Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger"

Transkript

1 Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger Af Astrid Pernille Jespersen Ph.d.-afhandling Københavns Universitet Saxo-instituttet Etnologi 2007

2 TAKSIGELSER Tak til De fire gode og meget interessante læger, der åbnede dørene til deres konsultationer og ind til en fascinerende og overvældende verden. Min vejleder Søren Christensen for at tage imod mig meget sent i forløbet og for at give en fantastisk konstruktiv kritisk vejledning. Min bivejleder Finn Olesen, som var der på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Mine gode kolleger på Etnologi (den brune gang) en lille sluttet flok som alle skal nævnes, fordi de var der: Anders K. Munk, Morten Krogh Petersen, Kristine Holm Jensen, Ann Sofie Thorhauge, Signe Mellemgaard, Thomas Højrup, Christian Kordt Højbjerg, Søren Christensen, Hanne Jørndrup, Martin Skrydstrup, Lene Otto, Tine Damsholt, Marie Sandberg, Helene Rasmussen, Jesper Andresen. Materialitetslæsekredsen: Lene Otto, Camilla Mordhorst, Marie Riegels Melchior, Helle Leilund, Tine Damsholt og Dorthe Gert Simonsen for altid gode diskussioner. Thomas Grane, min room mate på Vandkunsten, der gjorde det sjovt at gå på arbejde og som løftede sløret for Arkæologiens mange mysterier. Stine Adrian for gode diskussioner og for en forståelse man kun har, når man selv står i samme situation. Marie Sandberg kollega og veninde. Tak for din støtte, og din hjælp, for dine skarpe og konstruktive kommentarer og for megen kaffe og chokolade og forløsende grin. Mikkel Morris for at udvirke et mindre mirakel med min forside. Min familie: Min mor og far, der altid har troet på, at jeg nok skulle klare det, men som også altid er parate med en plan B. Min søster, den sejeste læge i byen og hele hendes dejlige familie. Min kære mand, Torben Elgaard Jensen, uden dig ingen afhandling! Tak for din kærlighed og din støtte i alle livets mange facetter. Mine to søde og dejlige piger, Maria og Vera, der begge er kommet til undervejs. I gør det meget klart, hvad det bedste er. Alle jer andre, venner og kolleger, som jeg har haft gode stunder med igennem hele forløbet. i

3 ii

4 DANSK RESUMÉ Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger Denne afhandling er en undersøgelse af begrebet engagement, som det gøres og udfoldes i konsultationerne hos danske praktiserende læger. Empirisk er afhandlingen funderet i et etnografisk feltarbejde med brug af deltagerobservationer, interviews og kildestuder. Teoretisk placerer afhandlingen sig i feltet af videnskabs- og teknologistudier, særligt Aktørnetværksteorien (ANT). I kapitel 1 præsenteres afhandlingens teoretiske udgangspunkt, ANT, der karakteriseres som en realistisk konstruktivisme. To centrale perspektiver i denne specifikke version af konstruktivismen fremhæves, nemlig det relationelle og det performative. I kapitel 2 præsenteres afhandlingens empiriske udgangspunkt: Almen medicin, almen praksis og de praktiserende læger I kapitel 3 udvikles afhandlingens forskningsspørgsmål på baggrund af en diskussion om engagement, som det fremtræder i de lægelige debatter. I kapitlet redegøres der for, at engagementet i debatterne fordeler sig på et kontinuum gående fra det purificerede til det heterogene. Der redegøres endvidere for, at debatterne henviser til, at engagement er et arbejdsredskab for lægerne, som udfoldes og gøres i praksis, og som er en del af den stadige stræben efter at skabe vellykkede konsultationer. Problemet, der optrævles i kapitlet, er imidlertid, at engagementet, som det bliver diskuteret af lægerne, ikke kan identificeres direkte i konsultationspraksisserne. Frem for at afvise engagement bliver ambitionen i stedet at udvikle analyser af konsultationer, der kan vise engagementets virke på andre måder og i andre former i praksis. I kapitel 4 fortsættes arbejdet med at udvikle afhandlingens anlytiske fokus. Gennem en diskussion af Latours We Have Never Been Modern (1993) og Mols The Body Multiple iii

5 (2002) - to væsentlige værker i ANT - bliver begreberne multiplicitet og håndtering lanceret som afhandlingens centrale teoretiske og analytiske begreber. Begreberne multiplicitet og håndtering danner dernæst baggrund for en præcisering af afhandlingens forskningsspørgsmål: På hvilken måde kan engagementets involvering i konsultationens forskellige håndteringer analyseres? Hvilke (sociomaterielle) koblinger indgår engagementet i? Hvordan gøres engagementet i praksis? Hvilket billede af engagement tegner der sig, når man analyserer begrebet som engagerende aktiviteter? I kapitel 5 introduceres det empiriske materiale, og metodologiske spørgsmål om konstruktionen af felt og refleksivitet diskuteres. Med udgangspunkt i den hollandske filosof Annemarie Mol og den amerikanske feminist Donna Haraway bestemmes afhandlingens metodiske position som praksiografisk og situeret. Konsultationen bestemmes som afhandlingens felt, ikke i en klassisk forstand, men som en tilblivende begivenhed gennem koblingerne mellem læge, patient, teknologi, sygdom, deltagerobservation, interviews, transkribering, litteratur og forskerens/etnologens situering og refleksivitet. I kapitel 6 introduceres de analytiske snit - tid, følelser og autoritet - gennem en beskrivelse og diskussion af en enkelt konsultation. I kapitlerne 7-9 udfoldes afhandlingens analyser. Begreberne: det sociomaterielle, håndtering, multiplicitet og en kontinuert vekselvirkning er centrale teoretiske pointer, der udfoldes og udvikles i de tre analytiske kapitler om hhv. tid, følelser og autoritet. I kapitlet om tid (kap. 7) vises, hvordan tiden håndteres gennem tidsbookingsystemer og procedurer, og hvordan der findes en stadig ambivalens omkring forsøg på at udskille og udskyde og planlægge fremtidige tider. Ved at gå ind i tiden viser kapitlet, at håndteringen af tid er en vigtig multipel ressource i almen praksis, som ikke blot er en immateriel matrix, men fremtræder i forskellige sociomaterielle versioner. Et andet vigtigt tidsbegreb i almen praksis, nemlig kontinuiteten, danner udgangspunkt for analysen af følelser (kap. 8). Kontinuiteten i praksis beskrives som en midlertidig afslutning og en delvis fortsættelse, fremfor som et lineært forløb, og kapitlet viser, at denne tidslige vekselvirkning i høj grad er afhængig af håndteringen af følelser i konsultationen. I analysen peges der endvidere på, at håndteringen af følelser sker i en flerhed af sociomaterielle iv

6 processer, hvor de følgende tre: Følelseskoreografi, de legitimt perifere følelser og endelig sorteringen af følelser undersøges nærmere. Analyserne i kapitel 8 viser igen, at det materielle, f.eks. teknologi og de fysiske undersøgelser, spiller en central rolle i skabelsen og håndteringen af følelser. De ovenstående tre begreber fanger således centrale måder, hvorpå følelser indgår, skabes og virker i konsultationen, samtidig med at de beskriver etableringen af det gensidige forhold mellem lægen og patienten, der er så vigtig for konsultationernes vellykkethed. I kapitlet om autoritet (kap. 9) er det netop det vigtige læge-patient-forhold, der danner udgangspunkt for analyserne af autoritet i konsultationerne. Kapitlet begynder med en afsøgning af nogle af de grundfigurer, der hersker i forståelsen af autoritet som f.eks. den paternalistiske læge. I kapitlet redegøres der for, at fremfor at se en udtynding eller forsvinden af autoritet i konsultationerne er der snarere tale om en ny form for multiplicitet af autoritetsformer. Analyserne pegede på, at autoritet i den konkrete konsultation trækker på en kompleks sameksistens af autoritetsformer, og at disse former etableres gennem en autoriseringsproces, hvor både lægen og patienten gensidigt autoriseres gennem tildeling af kompetencer. Igen er en vigtig pointe, hvorledes materialiteten indgår på linje med andre fænomener i etableringen af hhv. tid, følelser og i dette kapitel autoritet. Sidste kapitel (10) er en refleksion over, hvordan afhandlingen har behandlet og udviklet engagementbegrebet. Afhandlingens centrale analytiske greb beskrives som et skifte af analytisk fokus fra et intersubjektivt læge-patient-forhold til et fokus på konsultationen som en sociomateriel begivenhed. Engagement bliver dermed ikke blot et personligt forhold men en mangfoldighed af effekter. I kapitlet diskuteres to implikationer af dette skifte: Dels at engagement dermed kan beskrives som et relationelt værdibegreb, dels at analysen af engagement derved gives mulighed for en større empirisk realisme. v

7 vi

8 ENGLISH SUMMARY Commitment at Work? Danish General Practitioners Consultation Processes This dissertation examines the concept of commitment, and how it is done and elaborated in Danish general practitioners consultation practices. Empirically, the dissertation is based on an ethnographic field study which includes the use of participant observation, interviews, and document studies. Theoretically, the dissertation is a part of Science and Technology Studies (STS), and Actor-Network Theory (ANT) in particular. Chapter 1 presents the theoretical point of departure, ANT, which is characterised as realist constructivism. Two key perspectives in this specific version of constructionism are emphasized: relationality and performativity. Chapter 2 presents the empirical point of departure: General medicine, general practice, and the general practitioners. Chapter 3 develops the research question on the basis of a discussion of how commitment appears in debates among doctors. It is argued that commitment in these debates figure on a continuum ranging from the purified to the heterogeneous. Furthermore it is argued that commitment is a tool for doctors, which is elaborated and performed in pratice and which is a part of the effort to create successful consultations. However, the chapter identifies a particular problem: The kind of commitment, which the doctors debate, cannot be readily identified in the consultation practices. Rather than rejecting commitment, the dissertation sets out to develop analyses of consultations that show the working of commitment in other ways and in other forms of practice. Chapter 4 continues the development of the analytical focus of the dissertation. A discussion of Latour s We Have Never Been Modern (1993) and Mol s The Body Multiple (2002) two seminal works in ANT - leads to a presentation of the concepts of multiplicity and handling as vii

9 the dissertation s key theoretical and analytical concepts. Following this, the concepts of multiplicity and handling are used to clarify the research questions of the dissertation: How to analyse the involvement of commitment in the various handlings that take place in consultations? In which (socio-material) connections does commitment take part? How is commitment done in practice? What image of commitment follows, when commitment is analysed as committing (or engaging) activities? Chapter 5 introduces the empirical material and considers the methodological questions of the construction of the field and reflexivity. Drawing on the Dutch philosopher Annemarie Mol and the American feminist Donna Haraway the methodological position is characterised as praxiographic and situated. The consultation is the field of the dissertation, although not in the classical sense, but in the sense of an event that emerges through the associations between doctor, patient, technology, illness, participant observation, interview, transscribtion, litterature, and the researcher s / the etnologist s reflexivity. Chapter 6 introduces the analytical cuts time, emotions, and authority through a description of a single consultation. The chapters 7 through 9 present the analyses of the dissertation. The concepts: sociomateriality, handling, multiplicity, and continual alternation are key theoretical points, which are elaborated and developed in the three analytical chapters about time, emotions and authority respectively. In the chapter on time (ch. 7) it is described how time is handled through booking systems and procedures, and how ambivalence is an enduring feature of the attempts to sort out, defer, and plan the future times. By going into time, the chapter shows that the handling of time is an important multiple ressource in general practice; rather than just being an immaterial matrix, it appears in different socio-material versions. Another crucial notion of time in general practice, continuity, is the point of departure for the analysis of emotions (ch. 8). Continuity in practice is described as a temporary ending and a partial continuation, rather than a lineary process. The chapter describes how this alternation of times to a large extent depends on the handling of emotions. Furthermore, the analysis indicates that the handling of emotions takes place in a plurality of socio-material processes, including the following three, which are explored: viii

10 Emotional choreography, legitimate peripheral emotions, and the sorting of emotions. The analyses in chapter 8 stress once more that materiality, e.g. technology and the physical examinations, play a key role in the construction and handling of emotions. The three concepts, mentioned above, grasp some crucial ways in which emotions are included, constructed and work in consultations. At the same time, the three concepts describe the mutual relationship between the doctor and patient, which is crucial to the accomplishment of a successful consultation. In the chapter on authority (ch. 9) it is precisely the crucial doctor-patient relationship, which is the point of departure for the analyses of authority in consultations. The chapter opens with an examination of some key notions that dominate the understanding of authority, such as the notion of the paternalistic doctor. It is argued that rather than a thinning out or disappearance of authority in consultations the case seems to be that a new multiplicity of forms of authority is emerging. The analyses indicate that authority in any specific consultation draws on a complex co-existence of forms of authority. These forms are established through authorizing processes, where the doctor and the patient mutually authorize through the attribution of competences. Once again, an important point is that materiality is included alongside other phenomena in the construction of time, emotions, and in this chapter: authority. The last chapter (10) is a reflection on how the dissertation has handled and developed the concept of commitment. The key analytical tactic of the dissertation is described as a shift away from analytical focus on an inter-subjective doctor-patient relationship and onto a focus on the consultation as a socio-material event. As a consequence, commitment becomes not merely a personal matter but a plurality of effects. Two implications of the analytical shift are discussed. First, that commitment can be described as a concept of relational value. And second, that the shift enables more empirical realism in the analysis of commitment. ix

11 x

12 INDHOLDSFORTEGNELSE Taksigelser... i Dansk resumé... iii English summary... vii Indholdsfortegnelse... xi Prolog...1 Kapitel 1 Introduktion...5 ANT som ontologi og samfundsteori...6 Relationer...9 Performativitet...10 ANT som realistisk konstruktivisme...12 Opsummering...12 Kapitel 2 Praktiserende læger i tabeller og tal...15 Almen medicin, almen praksis og den praktiserende læge...16 Almen praksis i tal antal læger og antal henvendelser...18 Sygesikringsloven regulering og det frie lægevalg...19 Speciallægeuddannelsen roller og kompetencer...20 Praksisformer...21 Den praktiserende læges arbejde konsultationen...22 Opsummering...24 Kapitel 3 Engagementets heterogenitet og purifikation...27 Eksempler på engagement som heterogent fænomen...30 Eksempler på engagement som purificeret fænomen...31 Engagementets dobbelthed...33 Engagement i praksis...35 Afhandlingens forskningsspørgsmål...38 Kapitel 4 Nogle teoretiske begreber og analytiske strategier på det heterogene og det purificerede...41 Latour og We Have Never Been Modern...41 Annemarie Mol og The Body Multiple...44 Performativitet /enactment / håndtering...46 Opsummering...48 Afhandlingens forskningsspørgsmål version Kapitel 5 Etnografi Praksiografi: Det analytiske design og feltarbejdet...51 Empirisk materiale og feltarbejde...52 Deltagerobservationerne og interviewene...53 Konstruktionen af feltobservationerne...53 Interviewene...55 xi

13 Indholdsfortegnelse Efterbehandling af materialet...56 Felten som performance...57 Fra multi-sited ethnography til performance...58 Refleksiviteter...61 Et praksiografisk felt...63 Konsultationen som praksiografisk felt...64 Kapitel 6 De analytiske snit: Tid, følelser og autoritet...67 Kapitel 7 Håndtering af tid...73 Historier om tid...73 Tiden indenfor og udenfor...74 Multipel og ikke-lineær tid...75 At få en tid...77 Konsultationen: En multiplicitet af tider...81 Taletid og undersøgelsestid...83 Fremtidige tider: udskydelse, kontroller og planlagte forløb...85 Opsummering og diskussion...87 Kapitel 8 Håndtering af følelser...91 Fornuft og følelse...93 Følelser relationelle og sociomaterielle...95 Følelsesarbejde...97 Følelseskoreografi Følelser som translationsproces forskydning og forandring Opsummering og diskussion Kapitel 9 Håndtering af autoritet Almen praksis et statsstyret liberalt erhverv? Fra paternalistisk læge til lyttende konsulent Autoritetsformer Autoriseringsproces Opsummering og diskussion Kapitel 10 Engagement i arbejdet Engagement i lægernes arbejde? Personlighed-engagement konfigurationen Engagement som et eksistentielt begreb Fra individualistisk til relationel værdi Et empirisk realistisk engagementbegreb Bilag Bilag Bilag Bilag Litteraturliste xii

14 PROLOG Min morfar var praktiserende læge i det sydlige Jylland i 1950 erne og 1960 erne. Min mors barndom var således præget af at vokse op i et lægehjem, og vi har altid hørt mange anekdoter om livet som læge og lægefamilie, og om de mange patienter der kom igennem min morfars lægepraksis. Der er flere historier der har sat sig, men især én har jeg i flere år været optaget af måske fordi jeg aldrig rigtig har forstået, hvad den egentlig handlede om, før nu... Som læge i en mindre provinsby i 1950 erne var fritiden særdeles sparsom. Det var åbenbart vanskeligt at få patienterne til at forstå og acceptere, at lægen også ville være hjemme sammen med sin familie. Historien, der bl.a. blev fortalt om dette var, at når min morfar ikke havde aftenvagten og derfor endelig kunne være hjemme, blev han og familien ofte alligevel forstyrret af patienter, der kom og ringede på for at snakke med lægen. Hvis der ikke blev svaret ved døren, kunne mange af patienterne finde på at åbne garagedøren for at se, om bilen stod parkeret der, og hvis de kunne se, at der var lys i huset, ville de heller ikke gå. Mine bedsteforældre udviklede så åbenbart en praksis for at håndtere denne umulige situation, hvor bilen blev parkeret et andet sted i nærheden, lyset i huset blev holdt slukket, og familien sad i mørket og så TV. Hvad handler denne historie om? Det hårde liv som praktiserende læge? De ublu krav en læge kan mødes med fra sine patienter? Den mørke bagside af lægens store involverethed? Provinslægens lod i 1950 ernes Danmark? Alt dette handler historien uden tvivl om, men der er også andet på spil. Hvad dette andet er, forstod jeg først ved at læse en historie, der ikke handler om læger og lægepraksis, men som umiddelbart handler om noget helt andet og så alligevel ikke. I artiklen Technology is Society Made Durable fortæller den franske filosof Bruno Latour en historie om hotelnøgler, hotelgæster og en hotelmanager, og om hvordan man får overtalt hotelgæster til at aflevere deres nøgler i receptionen frem for at tage dem med sig. Latours historie fortælles fra hotelmanagerens perspektiv, som ihærdigt prøver at løse problemet med, at nøglerne til værelserne har det med at forsvinde. En mulig løsning på problemet er at bede gæsterne aflevere nøglerne i receptionen inden hotellet forlades. Det virker for nogle, men ikke mange og slet ikke nok. En yderligere løsning er at sætte et skilt op over receptionen med samme anmodning 1

15 Prolog om at aflevere nøglerne. Den mundtlige og skriftlige anmodning virker på lidt flere gæster, men ikke mange nok til at hotelmanageren kan synes, at problemet er løst. Det er stadig alt for nemt for de glemsomme gæster at lade nøglen forblive i bukselommen eller tasken. Hotelmanageren allierer sig derfor med et styks tungt metalvedhæng til hver nøgle, og det virker. Sammen med den mundtlige og skriftlige anmodning får metalstykket nu hotelgæsterne til at aflevere nøglerne med glæde. Latour har flere pointer med historien om hotelmanageren og hans nøgler. Historien handler for det første om, hvordan et udsagn får virkning ved at blive uomgængeligt. I dette tilfælde ved at gøre nøglen så tung og besværlig, at hotelgæsterne hellere end gerne vil undgå at have nøglen med sig. Udsagnet så at sige lades gennem den mundtlige og skriftlige anmodning og gennem metalvedhænget og bliver dermed virksomt. Dette fører til Latours næste pointe: at virksomme udsagn er sociomaterielle. Det er kombinationen eller associeringen af ord, skrift, moralsk forpligtelse og materialitet, der får hotelmanagerens udsagn til at virke. Det bevirker også at et udsagn ikke kan stå alene, dets skæbne er i andres hænder og det være sig både mennesker og materialer. Endnu en pointe er, at udsagn altid indfiltres i praksisser. I artiklen vælger Latour at beskrive dette ved termerne program og antiprogram. Udsagnets succes afhænger af, at hotelmanagerens program (praksis) gøres stærkere end hotelgæsternes antiprogrammer (praksisser). På hvert niveau af udsagnets ladning bliver programmet stabiliseret og gjort stærkere i forhold til antiprogrammerne, hvad enten de er glemsomhed, travlhed, ligegyldighed etc. En sidste pointe fra artiklen, jeg vælger at fremhæve her, er, at den sociomaterielle ladning af udsagnet ændrer udsagnet, samtidig med at nøgler, gæster og hotelmanageren også ændres. Den mundtlige anmodning om at aflevere nøglen i receptionen er ikke det samme udsagn som koblingen mellem mundtlig, skriftlig og tung nøgle, man som gæst gladelig slipper for at bringe med sig rundt. Der er nu skabt en lighed og en forbindelse mellem ting, der før var uforbundne størrelser. Gæsten er heller ikke den samme for fra at være obsternasig eller glemsom, er gæstens program nu sammenkørt med hotelmanagerens program og det ladede udsagn og er dermed ændret. Hotelmanagerens program er ligeledes undergået en transformation, idet det specifikke problem med nøglerne er løst. Han mister nu kun et ganske lille antal nøgler, og succesen er så at sige i hus. 2

16 Prolog Latours pointer kan overføres til historien om min morfar. Hans udsagn om at have fri: Nu går jeg hjem til familien, det skilt på døren til konsultationen der henviste til den vagthavende læge, parkeringen af bilen et andet sted end i dens garage og den mørklagte familie, der for en gangs skyld havde ægtemanden og faderen hjemme, handler ligeledes om et udsagn, der lades for at blive virksomt. Det var ikke nok for min morfar at sige, nu har jeg fri, at slukke lyset i konsultationen, hente sin jakke og gå hjem. Patienternes antiprogrammer ville noget andet, de ville have fat i lægen, dvs. den læge de kendte, når de synes, det blev nødvendigt. Altså måtte min morfar, som en anden hotelmanager, i gang med at lade sit udsagn. Og igen er ladningen sociomateriel, idet den undervejs involverede både bil, lys og familie. Udsagnet blev virksomt, min morfar fik indimellem friaftener med familien, men udsagnet transformeredes undervejs. Fra at være et mundtligt udsagn om fritid blev udsagnet til en lang heterogen kæde af elementer, der i deres koblinger til kæden ligeledes ændredes. Man kan spørge om min morfars ladede udsagn blev en lige så stor succes som hotelmanagerens? Det forekommer en kende trist, at en hel familie måtte tilbringe aftenen i mørke for at holde på hinandens selskab, men det er også her, min morfars historie kan supplere Latours. At lade et udsagn, så det bliver effektfuldt, rummer både sin egen orden (succes) og sin egen uorden (ved at praksis ændrer sig uforudsigeligt). Koblingen af disse to historier illustrerer hvilken type af forklaringer jeg er på jagt efter i denne afhandling. Det, der er på spil, er en materiel semiotik, hvor blikket på historierne bliver mindre indadvendte, idet der ikke søges en forklaring på historiens kerne, men hvor blikket forskydes over på netværket og de arbejdende relationer, der udgør de praksisser, historierne fortæller om. Der er altså tale om en forskydning af blikket fra at søge en histories kerne og essens, det der rummes i den slidte frase om det det i virkeligheden handler om er.., til en erkendelse af, at virkeligheden altid er åben og koblet, at den er en sammenfiltring af sociomaterielle praksisser. 3

17 Prolog 4

18 KAPITEL 1 INTRODUKTION The two of us wrote Anti-Oedipus together. Since each of us was several, there was already quite a crowd (Deleuze & Guattari 1987). Deleuze og Guattari indleder bogen A Thousand Plateus med disse to sætninger. En fantastisk måde at indlede på for hvem vil ikke gerne starte med at sætte et smil på sine læsers læber? Bag smilet gemmer der sig dog en fundamental pointe: Enhver bog, tekst, afhandling, ja vel også enhver person og alle andre fænomener er en sammenfiltring af et utal af forbindelser. På den ene side er teksten (bogen, afhandlingen) en enhed, der starter og slutter og er rettet mod en læser og en læsning. På den anden side er teksten ikke andet end et momentant ophold af forbindelser, som et mere eller mindre stabilt knudepunkt. Teksten får både sin form og sit indhold gennem de forbindelser, den skaber. Hos Deleuze og Guattari er dette en generel ontologisk antagelse. Det er sådan verden er, og det er sådan, den skal tænkes. Denne afhandling deler denne antagelse. Praktiserende læger, konsultationer, sygdomme, feltobservationer, teoretiske tekster og tanker, medicinske instrumenter er et lille udvalg af fænomener, der i denne tekst forbindes, og det vil være gennem disse forbindelser, at denne tekst bidrager med nye meninger til de enkelte fænomener. Afhandlingen er en sammentænkning af to anliggender, som jeg har interesseret mig for igennem længere tid. Det ene anliggende angår sundhedsfaglige og sundhedspolitiske spørgsmål. Det interesserer mig, hvordan vores sundhedsvæsen og vores sygdoms- og sundhedsopfattelse med dets mangfoldige praksisser konstrueres og fungerer. I afhandlingen har jeg rettet fokus mod de praktiserende læger og på deres primære arbejdsorganisering, nemlig konsultationen. Det andet anliggende angår den verdensanskuelse, som jeg allerede har introduceret gennem Deleuze og Guattari. At betragte verden som en bevægelse af forbindelser og brud og af midlertidige knudepunkter er for mig at se meget præcise metaforer til at beskrive, hvordan fænomener som syg- 5

19 Introduktion dom, konsultationer, diagnoser mm. skabes og får (betydningsfulde) virkning(er). At få de to anliggender til at arbejde bedst muligt sammen er dermed en hovedambition. Én måde, at få de to anliggender til at arbejde sammen, er at få operationaliseret Deleuze og Guattaris antagelser om forbindelser og knudepunkter. Aktør-netværksteorien 1 (ANT) tilbyder en sådan operationalisering, idet teorien med god ret kan betragtes som en empirisk, pragmatisk udvikling af de tanker, man finder hos Deleuze og Guattari. I resten af denne introduktion vil jeg derfor gennemgå centrale temaer i aktør-netværksteorien for derigennem at udvikle denne afhandlings teoretiske position og introducere dens analytiske begreber. ANT som ontologi og samfundsteori ANT er en mangfoldig og kompleks teoretisk retning, der bevæger sig tværs igennem en lang række fagområder og discipliner, såsom videnskabsstudier, studier af organisationer og markeder, teknologistudier, kulturstudier, studier af sygdom, sundhed og medicin. Som sådan er den u- mulig at indfange og beskrive, idet den i de enkelte studier udvikles i nye retninger og tager farve af den empiriske sammenhæng, den indgår i. I denne sammenhæng er der dog to betegnelser for ANT, som dækker min brug af den. ANT giver mening for mig ved at være en netværkslignende ontologi og en samfundsteori (jf. Latour 1996 og 2005, Law 1999a og 1999b). At betegne ANT som en netværkslignende ontologi peger direkte tilbage til Deleuze og Guattari, som indledte denne introduktion. Deres udsagn var, at verden består af forbindelser og knudepunkter af varierende styrke og stabilitet, og man kunne supplere dette udsagn ved at hævde, at verden i kraft af knudepunkterne og forbindelserne opfører sig netværkslignende. At hævde, at verden opfører sig på en bestemt måde, er det, man kalder et ontologisk udsagn. Netværksontologien bliver af ANT formuleret meget åbent. Der er ingen forhåndsantagelser om stabiliteten, størrelsen eller typer af forbindelser i netværket (Elgaard Jensen 2003). Den konkrete opgave, ANT stiller sig selv, er at udvikle en måde til at følge og beskrive dette netværksagtige: 1 Der er tale om den aktør-netværksteori, som især den franske filosof Bruno Latour, den franske ingeniør Michel Callon og den engelske sociolog John Law har formuleret, se f.eks. Latour & Woolgar 1979, Latour 1987, Callon 1986, Law 1992, Law 1994, som alle er tekster, der udvikler og etablerer den klassiske ANT. Se også Callon & Law 1997, Latour 1999 og 2005, Law 1999a, 1999b, Disse tekster er eksempler på en karakteristisk, kritisk selvrefleksion, der har videreudviklet ANT (denne fase bliver ofte kaldt post-ant). 6

20 Introduktion Forbindelserne, knudepunkterne, styrkerne, svaghederne, transformationerne og bruddene. ANTs analyser forklares af Bruno Latour som netværksopsporende aktiviteter, og han fortsætter: Intet net eksisterer uafhængigt af den faktiske handling, som opsporer det, og ingen opsporing udføres af en aktør uden for nettet. Et netværk er ikke en ting, men den registrerede bevægelse af ting (Latour 1996: 61). Netværket er aktivitet og bevægelse og er således uden et hierarki. Visse steder i ANT-litteraturen formuleres dette som et princip om symmetri (Latour 1987, 1996), og denne symmetri kan f.eks. ses afspejlet i ANT-navnets sammenstilling af på den ene side aktør-termen og på den anden side netværks-termen. Termerne aktør og netværk blev oprindeligt sammenstillet i aktør-netværksteorien som et bevidst oxymoron 2 i en kritik af sociologiens distinktion mellem aktør og struktur og af den konstante søgen efter faste udgangspunkter (Law 1999a). Sammenstillingen skulle først og fremmest pege på forbindelserne mellem aktørerne og strukturerne i den forstand, at aktører alene bliver aktører i kraft af de relationer, de indgår i i strukturerne, og at strukturerne kun er strukturer i den forstand, at de peger på relationerne imellem aktørerne. Dernæst rummer sammenstillingen den pointe, at der ikke er et naturgivent udgangspunkt, dvs. at der ikke er et naturligt centrum, hvorfra alt emmergerer. Netværket tænkes som et net af forbindelser, der strømmer i alle retninger og er som sådan en aktiv bevægelse og ikke en fastfrossen struktur. Aktøren er en samling af disse forbindelser og opnår derigennem status og egenskaber. Aktøren kan derfor beskrives som knudepunkter for netværkets forbindelseslinier. For at blive aktør sker der altså en tilskrivning i net- 2 Sammenstillingen af aktør og struktur er selvmodsigende i den forstand, at i en klassisk sociologiske tænkning har man enten hævdet, at handling kommer fra aktøren eller det modsatte, at handling kommer fra strukturen. Som en konsekvens af dette blev det enten aktøren, der var sociologiens udgangspunkt, og det center hvorfra handling genereredes, eller også blev denne center-status tilskrevet strukturen. ANTs oxymoron er derfor et bevidst opgør med denne sociologiske tankegang. Det er på ingen måde første gang i sociologiens historie, at man har forsøgt at ophæve dikotomien mellem aktør og struktur. Andre væsentlige teorier, der ligeledes forsøger at overskride skellet, er f.eks. Giddens strukturations teori (1984) og Bourdieus generative sociologi (1972). ANT adskiller sig på flere punkter fra både Giddens og Bourdieu. Først og fremmest er der en markant forskel i udgangspunkt: Både Giddens og Bourdieu fastholder en a priorisk forskel mellem aktør og struktur og sætter deres forsøg på overskridelse ind i forholdet / relationen mellem aktøren og strukturen. ANT derimod tager afsæt i, at der ikke er en a priorisk forskel; forskellene er ikke etableret på forhånd, men er effekter og resultater af arbejdet i netværket. 7

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag

Materialiseringer. Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Redaktion. Tine Damsholt. Dorthe Gert Simonsen. Aarhus Universitetsforlag Materialiseringer Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse Redaktion Tine Damsholt Dorthe Gert Simonsen Aarhus Universitetsforlag Camilla Mordhorst Materialiseringer Materialiseringer Nye perspektiver

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv

Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Veldfærdsteknologi - et kulturanalytisk perspektiv Astrid Jespersen, Center for Humanistisk Sundhedsforskning & Center for Sund Aldring, Københavns Universitet Center for Sund Aldring (CESA) Theme 1: Health

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen

Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori. Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Fra konstruktive studier af videnskab til aktør- netværksteori Forelæsning, videnskabsteori, 17/4-2012, v. Nis Johannsen Mit udgangspunkt Tekster Olesen: Konstruktive studier af videnskab og virkelighed.

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE

FRA SEMINARIUM TIL SKOLE FRA SEMINARIUM TIL SKOLE - en grounded, fænomenografisk analyse af nyansatte, nyuddannede folkeskolelæreres oplevelser af lærerarbejde. phd forsvar rene b christiansen 17 01 14 Disposition Nye lærere Forskningsspørgsmål

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Meningsfulde spejlinger

Meningsfulde spejlinger Meningsfulde spejlinger filosof og antropolog universitet og erhvervsliv revision og datalogi Etnografi, antropologi og filosofi etnografi: deltagerobservation, interview og observation en metode er altid

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ5

Store IT-Innovationer TØ5 Store IT-Innovationer TØ5 Plan Gennemgang af OO2 Fremlæggelser om metaforer (Tip til OO2) Chokolade?!? Status på OO2 Hvordan går det med opgaven? Opgaveformuleringen Kilder: Sammenhold de relevante artikler

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room

Appendix 14. Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting. Sketch of the room Appendix 14 Date, time, place and room: 6/10-15, 8.30, room 201, Plays and Playwriting Sketch of the room Date, time, place and class: Generel observations 1. Shared understandings (meaning, knowledge)

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Sproget som strategisk ledelsesressource

Sproget som strategisk ledelsesressource IDA konference 2014 Sproget som strategisk ledelsesressource Jørn Helder Cphbusiness Academy Programtekst Stadige forandringer og stor kompleksitet er et vilkår for såvel ledere som medarbejdere. Hvor

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

Læge patient forholdet i et etnologisk perspektiv

Læge patient forholdet i et etnologisk perspektiv Roskilde Sygehus 26/8-09 Læge patient forholdet i et etnologisk perspektiv Adjunkt, Ph.d. Astrid Jespersen Afd. for Etnologi, Københavns Universitet Dias 1 Etnologi hvad er det? Et humanistisk fag Kulturanalyser

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere