Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015."

Transkript

1 Offentlig bekendtgørelse den af endelig vedtagelse af Lokalplan nr Karpenhøj og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den at vedtage nedennævnte planer endeligt Lokalplan nr. 375 Lokalplanen omfatter et område på ca. 8,7 ha der har adressen Dragsmurvej 12, omkring Natur- og Friluftscenteret Karpenhøj. Lokalplanen fastlægger fremtidige udviklingsrammer for etablering af nye bygninger, samt for regulering af aktiviteterne i eksisterende bygninger og på eksisterende arealer. Den samlede ramme for byggeri sættes til m². Tillæg nr. 13 Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med ovennævnte lokalplan, for at give Karpenhøj en række nye muligheder for at opføre nye bygninger og indrette arealer til nye formål. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til Der er i debatperioden indkommet i alt 2 høringssvar. Bemærkninger, forslag og indsigelser fra debatperioden om planforslagene har gav anledning til mindre ændringer i den endelige lokalplan. FUGLSØCENTERET Det blev tilføjet til lokalplanens 8 Ubebyggede arealer, at der ved anlæg af en mountnbikebane indenfor 3 område, skal arbejdes med foranstaltninger til beskyttelse af truede arter, samt at såfremt driften af mountnbikebanen ophører, skal terrænet reetableres. Der blev også tilføjet en bestemmelse til 5 Veje, stier og parkering der skal sikre, at parkeringsanlæg anlægges med overflader i grus, græs, græsarmeringssten eller anden lignende diffusionssåben belægning. Endelige retsvirkninger Efter planlovens 18 må ejendomme inden for lokalplanens område kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter planlovens 12 kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse som er i strid med kommuneplanen. Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig, og skal sendes digitalt til Naturog Miljøklagenævnet via klageportalen på eller på En evt. klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uge fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. senest den Du kan læse mere om klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmesiden, på Når Natur- og Miljøklagenævnet modtager klagen, opkræver nævnet et klagegebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. KARPENHØJ Dragsmurvej Her kan du se de endelige planer Planenerne kan ses på følgende links på Internet:

2

3 FUGLSØCENTERET KARPENHØJ Dragsmurvej Lokalplan nr. 375 Område til rekreative formål ved Fuglsø, Natur- og Friluftscenter Karpenhøj Kommuneplantillæg nr. 13, til Syddjurs Kommuneplan 2013

4 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Plan og udvikling Plan og udvikling er lokaliseret på rådhuset på Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Hovedpostadresse: Hovedgaden Rønde Tlf Kontaktpersoner i Syddjurs Kommune: Planlægningschef Kenneth Jensen Planlægger Thomas D. Secher Denne lokalplan kan ses og hentes på: Lokalplanen er udarbejdet af: Plan og udvikling Syddjurs Kommune Kommunens åbningstider fremgår af kommunens hjemmeside: Kortgrundlag: Matrikelkort og topografiskekort: KMS TK-kort: Kortcenter.dk Ortofotos: COWI Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne, erhvervslivet og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bl.a. bestemmelser for, - hvad området og bygningerne skal bruges til, - hvor og hvordan der skal bygges nyt, - hvilke bygninger der skal bevares, - hvordan nye veje stier og beplantning skal etableres, - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes. Lokalplanen består af: n, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Bestemmelserne, der er konkrete regler for, hvordan området må anvendes fremover, og som er bindende for grundejeren og Byrådet. Kortbilag, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel, og hvordan området skal disponeres. Kortbilagene hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende for grundejeren og Byrådet. Øvrige bilag, der fx viser erhvervskategorier, støj fra erhverv, trafik eller vindmøller, parkeringsnormer, som uddyber eller illustrerer lokalplanene bestemmelser. Hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone eller til sommerhusområde. Byrådet kan til enhver tid beslutte, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan skal forslaget i offentlig høring i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Når den offentlige høring er slut, vurderer Byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan lokalplanen vedtages endeligt. Hvis Byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt lokalplanforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og vedtagelsen er offentlig bekendtgjort i avisen, er lokalplanen bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

5 5

6 INDHOLD REDEGØRELSE... 9 Lokalplanens område... 9 Lokalplanens baggrund & formål Historien bag Karpenhøj Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Syddjurs Kommuneplan Hovedstruktur Rammebestemmelser Tillæg til Syddjurs Kommuneplan landskabelige interesser Bevaringsværdig Bebyggelse Internationale Beskyttelsesområder habitatdirektivet Bilag IV arter Kystnærhedszonen Naturbeskyttelsesloven Beskyttede naturområder Adgang til naturen Museumsloven - Arkæologiske forhold Nationalpark Mols Bjerge Landzonetilladelser og bonusvirkning Oversigtskort Vej- og stiplanlægning Parkering Overskudsjord og byggeaffald ForsyningsforholD Servitutter Miljøvurdering Tilladelser eller dispensationer Lokalplanens tilvejebringelse

7 LOKALPLANBESTEMMELSER Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse og opdeling Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Bonusvirkning Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger KORTBILAG 1, Lokalplanafgrænsning og områdeopdeling KORTBILAG 2, Delområde A, Byggefelter KORTBILAG 3, Oversigtsareal BILAG 4, Farvepalette til facadefarver KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 REDEGØRELSE Tillæggets tilvejebringelse RAMMEKORT RAMMEKORT Rammebestemmelser Retsvirkninger Vedtagelsespåtegninger

8 DK Færdselskort 1: N Lokalplanområdets placering i Kommunen N 3 km km Skala: 1: Oversigtskort over området i målforhold 1:

9 15p 14d 14e 14f 14g 14c REDEGØRELSE Lokalplanens område Lokalplanområdet er beliggende på Mols mellem Fuglsø og Begtrup og omfatter et område på ca. 8 ha og m² af en del af matr. nr. 11 c og hele matr. nr 7 r Begtrup By, Vistoft, der har adressen Dragsmurvej 12 (jf. oversigtskortet herunder, 9f 15f 1 samt Kortbilag nr. 1). 9g 15x Mod syd grænser 15d området op mod den lille sø Trambermose samt landbrugsejendommen 6k 15h 9h Harebjerggård (Dragsmurvej 10s 16). Vest for området ligger det lille sommerhusområde 15g Oversø, omkring bakken Sandbjerg. Mod nord grænser området op til Fuglsøcenteret. Øst for området ligger 9k ubebyggede 6oåbne marker ned 6u til Ebeltoft Vig. 10l Området er ved planens udarbejdelse ejet 10maf Naturstyrelsen. Ejendommen drives som natur- og friluftscenter af Foreningen Karpenhøj, der hører under DGI. Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone. Området har siden starten af 1990 erne været drevet af DGI som center for naturog friluftsliv i Danmark. Området vejbetjenes fra Dragsmurvej. 17i 17d DGI blev dannet i november 1992 som en sammenslutning af de to gamle, folkelige idrætsorganisationer De Danske Gymnastikog Ungdomsforeninger (DDGU) og De Danske Skytte-, Gymnastikog Idrætsforeninger (DDSG&I). Samtidig blev skydning samlet i De Danske Skytteforeninger (DDS), der indtil 1.januar 2013 havde en associeringsaftale med DGI. DGI og DDS fusionerede pr. 1. januar 2013 under navnet DGI. 11aæ 11ae 11ad "a" 11 11ay 11az 1 SOMMERHUSOMRÅDET 11ax 11au OVERSØ 11z11av 11ba FUGLSØCENTERET 6s Havesangervej 11aø 11v 1 1 KARPENHØJ Dragsmurvej 10b Trambermose OVERSIGTSKORT, målforhold: 1:4.000 Lokalplangrænse (Sorte prikker) (Gule linjer viser matrikelkortet) 7p 9 7o 7n 14a 7g 7h 7

10 Lokalplanens baggrund & formål Lokalplanarbejdet er startet op på baggrund af en række ønsker fra Karpenhøj i løbet af , om landzonetilladelser til etablering af nye bygninger og en mountnbike-bane. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge fremtidige udviklingsrammer for etablering af nye bygninger, samt for regulering af aktiviteterne i eksisterende bygningernene og på eksisterende arealer på Karpenhøj. Lokalplanen skal sikre et mere langsigtet perspektiv for Karpenhøjs udviklingsmuligheder, i forhold til de kortsigtede løsninger der kan opnåes gennem løbende landzonetilladelser. Området har ikke tidligere været omfattet af byplanvedtægter eller lokalplanlægning. Historien bag Karpenhøj Ejendommen blev bygget i 1912 af Martin og Marie Jørgensen på jord udstykket fra Martin Jørgensens fædrene gård i Begtrup. I løbet af 1930 overtager Martin og Marie Jørgensens søn og svigerdatter gården og det nye stuehus, som i dag er administration, bliver bygget til i Familien boede her indtil 1970, hvor ejendommen blev drevet som et mønsterlandbrug. Efter Martin og Marie Jørgensens flytning i 1970, går Karpenhøj nogle triste år i møde med skiftende lejere. I cirka 20 år henstår gården i meget dårlig stand, indtil den bliver købt af Skov- og Naturstyrelsen i DGI, det daværende Århus Amt og Skov- og Naturstyrelsen renoverer i fællesskab gården, som siden er brugt som DGI s center for natur- og friluftsliv i Danmark. Foto af bygningerne fra

11 Lokalplan nr. 375 N Oversigtskort, starten af 1900-tallet. Målforhold 1: På kortet ses bakken Karpenhøj, der efterfølgende gav navn til gården. copyright KMS Luftfoto af gården fra 1947, set fra sydøst mod nordvest. 11

12 Nuværende forhold DGI Karpenhøj er på de første 20 år gået fra at være et center for friluftsliv i og omkring DGI, til at være et moderne center, der også er vendt mod publikum og virksomheder. Det betyder, at de fantastiske rammer trænger til at blive moderniseret, og det er på den baggrund, at DGI Karpenhøj ønsker denne lokalplan udarbejdet. DGI Karpenhøj har idag syv fuldtidsansatte og en del sæsonansatte. De primære arbejdsområder er følgende: Aktiviteter for virksomheder, primært gruppeprocesser og teambuilding med rod i oplevelser i naturrummet - altid fokus på natur- og friluftsliv og de muligheder, det giver for udvikling. Uddannelse, p.t. en friluftsvejlederuddannelse, der udbydes sammen med VIA University College. Fra efteråret udbydes der også 6-ugers forløb for arbejdsløse - også sammen med VIA. Målgruppen er lærere og pædagoger og indholdet i forløbene er færdigheder i natur- og friluftsliv. Derudover en velfungerende kursusafdeling, der primært udbyder kurser i havkajak, klatring, førstehjælp og andre friluftslivsrelaterede emner. Idrætsaktiviteter på klippekortsbasis. Pt. udbydes outdoor fitness, mountnbike og outdoor meditation. Tilmelding til et enkelt eller eller flere forløb foregår på Karpenhøjs hjemmeside. Åbent besøg med anlsået besøgende om året. Den nuværende bygningsmæssige forhold på Karpenhøj omfatter følgende funktioner, som også fremgår på kortet til højre: Administration. Lille infocenter. Udearealer, bålplads, skovområde, aktivitetsområde, lavo-område og hestefolde. Et lille bibliotek og en tegnestue, samt lokaler der anvendes til undervisning og diverse kuser. Pejsestue, som lejes ud sammen med lejrpladsen og også bruges som mødelokale og hyggerum. Hertil hører også alm. og grovkøkken og studenterhus. Her er fire værelser, køkken og badefaciliteter. Når der ikke er studerende, kan det inddrages i udlejningen. DGI Karpenhøj udvikler sig løbende som kursus- og uddannelsescenter samt som aktivitetssted for virksomheder, skoler, institutioner, private og foreninger. Hvert år besøges stedet af mange gæster og i 2012 var der ca betalende gæster, der benyttede centeret i kortere eller længere tid. Nogle af de besøgende er familier, der prøver kræfter med overnatning og madlavning i det fri. Andre er store firmagrupper, der har aktivitetsdage og sociale sammenkomster og andre er gymnasier og universiteter, der enten er på udflugt eller på undervisning i felten. Centerets rammer er ved at blive for snævre, og der opleves ofte flaskehalsproblemer. Det er derfor vigtigt for centerets fortsatte udvikling, at DGI Karpenhøj får etableret et langsigtet planlægningsmæssige grundlag der sikre gode rammer for den fremtidige udvikling på både kort og mellemlang sigt, og herigennem et samlet overblik over de fremtidige brugsmuligheder. 12

13 Nuværende forhold. Luftfoto fra foråret Målforhold: ca. 1:1.000 Nedsivningsanlæg under jorden Nedsivningsanlæg under jorden Parkering Udhus, der nedrives Parkering Adgangsvej Aktivitetsbane Depot Pejsestue Besøgscenter Parkering Studenterhus Værksted Administration Naturområde Udekøkken Have Shelters Udendørs wellness Udhus, der nedrives 13

14 Fremtidige forhold Med denne lokalplan fastlægges der muligheder for følgende nye tiltag på DGI Karpenhøj: Nyt infocenter med publikumsfaciliteter, så som madpakkerum / cafeområde (ikke bemandet), lille udstilling om Karpenhøj og Nationalpark Mols Bjerge, måske skiftende udstillinger, toilet- og badeforhold, også for handicappede. Soverum samt møderum på 1. sal. Bålhus integreret i området, gerne med mytologiske tilsnit som fx Valhal. Overnatning, som er indendørs, men stadig primitiv - evt. som jernalderhus eller efter Valhal-tema. Udbygning af lejrfaciliteter med flere primitive shelters til primitiv udendørs overnatning. Teknisk lærings- og undervisningsområde for mountnbike, leg, spil samt outdoormotion, o. lign. Det nuværende studenterhus (som er ejendommen tidligere stuehus), kan erstattes med en større længebygning, eller udvides med en tilbygning i længehus-stil. Det planlagte infocenter / pitstop skal opføres en forlængelse af den eksisterende depotbygning, evt. som en bygning, der er opført i samme niveau som ejendommens eksisterende tre-længede bebyggelse, der ligger i kote ca m. Bygninger, som infocenter / pitstop og studenterhus, skal opføres som murede byninger i traditionel længehus-stil. Det er vigtigt, at bygningernes udformning tilpasses til det omgivne landskab. Derfor skal facaderne pudses eller vandskures, som de nuværede bygninger på stedet. Det er også vigtigt, at facaderne fremstår i farver, som er godt tilpasset til omtivelserne. Derfor skal facader holdes i neutrale jordfarver, som fx. lys dodenkopf, oxydrød, svenskrød, rød okker, rå siena, okker eller gul okker, som er nærmere defineret i Bilag 4. Vogngrøn kan med fordel bruges til dører vinduesrammer og passer godt sammen med fx gul okker eller hvid. Facader kan også males eller kalkes hvide, som på en traditionel landbrugsbebyggelse i det åbne land. Det er vigtigt, at bygningerne udføres med tage af røde uglasserede vingetegl. Tagmaterialet må ikke være unødvendigt reflekterede. Tage skal udføres i en traditionel udformning, uden afvalmning og uden udhæng. De bygninger, der skal bruges til primitiv overnatning, værksted, udekøkken, bålhus, shelters, eller lign., skal opføres i træ og males sorte (som de nuværende træbygninger på ejendommen). Igen er farven på facaderne med til at sikre, at bygningernes synlighed dæmpes mest mulig, i forhold til oplevelsen af det meget storslåede landskab i området. Tage på træbygninger skal holdes i mørke farver (i materiale som sort eternit eller sort tagpap med lister), eller etableres som græstage. Det er vigtigt, at bygninger til Infocenter / Pitstop, primitiv overnatning og shelters opføres inden for de byggefelter, som er fastlagt i denne lokalplan. Herved sikres, at hovedparten af det byggeri, som kan finde sted på ejendommen, kommer til at ligge samlet i tilknytning til ejendommen hidtidige bebyggelsesarealer. Ud over det byggeri, som kan opføres inden for byggefelterne, giver lokalplanen desuden mulighed for, at der undtagelsesvis, og på baggrund af konkrete landzonetilladelser, kan opføres et begrænset omfang af små-bygninger uden for byggefelterne. Dette skal sikre en vis fleksibilitet i administrationen af området, og give Karpenhøj en mulighed for at opføre små-bygninger, som der evt. kan blive behov for i de kommende år. 14

15 Fremtidige forhold. Luftfoto fra foråret Målforhold: ca. 1:1.000 Teknisk lærings- og Undervisningsområde Teknisk lærings- og Undervisningsområde Område til reservep-pladser Infocenter / pitstop Adgangsvej Depot Undervisning, fællesfaciliteter Primitiv overnatning Studenterhus Teknisk lærings- og Undervisningsområde Værksted Administration Naturområde Udekøkken Lærershelters Shelters Bålhus Have Shelters er ikke fundamenterede Udendørs wellness Udhus, der nedrives 15

16 Nye lærershelters Lokalplan nr x15 m² 15 m² 4 x 10 m² Nye shelters 2 x 10 m² Nyt bålhus 50 m² Eksisterende bygninger er angivet på kortet til højre med de bygningsnumre, som fremgår af BBR-registeret. Desuden er byggefelter L U FTS C E Ntil Tfremtidig E R S I D E byggeri 1 4 i hht. lokalplanen angivet med blå felter. Eksisterende bebyggelse Fremtidig bebyggelse Det samlede nuværende etageareal er på ialt m². Denne lokalplan muliggør opførelse af 8 nye bygninger (blå felter) med et samlet etageareal på ialt 770 m². Det samlede etageareal af eksisterende byggeri og muligt kommende byggeri inden for byggefelter er på ialt m². Dertil kommer ekstra 285 m². etageareal i en buffer, der kan opføres efter ansøgning om landzonetilladelse. Op til 100 m² ud af den 285 m² kan opføres som småbygninger i træ i Delområde C. 100 m² Byg. 38 Nyt infocenter 180 m² stueplan 120 m² 1. sal Ny bygning til primitiv overnatning Byg. 34 Byg. 32 EKSISTERENDE OG PLANLAGT BYGGERI Byg. 35 Byg. 33 Udvidelse af studenterhus: 170 m² stueplan 100 m² 1. sal Arealopgørelse Det samlede etageareal inden for lokalplanområdet, kan ifølge denne lokalplan være på ialt m². Byg m² Byg. 36 Nye lærershelters *) Bygning nr. 36 er registreret i BBR som opført i 1951, men er også synlig på luftfotos over området fra 1945 og x15 m² 15 m² 4 x 10 m² Nye shelters 2 x 10 m² Nyt bålhus 50 m² Det samlede totale etageareal af alle nuværende bygninger på Karpenhøj er pr på ialt m². Jf. tabellen til højre, hvor U FTS C E N T E R S I D E 1 4 også opførelsesår og bevaringsværdi til de enkelte bygninger er angivet. Arealerne stammer delvist fra BBR, delvist fra en tidligere opmåling til et forsikringsselskab. Oplysninger om opførelsesår stammer fra BBR. Bevaringsværdi stammer fra FBB. Bygningsnr. Eksisterende bebyggelse Opført Areal / m² Bevaringsværdi 32 (Tidl. stuehus) m² stue 5 Fremtidig bebyggelse 90 m² tagetage 215 m² ialt 33 (Del af tidl. stald) m² i stuetage 5 60 m² i tagetage 172 m² ialt 34 (Del af tidl. stald) m² i én etage 6 35 (Del af tidl. stald) m² stueetage m² tagetage 650 m² ialt 36 (Tidl. beboelse) 1951 (1945?) *) 120 m² kælder (Ikke registreret) 120 m² stueetage 90 m² tagetage 330 m² ialt 37 (Værksted) m² i én etage (Ikke registreret) 38 (Maskinhus) m² i én etage (Ikke registreret) Andre bygninger 105 m² Ialt m² Arealopgørelse 16

17 Stueplan 1. sal 3 x 6 pers. soverum + fællesfaciliteter (18 sengepladser) 1. sal PLANLAGT ANVENDELSE AF EKSISTERENDE 3 x 6 pers. soverum OG PLANLAGT + fællesfaciliteter BYGGERI (18 sengepladser) Infocenter / pitstop Infocenter / pitstop Stueplan Grejlade Køkken Pejsestue Tegnestue Undervisning for studerende Køkken Pejsestue Grejlade Frivilligbase Tegnestue Undervisning for studerende Frivilligbase Værksted / Grej 1. sal Teknik 3 x 6 pers. soverum + fællesfaciliteter (18 sengepladser) Værksted / Grej Infocenter / pitstop Primitiv overnating (18 sengepladser) Undervisning / fællesfaciliteter Primitiv overnating (18 sengepladser) Undervisning / fællesfaciliteter Studenterhus 8 x 1 pers. soverum (8 sengepladser) Studenterh 8 x 1 pers. (8 sengep Værksted Tegnestue Køkken Administration Værksted Pejsestue Undervisning for studerende Administration Værksted / Grej Administration Teknik Udekøkken Grejlade Udekøkken Frivilligbase elters Primitiv Bålhus overnating (18 Shelters sengepladser) Undervisning / fællesfaciliteter Bålhus Studenterhus 8 x 1 pers. soveru (8 sengepladser) sengepladser) Lærershelters (21 sengepladser) Værksted Administration Admin Udekøkken Depot og friluftsfaciliteter Depot og friluftsfaciliteter Den planlagte anvendelse af de enkelte bygninger, som her er angivet, for- Primitiv overnatning hindrer ikke, at Primitiv de enkelte overnatning bygninger senere kan tages i anvendelse til andre Fællesfaciliteter og undervisning Shelters Beboelse Lærershelters formål, så længe der er tale om formål der ligger inden for de bestemmelser for Fællesfaciliteter Bålhus og undervisning området, som fremgår af denne lokalplan. Jf. 1 og 3 i lokalplanens bestemmelser. Beboelse Anvendelsen af de 285 m² bygninger, som kan opføres uden for byggefelterne, (21 og sengepladser) efter særskilt forudgående landzonetilladelse, skal holdes inden for den anvendelse som er angivet i 1 og 3 i denne lokalplan. Såfremt der ønskes en anden anvendelse af Fremtidig funktionsforde bygninger eller arealer, som ligger uden for det D G I K A R P E N H Ø J N A T U R som O G er DF muligt GR I LK UA Fi Rdenne TPS EC NE HN ØT J ENR AS TI DU ER lokalplan, jf. 1 og 3, skal der udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for nærveædende lokalplan. Depot og friluftsfaciliteter Primitiv overnatning Fællesfaciliteter og undervisning Beboelse D G I K A R P E N H Ø J N A T U R O G F 17

18 Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning Syddjurs Kommuneplan 2013 Hovedstruktur Turisme som erhverv har en stor betydning for det samlede Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets gæster og borgere. Turismens betydning for såvel Syddjurs Kommune som det samlede Djursland er ikke til at overse. Turismens aktiviteter på Djursland giver området en årlig (2008) omsætning på ca. 1,7 mia. kr. Det betyder desuden 1 mia. i værditilvækst og offentlige indtægter på 720 mio. kr. Det svarer til 8% af samlede skatteprovenu i de to kommuner på Djursland. Dette er langt over gennemsnittet for Region Midtjylland på 3%. Turismen betyder også attraktive oplevelser og aktivitetsmuligheder for områdets borgere og er med til at understøtte opretholdelse af servicefaciliteter og en varierede detlhandel i byerne. Syddjurs Kommunes værdier og de lokale turistaktørers store arbejde med at gøre opmærksom på området bidrager således til Syddjurs Kommunes placering i mediebilledet som erhvervs-, bosætnings- og investeringsområde. Syddjurs Kommune, Destination Djursland og Norddjurs Kommune har i samarbejde igangsat en række indsatser for årene frem imod 2016, der tilsammen skal give et markant løft i turismen på hele Djursland. Indsatsen igangsættes med udgangspunkt i den fælles turismestrategi Vækst gennem oplevelser og følger af Region Midtjyllands store satsning på turisme, hvor Djursland er udnævnt som fyrtårn for kystturismen i Østjylland. Rammebestemmelser Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.12.R5, der er udlagt til rekreative formål. Det fremgår af kommuneplanen, af områdets nuværende bebyggelse skal bevares, og at evt. om- og tilbygninger skal fastholdes med en karakter af landbrugsbebyggelse. Desuden fastsættes der en maksimal byggehøjde på 12,00 m i den nuværende rammebestemmelse. Rammeområdet ønskes udviddet til at omfatte hele matr. nr. 11 c, hvilket vil sige at engen vest for Karpenhøj og en del af søen i den sydlige ende af matr. nr. 11 c, vil blive omfattet af en ny kommuneplanramme. Desuden er det nødvendigt at løsne rammebestemmelsen op med hensyn til hvilke former for byggeri der kan opføres. Der ønskes fx. opført forskellige former for shelters, bålhytter og bygninger til udendørs wellness, der ikk nødvendigvis behøver at har karakter af landbrugsbebyggelse. Omvendt er den maksimale byggehøje i den gældende ramme (maks. 12,00 m) alt for høj, i forhold til at der er tale om ejendom med højt beliggende arealer tæt på kysten, i et område med store landskabelige interesser. Det er derfor nødvendigt, at stramme rammen for byggeri i højden, til maks. 8,50 m. Tillæg til Syddjurs Kommuneplan 2013 Lokalplanen forudsætter, at rammeområder udvides lidt i vestlig retning, samt at rammebestemmelserne præciseres mht. kommende byggeri, i forhold til det omgivne landskab. Der foretages iøvrigt mindre justeringer af rammergrænser i området omkring sommerhusområdet Oversø og Fuglsøcenteret. Se Forslag til kommuneplantillæg nr. 13, som er gengivet bagerst i dette lokalplanforslag. 18

19 Det er vurderet, at de ansøgte ændringer (i forhold til kommuneplanen) medfører, at planprocessen skal indledes med en forudgående offentlig høring efter planlovens c. En forudgående offentlig høring om kommuneplantillægget er derfor allerede afholdt i perioden 5. august - 2. september Se nærmere herom i tillægget. landskabelige interesser Området er i Kommuneplan 2013 markeret som en del af et større område med landskabelige interesser på Mols. Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer, at områder med landskabelige interesser så vidt muligt skal friholdes for ikke-landbrugsmæssig byggeri. Såfremt der undtagelsesvist bygges i disse områder, skal ny bebyggelse og anlæg placeres og udformes under særlige hensyntagen til landskabet. I Syddjurs Kommunes Landskabskarakterplan ligger lokalplanområdet inden for landskabskarakterområde nr. 88A, Mols Bjerge. Området beskrives i landskabskarakterplanen som et karakterisk landskab i middel tilstand, med særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Målsætningen for områdets landskab er, at det bør vedligeholdes og styrkes. Af hensyn til kystlandskabet i området sænkes den maksimale byggehøjde inden for lokalplanområdet, fra maks. 12,00 m til maks. 8,5 m. Samtidig er der i lokalplanen en række bestemmelser om begrænsninger i valg af materialer og farver til nye bygninger, som skal sikre, at nyt byggeri vil falde godt ind i området. Bevaringsværdig Bebyggelse Ebeltoft Kommune har i 1999 registreret alle bevaringsværdige bygninger, opført før Registreringen fremgår af Ebeltoft Kommuneatlas, der opererer med tre forskellige bevaringskategorier. Høj bevaringsværdi omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 1-3. Middel bevaringsværdi omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 4-6. Lav bevaringsværdi omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 7-9. Syddjurs Kommuneplan 2013 fastlægger, at bevaringsværdig bebyggelse omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 1-4. I henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger, må bevaringsværdige bygninger ikke nedrives uden tilladelse fra Byrådet. På Karpenhøj er der registreret fire bygninger, som er opført før Tre bygninger fra hhv. 1906, 1930 og 1932 har en bevaringsværdi på 5. En sidste bygning fra 1937 har en bevaringsværdi på 6. Jf. skemaet på side 16. Bygningerne på Karpenhøj er altså registreret i 1999 som liggende inden for kategorien med middel bevaringsværdi, og er ikke medtaget i Kommuneplan 2013 som bevaringsværdige. Oplysninger om bevaringstilstand og vurdering findes på Internationale Beskyttelsesområder Der er ingen habitatområder på, eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Lokalplanområdet ligger ca. 800 m nord fra habitatområdet Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs og ca. 500 m syd for habitatområdet Mols Bjerge med kystvande. En realisering af denne lokalplans byggemuligheder vil ikke påvirke de to habitatområder. 19

20 habitatdirektivet I 1992 vedtog Det Europæiske Råd habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Baggrunden for direktivet er, at EU ønsker at sikre den biologiske mangfoldighed gennem bevarelse af naturtyper (habitater) samt plante- og dyrearter af betydning for fællesskabet inden for medlemsstaternes områder. Arterne der skal beskyttes er beskrevet på habitatdirektivets bilag II, IV og V. De Bilag IV-arter, som er beskyttet af habitatdirektivet, er bl.a. markfirben, strandtudser, spidssnudet frø, stor vandsalamander, løgfør m.fl. Habitatdirektivet har til formål at fremme biodiversiteten, ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er af betydning for EU. Dette sker hovedsagligt gennem udpegning af særlige bevaringsområder, habitatområderne. I habitatområderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter eller naturtyper som området er udpeget for. Bilag IV arter I habitatdirektivets bilag IV er opført dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse. Der skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges. Der er ikke registreret Bilag IV-arter inden for lokalplanområdet, men umiddelbart syd for, er der registreret et potentielt levested for markfirben, som er én af de arter på Bilag IV-listen, som er beskyttet. Kystnærhedszonen Ifølge planlovens kapitel 2 a, skal kommunen tage særlige hensyn i kystnærhedszonen, som er en 3 km bred zone langs landets kyster. Der skal ifølge planlovens 5 b, stk. 1, nr. 1, anføres en særlig planlægningsmæssig begrundelse for byggerier og projekter inden for kystnærhedszonen. Ifølge planlovens 16, stk. 3, skal der ved bebyggelse og anlæg indenfor kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne og der skal gives en begrundelse for bygningshøjder der overstiger 8,5 m. Ejendommens nuværende bebyggelse ligger forholdsvis markant, på et ca. 1,5 ha stort, og ca. 60 m højt bakke-plateau. Hovedparten af bygningerne ligger på den nordlige og vestlige side af plateauet. Set nede fra den gennemgående offentlige vej, Dragsmurvej, er en del af bebyggelsen skjult af eksisterende beplantning og af plateauets østlige bakkekant. Den østlige facade af de østlige bygninger er synlig fra det åbne land øst for Karpenhøj, men fremtræder ikke usædvanlig synlig, set i forhold til den eksisterende bebyggelse i området, som fx. Fuglsøcenteret der ligger lige nord for Karpenhøj. Set fra det åbne land vest for Karpenhøj, er bygningerne helt skjult af den ca. 69 m høje bakke, der ligger lige vest for bygningerne. I forhold til kravet om planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering, er der på dette sted tale om en naturlig og begrænset udvidelse af eksisterende stedbundne natur- og friluftsaktiviteter, som er afholdt løbende, inden for eksisterende bygningsmæssige rammer af tidligere landbrugsbygninger, igennem de sidste 20 år, siden starten af 1990 erne. Det må desuden iagttages, at aktiviteterne har været medvirkende til, at bygningerne på dette forholdsvis lille landbrug kunne vedligeholdes og renoveres til en nutidig standard, efter at de har været i tiltagende forfald i en årrække i 1980 erne (Jf. fx foto på side 10). De nye byggemuligheder, som denne lokalplan giver mulighed for, skal derfor også ses i sammenhæng med 20

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015.

Lokalplan nr. 375. Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden 03.02.2015 til 31.03.2015. Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og Kommuneplantillæg nr. 13 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06.

Læs mere

Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til

Lokalplan nr Offentlig debat Planenerne har været fremlagt til otte ugers offentlig debat i perioden til Offentlig bekendtgørelse den 04.08 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 375 - Karpenhøj og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 24.06. 2015 at vedtage nedennævnte

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Lokalplan nr. 368 med Kommuneplantillæg nr. 29

Lokalplan nr. 368 med Kommuneplantillæg nr. 29 Offentlig bekendtgørelse d. 5. november 2013 - endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 368 med Rekreativt område til undervisnings- kursus- og konferenceformål, Buddhistisk refugium ved Esby Byrådet besluttede

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B1 (boligområde) ved Gåsebakken i Ugelbølle. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 Offentlig bekendtgørelse den 11.10 2016 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 - Justering af rammeområde 3.2.B10 (boligområde) i Ugelbølle Øst. Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Version 22.10.2015 6.14.O2 6.10.BE4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Syddjurs Kommuneplan 2013 For blandet bolig- og erhvervsområde i Koed Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10.02.2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 390 for boligområde ved Eskerodvej, Hornslet og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 28.

Læs mere

LOKALPLAN NR Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. februar 2014 at vedtage nedennævnte planer endeligt. Esmarcksvej

LOKALPLAN NR Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26. februar 2014 at vedtage nedennævnte planer endeligt. Esmarcksvej Axel Munchsve Frederikslundvej Offentlig bekendtgørelse den 11.03.2014 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 376 for boligområde ved Frederikslundvej i Ryomgård og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Version 16.03.2010 Hovedvejen Randersvej 3.E.1 12.12.R3 3.B.23 12.12.R9 Troldbækken 8.S.2 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Forlystelsesparken Djurs Sommerland ved Nimtofte Yderligere information kan fås hos:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Version 22.12.2015 Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? SYDDJURS

Læs mere

DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE

DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE 2013 N Oversigtskort DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 2 INDHOLD Indledning Historien bag Karpenhøj Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet

Indre By, Esbjerg. Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Lokalplan 01-010-0018 Indre By, Esbjerg Ophævelse af lokalplan nr. 244 For et område afgrænset af Jernbanegade, Gammelby Ringvej og Jernbaneterrænet Oplæg af 10/9 2015 Byrådet udarbejder lokalplan for

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Offentlig høring af forslag til ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigskov

Offentlig høring af forslag til ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigskov 4. maj 2016 Sags id.: 15/6616 Sagsbehandler: Tove Stockmarr Offentlig høring af forslag til ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigskov Fredericia Kommune har udarbejdet forslag til ophævelse af

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607 LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Indhold 2 Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra er lokalplanens bestemmelser juridisk gældende. Redegørelsen fortæller

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by

Forslag til. Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til Kommuneplantillæg for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Ramsherred og Toftevej i Assens by Forslag til kommuneplantillæg Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt fra den

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere