Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner"

Transkript

1 Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer) 1 I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013 med de ændringer der følger af lov nr. 790 af 28. juni , lov nr. 895 af 4. juli , lov nr af 26. december og lov nr. 720 af 25. juni , foretages følgende ændringer: 1. Efter 21 indsættes: 21 a. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Økonomi- og indenrigsministeren yder ikke tilskud til de statslige færgeruter til Bornholm og Samsø. Stk. 2. Tilskuddet udgør 20 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Tilskuddet reguleres fra og med tilskudsåret 2016 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Stk. 3. De kommuner, der modtager tilskud i henhold til stk. 1, 1. og 2. pkt., omfatter Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Lolland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Svendborg, Haderslev, Aabenraa, Horsens, Hedensted, Struer, Norddjurs, Odder, Skive, Aalborg, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø Kommuner, jf. dog stk. 5, 1. pkt., for kommuner med mindre øer. Stk. 4. Tilskuddet efter stk. 1 og 2 fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for godsomsætning, ekskl. vareafgift, på de enkelte færgeruter. Nedsættelsen af de enkelte typer af færgetakster for godstransport kan maksimalt udgøre 80 pct. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler om fordelingen af tilskuddet og ordningens administration, herunder nærmere regler om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en redegørelse om, hvorledes tilskuddet i henhold til stk. 1 og 2 er anvendt. Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at tilskuddet i henhold til stk.1 og 2 til kommuner med mindre øer kan gøres betinget af, at

2 kommunalbestyrelsen på tilfredsstillende måde kan redegøre for, at det tilskud, som kommunen har modtaget som del af det forhøjede tilskud i henhold til 20, stk. 1, er anvendt i overensstemmelse med intentionerne, jf. lovbemærkningerne til L 582 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet). Loven træder i kraft den 1. juni Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslaget udmønter initiativet i aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 om lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne. Det fremgår bl.a. af aftalen, at der afsættes en årlig ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene. Bag initiativet står regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Ordningen vil i sin helhed omfatte færgerne til en række mindre øer samt Læsø, Samsø, Ærø, Fanø og Bornholm. Gruppen af mindre øer omfatter Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm. Ordningen udmøntes for de statslige ruters vedkommende af Transportministeriet og for de øvrige ruters vedkommende af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Formålet med lovforslaget er således at tilvejebringe hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan yde et tilskud til de omfattede kommuner til nedsættelse af taksterne for godstransport på de færgeruter, der ikke er statslige. Med lovforslaget etableres der samtidig hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan gøre tilskuddet til kommuner med mindre øer betinget af, at anvendelsen af en tidligere forhøjelse af det generelle tilskud, der ydes i medfør af 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, er anvendt i overensstemmelse med intentionerne bag forhøjelsen. Tilskud til lavere takster for godstransport på de statslige færgeruter til Bornholm og Samsø ydes af transportministeren. Tilskud på statslige færgeruter vil blive reguleret gennem kontrakter mellem Transportministeriet og det færgeselskab, der besejler de pågældende ruter. 2. Lovforslagets indhold Vækstpakkens ramme til reduktion af færgetakster blev afsat til at understøtte erhvervsudviklingen i ø samfundene og er derfor målrettet godstransport. På enkelte af de ruter, der omfattes af vækstpakkeinitiativet, dækker billetprisen for godstransport både et beløb for selve færgeoverfarten til færgeoperatøren og en vareafgift til den pågældende havn for håndtering af godset. Færgeselskaberne opkræver vareafgiften sammen med billettaksterne og videreformidler vareafgiften til havnen. 2

3 Med henblik på en udmøntning af vækstinitiativet har Kammeradvokaten afgivet en udtalelse til Transportministeriet om statsstøtteretlige rammer for reduktion af færgetakster for godstransport. Det fremgår af Kammeradvokatens udtalelse, at EU s statsstøtteregler ikke sætter præcise grænser for statens mulighed for at reducere færgetakster for godstransport til og fra øer. En sådan reduktion vil som udgangspunkt være omfattet af public service-statsstøttereglerne, som generelt giver medlemsstaterne et meget vidt skøn til at fastsætte det public service-niveau, de anser for passende, og at yde kompensation herfor. Det er imidlertid afgørende, at ordningen kan begrundes i overordnede samfundsmæssige hensyn, og at der ikke reelt er tale om at yde støtte til bestemte virksomheder eller sektorer. Det er Kammeradvokatens vurdering, at det principielt vil være muligt at kompensere færgerne for en ganske betydelig reduktion af taksterne, men at en ordning, der helt fjerner taksterne, eller som fører til blot en symbolsk betaling for færgetransport, vil kunne ændre ordningens karakter, således at der ikke længere (kun) er tale om en samfundsmæssigt begrundet public service, men (også) regional erhvervsstøtte til virksomheder beliggende på øerne og eventuelt til godstransportørerne. Ifølge Kammeradvokaten forekommer det rimeligt at antage, at en ordning, der indebærer en reduktion på 80 pct. på taksterne for al godstransport til og fra ikke-brofaste øer, kan være begrundet i almene hensyn om territorial kontinuitet og samhørighed, og dermed er inden for rammerne af medlemsstaternes skøn. På den baggrund foreslås en generel og ensartet model, hvor der ydes tilskud til at nedsætte færgetaksterne for godstransport med maksimalt 80 pct. Nedsættelsen af færgetaksterne for godstransport vil ske med udgangspunkt i billetstrukturen for den enkelte færgerute. Med den foreslåede ordning opnås en god og holdbar ordning, der vil betyde markant lavere transportomkostninger for virksomhederne og dermed forbedrede muligheder for lokalsamfundene. Der er samtidigt lagt vægt på at udforme en ordning, der er enkel og let administrerbar. Der er afsat 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til udmøntning af vækstinitiativet om nedsættelse af færgetakster. Med henblik på at beregne et mere præcist skøn over finansieringsbehovet ved udmøntning af ordningen er der indhentet oplysninger om godsomsætningen på de berørte ruter. Finansieringsbehovet er beregnet som 80 pct. af den samlede godsomsætning beregnet som billetindtægter ved fragt af gods ekskl. vareafgifter for de relevante færger i 2013 opreguleret til pl15-niveau samt et beløb til takstnedsættelse for små varevogne. Små varevogne under kg registreres ikke i dag som godstransport, men derimod som personbiler. Særligt i forhold til de mindre øer vurderes det, at der sker en del godstransport i mindre kassevogne og lignende. Det vurderes derfor at være velbegrundet, at ordningen også omfatter varevogne, der er indregistreret udelukkende til erhvervskørsel. Beregningerne på grundlag af 2013-tal viser, at finansieringsbehovet i forhold til en nedsættelse på 80 pct. af færgetaksterne for godstransport samlet set beløber sig til ca. 77 mio. kr. årligt. Med en ikrafttræden den 1. juni 2015 vil finansieringsbehovet i 2015 samlet set være ca. 45 mio. kr. 3

4 De statslige ruter til Bornholm og Samsø tegner sig for et samlet beløb på ca. 25 mio. kr. i 2015 og ca. 42 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. På den baggrund er det med lovforslaget foreslået, at der til de berørte kommuner i 2015 ydes et tilskud på 20 mio. kr. og fra og med 2016 et tilskud på 35 mio. kr. årligt. Der kan herved ydes et tilskud, som kan finansiere en takstnedsættelse for godstransport på 80 pct. Fordelingen af tilskuddet mellem kommunerne beregnes ud fra den forholdsmæssige fordeling af godsomsætningen baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til Det er hensigten at foretage en evaluering af fordelingsnøglen efter 5 år for at vurdere, hvorvidt der er sket en udvikling på godsområdet, herunder forskydninger mellem kommunerne, som giver anledning til at revidere fordelingsnøglen. Tilskuddet ligger således fast for den enkelte kommune i 5 år. For de statslige færgeruter ligger tilskuddet ligeledes fast fra år til år som følge af, at færgebetjeningen af disse ruter håndteres ved længerevarende kontrakter (typisk mellem 6 og 10 år). Hvis der er tale om en privat færgerute til en af de omfattede øer, vil tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport blive formidlet gennem den pågældende kommune. Det er en forudsætning for kommuners anvendelse af tilskud til private færgeruter, at kontrakt om ydelse af tilskuddet finder sted i overensstemmelse med lov om færgefart og statsstøtteregler. Det forudsættes således, at kommunen yder tilskuddet på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde, og at nedsættelsen for de enkelte typer af færgetakster for gods maksimalt kan udgøre 80 pct. Der er i øjeblikket kun ruterne mellem Fanø og Esbjerg samt Orø og Hammer Bakke (Frederikssund Kommune), som er privat drevet. Tilskuddet til kommunerne til reduktion af færgetakster for godstransport vil ikke kunne anvendes til andre formål. Beløbet pl-reguleres årligt fra 2016 og frem. Det forudsættes, at kommunen anvender eventuelle overskydende midler til færgeområdet i øvrigt. Økonomi- og indenrigsministeren yder i dag et generelt tilskud til kommuner med mindre øer i medfør af 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Tilskuddet er fra 2014 forhøjet med 15 mio. kr. som led i aftale mellem regeringen og EL om en justering af udligningsordningen. 2 mio. kr. af den forhøjede pulje anvendes til et fælles færgesekretariat. Formålet med de resterende 13 mio. kr. var at skabe mulighed for finansiering af f.eks. nedsættelse af fragttakster, lavere takster i den turistmæssige ydersæson mv, jf. lovbemærkningerne til L 582 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet). En rundspørge i juni 2014 viste, at der var en betydelig uklarhed om kommunernes anvendelse af det forhøjede tilskud. Med lovforslaget etableres derfor hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan gøre udbetalingen af tilskud til nedsættelse af færgetakster til kommuner med mindre øer betinget af, at kommunalbestyrelsen udarbejder en tilfredsstillende redegørelse for, at kommunens del af det forhøjede tilskud er anvendt i overensstemmelse med formålet bag forhøjelsen af det generelle tilskud. Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft med virkning fra den 1. juni Det indebærer, at der i 2015 anvendes 45 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport. 4

5 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget indebærer udgifter for staten på 20 mio. kr. i tilskud til de omfattede kommuner i 2015 og 35 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til nedsættelse af færgetakster for godstransport. Desuden betyder lovforslaget en begrænset administrativ belastning for staten i forbindelse med tilskudsadministration. Der vil ligeledes være en begrænset administrativ belastning i de omfattede kommuner ved udarbejdelse af opfølgningsredegørelser 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har positive konsekvenser for erhvervslivet gennem lavere transportudgifter for gods til og fra de omfattede øer. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vil som en afledt effekt betyde lavere udgifter til transport af varer fra fastlandet. Samtidig vil en reduktion af færgetakster for godstransport betyde bedre beskæftigelsesmuligheder i lokale ø-samfund, fordi produktionsomkostninger for varer, der transporteres til fastlandet, reduceres. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder EU-retlige aspekter i forhold til reglerne om statsstøtte. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. KL, Sammenslutningen af Danske Småøer, Småøernes Færgeselskaber, Læsø Kommune, Samsø Kommune, Ærø Kommune, Fanø Kommune og Bornholms Regionskommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Slagelse Kommune, Lolland Kommune, Assens Kommune Faaborg- Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune, Langeland Kommune, Haderslev Kommune Aabenraa Kommune, Horsens Kommune, Struer Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Hedensted Kommune, Skive Kommune, Aalborg Kommune, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Håndværksrådet, Dansk Transport og Logistik, Danske Speditører og Danmarks Fiskeriforening. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Positive konsekvenser Negative konsekvenser /mindreudgifter /merudgifter Udgifter for staten på 20 mio. kr. tilskud til kommuner i 2015 og 35 mio. kr. årligt fra 2016 og frem Begrænset administrativ belastning for staten i forbindelse med tilskudsadministration. Begrænset administrativ belastning i de omfattede kommuner ved udarbejdelse af opfølgningsredegørelser Lavere transportudgifter for gods til og fra øerne og dermed bedre vilkår for erhvervslivet i de lokale ø- samfund 5

6 Administrative konsekvenser for erhvervslivet Økonomiske konsekvenser for borgerne Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lavere udgifter for borgerne til varekøb. Bedre beskæftigelsesmuligheder i lokale ø- samfund Lovforslaget indeholder EU-retlige aspekter i forhold til reglerne om statsstøtte Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Om baggrunden for bestemmelsen henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit 2. Med den foreslåede bestemmelse i 21 a, stk. 1, får økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at yde tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til kommuner med mindre øer samt til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Tilskud til de statslige færgeruter til Bornholm og Samsø ydes af transportministeren. Det fastsættes i den foreslåede bestemmelse i 21 a, stk. 2, at tilskuddet udgør 20 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. årligt i 2016 og efterfølgende år. Den foreslåede bestemmelse i 21 a, stk. 3, fastsætter, at de kommuner, der modtager tilskud i henhold til stk. 1, omfatter Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Lolland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Svendborg, Haderslev, Aabenraa, Horsens, Hedensted, Struer, Norddjurs, Odder, Skive, Aalborg, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø Kommuner. Den foreslåede bestemmelse i 21 a, stk. 4, fastsætter, at tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for godsomsætning, ekskl. vareafgift, på de enkelte ruter. Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de omfattede kommuners indberetning af oplysninger, herunder fra private operatører, om godsomsætning (billetindtægter ved fragt af gods) for perioden på de enkelte ruter, ekskl. vareafgift. Godsomsætningen defineres som transport af gods, herunder overfart af erhvervskøretøjer. Det samlede tilskud som fastlagt i 21 a, stk. 2, ligger fast. Fordelingsnøglen for tilskuddet beregnes en gang for alle af økonomi- og indenrigsministeren. Fordelingsnøglen vil dog kunne justeres efter 5 år, jf. nedenfor. Tilskudsprocenten kan ændre sig over tid afhængig af udviklingen i den samlede godsomsætning på de enkelte ruter. Det kan gælde både alle færger set under ét og i forhold til de enkelte kommuner. Der vil derfor blive gennemført en evaluering af fordelingsnøglen efter 5 år. 6

7 Fordelingen af tilskuddet til den enkelte kommune som fastsat i medfør af 21 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., ligger således fast i 5 år. Der vil med hjemmel i den foreslåede 21 a, stk. 4, blive fastsat nærmere regler om fordelingen af tilskuddet og om ordningens administration. I den forbindelse vil der bl.a. blive fastsat nærmere regler om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster med 80 pct. for godstransport er anvendt, herunder dokumentation for ændringer i takster og omsætningstal for de enkelte billettyper. Udgangspunktet for tilrettelæggelsen af ordningen er, at der skal være tale om en enkel og let administrerbar ordning. Ordningen har ikke karakter af en refusionsordning. Hvis det på grund af udviklingen i godstransport, fx et fald i godsomsætningen, viser sig, at en kommune ikke kan anvende hele det tilskud, som kommunen har modtaget i medfør af 21 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., forudsættes det, at kommunen anvender overskydende midler til færgeområdet i øvrigt, fx nedsættelse af billetpriser for personbefordring. Kommunen skal i sådanne tilfælde redegøre for anvendelsen af tilskuddet til sådanne formål i den redegørelse, som kommunen skal udarbejde til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. 21 a, stk. 4. Som en administrativ enkel kontrol af midlernes anvendelse er det hensigten, at kommunerne årligt skal indberette oplysninger om taksterne for gods til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ved ordningens indførelse vil kommunerne endvidere skulle vise en beregning af takstnedsættelserne som dokumentation for, at færgetaksterne ekskl. vareafgifter for de enkelte godstyper er nedsat med maksimalt 80 pct. i forhold til gældende takster på det tidspunkt, hvor ordningen træder i kraft. Udgangspunktet for kommunens prisfastsættelse af færgetakster er, at der skal ske en ligelig procentvis reduktion af færgetakster for de enkelte billettyper. Tilskud til reduktion af færgetakster vil alene omfatte gods, der transporteres på færger, der er i rutefart til og fra de pågældende øer. Der ydes således ikke tilskud til anden form for transport af gods til de pågældende øer, fx transport med coasters, andre skibstyper eller vandfly. Reduktionen af færgetakster kan alene ske for køretøjer, der er beregnet til godstransport, samt for løst gods, transport af fisk, bure til gods samt varer på paller. Ordningen omfatter ligeledes varevogne, der er indregistreret udelukkende til erhvervsbrug. Ordningen indebærer således, at der ikke kan ske en reduktion af færgetakster for fx private personbiler, autocamper, gående passagerer eller cykler, selvom der eventuelt fragtes mindre mængder af varer på denne måde. Den nærmere afgrænsning af transportformer, der er omfattet af ordningen, vil blive fastsat ved bekendtgørelse. Den foreslåede bestemmelse i 21 a, stk. 5, indeholder en bemyndigelse til økonomiog indenrigsministeren til at fastsætte nærmere regler om, at tilskuddet til kommuner med mindre øer til reduktion af færgetakster kan gøres betinget af, at kommunalbestyrelsen på tilfredsstillende vis kan redegøre for, at forhøjelsen af det generelle tilskud i henhold til 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner anvendt i overensstemmelse med intentionerne. Som led i aftale af 16. maj 2012 mellem regeringen og Enhedslisten om justeringer i udligningssystemet blev enighed om at forøge tilskuddet til kommuner med mindre øer med i alt 15 mio. kr. årligt fra Heraf blev 2 mio. kr. afsat til etablering af et færgesekretariat. Det blev i forbindelse 7

8 med aftalen forudsat, at den resterende forhøjelse på 13 mio. kr. kunne bruges til finansiering af f.eks. gratis godstransport og gratis persontransport i turistydersæsonen. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft med virkning fra den 1. juni Udbetaling af tilskud sker med virkning fra dette tidspunkt. 8

9 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013 med de ændringer der følger af lov nr. 790 af 28. juni , lov nr. 895 af 4. juli , lov nr af 26. december og lov nr. 720 af 25. juni , foretages følgende ændringer: 1. Efter 21 indsættes: 21 a. Økonomi- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Tilskud til de statslige færgeruter til Bornholm og Samsø ydes dog af transportministeren. Stk. 2. Tilskuddet udgør 20 mio. kr. i 2015 og 35 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Tilskuddet reguleres fra og med tilskudsåret 2015 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Stk. 3. De kommuner, der modtager tilskud i henhold til stk. 1, omfatter Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Lolland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Svendborg, Haderslev, Aabenraa, Horsens, Hedensted, Struer, Norddjurs, Odder, Skive, Aalborg, Læsø, Samsø, Fanø og Ærø Kommuner, jf. dog stk. 5, 1. pkt., for kommuner med mindre øer. Stk. 4. Tilskuddet efter stk. 1 og 2 fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for godsomsætning, ekskl. vareafgift, på de enkelte færgeruter. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler om fordelingen af tilskuddet og ordningens administration, herunder nærmere regler om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en redegørelse om, hvorledes tilskuddet i henhold til stk. 1 og 2 er anvendt. Stk. 5. Tilskuddet i henhold til stk.1 og 2 til kommuner med mindre øer kan gøres betinget af, at det tilskud, som kommunen har modtaget som del af det forhøjede tilskud i henhold til 20, stk. 1, er 9

10 anvendt i overensstemmelse med intentionerne, jf. lovbemærkningerne til L 582 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet). Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en redegørelse om, hvorledes det forhøjede tilskud i henhold til 20, stk. 1, er anvendt. 2 Loven træder i kraft den 1. juni

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar.

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar. Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB Koordineret med Høringsnotat til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Koordineret med Sagsnr. 2016-2980 Doknr. 343223 Dato

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2016 Oversigt over svar fra kommuner m.fl. om anvendelsen

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar.

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 L 179 Bilag 1 Offentligt Enhed Opgaver og Struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 338379 Dato 15-04-2015 Høringsnotat til Folketingets

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 146 Folketinget Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj over Til lovforslag nr. L 146 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Overblik over 27 småøer

Overblik over 27 småøer Folketingets Økontaktudvalg 2010-11 ØKU alm. del Bilag 8 Offentligt Fakta om Sammenslutningen af Danske Småøer Vi erfarer, at Folketingets Økontaktudvalg har modtaget en henvendelse vedr. Saltholms manglende

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line, Grenaa Dato: Torsdag den 19. marts 2015 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 14:00 Medlemmer: Jens Johan Richardy (formand) Steen Therkel

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE 2016 Side 1 af 7 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Østøtteloven... 3 3 - Projekter der kan få støtte... 3 4 - Projekter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Redegørelse nr. R 16 (28/4 2011) Folketinget 2010-11. Indledningsvist skal de forskellige myndigheders opgaver i forhold til de små øer præciseres.

Redegørelse nr. R 16 (28/4 2011) Folketinget 2010-11. Indledningsvist skal de forskellige myndigheders opgaver i forhold til de små øer præciseres. Redegørelse nr. R 16 (28/4 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 28/4 11 om de små øer. (Redegørelse nr. R 16). Indenrigs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Fremsat den 19. november 2015 af Ellen Trane Nørby Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v (Bedre rammer for skoletilbud på 27

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 50 Offentligt UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Etablering af dagligvarebutikker

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater:

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater: AN ALYSEN OTAT Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger Urbaniseringen pågår både på det overordnede niveau med vandringer mod de største byer, og på det lokale niveau indenfor

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 184 Folketinget Lovforslag nr. L 184 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Att.: Mona Boel Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. 16. februar 2015

Økonomi og Indenrigsministeriet Att.: Mona Boel Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. 16. februar 2015 Økonomi og Indenrigsministeriet Att.: Mona Boel Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 16. februar 2015 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Redegørelse om de små øer Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1183 Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2010. Kirkeministeriet Frederiksholms

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 114 Offentligt Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere