Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)"

Transkript

1 PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

2 Dagsorden 1. Lånereglernes formål 2. Om låne- og deponeringsreglerne 3. Udvikling og omfang af kommunal og regional gældsætning 4. Om energirenovering og it i aftale om kommunernes økonomi for Om valutalån og finansielle instrumenter i aftale om finansloven for 2011 og kommissorium for udvalg om kommunernes låntagning 6. Om omlægning af lån samt anvendelse af valutalån og derivater i aftale om kommunernes økonomi for Sammenfatning og fremtidig modernisering af lånereglerne

3 Lånereglernes formål Det er et almindeligt kommunaløkonomisk princip, at kommunerne som udgangspunkt skal egenfinansiere egne anlæg uden låntagning. Særlovgivning samt lånebekendtgørelsen giver med henvisning til lov om kommunernes styrelse adgang til låntagning på udvalgte områder. Lånebegrænsningen er begrundet i: Samfundsmæssige og finanspolitiske styringshensyn, der tilsiger statslig regulering af kommunernes anlægsaktiviteter og lign. på udvalgte områder. Hensynet til fremtidige kommunalbestyrelsers finansielle dispositionsfrihed uden større bindinger som følge af nuværende bestyrelsers gældsætning.

4 Om låne- og deponeringsreglerne Lånebekendtgørelsen regulerer kommunernes lånevilkår herunder adgang til lånetyper og løbetider m.v. Lånebekendtgørelsen anviser en automatisk låneadgang på forsyningsområdet samt på det skattefinansierede område til bl.a. energirenovering, jordforsyning og færgeruter m.v. Det er muligt at leje og lease ejendomme og anlæg mod deponering svarende til benyttedes værdi. Det sidestiller ejerskab og lejemål. Lånereglerne omfatter en generel adgang til låneomlægning som følge af hensynet til, at kommunerne kan optage fordelagtige lån.

5 Udviklingen i kommunal og regional langfristede gæld i mia. kr. fra Mia. kr Regional langfristet gæld (mia. kr.) Kommunal langfristet gæld (mia. kr.)

6 Kommunefordelt langfristet gæld i kr. per indbygger ultimo Langfristet gæld i kr. pr. indb Landsgennemsnit 0

7 Kommunefordelt langfristet gæld i kr. per indbygger ultimo 2010 < kr pr indb kr pr indb kr pr indb > kr pr indb

8 Om energirenovering og it-investeringer i aftale om kommunernes økonomi for 2011 Uddrag af aftale af 12. juni 2010 mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011: Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i dag har gode muligheder for at låne til energibesparende investeringer, herunder til såkaldte ESCO-projekter. Derudover vil parterne i fællesskab undersøge, om der er behov for at justere gældende regler yderligere med henblik på at understøtte rentabel energirenovering og energieffektivisering i kommunerne. Der er enighed om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet igangsætter et arbejde vedrørende en model for låneoptag til større IT-investeringer med et dokumenteret effektiviseringspotentiale.

9 Om valutalån og finansielle instrumenter i aftale om finansloven for 2011 Overgangen fra finanskrise til gældskrise i de sydeuropæiske lande gav i løbet af 2010 politisk fokus på risici ved eksponering i udenlandsk valuta, herunder i schweizerfranc (CHF). Styrkelsen af schweizerfrancen hang sammen med at investorerne søgte mod en sikker havn. Uddrag af aftale af 8. december 2010 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokratrene om finansloven for 2011 : Kommunernes gælds- og formueforvaltning Der er indikationer på, at nogle kommuner i gælds- og formueforvaltningen anvender avancerede finansielle instrumenter og lån i fremmed valuta, som ikke nødvendigvis afspejler et behov for at afdække kommunale risikoeksponeringer. Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om, at der ikke skal foretages finansiel spekulation for borgernes penge. Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte et arbejde, der skal belyse kommunernes nuværende gælds- og formueforvaltning. Som led heri skal det blandt andet overvejes, om der bør ske en regulering af kommunernes muligheder for at optage lån i fremmed valuta samt anvende afledte finansielle instrumenter. Arbejdet skal afsluttes i foråret 2011.

10 Kommissorium for udvalg om kommunernes låntagning Som opfølgning på aftale om kommunernes økonomi for 2011 blev der i december 2010 nedsat et udvalg med henblik på at: 1. Undersøge behovet for at justere gældende låneadgang til energibesparende foranstaltninger (energirenovering). 2. Udarbejde en model for låneadgang til større it-investeringer med et dokumenteret effektiviseringspotentiale. Arbejdet fulgte også op på finanslovsaftalen for 2011 med henblik på at belyse kommunernes nuværende gælds- og formueforvaltning, herunder om kommunernes: 3. Låntagning i udenlandsk valuta (valutalån). 4. Anvendelse af finansielle instrumenter (derivater). Udvalget har været sammensat af repræsentanter fra KL, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand). Udvalget kunne inddrage øvrige relevante parter i dets arbejde, herunder eksempelvis Klima- og Energiministeriet, Finanstilsynet, Nationalbanken og KommuneKredit.

11 Om omlægning af lån og anvendelse af valutalån samt derivater Siden 1985 har kommunerne kunnet låne i udlandet og i udenlandsk valuta. Låne-bekendtgørelsen indeholder ingen begrænsninger med hensyn til, hvor eller i hvilken valuta kommunerne kan optage lån. Den generelle adgang til at omlægge lån omfatter også en adgang til at anvende derivater, der er fællesbetegnelsen for finansielle instrumenter såsom terminsforretninger, swaps og optioner m.v. Udvalget undersøgte kommunernes gældsforvaltning pr. 31. december 2010: Den samlede kommunale gældsætning er ca. 77 mia. kr. uden leasingaftaler. Kommunerne har optaget udækkede lån i schweizerfranc (CHF) for ca. 5,8 mia. kr. Komplekse swaps udgjorde ca. 3,8 mia. kr. ud af en portefølje af swaps på ca. 21,1 mia. kr.

12 Kommunal anvendelse af valutalån optaget i private pengeinstitutter og KommuneKredit per 31. december % 6% 0% Kommunal gæld i DKK (66,5 mia. DKK) Kommunal gæld i CHF (5,4 mia. DKK) Kommunal gæld i EUR (4,8 mia. DKK) 87% Kommunal gæld i JPY (0,01 mia. DKK)

13 Om valutalån og derivater i aftale om kommunernes økonomi for 2012 Uddrag af aftale af 4. juni 2011 mellem regeringen og KL i aftale om kommunernes økonomi for 2011: Kommunernes gælds- og formueforvaltning I forlængelse af finanslovsaftalen for 2011 har en arbejdsgruppe undersøgt kommunernes låntagning i fremmed valuta samt brug af finansielle instrumenter. Der er enighed om, at den kommunale lånebekendtgørelse tilpasses, så kommuner ved låntagning i udenlandsk valuta fremadrettet alene må være sluteksponeret i danske kroner eller euro. Samtidig skal kommunerne fremadrettet ved indgåelse af nye aftaler alene kunne indgå terminsforretninger og almindelige rente- og valutaswaps uden optionselementer. Endvidere er der enighed om at skærpe kravene til oplysning om brug af finansielle instrumenter. Med kommuneaftalen for 2012 har KL og staten aftalt, at kommuner fremover kun må optage lån i danske kroner eller euro samt anvende simple rente- og valutaswaps uden optioner.

14 Bl.a. følgende derivater må ikke anvendes fremover: - Caps: En rentecap er en række af optioner på renten. Køberen af caps kan beskytte mod stigende renter på sit lån. - Floor: Et Rentefloor er en række af optioner på renten. I de fleste tilfælde sælges et Floor med henblik på at finansiere et samtidigt køb af en Cap; en såkaldet Collar - Collar: En Rentecollar består af en købt Cap og et solgt Floor. Præmien på salget af et Floor bruges som regel til at finansiere købet af en Cap. - Swaption: En option på en Renteswap. Giver muligheden for at indgå en Renteswap på et på forhånd aftalt tidspunkt - Cancellerbar swap: Cancellerbar swaps er en pakke bestående af en swap og én eller flere solgte swaptioneren Cancellerbar swap har låntager en fast kendt rente, som er lavere end renten på almindelige renteswap - Barriere swap (knock-out-swap) : Barriere swap er en bred betegnelse for swaps med forskellige barrierer - Step-up-Swap : En Step-up Swap øger enten hovedstolen eller den faste rente i løbet af swappens løbetid. - Indekseret swap: Indekserede swaps tilhører kategorien af swaps, hvor låntager betaler en rente som afhænger af udviklingen i et indeks eller forskellen mellem to eller flere indeks. Se bilag i udvalgsrapport om kommunernes låntagning fra juni 2011.

15 Kommunale derivataftaler i private pengeinstitutter og KommuneKredit i mia. kr. per 31. december 2010 Komplekse swaps for ca. 3,8 mia. kr., der er reduceret med ca. 2,6 mia. kr. som følge af Furesø-aftalen af 8. marts 2011

16 Forventning til en kommende lånebekendtgørelse 1. Energirenovering: Omfatte energibesparende foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet. 2. It-investeringer: Lånepuljen for 2012 vedr. kvalitetsfondsprojekter omfatter også it-investeringer (it er ikke omfattet af lånebekendtgørelsen) 3. Valutalån: En kommune må fremover ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro. 4. Derivater: En kommune må fremover kun anvende simple rente- og/eller valutaswaps uden optioner. Dvs.: En ny kommunal lånebekendtgørelse og -vejledning vil nærmere beskrive adgangen til at anvende derivater i 2012.

17 Sammenfatning og fremtidig modernisering af lånereglerne Udviklingen viser forøget gældsætning i kommuner og regioner, og denne er ulige fordelt blandt landets kommuner. Med aftale om kommunernes økonomi for 2012 er kommunernes og statens anvendelse af valutalån og derivater ligestillet. Endelig fremgår følgende af regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 på side 63: Regeringen vil give kommuner og regioner bedre mulighed for at gennemføre nyttige, nødvendige og rentable investeringer, f.eks. inden for energirenovering og velfærdsteknologi. I den forbindelse vil regeringen modernisere låne- og deponeringsreglerne for investeringer, der gennem fremtidige driftsbesparelser sikrer en fornuftig rentabilitet.

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel

Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel Aftale om kommunernes økonomi for 2012 Nyt kapitel 4. juni 2011 1. Regeringens aftaler om Reformpakken 2020 Dansk økonomi står over for betydelige udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

+ administrationen i øjeblikket gennemfører

+ administrationen i øjeblikket gennemfører RadiX FURESØ Ny Furesøaftale Medlem af byrådet, medlem af ØU, formand for KFIU Helle Katrine Møller hellekat@gmail.com Kære med-radikale, Så har vi endelig fået en ny og meget bedre udgave af Furesøaftalen

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 17. december 2013. Nr. 1580. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. I medfør af 41, 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse,

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere