Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer"

Transkript

1 Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni

2 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen. Henv endelse om publikationen kan i øv rigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade Københav n K T Omslag: Studio Parris Wakef ield Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund/indledning Aftaletekst fra Aftale om justeringer af udligningssystemet Beskrivelse af den nuværende ordning og baggrund... 4 Det nuværende tils kud til kommuner med mindre øer Øvrige tilskud: Ø-kortordningen Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Resultater for de enkelte udgiftsområder Resultater for merudgifter fordelt på kommuner Opgørelse af driftsresultat for færgedriften Overvejelser Overvejelser om sammenhæng til ø-kortordning Overvejelser om objektive kriterier og opstilling af Model Overvejelser om modelkriterier og opstilling af Model Sammenfatning Bilag 1. Oplysningsskema Bilag 2. Ændringer i pct. af bes katningsgrundlag

4 Del 1 1. Baggrund/indledning Nyt kapitel 1.1 Aftaletekst fra Aftale om justeringer af udligningssystemet Der er enighed om at forøge tilskuddet til kommuner med øer med i alt 15 mio. kr. årligt. Det forudsættes i den forbindelse, at der med virkning fra 2014 sker en modernisering af fordelingsnøglen for tilskuddet til driften af færgeruterne. Det forudsættes ligeledes, at forhøjelsen kan bruges til finansiering af f.eks. gratis godstransport, gratis persontransport i turistyders æ- sonen (april til september) samt etablering af et færgesekretariat. Desuden fremgår af punkt 3 i appendiks 3 til aftalen vedrørende det videre arbejde i Finansieringsudvalget bl.a. at: Fordelingen af puljen for så vidt angår driftsstøtten hviler på et datagrundlag af ældre dato, som stammer tilbage fra den periode, hvor der både blev ydet tilskud fra staten og fra amtskommunerne. Udvalget kan anmodes om, bl.a. på baggrund af de senere års erfaringer med kommunernes drift af færgeruterne, at tilvejebringe et moderniseret grundlag for fordeling af puljens driftsstøtte-del. Udvalget anmodes i forlængelse heraf om at tilvejebringe et ajourf ørt fordelingsgrundlag for den relevante del af støtteordningen, herunder driftsstøttedelen og de ø-betingede merudgifter. Udvalget skal i den forbindelse bl.a. overveje: ordningens sammenhæng til andre støtteordninger (den såkaldte ø-kort ordning), og i hvilket omfang der kan anvendes objektive kriterier for tilskudsfordelingen Udvalget kan inddrage ekstern ekspertise i sit arbejde. Udvalget afrapporterer om dette område i april Beskrivelse af den nuværende ordning og baggrund I forbindelse med kommunalreformen blev trafikstøtteordningen til de mindre øer omlagt til et generelt tilskud til kommuner med mindre øer. Omlægningen skete på baggrund af anbef a- 4

5 Del 1 Baggrund/indledning lingerne i rapporten fra udvalget vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud, som blev offentliggjort i juni Omlægningen blev udmøntet i aftale om en kommunal finansieringsreform, som blev indgået den 27. februar Aftalen medførte, at tilskud fremover skulle ydes som et særligt generelt tilskud til de kommuner, hvor de danske småøer er beliggende. Denne ordning blev tilført såvel færgestøtteordningen (både de hidtidige statslige og amtslige tilskud) og den andel af særtilskudspuljen, der indtil da blev udbetalt til disse kommuner med begrundelse i deres særlige ø-udgifter. Argumentationen herfor var bl.a., at man ønskede at minimere statens detailadministration samtidig med, at det var i tråd med reformens ambition om at fremme det kommunale selvstyre og derved få beslutningerne tættere på borgerne. I den gamle færgestøtteordning var princippet, at stat, amt og kommune hver skulle bære en tredjedel af udgifterne. I og med at der alene indgår de hidtidige stats- og amtsandele i det nye generelle tilskud, er det således også i den nye ordning forudsat, at kommunen skal bære en del af både drifts- og investeringsudgiften ved færgetrafik. Med omlægningen blev der ikke fjernet midler fra tilskudsordningen. Hele ø-tilskuddet fremskrives nu årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor, hvor den tidligere ydelsesstøtte ikke blev fremskrevet. Den tidligere ydelsesstøtte ville bortfalde, når færgerne var betalt og afdragene dermed betalt, hvilket typisk er efter år. En færges levetid må forventes at være længere end denne periode. Hensigten med den nye ordning er, at investeringsstøttedelen af ø-tilskuddet, skal medfinansiere den årlige afskrivning på færger. Ordningen er således uafhængig af den til enhver tid gældende låneoptagelse til færger og færgelejer, herunder renteomkostninger. Ved at medfinansiere afskrivningen bidrager tilskuddet således til enten betaling af nuværende afdrag (ved nyere færger og færgelejer) eller opsparing til nye færgeinvesteringer (ved gamle færger og færgelejer). Da tilskuddet ydes som et generelt tilskud, er det således den enkelte kommunes ansvar at sikre denne opsparing. Det skal samtidig bemærkes, at investeringer i færger og færgelejer til besejling af de mindre øer er omfattet af kommunernes automatiske låneadgang. Enkelte kommuner har oplevet et særligt økonomisk pres i forbindelse med anskaffelse af en ny færge på trods af den investeringsstøtte, som indgår i det generelle tilskud. I denne sammenhæng kan det nævnes, at der fra statslig side i perioden var afsat i alt 260 mio. kr. i færgepuljer, hvorfra der blev givet tilsagn om støtte til et antal kommuners færgeinvesteringer. 1.3 Det nuværende tilskud til kommuner med mindre øer Det nuværende generelle tilskud til kommuner med mindre øer er fastlagt i lov nr. 499 af 7. juni 2006 Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. 5

6 Del 1 Baggrund/indledning Ifølge 20 i loven yder Økonomi- og Indenrigsministeriet et årligt tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet udgør 71,7 mio. kr. i 2006 priser. Tilskuddet reguleres fra og med 2007 én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Det fremgår videre af loven, at de kommuner med mindre øer, der modtager tilskud, omfatter: Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Lolland, Assens, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Svendborg, Haderslev, Aabenraa, Esbjerg, Horsens, Hedensted, Struer, Norddjurs, Odder, Skive og Aalborg. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter de nærmere regler om fordelingen af tilskuddet. I 2012 udgør tilskuddet 88,4 mio. kr., og det fordeles til kommunerne således: 1) 53,3 mio. kr. fordeles efter den tidligere driftsstøtte fra staten og amterne for årene samt til kompensation vedrørende lønsumsafgift. 2) 12,5 mio. kr. fordeles således, at Kalundborg modtager 2,7 mio. kr., Slagelse modtager 1,7 mio. kr., Lolland modtager 3,6 mio. kr., Faaborg-Midtfyns modtager 1,0 mio. kr., Langeland modtager 0,4 mio. kr. og Skive modtager 3,0 mio. kr. 3) 22,6 mio. kr. fordeles som investeringsstøtte, hvoraf 5,6 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager kr. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Den del af det generelle ø-tilskud, der stammer fra den hidtidige investeringsstøtte er således fordelt ud fra fire objektive kriterier: 1) et grundbeløb efter folketal og efterfølgende 2) 45 procent forholdsmæssigt efter folketal, 50 procent forholdsmæssigt efter sejlafstand og 5 procent efter øernes areal. Ø-tilskuddet er som nævnt et generelt tilskud og dermed ikke øremærket til færgedriften eller andre ø-relaterede formål. Tabel 1. viser den faktiske udmøntning af tilskuddet i 2012, som anvendes til sammenligningsgrundlag i undersøgelsen. I 2013 ydes i alt 89,7 mio. kr. til kommunerne med mindre øer. 6

7 Del 1 Baggrund/indledning Tabel 1 Sammensætning af 20 Ø-tilskuddet for 2012 i t.kr. K.nr. Øsamfund Drifts- støtte Investerings- støtte Særtilskud I alt 316 Holbæk Orø Kalundborg Sejerø/Nekselø Slagelse Agersø/Omø Lolland Askø/Femø/ Fejø Assens Baagø Faaborg- Midtf y n Av ernakø/ Ly ø/bjørnø Sv endborg Drejø/Skarø/ Hjortø Langeland Stry nø Ærø Birkholm Haderslev Aarø Esbjerg Mandø Aabenraa Barsø Horsens Endelav e Struer Venø Norddjurs Anholt Odder Tunø Hedensted Hjarnø Skiv e Fur Aalborg Egholm I alt Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet 7

8 Del 1 Baggrund/indledning 1.4 Øvrige tilskud: Ø-kortordningen Transportministeriet administrerer den såkaldte ø-kortordning, som blev besluttet som led i en politisk aftale fra 1998 (Pinsepakken) mellem den daværende S-R regering, SF og Enhedslisten. Formålet er at sikre gratis person-, cykel-, og invalidebiltransport med færge til og fra 26 småøer med virkning fra den 1. januar Ordningen omfatter personer, der har folkeregisteradresse på de pågældende øer. Administrationen af ordningen varetages af Trafikstyrelsen, og der er ved aftale fastsat en kompensation for det indtægtstab, som de pågældende kommuner pådrages i forbindelse med den gratis befordring af øboerne. Kompensationen blev fastlagt gennem en registrering for hele 2001 af antal gratis overførte passagerer og indtægtstabet, som ordningen medførte. Ordningen pris- og lønreguleres årligt på finansloven. Takststigninger ud over pris- og lønreguleringen kompenseres således ikke. I 2012 er der udbetalt 8,4 mio. kr. i tilskud. Tabel 2 viser fordelingen af midlerne fra ø-kortordningen på de enkelte kommuner og ruter i

9 Del 1 Baggrund/indledning Tabel 2 Fordeling af ø-kortordningen i 2012 i Kr. Rute 2012 Holbæk Orø-Holbæk Kalundborg Nekselø-Hav nsø Kalundborg Sejerø-Hav nsø Slagelse Omø-Stigsnæs Slagelse Agersø-Stigsnæs Lolland Askø-Bandholm Lolland Fejø-Kragenæs Lolland Femø-Kragenæs Assens Baagø-Assens Faaborg-Midtfyn Ly ø/av ernakø-fåborg Faaborg-Midtfyn Bjørnø-Fåborg Svendborg Skarø/Drejø-Sv endborg Svendborg Hjortø-Sv endborg Langeland Stry nø-rudkøbing Ærø Birkholm-Marstal Haderslev Aarø-Aarøsund Aabenraa Barsø-Barsø-Landing Horsens Endelav e-snaptun Struer Venø-Kleppen Norddjurs Anholt-Grenå Odder Tunø-Hou Hedensted Hjarnø-Snaptun Skive Fur-Branden Aalborg Egholm-Aalborg I alt Kilde: Trafikstyrelsen 9

10 Del 2 2. Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Nyt kapitel Til udvalgets arbejde er der indhentet oplysninger til opgørelse af, hvilke løbende merudgifter ø-kommunerne har på de forskellige serviceområder (bilag 1). Med merudgifter forstås den fordyrelse af serviceydelser på en ø, som ø-kommunerne har, i forhold til udgifterne i forbindelse med frembringelse af tilsvarende serviceydelse på fastlandet. Merudgifterne svarer således til de driftsudgifter, kommunen ikke skulle afholde, hvis øen havde været landfast med den øvrige del af kommunen. Alle 19 kommuner, som modtager tilskud efter 20 i lov om udligning og generelle tilskud, har indberettet oplysninger om de merudgifter (netto), ø-kommunerne har haft i regnskabsåret 2012 som følge af deres særlige geografiske struktur. Nogle kommuner har indberettet meget detaljerede udgiftsopgørelser med enkeltposter på få hundrede kroner, mens andre kommuner givet har set bort fra merudgifter under en vis størrelse og alene indberettet merudgifter af betydning på de enkelte udgiftsområder. Til belysning af driftsresultatet for færgedriften er der foretaget opgørelse af nettodriftsudgifterne til færgedrift i de kommunale regnskaber for Gennem den kommunale indberetning er der desuden indhentet oplysninger om nettodriftsresultatet for færgedriften i regnskabsåret 2012, som endnu ikke forligger hos Danmarks Statistik. Oplysningerne er efterfølgende valideret hos kommunerne. 2.1 Resultater for de enkelte udgiftsområder 2012 De 19 kommuner, som modtager tilskud efter 20 i lov om udligning og generelle tilskud, har indberettet merudgifter i forbindelse med de mindre øer for i alt 157,5 mio. kr. i Tabel 3. viser den procentvise fordeling af de indberettede merudgifter i

11 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Tabel 3 Procentvis fordeling af indberettede kommunale merudgifter 2012 Udgiftstype Pct. Færge- og havnedrift 78,0 Kommunale v eje 1,4 Øvr. Teknik 1,6 Folkeskole 8,5 Bef ordring af grundskoleelev er 0,4 Øv r. merudgif ter til underv isning og kultur 0,7 Dagtilbud til børn og unge 2,0 Øv r. merudgif ter v edr. børn på det sociale område 0,0 Ældre og handicappede 6,3 Øv r. merudgif ter på det sociale område 0,0 Administrativ e merudgif ter 0,5 Ev t. øv rige merudgif ter 0,6 Total 100,0 Kilde: Kommunale indberetninger 2012 De største merudgifter for kommunerne er ikke overraskende forbundet med færge- og havnedriften, som dækker 78 pct. af udgifterne svarende til i alt 122,9 mio. kr. Udgifter til beredskab (brand) udgør den væsentligste merudgift på det tekniske område for kommunerne med de mindre øer. Merudgifterne til de kommunale veje på øerne fremgår af tabel 3 at være nogenlunde tilsv a- rende udgifterne på det øvrige tekniske område. Dette dækker dog over et markant bidrag (0,34 pct.) fra Esbjerg kommunes udgifter til låningsvejen til Mandø, hvilket træder i stedet for den færgerute, som udgør forbindelsen til de øvrige mindre øer. De store serviceområder: Folkeskole, dagtilbud og udgifter til handicappede og ældreomsorg på øerne vejer også tungest i kommunernes driftsudgifter. Merudgifterne består f.eks. i væsentlig større omkostninger pr. elev i skoledriften og pr. barn på dagtilbud. I ældreomsorgen optræder merudgifterne typisk i forbindelse med vente-/spildtid for hjemmeplejen i forhold til det visiterede antal timer. Samlet set har kommunerne med de mindre øer indberettet mer- 11

12 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter udgifter for i alt 26,5 mio. kr. på disse tre serviceområder, svarende til henholdsvis 8,5 pct., 2pct. og 6,3 pct. af de samlede merudgifter. Samlet set udgør merudgifterne forbundet med færgedrift, folkeskole, dagtilbud og ældrehandicapområdet ca. 95 pct. af merudgifterne svarende til knap 150 mio. kr. 2.2 Resultater for merudgifter fordelt på kommuner I de følgende afsnit fremlægges en merudgiftsopgørelser, der bl.a. sættes i forhold til befolkningstallet på de enkelte øer og i forhold til indbyggertallet i kommunerne, hvor øerne er beliggende. Af tabel 4 fremgår befolkningstallet for øerne og kommunerne. 12

13 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Tabel 4 Befolkning på øer og i kommuner 2012 Ø Ø-befolkning 2012 Befolkning i kommunen 2012 Holbæk Orø Kalundborg Slagelse Nekselø Sejerø Agersø Omø Lolland Askø Fejø Femø Assens Bågø Faaborg-Midtfyn Av ernakø Bjørnø Ly ø Svendborg Skarø Drejø Hjortø Langeland Stry nø Ærø Birkholm Haderslev Årø Esbjerg Mandø Aabenraa Barsø Horsens Endelav e Struer Venø Norddjurs Anholt Odder Tunø Hedensted Hjarnø Skive Fur Aalborg Egholm I alt Kilde: Nøgletal.dk og Danmarks Statistik. Øen Fur (842) i Skive og Orø (831) i Holbæk udgør de folkerigeste øer blandt de 27 småøer, og tilsammen bor der ca. 36 pct. af småøernes befolkning på disse to øer. Fejø (489), Sejerø (358) og Strynø (221) har mellemstore befolkninger. Lidt under halvdelen (11) af småøerne har en befolkningsstørrelse på mellem beboere. Et næsten tilsvarende antal (10) småøer har et beboerantal på under 100, med Birkholm (11) i Ærø og Hjortø (8) i Svendborg som de absolut mindste øer befolkningsmæssigt. Pr. 1/ bor der samlet set 4669 personer på de 27 småøer. 13

14 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Af tabel 5 fremgår de samlede merudgifter fordelt på kommunerne med de mindre øer. I alt kan merudgifterne for 2012 opgøres til 157,5 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig merudgift pr. øbo på kr. Merudgifterne til færgedriften inkl. havnedrift udgør, som beskrevet i tabel 3, 78 pct. af merudgifterne, hvilket svarer til ca. 123 mio. kr. De øvrige merudgifter, hovedsageligt forbundet med de store serviceområder skole, dagtilbud og ældre, udgør således 22 pct. svarende til ca. 34,5 mio. kr. i

15 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Tabel 5 Samlede merudgifter fordelt på kommuner Merudgifter til ø(er) T.kr. Kr. pr. øbo Kr. pr. indbygger I alt i pct. af beskatningsgrl. Holbæk ,08 pct. Kalundborg ,21 pct. Slagelse ,14 pct. Lolland ,38 pct. Assens ,04 pct. Faaborg-Midtfyn ,15 pct. Svendborg ,09 pct. Langeland ,27 pct. Ærø ,10 pct. Haderslev ,05 pct. Esbjerg 1.091* ,01 pct. Aabenraa ,03 pct. Horsens ,12 pct. Struer ,12 pct. Norddjurs ,22 pct. Odder ,16 pct. Hedensted ,04 pct. Skive ,13 pct. Aalborg ,02 pct. I alt ,10 pct. Anm.: *Esbjerg har ikke udgifter til færgedrift, da forbindelsen til Mandø sker via en låningsvej. Kilde: Kommunale indberetninger, Nøgletal.dk og Danmarks Statistik. Det bemærkes, at den gennemsnitlige merudgift pr. øbo i kommunen dækker over en betydelig variation: kr. pr. øbo på Orø i Holbæk og kr. pr. øbo på Egholm i Aalborg. 15

16 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Opgøres merudgifterne pr. indbygger i kommunerne med de mindre øer er gennemsnitsudgiften 143 kr. pr. indbygger. Dette beløb dækker over en variation fra 558 kr. pr. indbygger i Lolland til 9 kr. pr. indbygger i Esbjerg. Opgjort som merudgifter pr. indbygger i procent af beskatningsgrundlaget pr. indbygger i kommunerne udgør merudgifterne i 2012 under et i alt 0,10 pct. af beskatningsgrundlaget i kommunerne med de mindre øer. Lolland har de største ø-relaterede merudgifter (0,38 pct.) målt som procent af beskatningsgrundlaget pr. indbygger. 2.3 Opgørelse af driftsresultat for færgedriften Ud fra de kommunale regnskaber er nettodriftsudgifterne (driftsudgifter minus indtægter) til færgedrift opgjort for perioden Det bemærkes, at der for flere kommuners vedkommende sker en regnskabsmæssig sammenblanding med udgifter til andre færgeruter. A l- le kommuner er derfor blevet bedt om at validere og afstemme nedestående regnskabsoplysninger i forhold til færgedriften til de mindre øer. 16

17 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Tabel 6 Nettodriftsudgifter for den kommunale færgedrift (12-PL.) * Holbæk Kalundborg Slagelse Lolland Assens Faaborg- Midtfyn Svendborg Langeland Ærø Haderslev Aabenraa Horsens Struer Norddjurs Odder Hedensted Skive Aalborg I alt Anm.: *Esbjerg indgår ikke i tabel, da forbindelsen til Mandø sker via en låningsvej. Kilde: Danmarks Statistik de kommunale regnskaber og kommunale indberetninger Som det fremgår af tabel 6 har der under ét været en stigning i de samlede kommunale nettodriftsudgifter i forbindelse med færgedriften til de mindre øer fra 98 mio. kr. årligt i 2007 til 119 mio. kr. 2012, hvilket svarer til en stigning på ca. 21 pct. Mellem er der sket en stigning i nettodriftsudgifterne på ca. 7 pct. Tilsvarende stigningsrater genfindes blandt de øvrige år, der dog også inkluderer et fald og en neutral udgiftsudvikling i mellem årene. Stigningen fra forklares i de kommunale indberet- 17

18 Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter ninger med eksempelvis enkeltudbetalinger af løn og pension, ekstra vedligeholdelsesudgifter, indkøringsudgifter på nyt materiel, men også med stigende udgifter til brændstof og v i- gende indtægter. Det skal bemærkes til opgørelsen i tabel 6, at nettodriftsudgifterne på nogle ruter inkluderer dokning og større vedligeholdelsesopgaver mens disse udgifter på andre ruter føres som anlægsudgifter, og dermed ikke indgår i opgørelsen af nettodriftsudgifterne. Dette forhold kan medføre variation i driftsudgifterne mellem de enkelte år og mellem færgeruterne til de mindre øer. Endvidere indgår afdrag på lån til færger og færgelejer ikke i opgørelsen, da disse udgifter medfinansieres af den investeringsstøtte som staten yder til kommunerne med mindre øer, jf. beskrivelsen af den nuværende tilskudsordning ovenfor. Figur 1. viser udviklingen i nettodriftsudgifterne for færgedriften til de mindre øer. 18

19 Nettodriftsudgifter T.Kr. Del 2 Opgørelse af driftsresultat for færgedrift og øvrige merudgifter Figur 1. Nettodriftsudgifter for færgedriften til de mindre øer (12-PL) T.Kr

20 Del 3 3. Overvejelser Nyt kapitel Det fremgår af del II, at der er betydelige merudgifter forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen. Opgjort på baggrund af de kommunale indberetninger udgjorde merudgifterne i 2012 gennemsnitlig kr. pr. øbo. Dette gennemsnit dækker dog over betydelige variationer, jf. tabel 5. Færgedriften er den absolut største merudgift forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen. Denne udgift udgør isoleret set knap 80 pct. af merudgifterne som kommunerne har oplyst for De store serviceområder: Folkeskole, dagtilbud og udgifter til handicappede og ældreomsorg er forbundet med de væsentligste merudgifter blandt de øvrige serviceområder. Disse omr å- der udgør ca. 17 pct. af de indberettede merudgifter i Indberetningen af merudgifter er baseret på et enkelt regnskabsår Dette giver en vis usikkerhed om profilen på merudgifterne forbundet med at være kommune med en eller flere mindre øer. Omvendt er merudgifterne forbundet med færgedriften så tungtvejende, at det er vanskeligt at forestilles sig en markant ændret udgiftsprofil. Udviklingen fra en tidligere opgørelse af de kommunale merudgifter forbundet med de mindre øer i indikerer, at tendensen går i retning af, at andelen af merudgifter forbundet med færgedriften forøges set i forhold til de samlede merudgifter. I 1994 udgjorde andelen af merudgifter forbundet med færgedriften således ca. 60 pct. og i 2012 opgøres disse til knap 80 pct. rnes nettodriftsudgifter forbundet med færgedriften til småøerne er opgjort på basis af regnskabstallene fra , og opgørelsen er efterfølgende afstemt og valideret hos kommunerne. Regnskabsopgørelsen for kommunernes drift af færgerne til småøerne viser, at der har været en generel stigning i nettodriftsudgifterne fra på ca. 21 pct. Stigningen i perioden dækker over mindre udsving. rnes merudgifter ud over færgedriften er på basis af oplysningerne for 2012 opgjort til i alt ca. 34,5 mio. kr., og merudgifterne opgjort pr. indbygger i kommunerne er forholdsvis 1 Rapport fra arbejdsgruppen om ø-kommunernes økonomiske forhold, Indenrigsministeriet juli

21 Del 3 Overvejelser beskedne. For 9 ud af 19 kommuner er merudgifterne under 10 kr. pr. indbygger i kommunen. Seks kommuner modtager i dag, på baggrund af en historisk opgørelse (1994) af ø- kommunernes økonomiske forhold, et særtilskud efter 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud, jf. tabel 1. Dette tilskud er fastsat med udgangspunkt i beliggenhedskommuner med en væsentlig mindre økonomisk bæredygtighed, end det er tilfældet efter kommunalreformen i På denne baggrund kan det overvejes, at omlægge tilskuddet til et generelt tilskud fordelt efter objektive kriterier. 3.1 Overvejelser om sammenhæng til ø-kortordning Ø-kortordningen som administreres af Trafikstyrelsen har til formål at sikre gratis person-, cykel-, og invalidebiltransport med færge til og fra småøerne. Ordningen omfatter personer, der har folkeregisteradresse på de pågældende øer, og Trafikstyrelsen udbetaler hvert år et tilskud til de kommuner som deltager i ordningen, jf. tabel 2. I 2012 er der udbetalt i alt 8,4 mio. kr. Tilskuddet fra Trafikstyrelsen træder i stedet for øboernes betalinger for de nævnte billettyper på de enkelte ruter, og som sådan betaling indgår tilskuddet i kommunernes årlige indtægter i forbindelse med færgedriften. Ø-kortordningen er således et øremærket tilskud og er dermed forskelligt fra det generelle tilskud, som fordeles på baggrund af 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. 3.2 Overvejelser om objektive kriterier og opstilling af Model 1 Indledningsvis skal det bemærkes, at de mindre øer alle er unikke i form af befolkningsstørrelse, demografi, erhvervsstruktur og forholdene knyttet til transporten f.eks. sejlafstand. Det er vanskeligt at sætte så forskelligartede enheder på formel. Udgiftsprofilen for merudgifterne er som beskrevet i væsentlig grad præget af udgifterne til færgedriften. I forbindelse med merudgifterne til de større serviceområder forventes befolkningsstørrelsen og afstanden til fastlandet dog også at være rammesættende faktorer for merudgifterne forbundet med øerne i de enkelte kommuner. Endelig skal det også anerkendes, at lokalpolitiske prioriteringer har betydning for merudgifterne forbundet med øerne. To kriterier vurderes umiddelbart at være relevante i forhold til anvendelse af objektive kriter i- er i forbindelse med fordeling af tilskud til kommunerne med de mindre øer: Øernes befolkningstal og færgernes sejlafstand. Disse kriterier anvendes også ved fordelingen af investeringsstøtten, som udmøntes som led i det samlede statstilskud til kommunerne med mindre øer i den nuværende tilskudsordning. I 21

22 Del 3 Overvejelser fordelingen af investeringsstøtten indgår desuden øernes areal som kriterium. Vægtningen af kriteriet er dog kun på 5 pct., og det vurderes, at der med henblik på forenkling af modellen kan ses bort fra dette. Befolkningstallet vurderes, at have en vis sammenhæng med det samlede transportbehov til og fra øerne. Befolkningstallet indvirker ligeledes på behovet for kommunal service, idet at en stor ø-befolkning alt andet lige vil inkludere et større antal børn med pasningsbehov og et større antal skolesøgende børn samt et større antal ældre som kan have behov for ældreomsorg. Sejlafstanden til fastlandet medfører flere direkte omkostninger ved færgedriften, f.eks. gennem højere brændstofforbrug ved større afstande. Sejlafstanden vil ligeledes medføre flere omkostninger forbundet med øgede sikkerhedskrav og krav om bemanding. Omvendt vil store sejlafstande formentlig også medføre en begrænsning i antal daglige afgange. Sejlafstand vurderes desuden at påvirke behovet for at have lokale servicetilbud f.eks. en skole på en ø, som ligger langt fra fastlandet. Modelberegning 1: Tilskudsfordeling på objektive kriterier alene. Den nuværende driftsstøtte og særtilskudsmidlerne fordeles forholdsmæssigt baseret på øernes befolkningstal og sejlafstanden til fastlandet. Kriterierne vægtes med 50 pct. i modellen. Modelberegningen tager udgangspunkt i tilskudsfordelingen for Det skal desuden bemærkes, at det samlede 20-tilskud også indeholder investeringsstøtte på i alt 23 mio. kr. Dette tilskud er fastlagt på baggrund af et udvalgsarbejde i 2004, og er i dag fordelt efter objektive kriterier. Investeringsstøtten indgår derfor ikke i modelberegningen. 22

23 Del 3 Overvejelser Tabel 7 Fordeling af tilskud på baggrund af objektive kriterier (Kr.) (2) Driftsstøtte (1) + 15 mio. kr. Driftsstøtte fordelt efter 2013 objektive kriterier Diff. (1)-(2) i pct. (3) Særtilskud fordelt efter objektive kriterier (4) Model 1 SUM fordelt med objektive kriterier (2)+(3) (5) Tilskud 2013 Driftsstøtte og særtilskud Diff. ift. Tilskud 2013 (4)-(5) Kalundborg % Holbæk % Slagelse % Lolland % Assens % Faaborg- Midtfyn % Ærø % Langeland % Svendborg % Haderslev % Aabenraa % Esbjerg* % Horsens % Hedensted % Struer % Norddjurs % Odder % Skive % Aalborg % I alt % Anm.: *Esbjerg er holdt ude af beregningerne, da kommunen ikke afholder udgifter til færgedrift som følge af låningsvejen til Mandø. 23

Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 114 Offentligt Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2014-20733 Doknr. 180907 Dato 19-01-2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2015 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der kan

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 39 Offentligt UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1183 Fremsat den 31. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012

Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen fra 2007 og 2012 Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Spørgsmål 35 Offentligt Notat om grænsependlerproblematikken Beregning af Aabenraa Kommunes socioøkonomiske merudgifter ved finansieringsomlægningen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater:

AN ALYSEN OTAT. Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Hovedresultater: AN ALYSEN OTAT Dobbelturbanisering overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger Urbaniseringen pågår både på det overordnede niveau med vandringer mod de største byer, og på det lokale niveau indenfor

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2016 Oversigt over svar fra kommuner m.fl. om anvendelsen

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Redegørelse nr. R 16 (28/4 2011) Folketinget 2010-11. Indledningsvist skal de forskellige myndigheders opgaver i forhold til de små øer præciseres.

Redegørelse nr. R 16 (28/4 2011) Folketinget 2010-11. Indledningsvist skal de forskellige myndigheders opgaver i forhold til de små øer præciseres. Redegørelse nr. R 16 (28/4 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 28/4 11 om de små øer. (Redegørelse nr. R 16). Indenrigs-

Læs mere

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 830 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2009-5019 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE Side 1 af 7 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER LANDDISTRIKTSPULJEN 2. ANSØGNINGSRUNDE 2016 Side 1 af 7 Indhold 1 - Indledning... 3 2 - Østøtteloven... 3 3 - Projekter der kan få støtte... 3 4 - Projekter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011

REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. April 2011 REDEGØRELSE OM DE SMÅ ØER REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2011 Redegørelse om de små øer Udgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Koordineret med Sagsnr. 2016-2980 Doknr. 343223 Dato

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Overblik over 27 småøer

Overblik over 27 småøer Folketingets Økontaktudvalg 2010-11 ØKU alm. del Bilag 8 Offentligt Fakta om Sammenslutningen af Danske Småøer Vi erfarer, at Folketingets Økontaktudvalg har modtaget en henvendelse vedr. Saltholms manglende

Læs mere

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune

Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Læs mere

Rapport fra udvalg vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud

Rapport fra udvalg vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud Rapport fra udvalg vedrørende omlægning af færgestøtte til generelle tilskud Juni 2004 Indenrigs- og Sundhedsministeriet KL Amtsrådsforeningen Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent

Notat. Bilag 9 - Guideline til fastsættelse af yderområdeprocent Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Jensen, Anette Keller og Steffen With Afdeling: Erhvervsudvikling og udviklingsområder E-mail: steffen.with@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631960

Læs mere

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet Finansieringsudvalget Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Kommunal medfinansiering fra 2007... 3 1.1 Udligningsaftale... 3 1.2 Omlægning med virkning

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere

Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om støtte til Projekter på de små øer fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 1. Ø-støtteloven... 3 2. Hvilke projekter på de små øer kan få støtte?... 3 Kriterier

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration.

Notat. Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget. a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Notat Forslag og kommentarer til Finansieringsudvalget a) Betydningen af socioøkonomiske faktorer for kommunernes udgifter til administration. Dato: 25. februar 2010 Sags nr.: 09/24068 Sagsbehandler: MBM

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 199 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0130333 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 199 af 28. januar 2016

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata

Hovedbyer på forkant. Baggrundsdata Hovedbyer på forkant Baggrundsdata Introduktion Dette notat samler en række baggrundsdata, som anvendes i Realdanias indsats Hovedbyer på forkant. Notatet er baseret på frit tilgængelige data hentet fra

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Fremsat den 19. november 2015 af Ellen Trane Nørby Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v (Bedre rammer for skoletilbud på 27

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetlægningen for 2013. Samtlige regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Samtlige regioner Dato: 29. juni 2012 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: BS

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere