ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 3/2005 TID: Fredag den 25. februar 2005 kl STED: DELTAGERE: Mødet afholdtes i administrationen i Vingsted Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB), Erik Jensen (EJ), Preben D. Hermansen (PDH), Jens Bo Laursen (JBL), Yngve H. Ahlgren (YHA), Torben Klit Andersen (TKA), Dagmar W. Keinicke (DWK), Steen F. Andersen (SFA), Kristian Rask Petersen (KRP). DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Gennemgang af dagsorden til repræsentantskabsmødet og ekstraordinært formandsmøde 4. L Støtte til den nye amtsforening i København 6. DGI-byens skydebaner 7. Ansvar for sikkerhedsforhold 8. Retningslinier for anvendelse af sikkerhedspløk 9. Orientering om nyt samarbejde med Tryg Forsikring 10. Orientering fra møde med Dansk Skytte Union 11. DGI nyt 12. Meddelelser 13. Orientering om Hevring Skydeterræn 14. Orientering om høring om skydeprogram for målgrupper i Forsvaret og Hjemmeværnet 15. Indstilling om tildeling af Skytternes Ærestegn 16. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Med tilføjelse af punkterne 13 til 15 godkendtes dagsordenen. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Gennemgang af dagsorden til repræsentantskabsmødet og ekstraordinært formandsmøde Referat af mødet den 1. februar 2005 godkendtes. Dagsordenen til repræsentantskabsmødet blev gennemgået. Bestyrelsen kan ikke støtte det af Odense Amts Skytteforening fremsatte ændringsforslag til vedtægtsforslaget. Det er nu et faktum, at DDS ved udlodningen af tipsmidler i april 2005 vil modtage 1,9 mio. kr. mere end forventet, hvoraf 1

2 halvdelen eller kr ,- indgår i budgettet for Det er besluttet, at 25 % af dette merbeløb, kr ,-, udloddes som amtstilskud til fordeling forholdsmæssigt efter, hvad amtsforeningen allerede har modtaget i amtstilskud. CKP meddeler dette ved aflæggelsen af den mundtlige beretning. Herefter drøftedes det ekstraordinære formandsmøde. Herunder drøftedes, om EJ har stemmeret. Selvom dette møde foregår efter, at repræsentantskabsmødet er afsluttet, må disse møder ses som en sammenhængende helhed, og ud fra en formålsfortolkning af vedtægterne har EJ således stemmeret på formandsmødet. CKP orienterer herom ved afslutningen af repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der ikke kan være tilhørere til formandsmødet. Fremlæggelsen af forslaget drøftedes, og det besluttedes at CKP har den generelle fremlæggelse, mens TKA og JBL fremlægger de to hovedsynspunkter, der er i bestyrelsen. 4. L 06 EJ orienterede. Der er kommet visse indsigelser imod de igangsatte arbejder med etablering af midlertidige skydebaner på militærets terræn, og det er, for at give en delvis imødekommelse, besluttet, at jordarbejderne begrænses ved at sidevolde etableres af bigballer, under forudsætning af, at såvel politi som brandmyndigheder godkender dette. Forelagde endvidere det udkast, han har udarbejdet til kompetence- og opgavebeskrivelse i L06 Skydning - Kompetencer og ansvarsfordeling. Der fremførtes konkrete bemærkninger hertil, hvilket EJ tilretter og supplerer med et organisationsdiagram. Herefter arbejder PDH og KRP videre med den model som anvendtes ved LS2004. Kommunens betaling for leje af markeringsanlæg drøftedes, og det besluttedes at der betales 10 % af nyprisen og for det faktiske forbrug af mandskabstimer, der medgår til opstilling og nedtagning. Der er således tale om en anlægsudgift, som kommunen skal betale. Under stævnet servicerer DDS gratis anlægget. Udkast til tidsplan foreligger og er et udgangspunkt for de videre drøftelser, der foregår med aktivitetsudvalgene, men der er altså kun tale om en foreløbig plan, som kan tilpasses. PDH oplyste, at det på seneste L06 FU-møde blev drøftet, om der skulle være en overskudsfordeling i relation til det overskud, der præsteres i Syd Det er således foreslået, at overskud over en vis størrelse skal ligedeles mellem Syd 2006 og DGI/DDS. Beslutningen træffes senere. 5. Støtte til den nye amtsforening i København CKP og SFA orienterede fra møde holdt med repræsentanter fra den nye københavnske amtsforening. Orienterede om den anmodning af økonomisk og anden art, som amtsforeningen har fremført. 2

3 Spørgsmål om støtte til husene på Kalvebod er et særskilt spørgsmål, som henhører under skydebaneområdet. Efter en drøftelse besluttedes det, at der sendes et positivt signal om støtte til amtsforeningen, der anmodes om at fremsende åbningsstatus, og endvidere tilbydes det, at vores rejsehold holder et møde med amtsforeningen for at konkretisere, hvilken økonomisk støtte og anden hjælp, der bør ydes. 6. DGI-byen LNB og KRP orienterede om den besigtigelse, de har foretaget af skydebanerne, og LNB forelagde udkast til projektskitse, der forudsætter at 10 baner nedlægges, for at der tilvejebringes yderligere opholdsareal. DGI-byen opnår forbedrede toiletfaciliteter. Bestyrelsen støtter en sådan løsning, og er derfor sindet at imødekomme DGI-byens oprindelige ønske, hvilket er begrundet i, at der ikke er realistisk udsigt til at der er behov for mere end 30 standpladser. Der tilskrives DGI-byen herom, og det tilbydes, at LNB og TKA holder møde med repræsentanter fra DGI-byen for en nærmere drøftelse. Udgangspunktet må være, at DGI selv afholder udgifterne hertil, hvorimod DDS er indforstået med at støtte, hvis der sker forbedringer af banerne, f.eks. ved at der på nogle standpladser bliver hæve-/sænkeborde og faldmål. 7. Ansvar for sikkerhedsforhold 8. Retningslinier for anvendelse af sikkerhedspløk Bestyrelsen drøftede, om arbejdet med sikkerhedsforhold fremover skal ligge i et separat organ. Der er enighed om, at spørgsmålet overordnet set hører under bestyrelsen. Efter en drøftelse besluttedes det, at der på forsøgsbasis etableres en arbejdsgruppe/et udvalg bestående af LNB, KRP og én udpeget af KOU blandt dets medlemmer. TSH tilknyttes efter behov. Arbejdsgruppen fremkommer selv med oplæg til opgavebeskrivelse. Ordningen evalueres efter et år. Der mangler beskrivelse af detaljer i regelsættet for anvendelse af sikkerhedspløk. Det overlades til sikkerhedsarbejdsgruppen at præcisere reglerne, således at de kan komme med i den nye Skyttebog. Der skal ikke være særskilte regler for konsekvens af manglende brug af sikkerhedspløk. Ved bevidste brud på reglerne kan de allerede gældende regler for dårlig opførsel anvendes og føre til udelukkelse. 9. Orientering om nyt samarbejde med Tryg Forsikring SFA orienterede om det nye samarbejde med Tryg Forsikring. Endelige policer på de kollektive forsikringer foreligger endnu ikke. De vil først blive gennemgået under et møde sammen med DGI og Willis. Præmien for 2005 på de kollektive 3

4 forsikringer svarer til 2004 præmien med en stigning på ca. 3 %. Orienterede om forestående 20 informationsmøder rundt om i landet, der afholdes af DIF og DGI, og hvortil alle skytteforeninger også er indbudt. DDS udarbejder sammen med Tryg og Willis forsikringspjecer for vores foreninger. 10. Orientering fra møde med Dansk Skytte Union CKP orienterede. DSkyU havde lagt stor vægt på en fælles drøftelse af sikkerhedsregler. DDS fremsender sit forslag til regelrevision til DSkyU s udtalelse. IPSC skydning blev drøftet. DSkyU var forundret over ministeriets skarpe afvisning. CKP havde på DDS vegne lagt stor vægt på at bevare det gode samarbejde med Justitsministeriet og på at DSkyU ikke må sætte dette over styr. Havde samtidig henholdt sig til den udtalelse, DDS afgav for flere år siden, og hvori vi ikke kunne anbefale en anerkendelse af IPSC skydning. SKV samarbejdet var blevet drøftet. Der er enighed om, at server hostes hos MB Solutions. Team 300 m var blevet behandlet. DSkyU stiller ,- kr. og bus til rådighed. Endelig var emnet gamle våben blevet drøftet. 11. DGI nyt CKP orienterede om, at DGI er ved at udarbejde sit eget dopingregulativ, der skal gælde, indtil eventuelle fælles regler med DIF, DFIF og DDS foreligger. 12. Meddelelser Ejgil Thuesen fratræder stillingen som lagermedarbejder Der søges ikke umiddelbart en ny lagermedarbejder, idet tiden ses an for en vurdering af hvilket behov der nu er, herunder om det kan klares med mere løs arbejdskraft, eller en ½-tids medarbejder. Her og nu søges en medarbejder (elektronik mekaniker eller lignende), der kan hjælpe Benny Jacobsen på Vingsted Skydebaner, og som hjælp til Peter Kock i forbindelse med installering af de mange nye anlæg via 6 mio.kr.-puljen. Fødselsdage: 27. februar 2005 Richard Bruun Mortensen, Københavns Amt Skytteforening, 85 år. 4. marts 2005 Jakob Grønbæk, administrationen, 50 år. 23. marts 2005 Hother A. Jensen, Københavns Skytteforening, 70 år. YHA rejste spørgsmålet, om der skal være faste emner ved de 4

5 indlæg, bestyrelsesmedlemmerne har på amtsgeneralforsamlingerne. Selv om nogle emner ofte vil være relevante, var der dog enighed om, at indlæggene bør afpasses forløbet af den enkelte generalforsamling. TKA foreslog, at administrationen foranledigede, at det af vores hjemmeside fremgår, hvem der er tildelt Skytternes Ærestegn. 13. Orientering om Hevring Skydeterræn 14. Orientering om høring om skydeprogram for målgrupper i Forsvaret og Hjemmeværnet 15. Indstilling om tildeling af Skytternes Ærestegn EJ orienterede om den politiske kontakt, han har rettet på DDS vegne med henblik på den fremtidige mulige brug af terrænet. Det pågældende folketingsmedlem har rejst emnet over for forsvarsministeren. EJ orienterede. Har tilskrevet de forskellige interessenter, men har foreløbig kun modtaget svar fra Hjemmeværnet. Når alle svar foreligger, vil han udarbejde en sammenfatning og overgive den til bestyrelsens videre vurdeing. Indstillingen blev imødekommet. 16. Eventuelt Næste møde: 25. maj 2005 sfa/mlc/nk Tirsdag den 8. marts 2005 kl

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Svinninge skytteforening

Svinninge skytteforening Svinninge skytteforening 50 års jubilæum 27. marts 2013 Ved foreningens dannelse i 1890 var der tradition for, at egnens kvinder syede en fane, som blev overdraget skytteforeningen. Således var det også

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter

Notat. Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Notat Til: Fra: Generalforsamlingen Bestyrelsen Vedr.: Indstilling til generalforsamlingen om ændring af Danske Advokaters vedtægter Indstilling Bestyrelsen indstiller de vedlagte vedtægtsændringer til

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere