Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger"

Transkript

1 Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger Af Astrid Pernille Jespersen Ph.d.-afhandling Københavns Universitet Saxo-instituttet Etnologi 2007

2 TAKSIGELSER Tak til De fire gode og meget interessante læger, der åbnede dørene til deres konsultationer og ind til en fascinerende og overvældende verden. Min vejleder Søren Christensen for at tage imod mig meget sent i forløbet og for at give en fantastisk konstruktiv kritisk vejledning. Min bivejleder Finn Olesen, som var der på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Mine gode kolleger på Etnologi (den brune gang) en lille sluttet flok som alle skal nævnes, fordi de var der: Anders K. Munk, Morten Krogh Petersen, Kristine Holm Jensen, Ann Sofie Thorhauge, Signe Mellemgaard, Thomas Højrup, Christian Kordt Højbjerg, Søren Christensen, Hanne Jørndrup, Martin Skrydstrup, Lene Otto, Tine Damsholt, Marie Sandberg, Helene Rasmussen, Jesper Andresen. Materialitetslæsekredsen: Lene Otto, Camilla Mordhorst, Marie Riegels Melchior, Helle Leilund, Tine Damsholt og Dorthe Gert Simonsen for altid gode diskussioner. Thomas Grane, min room mate på Vandkunsten, der gjorde det sjovt at gå på arbejde og som løftede sløret for Arkæologiens mange mysterier. Stine Adrian for gode diskussioner og for en forståelse man kun har, når man selv står i samme situation. Marie Sandberg kollega og veninde. Tak for din støtte, og din hjælp, for dine skarpe og konstruktive kommentarer og for megen kaffe og chokolade og forløsende grin. Mikkel Morris for at udvirke et mindre mirakel med min forside. Min familie: Min mor og far, der altid har troet på, at jeg nok skulle klare det, men som også altid er parate med en plan B. Min søster, den sejeste læge i byen og hele hendes dejlige familie. Min kære mand, Torben Elgaard Jensen, uden dig ingen afhandling! Tak for din kærlighed og din støtte i alle livets mange facetter. Mine to søde og dejlige piger, Maria og Vera, der begge er kommet til undervejs. I gør det meget klart, hvad det bedste er. Alle jer andre, venner og kolleger, som jeg har haft gode stunder med igennem hele forløbet. i

3 ii

4 DANSK RESUMÉ Engagement i arbejdet? Konsultationsprocesser hos danske praktiserende læger Denne afhandling er en undersøgelse af begrebet engagement, som det gøres og udfoldes i konsultationerne hos danske praktiserende læger. Empirisk er afhandlingen funderet i et etnografisk feltarbejde med brug af deltagerobservationer, interviews og kildestuder. Teoretisk placerer afhandlingen sig i feltet af videnskabs- og teknologistudier, særligt Aktørnetværksteorien (ANT). I kapitel 1 præsenteres afhandlingens teoretiske udgangspunkt, ANT, der karakteriseres som en realistisk konstruktivisme. To centrale perspektiver i denne specifikke version af konstruktivismen fremhæves, nemlig det relationelle og det performative. I kapitel 2 præsenteres afhandlingens empiriske udgangspunkt: Almen medicin, almen praksis og de praktiserende læger I kapitel 3 udvikles afhandlingens forskningsspørgsmål på baggrund af en diskussion om engagement, som det fremtræder i de lægelige debatter. I kapitlet redegøres der for, at engagementet i debatterne fordeler sig på et kontinuum gående fra det purificerede til det heterogene. Der redegøres endvidere for, at debatterne henviser til, at engagement er et arbejdsredskab for lægerne, som udfoldes og gøres i praksis, og som er en del af den stadige stræben efter at skabe vellykkede konsultationer. Problemet, der optrævles i kapitlet, er imidlertid, at engagementet, som det bliver diskuteret af lægerne, ikke kan identificeres direkte i konsultationspraksisserne. Frem for at afvise engagement bliver ambitionen i stedet at udvikle analyser af konsultationer, der kan vise engagementets virke på andre måder og i andre former i praksis. I kapitel 4 fortsættes arbejdet med at udvikle afhandlingens anlytiske fokus. Gennem en diskussion af Latours We Have Never Been Modern (1993) og Mols The Body Multiple iii

5 (2002) - to væsentlige værker i ANT - bliver begreberne multiplicitet og håndtering lanceret som afhandlingens centrale teoretiske og analytiske begreber. Begreberne multiplicitet og håndtering danner dernæst baggrund for en præcisering af afhandlingens forskningsspørgsmål: På hvilken måde kan engagementets involvering i konsultationens forskellige håndteringer analyseres? Hvilke (sociomaterielle) koblinger indgår engagementet i? Hvordan gøres engagementet i praksis? Hvilket billede af engagement tegner der sig, når man analyserer begrebet som engagerende aktiviteter? I kapitel 5 introduceres det empiriske materiale, og metodologiske spørgsmål om konstruktionen af felt og refleksivitet diskuteres. Med udgangspunkt i den hollandske filosof Annemarie Mol og den amerikanske feminist Donna Haraway bestemmes afhandlingens metodiske position som praksiografisk og situeret. Konsultationen bestemmes som afhandlingens felt, ikke i en klassisk forstand, men som en tilblivende begivenhed gennem koblingerne mellem læge, patient, teknologi, sygdom, deltagerobservation, interviews, transkribering, litteratur og forskerens/etnologens situering og refleksivitet. I kapitel 6 introduceres de analytiske snit - tid, følelser og autoritet - gennem en beskrivelse og diskussion af en enkelt konsultation. I kapitlerne 7-9 udfoldes afhandlingens analyser. Begreberne: det sociomaterielle, håndtering, multiplicitet og en kontinuert vekselvirkning er centrale teoretiske pointer, der udfoldes og udvikles i de tre analytiske kapitler om hhv. tid, følelser og autoritet. I kapitlet om tid (kap. 7) vises, hvordan tiden håndteres gennem tidsbookingsystemer og procedurer, og hvordan der findes en stadig ambivalens omkring forsøg på at udskille og udskyde og planlægge fremtidige tider. Ved at gå ind i tiden viser kapitlet, at håndteringen af tid er en vigtig multipel ressource i almen praksis, som ikke blot er en immateriel matrix, men fremtræder i forskellige sociomaterielle versioner. Et andet vigtigt tidsbegreb i almen praksis, nemlig kontinuiteten, danner udgangspunkt for analysen af følelser (kap. 8). Kontinuiteten i praksis beskrives som en midlertidig afslutning og en delvis fortsættelse, fremfor som et lineært forløb, og kapitlet viser, at denne tidslige vekselvirkning i høj grad er afhængig af håndteringen af følelser i konsultationen. I analysen peges der endvidere på, at håndteringen af følelser sker i en flerhed af sociomaterielle iv

6 processer, hvor de følgende tre: Følelseskoreografi, de legitimt perifere følelser og endelig sorteringen af følelser undersøges nærmere. Analyserne i kapitel 8 viser igen, at det materielle, f.eks. teknologi og de fysiske undersøgelser, spiller en central rolle i skabelsen og håndteringen af følelser. De ovenstående tre begreber fanger således centrale måder, hvorpå følelser indgår, skabes og virker i konsultationen, samtidig med at de beskriver etableringen af det gensidige forhold mellem lægen og patienten, der er så vigtig for konsultationernes vellykkethed. I kapitlet om autoritet (kap. 9) er det netop det vigtige læge-patient-forhold, der danner udgangspunkt for analyserne af autoritet i konsultationerne. Kapitlet begynder med en afsøgning af nogle af de grundfigurer, der hersker i forståelsen af autoritet som f.eks. den paternalistiske læge. I kapitlet redegøres der for, at fremfor at se en udtynding eller forsvinden af autoritet i konsultationerne er der snarere tale om en ny form for multiplicitet af autoritetsformer. Analyserne pegede på, at autoritet i den konkrete konsultation trækker på en kompleks sameksistens af autoritetsformer, og at disse former etableres gennem en autoriseringsproces, hvor både lægen og patienten gensidigt autoriseres gennem tildeling af kompetencer. Igen er en vigtig pointe, hvorledes materialiteten indgår på linje med andre fænomener i etableringen af hhv. tid, følelser og i dette kapitel autoritet. Sidste kapitel (10) er en refleksion over, hvordan afhandlingen har behandlet og udviklet engagementbegrebet. Afhandlingens centrale analytiske greb beskrives som et skifte af analytisk fokus fra et intersubjektivt læge-patient-forhold til et fokus på konsultationen som en sociomateriel begivenhed. Engagement bliver dermed ikke blot et personligt forhold men en mangfoldighed af effekter. I kapitlet diskuteres to implikationer af dette skifte: Dels at engagement dermed kan beskrives som et relationelt værdibegreb, dels at analysen af engagement derved gives mulighed for en større empirisk realisme. v

7 vi

8 ENGLISH SUMMARY Commitment at Work? Danish General Practitioners Consultation Processes This dissertation examines the concept of commitment, and how it is done and elaborated in Danish general practitioners consultation practices. Empirically, the dissertation is based on an ethnographic field study which includes the use of participant observation, interviews, and document studies. Theoretically, the dissertation is a part of Science and Technology Studies (STS), and Actor-Network Theory (ANT) in particular. Chapter 1 presents the theoretical point of departure, ANT, which is characterised as realist constructivism. Two key perspectives in this specific version of constructionism are emphasized: relationality and performativity. Chapter 2 presents the empirical point of departure: General medicine, general practice, and the general practitioners. Chapter 3 develops the research question on the basis of a discussion of how commitment appears in debates among doctors. It is argued that commitment in these debates figure on a continuum ranging from the purified to the heterogeneous. Furthermore it is argued that commitment is a tool for doctors, which is elaborated and performed in pratice and which is a part of the effort to create successful consultations. However, the chapter identifies a particular problem: The kind of commitment, which the doctors debate, cannot be readily identified in the consultation practices. Rather than rejecting commitment, the dissertation sets out to develop analyses of consultations that show the working of commitment in other ways and in other forms of practice. Chapter 4 continues the development of the analytical focus of the dissertation. A discussion of Latour s We Have Never Been Modern (1993) and Mol s The Body Multiple (2002) two seminal works in ANT - leads to a presentation of the concepts of multiplicity and handling as vii

9 the dissertation s key theoretical and analytical concepts. Following this, the concepts of multiplicity and handling are used to clarify the research questions of the dissertation: How to analyse the involvement of commitment in the various handlings that take place in consultations? In which (socio-material) connections does commitment take part? How is commitment done in practice? What image of commitment follows, when commitment is analysed as committing (or engaging) activities? Chapter 5 introduces the empirical material and considers the methodological questions of the construction of the field and reflexivity. Drawing on the Dutch philosopher Annemarie Mol and the American feminist Donna Haraway the methodological position is characterised as praxiographic and situated. The consultation is the field of the dissertation, although not in the classical sense, but in the sense of an event that emerges through the associations between doctor, patient, technology, illness, participant observation, interview, transscribtion, litterature, and the researcher s / the etnologist s reflexivity. Chapter 6 introduces the analytical cuts time, emotions, and authority through a description of a single consultation. The chapters 7 through 9 present the analyses of the dissertation. The concepts: sociomateriality, handling, multiplicity, and continual alternation are key theoretical points, which are elaborated and developed in the three analytical chapters about time, emotions and authority respectively. In the chapter on time (ch. 7) it is described how time is handled through booking systems and procedures, and how ambivalence is an enduring feature of the attempts to sort out, defer, and plan the future times. By going into time, the chapter shows that the handling of time is an important multiple ressource in general practice; rather than just being an immaterial matrix, it appears in different socio-material versions. Another crucial notion of time in general practice, continuity, is the point of departure for the analysis of emotions (ch. 8). Continuity in practice is described as a temporary ending and a partial continuation, rather than a lineary process. The chapter describes how this alternation of times to a large extent depends on the handling of emotions. Furthermore, the analysis indicates that the handling of emotions takes place in a plurality of socio-material processes, including the following three, which are explored: viii

10 Emotional choreography, legitimate peripheral emotions, and the sorting of emotions. The analyses in chapter 8 stress once more that materiality, e.g. technology and the physical examinations, play a key role in the construction and handling of emotions. The three concepts, mentioned above, grasp some crucial ways in which emotions are included, constructed and work in consultations. At the same time, the three concepts describe the mutual relationship between the doctor and patient, which is crucial to the accomplishment of a successful consultation. In the chapter on authority (ch. 9) it is precisely the crucial doctor-patient relationship, which is the point of departure for the analyses of authority in consultations. The chapter opens with an examination of some key notions that dominate the understanding of authority, such as the notion of the paternalistic doctor. It is argued that rather than a thinning out or disappearance of authority in consultations the case seems to be that a new multiplicity of forms of authority is emerging. The analyses indicate that authority in any specific consultation draws on a complex co-existence of forms of authority. These forms are established through authorizing processes, where the doctor and the patient mutually authorize through the attribution of competences. Once again, an important point is that materiality is included alongside other phenomena in the construction of time, emotions, and in this chapter: authority. The last chapter (10) is a reflection on how the dissertation has handled and developed the concept of commitment. The key analytical tactic of the dissertation is described as a shift away from analytical focus on an inter-subjective doctor-patient relationship and onto a focus on the consultation as a socio-material event. As a consequence, commitment becomes not merely a personal matter but a plurality of effects. Two implications of the analytical shift are discussed. First, that commitment can be described as a concept of relational value. And second, that the shift enables more empirical realism in the analysis of commitment. ix

11 x

12 INDHOLDSFORTEGNELSE Taksigelser... i Dansk resumé... iii English summary... vii Indholdsfortegnelse... xi Prolog...1 Kapitel 1 Introduktion...5 ANT som ontologi og samfundsteori...6 Relationer...9 Performativitet...10 ANT som realistisk konstruktivisme...12 Opsummering...12 Kapitel 2 Praktiserende læger i tabeller og tal...15 Almen medicin, almen praksis og den praktiserende læge...16 Almen praksis i tal antal læger og antal henvendelser...18 Sygesikringsloven regulering og det frie lægevalg...19 Speciallægeuddannelsen roller og kompetencer...20 Praksisformer...21 Den praktiserende læges arbejde konsultationen...22 Opsummering...24 Kapitel 3 Engagementets heterogenitet og purifikation...27 Eksempler på engagement som heterogent fænomen...30 Eksempler på engagement som purificeret fænomen...31 Engagementets dobbelthed...33 Engagement i praksis...35 Afhandlingens forskningsspørgsmål...38 Kapitel 4 Nogle teoretiske begreber og analytiske strategier på det heterogene og det purificerede...41 Latour og We Have Never Been Modern...41 Annemarie Mol og The Body Multiple...44 Performativitet /enactment / håndtering...46 Opsummering...48 Afhandlingens forskningsspørgsmål version Kapitel 5 Etnografi Praksiografi: Det analytiske design og feltarbejdet...51 Empirisk materiale og feltarbejde...52 Deltagerobservationerne og interviewene...53 Konstruktionen af feltobservationerne...53 Interviewene...55 xi

13 Indholdsfortegnelse Efterbehandling af materialet...56 Felten som performance...57 Fra multi-sited ethnography til performance...58 Refleksiviteter...61 Et praksiografisk felt...63 Konsultationen som praksiografisk felt...64 Kapitel 6 De analytiske snit: Tid, følelser og autoritet...67 Kapitel 7 Håndtering af tid...73 Historier om tid...73 Tiden indenfor og udenfor...74 Multipel og ikke-lineær tid...75 At få en tid...77 Konsultationen: En multiplicitet af tider...81 Taletid og undersøgelsestid...83 Fremtidige tider: udskydelse, kontroller og planlagte forløb...85 Opsummering og diskussion...87 Kapitel 8 Håndtering af følelser...91 Fornuft og følelse...93 Følelser relationelle og sociomaterielle...95 Følelsesarbejde...97 Følelseskoreografi Følelser som translationsproces forskydning og forandring Opsummering og diskussion Kapitel 9 Håndtering af autoritet Almen praksis et statsstyret liberalt erhverv? Fra paternalistisk læge til lyttende konsulent Autoritetsformer Autoriseringsproces Opsummering og diskussion Kapitel 10 Engagement i arbejdet Engagement i lægernes arbejde? Personlighed-engagement konfigurationen Engagement som et eksistentielt begreb Fra individualistisk til relationel værdi Et empirisk realistisk engagementbegreb Bilag Bilag Bilag Bilag Litteraturliste xii

14 PROLOG Min morfar var praktiserende læge i det sydlige Jylland i 1950 erne og 1960 erne. Min mors barndom var således præget af at vokse op i et lægehjem, og vi har altid hørt mange anekdoter om livet som læge og lægefamilie, og om de mange patienter der kom igennem min morfars lægepraksis. Der er flere historier der har sat sig, men især én har jeg i flere år været optaget af måske fordi jeg aldrig rigtig har forstået, hvad den egentlig handlede om, før nu... Som læge i en mindre provinsby i 1950 erne var fritiden særdeles sparsom. Det var åbenbart vanskeligt at få patienterne til at forstå og acceptere, at lægen også ville være hjemme sammen med sin familie. Historien, der bl.a. blev fortalt om dette var, at når min morfar ikke havde aftenvagten og derfor endelig kunne være hjemme, blev han og familien ofte alligevel forstyrret af patienter, der kom og ringede på for at snakke med lægen. Hvis der ikke blev svaret ved døren, kunne mange af patienterne finde på at åbne garagedøren for at se, om bilen stod parkeret der, og hvis de kunne se, at der var lys i huset, ville de heller ikke gå. Mine bedsteforældre udviklede så åbenbart en praksis for at håndtere denne umulige situation, hvor bilen blev parkeret et andet sted i nærheden, lyset i huset blev holdt slukket, og familien sad i mørket og så TV. Hvad handler denne historie om? Det hårde liv som praktiserende læge? De ublu krav en læge kan mødes med fra sine patienter? Den mørke bagside af lægens store involverethed? Provinslægens lod i 1950 ernes Danmark? Alt dette handler historien uden tvivl om, men der er også andet på spil. Hvad dette andet er, forstod jeg først ved at læse en historie, der ikke handler om læger og lægepraksis, men som umiddelbart handler om noget helt andet og så alligevel ikke. I artiklen Technology is Society Made Durable fortæller den franske filosof Bruno Latour en historie om hotelnøgler, hotelgæster og en hotelmanager, og om hvordan man får overtalt hotelgæster til at aflevere deres nøgler i receptionen frem for at tage dem med sig. Latours historie fortælles fra hotelmanagerens perspektiv, som ihærdigt prøver at løse problemet med, at nøglerne til værelserne har det med at forsvinde. En mulig løsning på problemet er at bede gæsterne aflevere nøglerne i receptionen inden hotellet forlades. Det virker for nogle, men ikke mange og slet ikke nok. En yderligere løsning er at sætte et skilt op over receptionen med samme anmodning 1

15 Prolog om at aflevere nøglerne. Den mundtlige og skriftlige anmodning virker på lidt flere gæster, men ikke mange nok til at hotelmanageren kan synes, at problemet er løst. Det er stadig alt for nemt for de glemsomme gæster at lade nøglen forblive i bukselommen eller tasken. Hotelmanageren allierer sig derfor med et styks tungt metalvedhæng til hver nøgle, og det virker. Sammen med den mundtlige og skriftlige anmodning får metalstykket nu hotelgæsterne til at aflevere nøglerne med glæde. Latour har flere pointer med historien om hotelmanageren og hans nøgler. Historien handler for det første om, hvordan et udsagn får virkning ved at blive uomgængeligt. I dette tilfælde ved at gøre nøglen så tung og besværlig, at hotelgæsterne hellere end gerne vil undgå at have nøglen med sig. Udsagnet så at sige lades gennem den mundtlige og skriftlige anmodning og gennem metalvedhænget og bliver dermed virksomt. Dette fører til Latours næste pointe: at virksomme udsagn er sociomaterielle. Det er kombinationen eller associeringen af ord, skrift, moralsk forpligtelse og materialitet, der får hotelmanagerens udsagn til at virke. Det bevirker også at et udsagn ikke kan stå alene, dets skæbne er i andres hænder og det være sig både mennesker og materialer. Endnu en pointe er, at udsagn altid indfiltres i praksisser. I artiklen vælger Latour at beskrive dette ved termerne program og antiprogram. Udsagnets succes afhænger af, at hotelmanagerens program (praksis) gøres stærkere end hotelgæsternes antiprogrammer (praksisser). På hvert niveau af udsagnets ladning bliver programmet stabiliseret og gjort stærkere i forhold til antiprogrammerne, hvad enten de er glemsomhed, travlhed, ligegyldighed etc. En sidste pointe fra artiklen, jeg vælger at fremhæve her, er, at den sociomaterielle ladning af udsagnet ændrer udsagnet, samtidig med at nøgler, gæster og hotelmanageren også ændres. Den mundtlige anmodning om at aflevere nøglen i receptionen er ikke det samme udsagn som koblingen mellem mundtlig, skriftlig og tung nøgle, man som gæst gladelig slipper for at bringe med sig rundt. Der er nu skabt en lighed og en forbindelse mellem ting, der før var uforbundne størrelser. Gæsten er heller ikke den samme for fra at være obsternasig eller glemsom, er gæstens program nu sammenkørt med hotelmanagerens program og det ladede udsagn og er dermed ændret. Hotelmanagerens program er ligeledes undergået en transformation, idet det specifikke problem med nøglerne er løst. Han mister nu kun et ganske lille antal nøgler, og succesen er så at sige i hus. 2

16 Prolog Latours pointer kan overføres til historien om min morfar. Hans udsagn om at have fri: Nu går jeg hjem til familien, det skilt på døren til konsultationen der henviste til den vagthavende læge, parkeringen af bilen et andet sted end i dens garage og den mørklagte familie, der for en gangs skyld havde ægtemanden og faderen hjemme, handler ligeledes om et udsagn, der lades for at blive virksomt. Det var ikke nok for min morfar at sige, nu har jeg fri, at slukke lyset i konsultationen, hente sin jakke og gå hjem. Patienternes antiprogrammer ville noget andet, de ville have fat i lægen, dvs. den læge de kendte, når de synes, det blev nødvendigt. Altså måtte min morfar, som en anden hotelmanager, i gang med at lade sit udsagn. Og igen er ladningen sociomateriel, idet den undervejs involverede både bil, lys og familie. Udsagnet blev virksomt, min morfar fik indimellem friaftener med familien, men udsagnet transformeredes undervejs. Fra at være et mundtligt udsagn om fritid blev udsagnet til en lang heterogen kæde af elementer, der i deres koblinger til kæden ligeledes ændredes. Man kan spørge om min morfars ladede udsagn blev en lige så stor succes som hotelmanagerens? Det forekommer en kende trist, at en hel familie måtte tilbringe aftenen i mørke for at holde på hinandens selskab, men det er også her, min morfars historie kan supplere Latours. At lade et udsagn, så det bliver effektfuldt, rummer både sin egen orden (succes) og sin egen uorden (ved at praksis ændrer sig uforudsigeligt). Koblingen af disse to historier illustrerer hvilken type af forklaringer jeg er på jagt efter i denne afhandling. Det, der er på spil, er en materiel semiotik, hvor blikket på historierne bliver mindre indadvendte, idet der ikke søges en forklaring på historiens kerne, men hvor blikket forskydes over på netværket og de arbejdende relationer, der udgør de praksisser, historierne fortæller om. Der er altså tale om en forskydning af blikket fra at søge en histories kerne og essens, det der rummes i den slidte frase om det det i virkeligheden handler om er.., til en erkendelse af, at virkeligheden altid er åben og koblet, at den er en sammenfiltring af sociomaterielle praksisser. 3

17 Prolog 4

18 KAPITEL 1 INTRODUKTION The two of us wrote Anti-Oedipus together. Since each of us was several, there was already quite a crowd (Deleuze & Guattari 1987). Deleuze og Guattari indleder bogen A Thousand Plateus med disse to sætninger. En fantastisk måde at indlede på for hvem vil ikke gerne starte med at sætte et smil på sine læsers læber? Bag smilet gemmer der sig dog en fundamental pointe: Enhver bog, tekst, afhandling, ja vel også enhver person og alle andre fænomener er en sammenfiltring af et utal af forbindelser. På den ene side er teksten (bogen, afhandlingen) en enhed, der starter og slutter og er rettet mod en læser og en læsning. På den anden side er teksten ikke andet end et momentant ophold af forbindelser, som et mere eller mindre stabilt knudepunkt. Teksten får både sin form og sit indhold gennem de forbindelser, den skaber. Hos Deleuze og Guattari er dette en generel ontologisk antagelse. Det er sådan verden er, og det er sådan, den skal tænkes. Denne afhandling deler denne antagelse. Praktiserende læger, konsultationer, sygdomme, feltobservationer, teoretiske tekster og tanker, medicinske instrumenter er et lille udvalg af fænomener, der i denne tekst forbindes, og det vil være gennem disse forbindelser, at denne tekst bidrager med nye meninger til de enkelte fænomener. Afhandlingen er en sammentænkning af to anliggender, som jeg har interesseret mig for igennem længere tid. Det ene anliggende angår sundhedsfaglige og sundhedspolitiske spørgsmål. Det interesserer mig, hvordan vores sundhedsvæsen og vores sygdoms- og sundhedsopfattelse med dets mangfoldige praksisser konstrueres og fungerer. I afhandlingen har jeg rettet fokus mod de praktiserende læger og på deres primære arbejdsorganisering, nemlig konsultationen. Det andet anliggende angår den verdensanskuelse, som jeg allerede har introduceret gennem Deleuze og Guattari. At betragte verden som en bevægelse af forbindelser og brud og af midlertidige knudepunkter er for mig at se meget præcise metaforer til at beskrive, hvordan fænomener som syg- 5

19 Introduktion dom, konsultationer, diagnoser mm. skabes og får (betydningsfulde) virkning(er). At få de to anliggender til at arbejde bedst muligt sammen er dermed en hovedambition. Én måde, at få de to anliggender til at arbejde sammen, er at få operationaliseret Deleuze og Guattaris antagelser om forbindelser og knudepunkter. Aktør-netværksteorien 1 (ANT) tilbyder en sådan operationalisering, idet teorien med god ret kan betragtes som en empirisk, pragmatisk udvikling af de tanker, man finder hos Deleuze og Guattari. I resten af denne introduktion vil jeg derfor gennemgå centrale temaer i aktør-netværksteorien for derigennem at udvikle denne afhandlings teoretiske position og introducere dens analytiske begreber. ANT som ontologi og samfundsteori ANT er en mangfoldig og kompleks teoretisk retning, der bevæger sig tværs igennem en lang række fagområder og discipliner, såsom videnskabsstudier, studier af organisationer og markeder, teknologistudier, kulturstudier, studier af sygdom, sundhed og medicin. Som sådan er den u- mulig at indfange og beskrive, idet den i de enkelte studier udvikles i nye retninger og tager farve af den empiriske sammenhæng, den indgår i. I denne sammenhæng er der dog to betegnelser for ANT, som dækker min brug af den. ANT giver mening for mig ved at være en netværkslignende ontologi og en samfundsteori (jf. Latour 1996 og 2005, Law 1999a og 1999b). At betegne ANT som en netværkslignende ontologi peger direkte tilbage til Deleuze og Guattari, som indledte denne introduktion. Deres udsagn var, at verden består af forbindelser og knudepunkter af varierende styrke og stabilitet, og man kunne supplere dette udsagn ved at hævde, at verden i kraft af knudepunkterne og forbindelserne opfører sig netværkslignende. At hævde, at verden opfører sig på en bestemt måde, er det, man kalder et ontologisk udsagn. Netværksontologien bliver af ANT formuleret meget åbent. Der er ingen forhåndsantagelser om stabiliteten, størrelsen eller typer af forbindelser i netværket (Elgaard Jensen 2003). Den konkrete opgave, ANT stiller sig selv, er at udvikle en måde til at følge og beskrive dette netværksagtige: 1 Der er tale om den aktør-netværksteori, som især den franske filosof Bruno Latour, den franske ingeniør Michel Callon og den engelske sociolog John Law har formuleret, se f.eks. Latour & Woolgar 1979, Latour 1987, Callon 1986, Law 1992, Law 1994, som alle er tekster, der udvikler og etablerer den klassiske ANT. Se også Callon & Law 1997, Latour 1999 og 2005, Law 1999a, 1999b, Disse tekster er eksempler på en karakteristisk, kritisk selvrefleksion, der har videreudviklet ANT (denne fase bliver ofte kaldt post-ant). 6

20 Introduktion Forbindelserne, knudepunkterne, styrkerne, svaghederne, transformationerne og bruddene. ANTs analyser forklares af Bruno Latour som netværksopsporende aktiviteter, og han fortsætter: Intet net eksisterer uafhængigt af den faktiske handling, som opsporer det, og ingen opsporing udføres af en aktør uden for nettet. Et netværk er ikke en ting, men den registrerede bevægelse af ting (Latour 1996: 61). Netværket er aktivitet og bevægelse og er således uden et hierarki. Visse steder i ANT-litteraturen formuleres dette som et princip om symmetri (Latour 1987, 1996), og denne symmetri kan f.eks. ses afspejlet i ANT-navnets sammenstilling af på den ene side aktør-termen og på den anden side netværks-termen. Termerne aktør og netværk blev oprindeligt sammenstillet i aktør-netværksteorien som et bevidst oxymoron 2 i en kritik af sociologiens distinktion mellem aktør og struktur og af den konstante søgen efter faste udgangspunkter (Law 1999a). Sammenstillingen skulle først og fremmest pege på forbindelserne mellem aktørerne og strukturerne i den forstand, at aktører alene bliver aktører i kraft af de relationer, de indgår i i strukturerne, og at strukturerne kun er strukturer i den forstand, at de peger på relationerne imellem aktørerne. Dernæst rummer sammenstillingen den pointe, at der ikke er et naturgivent udgangspunkt, dvs. at der ikke er et naturligt centrum, hvorfra alt emmergerer. Netværket tænkes som et net af forbindelser, der strømmer i alle retninger og er som sådan en aktiv bevægelse og ikke en fastfrossen struktur. Aktøren er en samling af disse forbindelser og opnår derigennem status og egenskaber. Aktøren kan derfor beskrives som knudepunkter for netværkets forbindelseslinier. For at blive aktør sker der altså en tilskrivning i net- 2 Sammenstillingen af aktør og struktur er selvmodsigende i den forstand, at i en klassisk sociologiske tænkning har man enten hævdet, at handling kommer fra aktøren eller det modsatte, at handling kommer fra strukturen. Som en konsekvens af dette blev det enten aktøren, der var sociologiens udgangspunkt, og det center hvorfra handling genereredes, eller også blev denne center-status tilskrevet strukturen. ANTs oxymoron er derfor et bevidst opgør med denne sociologiske tankegang. Det er på ingen måde første gang i sociologiens historie, at man har forsøgt at ophæve dikotomien mellem aktør og struktur. Andre væsentlige teorier, der ligeledes forsøger at overskride skellet, er f.eks. Giddens strukturations teori (1984) og Bourdieus generative sociologi (1972). ANT adskiller sig på flere punkter fra både Giddens og Bourdieu. Først og fremmest er der en markant forskel i udgangspunkt: Både Giddens og Bourdieu fastholder en a priorisk forskel mellem aktør og struktur og sætter deres forsøg på overskridelse ind i forholdet / relationen mellem aktøren og strukturen. ANT derimod tager afsæt i, at der ikke er en a priorisk forskel; forskellene er ikke etableret på forhånd, men er effekter og resultater af arbejdet i netværket. 7

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Agenda - intro Teknologiens politik Teknologistudier natur og baggrund Aktør-netværksteori Dørens sociologi Scriptmetaforen Diskussion - kritik og implikationer

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER WORKSHOP EN UNDERSØGELSE AF KØNSKONSTRUKTIONER I NATURFAGENE PÅ MELLEMTRINNET 1 Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Ledelse og kompleksitet Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Gert G. Nygaard lærereksamen 1979 skoleleder 1995, herefter højskolelærer/ - forstander, efterskolelærer/-forstander cand. mag.

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Opsummering: faglige forudsætninger, læringsmål og kursets struktur Faglige forudsætninger på kurset (fra kursuskataloget) Faglige forudsætninger:

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere