Design for Alle. Fysisk tilgængelighed til emballager. Forbrugerstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design for Alle. Fysisk tilgængelighed til emballager. Forbrugerstyrelsen"

Transkript

1 Design for Alle Fysisk tilgængelighed til emballager Forbrugerstyrelsen 1

2 Capacent Dato Februar 2008 Indhold 1. Indledning 3 2. Design for Alle - Formålsparagraf 4 3. Indledning 5 4. Baggrunden for projektet 6 5. Rapportens indhold Del I Desk studie Del II Business cases 9 6. Metoder til viden- og dataindsamling Opstartsmøde Feltstudie Desk studie Dataindsamling Workshop Formål og fokus Brugercentreret design og Design for Alle Brugercentreret design Design for Alle Generel udvikling på emballageområdet Tendenser inden for emballageinnovation Bæredygtighed Teknologisk optimeret emballage Det kulturelle forbrug Brugercentreret design og Design for Alle Hvad er god emballage til fødevarer? Metoder og guidelines til brugercentreret design Tværfaglighed i designprocessen Fire perspektiver på designprocessen Metodekatalog Guidelines til designproces Konklusion 29 2

3 1. Indledning Godt design betyder, at produkter kan bære en højere pris. Det viser både danske og internationale undersøgelser. Brugercentreret design med fokus på Design for Alle er en voksende tendens inden for alle brancher, der handler om aktivt og systematisk at inddrage brugeroplevelsen i produktudviklingsprocessen. Denne tilgang til design kan ofte skabe værdifuld sammenhæng mellem brugernes behov på den ene side og producentens forretningsmæssige fordele på den anden side. Danmark har en relativ lang, demokratisk tradition for at arbejde med design med fokus på brugeren. Brugercentreret design ligger i forlængelse af denne tradition, men adskiller sig ved, at designprocessen her er en integreret del af virksomhedens samlede strategi. Den er systematisk og bygger på et solidt teoretisk fundament af viden om virksomhedens samspil med det omgivende samfund samt brugernes behov og nye adfærd på markedet. Denne viden kobles sammen med æstetik og formgivning fra den klassiske designproces og er et centralt aspekt i arbejdet med brugerdrevet innovation. Brugercentreret design handler om at skabe en åben udforskning og dialog med brugerne og fokuserer eksklusivt på det innovationspotentiale, der findes hos brugerne selv. Stadig flere virksomheder får øjnene op for dette innovationspotentiale, og stadig flere virksomheder begynder at arbejde systematisk med brugerdrevet design som en strategisk prioritering og opfatter det at kunne forstå verden fra brugerens perspektiv som et afgørende konkurrenceparameter. Den brugercentrerede designproces har brugerne og markedets behov som omdrejningspunkt og giver både strategiske fordele for producenten samt brugsværdi for forbrugeren 3

4 2. Formålsparagraf Både styre- og arbejdsgruppen arbejder for at fremme udviklingen af emballager, der kan bruges af alle. Formålet er at opnå to mål: at sikre tilgængelighed for alle forbrugere og at øge erhvervslivets konkurrenceevne på denne parameter Således kan der både opnås positive effekter for erhvervslivet i form af forretningsmæssige fordele og for forbrugerne i form at produkter, der er lettere at anvende i dagligdagen. Fokus er at forbedre emballagen frem for at afhjælpe emballagens manglende tilgængelighed ved brug af forskellige hjælpemidler. Tilgængelighed tilstræbes for alle forbrugere, med eller uden funktionsnedsættelser, i forhold til at håndtere relevante produkter. Dette tilstræbes via konkrete projekter, som i overensstemmelse med Design for Alle-konceptet inddrager relevante interessenter i hele værdikæden, og som har et klart formål og udsigt til klare resultater. Således tilstræbes det, at samtlige led fra producenter til forbrugere inddrages i de relevante udviklingsprojekter. 4

5 3. Indledning Godt design betyder, at produkter kan bære en højere pris. Det viser både danske og internationale undersøgelser. Brugercentreret design med fokus på Design for Alle er en voksende tendens inden for alle brancher, der handler om aktivt og systematisk at inddrage brugeroplevelsen i produktudviklingsprocessen. Denne tilgang til design kan ofte skabe værdifuld sammenhæng mellem brugernes behov på den ene side og producentens forretningsmæssige fordele på den anden side. Danmark har en relativ lang, demokratisk tradition for at arbejde med design med fokus på brugeren. Brugercentreret design ligger i forlængelse af denne tradition, men adskiller sig ved, at designprocessen her er en integreret del af virksomhedens samlede strategi. Den er systematisk og bygger på et solidt teoretisk fundament af viden om virksomhedens samspil med det omgivende samfund samt brugernes behov og nye adfærd på markedet. Denne viden kobles sammen med æstetik og formgivning fra den klassiske designproces og er et centralt aspekt i arbejdet med brugerdrevet innovation. Brugercentreret design handler om at skabe en åben udforskning og dialog med brugerne og fokuserer eksklusivt på det innovationspotentiale, der findes hos brugerne selv. Stadig flere virksomheder får øjnene op for dette innovationspotentiale, og stadig flere virksomheder begynder at arbejde systematisk med brugerdrevet design som en strategisk prioritering og opfatter det at kunne forstå verden fra brugerens perspektiv som et afgørende konkurrenceparameter. Den brugercentrerede designproces har brugerne og markedets behov som omdrejningspunkt og giver både strategiske fordele for producenten samt brugsværdi for forbrugeren 5

6 4. Baggrunden for projektet Der findes mange grupper af mennesker, som på en eller anden måde har svært ved at håndtere emballage. Det kan for eksempel være ældre med svag håndkraft, børn med endnu ikke færdigudviklet finmotorik og forskellige grupper af mennesker med funktionsnedsættelse. Når man designer emballage skal man fx vide, at en 65-årig kvinde kun har en fjerdedel styrke i hånden sammenlignet med en 25-årig mand, og man skal kunne tilpasse produktet, så det både formmæssigt og funktionelt appellerer til så mange mennesker som muligt. Det daværende ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender har iværksat et projekt om forbrugernes muligheder for nemt at kunne åbne og håndtere emballage. Projektet gennemføres i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af en række erhvervsorganisationer, handicaporganisationer, designere samt Forbrugerstyrelsen. Forbrugerstyrelsen ønsker med projektet at sætte særligt fokus på brugervenlighed i forhold til fødevareemballage. Formålet er at gøre det tydeligere for virksomhederne, at der er forretningsmæssige fordele i at arbejde systematisk med design af emballage i et tilgængelighedsperspektiv. Forbrugerstyrelsen ønsker gennem en række business cases at fremhæve eksisterende succeshistorier, hvor virksomheder har udviklet emballager og/eller produkter på basis af nytænkning og en systematisk designproces med fokus på, at det skal være brugervenligt for så mange mennesker som muligt. Projektet skal desuden generere viden om, hvordan fødevarevirksomheder opfatter design som strategisk prioritering og om, hvordan de arbejder med brugervenlighed og tilgængelighed på emballageområdet. Forbrugerstyrelsen skal bruge denne viden til en formidlingsindsats, som skal gøre fødevarevirksomheder opmærksomme på emballagedesigns forretningspotentiale. Samlet set skal projektet: 6

7 Sætte fokus på brugervenlighed og tilgængelighed i til emballager Synliggøre de forretningsmæssige fordele ved at arbejde med tilgængelig emballage Fremstille klare guidelines, der er direkte anvendelige i erhvervsmæssig sammenhæng Det er en tydelig tendens både nationalt og globalt, at fremtidens marked vil blive præget af, at forbrugerne gerne vil betale en merpris for veldesignede produkter. 1 Det giver fødevareproducenter en række nye udfordringer i forhold til emballering. Kravene til emballagens traditionelle funktioner beskyttelse af produkt samt bevaring af smag bliver i stigende grad kombineret med nye krav fra både brugere og detailhandel. Det skal være let håndterbart, tilgængeligt for alle og kunne stilles i butikken uden, at det kræver for meget plads. Desuden skal det helst være miljøvenligt og æstetisk appellerende. God emballage kræver et gennemtænkt design på alle disse niveauer og understøtter virksomhedens produktbranding, produktets positionering på markedet og skaber mersalg. 1 Clement, Jesper, p.7. in: Food Culture # 27:07 7

8 5. Rapportens indhold Denne rapport præsenterer resultater af en baggrundsundersøgelse omkring brugercentreret design med fokus på fødevareemballage, indenfor projektets rammer. Termen brugercentreret design vil i rapporten blive anvendt som et overbegreb til begrebet Design for Alle. Vi har valgt at fokusere på den samlede, systematiske designproces med særligt fokus på tilgængelighedsaspektet. Rapporten er opdelt i to hoveddele. Den ene del indeholder en redegørelse for og analyse af resultaterne fra et desk studie omkring brugerdrevet innovation i fødevarevirksomheder. Den anden del indeholder beskrivelser af 4 udvalgte business cases det vil sige gode eksempler på, hvordan en systematisk designproces med fokus på brugeren kan resultere i innovative emballageprodukter og forretningsmæssige fordele. 5.1 Del I Desk studie Det første afsnit indeholder en definition af begreberne brugercentreret design og Design for Alle. Dernæst følger et afsnit, der beskriver de metoder, vi har anvendt til data- og videnindsamlingen, der danner grundlag for denne rapport. Afsnit 5 giver et overblik over den generelle udvikling på emballageområdet og beskriver de megatrends, der har betydning for fødevarebranchens innovation. 8

9 Afsnit 6 indeholder en analyse af, hvad der karakteriserer god emballage til fødevarer, og det indeholder en identifikation af centrale aspekter af emballageinnovation inden for det specifikke brancheområde. Afsnit 7 beskriver hvilke kompetencer, tilgange og metoder, der er nødvendige for, at virksomheder kan arbejde systematisk med brugercentreret design og fastholde fokus på Design for Alle i deres forskellige udviklingsprocesser. På baggrund af input fra det samlede desk studie strukturerer vi desuden et metodekatalog og en række guidelines med afsæt i en idealtypisk udviklingsmetodologi. 5.2 Del II Business cases Appendikset til rapporten indeholder 4 business cases. Hver business case er et eksempel på gennemtænkt emballagedesign og indeholder en beskrivelse af det specifikke produkt og af virksomhedens forretningsområder. Desuden illustreres det, hvilke metoder og værktøjer den enkelte virksomhed bruger i forbindelse med designprocesser, og hvordan resultaterne operationaliseres med fokus de forretningsmæssige fordele. Udvælgelsen af business cases er foretaget i samarbejde med Forbrugerstyrelsen på baggrund af input fra workshop. 9

10 6. Metoder til viden- og dataindsamling Videnindsamlingen til denne opgave er baseret på et opstartsmøde med Forbrugerstyrelsens arbejdsgruppe, et mindre feltstudie, et omfattende desk studie samt en workshop. I dette afsnit beskrives alle videnindsamlingens dele. 6.1 Opstartsmøde Forud for projektet har der blevet gennemført et pstartsmøde med Forbrugerstyrelsens arbejdsgruppe. Opstartsmødet havde til formål at fastlægge kriterier for videnindsamlingen. Det blev besluttet, at fokus i arbejdet skal være let tilgængelig emballage til dagligvarer først og fremmest fødevarer. 6.2 Feltstudie Feltstudiet er baseret på en undersøgelse af eksisterende emballagetyper i 2 forskellige supermarkeder: Salling og Føtex. Formålet med feltstudiet var at definere et antal mulige business cases inden for forskellige produktkategorier. 10

11 6.3 Desk studie Desk studiets formål er at indsamle viden om eksisterende emballagetyper, best practise på området samt den generelle udvikling. Desuden har det som formål at identificere en række konkrete metoder og guidelines til at arbejde systematisk med brugercentreret design. 6.4 Dataindsamling Dataindsamlingen ligger i naturlig forlængelse af desk studiet og inkluderer en række semistrukturerede telefoninterview med udvalgte nøglepersoner. Samplingen af respondenter er baseret på lister fra projektets arbejdsgruppe samt en såkaldt sneboldtseffekt, hvor interviewede respondenter anbefaler andre, som igen anbefaler andre (Respondentliste, bilag 1) Interviewene har taget udgangspunkt i en temaguide med mulighed for at stille åbne spørgsmål. Temaguiden er baseret på følgende overordnede spørgsmålskategorier: Hvilke metoder, bruger virksomhederne i deres design- og udviklingsprocesser? Hvilke kompetencer er nødvendige i arbejdet med brugerdrevet innovation? Hvilke metoder (kvalitative og kvantitative) er nødvendige? Hvorfra stammer virksomhedernes viden om brugerens behov/begrænsninger? Hvilke barrierer og udfordringer oplever virksomhederne i designprocesserne? Hvilket forretningsmæssigt potentiale oplever virksomhederne i arbejdet med design af emballage? Hvilke gode eksempler på produkttyper kan virksomheden fremhæve? 6.5 Workshop Udviklingen af business cases er primært baseret på workshoppen og sekundært på desk studiet. Rekrutteringen til workshoppen er baseret på en 11

12 screening af frontløbere inden for fødevare- og emballageindustrien. Deltagersammensætningen omfatter 4 forskellige perspektiver på brugercentreret design og Design for Alle: Fødevareproducenter, emballageproducenter, designere og forbrugere (Se deltagerliste bilag 2). Workshoppens formål er: At indsamle best practise eksempler på processer i forbindelse med udvikling af tilgængelig emballage At identificere barrierer, udfordringer og muligheder i arbejdsprocessen omkring brugervenlighed og tilgængelighed i forhold til fødevareemballage At opstille klare guidelines for arbejdet med brugercentreret design At indsamle og udveksle behovsbeskrivelser fra forskellige perspektiver At tydeliggøre det økonomiske incitament i forhold til at arbejde systematisk med brugerperspektivet i forbindelse med udvikling af emballage til fødevarer 12

13 7. Formål og fokus Formålet med projektet og denne afrapportering er at skabe en grundlæggende indsigt i, hvordan udviklings- og designprocesserne i forhold til emballage foregår i fødevarevirksomheder. Rapporten er baseret på resultaterne fra et Internetbaseret desk studie, en screening af markedet for innovative virksomheder på emballageområdet samt en række dybdeinterview med privilegerede vidende, som omfatter designere, fødevareproducenter, supermarkedskæder, emballageproducenter og andre nøglepersoner (Se oversigt bilag 1). Desk studiet skal give indsigt i, hvad der karakteriserer et brugercentreret designperspektiv inden for fødevarebranchen, hvilke virksomheder, der er frontløbere inden for denne orientering, og hvordan disse virksomheders erfaringer kan nyttiggøres. Rapporten præsenterer desuden 4 business cases, som har til formål at illustrere, hvordan førende virksomheder arbejder med emballageudvikling med fokus på: Hvilke metoder, bruger virksomhederne i deres udviklingsprocesser? Hvordan indhenter virksomhederne information om brugeren? Hvorfra stammer virksomhedernes viden om brugerens behov/begrænsninger? Hvilke barrierer og udfordringer oplever virksomhederne? Hvilket forretningsmæssigt potentiale ser virksomhederne i arbejdet med design af emballage? 13

14 8. Brugercentreret design og Design for Alle Hver dag omgiver vi os med ting, som er formgivet af designere og ingeniører. Design er en central del af det moderne liv og opfylder mange funktioner i hverdagen. Design for Alle har mange ligheder med brugercentreret design. I dette afsnit forsøger vi at redegøre for de to betegnelser og identificere, hvordan de adskiller sig fra hinanden og supplerer hinanden Brugercentreret design Brugercentreret design er en relativ ny orientering inden for design, som har udviklet sig over de seneste 25 år, men som først nu er ved at blive formaliseret. Mange virksomheder kan have glæde af at kortlægge sine forbrugere og vide, hvad det er for nogle mekanismer, der sker inde i deres hoveder, når de køber og anvender produkter. Hvis virksomhederne ved det, så ved de også, hvilke priser de kan tage, hvordan markedet er, hvordan de skal reklamere, og hvordan de skal brande. Brugercentrerede udviklingsprocesser fokuserer på at opnå et fuldendt billede af brugeren og brugskonteksten som grundlag for meningsfuldt design og kan primært karakteriseres ved, at det er viden om bruger og brugskontekst, der udgør fundamentet for produktudviklingen. 2 Redegørelserne for termerne Design for Alle og Brugercentreret Design er baseret på en kontekstuel forståelse af emballageudvikling i fødevarebranchen. Der er ikke tale om en udtømmende videnskabelig beskrivelse. 14

15 I brugercentreret design anvendes forskellige traditionelle etnografiske metoder til at undersøge og inddrage brugere i processen. Styrken i denne metodiske tilgang er, at den går bag om brugssituationen og på den måde kan skabe større målrettethed og relevans i produktløsningerne, hvilket er særligt interessant i tilgængelighedsperspektiv. Brugercentreret design er design, som i særlig høj grad tager hensyn til brugernes behov, ønsker og værdier. Det brugercentrerede designperspektiv er relevant, fordi moderne forbrugere i stigende grad forlanger produkter, der er designet, så de passer til en individuel livsstil. Denne udvikling betyder, at det er nødvendigt for producenter at identificere deres brugeres behov og skabe produkter, der er tilpasset disse Design for Alle Design for Alle 4 tager på samme måde som den brugercentrerede designproces udgangspunkt i brugerens verden og perspektiv. Design for Alle adskiller sig dog fra den brugercentrerede tilgang ved at fokusere på særgruppernes perspektiv og eksklusivt på tilgængelighedsaspektet. Tilgængelighed drejer sig om menneskelig mangfoldighed, social deltagelse og lighed, hvilket tilfører designprocessen helt særlige kreative og etiske udfordringer. Udgangspunktet for Design for Alle er en demokratisk tankegang og en bestræbelse på, at give personer lige mulighed for at tage del i alle aspekter af samfundslivet. For at nå dette mål, skal de fysiske omgivelser det vil sige hverdagsgenstande, services, kultur og information være tilgængeligt og anvendeligt for alle i samfundet og modsvare en øget menneskelig mangfoldighed. I Norge taler man om, at designprocessen bør struktureres med udgangspunkt i elitebrugeres perspektiv. 5 Kategorien elitebrugere omfatter en række mennesker, som af en eller anden årsag er funktionshæmmede i forhold til gennemsnitsbrugeren. Ved at arbejde med design, som målrettes disse såkaldte elitebrugere er det muligt at opnå indsigt i nuværende og 3 Jørgensen, Stine, p.18 in: Brugercentreret design, EBST Design for Alle er et dansk ord for det, der i den engelske fagterminologi hedder inklusive design og i den amerikanske fagterminologi universal design. 5 Berg, Marianne Støren, p.33 In: Befria din produkt en konferens om förpackningar som konkurrensmedel, Reumatikerfôrbundets

16 fremtidige brugerværdier og skabe nye modeller for produktinnovation, der er en forudsætning for kommerciel succes og samtidig kommer det brede brugersegment til gode. Design for Alle er barrierefrit design, som er udviklet med udgangspunkt i specielle brugergrupper, men som samtidig kommer gennemsnitsborgeren til gode. 16

17 9. Generel udvikling på emballageområdet Dette afsnit indeholder hovedkonklusioner baseret på desk studiet og de gennemførte interview, og det skitserer den generelle udvikling og de dominerende trends på emballageområdet. 9.1 Tendenser inden for emballageinnovation Emballage er et vigtigt anliggende for fødevarevirksomheders strategier både med hensyn til detailudbud, fødevaresikkerhed og differentiering og konkurrence. Inden for fødevarebranchen er det muligt at skelne mellem to overordnede kategorier for emballageinnovation: Prisdreven innovation og brugerdrevet innovation. Den prisdrevne innovation er primært baseret på materialeudvikling med henblik på at opnå højere billigere løsninger, mindre grad af miljøbelastning samt bedre muligheder for kreativ tilpasning af produktet. Den brugerdrevne innovation er baseret på udvikling af nye emballagetyper eller forbedring af eksisterende emballage, der tager højde for emballagens funktionelle og æstetiske aspekter i sin helhed. Det er en generel tendens i fødevarebranchen, at der i stigende grad investeres i brugerdrevet innovation. En vigtig indikator på dette er, at emballageproducenter opfatter design som et af de mest afgørende konkurrencevilkår i forhold til at kunne afsætte produkter til 17

18 fødevarevirksomheder. Ved hovedkontoret i Norge har Elopak 6 for eksempel opbygget et stort testcenter til deres nye emballager. Her arbejder medarbejderne i tværfaglige teams med analyse af problemfelt, idegenerering og prototypeudvikling. Alle nye idéer bliver testet før lancering via forskellige kvalitative og kvantitative metoder. Der gennemføres konkurrent- og markedsanalyser for at ramme en præcis segmentering, og der gennemføres observationer og dybdeinterviews for at få indsigt i brugernes behov og livssituation Bæredygtighed En af de tydeligste tendenser, der eksisterer inden for fødevarebranchen er fokus på bæredygtighed. Alene i Danmark forbruges i gennemsnit 110 kg emballage pr. person om året, hvoraf en betydelig del kommer fra fødevareindustrien. Førende producenter af plastemballage arbejder i stigende grad strategisk med miljøaspektet i deres udviklingsprocesser. Der findes for eksempel et materiale bestående af såkaldt komposterbart plast, som er udvundet af majskorn og kan indgå i naturens kredsløb efter en fuldstændig forbrænding. Produktet er helt nyt på verdensplan og har skabt stor interesse på især det europæiske marked. 8 Udviklingen omkring miljøvenlighed er også stærk inden for folieproduktion, hvor der i dag eksisterer prototyper på folie, der ikke alene er biologisk nedbrydeligt, men som også udkonkurrer plast på en række funktionelle kriterier. Materialet kan modstå varme og fugt og har en ekstrem fysisk strækevne og robusthed. 9 Både fødevarevirksomheder og emballageproducenter vurderer, at miljøvenlig emballage vil få stor indflydelse på fremtiden for fødevaredetailhandelen. 6 Elopak er en af verdens største producenter indenfor karton- og plastemballage, hovedsageligt til flydende fødevarer. Elopak har hovedsæde i Norge og afdelinger i 40 lande. 7 Kilde: Børge Kvamme, Marketingsdirektør i Elopak 8 Kilde: Færch Plast, Holstebro 9 Kilde: 18

19 9.3 Teknologisk optimeret emballage En anden tendens i udviklingen af emballage til fødevarer er brugen af nanoteknologi. Nanoteknologi anvendes i dag primært på prototypeniveau, men eksperter vurderer, at det i fremtiden vil opnå stort forretningspotentiale. For eksempel er det muligt at tilføre fødevarer en selvrensende hinde af nanopartikler, der kan få produktet til lettere at slippe sin emballage. Det er også muligt at styrke emballagens barriereegenskaber gennem såkaldte nanokompositer, eller man kan gøre emballager diagnosticerende via mikrosensorer, der er i stand til at styre fx tid, temperatur, dannelse af giftsstoffer i fødevarer. Mikrosensorer kan for eksempel også bruges som modningsindikatorer, der ved at måle en frugts indhold af ethylen kan fortælle, hvornår den med fordel kan spises. 10 Nutidens teknologi kan på den måde anvendes til at skabe målrettet kommunikation mellem produktemballage-forbruger. 9.4 Det kulturelle forbrug Fremover vil en stadigt stigende del af vores forbrug handle om følelser og oplevelser. Vi vil fortsat købe og bruge fysiske produkter, og de skal naturligvis fungere optimalt. Men det afgørende for afsætningen bliver i højere grad produkternes og dermed virksomhedernes evne til at appellere til vores følelsesmæssige behov. Forbrug bliver i stigende grad en kulturel ytring og en måde, hvorpå mennesker kan iscenesætte sig selv og give udtryk for deres værdier og individualitet. Derfor vil forbrugets følelsesmæssige og æstetiske aspekter blive afgørende, mens funktionelle og materielle egenskaber vil træde i baggrunden. Forbrugere vil stille flere krav om, at produkter ikke bare fungerer, som de skal, men også appellerer til deres følelser, værdier, normer og personlighed. Fremtidsforskere mener, at vi er på vej mod et samfund, som er domineret af den emotionaliserede forbruger altså en forbruger, der mere lader sig styre af følelser, impulser og værdier end af såkaldt rationelle valg. For at komme ind på markedet eller blive på markedet må virksomheder konkurrere på viden i produkterne, om produkterne kan mere end konkurrenternes, og om de passer bedre til forbrugerens emotionelle og funktionelle behov Kilde: Henrik Skov Pedersen, Arla Foods 11 Instituttet for Fremtidsforskning (1997), Det 5. marked. 19

20 Kampen om forbrugernes opmærksomhed er stor, når det gælder fødevarer, og produkterne skal skille sig ud for at kunne sælge. Når det symbolske element i varen bliver afgørende for købet, kommer emballagen til at spille en meget vigtig rolle i forhold til at kunne appellere til den kulturelle forbruger. 9.5 Brugercentreret design og Design for Alle Stadig flere mennesker i den vestlige verden får stillet en diagnose, der indebærer nedsat håndfunktion, og befolkningsudviklingen er præget af en voksende ældrepopulation. Dette stiller helt særlige krav til emballageindustrien, hvis de ønsker at imødekomme denne forbrugergruppes fysiske behov. Tetra Pak er en af verdens største producenter til emballage. Her arbejder man systematisk med emballageinnovation i et brugercentreret perspektiv og systematisk med Design for Alle. Det er en standartprocedure i udviklingsprocessen, at nye produkter testes på grupper af børn og ældre for at sikre funktionalitet og tilgængelighed for alle. Blandt forbrugere og særligt i udlandet er der en øget opmærksomhed på, at produkter skal være tilgængelige for Alle, og nogle varemærker bliver markedsført alene på baggrund af veldesignet emballage, som er nem at åbne. 12 I Danmark er det ikke en tydelig tendens blandt fødevarevirksomheder at have eksklusivt fokus på Design for Alle. Derimod er det en udbredt opfattelse, at evnen til at ramme nye trends og forstå specifikke forbrugssituationer er et afgørende konkurrenceparameter. Flere og flere virksomheder begynder at arbejde med at etablere kendskab til udviklingen i forbrugsvaner og trends inden for målgrupper. Deres fokus er overordnet på brugercentreret design, hvor Design for Alle er et delelement. I det samlede perspektiv vægtes evnen til at fortælle en sammenhængende historie omkring virksomhedens brand ved at sammentænke image, produkter og emballage. 12 I Sverige markedsføres Bravo juice bl.a. via en kampagne, der handler om tilgængelighed Jättemånga räfflor för bättre grepp bravo! Kilde: Karin Schou Andersen, produktdesinger mdd in: Emballager, der ikke diskriminerer 20

21 10. Hvad er god emballage til fødevarer? På baggrund af resultaterne af desk studiet identificerer vi i dette afsnit forskellige emballagetyper. Desuden opstiller vi en række præstationsparametre og kriterier for godt emballagedesign til fødevarer. Emballage skal først og fremmest løse en konkret opgave den skal beskytte produktet og bevare dets smag. Dernæst stiller distributionen en række krav til emballage med hensyn til logistik, transport og opstilling i butikker, og samtidig skal det appellere til brugeren både æstetisk og funktionelt. Det vil sige, at den skal være let at åbne og genlukke, have kommunikativ overflade og en tydelig signalering af værdigrundlag og livsfilosofi. Emballagens formsprog skal give en designoplevelse, hvor det fx er funktionelle og æstetiske features, der er afgørende for, om forbrugeren vælger at købe produktet. God emballage opfylder følgende betingelser i forhold til æstetik, funktionalitet og tilgængelighed: Emballagen skal beskytte produktet og bevare dets smag Emballagen skal indeholde tilgængelig information om, hvordan produktet håndteres/åbnes Emballagen skal være let at åbne Emballagen skal være nem at holde Emballagen skal være let at genlukke Emballagen skal være let at bortskaffe 21

22 Emballagen skal være pakkevenlig Emballagen skal være miljøvenlig Emballagen skal være sikker Emballagen skal virke salgsfremmende Disse kriterier gælder for alle typer af emballager til fødevarer, men det er klart, at hver emballagetype har særlige udfordringer i forhold til Design for Alle. 13 Generelt gælder det for den gode fødevareemballage, at den skal kunne åbnes uden hjælpemidler. Inden for bestemte emballagetyper er der særlige funktionaliteter, som især bør vægtes: Papkartoner og papiremballage skal have tilstrækkelige perforeringer og store snipper Foliepakninger skal have en tydelig afrivningstråd Plastbægre til fx smørprodukter skal have store snipper og ikke alt for glatte overflader Kartoner til flydende indhold skal kunne åbnes med svag håndstyrke og uden pincetgreb Dåser med ring skal kunne åbnes helt også med svag håndkraft. 13 Kilde: Gigtforeningen: Gigtforeningens test af 23 fødevareemballager 22

23 11. Metoder og guidelines til brugercentreret design Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de metoder og tilgange, som nogle virksomheder benytter i deres brugercentrerede designprocesser, herunder Design for Alle. 14 Den viden, der gengives er indsamlet gennem Internetbaseret informationssøgning, en række telefoninterview med nøglepersoner samt et telefoninterview med IDEO, som er en førende international design- og innovationsvirksomhed 15. I Danmark er det en tendens blandt fødevareproducerende virksomheder, at de opfatter design som en vigtig strategisk prioritering. Det er den generelle holdning blandt produktchefer og innovationsdirektører, at emballagedesign kan skabe unik værdi og profitabilitet. De betragter evnen til at ramme den enkelte forbrugers særlige præferencer, hvad enten det er æstetiske, etiske, funktionelle eller andre behov som et af de væsentligste konkurrencevilkår i en global videnøkonomi. Det danske marked er dog relativt lille og giver ikke i så høj grad grundlag for en samlet viden om teori, metoder og organisering. Der findes en lille gruppe af frontløbere inden for emballageinnovation, men flertallet af fødevareproducerende virksomheder reducerer, deres tilgang til 14 Metodebeskrivelsen i dette afsnit er baseret på resultater fra en desk research og en række kvalitative interview. Der er ikke tale om en udtømmende videnskabelig beskrivelse 15 IDEO er en af verdens største designvirksomheder med 8 kontorer fordelt på 4 lande. IDEO hjælper virksomheder med at lave innovative løsninger inden for industrielt design, services, miljøer og digitale oplevelser. De har en selvstændig afdeling, der beskæftiger sig med emballageinnovation. 23

Emballage til fødevarer - godt design for alle

Emballage til fødevarer - godt design for alle Emballage til fødevarer - godt design for alle 1 Appendiks Beskrivelser af business cases 2 Capacent Februar 2008 3 1. Business Cases Grænsen mellem hvad vi kalder almindelig brugervenlighed og Design

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet

- alle tiders emballage fra 3-Stjernet - alle tiders emballage fra 3-Stjernet 3-Stjernet A/S 3-Stjernet A/S blev grundlagt i 1950 af Aage Jensen. Og har siden haft en lang tradition for produktion og salg af pålægsprodukter til såvel danske

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling

TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING - Et redskab til evaluering af konceptudvikling TIDLIG BRANDING Brugerdrevet design med et branding perspektiv standarder Motivation Funktionalitet Æstetik Oplevelsesdesign Værdier Usability

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde.

AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck. Købs. Case & Diskussion: At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. AFTENENS TEMA Jens Aggerbeck Købs At være eksportvirksomhed er et meget vanskelig arbejde. Succesrig eksport er langt mere end blot at sælge mere. Fordi der ikke kan gives en fælles formel for succes,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter 17 October 2013 Web version MAPP MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter Det er med glæde, at vi kan invitere dig til den årlige MAPP-konference tirsdag den

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Lancering af Kærgården Steg & Bag

Lancering af Kærgården Steg & Bag Lancering af Kærgården Steg & Bag Innovation og mersalg til fedtstofkategorien! Materialet er autentisk, men er her sammensat, så du som studerende kan bruge det som eksempel og inspiration til arbejdet

Læs mere

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test

Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Få en psykologisk analyse af din virksomheds markedsføring! Brand Type Test Hvilken mennesketype afspejler din markedsføring? Image-effekten af markedsføring skal kunne måles! Derfor har vi udviklet Brand

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NAR OPLEVELSER MØDER ØKONOMI. Kreative virksomheder, brancher og steder. Mark Lorenzen,Tore Kristensen Lise Skov og Jesper Strandgaard Pedersen (red.

NAR OPLEVELSER MØDER ØKONOMI. Kreative virksomheder, brancher og steder. Mark Lorenzen,Tore Kristensen Lise Skov og Jesper Strandgaard Pedersen (red. NAR OPLEVELSER MØDER ØKONOMI Kreative virksomheder, brancher og steder Mark Lorenzen,Tore Kristensen Lise Skov og Jesper Strandgaard Pedersen (red.) Klim Indholdsfortegnelse Introduktion Kreativitet og

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

www.inno-network.com

www.inno-network.com www.inno-network.com Vi gør teori til praksis Dette landsdækkende netværk er et laboratorium, hvor forskere og praktikere tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og samarbejder om at udvikle og implementere

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium, Esbjerg Design B Dorthe Søndergaard

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling.

Kapitel 12 Produkt. differentiering? (def.) a) fysiske produkter b) serviceydelser. c) ideer. + PLC + Produktudvikling. Kapitel 12 Produkt a) fysiske produkter b) serviceydelser (skriv def. ind her) c) ideer + PLC + Produktudvikling International produktstrategi standardisering? (eks.: musik, værktøj, smykker, møbler, tøj)

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Rapport. Gigtforeningens test af 23 fødevareemballager

Rapport. Gigtforeningens test af 23 fødevareemballager Rapport Gigtforeningens test af 23 fødevareemballager Juni 2005 Gigtforeningen Gentoftegade 118 2820 Gentofte Tlf. 39 77 80 00 info@gigtforeningen.dk www.gigtforeningen.dk Indhold 1. Baggrund... 3 2. Teori...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14

INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 INVITATION TIL PEJ GRUPPENS 2016-2019 KØBENHAVN 2. SEPTEMBER 14 OSLO 4. SEPTEMBER 14 HERNING 9. SEPTEMBER 14 FREMTIDENS FØDEVARER SKABES NU Fremtidsbegrebet har altid været omgærdet af mystik, lidt spænding

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN SYDDANMARK Kreative erhverv TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN Flere syddanske virksomheder skal få øjnene op for design Høje forventninger til eksport i designorienterede virksomheder 1 intro Tekst: Astrid

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere