Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer"

Transkript

1 Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni

2 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen. Henv endelse om publikationen kan i øv rigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade Københav n K T Omslag: Studio Parris Wakef ield Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund/indledning Aftaletekst fra Aftale om justeringer af udligningssystemet Beskrivelse af den nuværende ordning og baggrund... 4 Det nuværende tils kud til kommuner med mindre øer Øvrige tilskud: Ø-kortordningen Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Resultater for de enkelte udgiftsområder Resultater for merudgifter fordelt på kommuner Opgørelse af driftsresultat for færgedriften Overvejelser Overvejelser om sammenhæng til ø-kortordning Overvejelser om objektive kriterier og opstilling af Model Overvejelser om modelkriterier og opstilling af Model Sammenfatning Bilag 1. Oplysningsskema Bilag 2. Ændringer i pct. af bes katningsgrundlag

4 Del 1 1. Baggrund/indledning Nyt kapitel 1.1 Aftaletekst fra Aftale om justeringer af udligningssystemet Der er enighed om at forøge tilskuddet til kommuner med øer med i alt 15 mio. kr. årligt. Det forudsættes i den forbindelse, at der med virkning fra 2014 sker en modernisering af fordelingsnøglen for tilskuddet til driften af færgeruterne. Det forudsættes ligeledes, at forhøjelsen kan bruges til finansiering af f.eks. gratis godstransport, gratis persontransport i turistyders æ- sonen (april til september) samt etablering af et færgesekretariat. Desuden fremgår af punkt 3 i appendiks 3 til aftalen vedrørende det videre arbejde i Finansieringsudvalget bl.a. at: Fordelingen af puljen for så vidt angår driftsstøtten hviler på et datagrundlag af ældre dato, som stammer tilbage fra den periode, hvor der både blev ydet tilskud fra staten og fra amtskommunerne. Udvalget kan anmodes om, bl.a. på baggrund af de senere års erfaringer med kommunernes drift af færgeruterne, at tilvejebringe et moderniseret grundlag for fordeling af puljens driftsstøtte-del. Udvalget anmodes i forlængelse heraf om at tilvejebringe et ajourf ørt fordelingsgrundlag for den relevante del af støtteordningen, herunder driftsstøttedelen og de ø-betingede merudgifter. Udvalget skal i den forbindelse bl.a. overveje: ordningens sammenhæng til andre støtteordninger (den såkaldte ø-kort ordning), og i hvilket omfang der kan anvendes objektive kriterier for tilskudsfordelingen Udvalget kan inddrage ekstern ekspertise i sit arbejde. Udvalget afrapporterer om dette område i april Beskrivelse af den nuværende ordning og baggrund I forbindelse med kommunalreformen blev trafikstøtteordningen til de mindre øer omlagt til et generelt tilskud til kommuner med mindre øer. Omlægningen skete på baggrund af anbef a- 4

5 Del 1 Baggrund/indledning lingerne i rapporten fra udvalget vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud, som blev offentliggjort i juni Omlægningen blev udmøntet i aftale om en kommunal finansieringsreform, som blev indgået den 27. februar Aftalen medførte, at tilskud fremover skulle ydes som et særligt generelt tilskud til de kommuner, hvor de danske småøer er beliggende. Denne ordning blev tilført såvel færgestøtteordningen (både de hidtidige statslige og amtslige tilskud) og den andel af særtilskudspuljen, der indtil da blev udbetalt til disse kommuner med begrundelse i deres særlige ø-udgifter. Argumentationen herfor var bl.a., at man ønskede at minimere statens detailadministration samtidig med, at det var i tråd med reformens ambition om at fremme det kommunale selvstyre og derved få beslutningerne tættere på borgerne. I den gamle færgestøtteordning var princippet, at stat, amt og kommune hver skulle bære en tredjedel af udgifterne. I og med at der alene indgår de hidtidige stats- og amtsandele i det nye generelle tilskud, er det således også i den nye ordning forudsat, at kommunen skal bære en del af både drifts- og investeringsudgiften ved færgetrafik. Med omlægningen blev der ikke fjernet midler fra tilskudsordningen. Hele ø-tilskuddet fremskrives nu årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor, hvor den tidligere ydelsesstøtte ikke blev fremskrevet. Den tidligere ydelsesstøtte ville bortfalde, når færgerne var betalt og afdragene dermed betalt, hvilket typisk er efter år. En færges levetid må forventes at være længere end denne periode. Hensigten med den nye ordning er, at investeringsstøttedelen af ø-tilskuddet, skal medfinansiere den årlige afskrivning på færger. Ordningen er således uafhængig af den til enhver tid gældende låneoptagelse til færger og færgelejer, herunder renteomkostninger. Ved at medfinansiere afskrivningen bidrager tilskuddet således til enten betaling af nuværende afdrag (ved nyere færger og færgelejer) eller opsparing til nye færgeinvesteringer (ved gamle færger og færgelejer). Da tilskuddet ydes som et generelt tilskud, er det således den enkelte kommunes ansvar at sikre denne opsparing. Det skal samtidig bemærkes, at investeringer i færger og færgelejer til besejling af de mindre øer er omfattet af kommunernes automatiske låneadgang. Enkelte kommuner har oplevet et særligt økonomisk pres i forbindelse med anskaffelse af en ny færge på trods af den investeringsstøtte, som indgår i det generelle tilskud. I denne sammenhæng kan det nævnes, at der fra statslig side i perioden var afsat i alt 260 mio. kr. i færgepuljer, hvorfra der blev givet tilsagn om støtte til et antal kommuners færgeinvesteringer. 1.3 Det nuværende tilskud til kommuner med mindre øer Det nuværende generelle tilskud til kommuner med mindre øer er fastlagt i lov nr. 499 af 7. juni 2006 Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 5

6 Del 1 Baggrund/indledning Ifølge 20 i loven yder Økonomi- og Indenrigsministeriet et årligt tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet udgør 71,7 mio. kr. i 2006 priser. Tilskuddet reguleres fra og med 2007 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Det fremgår videre af loven, at de kommuner med mindre øer, der modtager tilskud, omfatter: Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Lolland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Svendborg, Haderslev, Aabenraa, Esbjerg, Horsens, Hedensted, Struer, Norddjurs, Odder, Skive og Aalborg. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler om fordelingen af tilskuddet. I 2012 udgør tilskuddet 88,4 mio. kr., og det fordeles til kommunerne således: 1) 53,3 mio. kr. fordeles efter den tidligere driftsstøtte fra staten og amterne for årene samt til kompensation vedrørende lønsumsafgift. 2) 12,5 mio. kr. fordeles således, at Kalundborg modtager 2,7 mio. kr., Slagelse modtager 1,7 mio. kr., Lolland modtager 3,6 mio. kr., Faaborg-Midtfyns modtager 1,0 mio. kr., Langeland modtager 0,4 mio. kr. og Skive modtager 3,0 mio. kr. 3) 22,6 mio. kr. fordeles som investeringsstøtte, hvoraf 5,6 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager kr. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Den del af det generelle ø-tilskud, der stammer fra den hidtidige investeringsstøtte er således fordelt ud fra fire objektive kriterier: 1) et grundbeløb efter folketal og efterfølgende 2) 45 procent forholdsmæssigt efter folketal, 50 procent forholdsmæssigt efter sejlafstand og 5 procent efter øernes areal. Ø-tilskuddet er som nævnt et generelt tilskud og dermed ikke øremærket til færgedriften eller andre ø-relaterede formål. Tabel 1. viser den faktiske udmøntning af tilskuddet i 2012, som anvendes til sammenligningsgrundlag i undersøgelsen. I 2013 ydes i alt 89,7 mio. kr. til kommunerne med mindre øer. 6

7 Del 1 Baggrund/indledning Tabel 1 Sammensætning af 20 Ø-tilskuddet for 2012 i t.kr. K.nr. Øsamfund Drifts- støtte Investerings- støtte Særtilskud I alt 316 Holbæk Orø Kalundborg Sejerø/Nekselø Slagelse Agersø/Omø Lolland Askø/Femø/ Fejø Assens Baagø Faaborg- Midtf y n Av ernakø/ Ly ø/bjørnø Sv endborg Drejø/Skarø/ Hjortø Langeland Stry nø Ærø Birkholm Haderslev Aarø Esbjerg Mandø Aabenraa Barsø Horsens Endelav e Struer Venø Norddjurs Anholt Odder Tunø Hedensted Hjarnø Skiv e Fur Aalborg Egholm I alt Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet 7

8 Del 1 Baggrund/indledning 1.4 Øvrige tilskud: Ø-kortordningen Transportministeriet administrerer den såkaldte ø-kortordning, som blev besluttet som led i en politisk aftale fra 1998 (Pinsepakken) mellem den daværende S-R regering, SF og Enhedslisten. Formålet er at sikre gratis person-, cykel-, og invalidebiltransport med færge til og fra 26 småøer med virkning fra den 1. januar Ordningen omfatter personer, der har folkeregisteradresse på de pågældende øer. Administrationen af ordningen varetages af Trafikstyrelsen, og der er ved aftale fastsat en kompensation for det indtægtstab, som de pågældende kommuner pådrages i forbindelse med den gratis befordring af øboerne. Kompensationen blev fastlagt gennem en registrering for hele 2001 af antal gratis overførte passagerer og indtægtstabet, som ordningen medførte. Ordningen pris- og lønreguleres årligt på finansloven. Takststigninger ud over pris- og lønreguleringen kompenseres således ikke. I 2012 er der udbetalt 8,4 mio. kr. i tilskud. Tabel 2 viser fordelingen af midlerne fra ø-kortordningen på de enkelte kommuner og ruter i

9 Del 1 Baggrund/indledning Tabel 2 Fordeling af ø-kortordningen i 2012 i Kr. Rute 2012 Holbæk Orø-Holbæk Kalundborg Nekselø-Hav nsø Kalundborg Sejerø-Hav nsø Slagelse Omø-Stigsnæs Slagelse Agersø-Stigsnæs Lolland Askø-Bandholm Lolland Fejø-Kragenæs Lolland Femø-Kragenæs Assens Baagø-Assens Faaborg-Midtfyn Ly ø/av ernakø-fåborg Faaborg-Midtfyn Bjørnø-Fåborg Svendborg Skarø/Drejø-Sv endborg Svendborg Hjortø-Sv endborg Langeland Stry nø-rudkøbing Ærø Birkholm-Marstal Haderslev Aarø-Aarøsund Aabenraa Barsø-Barsø-Landing Horsens Endelav e-snaptun Struer Venø-Kleppen Norddjurs Anholt-Grenå Odder Tunø-Hou Hedensted Hjarnø-Snaptun Skive Fur-Branden Aalborg Egholm-Aalborg I alt Kilde: Trafikstyrelsen 9

10 Del 2 2. Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Nyt kapitel Til udvalgets arbejde er der indhentet oplysninger til opgørelse af, hvilke løbende merudgifter ø-kommunerne har på de forskellige serviceområder (bilag 1). Med merudgifter forstås den fordyrelse af serviceydelser på en ø, som ø-kommunerne har, i forhold til udgifterne i forbindelse med frembringelse af tilsvarende serviceydelse på fastlandet. Merudgifterne svarer således til de driftsudgifter, kommunen ikke skulle afholde, hvis øen havde været landfast med den øvrige del af kommunen. Alle 19 kommuner, som modtager tilskud efter 20 i lov om udligning og generelle tilskud, har indberettet oplysninger om de merudgifter (netto), ø-kommunerne har haft i regnskabsåret 2012 som følge af deres særlige geografiske struktur. Nogle kommuner har indberettet meget detaljerede udgiftsopgørelser med enkeltposter på få hundrede kroner, mens andre kommuner givet har set bort fra merudgifter under en vis størrelse og alene indberettet merudgifter af betydning på de enkelte udgiftsområder. Til belysning af driftsresultatet for færgedriften er der foretaget opgørelse af nettodriftsudgifterne til færgedrift i de kommunale regnskaber for Gennem den kommunale indberetning er der desuden indhentet oplysninger om nettodriftsresultatet for færgedriften i regnskabsåret 2012, som endnu ikke forligger hos Danmarks Statistik. Oplysningerne er efterfølgende valideret hos kommunerne. 2.1 Resultater for de enkelte udgiftsområder 2012 De 19 kommuner, som modtager tilskud efter 20 i lov om udligning og generelle tilskud, har indberettet merudgifter i forbindelse med de mindre øer for i alt 157,5 mio. kr. i Tabel 3. viser den procentvise fordeling af de indberettede merudgifter i

11 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Tabel 3 Procentvis fordeling af indberettede kommunale merudgifter 2012 Udgiftstype Pct. Færge- og havnedrift 78,0 Kommunale v eje 1,4 Øvr. Teknik 1,6 Folkeskole 8,5 Bef ordring af grundskoleelev er 0,4 Øv r. merudgif ter til underv isning og kultur 0,7 Dagtilbud til børn og unge 2,0 Øv r. merudgif ter v edr. børn på det sociale område 0,0 Ældre og handicappede 6,3 Øv r. merudgif ter på det sociale område 0,0 Administrativ e merudgif ter 0,5 Ev t. øv rige merudgif ter 0,6 Total 100,0 Kilde: Kommunale indberetninger 2012 De største merudgifter for kommunerne er ikke overraskende forbundet med færge- og havnedriften, som dækker 78 pct. af udgifterne svarende til i alt 122,9 mio. kr. Udgifter til beredskab (brand) udgør den væsentligste merudgift på det tekniske område for kommunerne med de mindre øer. Merudgifterne til de kommunale veje på øerne fremgår af tabel 3 at være nogenlunde tilsv a- rende udgifterne på det øvrige tekniske område. Dette dækker dog over et markant bidrag (0,34 pct.) fra Esbjerg kommunes udgifter til låningsvejen til Mandø, hvilket træder i stedet for den færgerute, som udgør forbindelsen til de øvrige mindre øer. De store serviceområder: Folkeskole, dagtilbud og udgifter til handicappede og ældreomsorg på øerne vejer også tungest i kommunernes driftsudgifter. Merudgifterne består f.eks. i væsentlig større omkostninger pr. elev i skoledriften og pr. barn på dagtilbud. I ældreomsorgen optræder merudgifterne typisk i forbindelse med vente-/spildtid for hjemmeplejen i forhold til det visiterede antal timer. Samlet set har kommunerne med de mindre øer indberettet mer- 11

12 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter udgifter for i alt 26,5 mio. kr. på disse tre serviceområder, svarende til henholdsvis 8,5 pct., 2pct. og 6,3 pct. af de samlede merudgifter. Samlet set udgør merudgifterne forbundet med færgedrift, folkeskole, dagtilbud og ældrehandicapområdet ca. 95 pct. af merudgifterne svarende til knap 150 mio. kr. 2.2 Resultater for merudgifter fordelt på kommuner I de følgende afsnit fremlægges en merudgiftsopgørelser, der bl.a. sættes i forhold til befolkningstallet på de enkelte øer og i forhold til indbyggertallet i kommunerne, hvor øerne er beliggende. Af tabel 4 fremgår befolkningstallet for øerne og kommunerne. 12

13 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Tabel 4 Befolkning på øer og i kommuner 2012 Ø Ø-befolkning 2012 Befolkning i kommunen 2012 Holbæk Orø Kalundborg Slagelse Nekselø Sejerø Agersø Omø Lolland Askø Fejø Femø Assens Bågø Faaborg-Midtfyn Av ernakø Bjørnø Ly ø Svendborg Skarø Drejø Hjortø Langeland Stry nø Ærø Birkholm Haderslev Årø Esbjerg Mandø Aabenraa Barsø Horsens Endelav e Struer Venø Norddjurs Anholt Odder Tunø Hedensted Hjarnø Skive Fur Aalborg Egholm I alt Kilde: Nøgletal.dk og Danmarks Statistik. Øen Fur (842) i Skive og Orø (831) i Holbæk udgør de folkerigeste øer blandt de 27 småøer, og tilsammen bor der ca. 36 pct. af småøernes befolkning på disse to øer. Fejø (489), Sejerø (358) og Strynø (221) har mellemstore befolkninger. Lidt under halvdelen (11) af småøerne har en befolkningsstørrelse på mellem beboere. Et næsten tilsvarende antal (10) småøer har et beboerantal på under 100, med Birkholm (11) i Ærø og Hjortø (8) i Svendborg som de absolut mindste øer befolkningsmæssigt. Pr. 1/ bor der samlet set 4669 personer på de 27 småøer. 13

14 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Af tabel 5 fremgår de samlede merudgifter fordelt på kommunerne med de mindre øer. I alt kan merudgifterne for 2012 opgøres til 157,5 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig merudgift pr. øbo på kr. Merudgifterne til færgedriften inkl. havnedrift udgør, som beskrevet i tabel 3, 78 pct. af merudgifterne, hvilket svarer til ca. 123 mio. kr. De øvrige merudgifter, hovedsageligt forbundet med de store serviceområder skole, dagtilbud og ældre, udgør således 22 pct. svarende til ca. 34,5 mio. kr. i

15 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Tabel 5 Samlede merudgifter fordelt på kommuner Merudgifter til ø(er) T.kr. Kr. pr. øbo Kr. pr. indbygger I alt i pct. af beskatningsgrl. Holbæk ,08 pct. Kalundborg ,21 pct. Slagelse ,14 pct. Lolland ,38 pct. Assens ,04 pct. Faaborg-Midtfyn ,15 pct. Svendborg ,09 pct. Langeland ,27 pct. Ærø ,10 pct. Haderslev ,05 pct. Esbjerg 1.091* ,01 pct. Aabenraa ,03 pct. Horsens ,12 pct. Struer ,12 pct. Norddjurs ,22 pct. Odder ,16 pct. Hedensted ,04 pct. Skive ,13 pct. Aalborg ,02 pct. I alt ,10 pct. Anm.: *Esbjerg har ikke udgifter til færgedrift, da forbindelsen til Mandø sker via en låningsvej. Kilde: Kommunale indberetninger, Nøgletal.dk og Danmarks Statistik. Det bemærkes, at den gennemsnitlige merudgift pr. øbo i kommunen dækker over en betydelig variation: kr. pr. øbo på Orø i Holbæk og kr. pr. øbo på Egholm i Aalborg. 15

16 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Opgøres merudgifterne pr. indbygger i kommunerne med de mindre øer er gennemsnitsudgiften 143 kr. pr. indbygger. Dette beløb dækker over en variation fra 558 kr. pr. indbygger i Lolland til 9 kr. pr. indbygger i Esbjerg. Opgjort som merudgifter pr. indbygger i procent af beskatningsgrundlaget pr. indbygger i kommunerne udgør merudgifterne i 2012 under et i alt 0,10 pct. af beskatningsgrundlaget i kommunerne med de mindre øer. Lolland har de største ø-relaterede merudgifter (0,38 pct.) målt som procent af beskatningsgrundlaget pr. indbygger. 2.3 Opgørelse af driftsresultat for færgedriften Ud fra de kommunale regnskaber er nettodriftsudgifterne (driftsudgifter minus indtægter) til færgedrift opgjort for perioden Det bemærkes, at der for flere kommuners vedkommende sker en regnskabsmæssig sammenblanding med udgifter til andre færgeruter. A l- le kommuner er derfor blevet bedt om at validere og afstemme nedestående regnskabsoplysninger i forhold til færgedriften til de mindre øer. 16

17 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Tabel 6 Nettodriftsudgifter for den kommunale færgedrift (12-PL.) * Holbæk Kalundborg Slagelse Lolland Assens Faaborg- Midtfyn Svendborg Langeland Ærø Haderslev Aabenraa Horsens Struer Norddjurs Odder Hedensted Skive Aalborg I alt Anm.: *Esbjerg indgår ikke i tabel, da forbindelsen til Mandø sker via en låningsvej. Kilde: Danmarks Statistik de kommunale regnskaber og kommunale indberetninger Som det fremgår af tabel 6 har der under ét været en stigning i de samlede kommunale nettodriftsudgifter i forbindelse med færgedriften til de mindre øer fra 98 mio. kr. årligt i 2007 til 119 mio. kr. 2012, hvilket svarer til en stigning på ca. 21 pct. Mellem er der sket en stigning i nettodriftsudgifterne på ca. 7 pct. Tilsvarende stigningsrater genfindes blandt de øvrige år, der dog også inkluderer et fald og en neutral udgiftsudvikling i mellem årene. Stigningen fra forklares i de kommunale indberet- 17

18 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter ninger med eksempelvis enkeltudbetalinger af løn og pension, ekstra vedligeholdelsesudgifter, indkøringsudgifter på nyt materiel, men også med stigende udgifter til brændstof og v i- gende indtægter. Det skal bemærkes til opgørelsen i tabel 6, at nettodriftsudgifterne på nogle ruter inkluderer dokning og større vedligeholdelsesopgaver mens disse udgifter på andre ruter føres som anlægsudgifter, og dermed ikke indgår i opgørelsen af nettodriftsudgifterne. Dette forhold kan medføre variation i driftsudgifterne mellem de enkelte år og mellem færgeruterne til de mindre øer. Endvidere indgår afdrag på lån til færger og færgelejer ikke i opgørelsen, da disse udgifter medfinansieres af den investeringsstøtte som staten yder til kommunerne med mindre øer, jf. beskrivelsen af den nuværende tilskudsordning ovenfor. Figur 1. viser udviklingen i nettodriftsudgifterne for færgedriften til de mindre øer. 18

19 Nettodriftsudgifter T.Kr. Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Figur 1. Nettodriftsudgifter for færgedriften til de mindre øer (12-PL) T.Kr

20 Del 3 3. Overvejelser Nyt kapitel Det fremgår af del II, at der er betydelige merudgifter forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen. Opgjort på baggrund af de kommunale indberetninger udgjorde merudgifterne i 2012 gennemsnitlig kr. pr. øbo. Dette gennemsnit dækker dog over betydelige variationer, jf. tabel 5. Færgedriften er den absolut største merudgift forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen. Denne udgift udgør isoleret set knap 80 pct. af merudgifterne som kommunerne har oplyst for De store serviceområder: Folkeskole, dagtilbud og udgifter til handicappede og ældreomsorg er forbundet med de væsentligste merudgifter blandt de øvrige serviceområder. Disse omr å- der udgør ca. 17 pct. af de indberettede merudgifter i Indberetningen af merudgifter er baseret på et enkelt regnskabsår Dette giver en vis usikkerhed om profilen på merudgifterne forbundet med at være kommune med en eller flere mindre øer. Omvendt er merudgifterne forbundet med færgedriften så tungtvejende, at det er vanskeligt at forestilles sig en markant ændret udgiftsprofil. Udviklingen fra en tidligere opgørelse af de kommunale merudgifter forbundet med de mindre øer i indikerer, at tendensen går i retning af, at andelen af merudgifter forbundet med færgedriften forøges set i forhold til de samlede merudgifter. I 1994 udgjorde andelen af merudgifter forbundet med færgedriften således ca. 60 pct. og i 2012 opgøres disse til knap 80 pct. rnes nettodriftsudgifter forbundet med færgedriften til småøerne er opgjort på basis af regnskabstallene fra , og opgørelsen er efterfølgende afstemt og valideret hos kommunerne. Regnskabsopgørelsen for kommunernes drift af færgerne til småøerne viser, at der har været en generel stigning i nettodriftsudgifterne fra på ca. 21 pct. Stigningen i perioden dækker over mindre udsving. rnes merudgifter ud over færgedriften er på basis af oplysningerne for 2012 opgjort til i alt ca. 34,5 mio. kr., og merudgifterne opgjort pr. indbygger i kommunerne er forholdsvis 1 Rapport fra arbejdsgruppen om ø-kommunernes økonomiske forhold, Indenrigsministeriet juli

21 Del 3 Overvejelser beskedne. For 9 ud af 19 kommuner er merudgifterne under 10 kr. pr. indbygger i kommunen. Seks kommuner modtager i dag, på baggrund af en historisk opgørelse (1994) af ø- kommunernes økonomiske forhold, et særtilskud efter 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, jf. tabel 1. Dette tilskud er fastsat med udgangspunkt i beliggenhedskommuner med en væsentlig mindre økonomisk bæredygtighed, end det er tilfældet efter kommunalreformen i På denne baggrund kan det overvejes, at omlægge tilskuddet til et generelt tilskud fordelt efter objektive kriterier. 3.1 Overvejelser om sammenhæng til ø-kortordning Ø-kortordningen som administreres af Trafikstyrelsen har til formål at sikre gratis person-, cykel-, og invalidebiltransport med færge til og fra småøerne. Ordningen omfatter personer, der har folkeregisteradresse på de pågældende øer, og Trafikstyrelsen udbetaler hvert år et tilskud til de kommuner som deltager i ordningen, jf. tabel 2. I 2012 er der udbetalt i alt 8,4 mio. kr. Tilskuddet fra Trafikstyrelsen træder i stedet for øboernes betalinger for de nævnte billettyper på de enkelte ruter, og som sådan betaling indgår tilskuddet i kommunernes årlige indtægter i forbindelse med færgedriften. Ø-kortordningen er således et øremærket tilskud og er dermed forskelligt fra det generelle tilskud, som fordeles på baggrund af 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. 3.2 Overvejelser om objektive kriterier og opstilling af Model 1 Indledningsvis skal det bemærkes, at de mindre øer alle er unikke i form af befolkningsstørrelse, demografi, erhvervsstruktur og forholdene knyttet til transporten f.eks. sejlafstand. Det er vanskeligt at sætte så forskelligartede enheder på formel. Udgiftsprofilen for merudgifterne er som beskrevet i væsentlig grad præget af udgifterne til færgedriften. I forbindelse med merudgifterne til de større serviceområder forventes befolkningsstørrelsen og afstanden til fastlandet dog også at være rammesættende faktorer for merudgifterne forbundet med øerne i de enkelte kommuner. Endelig skal det også anerkendes, at lokalpolitiske prioriteringer har betydning for merudgifterne forbundet med øerne. To kriterier vurderes umiddelbart at være relevante i forhold til anvendelse af objektive kriter i- er i forbindelse med fordeling af tilskud til kommunerne med de mindre øer: Øernes befolkningstal og færgernes sejlafstand. Disse kriterier anvendes også ved fordelingen af investeringsstøtten, som udmøntes som led i det samlede statstilskud til kommunerne med mindre øer i den nuværende tilskudsordning. I 21

22 Del 3 Overvejelser fordelingen af investeringsstøtten indgår desuden øernes areal som kriterium. Vægtningen af kriteriet er dog kun på 5 pct., og det vurderes, at der med henblik på forenkling af modellen kan ses bort fra dette. Befolkningstallet vurderes, at have en vis sammenhæng med det samlede transportbehov til og fra øerne. Befolkningstallet indvirker ligeledes på behovet for kommunal service, idet at en stor ø-befolkning alt andet lige vil inkludere et større antal børn med pasningsbehov og et større antal skolesøgende børn samt et større antal ældre som kan have behov for ældreomsorg. Sejlafstanden til fastlandet medfører flere direkte omkostninger ved færgedriften, f.eks. gennem højere brændstofforbrug ved større afstande. Sejlafstanden vil ligeledes medføre flere omkostninger forbundet med øgede sikkerhedskrav og krav om bemanding. Omvendt vil store sejlafstande formentlig også medføre en begrænsning i antal daglige afgange. Sejlafstand vurderes desuden at påvirke behovet for at have lokale servicetilbud f.eks. en skole på en ø, som ligger langt fra fastlandet. Modelberegning 1: Tilskudsfordeling på objektive kriterier alene. Den nuværende driftsstøtte og særtilskudsmidlerne fordeles forholdsmæssigt baseret på øernes befolkningstal og sejlafstanden til fastlandet. Kriterierne vægtes med 50 pct. i modellen. Modelberegningen tager udgangspunkt i tilskudsfordelingen for Det skal desuden bemærkes, at det samlede 20-tilskud også indeholder investeringsstøtte på i alt 23 mio. kr. Dette tilskud er fastlagt på baggrund af et udvalgsarbejde i 2004, og er i dag fordelt efter objektive kriterier. Investeringsstøtten indgår derfor ikke i modelberegningen. 22

23 Del 3 Overvejelser Tabel 7 Fordeling af tilskud på baggrund af objektive kriterier (Kr.) (2) Driftsstøtte (1) + 15 mio. kr. Driftsstøtte fordelt efter 2013 objektive kriterier Diff. (1)-(2) i pct. (3) Særtilskud fordelt efter objektive kriterier (4) Model 1 SUM fordelt med objektive kriterier (2)+(3) (5) Tilskud 2013 Driftsstøtte og særtilskud Diff. ift. Tilskud 2013 (4)-(5) Kalundborg % Holbæk % Slagelse % Lolland % Assens % Faaborg- Midtfyn % Ærø % Langeland % Svendborg % Haderslev % Aabenraa % Esbjerg* % Horsens % Hedensted % Struer % Norddjurs % Odder % Skive % Aalborg % I alt % Anm.: *Esbjerg er holdt ude af beregningerne, da kommunen ikke afholder udgifter til færgedrift som følge af låningsvejen til Mandø. 23

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 39 Offentligt UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Redegørelse om de små øer Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget Landdistrikter Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

DLG Servieaftaler Privat

DLG Servieaftaler Privat DLG Servieaftaler Privat Samlet oversigt over alle serviceaftaler til private 1. Generelt om serviceaftaler... 1 Få den serviceaftale der passer til dit behov for sikkerhed.... 1 2. Serviceaftale på Fastnet...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

1. Lilleskolefestival

1. Lilleskolefestival Nr. 33 20.05.2015 INDHOLD 1. Lilleskolefestival 2015 - nu tilmeldt 32 skoler med i alt 1.547 deltagere 2. Tilskuddet skæres med 1% i 2015- Finansministeriet har dikteret en dispositionsbegrænsning på statens

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2012 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Regional- og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere