af driftstop. 20

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 39 Offentligt UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Redegørelse om de små øer Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

DLG Servieaftaler Privat

DLG Servieaftaler Privat DLG Servieaftaler Privat Samlet oversigt over alle serviceaftaler til private 1. Generelt om serviceaftaler... 1 Få den serviceaftale der passer til dit behov for sikkerhed.... 1 2. Serviceaftale på Fastnet...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget Landdistrikter Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015

Det fælles Færgesekretariat Årsmøde 2015 Referat fra Årsmødet 6. maj 2015 kl. 10-16 på Hotel Stella Maris, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg Deltagere: Direktør Thomas Barfoed Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen Teknisk chef Lars-Bo Johansen Færgeansvarlig

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v.

Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Salg af almene boliger - orientering om ændringer af almenboligloven m.v. Folketinget har den 24.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Sammenslutningen af Danske Småøer Bestyrelsesmøde 22. august 2013. kl. 10.15, Odense, kulturmaskinen

Sammenslutningen af Danske Småøer Bestyrelsesmøde 22. august 2013. kl. 10.15, Odense, kulturmaskinen Sammenslutningen af Danske Småøer Bestyrelsesmøde 22. august 2013 kl. 10.15, Odense, kulturmaskinen REFERAT Deltagere: Dorthe Winther (DW) formand, Eva Terkelsen (ET) næstformand, Bent Hindrup (Endelave),

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 50 Offentligt UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Etablering af dagligvarebutikker

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

FERIE PÅ 27 DANSKE SMÅØER

FERIE PÅ 27 DANSKE SMÅØER FERIE PÅ 27 DANSKE SMÅØER GÆSTEANALYSE, 2013-2014 1 FERIE PÅ 27 DANSKE SMÅØER Gæsteanalyse, 2013-2014 Rapporten er udarbejdet for Sammenslutningen af Danske Småøer og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

1. Lilleskolefestival

1. Lilleskolefestival Nr. 33 20.05.2015 INDHOLD 1. Lilleskolefestival 2015 - nu tilmeldt 32 skoler med i alt 1.547 deltagere 2. Tilskuddet skæres med 1% i 2015- Finansministeriet har dikteret en dispositionsbegrænsning på statens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Færgefart i danmark 2015

Færgefart i danmark 2015 Færgefart i danmark 2015 2 Årsberetning 2015 32 mio. passagerer tager ikke fejl Hvert 47. sekund afgår der en færge til eller fra en dansk havn. Det er altså ikke tilfældigt, at vi danskere har færgefart

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Danmarks småfærger. - en fælles standard. Appendiks og bilag. Anders Krag & Jesper Grundvig Trolle

Danmarks småfærger. - en fælles standard. Appendiks og bilag. Anders Krag & Jesper Grundvig Trolle Danmarks småfærger en fælles standard Anders Krag & Jesper Grundvig Trolle Appendiks og bilag 2012 Danmarks småfærger En fælles standard Anders Krag og Jesper Grundvig Trolle, 2012 Svendborg 2012 Eftertryk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

.-... t. en del af Europa

.-... t. en del af Europa .-... t en del af Europa REGIONERNES FÆJIESSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Frederiksborg

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

FAllESSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder.

FAllESSKAB. EU's regionaludvikling vil i de kommende år blive udformet i et tættere samspil med de regionale og kommunale myndigheder. t en del af Europa FAllESSKAB Denne pjece giver en oversigt over Den Europæiske Unions strukturfonde og eksempler på, hvad de indtil nu har betydet for den regionale udvikling i Fyns Amt. EU's regionaludvikling

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line, Grenaa Dato: Tirsdag den 2. juni 2015 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere