Ny tryghed i udsatte boligområder. - Socialdemokraternes og SFs ghettoudspil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny tryghed i udsatte boligområder. - Socialdemokraternes og SFs ghettoudspil"

Transkript

1 Ny tryghed i udsatte boligområder - Socialdemokraternes og SFs ghettoudspil

2 Ny tryghed i udsatte boligområder Boligområder hvor beboerne ikke tør færdes. Høj grad af kriminalitet. Unge med stærk asocial adfærd. De danske ghettoområder er blevet forsømt i 9 år og lovløsheden råder. Regeringen har udgivet en masse fine papirer, men handling har vi måttet kigge langt efter. Sådan er det igen, hvor regeringen lover nye planer og luftige idéer om nedrivning af boligblokke. Imens må beboerne stadig leve i utryghed og angst for at gå på gaden om aftenen. For regeringen har ignoreret problemets omfang og kun prøvet at tage få og små skridt. Det har betydet, at boligområder har udviklet sig regulære ghettoer. Andelen af beboerne i de udsatte boligområder, der er indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande er fra 2003 til 2008 steget fra 49,6 pct. til 53,6 pct., hvilket er stik imod intentionerne. Ghettoer der gør stor skade på integrationen. Det er årsagen til, at vi i dag er nødt til at tage fat med en langt mere ambitiøs og gennemgribende indsats. Under denne regering har problemerne vokset sig så store, at der er brug for en helt ekstraordinær indsats. I ghettoerne hersker der en særlige tilstande som kræver særlige metoder. Der er kort sagt brug for en ny ghettopolitik. Der er brug for nye ideer. Men først og fremmest er der brug for, at ideer bliver omsat til reel handling. S og SF foreslår et bredt forlig om ghettopolitikken i Danmark. En politik med få men enkle midler der prioriteres højt. Det gøres ikke uden nye investeringer og nye bevillinger til politiet. Vi foreslår en ny ghettopolitik der består af 3 faser: 1. En fast hånd skal skabe tryghed i ghettoområderne. Nu! 2. Beboersammensætningen skal ændres 3. Investeringer i boliger og i mennesker 1. En fast hånd skal nedbringe utrygheden I de udsatte boligområder hersker der nogle steder lovløshed. Vi nægter at acceptere en tilstand, hvor politiet ikke kan patruljere uden at rykke talstærkt ud, og hvor det er usikkert at gå ude om aftenen. S og SF er på de lovlydige borgers side. Alle har ret til at leve i et trygt boligområde. Den første ghettoindsats skal derfor målrettes imod at skabe tryghed i ghettoerne. Vi skal både gribe ind, bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed her og nu, samtidig løfte opgaven med at forebygge og bekæmpe kriminalitet og asocial adfærd på længere sigt. S og SF foreslår: 200 nye ghettobetjente skal konsekvent være til stede i ghettoerne Oprydning i ghettoerne sker kun ved hjælp af talstærk tilstedeværelse af politiet. Det er naivt at tro, at borgerne i ghettoerne selv kan løfte opgave. Det kræver en stærk politiindsats, og det kræver flere betjente, der målrettet og udelukkende skal udføre deres arbejde i de udsatte boligområder. Derfor skal der oprettes et lokalpoliti i ghettoområderne. Styrketallet vil være på 150 til 200 mand. Ghetto- 2

3 betjentenes opgave i de udsatte boligområder bliver at skabe tryghed og slå hårdt ned på kriminalitet og asocial adfærd. Politiet skal efterforske alle sager. De unge ballademagere skal mærke, at det har en konsekvens første gang, de begår hærværk eller stjæler en cykel. Og de ældre brødre, der er involveret i bandekrige, skal holdes i kort snor. Samtidig skal betjentene være hjørnesten i det kriminalpræventive arbejde. Der skal være dialog mellem politi og borgere, og politiet skal være en naturlig og respekteret del af gadebilledet. Dette stiller krav til politiet om at sikre en lokal forankring. Fast-track for unge i retssystemet Der er brug for, at Danmark som samfund viser, at vores retssystem virker - også i ghettoerne. I dag er der for få sager, der bliver opklaret. Og der er alt for lang tid imellem, at den unge bliver opdaget, dømt og straffet. I dag er der et krav om, at voldssager skal afgøres efter 37 dage, men den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er dobbelt så lang. Flere integrationskonsulenter fortæller om, hvordan unge griner af det danske retssystem, som de ingen respekt har for. Derfor skal der laves et fasttrack igennem retssystemet for alle sager. Vi kalder det modellen. For unge i ghettoområderne skal det gælde, at politiet har maksimalt 30 dage til at bringe sagen for domstolen. Retssystemet har maksimalt 20 dage til at dømme og udmåle straf og kriminalforsorgen har maksimalt 10 dage til at finde et passende afsoningstilbud. Vi har en klar forventning om, at det kan ske endnu hurtigere i de fleste sager. Sociale sanktioner for unge kriminelle på til en kriminel løbebane For unge der er på vej ud i kriminalitet oprettes der et system, hvor børn og unge kan modtage sociale sanktioner. En social sanktion kan være en aftale om, at den unge skal reparere det, vedkommende har ødelagt. Det kan eksempelvis være nedvaskning af graffiti eller genopførelse af det, der er begået hærværk mod. Det afgørende er, at der skal sættes ind allerede første gang en ung begår kriminalitet. De unge skal konfronteres med handlingens konsekvenser og bidrage til at genoprette skaden. De unge skal stilles til regnskab for deres handlinger men samtidig opnå forståelse for, hvorfor handlingen ikke skal gentage sig. Resocialisering af unge i fængslerne Kriminelle, der sættes i fængsel, skal motiveres til en ny start. Hvis vi kun straffer forsvinder problemet kortvarigt, men kommer igen med det samme. Prøveløsladelse skal virke som en gulerod, som de indsatte kan få, såfremt de tager uddannelse. Hvis de kriminelle fortsætter deres destruktive og negative attitude overfor fællesskabet, skal de sidde tiden ud. Ved prøveløsladelser skal det i højere grad tilstræbes, at den prøveløsladte har tag over hovedet. For at undgå at sende kriminelle tilbage til deres tidligere miljø, skal prøveløsladte fra ghettoområder i overvejende grad tilbydes genhusning i andre boligkvarterer. Lettere at smide lejere ud Det skal være lettere at smide lejere ud, der groft tilsidesætter lejekontrakten eller begår kriminalitet, herunder chikane af naboer. Sagerne trækker ofte i langdrag, og sagsbehandlingstiderne i domstolssystemet og fogedretten skal nedbringes markant. Men samtidig også give bedre muligheder for genhusning af hele familien til anden adresse, hvis børn og unge involveres i alvorlig kriminalitet, så de ikke udsætter sig selv og andre for fare. Kommuner skal kunne tilbyde en reel genhusning samt en intensiv social indsats på tværs af både boligområder og evt. kommunegrænser. 3

4 Vold imod personalegrupper skal straffes hårdere Vold imod, trusler og hindring af eksempelvis buschauffører og ambulancefolks arbejde skal straffes hårdere. Desuden skal gruppen af personer, der nyder særlig beskyttelse, udvides, så også eksempelvis ejendomsfunktionærer har samme beskyttelse. Flere vidner og mere overvågning Mange beboere i ghettoområder angiver ikke, at de har overværet kriminalitet eller selv er blevet udsat for den. Enten på grund af misforstået loyalitet, men i langt de fleste tilfælde på grund af frygt. For at bryde frygten skal der gøres langt mere brug af overvågning i problemområder. I de udsatte boligområder skal der videoovervåges på samtlige åbne pladser. Først og fremmest virker det præventivt. Derudover er det en stor hjælp i efterforskningen, hvis der har været videoovervågning, og vidnerne står ikke som de eneste der har overværet kriminaliteten. Der oprettes en akutpulje til brug for nye kameraer. For at få støtte fra puljen, skal det sikres, at kommune, politi og boligselskab samarbejder om at udarbejde en handleplan for at bekæmpe kriminalitet for at undgå, at problemer bare flyttes til andre boligområder. Beskyt vidner For at undgå selvtægt og parallelsamfund som ikke har respekt for samfundets lovgivning og spilleregler, skal der slås hårdt ned på trusler mod vidner. Det er nødvendigt med en hurtig konsekvens, hvis vidner bliver truet, så de tør fastholde deres anmeldelse. I grelle tilfælde kan vidnet flyttes ud af området, eller der kan sættes en vagt op Et styrket SSP-samarbejde I kommuner med særlige problemer skal samarbejdet mellem politi, skoler og sociale myndigheder styrkes, og samarbejdet skal indskrives i loven med de opgaver SSP samarbejdet har og hvilke deltagere der skal medvirke. Samtidig skal alle SSP samarbejder løse enkeltsager, det bliver et krav, at informationer skal udveksles og samarbejdet udvides til også at gælde unge over 18 år. Politiet skal kunne give en straks-straf til unge lovovertrædere Asocial adfærd og kriminalitet skal stoppes straks. Samfundet skal vise de unge, at vi ikke tolerer, at unge er på ind i en kriminel løbebane. Derfor skal politiet i ghettoerne have beføjelse til at tildele den unge sanktioner frem for bøder for overtrædelse af ordensvedtægten, så de unge straks mærker, at der er konsekvenser ved asocial adfærd. Problembørn under 13 år må ikke færdes udenfor hjemmet uledsaget efter kl. 22:00 For mange problembørn strejfer rundt i de udsatte boligområder efter mørkets frembrud, hvor de lærer unoder af de ældre unge. Samfundet skal hjælpe med at vise grænser, hvor forældre ofte i afmagt svigter. Derfor skal SSP-samarbejdet i kommunen, såfremt der er problemer med omstrejfende problembørn, kunne træffe beslutning om, at de ikke må færdes udenfor hjemmet med mindre, de er ledsaget af en voksen efter kl. 22:00. Hvis problembørn overtræder påbuddet skal politiet ledsage de unge hjem til deres forældre. Hvis problembørnene ikke ændrer adfærd overdrages sagen til de sociale myndigheder. Zoneforbud skal forhindre udefrakommende kriminalitet Flere beboere i ghettoerne giver udtryk for, at mange unge kommer fra andre boligområder og laver kriminalitet. Dette skal forhindres ved at indføre mulighed for at lave zoneforbud i udsatte boligområder, så politiet kan bortvise personer, der har til fortsæt at begå kriminalitet eller deltage i asocial adfærd. 4

5 Tillidsofficerer og brandkadetter Dialog mellem befolkning og myndigheder skal styrkes. Derfor skal ordningen med tillidsofficerer, lokale beboere, som indgår i et samarbejde med politi og myndigheder, udbredes til alle udsatte boligområder. Tillidsofficerer har ret til at søge oplysninger hos politiet og andre myndigheder, når de er synlige i nærområdet. Samtidig kan politiet søge oplysninger hos repræsentanten fra nærområdet. Ordningen fører til flere pågribelser og højner forståelsen for politiets arbejde. Desuden skal brandkadetordningen udbredes. Brandkadetter er unge, som bliver uddannet af brandmænd til at forebygge og bekæmpe brande. Det forhindrer brande og gør samtidig brandvæsenets arbejde langt nemmere. 2. Beboersammensætningen skal ændres Danmark skal være et land, hvor alle befolkningsgrupper og samfundslag lever tæt sammen. Derfor skal vi styre efter en målsætning om, at ingen boligkvarterer, skoler og børnehaver skal stå for integrationen af mere end 30 pct. socialt udsatte indvandrere. De nuværende sociale og integrationsproblemer kan ikke løses uden et ændret bosætningsmønster. Derfor skal der iværksættes nye tiltag, der får nye familier ind i boligområderne, men samtidig også får andre ud. Om nødvendigt ved at nedrive boligblokke i de udsatte boligområder. S og SF foreslår: Alle kommuner skal bidrage Vi skal sikre, at alle kommuner bidrager. En række rige kommuner, især nord for København, forsømmer deres forpligtelse. Derfor skal der som noget nyt udarbejdes en model for kommunal anvisning på tværs af kommunegrænser, og der skal bygges flere almene boliger i de kommuner, der i dag har en lille andel af almene boliger. Bedre muligheder for at bygge nye boliger, der kan tage imod beboere fra ghettoer Kommunerne skal gives lovhjemmel til at stille krav til bygherrer om byggeri af en vis andel billige boliger i forbindelse med salg af kommunale grunde. Herved får kommunerne mulighed for at brede det boligsociale ansvar ud. Samtidig skal det være muligt for kommuner at kræve blandede bolig- og ejerformer i bestemte boligområder for at sikre en blandet beboersammensætning. Lavere husleje skal lokke nye lejere til - og ud Der skal laves forsøg med, at lejligheder, der ligger ved siden af hinanden, udlejes til nye beboere, der er i beskæftigelse eller under uddannelse til en lav husleje og samtidig etablere forsøg med belønning til lejere/ressourcepersoner, som vil flytte ind i et udsat boligområde mod, at disse personer påtager sig nogle nærmere definerede sociale opgaver i boligområdet. Lave forsøg med at give huslejetilskud til socialt udsatte lejere, der ønsker at flytte ud af et udsat boligområde, men som for nærværende ikke har råd til at flytte og evt. betale højere husleje andet steds. Et andet botilbud til familiesammenførte end ghettoen For at bryde beboersammensætningen i ghettoområderne ønsker S og SF at undersøge muligheden for, at familiesammenføringer til ghettoområder nedbringes. Men det skal ikke være i form af nye juridiske spidsfindigheder, der reelt fratager indvandrere eller andre deres rettigheder, men være en kombination af lovgivning og et reelle tilbud, så der er en garanti for et alternativ for de, der har ret til familiesammenføring. 5

6 Huslejerabatter til erhverv og forretninger Der laves en pulje til tidsbegrænsede huslejerabatter til brug for erhverv, forretningsliv, offentlige arbejdspladser og studiemiljøer, der ønsker at integrere sig i de udsatte boligområder så monokulturen brydes. 3. Investeringer i mennesker og boliger For at styrke integrationen og afhjælpe sociale problemer i de udsatte boligområder, skal beboerne løftes gennem uddannelse og arbejde. Samtidig skal de fysiske rammer forbedres gennem renoveringer. S og SF foreslår: Bedre og mere attraktive boliger gennem fremrykkede investeringer Attraktive boliger er en forudsætning for at løfte de udsatte områder og for at forebygge, at boligområder i risikozonen udvikler sig til udsatte boligområder. Det kræver renovering af boliger, udenomsarealer, beboerlokaler, trafikforhold og mere, ligesom der kan være brug for at rykke boligblokke ned. Vi foreslår, at Landsbyggefonden får mulighed for at renovere for 5,4 mia. i 2011, 3 mia. mere end planlagt. Og vi afsætter 1 mia. statslige midler til renovering i ghettoområder i Når det er muligt, skal der gøres brug af sociale klausuler, så de mange og store investeringer, der foretages i de udsatte boligområder, også kommer nogle af beboerne til gavn via beskæftigelse eller praktikpladser mv., i det omfang, det er muligt indenfor EU-retten. Familiesammenførte skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at fremme integrationen Det skal sikres, at familiesammenførte straks kommer under uddannelse eller i beskæftigelse ved at indføre et egentlig rådighedskrav for familiesammenførte, som beskrevet i S og SFs fælles integrationsudspil Plads til alle, der vil. En bedre folkeskole med plads til alle elever Folkeskolen skal forbedres ved at lave et loft på 24 elever i klasserne og indføre undervisningsassistenter i de små klasser og lektiehjælp. Vi vil også sikre stærkere helhedsskoler, der giver mulighed for at koble undervisning og fritidsaktiviteter, leg og læring. Helhedsskoler sikrer, at udsatte børn og unge med minoritetsbaggrund ikke tilbringer tiden efter en kort skoledag på gaden eller uden synlige og nærværende voksne. Ingen folkeskole skal løfte en umulig opgave Ingen skoler skal have mere end 30 procent tosprogede med svage sproglige forudsætninger. Det skal være muligt for kommunen at fordele eleverne på baggrund af sprogtest. Samtidig skal fri- og privatskoler, der i dag har et meget lille eller ikke-eksisterende optag af tosprogede børn, i fremtiden pålægges at bidrage til både den sociale og den integrationsmæssige opgave. Stærkere erhvervsuddannelser Der skal iværksættes en markant indsats særligt på erhvervsuddannelserne. Skoleforløbene skal have styrket fællesskabet og det sociale miljø gennem mindre hold, og al undervisning skal være lærerstyret. Samtidig skal der gennemføres en reel uddannelsesgaranti, og der skal åbnes for flere skolepraktikpladser. Personligt netværk er afgørende for at skaffe en praktikplads, og skolepraktik kan være med til at sluse unge, uden netværk, ud gennem virksomhedsforløb. 6

7 4. Finansiering Flere betjente, fast-track i retssystemet, forslaget om sociale sanktioner samt pulje til mere overvågning forslås finansieret af udgiftsramme til øvrige forslag (svarende til regeringens generelle reserve) i S og SFs finanslovsforslag. Udgiften til disse forslag vil være 150 mio. kr. med en stigende profil over årene. På sigt vil forslagene begrænse udgifter til det sociale område samt udgifter til kriminalitetsbekæmpelse, dog er denne besparelse ikke foruddiskonteret. Forslagene om ændret beboersammensætning og bedre boliger finansieres gennem eksisterende midler til landsbyggefonden, herunder afsatte midler til boligsocialt arbejde samt huslejereduktioner. Uddannelsesforslagene finansieres ved, at den finansielle sektor giver et ekstra bidrag til fællesskabet. 7

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Opfølgning på den tidligere VK-regerings ghettoudspil Ghettoen tilbage til samfundet fra

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

BESKYT FÆLLESSKABET STOP KRIMINALITETEN VEDTAGET PÅ SF UNGDOMS LANDSMØDE 2010 5

BESKYT FÆLLESSKABET STOP KRIMINALITETEN VEDTAGET PÅ SF UNGDOMS LANDSMØDE 2010 5 BESKYT FÆLLESSKABET STOP KRIMINALITETEN VEDTAGET PÅ SF UNGDOMS LANDSMØDE 2010 5 10 15 20 25 30 35 Der er blevet mere af den rå og personfarlige kriminalitet i det danske samfund i de senere år. På trods

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Fredensborg. En tryg kommune for alle - alle steder

Fredensborg. En tryg kommune for alle - alle steder Fredensborg En tryg kommune for alle - alle steder Oplæg til styrkelse af tryghed og integration udarbejdet af Hossein Armandi, Borgernes Stemme, og Knud Løkke Rasmussen, Venstre Overordnede principper

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet

Ghettoer hvad er problemet Ghettoer hvad er problemet Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi Konferencen: Sundhedsplejen Udsatte boligområder DPU 12.5.2015 Ord med betydning Ghetto Udsatte boligområder Ghetto Får indhold fra historiske

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

ghettoen tilbage til samfundet

ghettoen tilbage til samfundet ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark RegeRingen Oktober 2010 ghettoen tilbage til samfundet Et opgør med parallelsamfund i Danmark Regeringen Oktober 2010 Indhold Ghettoen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre 2015/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. oktober 2015 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER JOHAN GALSTER, PARTNER OG DIREKTØR 2+1 IDÉBUREAU / JG@2PLUS1.DK

BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER JOHAN GALSTER, PARTNER OG DIREKTØR 2+1 IDÉBUREAU / JG@2PLUS1.DK BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER JOHAN GALSTER, PARTNER OG DIREKTØR 2+1 IDÉBUREAU / JG@2PLUS1.DK 2+1 IDEBUREAU / IDENTITET OG BRANDING BRANDING AF TRYGHED I BOLIGOMRÅDER TRYGHED DER IKKE KOMMUNIKERES

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere

Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Tryghed kræver handling Sådan vil Socialdemokraterne i Aarhus mindske kriminaliteten blandt unge yderligere Aarhus er grundlæggende en tryg by at bo og færdes i, fordi vi har tillid til hinanden og passer

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Dato: 28. november 2014

Dato: 28. november 2014 Dato: 28. november 2014 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde

DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde DSU Region Midtjyllands landsmødeformøde Gruppe 1: (Til afsnittene Ung indflydelse og Unge og sammenhængskraft ) Side 5, linje 38, ændring: 3 ændres til det samme antal Side 5, linje 43, ændring: skoler

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Sociale investeringer i udsatte boligområder. Frans Clemmesen Cheføkonom Danmarks Almene Boliger

Sociale investeringer i udsatte boligområder. Frans Clemmesen Cheføkonom Danmarks Almene Boliger Sociale investeringer i udsatte boligområder Frans Clemmesen Cheføkonom Danmarks Almene Boliger Politiske perspektiver (Længere på literen) Offentlige udgifter Offentligt forbrug 513 mia. kr. Indkomstoverførsler

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

PLADS TIL ALLE, DER VIL

PLADS TIL ALLE, DER VIL NY INTEGRATION PLADS TIL ALLE, DER VIL SOCIALDEMOKRATERNES OG SF S FORSLAG TIL EN INTEGRATIONSREFORM FOR DANMARK 1 Ny integration PLADS TIL ALLE, DER VIL Socialdemokraterne og SF s forslag til en integrationsreform

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 BTL 60 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Radikal Ungdom mener:

Radikal Ungdom mener: Straf Indledning Hvorfor straffer vi? Det er vigtigt at overveje, når man vil finde sin egen holdning til strafferet. Radikal Ungdom går ind for straffe, der nytter. Der skal tages hensyn til ofrene -

Læs mere

OPGØR MED DEN NY UNGDOMSKRIMINALITET. - Samfundet som opdrager

OPGØR MED DEN NY UNGDOMSKRIMINALITET. - Samfundet som opdrager OPGØR MED DEN NY UNGDOMSKRIMINALITET - Samfundet som opdrager Indholdsfortegnelse 1. Opgør med den ny ungdomskriminalitet...3 2. Det nye kriminalitetsmønster...4 3. Sociale sanktioner skal hjælpe samfundet

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

En ungdom uden kriminalitet

En ungdom uden kriminalitet jm.dk sm.dk En ungdom uden kriminalitet Tydelig konsekvens, flere i uddannelse og arbejde April 2015 Regeringen En ungdom uden kriminalitet Tydelig konsekvens, flere i uddannelse og arbejde 22. april 2015

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats mod mobning på skolerne

Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats mod mobning på skolerne 2007/2 BSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. januar 2008 af Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (S), Leif Lahn Jensen

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

Alle handlinger har konsekvenser

Alle handlinger har konsekvenser OKTOBER 2017 Alle handlinger har konsekvenser Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Tlf. +45 72 26 84 00 En reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet 3 Indhold Forord 5 Ungdomskriminalitet

Læs mere

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Der er to dimensioner Børneliv Ghettoer kontekst for børnelivet Mit indlæg Hvilke betydning

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Kan man forudsige børns senere kriminalitet?

Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Mogens Nygaard Christoffersen SFI THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR WELFARE RESEARCH Firkantens byggelegeplads 1973-80 Problemstillinger: Kan man forudsige kriminalitet

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere