Danske Sortkrudtsskytter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Sortkrudtsskytter"

Transkript

1 Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund Referat af repræsentantskabsmøde lørdag d. 12. maj 2012 kl afholdt på Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst Kurt Kjær bød velkommen. Ulrik Sørige ønskede at vide hvilke foreninger der er til stede. Følgende er tilstede: Sejs-Svejbæk, Vestegnen, Kjøbenhavnske, De broderlige, Ribe Stift, Bornholmske, Sjællandske, Falster, Nordjyske, Fynske, Funder og Omegn og Djurske. Vestjyske, som er tilmeldt, er ikke kommet. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Per Jakobsen blev valgt som dirigent. Søren E. Poulsen blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt 10. april i overensstemmelse med vedtægterne. 2. Beretning fra: (alle beretninger fremlægges enkeltvis til godkendelse). Formand: STATUS PÅ SORTKRUDT SAGEN. Sortkrudt sagen er beklageligvis trukket ud trods af mange henvendelser til justitsministeriet. Årsagen er formentlig revision af våbenbekendtgørelse mv., men JM har ikke nævnt at de uenige i det resultat, som vi er enige med Beredskabsstyrelsen om. For at sætte trumf på er Lars Lindskov kommet ind for at presse JM, som har lovet at de går i gang i maj måned. MØDE MED DDS & DSkyU OM TILHØRSFORHOLD. Først drøftet telefonisk med Christian Kjær. Efterfølgende møde med. 3 repræsentanter. Mødet var godt men vi fik et brev hvor DDS ikke mente at vi ikke passede ind i DDS, men ville meget gerne samarbejde. DSkyU har sagt ja til at vi bliver fuldgyldigt medlem. Da der var ikke andre muligheder for at få SKV2 har bestyrelsen har godkendt dette. Som fuldgyldigt medlem af DSkyU har vi plads i Pistol og Riffel udvalg, som giver muligheder for indflydelse. 1

2 AKTIVITETSNIVEAUET I FORBUNDET Der er desværre en del foreninger hvor der hersker et meget lavt aktivitetsniveau, hvilket især har gjort sig gældende når der fra bestyrelse, eller DSU har været udsendt materiale som der skal tilbagemeldes på. Formanden appellerede til, at alle foreningerne fremover svarer på det materiale som udsendes med ønske om tilbagemelding. Eksempelvis har det været et meget stort arbejde, at få de sidste foreninger til at sende den årlige medlemsregistrering ind til DSU. Det samme gælder også med tilbagemelding til forbundet om bestyrelses sammensætning og medlemslister BETALING TIL TIDEN. Der har også været en del foreningerne som ikke har overholdt den aftalte betalingsfrist for afregning af kontingent til forbundet, DELTAGELSE I REPRÆSENTANTSKABSMØDET, Vi er glade for jer der er kommet, men tilslutningen kunne være bedre. WESTERNSKYDNING. Er i god gænge med månedlige matcher. Ros til Sørens store indsats. Der er afholdt et banehjælperkursus (Range Operator Course 1). Der planlægges et banekommandør kursus (Range Officer Course 2) i efteråret. ØKONOMI. På repræsentantskabsmødet i 2010 var spørgsmål vedr. kørsel og telefon oppe. Bestyrelsen blev pålagt en besparelse på 25 %, som er opfyldt. I 2010 regnskabet var der en påtegning, som bestyrelsen ikke var enig i, at en revisor skal komme med. Dette fik bestyrelsen opbakning til på mødet. Derfor blev påtegningen ikke offentliggjort. Bemærkninger af den karakter skal rejses af foreningerne på mødet og ikke af en revisor (punkterne vedr. kørsel og telefon blev behandlet senere på mødet). På den baggrund er det derfor meget beklageligt, at én forening har sendt mails som bestyrelsen finder, nærmer sig det injurierne. Dette er ikke en acceptabel måde at kommunikere på. NM Husk tilmelding 1. juni og gerne også som hjælpere. DM I KORSØR, husk tilmelding. FALSTERSKE AFHOLDER DM 2013, hvilket de skal have tak for. LOVBOGEN, en henvendelse fra politibetjent i Nordjylland viste, at lovbogen indeholder forældede angivelser om våbenlov mv. Dette er nu rettet ved at der er 2

3 etableret link. Og der arbejdes samtidig videre med at foretage justeringer i resten af lovbogen, hvor der er behov for justeringer. KRUDTSLAM, kører godt, men er meget dyrt. IT løsning med DSkyU Web blad kan overvejes. HJEMMESIDEN, Bjarke gør et fint stykke arbejde med opdatering, men ønskede betaling hvis en ny hjemmeside skulle udvikles. Dette kan vi ikke betale for, og vi håber derfor, at der er nye folk der vil melde sig til etablering af en ny hjemmeside. Uberti Cup. Få deltagere tiden er måske inde til at der overvejes et nyt initiativ. Kurt afsluttede med, at dette er min sidste beretning som formand: Tak til alle: Tag godt imod den kommende formand Stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Vil gerne stadig være med til at gøre et stykke arbejde Spørgsmål til beretningen. Kurt Nielsen fra Ribe stift spurgte til opbevaring af Sortkrudt, hvor det lokale politi ikke ville give tilladelse til mere end 500 g. Søren svarede, at man skal søge politiet, hvor Beredskabsstyrelsen skal godkende opbevaringsstedet når det er over 500 g sortkrudt. John Jensen om Uberti Cup: Deltager ikke mere, idet nogle resultater for ham er tvivlsomme, men Uberti Cup bør bevares. Ulrik spurgte om der vil blive en nedsættelse af kontingent, hvis Krudtslam blev elektronisk. Kurt: Ja, men det er afhængig af mange faktorer. Formandens beretning blev godkendt med applaus. Efter godkendelsen af beretningen overrakte Næstformand Jens Westermann en gave som tak for Kurts store og fortjenstfulde indsats og med et tak for kampen opfordrede Jens forsamlingen til at give Kurt en hånd. Redaktørens beretning: Nyt nr. er udgivet. Dyr i post, og der mangler indlæg. Støt bladet ved at give beretning fx Nak og Æd, hvor Sortkrudtskytter deltager. Tony foreslog at foreninger på skift kom med et indlæg Claus ville undersøge mulighederne for billigere trykning. 3

4 Redaktørens beretning blev godkendt med applaus. Sportsudvalget ved Søren: Henvendelse fra medlem vedr. manglende våbenklasse til NM Lovbog er ikke opdateret. Fx Dansk klasse og Nordisk klasse nr. 53 har nr. 90. Planlægning af NM er for længst i gang test NM afholdt Behov for banekommandører. Fastlæggelse af deltagere i holdskydning til NM i på baggrund af resultater fra DM Sportsudvalget ønsker fremover at koordinere datoer for DM, DM Terræn, DM Western klubber skal respektere dette og ikke lægge egne stævner der. Bjørn: DM har i mange år ligget fast på den samme dato: 2. uge i juni. Kurt opfordrede klubberne til at indsende forslag til stævner og ønskede datoer. Var medlem af DSkyU Pistol sektionen og i Våbenudvalg, som skulle lave en opdateret oversigt over DDS våben hurtigere godkendelse af SKV2. Bus kan lånes. Skyttehåndbog for Westernskydning og Bestemmelser for westernskydning er udarbejdet. Beretning blev godkendt med applaus. Lovudvalg: Mikael: Der er sket et par justeringer i lovbogen, der kan ses på hjemmesiden som rettelser august 2011 og marts Ingen af de hidtidige medlemmer har ønsket at stille op. Nye medlemmer ønskes. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse Tony gennemgik regnskabets poster. Spørgsmål. Niels Erik Hansen: Er forsikring det samme beløb nu vi er medlem af DSkyU. Tony: Ja, det er en fælles aftale. 4

5 Christian Lillienskjold fra Djurske: Forsendelse af blad til formand. Kurt Kjær: Løsning har været drøftet, men vurderes ikke at være praktisk gennemførerlig, fordi man ikke kan være sikker på fordeling til medlemmer. Tony: Der er et problem med foreningers manglende tilbagemelding til DSU Niels Erik foreslog at man lukkede for den pågældende forenings mulighed for at godkende SKV2, hvis man ikke svarer. Regnskabet godkendtes med applaus 4. Budgetfremlægning Tony gennemgik budgettet. Kurt: Tal sat højt for en sikkerheds skyld, men bestyrelsen er enig i, at den stramme styring fortsætter. Budget godkendt med applaus. 5. Indkomne forslag: Forslag 1. Stillet af forbundets Hovedbestyrelsen: 1 i forbundets vedtægter, den 2. sidste linje associeret udgår Godkendt. Forslag 2. Stillet af Kjøbenhavnske Sortkrudtskytter: Nedsættelse af arbejdsgruppe der på sigt skal: Forene reenact og sortkrudtskydning. Formål: Skaffe flere sortkrudtskytter, udbrede sortkrudtvåbens historie, samt at få reenact anerkendt som en del af sortkrudtskydningen under Forbundet af danske sortkrudtskytter. Arbejdsgruppen skal udarbejde regelsæt for skydeklasser der svarer til militære våbens anvendelse, således at der kan afholdes selvstændige konkurrencer for militære våben Bestyrelse er enig i, at der nedsættes en arbejdsgruppe med reference til sportsudvalget og anbefalede forslaget godkendt. Forsalget godkendt. 6. Fastsættelse af kontingent Kontingent på 160 kr. blev godkendt 7. Valg af forbundets ledelse (jf. 6.8 ) 5

6 Formand: Søren E. Poulsen: 1 år (Kurt afgik efter 1 år) Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Næstformand: Jens Westermann: 2 år Kasserer: Tony Redmond: 2 år Bestyrelsesmedlem: Kurt Kjær: 2 år Bestyrelsesmedlem: Mikael Hannibalsen: 2 år Suppleant: Niels Erik Hansen: 1 år 8. Valg af repræsentant til MLAIC Det er formanden der er repræsentant, dvs. Søren blev valgt. 9. Nedsættelse af diverse udvalg Lovudvalg Mikael Hannibalsen er bestyrelsens kontaktperson John Sander Bestyrelsens kan udpeges 2 yderligere medlemmer Efter mødets slutning har Paw Kunz meldt sig som kandidat til lovudvalget Sportsudvalg Kurt Kjær Tony Redmond Søren E. Poulsen Steen Andersen kontaktperson vedr. forslag 2 i pkt Valg af 2 revisorer Karin Flitner Henrik Lykke Sørensen 11. Eventuelt Ulrik: Optagelse i DDS eller DSkyU skulle godkendes på ekstraordinært generalforsamling jf. referatet. Kurt Kjær ja, men der var ikke andre valg end DSkyU, da DDS havde sagt nej, hvorfor en ekstraordinær generalforsamling ikke gav mening. Tilmelding til DM i terrænskydning var med kort frist: Kurt Kjær, ja det var kort frist, som vi gerne næste år skal imødegå med udsendelse af Stævnekalenderen. Tre foreninger ønsker optagelse. Roskilde Sortkrudtskytte Laug Midlertidig godkendelse. Godkendelse ved næste repræsentantskabsmøde. 6

7 Nørre Jyske Sortkrudtsskytter Midlertidig godkendelse. Godkendelse ved næste repræsentantskabsmøde. Lupus Tempus opfylder ikke kravene -- afvises. John Jensen nævnte, at han har set dem på et middelalder stævne, hvor de skød med små kanoner, og foreningen sagde at foreningen har tilladelsen til sortkrudt. Uberti Cup udtrækning:. Henrik Petersen Sejs-Svejstrup blev udtrukket. Stor tak til Leo Nielsen for gaven Søren afsluttede med en stor tak til Kurt store og betydningsfulde indsats for Sortkrudtsskytterne gennem 10 år, som har resulteret i mange nye initiativer indenfor sortkrudtskydning med stor betydning for sortkrudtssporten. Også en stor tak for, at Kurt vil fortsætte i bestyrelsen. 7

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011.

Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011. Referat fra repræsentantskabsmødet i Danske Sortkrudt Skytter Blommenslyst kro, Fyn d. 07.05.2011. Formanden bød velkommen og foreslog Per Jacobsen som dirigent. Per blev valgt Som stemmetæller blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Marts 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang

Marts 2008. Medlemsbladet for. Danske Sortkrudtsskytter. 30. Årgang Marts 2008 1 Medlemsbladet for Danske Sortkrudtsskytter 30. Årgang Redaktørens side Årets første Krudtslam i 2008 har endnu engang været udsat for ændringer. Denne gang drejer det sig om Stævnekalenderen.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere