Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD"

Transkript

1 Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD Indføring. I dansk forskning inddeler man traditionelt stednavnene i bebyggelsesnavne og naturnavne, selv om disse to begreber logisk set ikke er helt tilfredsstillende, se herom Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen, Stednavneforskning I, s. 23 ff. Den almindelige definition af begreberne fremgår direkte af ordene: bebyggelsesnavne er stednavne, der betegner menneskelige bebyggelser f.eks. byer, landsbyer, gårde, huse- og naturnavne er navne på natur forekomster (uden bebyggelsesmæssigt indhold) f. eks. høje, åer, marker. Det er den første af disse to stednavnegrupper, som er genstand for denne undersøgelse, dog med den indskrænkning, at kun navne af en vis alder kommer i betragtning; det vil i praksis sige, at interessen koncentreres om de gamle landsbynavne samt navne på enkelte større gårde. Det typiske danske stednavn er sammensat af to led - hvad der ikke altid er det samme som to stavelser - nemlig et forled (der også kan kaldes marginalled) og et efterled (der også kan kaldes centralled). Eksemp ler: I Jølby, Frøslev, Tøving er Jøl-, Frøs-, Tøvmarginalled og -by, lev, -ing centralled. Nogle stednavne er dog usammensatte og består derfor kun af et centralled. Typeeksempel: Torp. Når en forsker skal behandle stednavneforrådet i et bestemt landområde - i dette tilfælde den velafgrænsede geografiske enhed som øen Mors er - er det nødvendigt for ham på en eller anden måde at skabe sig et overblik over navnene. I praksis gør han dette ved på grundlag af stednavnenes centralled at inddele disse i typer; altså taler han om stednavnetyper som f. eks. -by, -lev, -ing, se eksemplerne ovenfor. Allerede her møder der os imidlertid en vanskelighed, nemlig den, at når man skal typebestemme stednavne, kan man ikke altid stole på de nutidige skriveformer, men man må ligesom når man skal tolke navnene - gå tilbage til navnenes ældste skrive former - da visse navne har skiftet type eller er blevet forvansket på anden måde. Et morsingsk eksempel til illustration: Et sognenavn som Jørsby ville man jo ud fra den nutidige skriveform henregne til typen -by - på samme måde som Jølby ovenfor - og til denne type er navnet da også senere blevet overført, men af gamle skriveformer som 27/ Jørsbo, Jørsboo, 25/ Jørsbod - hele den ældre overlevering af navnet op til ca støtter disse former - kan vi se, at navnet oprindeligt må have tilhørt en anden type, nemlig -bod. Om betydningen af ordet bod i stednavne, se Danmarks Stednavne, bd. III s. XIX og Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder: - bodba. Om tolkningen af Jørsby, se Nudansk Ordbog Jørsby og -bo. I det foregående er der blevet afklaret nogle begreber, som må være præciserede, før den egentlige undersøgelse kan påbegyndes. Betegnelsen bebyggelsesnavn er blevet bestemt. Det samme gælder stednavnetype samt undersøgelsesområdets afgrænsning. Først analyseres nogle af de vigtigste morsingske navnetyper enkeltvis. Dette er den nødvendige basis for et forsøg på almindelig karakteristik af stednavnene på Mors, herunder navnenes alder. Stednavnetypen -lev Ejerslev, sognenavn, Morsø Nørre herred. 11/ aff Ethersløff 9/ i Eyærsleff Dialektudtale: e:sle Erslev, sognenavn, Morsø Nørre herred 17/ in parrochia Æærsløff 1/ Eersløff Dialektudtale: e: sle Fjallerslev, Ovtrup sogn, Morsø Sønder herred. 1/ in villa Fiældersløff 1467 i Fiallerslef Dialekrudtale: fjalesle Frøslev, sognenavn, Morsø Sønder herred. 17/ i Frøsløff 13/ i Frøslæ Dialektudtale: frösle Ljørslev, sognenavn, Morsø Sønder herred i Lørsleff sogen 22/ fra Liørsloff Dialektudtale: ljøsle og lörsle Sejerslev, sognenavn, Morsø Nørre herred. 26/ in Seersløff, in Seyærsløff Dialektudrale: se:sle Sillerslev, Ø. Assels sogn, Morsø Sønder herred i Sillersløff Dialektudtale: selesle Vejerslev, sognenavn, Morsø Sønder herred. 26/ i Wethersloff, Parochia Wethersløff 29/ Veyrsløff, i Weyrsløff

2 Dialektudtale: we:sle Disse otte morsingske navne på -lev er tolket i: Bent Søndergaard, Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv). Af de seks sognenavne findes endvidere tolkninger i Nudansk Om betydningen af centralleddet -lev, se førstnævnte værk, side 133 ff., og sidstnævnte værk: - lev. Som typeeksempel vælges her en tolkning af Vejerslev. Dette navn skal sammenstilles med Vejerslev i Houlbjerg herred og et i Småland forekommende Vederslöv, Kinnevalds herred. For alle tre navnes vedkommende er tolkningsgrundlaget *Witherslef, og de indeholder ejefald af et personnavn Withar, der kendes både fra gammeldansk, gammelnorsk og gammelsvensk. Af denne tolkning ser vi noget, der er karakteristisk for hele lev-typen, nemlig at forleddet - som oftest - er er personnavn (tit et gammelt personnavn, der består af to led, således som det er tilfældet med With-ar). Teoretisk kan alle de morsingske levnavne være sammensat med personnavne, omend det må indrømmes, at det er vanskeligt at fremsætte en blot nogenlunde sikker tolkning af Ljørslev og Sillerslev. Hertil kommer, at jeg personligt er af den opfattelse, at forleddet i Frøslev bedst kan udlægges som navnet på den førkristne nordiske gud Frø. Vindelev (Sale sogn, Ginding herred). På Thyholm findes der dog tre lev-byer (Barslev, Flovlev, Uglev), og det er en nærliggende tanke, at der er en forbindelse herimellem og de sydligste morsingske lev-byer (Sillerslev, Ljørslev, Vejerslev). Fra dialektforskningen ved vi jo nemlig, at en række sprogligheder mellem Thyholm og Sydmors gør det naturligt at antage en gammel forbindelse mellem disse to egne. Påfaldende få levnavne eksisterer i Thy, nemlig kun to (Villerslev og herredsnavnet Hillerslev). Det første ligger ikke langt fra Thys Limfjordskyst, direkte over for de tre morsingske lev-er Fjallerslev, Frøslev, Erslev, jf. kortet. Afstanden over Limfjorden mellem Hillerslev og de to morsingske lev-er Sejerslev og Ejerslev er heller ikke stor. I den østlige del af Hanherred forekommer der en enklave på fem levnavne (Fjerritslev, Haverslev, Horslevgård, Torslev, Øslev), som dog snarest står i forbindelse med levnavnene i det nordlige Midthimmerland, jf. kortet, hvorimod den vestlige - mod Mors vendende - del af Himmerland er uden levnavne, jf. kortet. Sammenfattende kan det altså siges, at Mors - Thyholm er centrum - rent talmæssigt - i dette levnavneområde i den vestlige del af Limfjordslandet. Stednavnetypen -sted Alsted, sognenavn, Morsø Nørre herred. 10/ Alstedt 26/ Alstet Dialektudtale: alsde Rested, sognenavn, Morsø Sønder herred. 26/ Ræsteth 3/ Rested Dialektudtale: ræsde Primære lev-navne i Nordjylland. Som ovenfor nævnt har Mors otte levnavne. Dette er meget på et så lille landområde, når der sammenlignes med de omkringliggende landskaber: Salling har tre navne (Frammerslev, Grinderslev, Roslev), Fjends herred har to (Hø jslev, Ørslevkloster). I den nordlige del af Hardsyssel forekommer kun Disse to navne er tolket i: John Kousgård Sørensen, Danske bebyggelsesnavne på -sted, samt i Nudansk Om betydningen af centralleddet -sted, se førstnævnte værk, side 165 ff., og sidstnævnte værk: - sted. Som typeeksempel vælges her tolkningen af Rested. Med udgangspunkt i den ældste skriveform udlægges forleddet som plantenavnet ræ. Dette ord er tidligst optegnet på morsingmål af Caspar Schade: ræ = vandplanten Chara vulgaris, som ved Efteraars Stormene rives løs i Fjorden og drives til Landbredden (C. Schade. Bidrag til et jydsk Idioticon 1807, side 125). Senere, nemlig i 1868, har K. J. Lyngby optegnet ordet på Mors og defineret det på følgende måde: Tang, som driver i Land ved Fjorden. (K. J. Lyngby, Samlinger til nørrejysk V, side 32). Rested betyder altså: det sted, hvor der er ræ.

3 Dette ræ spillede en vigtig rolle for tidligere tiders landbrug. Tilfældigvis har vi fra Mors overleveret en optegnelse fra sidste århundrede, der illustrerer dette. Det fortælles heri, at Limfjorden visse steder er meget rig på ræ, som i stærk pålandsvind river sig løs og driver mod land. Men en stor rive - en såkaldt rækrat, C. Schade, Bidrag s. 125 bjærger sognets beboere dette ræ op på strandbredder og efter Øens Skik anbringes det i dynger - en såkaldt rækyk, C. Schade, Bidrag s , hvor det gennem noget tid udsættes for vejr og vind for senere at blive blandet med staldgødning og anvendt til gødskning af markerne (A. Thaning, Erindringer fra Mors , trykt i Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 3. række, bind 5, side 562 f.). Selv om denne beskrivelse af tidligere tiders forsøg på ved hjælp af ræ at forøge gødningsproduktionen - et stort problem i ældre landbrug - kun er ca. 150 år gammel, kan der næppe være nogen tvivl om, at den afspejler en meget gammel tradition. Hvorledes forholder denne sproglige fortolkning sig nu til naturomgivelserne på stedet? Det er nemlig et meget gammelt krav i dansk navneforskning at for at en ad sproganalytisk vej frembragt tolkning af et naturbetegnende forled er rigtig, så skal den kunne bevises eller sandsynliggøres ud fra de stedlige naturforhold. Ved Rested synes der at være tale om en god overensstemmelse. Som kortet viser, findes der syd for Rested by en lavning, som står i forbindelse med en nu udtørret - men tidligere vandfyldt - arm af Tissingvig. Under bestemte vindforhold må et sådant sted have været velegnet til ræbjærgning. Rested Udsnit af Geodætisk Instituts kort 1: Som det fremgår af materialeopstillingerne ovenfor, er navnetypen -sted, modsat typen -lev, sparsomt repræsenterer på Mors. For øvrigt er det påfaldende, at forholdene mellem de to typer er omvendt i Thy, hvor der, som før nævnt, kun eksisterer 2 levnavne, mens der i den øvrige del af det gamle Thisted amt (minus Mors) forekommer 18 bebyggelser på -sted. Nogen sikker forklaring på dette mærkelige forhold kan der ikke gives. Stednavnetypen -um Materiale. Em, Blistrup sogn, Morsø Sønder herred Em Dialektudtale: æm Mygdam Mølle, V. Assels sogn, Morsø Sønder herred. 25/ Midom Mølle 1638 Mydam Mølle 1664 Midum Mølle 1688 Myhdum Mølle Dialektudtale (som slægtsnavn): mø:dem, my:dem Denne overlevering er sen og ugod. Det forekommer derfor at være dristigt, at Kristian Hald, De danske stednavne paa um, s. 86, jvf. også kortbilaget bag i bogen, regner dette stednavn til de primære (ægte) um-navne. Personligt tror jeg, det er realistisk at regne med, at navnet er af en helt anden sproglig oprindelse. Skarum, Alsted sogn, Morsø Nørre herred. 3/ Skarm 10/ Skarem 11/ Scharum, Scharumb Dialektudtale: ska:rm På grundlag af den sproglige overlevering er det vanskelig at afgøre med sikkerhed, om navnet oprindeligt hører til typen -um eller ikke. Kristian Hald, ovennævnte værk, side 92, regne ikke navnet hertil. Se endvidere Bent Søndergaard, Skarre navnene på Nordmors, Historisk Årbog for Thisted Amt 1966 s. 210 ff. Om betydningen af centralleddet -um (-m), se Kristian Hald ovennævnte værk, side 15 ff. og Nudansk Ordbog: um. Med fuldstændig sikkerhed er altså kun Em et ægte um navn. Dette navn skal først sammenstilles med to enslydende navne: Em i Børglum herred og Em i Lollands Sønder herred og dernæst med Øm i Ramsø herred samt Øm Kloster (Emborg) Tyrsting herred, idet ø har udviklet sig til e (i skriften) og æ (i udtalen)foran m, jvf. at et søm på oprindeligt morsingmål hedder en sæm, og en tømme en tæm, og tillægsordet øm hedder æm. Em, Øm, betyder egentlig ø-hjem, d. v. s. hjemmet (= bebyggelsen) på øen. Den ø, der her er tale om, kan ikke - som man måske i første omgang tror - være Mors - thi denne beliggenhed er jo fælles for alle de her behandlede stednavne. På den anden side kan Em næppe nogensinde have været en ø i den betydning, vi nu bruger ordet, men ved at betragte kortet kan vi godt forestille os, at det

4 før udtørringernes tid har været et sted med meget vand. Syd for Em findes endnu som en arm af Glomstrup vig Søndervig, hvoraf en arm tidligere er gået mod nord, op imod Gammelvold, ligesom en arm af Tissingvig tidligere gik i nordøstlig retning. Em må altså på et vist tidspunkt have været omgivet af vand på tre sider. Og når vi f. eks. i Nudansk Ordbog under: Em ser, at ø i gamle stednavne kan betyde lav strækning ved vand, så må vi indrømme, at der også her - på samme måde som det var tilfældet ved Rested - er en god overensstemmelse mellem den sproglige stednavneudlægning og stedets naturforhold. Em Udsnit af Geodætisk Instituts kort 1:50:000 Stednavnetypen -ing Tøving, Galtrup sogn, Morsø Nørre herred. 18/ Thøwing 14/ Thøfuing Dialektudtale: tøweng Ørding, sognenavn, Morsø Sønder herred. 20/ Yrthinge 3/ Ørtinghe 15/ Ørthingh Dialektudtale: öreng Tæbring, sognenavn, Morsø Sønder herred. 4/ Tybring 4/ Tæberingh Jan Tæbring Dialektudtale: tæ:breng Navnets to stavelser skal nok deles på følgende måde: Tæ-bring. I så fald hører navnet næppe til typen -ing. Om en mu lig fortolkning af det, se Nudansk Ordbog under: Tybrind. Tissinghuse, Rested sogn, Morsø Sønder herred. Navnet er uden gamle skriveformer. Dissing, gård i Dragstrup sogn, Morsø Nørre herred. 1/ Digsændæ, Digisænde Dialektudtale: diseng Som de ældste skriveformer viser, tilhører navnet ikke oprindeligt typen -ing, men den dialektale udtale dokumenterer, navnet senere er blevet overført til denne type. Om betydningen af centralleddet -ing, se Nudansk Ordbog: -ing, inge og Kristian Hald, Vore Stednavne, side 41ff. Forleddene i mange navne på -ing er vanskeligt tolkelig hvilket tyder på, at de er gamle. Dette gælder også de to sikre morsingske ing-navne. Tøving synes at være utolkelig, og Ørding findes der en sprogligt mulig, men noget usikker, udlægning i Nudansk Slutning. I det foregående er der opregnet de morsingske stednavne af typerne -lev, -sted, -um og -ing. Disse fire typer er klassiske blandt de ældre danske bebyggelsesnavne. Derfor kan man sige, at Mors stednavnemæssigt set repræsenterer et typisk dansk landskab, dog ikke uden stedligt særpræg, se f. eks. ovenfor under: -lev. Af de store navnetyper savnes -løse, som imidlertid er en meget kompliceret type, hvortil der knytter sig en lang række uløste problemer. Almindeligvis påstår man, at typen næppe er sikkert påvist Jylland, se f. eks. Kristian Hald, Vore Stednavne, side 71. En sådan påstand vil dog føre til betydelige vanskeligheder m. h. t. typebestemmelse af en række jyske stednavne f. eks. to morsingske: Øster og Vester Assels, sognenavne, Morsø Sønder herred. 24/ Westher Asselse, Westherassels 7/ vester Assels 8/ Atzels Dialektudtale: øsde asels, væj:sde asels Vettels, forsvundet landsby, som senere sammen med bebyggelsen Venner gik op i Nykøbing, jf. de to gadenavne Vettelsgade og Vennersgade. 10/ Vettels 11/ Vetells På grundlag af disse overleveringer kan det ikke bevises, at navnene hører til typen -løse. Det må erkendes, at typebestemmelsen er usikker, jvf. Nudansk Ordbog: Assels. På grundlag af en række til dels ret indviklede dateringsmetoder, som ikke skal beskrives her - interesserede henvises til Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen, Stednavneforskning I, s. 163 ff. - regnes navnene på -lev, -sted, -um og -ing til de ældste danske bebyggelsesnavnetyper, og det vil sige, at de nok i hovedsagen bør tilskrives folkevandringstiden, altså tiden fra ca. 450 til ca På kortet nedenfor er de morsingske navne af indstemplet.

5 Hvilket billede får vi af bebyggelsesforholdene på Mors i folkevandringstiden? Rent umiddelbart konstaterer vi, at bebyggelsen ikke er jævnt fordelt over hele øen. Det mest markante træk er, at hele det nordvestlige hjørne af øen (Sundby, Solbjerg, Bjergby, Flade) er uden disse bebyggelsesnavnetyper. Som bekendt drejer det sig om et stærkt bakket morænelandskab med tung, stærkt lerholdig jord. Denne del af øen har været vanskelig at opdyrke. Også andre steder på øen kan vi iagttage større eller mindre enklaver uden disse stednavnetyper. Dette gælder f. eks. et område omkring Nykøbing (Tødsø, Vodstrup, Lødderup, Kårup) og et område på øens sydvestlige del (Tæbring, Karby, Næs, Hvidbjerg, Rakkeby. Ovtrup). Senere - det vil sige i vikingetiden - skulle der blive vendt fuldstændigt op og ned på dette bebyggelsesgeografiske billede af Mors. Dette vendes der tilbage til i anden sammenhæng. (Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1975, side 30-42). Ældre bebyggelsesnavnetyper på Mors. På den baggrund kan vi stille spørgsmålet:

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Udfordringsbilledet Serviceplan Mors 2020 / Faldende befolkningstal / Befolkningssammensætning ændrer sig markant Resultat / Udviklingsdagsorden

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Morsingske bebyggelsesnavnetyper II AF BENT SØNDERGAARD

Morsingske bebyggelsesnavnetyper II AF BENT SØNDERGAARD Morsingske bebyggelsesnavnetyper II AF BENT SØNDERGAARD I en tidligere undersøgelse i denne årbog for 1975, side 30 ff., har jeg redegjort for det ældste - kendte - lag af bebyggelsesnavne på Mors, nemlig

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred. Ved S. C. Sortfeldt.

Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred. Ved S. C. Sortfeldt. Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred. Ved S. C. Sortfeldt. I. Almindelige Bemærkninger. De higer og søger i gamle Bøger, i oplukte Høje med spejdende Øje på Sværd og Skjolde, i muldne Volde,

Læs mere

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr.

Manstrup. Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Tema. Emne(-r) Landsby, forteby. Tid Middelalderen og frem til i dag. Kulturmiljø nr. Manstrup Kulturmiljø nr. 71 Tema Sted/Topografi Manstrup, Bejstrup sogn, Han Herred. Bosættelse landet Emne(-r) Landsby, forteby Manstrup ligger ca. 2 km. fra Limfjorden i syd og omkring 8 km i fugleflugt

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bilagsliste Bilag 1a-b Bilag 2-5 Bilag 6-7 Bilag 8-13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18a-g Bilag 19a-f

Læs mere

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Landsforeningen af Menighedsråd Damvej 17-19 8471 Sabro tlf. 8732 2133 Udarbejdet af Vivi Rolskov Jensen og Lisa Junge Jensen Proceskonsulenter

Læs mere

AASE JENSDATTER JEPPE MADSEN 1786 11 08 1786-22-09 ERSLEV AASE JENSDATTER JENS CHRISTENSEN 1792 30 11 1792-21-12 ERSLEV AASE JENSDATTER MORTEN

AASE JENSDATTER JEPPE MADSEN 1786 11 08 1786-22-09 ERSLEV AASE JENSDATTER JENS CHRISTENSEN 1792 30 11 1792-21-12 ERSLEV AASE JENSDATTER MORTEN Stilling Hustru Bopæl Stilling Mand Bopæl Trolovet Viet Sogn PEDER ANDERSEN JØLBY 1693-05-11 DRAGSTRUP CHRISTEN JENSEN DISSING 1693-17-11 DRAGSTRUP CHRISTEN CHRISTENSEN KJÆRGÅRD 1694-01-01 DRAGSTRUP ENKEMAND

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skive Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skive Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Stednavne i Vester Hanherred med udgangspunkt i sognenavnet

Stednavne i Vester Hanherred med udgangspunkt i sognenavnet GORDON ALBØGE Stednavne i Vester Hanherred med udgangspunkt i sognenavnet Denne artikel ligger i forlængelse af»stednavne i Thy med udgangspunkt i sognenavnet«i årbogens 1999-årgang. Kommentarerne bygger

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

BYGNINGER. Vils. Vejerslev. Vils 1:8.000. Vejerslev Sogn 1:40.000. Vejerslev 1:8.000.

BYGNINGER. Vils. Vejerslev. Vils 1:8.000. Vejerslev Sogn 1:40.000. Vejerslev 1:8.000. BYGNINGER Vils Vejerslev Vils 1:8.000. Vejerslev Sogn 1:40.000. Vejerslev 1:8.000. 79 BYGNINGER Ljørslev og Ørding sogne Ljørslev 1:8.000. Ljørslev Ljørslev Sogn 1:40.000. Ørding Ørding Sogn 1:40.000.

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Morsø kommunes Skolevæsen. Indhold. Indledning

Styrelsesvedtægt for Morsø kommunes Skolevæsen. Indhold. Indledning Styrelsesvedtægt for Morsø kommunes Skolevæsen Godkendt i Kommunalbestyrelsen 13.12.10, gældende fra 01.01.11. Med tilføjelse af ændringer jf. Kommunalbestyrelsens beslutninger i forbindelse med implementering

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Kulturhistorisk stednavneanalyse fra Rynkeby, Sdr. Nærå og Åsum. Af: Lisbeth Eilersgaard Christensen

Kulturhistorisk stednavneanalyse fra Rynkeby, Sdr. Nærå og Åsum. Af: Lisbeth Eilersgaard Christensen Kulturhistorisk stednavneanalyse fra Rynkeby, Sdr. Nærå og Åsum. Af: Lisbeth Eilersgaard Christensen 1 Indhold Stednavne og kulturhistorie... 3 Stednavne i og omkring Rynkeby... 7 Stednavne i Sdr. Nærå

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors i Landsbyen De 7 sogne på Mors Ansøgning til Pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgader og mindre byer inden for temaet Mindre byer, der skrumper. Morsø Kommune af mindre byer i Landsbyen De 7 Sogne

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 19. juni 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 6/3-12. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. 674/ Valg af

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Finn Have billedliste

Finn Have billedliste 1. Kysten, Ørndrup Mark, Mors Akryl 65 x 120 cm PRIVATEJE 2. Svaner over Dråby Vig Akryl 90 x 70 cm 16.000 kr. 3. Ejerslev Røn Akryl 90 x 70 cm 16.000 kr. 4. Ørding Kær, Sillerslev Akryl 90 x 70 cm 16.000

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Birkelse. Sted/Topografi Åby sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregårdslandskab. Kulturmiljø nr. 39

Birkelse. Sted/Topografi Åby sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregårdslandskab. Kulturmiljø nr. 39 Birkelse Kulturmiljø nr. 39 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregårdslandskab Sted/Topografi Åby sogn Herregården Birkelse umiddelbart syd for Åbybro er beliggende i det flade lavtliggende land-skab, der

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59.

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59. SVM1370 3 Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. Sb.nr. 59. Kampagne: 26 11 Registrering af detektorfundne genstande fremkommet på et areal nord og øst for Sigersted

Læs mere

Stednavne som kommunikationshistorisk kilde

Stednavne som kommunikationshistorisk kilde Stednavne som kommunikationshistorisk kilde Peder Gammeltoft Kommunikationslandskabet og historiske kort 9.-10. september 2004 Vikingeskibsmuseet, Roskilde Disposition: 1. Stednavne som kommunikation.

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

STRATEGISK BYFORNYELSE

STRATEGISK BYFORNYELSE STRATEGISK BYFORNYELSE Inspiration til kommuner Byfornyelse Ideer til byfornyelse fra strategiproces i Faaborg-Midtfyn Kommune (Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune). Strategisk byfornyelse Inspiration til kommuner

Læs mere

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse.

SVM2005-029-14 Hovedbilag 5. Kilder til dyrkningshistorie og værdisættelse. Dyrkningshistorie og jordens værdisættelse i området ved Bromme Plantage. En opsummering af de tilgængelige kilder. Cand. mag. Karoline Baden Staffensen Projektarealet i Bromme Plantage omfatter dele af

Læs mere

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013

Ørding Kirke. Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Ørding Kirke Kirketur arrangeret af Grundejerforeningen Sillerslevøre 7. September 2013 Overgangen til kristendom i Skandinavien foregik nogenlunde samtidig med afslutningen på vikingetiden. Overgangen

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

SVM Vollerup, Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 13.

SVM Vollerup, Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 13. SVM2005 004 Vollerup, Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.04.05. Sb.nr. 13. Registrering af indleverede detektorfundne middelalderlige mønter samt et ringspænde og et

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser Kortfattet Analyse Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje og de trafikale konsekvenser Hyllingebjergvej Vejlaug 2009 Hyllingebjerg 1809 med vejforløb syd om Bjerget i området omkring Markskellet.

Læs mere

Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred. Ved S. C. Sortfeldt.

Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred. Ved S. C. Sortfeldt. Gamle Stednavne i Thisted Amt og Øster Hanherred. Ved S. C. Sortfeldt. 4. Stednavne med Endelsen -høj. Landsbynavne med denne Endelse er sikkert alle gamle, nogle endog ældgamle. Høj hedder på olddansk

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Skolelærerindberetningerne navnestof og målebordsblade

Skolelærerindberetningerne navnestof og målebordsblade navnestof og målebordsblade Peder Gammeltoft Afd. for Navneforskning HisKIS-seminaret: Kilder til landskabet 1787-1970 10. oktober 2006 Idéen opstår, 1 Forhistorien: HisKIS-samtaler m. Morten Stenak om

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Att. Tove Kjeldsen Nykøbing F. den 28.11.2014 J.nr.: MLF01254 AJN, KQ Høringssvar vedr. forslag til plan for etablering af slutdepot

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr

Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk. KAM Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr Prøvegravningsberetning Ny P-plads Novo Nordisk KAM 2011-011 Årby sogn, Ars herred ( Holbæk ) Vestsjællands amt Sted nr. 03.01.10. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume s. 3 Undersøgelsens forhistorie s. 3 Topografi

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

NILS HARTMANN. På tur med. Danmarkshistorien. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier. Gyldendal

NILS HARTMANN. På tur med. Danmarkshistorien. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier. Gyldendal NILS HARTMANN På tur med Danmarkshistorien Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Gyldendal Indhold PÅ SPORET AF DANSKERNE Før vi blev danske 17 Spor fra istiden 17 Landet bugter sig i bølgedal 18 Et land

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

FAESTE BREVE MORSØ DENMARK

FAESTE BREVE MORSØ DENMARK FAESTE BREVE MORSØ 1680-1799 DENMARK LEASE ESTATES Morsoe Events on Property Page 2 of 68 MORSØ 1680-1866 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Implikationer og Negationer

Implikationer og Negationer Implikationer og Negationer Frank Villa 5. april 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Thymøllen TWP kw. Godkendelse nr. SO-DV13010, mølle på gittermast, totalhøjde 25 meter.

Thymøllen TWP kw. Godkendelse nr. SO-DV13010, mølle på gittermast, totalhøjde 25 meter. NATUR OG MILJØ Thy møllen v. Leif Pinholt cvr.20617748 Oddesundvej 183 7755 Bedsted pinholt@karby.dk På ejendommen: Matr. Nr.: Beliggende: Tilhørende Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 20150359 Ejendoms nr. 78300

Læs mere

Vindmølleplan for Morsø Kommune

Vindmølleplan for Morsø Kommune Tillæg nr. 41 til Regionplan 2000-2012 Vindmølleplan for Morsø Kommune Viborg Amtsråd September 2003 VIBORG AMT Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-503-02 Tillæg nr. 41 til Regionplan 2000-2012 for Viborg Amt

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Thymøllen TWP kw. Godkendelse nr. SO-DV13010, mølle på gittermast, totalhøjde 25 meter.

Thymøllen TWP kw. Godkendelse nr. SO-DV13010, mølle på gittermast, totalhøjde 25 meter. NATUR OG MILJØ Thy møllen v. Leif Pinholt cvr.20617748 Oddesundvej 183 7755 Bedsted pinholt@karby.dk På ejendommen: Dato: 19-08-2016 Sagsnr.: 20150365 Ejendoms nr. 67740 Navn: Ketty Overgaard Direkte tlf.nr.:

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

Gaia Wind kw husstandsmølle Godkendelses nr. Risø DTU TC, mølle på gittermast, totalhøjde 25 meter

Gaia Wind kw husstandsmølle Godkendelses nr. Risø DTU TC, mølle på gittermast, totalhøjde 25 meter NATUR OG MILJØ Cirke Energi c/o Probus Aps John Nielsen Farvervej 35 8800 Viborg jni@cirkelenergi.dk På ejendommen: Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 20150355 Ejendoms nr. 39526 Navn: Ketty Overgaard Direkte tlf.nr.:

Læs mere

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61

SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr sb.nr. 61 SVM1382 Sigersted SØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. sb.nr. 61 Registrering af 10 genstande fremkommet ved detektorafsøgning øst for Sigersted Landsby, vest for Ringsted.

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Landskabstyper og synlige spor.

Landskabstyper og synlige spor. Landskabstyper og synlige spor. Kysten Mors er den største ø i Limfjorden. Kystlinien er på ca. 170 km, bugtet og rig på indskæringer, vige, halvøer og odder vekslende mellem stejler klinter og flad og

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Damgaard Morsø Thisted contracts

Damgaard Morsø Thisted contracts DAMGAARD 1739-1807 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 02: Asminderød Kortlægning af kulturmiljøer 2014 02: Asminderød Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder automatisk hvis tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år fra d.d., jfr. Planlovens 56.

Tilladelsen bortfalder automatisk hvis tilladelsen ikke er udnyttet senest 3 år fra d.d., jfr. Planlovens 56. TEKNIK OG MILJØ Oluf Jakobsen Park Alle 23 7900 Nykøbing M Landzonetilladelse Tilladelsesdato 05-12-2016 Sags nr. 20160318 Ejendoms nr. 74852 Sagsbehandler Ketty Overgaard Direkte tlf. 9970 7055 E.mail

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere