Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD"

Transkript

1 Morsingske bebyggelsesnavnetyper I Af BENT SØNDERGAARD Indføring. I dansk forskning inddeler man traditionelt stednavnene i bebyggelsesnavne og naturnavne, selv om disse to begreber logisk set ikke er helt tilfredsstillende, se herom Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen, Stednavneforskning I, s. 23 ff. Den almindelige definition af begreberne fremgår direkte af ordene: bebyggelsesnavne er stednavne, der betegner menneskelige bebyggelser f.eks. byer, landsbyer, gårde, huse- og naturnavne er navne på natur forekomster (uden bebyggelsesmæssigt indhold) f. eks. høje, åer, marker. Det er den første af disse to stednavnegrupper, som er genstand for denne undersøgelse, dog med den indskrænkning, at kun navne af en vis alder kommer i betragtning; det vil i praksis sige, at interessen koncentreres om de gamle landsbynavne samt navne på enkelte større gårde. Det typiske danske stednavn er sammensat af to led - hvad der ikke altid er det samme som to stavelser - nemlig et forled (der også kan kaldes marginalled) og et efterled (der også kan kaldes centralled). Eksemp ler: I Jølby, Frøslev, Tøving er Jøl-, Frøs-, Tøvmarginalled og -by, lev, -ing centralled. Nogle stednavne er dog usammensatte og består derfor kun af et centralled. Typeeksempel: Torp. Når en forsker skal behandle stednavneforrådet i et bestemt landområde - i dette tilfælde den velafgrænsede geografiske enhed som øen Mors er - er det nødvendigt for ham på en eller anden måde at skabe sig et overblik over navnene. I praksis gør han dette ved på grundlag af stednavnenes centralled at inddele disse i typer; altså taler han om stednavnetyper som f. eks. -by, -lev, -ing, se eksemplerne ovenfor. Allerede her møder der os imidlertid en vanskelighed, nemlig den, at når man skal typebestemme stednavne, kan man ikke altid stole på de nutidige skriveformer, men man må ligesom når man skal tolke navnene - gå tilbage til navnenes ældste skrive former - da visse navne har skiftet type eller er blevet forvansket på anden måde. Et morsingsk eksempel til illustration: Et sognenavn som Jørsby ville man jo ud fra den nutidige skriveform henregne til typen -by - på samme måde som Jølby ovenfor - og til denne type er navnet da også senere blevet overført, men af gamle skriveformer som 27/ Jørsbo, Jørsboo, 25/ Jørsbod - hele den ældre overlevering af navnet op til ca støtter disse former - kan vi se, at navnet oprindeligt må have tilhørt en anden type, nemlig -bod. Om betydningen af ordet bod i stednavne, se Danmarks Stednavne, bd. III s. XIX og Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder: - bodba. Om tolkningen af Jørsby, se Nudansk Ordbog Jørsby og -bo. I det foregående er der blevet afklaret nogle begreber, som må være præciserede, før den egentlige undersøgelse kan påbegyndes. Betegnelsen bebyggelsesnavn er blevet bestemt. Det samme gælder stednavnetype samt undersøgelsesområdets afgrænsning. Først analyseres nogle af de vigtigste morsingske navnetyper enkeltvis. Dette er den nødvendige basis for et forsøg på almindelig karakteristik af stednavnene på Mors, herunder navnenes alder. Stednavnetypen -lev Ejerslev, sognenavn, Morsø Nørre herred. 11/ aff Ethersløff 9/ i Eyærsleff Dialektudtale: e:sle Erslev, sognenavn, Morsø Nørre herred 17/ in parrochia Æærsløff 1/ Eersløff Dialektudtale: e: sle Fjallerslev, Ovtrup sogn, Morsø Sønder herred. 1/ in villa Fiældersløff 1467 i Fiallerslef Dialekrudtale: fjalesle Frøslev, sognenavn, Morsø Sønder herred. 17/ i Frøsløff 13/ i Frøslæ Dialektudtale: frösle Ljørslev, sognenavn, Morsø Sønder herred i Lørsleff sogen 22/ fra Liørsloff Dialektudtale: ljøsle og lörsle Sejerslev, sognenavn, Morsø Nørre herred. 26/ in Seersløff, in Seyærsløff Dialektudrale: se:sle Sillerslev, Ø. Assels sogn, Morsø Sønder herred i Sillersløff Dialektudtale: selesle Vejerslev, sognenavn, Morsø Sønder herred. 26/ i Wethersloff, Parochia Wethersløff 29/ Veyrsløff, i Weyrsløff

2 Dialektudtale: we:sle Disse otte morsingske navne på -lev er tolket i: Bent Søndergaard, Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv). Af de seks sognenavne findes endvidere tolkninger i Nudansk Om betydningen af centralleddet -lev, se førstnævnte værk, side 133 ff., og sidstnævnte værk: - lev. Som typeeksempel vælges her en tolkning af Vejerslev. Dette navn skal sammenstilles med Vejerslev i Houlbjerg herred og et i Småland forekommende Vederslöv, Kinnevalds herred. For alle tre navnes vedkommende er tolkningsgrundlaget *Witherslef, og de indeholder ejefald af et personnavn Withar, der kendes både fra gammeldansk, gammelnorsk og gammelsvensk. Af denne tolkning ser vi noget, der er karakteristisk for hele lev-typen, nemlig at forleddet - som oftest - er er personnavn (tit et gammelt personnavn, der består af to led, således som det er tilfældet med With-ar). Teoretisk kan alle de morsingske levnavne være sammensat med personnavne, omend det må indrømmes, at det er vanskeligt at fremsætte en blot nogenlunde sikker tolkning af Ljørslev og Sillerslev. Hertil kommer, at jeg personligt er af den opfattelse, at forleddet i Frøslev bedst kan udlægges som navnet på den førkristne nordiske gud Frø. Vindelev (Sale sogn, Ginding herred). På Thyholm findes der dog tre lev-byer (Barslev, Flovlev, Uglev), og det er en nærliggende tanke, at der er en forbindelse herimellem og de sydligste morsingske lev-byer (Sillerslev, Ljørslev, Vejerslev). Fra dialektforskningen ved vi jo nemlig, at en række sprogligheder mellem Thyholm og Sydmors gør det naturligt at antage en gammel forbindelse mellem disse to egne. Påfaldende få levnavne eksisterer i Thy, nemlig kun to (Villerslev og herredsnavnet Hillerslev). Det første ligger ikke langt fra Thys Limfjordskyst, direkte over for de tre morsingske lev-er Fjallerslev, Frøslev, Erslev, jf. kortet. Afstanden over Limfjorden mellem Hillerslev og de to morsingske lev-er Sejerslev og Ejerslev er heller ikke stor. I den østlige del af Hanherred forekommer der en enklave på fem levnavne (Fjerritslev, Haverslev, Horslevgård, Torslev, Øslev), som dog snarest står i forbindelse med levnavnene i det nordlige Midthimmerland, jf. kortet, hvorimod den vestlige - mod Mors vendende - del af Himmerland er uden levnavne, jf. kortet. Sammenfattende kan det altså siges, at Mors - Thyholm er centrum - rent talmæssigt - i dette levnavneområde i den vestlige del af Limfjordslandet. Stednavnetypen -sted Alsted, sognenavn, Morsø Nørre herred. 10/ Alstedt 26/ Alstet Dialektudtale: alsde Rested, sognenavn, Morsø Sønder herred. 26/ Ræsteth 3/ Rested Dialektudtale: ræsde Primære lev-navne i Nordjylland. Som ovenfor nævnt har Mors otte levnavne. Dette er meget på et så lille landområde, når der sammenlignes med de omkringliggende landskaber: Salling har tre navne (Frammerslev, Grinderslev, Roslev), Fjends herred har to (Hø jslev, Ørslevkloster). I den nordlige del af Hardsyssel forekommer kun Disse to navne er tolket i: John Kousgård Sørensen, Danske bebyggelsesnavne på -sted, samt i Nudansk Om betydningen af centralleddet -sted, se førstnævnte værk, side 165 ff., og sidstnævnte værk: - sted. Som typeeksempel vælges her tolkningen af Rested. Med udgangspunkt i den ældste skriveform udlægges forleddet som plantenavnet ræ. Dette ord er tidligst optegnet på morsingmål af Caspar Schade: ræ = vandplanten Chara vulgaris, som ved Efteraars Stormene rives løs i Fjorden og drives til Landbredden (C. Schade. Bidrag til et jydsk Idioticon 1807, side 125). Senere, nemlig i 1868, har K. J. Lyngby optegnet ordet på Mors og defineret det på følgende måde: Tang, som driver i Land ved Fjorden. (K. J. Lyngby, Samlinger til nørrejysk V, side 32). Rested betyder altså: det sted, hvor der er ræ.

3 Dette ræ spillede en vigtig rolle for tidligere tiders landbrug. Tilfældigvis har vi fra Mors overleveret en optegnelse fra sidste århundrede, der illustrerer dette. Det fortælles heri, at Limfjorden visse steder er meget rig på ræ, som i stærk pålandsvind river sig løs og driver mod land. Men en stor rive - en såkaldt rækrat, C. Schade, Bidrag s. 125 bjærger sognets beboere dette ræ op på strandbredder og efter Øens Skik anbringes det i dynger - en såkaldt rækyk, C. Schade, Bidrag s , hvor det gennem noget tid udsættes for vejr og vind for senere at blive blandet med staldgødning og anvendt til gødskning af markerne (A. Thaning, Erindringer fra Mors , trykt i Samlinger til jydsk Historie og Topografi, 3. række, bind 5, side 562 f.). Selv om denne beskrivelse af tidligere tiders forsøg på ved hjælp af ræ at forøge gødningsproduktionen - et stort problem i ældre landbrug - kun er ca. 150 år gammel, kan der næppe være nogen tvivl om, at den afspejler en meget gammel tradition. Hvorledes forholder denne sproglige fortolkning sig nu til naturomgivelserne på stedet? Det er nemlig et meget gammelt krav i dansk navneforskning at for at en ad sproganalytisk vej frembragt tolkning af et naturbetegnende forled er rigtig, så skal den kunne bevises eller sandsynliggøres ud fra de stedlige naturforhold. Ved Rested synes der at være tale om en god overensstemmelse. Som kortet viser, findes der syd for Rested by en lavning, som står i forbindelse med en nu udtørret - men tidligere vandfyldt - arm af Tissingvig. Under bestemte vindforhold må et sådant sted have været velegnet til ræbjærgning. Rested Udsnit af Geodætisk Instituts kort 1: Som det fremgår af materialeopstillingerne ovenfor, er navnetypen -sted, modsat typen -lev, sparsomt repræsenterer på Mors. For øvrigt er det påfaldende, at forholdene mellem de to typer er omvendt i Thy, hvor der, som før nævnt, kun eksisterer 2 levnavne, mens der i den øvrige del af det gamle Thisted amt (minus Mors) forekommer 18 bebyggelser på -sted. Nogen sikker forklaring på dette mærkelige forhold kan der ikke gives. Stednavnetypen -um Materiale. Em, Blistrup sogn, Morsø Sønder herred Em Dialektudtale: æm Mygdam Mølle, V. Assels sogn, Morsø Sønder herred. 25/ Midom Mølle 1638 Mydam Mølle 1664 Midum Mølle 1688 Myhdum Mølle Dialektudtale (som slægtsnavn): mø:dem, my:dem Denne overlevering er sen og ugod. Det forekommer derfor at være dristigt, at Kristian Hald, De danske stednavne paa um, s. 86, jvf. også kortbilaget bag i bogen, regner dette stednavn til de primære (ægte) um-navne. Personligt tror jeg, det er realistisk at regne med, at navnet er af en helt anden sproglig oprindelse. Skarum, Alsted sogn, Morsø Nørre herred. 3/ Skarm 10/ Skarem 11/ Scharum, Scharumb Dialektudtale: ska:rm På grundlag af den sproglige overlevering er det vanskelig at afgøre med sikkerhed, om navnet oprindeligt hører til typen -um eller ikke. Kristian Hald, ovennævnte værk, side 92, regne ikke navnet hertil. Se endvidere Bent Søndergaard, Skarre navnene på Nordmors, Historisk Årbog for Thisted Amt 1966 s. 210 ff. Om betydningen af centralleddet -um (-m), se Kristian Hald ovennævnte værk, side 15 ff. og Nudansk Ordbog: um. Med fuldstændig sikkerhed er altså kun Em et ægte um navn. Dette navn skal først sammenstilles med to enslydende navne: Em i Børglum herred og Em i Lollands Sønder herred og dernæst med Øm i Ramsø herred samt Øm Kloster (Emborg) Tyrsting herred, idet ø har udviklet sig til e (i skriften) og æ (i udtalen)foran m, jvf. at et søm på oprindeligt morsingmål hedder en sæm, og en tømme en tæm, og tillægsordet øm hedder æm. Em, Øm, betyder egentlig ø-hjem, d. v. s. hjemmet (= bebyggelsen) på øen. Den ø, der her er tale om, kan ikke - som man måske i første omgang tror - være Mors - thi denne beliggenhed er jo fælles for alle de her behandlede stednavne. På den anden side kan Em næppe nogensinde have været en ø i den betydning, vi nu bruger ordet, men ved at betragte kortet kan vi godt forestille os, at det

4 før udtørringernes tid har været et sted med meget vand. Syd for Em findes endnu som en arm af Glomstrup vig Søndervig, hvoraf en arm tidligere er gået mod nord, op imod Gammelvold, ligesom en arm af Tissingvig tidligere gik i nordøstlig retning. Em må altså på et vist tidspunkt have været omgivet af vand på tre sider. Og når vi f. eks. i Nudansk Ordbog under: Em ser, at ø i gamle stednavne kan betyde lav strækning ved vand, så må vi indrømme, at der også her - på samme måde som det var tilfældet ved Rested - er en god overensstemmelse mellem den sproglige stednavneudlægning og stedets naturforhold. Em Udsnit af Geodætisk Instituts kort 1:50:000 Stednavnetypen -ing Tøving, Galtrup sogn, Morsø Nørre herred. 18/ Thøwing 14/ Thøfuing Dialektudtale: tøweng Ørding, sognenavn, Morsø Sønder herred. 20/ Yrthinge 3/ Ørtinghe 15/ Ørthingh Dialektudtale: öreng Tæbring, sognenavn, Morsø Sønder herred. 4/ Tybring 4/ Tæberingh Jan Tæbring Dialektudtale: tæ:breng Navnets to stavelser skal nok deles på følgende måde: Tæ-bring. I så fald hører navnet næppe til typen -ing. Om en mu lig fortolkning af det, se Nudansk Ordbog under: Tybrind. Tissinghuse, Rested sogn, Morsø Sønder herred. Navnet er uden gamle skriveformer. Dissing, gård i Dragstrup sogn, Morsø Nørre herred. 1/ Digsændæ, Digisænde Dialektudtale: diseng Som de ældste skriveformer viser, tilhører navnet ikke oprindeligt typen -ing, men den dialektale udtale dokumenterer, navnet senere er blevet overført til denne type. Om betydningen af centralleddet -ing, se Nudansk Ordbog: -ing, inge og Kristian Hald, Vore Stednavne, side 41ff. Forleddene i mange navne på -ing er vanskeligt tolkelig hvilket tyder på, at de er gamle. Dette gælder også de to sikre morsingske ing-navne. Tøving synes at være utolkelig, og Ørding findes der en sprogligt mulig, men noget usikker, udlægning i Nudansk Slutning. I det foregående er der opregnet de morsingske stednavne af typerne -lev, -sted, -um og -ing. Disse fire typer er klassiske blandt de ældre danske bebyggelsesnavne. Derfor kan man sige, at Mors stednavnemæssigt set repræsenterer et typisk dansk landskab, dog ikke uden stedligt særpræg, se f. eks. ovenfor under: -lev. Af de store navnetyper savnes -løse, som imidlertid er en meget kompliceret type, hvortil der knytter sig en lang række uløste problemer. Almindeligvis påstår man, at typen næppe er sikkert påvist Jylland, se f. eks. Kristian Hald, Vore Stednavne, side 71. En sådan påstand vil dog føre til betydelige vanskeligheder m. h. t. typebestemmelse af en række jyske stednavne f. eks. to morsingske: Øster og Vester Assels, sognenavne, Morsø Sønder herred. 24/ Westher Asselse, Westherassels 7/ vester Assels 8/ Atzels Dialektudtale: øsde asels, væj:sde asels Vettels, forsvundet landsby, som senere sammen med bebyggelsen Venner gik op i Nykøbing, jf. de to gadenavne Vettelsgade og Vennersgade. 10/ Vettels 11/ Vetells På grundlag af disse overleveringer kan det ikke bevises, at navnene hører til typen -løse. Det må erkendes, at typebestemmelsen er usikker, jvf. Nudansk Ordbog: Assels. På grundlag af en række til dels ret indviklede dateringsmetoder, som ikke skal beskrives her - interesserede henvises til Vibeke Christensen og John Kousgård Sørensen, Stednavneforskning I, s. 163 ff. - regnes navnene på -lev, -sted, -um og -ing til de ældste danske bebyggelsesnavnetyper, og det vil sige, at de nok i hovedsagen bør tilskrives folkevandringstiden, altså tiden fra ca. 450 til ca På kortet nedenfor er de morsingske navne af indstemplet.

5 Hvilket billede får vi af bebyggelsesforholdene på Mors i folkevandringstiden? Rent umiddelbart konstaterer vi, at bebyggelsen ikke er jævnt fordelt over hele øen. Det mest markante træk er, at hele det nordvestlige hjørne af øen (Sundby, Solbjerg, Bjergby, Flade) er uden disse bebyggelsesnavnetyper. Som bekendt drejer det sig om et stærkt bakket morænelandskab med tung, stærkt lerholdig jord. Denne del af øen har været vanskelig at opdyrke. Også andre steder på øen kan vi iagttage større eller mindre enklaver uden disse stednavnetyper. Dette gælder f. eks. et område omkring Nykøbing (Tødsø, Vodstrup, Lødderup, Kårup) og et område på øens sydvestlige del (Tæbring, Karby, Næs, Hvidbjerg, Rakkeby. Ovtrup). Senere - det vil sige i vikingetiden - skulle der blive vendt fuldstændigt op og ned på dette bebyggelsesgeografiske billede af Mors. Dette vendes der tilbage til i anden sammenhæng. (Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1975, side 30-42). Ældre bebyggelsesnavnetyper på Mors. På den baggrund kan vi stille spørgsmålet:

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Skovenes udbredelse før landboreformerne

Skovenes udbredelse før landboreformerne Peder Dam Skovenes udbredelse før landboreformerne Skovene blev og bliver generelt stadigt opfattet som en positiv landskabstype der var mangel på skov og tømmer i Danmark efter middelalderen, og forfattere

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

FOLKEMÅLET AF PETER SKAUTRUP

FOLKEMÅLET AF PETER SKAUTRUP FOLKEMÅLET AF PETER SKAUTRUP NB: Det har ikke, i denne digitale udgave, på grund af manglende typer, været mulig at anvende lydskrift i det omfang, den er anvendt i den oprindelige artikel. [KS] Området.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Forsvar for fortiden

Forsvar for fortiden AF CARSTEN DUE-NIELSEN Er fortidens fremtid truet? Det kunne man forestille sig efter at have læst Bernard Eric Jensens indlæg om faghistorikeres historiebegreb. 1 Indlægget kan umiddelbart tolkes som

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998.

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998. 262 Anmeldelser Bind 4 præsenterer en overgangstid, hvor dansk søfart fremstår i stor mangfoldighed, med fordums arv og fremtids løfter. Der er al grund til at se frem til næste bind. Benny Christensen

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

MENINGER MED MENIGHEDSRÅD. Perspektiv på folkekirken nr. 3 2012

MENINGER MED MENIGHEDSRÅD. Perspektiv på folkekirken nr. 3 2012 MENINGER MED MENIGHEDSRÅD Perspektiv på folkekirken nr. 3 2012 Steen Marqvard Rasmussen Meninger med menighedsråd Hvad rådsmedlemmerne vil, synes og tror på Perspektiv på folkekirken nr. 3, 2012 - en

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant

Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant Begreberne om evighed og tid indenfor hedensk og kristen nyplatonisme, med hovedfokus på Plotin som hedenskabets repræsentant af Maria Pontoppidan Københavns Universitet Abstract Artiklen giver en redegørelse

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere