Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD"

Transkript

1 Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD Indføring. I dansk forskning inddeler man traditionelt stednavnene i bebyggelsesnavne og naturnavne, selv om disse to begreber logisk set ikke er helt tilfredsstillende, se herom Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen, Stednavneforskning I, s. 23 ff. Den almindelige definition af begreberne fremgår direkte af ordene: bebyggelsesnavne er stednavne, der betegner menneskelige bebyggelser f.eks. byer, landsbyer, gårde, huse- og naturnavne er navne på natur forekomster (uden bebyggelsesmæssigt indhold) f. eks. høje, åer, marker. Det er den første af disse to stednavnegrupper, som er genstand for denne undersøgelse, dog med den indskrænkning, at kun navne af en vis alder kommer i betragtning; det vil i praksis sige, at interessen koncentreres om de gamle landsbynavne samt navne på enkelte større gårde. Det typiske danske stednavn er sammensat af to led - hvad der ikke altid er det samme som to stavelser - nemlig et forled (der også kan kaldes marginalled) og et efterled (der også kan kaldes centralled). Eksemp ler: I Jølby, Frøslev, Tøving er Jøl-, Frøs-, Tøvmarginalled og -by, lev, -ing centralled. Nogle stednavne er dog usammensatte og består derfor kun af et centralled. Typeeksempel: Torp. Når en forsker skal behandle stednavneforrådet i et bestemt landområde - i dette tilfælde den velafgrænsede geografiske enhed som øen Mors er - er det nødvendigt for ham på en eller anden måde at skabe sig et overblik over navnene. I praksis gør han dette ved på grundlag af stednavnenes centralled at inddele disse i typer; altså taler han om stednavnetyper som f. eks. -by, -lev, -ing, se eksemplerne ovenfor. Allerede her møder der os imidlertid en vanskelighed, nemlig den, at når man skal typebestemme stednavne, kan man ikke altid stole på de nutidige skriveformer, men man må ligesom når man skal tolke navnene - gå tilbage til navnenes ældste skrive former - da visse navne har skiftet type eller er blevet forvansket på anden måde. Et morsingsk eksempel til illustration: Et sognenavn som Jørsby ville man jo ud fra den nutidige skriveform henregne til typen -by - på samme måde som Jølby ovenfor - og til denne type er navnet da også senere blevet overført, men af gamle skriveformer som 27/ Jørsbo, Jørsboo, 25/ Jørsbod - hele den ældre overlevering af navnet op til ca støtter disse former - kan vi se, at navnet oprindeligt må have tilhørt en anden type, nemlig -bod. Om betydningen af ordet bod i stednavne, se Danmarks Stednavne, bd. III s. XIX og Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder: - bodba. Om tolkningen af Jørsby, se Nudansk Ordbog Jørsby og -bo. I det foregående er der blevet afklaret nogle begreber, som må være præciserede, før den egentlige undersøgelse kan påbegyndes. Betegnelsen bebyggelsesnavn er blevet bestemt. Det samme gælder stednavnetype samt undersøgelsesområdets afgrænsning. Først analyseres nogle af de vigtigste morsingske navnetyper enkeltvis. Dette er den nødvendige basis for et forsøg på almindelig karakteristik af stednavnene på Mors, herunder navnenes alder. Stednavnetypen -lev Ejerslev, sognenavn, Morsø Nørre herred. 11/ aff Ethersløff 9/ i Eyærsleff Dialektudtale: e:sle Erslev, sognenavn, Morsø Nørre herred 17/ in parrochia Æærsløff 1/ Eersløff Dialektudtale: e: sle Fjallerslev, Ovtrup sogn, Morsø Sønder herred. 1/ in villa Fiældersløff 1467 i Fiallerslef Dialekrudtale: fjalesle Frøslev, sognenavn, Morsø Sønder herred. 17/ i Frøsløff 13/ i Frøslæ Dialektudtale: frösle Ljørslev, sognenavn, Morsø Sønder herred i Lørsleff sogen 22/ fra Liørsloff Dialektudtale: ljøsle og lörsle Sejerslev, sognenavn, Morsø Nørre herred. 26/ in Seersløff, in Seyærsløff Dialektudrale: se:sle Sillerslev, Ø. Assels sogn, Morsø Sønder herred i Sillersløff Dialektudtale: selesle Vejerslev, sognenavn, Morsø Sønder herred. 26/ i Wethersloff, Parochia Wethersløff 29/ Veyrsløff, i Weyrsløff

2 Dialektudtale: we:sle Disse otte morsingske navne på -lev er tolket i: Bent Søndergaard, Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv). Af de seks sognenavne findes endvidere tolkninger i Nudansk Om betydningen af centralleddet -lev, se førstnævnte værk, side 133 ff., og sidstnævnte værk: - lev. Som typeeksempel vælges her en tolkning af Vejerslev. Dette navn skal sammenstilles med Vejerslev i Houlbjerg herred og et i Småland forekommende Vederslöv, Kinnevalds herred. For alle tre navnes vedkommende er tolkningsgrundlaget *Witherslef, og de indeholder ejefald af et personnavn Withar, der kendes både fra gammeldansk, gammelnorsk og gammelsvensk. Af denne tolkning ser vi noget, der er karakteristisk for hele lev-typen, nemlig at forleddet - som oftest - er er personnavn (tit et gammelt personnavn, der består af to led, således som det er tilfældet med With-ar). Teoretisk kan alle de morsingske levnavne være sammensat med personnavne, omend det må indrømmes, at det er vanskeligt at fremsætte en blot nogenlunde sikker tolkning af Ljørslev og Sillerslev. Hertil kommer, at jeg personligt er af den opfattelse, at forleddet i Frøslev bedst kan udlægges som navnet på den førkristne nordiske gud Frø. Vindelev (Sale sogn, Ginding herred). På Thyholm findes der dog tre lev-byer (Barslev, Flovlev, Uglev), og det er en nærliggende tanke, at der er en forbindelse herimellem og de sydligste morsingske lev-byer (Sillerslev, Ljørslev, Vejerslev). Fra dialektforskningen ved vi jo nemlig, at en række sprogligheder mellem Thyholm og Sydmors gør det naturligt at antage en gammel forbindelse mellem disse to egne. Påfaldende få levnavne eksisterer i Thy, nemlig kun to (Villerslev og herredsnavnet Hillerslev). Det første ligger ikke langt fra Thys Limfjordskyst, direkte over for de tre morsingske lev-er Fjallerslev, Frøslev, Erslev, jf. kortet. Afstanden over Limfjorden mellem Hillerslev og de to morsingske lev-er Sejerslev og Ejerslev er heller ikke stor. I den østlige del af Hanherred forekommer der en enklave på fem levnavne (Fjerritslev, Haverslev, Horslevgård, Torslev, Øslev), som dog snarest står i forbindelse med levnavnene i det nordlige Midthimmerland, jf. kortet, hvorimod den vestlige - mod Mors vendende - del af Himmerland er uden levnavne, jf. kortet. Sammenfattende kan det altså siges, at Mors - Thyholm er centrum - rent talmæssigt - i dette levnavneområde i den vestlige del af Limfjordslandet. Stednavnetypen -sted Alsted, sognenavn, Morsø Nørre herred. 10/ Alstedt 26/ Alstet Dialektudtale: alsde Rested, sognenavn, Morsø Sønder herred. 26/ Ræsteth 3/ Rested Dialektudtale: ræsde Primære lev-navne i Nordjylland. Som ovenfor nævnt har Mors otte levnavne. Dette er meget på et så lille landområde, når der sammenlignes med de omkringliggende landskaber: Salling har tre navne (Frammerslev, Grinderslev, Roslev), Fjends herred har to (Hø jslev, Ørslevkloster). I den nordlige del af Hardsyssel forekommer kun Disse to navne er tolket i: John Kousgård Sørensen, Danske bebyggelsesnavne på -sted, samt i Nudansk Om betydningen af centralleddet -sted, se førstnævnte værk, side 165 ff., og sidstnævnte værk: - sted. Som typeeksempel vælges her tolkningen af Rested. Med udgangspunkt i den ældste skriveform udlægges forleddet som plantenavnet ræ. Dette ord er tidligst optegnet på morsingmål af Caspar Schade: ræ = vandplanten Chara vulgaris, som ved Efteraars Stormene rives løs i Fjorden og drives til Landbredden (C. Schade. Bidrag til et jydsk Idioticon 1807, side 125). Senere, nemlig i 1868, har K. J. Lyngby optegnet ordet på Mors og defineret det på følgende måde: Tang, som driver i Land ved Fjorden. (K. J. Lyngby, Samlinger til nørrejysk V, side 32). Rested betyder altså: det sted, hvor der er ræ.

3 Dette ræ spillede en vigtig rolle for tidligere tiders landbrug. Tilfældigvis har vi fra Mors overleveret en optegnelse fra sidste århundrede, der illustrerer dette. Det fortælles heri, at Limfjorden visse steder er meget rig på ræ, som i stærk pålandsvind river sig løs og driver mod land. Men en stor rive - en såkaldt rækrat, C. Schade, Bidrag s. 125 bjærger sognets beboere dette ræ op på strandbredder og efter Øens Skik anbringes det i dynger - en såkaldt rækyk, C. Schade, Bidrag s , hvor det gennem noget tid udsættes for vejr og vind for senere at blive blandet med staldgødning og anvendt til gødskning af markerne (A. Thaning, Erindringer fra Mors , trykt i Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 3. række, bind 5, side 562 f.). Selv om denne beskrivelse af tidligere tiders forsøg på ved hjælp af ræ at forøge gødningsproduktionen - et stort problem i ældre landbrug - kun er ca. 150 år gammel, kan der næppe være nogen tvivl om, at den afspejler en meget gammel tradition. Hvorledes forholder denne sproglige fortolkning sig nu til naturomgivelserne på stedet? Det er nemlig et meget gammelt krav i dansk navneforskning at for at en ad sproganalytisk vej frembragt tolkning af et naturbetegnende forled er rigtig, så skal den kunne bevises eller sandsynliggøres ud fra de stedlige naturforhold. Ved Rested synes der at være tale om en god overensstemmelse. Som kortet viser, findes der syd for Rested by en lavning, som står i forbindelse med en nu udtørret - men tidligere vandfyldt - arm af Tissingvig. Under bestemte vindforhold må et sådant sted have været velegnet til ræbjærgning. Rested Udsnit af Geodætisk Instituts kort 1: Som det fremgår af materialeopstillingerne ovenfor, er navnetypen -sted, modsat typen -lev, sparsomt repræsenterer på Mors. For øvrigt er det påfaldende, at forholdene mellem de to typer er omvendt i Thy, hvor der, som før nævnt, kun eksisterer 2 levnavne, mens der i den øvrige del af det gamle Thisted amt (minus Mors) forekommer 18 bebyggelser på -sted. Nogen sikker forklaring på dette mærkelige forhold kan der ikke gives. Stednavnetypen -um Materiale. Em, Blistrup sogn, Morsø Sønder herred Em Dialektudtale: æm Mygdam Mølle, V. Assels sogn, Morsø Sønder herred. 25/ Midom Mølle 1638 Mydam Mølle 1664 Midum Mølle 1688 Myhdum Mølle Dialektudtale (som slægtsnavn): mø:dem, my:dem Denne overlevering er sen og ugod. Det forekommer derfor at være dristigt, at Kristian Hald, De danske stednavne paa um, s. 86, jvf. også kortbilaget bag i bogen, regner dette stednavn til de primære (ægte) um-navne. Personligt tror jeg, det er realistisk at regne med, at navnet er af en helt anden sproglig oprindelse. Skarum, Alsted sogn, Morsø Nørre herred. 3/ Skarm 10/ Skarem 11/ Scharum, Scharumb Dialektudtale: ska:rm På grundlag af den sproglige overlevering er det vanskelig at afgøre med sikkerhed, om navnet oprindeligt hører til typen -um eller ikke. Kristian Hald, ovennævnte værk, side 92, regne ikke navnet hertil. Se endvidere Bent Søndergaard, Skarre navnene på Nordmors, Historisk Årbog for Thisted Amt 1966 s. 210 ff. Om betydningen af centralleddet -um (-m), se Kristian Hald ovennævnte værk, side 15 ff. og Nudansk Ordbog: um. Med fuldstændig sikkerhed er altså kun Em et ægte um navn. Dette navn skal først sammenstilles med to enslydende navne: Em i Børglum herred og Em i Lollands Sønder herred og dernæst med Øm i Ramsø herred samt Øm Kloster (Emborg) Tyrsting herred, idet ø har udviklet sig til e (i skriften) og æ (i udtalen)foran m, jvf. at et søm på oprindeligt morsingmål hedder en sæm, og en tømme en tæm, og tillægsordet øm hedder æm. Em, Øm, betyder egentlig ø-hjem, d. v. s. hjemmet (= bebyggelsen) på øen. Den ø, der her er tale om, kan ikke - som man måske i første omgang tror - være Mors - thi denne beliggenhed er jo fælles for alle de her behandlede stednavne. På den anden side kan Em næppe nogensinde have været en ø i den betydning, vi nu bruger ordet, men ved at betragte kortet kan vi godt forestille os, at det

4 før udtørringernes tid har været et sted med meget vand. Syd for Em findes endnu som en arm af Glomstrup vig Søndervig, hvoraf en arm tidligere er gået mod nord, op imod Gammelvold, ligesom en arm af Tissingvig tidligere gik i nordøstlig retning. Em må altså på et vist tidspunkt have været omgivet af vand på tre sider. Og når vi f. eks. i Nudansk Ordbog under: Em ser, at ø i gamle stednavne kan betyde lav strækning ved vand, så må vi indrømme, at der også her - på samme måde som det var tilfældet ved Rested - er en god overensstemmelse mellem den sproglige stednavneudlægning og stedets naturforhold. Em Udsnit af Geodætisk Instituts kort 1:50:000 Stednavnetypen -ing Tøving, Galtrup sogn, Morsø Nørre herred. 18/ Thøwing 14/ Thøfuing Dialektudtale: tøweng Ørding, sognenavn, Morsø Sønder herred. 20/ Yrthinge 3/ Ørtinghe 15/ Ørthingh Dialektudtale: öreng Tæbring, sognenavn, Morsø Sønder herred. 4/ Tybring 4/ Tæberingh Jan Tæbring Dialektudtale: tæ:breng Navnets to stavelser skal nok deles på følgende måde: Tæ-bring. I så fald hører navnet næppe til typen -ing. Om en mu lig fortolkning af det, se Nudansk Ordbog under: Tybrind. Tissinghuse, Rested sogn, Morsø Sønder herred. Navnet er uden gamle skriveformer. Dissing, gård i Dragstrup sogn, Morsø Nørre herred. 1/ Digsændæ, Digisænde Dialektudtale: diseng Som de ældste skriveformer viser, tilhører navnet ikke oprindeligt typen -ing, men den dialektale udtale dokumenterer, navnet senere er blevet overført til denne type. Om betydningen af centralleddet -ing, se Nudansk Ordbog: -ing, inge og Kristian Hald, Vore Stednavne, side 41ff. Forleddene i mange navne på -ing er vanskeligt tolkelig hvilket tyder på, at de er gamle. Dette gælder også de to sikre morsingske ing-navne. Tøving synes at være utolkelig, og Ørding findes der en sprogligt mulig, men noget usikker, udlægning i Nudansk Slutning. I det foregående er der opregnet de morsingske stednavne af typerne -lev, -sted, -um og -ing. Disse fire typer er klassiske blandt de ældre danske bebyggelsesnavne. Derfor kan man sige, at Mors stednavnemæssigt set repræsenterer et typisk dansk landskab, dog ikke uden stedligt særpræg, se f. eks. ovenfor under: -lev. Af de store navnetyper savnes -løse, som imidlertid er en meget kompliceret type, hvortil der knytter sig en lang række uløste problemer. Almindeligvis påstår man, at typen næppe er sikkert påvist Jylland, se f. eks. Kristian Hald, Vore Stednavne, side 71. En sådan påstand vil dog føre til betydelige vanskeligheder m. h. t. typebestemmelse af en række jyske stednavne f. eks. to morsingske: Øster og Vester Assels, sognenavne, Morsø Sønder herred. 24/ Westher Asselse, Westherassels 7/ vester Assels 8/ Atzels Dialektudtale: øsde asels, væj:sde asels Vettels, forsvundet landsby, som senere sammen med bebyggelsen Venner gik op i Nykøbing, jf. de to gadenavne Vettelsgade og Vennersgade. 10/ Vettels 11/ Vetells På grundlag af disse overleveringer kan det ikke bevises, at navnene hører til typen -løse. Det må erkendes, at typebestemmelsen er usikker, jvf. Nudansk Ordbog: Assels. På grundlag af en række til dels ret indviklede dateringsmetoder, som ikke skal beskrives her - interesserede henvises til Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen, Stednavneforskning I, s. 163 ff. - regnes navnene på -lev, -sted, -um og -ing til de ældste danske bebyggelsesnavnetyper, og det vil sige, at de nok i hovedsagen bør tilskrives folkevandringstiden, altså tiden fra ca. 450 til ca På kortet nedenfor er de morsingske navne af indstemplet.

5 Hvilket billede får vi af bebyggelsesforholdene på Mors i folkevandringstiden? Rent umiddelbart konstaterer vi, at bebyggelsen ikke er jævnt fordelt over hele øen. Det mest markante træk er, at hele det nordvestlige hjørne af øen (Sundby, Solbjerg, Bjergby, Flade) er uden disse bebyggelsesnavnetyper. Som bekendt drejer det sig om et stærkt bakket morænelandskab med tung, stærkt lerholdig jord. Denne del af øen har været vanskelig at opdyrke. Også andre steder på øen kan vi iagttage større eller mindre enklaver uden disse stednavnetyper. Dette gælder f. eks. et område omkring Nykøbing (Tødsø, Vodstrup, Lødderup, Kårup) og et område på øens sydvestlige del (Tæbring, Karby, Næs, Hvidbjerg, Rakkeby. Ovtrup). Senere - det vil sige i vikingetiden - skulle der blive vendt fuldstændigt op og ned på dette bebyggelsesgeografiske billede af Mors. Dette vendes der tilbage til i anden sammenhæng. (Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1975, side 30-42). Ældre bebyggelsesnavnetyper på Mors. På den baggrund kan vi stille spørgsmålet:

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd

Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti. Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd Velkommen til informationsmøde Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Provstiudvalget Landsforeningen af Menighedsråd 1 Program Formål og metode Baggrund Lidt om provstiet Erfaringer

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Idékatalog til øget samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Landsforeningen af Menighedsråd Damvej 17-19 8471 Sabro tlf. 8732 2133 Udarbejdet af Vivi Rolskov Jensen og Lisa Junge Jensen Proceskonsulenter

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.

Teknisk Service Klostermarken 12. 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon. Kunde Rådgiver Morsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Service Klostermarken 12 Jernbanevej 7 8800 Viborg 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 Telefon 8728 1100 Email tekniskservice@morsoe.dk Email mail@orbicon.dk

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors

Strategisk tilpasning i Landsbyen De 7 sogne på Mors i Landsbyen De 7 sogne på Mors Ansøgning til Pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgader og mindre byer inden for temaet Mindre byer, der skrumper. Morsø Kommune af mindre byer i Landsbyen De 7 Sogne

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 19. juni 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 6/3-12. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. 674/ Valg af

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN

2001-2013 MORSØ KOMMUNEPLAN MORSØ KOMMUNEPLAN 2001-2013 Morsø Kommuneplan 2001 2013 er udgivet af: Morsø Kommunalbestyrelse Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M. Tekst, tegninger og grafisk tilrettelæggelse: Morsø Kommune, Teknisk Forvaltning

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Er man først smittet af slægtsforskningsbacillen fastholdes man absolut resten af livet! Se blot billedet!

Er man først smittet af slægtsforskningsbacillen fastholdes man absolut resten af livet! Se blot billedet! Blaabjerg-anetavlen Som anetavle selvcentreret naturligvis - med udgangspunkt på Mors, men med rødder fra København, Sønderjylland, Thy, Han Herred og Salling, samt Sjælland, Færøerne, Tyskland og Europa!

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 2000 Landsarkivet for Nørrejylland

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Morsø - Kulturmiljøatlas

Morsø - Kulturmiljøatlas Morsø - Kulturmiljøatlas Oversigt over kortlægningsemner Februar 2004 KULTURARVSSTYRELSEN Tid: Oldtid og Vikingetid Landskab Tema Emner Kulturmiljøemner Kyst 1 Fiskeri, søfart, infrastruktur Bopladser

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 1 Solbjerg Kommune Solbjerg Landbrug, gartneri, hønseri og fiskeri samt parcelhuse ved Gammel Horsensvej, Søvangsvej og Solbjerg Sø Del af byplanvedtægten ophævet pr. 01.01.1970

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2010 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet yder løntilskud til stillingen, og ligeledes Morsø Kommune.

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER AGER. Skarregaard

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER AGER. Skarregaard Skarregaard Tid: Ca. 1845-i dag Skarregaard fortæller landbrugshistorie i bogstaveligste forstand. Gården, der altid har været en enegård uden for landsbyfællesskabet, ejes af Morsø Kommune og drives i

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD

Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD Møllerne på Mors før 1862 AF KRISTIAN VESTERGAARD 1. Lødderup Østermølle. 2. Lødderup Vestermølle. 3. Markmølle. (4. Tæbring mølle, øde før 1664). 5. Votborg mølle. 6. Damsgård mølle. 7. Houmølle. 8. Rakkeby

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Per Dommerby Kristiansen, kredsformand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors: Hvor der er en vilje, er der en vej Min søn var tre år, da det begyndte at ske. Han

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

The sounds of silence

The sounds of silence Ansgarsbladet 31. årgang Nr. 2 Februar 2013 Udgivet af Morsø Frimenighed www.morsoefrimenighed.dk The sounds of silence Af Hanne Dahl, Prædiken holdt juledag over Johannes Prologen. Organist Conny Cold

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær

KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499. Af Lars Kjær KØBENHAVNS SOCIALE TOPOGRAFI 1400 1499 Af Lars Kjær KØBENHAVN CA. 1500 OLUF NIELSENS KORT Hvilke forskelle og ligheder eksisterede der imellem indbyggerne i forskellige områder af byen? SOCIALTOPOGRAFISK

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Indbydelse til Nordisk træf 2015 25. juni til 28. juni 2015

Indbydelse til Nordisk træf 2015 25. juni til 28. juni 2015 Indbydelse til Nordisk træf 2015 25. juni til 28. juni 2015 Nykøbing Hallen, 7900 Nykøbing Mors Indkørsel fra Elsøvej 8 - GPS:56.797923, 8.850642 / N56 47 52 E8 51 02 Dansk Støberi Museum Hanklit moler

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner.

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. 1 En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. af Ulrich Christiansen, sem.lekt. KDAS. Den traditionelle tallinjemodel, hvor tallene svarer til punkter langs tallinjen, dækker fornuftigt (R,

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere