Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg"

Transkript

1 Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt / Ø. Assels bortforpagtning af jord Fra Landbo Thy Mæglerne er modtaget skrivelse af18/6-12 med forpagtningskontrakt til PU's godkendelse / Ø. Assels kirke istandsættelse Fra Arkitektfirmaet Knud Fuusgards Tegnestue er den 20/6-12 modtaget referat af møde vedr. kommende istandsættelse af kirken. Arkitekten foreslår følgende etapeopdeling: 1. Tage, tagrumsventilation, udvendigt murværk, murankre, vinduer/døre, terræn (dræn m.m.) bør udføres snarest muligt. 2. Indvendigt murværk i tårnet, arbejder i tagrummene og borthugning af ødelagt puds. 3. Indvendigt arbejde - alt (i kirkerum og våbenhus) bør være èn etape / Sejerslev-Ejerslev-Jørsby præstegårdsudvalg. -Forpagtningskontrakt Fra MR er den 26/6-12 modtaget forpagtningskontrakt til provstens underskrift / Øster Assels præstegårdsskoven Med ansøgning af 30/6-12 fremsender præstegårdsudvalget tegning fra Morsø Kommune vedr. "præstegårdsskoven", som er en del af byfornyelsesprojektet. Tegningen er korrigeret efter et møde med præstegårdsudvalget. Morsø Kommune finansierer projektet således: EU-midler 50%, Stat og kommune hver 25%. Øster Assels og Blidstrup MR er for, medens Vester Assels MR er imod / Ljørslev kirkesti Ved skrivelse af 4/7-12 anmoder MR om frigivelse af et beløb (kr ,05), der står på bunden konto i Jyske Bank - da projektet med anlæggelse af kirkestien nu er afsluttet / Frøslev-Mollerup-Ovtrup køb af Elsøvej 254. A) Fra Advokatfirmaet Funch & Nielsen er modtaget skrivelse af 6/7-12 med originalt skøde til PU s tiltrædelse. Forpagtningskontrakten sendes til Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Århus N. MR bedes foranledige, at Arkitektfirmaet Knud Fuusgaards Tegnestue udarbejder en beskrivelse af 1. etape. Den 28/6-12 er forpagtningskontrakten fremsendt af PU til hhv. forpagter og præstegårdsudvalgsformand. PU afventer biskoppens afgørelse om evt. besættelse af embedet. Godkendt. Det af PU tiltrådte skøde samt bemyndigelseserklæring er den 10/8-12 tilstillet Advokatfirmaet Funch & Nielsen til videre foranstaltning.

2 9. 131/ Vejerslev graverfaciliteter 1) Fra MR er modtaget ansøgning af 7/7-12 om refusion af kr ,76 til lovliggørelse af graverfaciliteter ved overførsel af salgsprovenu fra præstegården i Ljørslev. Salgsprovenuet er øremærket til lovliggørelsen. 2) Fra MR er den modtaget yderligere faktura (kr ,00), dateret 15/7-12, vedr. graverfaciliteter - til PU s godkendelse af overførsel fra salgsprovenuet. 3) Fredningsnævnet har ved skrivelse af 12/7-12 fremsendt protokol med afgørelse samt klagevejledning. Fredningsnævnet giver tilladelse til opførelse af servicebygning og indretning af materialeplads i henhold til det modtagne og nu reviderede materiale / Sundby kirke servicebygning Fra SØ er den 12/7-12 modtaget skrivelse med kirkegårdskonsulentens udtalelse af 2/7-12. SØ henholder sig til konsulentens bemærkninger om at en løsning med 40 grader taghældning uden valm ikke kan anbefales, men har ikke yderligere bemærkninger til sagen / Synsudskrifter Sejerslev præstebolig Fra MR er den 26/6-12 modtaget synsudskrift: Ingen ældre mangler. 6 nye mangler, anslået til i alt kr ,00. Tødsø præstebolig Fra MR er den 24/7-12 modtaget synsudskrift: 4 ældre mangler. 4 nye mangler, anslået til i alt kr ,00. Tødsø kirke- og kirkegård Fra MR er den 24/7-12 modtaget synsudskrift: 2 ældre mangler, hvoraf den ene er anslået til kr ,00 - til den anden mangler MR midler. 4 nye mangler, anslået til i alt kr ,00. Frøslev kirke- og kirkegård 5 ældre mangler. 4 nye mangler, anslået til i alt kr ,00. Mollerup kirke- og kirkegård Ingen ældre mangler. 2 nye mangler, anslået til kr ,00. Ovtrup kirke- og kirkegård 4 ældre mangler. 2 nye mangler, anslået til kr ,00. Ad. pkt. 1: Godkendt af PU Salgsprovenuet frigives til en lovliggørelse af graverfaciliteter. Ad. pkt. 2: Godkendt af PU Salgsprovenuet frigives til en lovliggørelse af graverfaciliteter. Ad. pkt. 3: PU afventer MR s fremsendelse af reviderede tegninger. PU imødeser MR s fremsendelse af revideret tegning fra arkitekten. Projektbeskrivelse imødeses fremsendt til PU. Vedr. omsætning af dige anmodes MR om at indhente en udtalelse fra kirkegårdskonsulenten. 2

3 Frøslev præstegård 6 ældre mangler. 3 nye mangler, anslået til kr , / Provstiudvalgskassens årsbudget 2013 Årsbudget 2013 for provstiudvalgskassen behandles med henblik på underskrivelse / Årsbudget 2013 for MR PU har modtaget årsbudget fra følgende MR: Lødderup, V. Assels, Hvidbjerg, Flade, Frøslev-Mollerup-Outrup, Sdr. Dråby, Elsø, Ljørslev, Sundby, Vejerslev, Bjergby, Ørding, Blidstrup, Redsted, Agerø, Sejerslev, Ejerslev- Jørsby, Karby-Tæbring-Rakkeby, Erslev. Øster Assels, Nykøbing M., Galtrup, Skallerup, Solbjerg, Dragstrup, Ø. Jølby, Alsted og Tødsø / Jørsby kirkegårdsdiger A) Ejerslev-Jørsby MR anmoder den 16/8-12 om tilladelse til omsætning af en del af kirkegårds-diget ved Jørsby kirkegård, iht. anbefalinger fra kirkegårdskonsulent Mogens B. Andersen. Udgifterne på kr er anført som ønske i budget for B) SØ meddeler ved skrivelse af 17/8-12, at man henholder sig til kirkegårdskonsulentens redegørelse af 7/8-12 og anbefaler, at MR indhenter tilbud hos erfaren digebygger samt finansieringsplan vedr. reparationen. Dette materiale sendes derefter til SØ's godkendelse / Sdr. Dråby menighedsråd Ansøgning af 17/8-12 om etablering af flisegang på eksisterende gangstier fra kirkelåger til kirke. Tilbud er modtaget på kr ,00. Beløbet kan dækkes af kassebeholdning / Ansøgning om 5%-midler (kr ,-) til nye døre i Frøslev præstegård Problemet med 2 utætte døre er blevet større i foråret, så det nu regner ind i bryggers og forgang. Ved udskiftning ønskes samtidig etablering af niveaufri adgang til konfirmandstuen / Ø. Assels køb af Kirkestræde 24 Fra Advokatfirmaet Ib Østergaard Nielsen er modtaget underskrevet Aftale om overdragelse af fast ejendom samt anmodning om Morsø Provstis tiltrædelse/godkendelse. Godkendt. Alle MR har nu afleveret Årsbudget PU afventer MR s indhentelse af 2 tilbud fra erfarne digebyggere. PU godkender etablering af flisegang som anført af MR PU besluttede at godkende MR s ansøgning om 5%-midler til udskiftning af 2 utætte døre. Aftalen er den 3/7-12 underskrevet af provsten på vegne Morsø Provsti og derefter returneret til Advokatfirmaet. 3

4 Orienteringssager / Natura 2000-områder - handleplaner Fra SØ er den 2/7-12 modtaget skrivelse vedr. handleplaner for Natura 2000-områder på land og i kystnære områder. Der henvises til hjemmesiden: MR, der bestyrer jord for præsteembedet og kirken, bør undersøge, om man har jord inden for et Natura 2000-område. Indsigelse skal være KM i hænde senest 4 uger før og SØ skal have besked 4 dage før høringsperiodens afslutning / Evalueringsrapport Samarbejde i Sognet Fra formanden for projekt "Samarbejde i Sognet" er den 4/7-12 modtaget evalueringsrapport. Projektet blev etableret, finansieret af og gennemført i 8 provstier i Viborg Stift i årene Hensigten med rapporten er at fremme det gode psykiske arbejdsmiljø i folkekirkens sogne / Dragstrup, Frøslev-Mollerup-Ovtrup Samarbejdsaftale Fra SØ er den 5/7-12 modtaget korrespondance vedr. Dragstrup MR's beslutning om at indtræde i fælles menighedsråd med Frøslev- Mollerup-Outrup. SØ skal inden 25/9-12 have oplyst det endelige antal, som MR vil komme til at bestå af, da antallet af medlemmer i det nye råd skal indtastes i kandidatsystemet / Feriepengeafregning til præster Fra SØ er den 12/7-12 modtaget skrivelse om feriepengeafregning til præster. Administrationen heraf er ændret, således at antal feriedage og særlige feriedage vil være 0 ved ansættelse af en præst, der kommer fra et andet stift / Agerø kirke udskiftning af trægulv i kirkeskibet Fra SØ er den 13/7-12 modtaget skrivelse vedrørende udskiftning af trægulv i skibet - tillige med konsulentudtalelser fra hhv. kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseum - af hhv. 22/5 og 5/ SØ imødeser projektbeskrivelse samt finansieringsplan indsendt ad tjenstlig vej til SØ's godkendelse. 23. Kvartalsrapporter 1/ /3-12 MR bør være opmærksom på, at kvartalsrapporter skal sendes til provstikontoret. PU har modtaget kvartalsrapport fra følgende MR: Agerø, Flade, Hvidbjerg, Lødderup, V. Assels, Sundby, Ø. Assels-V. Assels-Blidstrup, Elsø, 4 Punkterne taget til efterretning. MR, der bestyrer jord for præsteembede og kirke bør snarest muligt få afklaret, om der kan være tale om jordbesiddelser inden for et Natura 2000-område.

5 Frøslev-Mollerup-Outrup, Ø. Jølby, Vejerslev, Solbjerg, Nykøbing Mors, Ejerslev-Jørsby, Galtrup, Ljørslev, Sdr. Dråby, Alsted, Tødsø, Skallerup Kvartalsrapporter 1/ /6-12 Alsted, Sejerslev, Tødsø, V. Assels, Dragstrup, Ø. Jølby, Lødderup / Ophængning af fladskærm i Lødderup kirke SØ henviser ved skrivelse af 14/8 12 til udtalelser fra Nationalmuseet, som skal følges, og godkender at fladskærmen monteres som ansøgt. Godkendelsen gælder 1 år, hvorefter MR skal sende en evaluering til SØ / Erhvervelse af ny klokke til Tødsø kirke Stiftsøvrigheden bifalder ved skrivelse af 14/8-12, at MR erhverver en ny klokke, som anbefalet af klokkekonsulenten. SØ henstiller kraftigt, at den gamle klokkestol istandsættes til den gamle klokke. Det blev godkendt i Skulle MR ikke ønske dette, skal en arkitekt engageres til udarbejdelse af forslag til udbygning af den eksisterende klokkestol. MR skal tage stilling til inskriptioner på den nye klokke. Arkitektens forslag til de arbejder, MR ønsker udført, indsendes ad tjenstlig vej til SØ's godkendelse / Ejerslev Kirke historisk inventar Fra SØ er den 17/8-12 modtaget skrivelse med SØ's godkendelse af, at arbejderne med konservering og restaurering af korbuekrucifiks, lydhimmel og degnestol bringes til udførelse. Erklæring af 7/8-12 fra Nationalmuseet medfulgte. Det forudsættes, at arbejderne udføres i overensstemmelse det indsendte tilbud fra konservatoren. 27. Nyt cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster CIR nr. 55 af 26/06/2012 er trådt i kraft pr. 1.aug PU opfordrer MR og præster til at nedfælde mundtlige aftaler skriftligt. 28. Eventuelt. Nye mødetidspunkter 2012: 4. september kl Budgetsamråd 2. oktober kl PU-møde 18. december kl PU-møde 5 Med venlig hilsen Mette Moesgaard Jørgensen formand

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard

Tilstede i øvrigt begge dage: kommende provst Winnie Rischel samt provstisekretærerne Merete M. Jensen og Birgit Nedergaard Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde mandag den 13. april 2015 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Sognegården, Torvet 4, Hjørring Mødet 13/4-2015 startet kl.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud:

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen. Fraværende med afbud: Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Else Korsholm Mødepunkt 1 Budget 2015 - MRs endelige budgetter

Læs mere

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt. Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 25. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af endelige budgettet 2015 De indleverede budgetter for 2015 blev godkendt.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. september 2014. Kl. 15.30 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere