Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015."

Transkript

1 Offentlig bekendtgørelse den af endelig vedtagelse af Lokalplan nr Karpenhøj og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den at vedtage nedennævnte planer endeligt Lokalplan nr. 375 Lokalplanen omfatter et område på ca. 8,7 ha der har adressen Dragsmurvej 12, omkring Natur- og Friluftscenteret Karpenhøj. Lokalplanen fastlægger fremtidige udviklingsrammer for etablering af nye bygninger, samt for regulering af aktiviteterne i eksisterende bygninger og på eksisterende arealer. Den samlede ramme for byggeri sættes til m². Tillæg nr. 13 Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med ovennævnte lokalplan, for at give Karpenhøj en række nye muligheder for at opføre nye bygninger og indrette arealer til nye formål. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til Der er i debatperioden indkommet i alt 2 høringssvar. Bemærkninger, forslag og indsigelser fra debatperioden om planforslagene har gav anledning til mindre ændringer i den endelige lokalplan. FUGLSØCENTERET Det blev tilføjet til lokalplanens 8 Ubebyggede arealer, at der ved anlæg af en mountnbikebane indenfor 3 område, skal arbejdes med foranstaltninger til beskyttelse af truede arter, samt at såfremt driften af mountnbikebanen ophører, skal terrænet reetableres. Der blev også tilføjet en bestemmelse til 5 Veje, stier og parkering der skal sikre, at parkeringsanlæg anlægges med overflader i grus, græs, græsarmeringssten eller anden lignende diffusionssåben belægning. Endelige retsvirkninger Efter planlovens 18 må ejendomme inden for lokalplanens område kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter planlovens 12 kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse som er i strid med kommuneplanen. Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes digitalt til Naturog Miljøklagenævnet via klageportalen på eller på En evt. klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uge fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den Du kan læse mere om klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmesiden, på Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. KARPENHØJ Dragsmurvej Her kan du se de endelige planer Planenerne kan ses på følgende links på Internet:

2

3 FUGLSØCENTERET KARPENHØJ Dragsmurvej Lokalplan nr. 375 Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur- og Friluftscenter Karpenhøj Kommuneplantillæg nr. 13, til Syddjurs Kommuneplan 2013

4 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Plan og udvikling Plan og udvikling er lokaliseret på rådhuset på Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Hovedpostadresse: Hovedgaden Rønde Tlf Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Kenneth Jensen Planlægger Thomas D. Secher Denne lokalplan kan ses og hentes på: Lokalplanen er udarbejdet af: Plan og udvikling Syddjurs Kommune Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografiskekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: n, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx viser erhvervskategorier, støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

5 5

6 INDHOLD REDEGØRELSE... 9 Lokalplanens område... 9 Lokalplanens baggrund & formål Historien bag Karpenhøj Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Syddjurs Kommuneplan Hovedstruktur Rammebestemmelser Tillæg til Syddjurs Kommuneplan landskabelige interesser Bevaringsværdig Bebyggelse Internationale Beskyttelsesområder habitatdirektivet Bilag IV arter Kystnærhedszonen Naturbeskyttelsesloven Beskyttede naturområder Adgang til naturen Museumsloven - Arkæologiske forhold Nationalpark Mols Bjerge Landzonetilladelser og bonusvirkning Oversigtskort Vej- og stiplanlægning Parkering Overskudsjord og byggeaffald ForsyningsforholD Servitutter Miljøvurdering Tilladelser eller dispensationer Lokalplanens tilvejebringelse

7 LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse og opdeling Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Bonusvirkning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger KORTBILAG 1, Lokalplanafgrænsning og områdeopdeling KORTBILAG 2, Delområde A, Byggefelter KORTBILAG 3, Oversigtsareal BILAG 4, Farvepalette til facadefarver KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 REDEGØRELSE Tillæggets tilvejebringelse RAMMEKORT RAMMEKORT Rammebestemmelser Retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger

8 DK Færdselskort 1: N Lokalplanområdets placering i Kommunen N 3 km km Skala: 1: Oversigtskort over området i målforhold 1:

9 15p 14d 14e 14f 14g 14c REDEGØRELSE Lokalplanens område Lokalplanområdet er beliggende på Mols mellem Fuglsø og Begtrup og omfatter et område på ca. 8 ha og m² af en del af matr. nr. 11 c og hele matr. nr 7 r Begtrup By, Vistoft, der har adressen Dragsmurvej 12 (jf. oversigtskortet herunder, 9f 15f 1 samt Kortbilag nr. 1). 9g 15x Mod syd grænser 15d området op mod den lille sø Trambermose samt landbrugsejendommen 6k 15h 9h Harebjerggård (Dragsmurvej 10s 16). Vest for området ligger det lille sommerhusområde 15g Oversø, omkring bakken Sandbjerg. Mod nord grænser området op til Fuglsøcenteret. Øst for området ligger 9k ubebyggede 6oåbne marker ned 6u til Ebeltoft Vig. 10l Området er ved planens udarbejdelse ejet 10maf Naturstyrelsen. Ejendommen drives som natur- og friluftscenter af Foreningen Karpenhøj, der hører under DGI. Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Området har siden starten af 1990 erne været drevet af DGI som center for naturog friluftsliv i Danmark. Området vejbetjenes fra Dragsmurvej. 17i 17d DGI blev dannet i november 1992 som en sammenslutning af de to gamle, folkelige idrætsorganisationer De Danske Gymnastikog Ungdomsforeninger (DDGU) og De Danske Skytte-, Gymnastikog Idrætsforeninger (DDSG&I). Samtidig blev skydning samlet i De Danske Skytteforeninger (DDS), der indtil 1.januar 2013 havde en associeringsaftale med DGI. DGI og DDS fusionerede pr. 1. januar 2013 under navnet DGI. 11aæ 11ae 11ad "a" 11 11ay 11az 1 SOMMERHUSOMRÅDET 11ax 11au OVERSØ 11z11av 11ba FUGLSØCENTERET 6s Havesangervej 11aø 11v 1 1 KARPENHØJ Dragsmurvej 10b Trambermose OVERSIGTSKORT, målforhold: 1:4.000 Lokalplangrænse (Sorte prikker) (Gule linjer viser matrikelkortet) 7p 9 7o 7n 14a 7g 7h 7

10 Lokalplanens baggrund & formål Lokalplanarbejdet er startet op på baggrund af en række ønsker fra Karpenhøj i løbet af , om landzonetilladelser til etablering af nye bygninger og en mountnbike-bane. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge fremtidige udviklingsrammer for etablering af nye bygninger, samt for regulering af aktiviteterne i eksisterende bygningernene og på eksisterende arealer på Karpenhøj. Lokalplanen skal sikre et mere langsigtet perspektiv for Karpenhøjs udviklingsmuligheder, i forhold til de kortsigtede løsninger der kan opnåes gennem løbende landzonetilladelser. Området har ikke tidligere været omfattet af byplanvedtægter eller lokalplanlægning. Historien bag Karpenhøj Ejendommen blev bygget i 1912 af Martin og Marie Jørgensen på jord udstykket fra Martin Jørgensens fædrene gård i Begtrup. I løbet af 1930 overtager Martin og Marie Jørgensens søn og svigerdatter gården og det nye stuehus, som i dag er administration, bliver bygget til i Familien boede her indtil 1970, hvor ejendommen blev drevet som et mønsterlandbrug. Efter Martin og Marie Jørgensens flytning i 1970, går Karpenhøj nogle triste år i møde med skiftende lejere. I cirka 20 år henstår gården i meget dårlig stand, indtil den bliver købt af Skov- og Naturstyrelsen i DGI, det daværende Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen renoverer i fællesskab gården, som siden er brugt som DGI s center for natur- og friluftsliv i Danmark. Foto af bygningerne fra

11 Lokalplan nr. 375 N Oversigtskort, starten af 1900-tallet. Målforhold 1: På kortet ses bakken Karpenhøj, der efterfølgende gav navn til gården. copyright KMS Luftfoto af gården fra 1947, set fra sydøst mod nordvest. 11

12 Nuværende forhold DGI Karpenhøj er på de første 20 år gået fra at være et center for friluftsliv i og omkring DGI, til at være et moderne center, der også er vendt mod publikum og virksomheder. Det betyder, at de fantastiske rammer trænger til at blive moderniseret, og det er på den baggrund, at DGI Karpenhøj ønsker denne lokalplan udarbejdet. DGI Karpenhøj har idag syv fuldtidsansatte og en del sæsonansatte. De primære arbejdsområder er følgende: Aktiviteter for virksomheder, primært gruppeprocesser og teambuilding med rod i oplevelser i naturrummet - altid fokus på natur- og friluftsliv og de muligheder, det giver for udvikling. Uddannelse, p.t. en friluftsvejlederuddannelse, der udbydes sammen med VIA University College. Fra efteråret udbydes der også 6-ugers forløb for arbejdsløse - også sammen med VIA. Målgruppen er lærere og pædagoger og indholdet i forløbene er færdigheder i natur- og friluftsliv. Derudover en velfungerende kursusafdeling, der primært udbyder kurser i havkajak, klatring, førstehjælp og andre friluftslivsrelaterede emner. Idrætsaktiviteter på klippekortsbasis. Pt. udbydes outdoor fitness, mountnbike og outdoor meditation. Tilmelding til et enkelt eller eller flere forløb foregår på Karpenhøjs hjemmeside. Åbent besøg med anlsået besøgende om året. Den nuværende bygningsmæssige forhold på Karpenhøj omfatter følgende funktioner, som også fremgår på kortet til højre: Administration. Lille infocenter. Udearealer, bålplads, skovområde, aktivitetsområde, lavo-område og hestefolde. Et lille bibliotek og en tegnestue, samt lokaler der anvendes til undervisning og diverse kuser. Pejsestue, som lejes ud sammen med lejrpladsen og også bruges som mødelokale og hyggerum. Hertil hører også alm. og grovkøkken og studenterhus. Her er fire værelser, køkken og badefaciliteter. Når der ikke er studerende, kan det inddrages i udlejningen. DGI Karpenhøj udvikler sig løbende som kursus- og uddannelsescenter samt som aktivitetssted for virksomheder, skoler, institutioner, private og foreninger. Hvert år besøges stedet af mange gæster og i 2012 var der ca betalende gæster, der benyttede centeret i kortere eller længere tid. Nogle af de besøgende er familier, der prøver kræfter med overnatning og madlavning i det fri. Andre er store firmagrupper, der har aktivitetsdage og sociale sammenkomster og andre er gymnasier og universiteter, der enten er på udflugt eller på undervisning i felten. Centerets rammer er ved at blive for snævre, og der opleves ofte flaskehalsproblemer. Det er derfor vigtigt for centerets fortsatte udvikling, at DGI Karpenhøj får etableret et langsigtet planlægningsmæssige grundlag der sikre gode rammer for den fremtidige udvikling på både kort og mellemlang sigt, og herigennem et samlet overblik over de fremtidige brugsmuligheder. 12

13 Nuværende forhold. Luftfoto fra foråret Målforhold: ca. 1:1.000 Nedsivningsanlæg under jorden Nedsivningsanlæg under jorden Parkering Udhus, der nedrives Parkering Adgangsvej Aktivitetsbane Depot Pejsestue Besøgscenter Parkering Studenterhus Værksted Administration Naturområde Udekøkken Have Shelters Udendørs wellness Udhus, der nedrives 13

14 Fremtidige forhold Med denne lokalplan fastlægges der muligheder for følgende nye tiltag på DGI Karpenhøj: Nyt infocenter med publikumsfaciliteter, så som madpakkerum / cafeområde (ikke bemandet), lille udstilling om Karpenhøj og Nationalpark Mols Bjerge, måske skiftende udstillinger, toilet- og badeforhold, også for handicappede. Soverum samt møderum på 1. sal. Bålhus integreret i området, gerne med mytologiske tilsnit som fx Valhal. Overnatning, som er indendørs, men stadig primitiv - evt. som jernalderhus eller efter Valhal-tema. Udbygning af lejrfaciliteter med flere primitive shelters til primitiv udendørs overnatning. Teknisk lærings- og undervisningsområde for mountnbike, leg, spil samt outdoormotion, o. lign. Det nuværende studenterhus (som er ejendommen tidligere stuehus), kan erstattes med en større længebygning, eller udvides med en tilbygning i længehus-stil. Det planlagte infocenter / pitstop skal opføres en forlængelse af den eksisterende depotbygning, evt. som en bygning, der er opført i samme niveau som ejendommens eksisterende tre-længede bebyggelse, der ligger i kote ca m. Bygninger, som infocenter / pitstop og studenterhus, skal opføres som murede byninger i traditionel længehus-stil. Det er vigtigt, at bygningernes udformning tilpasses til det omgivne landskab. Derfor skal facaderne pudses eller vandskures, som de nuværede bygninger på stedet. Det er også vigtigt, at facaderne fremstår i farver, som er godt tilpasset til omtivelserne. Derfor skal facader holdes i neutrale jordfarver, som fx. lys dodenkopf, oxydrød, svenskrød, rød okker, rå siena, okker eller gul okker, som er nærmere defineret i Bilag 4. Vogngrøn kan med fordel bruges til dører vinduesrammer og passer godt sammen med fx gul okker eller hvid. Facader kan også males eller kalkes hvide, som på en traditionel landbrugsbebyggelse i det åbne land. Det er vigtigt, at bygningerne udføres med tage af røde uglasserede vingetegl. Tagmaterialet må ikke være unødvendigt reflekterede. Tage skal udføres i en traditionel udformning, uden afvalmning og uden udhæng. De bygninger, der skal bruges til primitiv overnatning, værksted, udekøkken, bålhus, shelters, eller lign., skal opføres i træ og males sorte (som de nuværende træbygninger på ejendommen). Igen er farven på facaderne med til at sikre, at bygningernes synlighed dæmpes mest mulig, i forhold til oplevelsen af det meget storslåede landskab i området. Tage på træbygninger skal holdes i mørke farver (i materiale som sort eternit eller sort tagpap med lister), eller etableres som græstage. Det er vigtigt, at bygninger til Infocenter / Pitstop, primitiv overnatning og shelters opføres inden for de byggefelter, som er fastlagt i denne lokalplan. Herved sikres, at hovedparten af det byggeri, som kan finde sted på ejendommen, kommer til at ligge samlet i tilknytning til ejendommen hidtidige bebyggelsesarealer. Ud over det byggeri, som kan opføres inden for byggefelterne, giver lokalplanen desuden mulighed for, at der undtagelsesvis, og på baggrund af konkrete landzonetilladelser, kan opføres et begrænset omfang af små-bygninger uden for byggefelterne. Dette skal sikre en vis fleksibilitet i administrationen af området, og give Karpenhøj en mulighed for at opføre små-bygninger, som der evt. kan blive behov for i de kommende år. 14

15 Fremtidige forhold. Luftfoto fra foråret Målforhold: ca. 1:1.000 Teknisk lærings- og Undervisningsområde Teknisk lærings- og Undervisningsområde Område til reservep-pladser Infocenter / pitstop Adgangsvej Depot Undervisning, fællesfaciliteter Primitiv overnatning Studenterhus Teknisk lærings- og Undervisningsområde Værksted Administration Naturområde Udekøkken Lærershelters Shelters Bålhus Have Shelters er ikke fundamenterede Udendørs wellness Udhus, der nedrives 15

16 Nye lærershelters Lokalplan nr x15 m² 15 m² 4 x 10 m² Nye shelters 2 x 10 m² Nyt bålhus 50 m² Eksisterende bygninger er angivet på kortet til højre med de bygningsnumre, som fremgår af BBR-registeret. Desuden er byggefelter L U FTS C E Ntil Tfremtidig E R S I D E byggeri 1 4 i hht. lokalplanen angivet med blå felter. Eksisterende bebyggelse Fremtidig bebyggelse Det samlede nuværende etageareal er på ialt m². Denne lokalplan muliggør opførelse af 8 nye bygninger (blå felter) med et samlet etageareal på ialt 770 m². Det samlede etageareal af eksisterende byggeri og muligt kommende byggeri inden for byggefelter er på ialt m². Dertil kommer ekstra 285 m². etageareal i en buffer, der kan opføres efter ansøgning om landzonetilladelse. Op til 100 m² ud af den 285 m² kan opføres som småbygninger i træ i Delområde C. 100 m² Byg. 38 Nyt infocenter 180 m² stueplan 120 m² 1. sal Ny bygning til primitiv overnatning Byg. 34 Byg. 32 EKSISTERENDE OG PLANLAGT BYGGERI Byg. 35 Byg. 33 Udvidelse af studenterhus: 170 m² stueplan 100 m² 1. sal Arealopgørelse Det samlede etageareal inden for lokalplanområdet, kan ifølge denne lokalplan være på ialt m². Byg m² Byg. 36 Nye lærershelters *) Bygning nr. 36 er registreret i BBR som opført i 1951, men er også synlig på luftfotos over området fra 1945 og x15 m² 15 m² 4 x 10 m² Nye shelters 2 x 10 m² Nyt bålhus 50 m² Det samlede totale etageareal af alle nuværende bygninger på Karpenhøj er pr på ialt m². Jf. tabellen til højre, hvor U FTS C E N T E R S I D E 1 4 også opførelsesår og bevaringsværdi til de enkelte bygninger er angivet. Arealerne stammer delvist fra BBR, delvist fra en tidligere opmåling til et forsikringsselskab. Oplysninger om opførelsesår stammer fra BBR. Bevaringsværdi stammer fra FBB. Bygningsnr. Eksisterende bebyggelse Opført Areal / m² Bevaringsværdi 32 (Tidl. stuehus) m² stue 5 Fremtidig bebyggelse 90 m² tagetage 215 m² ialt 33 (Del af tidl. stald) m² i stuetage 5 60 m² i tagetage 172 m² ialt 34 (Del af tidl. stald) m² i én etage 6 35 (Del af tidl. stald) m² stueetage m² tagetage 650 m² ialt 36 (Tidl. beboelse) 1951 (1945?) *) 120 m² kælder (Ikke registreret) 120 m² stueetage 90 m² tagetage 330 m² ialt 37 (Værksted) m² i én etage (Ikke registreret) 38 (Maskinhus) m² i én etage (Ikke registreret) Andre bygninger 105 m² Ialt m² Arealopgørelse 16

17 Stueplan 1. sal 3 x 6 pers. soverum + fællesfaciliteter (18 sengepladser) 1. sal PLANLAGT ANVENDELSE AF EKSISTERENDE 3 x 6 pers. soverum OG PLANLAGT + fællesfaciliteter BYGGERI (18 sengepladser) Infocenter / pitstop Infocenter / pitstop Stueplan Grejlade Køkken Pejsestue Tegnestue Undervisning for studerende Køkken Pejsestue Grejlade Frivilligbase Tegnestue Undervisning for studerende Frivilligbase Værksted / Grej 1. sal Teknik 3 x 6 pers. soverum + fællesfaciliteter (18 sengepladser) Værksted / Grej Infocenter / pitstop Primitiv overnating (18 sengepladser) Undervisning / fællesfaciliteter Primitiv overnating (18 sengepladser) Undervisning / fællesfaciliteter Studenterhus 8 x 1 pers. soverum (8 sengepladser) Studenterh 8 x 1 pers. (8 sengep Værksted Tegnestue Køkken Administration Værksted Pejsestue Undervisning for studerende Administration Værksted / Grej Administration Teknik Udekøkken Grejlade Udekøkken Frivilligbase elters Primitiv Bålhus overnating (18 Shelters sengepladser) Undervisning / fællesfaciliteter Bålhus Studenterhus 8 x 1 pers. soveru (8 sengepladser) sengepladser) Lærershelters (21 sengepladser) Værksted Administration Admin Udekøkken Depot og friluftsfaciliteter Depot og friluftsfaciliteter Den planlagte anvendelse af de enkelte bygninger, som her er angivet, for- Primitiv overnatning hindrer ikke, at Primitiv de enkelte overnatning bygninger senere kan tages i anvendelse til andre Fællesfaciliteter og undervisning Shelters Beboelse Lærershelters formål, så længe der er tale om formål der ligger inden for de bestemmelser for Fællesfaciliteter Bålhus og undervisning området, som fremgår af denne lokalplan. Jf. 1 og 3 i lokalplanens bestemmelser. Beboelse Anvendelsen af de 285 m² bygninger, som kan opføres uden for byggefelterne, (21 og sengepladser) efter særskilt forudgående landzonetilladelse, skal holdes inden for den anvendelse som er angivet i 1 og 3 i denne lokalplan. Såfremt der ønskes en anden anvendelse af Fremtidig funktionsforde bygninger eller arealer, som ligger uden for det D G I K A R P E N H Ø J N A T U R som O G er DF muligt GR I LK UA Fi Rdenne TPS EC NE HN ØT J ENR AS TI DU ER lokalplan, jf. 1 og 3, skal der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for nærveædende lokalplan. Depot og friluftsfaciliteter Primitiv overnatning Fællesfaciliteter og undervisning Beboelse D G I K A R P E N H Ø J N A T U R O G F 17

18 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Syddjurs Kommuneplan 2013 Hovedstruktur Turisme som erhverv har en stor betydning for det samlede Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster og borgere. Turismens betydning for såvel Syddjurs Kommune som det samlede Djursland er ikke til at overse. Turismens aktiviteter på Djursland giver området en årlig (2008) omsætning på ca. 1,7 mia. kr. Det betyder desuden 1 mia. i værditilvækst og offentlige indtægter på 720 mio. kr. Det svarer til 8% af samlede skatteprovenu i de to kommuner på Djursland. Dette er langt over gennemsnittet for Region Midtjylland på 3%. Turismen betyder også attraktive oplevelser og aktivitetsmuligheder for områdets borgere og er med til at understøtte opretholdelse af servicefaciliteter og en varierede detlhandel i byerne. Syddjurs Kommunes værdier og de lokale turistaktørers store arbejde med at gøre opmærksom på området bidrager således til Syddjurs Kommunes placering i mediebilledet som erhvervs-, bosætnings- og investeringsområde. Syddjurs Kommune, Destination Djursland og Norddjurs Kommune har i samarbejde igangsat en række indsatser for årene frem imod 2016, der tilsammen skal give et markant løft i turismen på hele Djursland. Indsatsen igangsættes med udgangspunkt i den fælles turismestrategi Vækst gennem oplevelser og følger af Region Midtjyllands store satsning på turisme, hvor Djursland er udnævnt som fyrtårn for kystturismen i Østjylland. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.12.R5, der er udlagt til rekreative formål. Det fremgår af kommuneplanen, af områdets nuværende bebyggelse skal bevares, og at evt. om- og tilbygninger skal fastholdes med en karakter af landbrugsbebyggelse. Desuden fastsættes der en maksimal byggehøjde på 12,00 m i den nuværende rammebestemmelse. Rammeområdet ønskes udviddet til at omfatte hele matr. nr. 11 c, hvilket vil sige at engen vest for Karpenhøj og en del af søen i den sydlige ende af matr. nr. 11 c, vil blive omfattet af en ny kommuneplanramme. Desuden er det nødvendigt at løsne rammebestemmelsen op med hensyn til hvilke former for byggeri der kan opføres. Der ønskes fx. opført forskellige former for shelters, bålhytter og bygninger til udendørs wellness, der ikk nødvendigvis behøver at har karakter af landbrugsbebyggelse. Omvendt er den maksimale byggehøje i den gældende ramme (maks. 12,00 m) alt for høj, i forhold til at der er tale om ejendom med højt beliggende arealer tæt på kysten, i et område med store landskabelige interesser. Det er derfor nødvendigt, at stramme rammen for byggeri i højden, til maks. 8,50 m. Tillæg til Syddjurs Kommuneplan 2013 Lokalplanen forudsætter, at rammeområder udvides lidt i vestlig retning, samt at rammebestemmelserne præciseres mht. kommende byggeri, i forhold til det omgivne landskab. Der foretages iøvrigt mindre justeringer af rammergrænser i området omkring sommerhusområdet Oversø og Fuglsøcenteret. Se Forslag til kommuneplantillæg nr. 13, som er gengivet bagerst i dette lokalplanforslag. 18

19 Det er vurderet, at de ansøgte ændringer (i forhold til kommuneplanen) medfører, at planprocessen skal indledes med en forudgående offentlig høring efter planlovens c. En forudgående offentlig høring om kommuneplantillægget er derfor allerede afholdt i perioden 5. august - 2. september Se nærmere herom i tillægget. landskabelige interesser Området er i Kommuneplan 2013 markeret som en del af et større område med landskabelige interesser på Mols. Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at områder med landskabelige interesser så vidt muligt skal friholdes for ikke-landbrugsmæssig byggeri. Såfremt der undtagelsesvist bygges i disse områder, skal ny bebyggelse og anlæg placeres og udformes under særlige hensyntagen til landskabet. I Syddjurs Kommunes Landskabskarakterplan ligger lokalplanområdet inden for landskabskarakterområde nr. 88A, Mols Bjerge. Området beskrives i landskabskarakterplanen som et karakterisk landskab i middel tilstand, med særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Målsætningen for områdets landskab er, at det bør vedligeholdes og styrkes. Af hensyn til kystlandskabet i området sænkes den maksimale byggehøjde inden for lokalplanområdet, fra maks. 12,00 m til maks. 8,5 m. Samtidig er der i lokalplanen en række bestemmelser om begrænsninger i valg af materialer og farver til nye bygninger, som skal sikre, at nyt byggeri vil falde godt ind i området. Bevaringsværdig Bebyggelse Ebeltoft Kommune har i 1999 registreret alle bevaringsværdige bygninger, opført før Registreringen fremgår af Ebeltoft Kommuneatlas, der opererer med tre forskellige bevaringskategorier. Høj bevaringsværdi omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 1-3. Middel bevaringsværdi omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 4-6. Lav bevaringsværdi omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 7-9. Syddjurs Kommuneplan 2013 fastlægger, at bevaringsværdig bebyggelse omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 1-4. I henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, må bevaringsværdige bygninger ikke nedrives uden tilladelse fra Byrådet. På Karpenhøj er der registreret fire bygninger, som er opført før Tre bygninger fra hhv. 1906, 1930 og 1932 har en bevaringsværdi på 5. En sidste bygning fra 1937 har en bevaringsværdi på 6. Jf. skemaet på side 16. Bygningerne på Karpenhøj er altså registreret i 1999 som liggende inden for kategorien med middel bevaringsværdi, og er ikke medtaget i Kommuneplan 2013 som bevaringsværdige. Oplysninger om bevaringstilstand og vurdering findes på Internationale Beskyttelsesområder Der er ingen habitatområder på, eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger ca. 800 m nord fra habitatområdet Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs og ca. 500 m syd for habitatområdet Mols Bjerge med kystvande. En realisering af denne lokalplans byggemuligheder vil ikke påvirke de to habitatområder. 19

20 habitatdirektivet I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Baggrunden for direktivet er, at EU ønsker at sikre den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper (habitater) samt plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlemsstaternes områder. Arterne der skal beskyttes er beskrevet på habitatdirektivets bilag II, IV og V. De Bilag IV-arter, som er beskyttet af habitatdirektivet, er bl.a. markfirben, strandtudser, spidssnudet frø, stor vandsalamander, løgfør m.fl. Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for. Bilag IV arter I habitatdirektivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Der skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges. Der er ikke registreret Bilag IV-arter inden for lokalplanområdet, men umiddelbart syd for, er der registreret et potentielt levested for markfirben, som er én af de arter på Bilag IV-listen, som er beskyttet. Kystnærhedszonen Ifølge planlovens kapitel 2 a, skal kommunen tage særlige hensyn i kystnærhedszonen, som er en 3 km bred zone langs landets kyster. Der skal ifølge planlovens 5 b, stk. 1, nr. 1, anføres en særlig planlægningsmæssig begrundelse for byggerier og projekter inden for kystnærhedszonen. Ifølge planlovens 16, stk. 3, skal der ved bebyggelse og anlæg indenfor kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne og der skal gives en begrundelse for bygningshøjder der overstiger 8,5 m. Ejendommens nuværende bebyggelse ligger forholdsvis markant, på et ca. 1,5 ha stort, og ca. 60 m højt bakke-plateau. Hovedparten af bygningerne ligger på den nordlige og vestlige side af plateauet. Set nede fra den gennemgående offentlige vej, Dragsmurvej, er en del af bebyggelsen skjult af eksisterende beplantning og af plateauets østlige bakkekant. Den østlige facade af de østlige bygninger er synlig fra det åbne land øst for Karpenhøj, men fremtræder ikke usædvanlig synlig, set i forhold til den eksisterende bebyggelse i området, som fx. Fuglsøcenteret der ligger lige nord for Karpenhøj. Set fra det åbne land vest for Karpenhøj, er bygningerne helt skjult af den ca. 69 m høje bakke, der ligger lige vest for bygningerne. I forhold til kravet om planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering, er der på dette sted tale om en naturlig og begrænset udvidelse af eksisterende stedbundne natur- og friluftsaktiviteter, som er afholdt løbende, inden for eksisterende bygningsmæssige rammer af tidligere landbrugsbygninger, igennem de sidste 20 år, siden starten af 1990 erne. Det må desuden iagttages, at aktiviteterne har været medvirkende til, at bygningerne på dette forholdsvis lille landbrug kunne vedligeholdes og renoveres til en nutidig standard, efter at de har været i tiltagende forfald i en årrække i 1980 erne (Jf. fx foto på side 10). De nye byggemuligheder, som denne lokalplan giver mulighed for, skal derfor også ses i sammenhæng med 20

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE

DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE 2013 N Oversigtskort DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 2 INDHOLD Indledning Historien bag Karpenhøj Eksisterende

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere