ÅRSRAPPORT CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 32 77 66 55"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr

2 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 13 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse 18 5-års oversigt 19 Noter 21 Erklæringer Ledelsespåtegning 58 Den uafhængige revisors erklæringer 59

3 Selskabsoplysninger Saxo Privatbank A/S Philip Heymans Allé Hellerup CVR-nr.: Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Juridisk chef Bjørn Krog Andersen - Formand Direktør Claus Nielsen Director Peter Winther Schrøder Direktør Leif Dambo Jensen Direktion Adm. direktør Peter Andreasen Direktør Kim Voss Direktør Henrik Gregersen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Revisionsudvalg Revisionsudvalget udgøres af den samlede bestyrelse. Formand for revisionsudvalget er Juridisk chef Bjørn Krog Andersen. Godkendt på selskabets generalforsamling den 26. marts 2014 Dirigent Årsrapport

4 4 Saxo Privatbank A/S er en finansiel virksomhed, der driver pengeinstitutvirksomhed jf. Lov om finansiel virksomhed 1. Bankens kunder er dækket af Indskydergarantifonden og banken er underlagt løbende kontrol fra Finanstilsynet. Banken tilbyder ud over almindelige bankforretninger og kapitalforvaltning sine kunder adgang til værdipapirhandelssystemer, hvorfra kunderne kan handle med værdipapirer på børser i Norden, flere europæiske lande og i USA. Ovenstående ydelser og tjenester markedsføres i Danmark over for både private og virksomheder såvel finansielle som ikke-finansielle. For private i Danmark tilbydes både adgang til handel for pensionsmidler og frie midler. I tilknytning hertil tilbydes udlån mod sikkerhed i depot hos banken. Derudover tilbydes kunder i hele Norden adgang til Saxo Banks handelsplatform, hvorpå der kan handles aktier, virksomhedsobligationer, ETF er, CFD er, futures/optioner og FX og til Saxo Treasurer, som giver virksomheder mulighed for at modtage og afgive betalinger i fremmed valuta. Saxo Privatbank A/S

5 Ledelsesberetning Kort om Saxo Privatbank A/S Saxo Privatbank har i 2013 stillet skarpt på serviceringen af den formuende og økonomisk bedre stillet kunde. Bankens fokus er på transparens og uafhængighed. Transparens i form af produkter der er til at forstå, prissætning der er gennemskuelig og tydeliggørelse af bankens rolle i forhold til rådgivning og investeringsløsninger. Uafhængighed i forhold til udvalg af produkter og løsninger. Rådgivningen tager udgangspunkt i den produktpalette, som banken søsatte i 2012, til understøttelse af privatkunder, det være sig i form af bankens avancerede investeringsløsninger eller som en del af en 360 graders rådgivning, der er blevet modtaget med tilfredshed af bankens kunder. Banken har også i 2013 oplevet en pæn kundetilgang, samt udlånsvækst trods forsatte lave konjunkturer. Under overskriften UAFHÆNGIG- HED & TRANSPARENS KOMMER TIL FYN åbnede Saxo Privatbank i november 2013 i Odense. Afdelingen i Odense servicerer hele det fynske område med fokus på investering, men tilbyder som en full service bank naturligvis også boligfinansiering, pensionsrådgivning og understøttelse af den daglige økonomi. Efter få måneder kan vi allerede nu konstatere, at afdelingen er kommet godt fra start. Banken har fortsat fokus på rationalisering, effektivisering og udvikling af automatiserede løsninger. I Saxo Privatbank arbejdes målrettet på at udnytte digitalisering til at skabe avancerede og samtidig enkle løsninger, der understøtter bankens kunder i selv at kunne tage kontrol over deres økonomi. Bankens seneste produkt er Saxo- Investor, som er diskretionær forvaltning direkte på kundens konto. Produktet giver kunderne mulighed for selv at styre deres investeringer og risiko ved balanceret placeringer i investeringsforeninger eller ETF er, og viser, at kunderne i høj grad efterspørger uafhængighed, transparens og indflydelse på egne investeringer. Banken har i 2013 oplevet en klar positiv udvikling i antallet af kunder og forretningsvolumen, som er en konsekvens af rådgivning der understøttes af systemer, som giver overblik og mulighed for at træffe uafhængige beslutninger. Den positive udvikling er fortsat i 2014 og gælder både i forhold til pension og investering. Særlige begivenheder Serviceaftalen som Saxo Privatbank A/S indgik pr. 1. juli 2012 med Saxo Bank A/S om servicering af deres danske kunder, blev pr. 1. januar 2013 udvidet til at omfatte serviceringen af alle nordiske kunder. Tilfredsstillende resultat Saxo Privatbank har i 2013 realiseret et overskud på 18,5 mio. kr. efter skat, mod et underskud på 110,1 mio. kr. i Årsrapporten for 2013 viser, at banken har realiseret en positiv basisindtjening 1) på 14,3 mio. kr. hvilket ledelsen finder tilfredsstillende. De omfattende omstruktureringer og tiltag til effektiviseringer der blev foretaget i 2012, har i 2013 haft positiv indvirkning på resultatet. Banken besluttede i oktober 2013 at udfase væsentlige dele af de nuværende front- og backoffice systemer. Dette har isoleret set resulteret i højere administrationsomkostninger og afskrivninger i 4. kvartal, hvilket har påvirket resultatet for 2013 negativt. Bankens fokus på forretningen, har medført fremgang i indtjeningen samtidigt med et væsentligt fald i administrationsomkostningerne, desuagtet beslutningen om udfasning af eksisterende infrastruktur og deraf øgede omkostninger i 4. kvartal. Nedskrivningerne på udlån og tilgodehavende m.v. har været faldende siden 2010, og nedskrivningerne er nu på et acceptabelt niveau. Bankens udlånsportefølje er, på trods af den svage samfundsøkonomiske udvikling, forsat stigende. Udlånsstigningen afspejler en fortsat positiv kundetilgang og voksende forretningsomfang. Udlånsstigningen følges af en stigning i de stillede sikkerheder, hvilket til dels er en konsekvens af bankens kreditkultur og fokus på sikkerhedsstillelse ved udlån. Banken vurderer, at udlånsporteføljen har en god bonitet og forventer nedskrivninger på niveau med 2013 i de kommende år. Kommentarer til regnskabet for 2013 Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Netto rente- og gebyrindtægter udgør 233,4 mio. kr. i 2013 mod 175,3 mio. kr. i 2012, svarende til en stigning på 33,1 %. Renteindtægter udgør 121,9 mio. kr. i 2013 mod 140,5 mio. kr. i De lavere renteindtægter kan tilskrives et lavere renteafkast af bankens overskudslikviditet, som følge af en mindre obligationsbe- 1) Basisindtjeningen er opgjort som resultatet før skat, ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og hensættelser på udlån og tilgodehavender m.v. og resultat af tilknyttede virksomheder. Årsrapport

6 6 holdning og faldende obligationsrenter. Banken har i 2013 oplevet både kundetilgang og udlånsvækst. Udlånet var ved udgangen af ,9 % højere end ved udgangen af Renteudgifterne udgør 44,2 mio. kr. i 2013 mod 71,1 mio. kr. i De lavere renteudgifter kan tilskrives lavere renteudgifter til efterstillet kapital, som følge af lavere markedsrente, samt udgiftsført step up i 2012, og renteudgifter til udstedte obligationer, der er indfriet i løbet af Netto gebyr- og provisionsindtægter udgør 154,1 mio. kr. i 2013 mod 105,5 mio. kr. i Stigningen i gebyrindtægter afspejler en større handelsaktivitet i 2013, hvilket ligeledes har medført et større bidrag fra bankens aftale om servicering af Saxo Banks nordiske kunder. Kursreguleringer Kursreguleringer udgjorde i 2013 en gevinst på 5,2 mio. kr. mod et tab på 12,3 mio. kr. i Resultatet består af et kurstab på 0,9 mio. kr. på obligationer, der til dels skal ses sammen med bankens faldende renteindtægter af obligationer, hvilket er en konsekvens af bankens investeringsprofil med køb af realkreditobligationer med variabel rente, samt lav renterisiko. Hertil kommer en kursgevinst på 1,7 mio. kr. på aktier. Kursreguleringen af valuta og finansielle instrumenter, primært fra kundernes handelsaktivitet, udgør en gevinst på 4,4 mio. kr. I 2010 blev bankens hold-til-udløb obligationer omklassificeret, hvorefter disse måles til dagsværdi. Den urealiserede værdiændring af denne beholdning er indregnet i egenkapitalen. Den akkumulerede kursregulering indregnet i egenkapitalen udgør ultimo ,2 mio. kr. Der henvises til omtalen under anvendt regnskabspraksis. Omkostninger De samlede omkostninger inklusive af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver udgør i alt 222,9 mio. kr. mod 239,0 mio. kr. i Faldet kan henføres til besparelse i administrationsomkostninger, som følge af processen der blev iværksat i 2012 om effektivisering af forretningen. Udgifter til personale og administration udgør 192,9 mio. kr. i Udgifter til personale er reduceret med 4,3 mio. kr. og udgør 112,0 Indlån og udlån, mio. kr Indlån Udlån

7 mio. kr. i Reduktionen kan henføres til at 2012 var påvirket af større fratrædelsesomkostninger. Administrationsomkostningerne er reduceret med 17,7 mio. kr. og udgør 80,8 mio. kr. i Reduktionen kan henføres til, at omkostningerne i 2012 var påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med restruktureringer, hvilket i 2013 især har reduceret omkostninger til drift af bankens handelssystemer, herunder omkostninger til markedsinformationer, softwarelicenser, samt tilsvarende ydelser. Resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultatet af kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgør minus 3,3 mio. kr. mod 2,1 kr. i Det negative resultat fremkommer hovedsageligt som en følge af Balance, mio. kr nedskrivninger og negative værdireguleringer på ejendomsdatterselskabets ejendomsportefølje. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender udgør 16,2 mio. kr. i 2013 mod 30,1 mio. kr. i Bankens styrkede kreditkultur har, på trods af fortsatte stigende udlån, medført at nedskrivninger også i år er lavere end de tidligere år. Årets nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier svarer til 0,7 % af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Bankens akkumulerede nedskrivninger og hensættelser udgør 93,2 mio. kr., svarende til 4,3 % af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger og hensættelser. Årets resultat Året 2013 viser et resultat før skat på 0,0 mio. kr. i 2013 mod minus 106,6 mio. kr. i Efter skat blev årets resultat på 18,5 mio. kr. mod minus 110,1 mio. kr. i Set i lyset af de seneste års negative resultater og den fortsat svage konjunkturudvikling finder ledelsen resultatet tilfredsstillende. Bankens målsætning om en positiv basisindtjening er nået og banken forventer fortsat fremgang, både i forhold til basisindtjeningen og til resultaterne før og efter skat. Årets resultat overføres til overført underskud under egenkapitalen. Balancen Den samlede balancesum udgjorde ultimo ,9 mio. kr. mod 3.656,3 mio. kr. i Stigningen relateres primært til udlånsbalancen, der er steget med 129,1 mio. kr. Udlån udgør 1.766,9 mio. kr. ultimo 2013 mod 1.637,8 mio. kr. ultimo 2012, svarende til en stigning på 7,9 %, hvilket banken finder tilfredsstillende, taget konjunkturerne i betragtning. Indlån udgør 3.142,5 mio. kr. ultimo 2013 mod 2.912,1 mio. kr. ultimo 2012, hvilket svarer til en stigning på 230,4 mio. kr. eller ligeledes 7,9 %. Bankens obligationsbeholdning udgør 1.119,2 mio. kr. mod 1.107,7 mio. kr. ultimo Hovedparten af obligationsbeholdningen er placeret i realkreditobligationer. Banken ønsker en meget begrænset renterisiko, og har som konsekvens

8 8 heraf, valgt placering i værdipapirer med variabel rente og begrænset løbetid. Usikkerhed ved indregning og måling Udarbejdelse af årsrapporten forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser. Disse skøn og vurderinger foretages af ledelsen i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige og realistiske. Områder, hvor der især foretages regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som har væsentlig indvirkning på årsregnskabet, er: Nedskrivninger af udlån og tilgodehavender m.v. Måling af ejendomme Måling af værdipapirer Måling af udskudte skatteaktiver Forpligtelse overfor Indskydergarantifonden Der henvises i øvrigt til note 1. Solvens og kapitalforhold Opgørelsen af det individuelle solvensbehov for Saxo Privatbank A/S sker med udgangspunkt i kapitaldækningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 16. december 2011), bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital (bekendtgørelse nr. 915 af 12. september 2012) og lov om finansiel virksomhed, samt Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter af 7. februar modellen, samt Finanstilsynets Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 - Krav til kapital efter 8+ metoden. Bankens vægtede poster udregnes på baggrund af standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt, er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Basiskapitalen efter fradrag udgør 343,0 mio. kr., som i forhold til de samlede risikovægtede poster på 2.329,3 mio. kr. giver en solvens på 14,7 %, hvilket er væsentligt over lovgivningens mindste kapitalkrav på 8 %. Bankens individuelle solvensbehov er opgjort til 263,2 mio. kr. svarende til en individuel solvensprocent på 11,3 %. Dermed er der en solvensoverdækning på 79,8 mio. kr., svarende til 3,4 procentpoint. For at sikre banken en tilfredsstillende overdækning efter implementeringen af kapitaldækningsreglerne i CRDIV, har bankens moderselskab Saxo Bank indskudt 50 mio. kr. i yderligere kapital. Kapital blev indbetalt i marts Ved overgangen til CRDIV vil bankens basiskapital blive reduceret med ca. 35 mio. kr., hvilket opvejes af det i 2014 gennemførte kapitalindskud. Banken forventer ikke væsentlige ændringer i de risikovægtede aktiver, som følge af CRDIV. Ledelsen vurderer herefter, at banken har den nødvendige kapitalmæssige overdækning. Banken skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger vedr. risikoeksponeringer og kapital. Disse oplysninger offentliggøres på bankens hjemmeside Begivenheder efter regnskabsårets udgang Der er fra 31. december 2013 og frem til regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke indtruffet begivenheder, bortset fra ovenfor beskrevne kapitalindskud, som har væsentlig indflydelse på bankens indtjening og økonomiske stilling. Forventninger til 2014 Dansk økonomi har været præget af stilstand de seneste år. På trods af en gradvis bedring af arbejdsmarkedet har forbrugerne været tilbageholdende, og prioriteret øget opsparing frem for forbrug og låntagning. Dette har været tydeligst i den danske detailomsætning, der nu er faldet gennem flere år. Flere faktorer peger dog mod en stærkere udvikling i 2014, ikke mindst stigende forbrugertillid, lavere arbejdsløshed, stigende reallønninger, samt et boligmarked der generelt set er i bedring. Det er bankens forventning, at der bliver tale om et ganske moderat opsving. Banken forventer på trods af den moderate udvikling i økonomien, at kunne fortsætte den positive udvikling i udlånet til både privat- og erhvervskunder samt i kapital under forvaltning. Banken vil fortsat søge at optimere og effektivisere driften ved samarbejde med selskaber indenfor Saxo Bank koncernen. Banken vil i 2014 udfase væsentlige dele af de nuværende front- og back-officesystemer. Dette påvirker driften i 2014 negativt og vil i 2015 og fremefter resultere i årlige besparelser i størrelsesordenen 20 mio. kr. Den positive udvikling i kundeantal Saxo Privatbank A/S

9 og forretningsomfang som banken har oplevet siden 2012, kombineret med besparelserne fra de gennemførte restruktureringer og bankens åbning af ny filial i Odense, betyder at ledelsen forventer fortsat vækst og positiv drift i En eventuel realisering af bankens beholdning af tidligere hold-til-udløb obligationer vil dog påvirke det samlede driftsresultat for 2014 negativt. Ved udgangen af 2013 har banken værdireguleret 22,2 mio. kr. direkte over egenkapitalen. Fordi beholdningens værdi er reguleret over totalindkomstopgørelsen, vil egenkapitalen, og dermed bankens solvenssituation, ikke blive påvirket af en realisering. Risikofaktorer og risikostyring Saxo Privatbank har som mål at kortlægge samtlige væsentlige risici, der knytter sig til driften af banken. De væsentligste risikotyper i forbindelse med driften af et pengeinstitut som Saxo Privatbank er kreditrisikoen på bankens udlån, samt markedsrisikoen på bankens egenbeholdning af værdipapirer. Banken kan påvirke og styre den økonomiske udvikling på visse områder, mens udviklingen på andre områder er underlagt faktorer, som er uden for bankens kontrol og påvirkningsmuligheder. Saxo Privatbank udvikler løbende sine værktøjer til identifikation, og styring, af de risici, som påvirker virksomheden. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring, og modtager månedligt rapportering om udvikling i risici under de tildelte risikorammer. Den daglige styring af risici foretages af kreditafdelingen, risikoafdelingen og økonomifunktionen. Afdækningsstrategier fastlægges i samarbejde med direktionen, mens der foretages uafhængig kontrol af bankens risikofunktion og økonomiafdeling, der også udarbejder rapporteringer til bestyrelsen. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for tab på tilgodehavender som følge af, at kunder ikke opfylder deres forpligtelser på lån, kreditter og garantier, herunder at eventuelle modtagne sikkerheder ikke er tilstrækkelige til at dække forpligtelserne. Saxo Privatbanks kreditrisici styres med udgangspunkt i bankens kreditpolitik, der skal sikre, at der sker en afbalancering mellem indtjening og risiko samt at risikotagning altid er forud kalkuleret. Bankens primære kundegrupper er privatkunder, holdingselskaber, samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Det er ledelsens vurdering, at banken har en fornuftig fordeling mellem privatkunder og erhvervskunder. Samtidig er der en stor branchemæssig spredning på udlån til erhvervskunder. Ultimo 2013 var 36,1 % af bankens samlede udlån og garantier ydet til erhvervskunder og 63,9 % til private kunder. Banken er kun i ubetydeligt omfang engageret i lån eller pantebreve til ejendomsspekulation, og kun 2,3 % af bankens samlede udlån og garantier er rettet mod landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri, som fortsat er hårdt ramt af konjunkturerne. Bankens kreditpolitik indeholder rammer for eksponeringen mod forskellige brancher, herunder mål for hvor stor en andel, der totalt Årsrapport

10 10 må være eksponeret mod erhverv. Aktuelt er den maksimale eksponering mod en enkelt branche 9,6 % af bankens samlede udlån og garantier. Aktiekreditter tilbydes udelukkende i form af et standardprodukt, der kan anvendes enten til yderligere investeringer (gearing) eller som forbrugskredit (provenu udbetales). Kreditten gives udelukkende mod sikkerhed i form af værdipapirer i depot hos banken. Såvel investering som udbetaling kan kun ske, såfremt der er en tilstrækkelig overdækning. Aktiekreditter ydes i henhold til overordnede principper for sikkerhedsoverdækning, der er fastlagt af bestyrelsen. Der foretages dagligt overvågning af alle aktiekreditter på individuel basis. I den forbindelse opgøres udlån, samlet porteføljeværdi og samlet belåningsværdi (aktiverne multipliceret med en risikovægt). Bankens samlede nedskrivninger på udlån og hensættelser til tab på garantier har de seneste regnskabsår været påvirket af finanskrisen og den medfølgende lavkonjunktur, hvilket medførte forøgede nedskrivninger. Bankens fokus på kreditstyring har over de seneste år betydet faldende nedskrivninger og disse er nu på et acceptabelt niveau. De akkumulerede nedskrivninger og hensættelser til imødegåelse af tab på lån og garantier udgjorde ultimo ,2 mio. kr. svarende til 4,3 % af de samlede udlåns- og garantiforpligtelser. Heraf udgjorde 40,2 mio. kr. nedskrivninger på lån og kreditter, hvor der ikke længere beregnes rente og 5,2 mio. kr. udgjorde nedskrivninger på lån og kreditter med nedsat rente. Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af, at markedsværdien af bankens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i de underliggende markedskurser. Banken styrer blandt andet markedsrisici via bestyrelsens fastsatte grænser for en række risikomål, der tilsammen afdækker niveauet af de enkelte risikotyper. Markedsrisiko omfatter rente-, aktie-, obligations- og valutarisiko. Banken tager ikke aktivt positioner med markedsrisiko, som relaterer sig til valuta- eller aktierisiko, men banken vil løbende indgå i positioner med markedsrisiko som følge af kundetransaktioner og skal aktivt tilse, at disse risici løbende administreres, således at de ikke overstiger, de af bestyrelsen, fastsatte rammer. Renterisiko Banken har primært en renterisiko på obligationsbeholdningen. Herudover er der renterisiko på fastforrentede indlån og udlån. Bankens udlån er altovervejende baseret på en variabel rente, hvilket også er gældende for indlån og øvrige finansieringskilder. Til variabelt forrentede fordringer knytter der sig kun en beskeden renterisiko. Den samlede renterisiko var ultimo ,3 mio. kr. svarende til 1,03 % af kernekapitalen. Større udsving i markedsrenterne kan påvirke sektoren generelt og dermed også Saxo Privatbank. Det generelle renteniveau har bl.a. indflydelse på rentemarginalen og dermed også indtjeningsmulighederne. Endvidere er risikoen for tab på kunder større ved et højere renteniveau. Aktie- og obligationsrisiko Aktierisiko er et udtryk for risikoen for tab som følge af kursændringer på aktiemarkedet. Bankens beholdning af aktier mv. udgør ultimo ,7 mio. kr. Beholdningen består primært af unoterede aktier i en række sektorselskaber (strategiske samarbejdspartnere i sektoren), værdien heraf udgør 40,6 mio. kr. Banken har herudover en mindre beholdning af børsnoterede aktier, investeringsbeviser samt andre unoterede aktier. Herudover besidder banken kapitalandele i bankens ejendomsdatterselskab Ejendomsselskabet SPB ApS og bankens investeringsselskab Saxo Privatbank Investeringsselskab A/S. Saxo Privatbank A/S

11 Bankens beholdning af obligationer til dagsværdi udgjorde ultimo ,2 mio. kr. Beholdningen består primært af børsnoterede realkreditobligationer. Banken har en mindre beholdning af obligationer, som banken betragter som illikvide, hvorfor der til opgørelse af dagsværdi er indhentet oplysninger til beregning af en skønnet dagsværdi. Værdien heraf udgør 2,8 mio. kr. Til afdækning af den samlede usikkerhed er der hensat kapital i forbindelse med opgørelse af det individuelle solvensbehov. Valutarisiko Valutakursrisikoen er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurser. Det er bankens politik ikke at påtage sig væsentlige risici på valutamarkedet for egen regning, hvorfor risici på fordringer i fremmed valuta som hovedregel er afdækket. Banken tilbyder handel med værdipapirer gennem en multi-currency platform, der muliggør handel i værdipapirer noteret i DKK, SEK, NOK, EUR og USD. I den forbindelse tilbyder banken, at kunderne kan vælge at have såvel lange som korte positioner. Bankens maksimale nettovalutapositioner per valuta er fastlagt af bestyrelsen. Der foretages dagligt afstemning af alle valutakonti og den samlede valutaposition afdækkes løbende igennem dagen. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af, at det eksisterende likviditetsberedskab ikke er tilstrækkeligt til at finansiere den daglige drift og forventede vækst. Ledelsen vurderer, at bankens likviditetsberedskab er tilstrækkeligt. Lovgivningen stiller krav om, at et pengeinstitut til enhver tid skal have en likviditet, der mindst udgør 15 % af de gældsforpligtelser, som skal betales på anfordring eller med kortere varsel end 1 måned, og desuden mindst udgøre 10 % af de reducerede udlåns- og garantiforpligtelser. Banken havde ultimo 2013 en likviditetsmæssig overdækning på 344,3 % i forhold til lovgivningens krav. Banken foretager løbende stresstests af likviditeten, og det er bankens målsætning at opretholde et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at kunne modstå et stress-scenarie, hvor en bredere del af bankens finansiering ikke kan refinansieres. Ejendomsrisiko Ejendomsrisiko er risikoen for tab som følge af prisændringer på bankens ejendomsbesiddelser. Bankens ejendomsbesiddelser, som består af domicilejendomme for banken til en værdi af 6,5 mio. kr. og investeringsejendomme til en værdi af 0,3 mio. kr., er i overensstemmelse med lovgivningens krav værdiansat til dagsværdien beregnet på grundlag af en afkastbaseret model. F.s.v. angår bankens datterselskab Ejendomsselskabet SPB ApS har selskabet domicilejendomme til en værdi af 35,1 mio. kr. og investeringsejendomme til en værdi af 3,9 mio. kr., som alle er belånt via en kredit i banken. Banken har ved fastsættelsen af afkastkravet taget højde for ejendommenes individuelle forhold. Operationel risiko Banken har en mindre organisation, og direkte afledt deraf, er der en vis afhængighed af enkeltpersoner. Banken er opmærksom på den heraf forbundne risiko, og forsøger til stadighed at imødegå denne ved at sikre, at alle væsentlige processer er skriftligt dokumenteret, at der finder en struktureret og løbende opdatering af disse sted, og at der i videst muligt omfang under hensyntagen til kravene om adskillelse af funktioner er minimum to personer, der har de fornødne kundskaber og den nødvendige indsigt, til at kunne varetage opgaverne. Ressourceoverlap er dog ikke muligt på alle områder, og banken har valgt på enkelte områder at gøre brug af eksterne ressourcer. Banken er omfattet af intern revision i Saxo Bank koncernen. Derudover søger banken gennem interne seminarer og træningsprogrammer at sikre, at alle medarbejdere har tilstrækkeligt kendskab til gældende finansiel lovgivning, hvidvaskningsregler, spekulationsregler, fortrolighed og begrænsninger i anvendelsen af intern viden med videre. Det er bankens opfattelse, at den besidder et tilfredsstillende kontrolniveau. Bankens værdipapirhandelsplatform er baseret på at give kunderne mulighed for selv at indlægge ordrer i bankens systemer, hvorefter disse automatisk videresendes til aktiemarkederne og eksekveres. Transaktionerne modtages retur i bankens systemer, og ændringerne af kundernes positioner opdateres i handelssystemet og bliver, i realtid, synlige for kunderne. Banken er derfor afhængig af velfungerende IT systemer. Eventuelt Årsrapport

12 12 længerevarende nedbrud af bankens IT systemer vil påvirke driften væsentligt. Banken fokuserer derfor på et tilfredsstillende IT beredskab for at sikre at nødplaner eksisterer for alle tænkelige scenarier, der sikrer, at alle relevante personer er klar over deres ansvar og opgaver i et eventuelt nøddriftsscenarie. Beredskabet består af: Skriftlige nøddriftsplaner inklusive manuelle rutiner for fortsættelse af virksomheden uden den normale IT understøttelse Skriftlige beskrivelser af IT systemer og drift Nøddriftscenter med backup af hardware Testning og træning af ovenstående Filial i Sverige Ved overtagelsen af aktiviteterne fra Saxo E*bank overtog banken ligeledes Saxo E*banks svenske filial. Filialen understøttede alene aktiviteterne på bankens værdipapirhandelsplatform. Ved udgangen af 2013 er alle kunderne i den svenske filial afhændet eller overført til de danske aktiviteter, og al aktivitet i den svenske filial er lukket ned. Tilsynsdiamanten Det danske finanstilsyn har fastsat fem parametre med hver sin grænseværdi benævnt Tilsynsdiamanten til vurdering af pengeinstitutters styrke og risikoeksponering. Tilsammen skal de fem parametre give et billede af, om de danske pengeinstitutter drives med fornuftig risiko, og om pengeinstituttet er finansielt robust. Saxo Privatbank er ved udgangen af 2013 inden for samtlige grænseværdier. Lønpolitik Banken har udarbejdet en lønpolitik, som skal sikre en sund og effektiv risikostyring. Løn bruges som et aktivt redskab i bankens strategiske ledelse og honorerer medarbejdernes kvalifikationer og funktioner. Lønpolitikken kan findes på bankens hjemmeside Som en del af Saxo Bank koncernen har banken fokus på at sikre de bedste kompetencer uanset køn / etnicitet / nationalitet og Saxo Bank koncernen anerkender de forretningsmæssige fordele ved mangfoldighed i medarbejderstaben, herunder at kompetente medarbejdere, medvirker til at fastholde medarbejderstaben, sikre forskellige perspektiver og ideer, og den bedste udnyttelse at de tilgængelige ressourcer. Banken er omfattet af koncernens måltal og politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelsen og har således undladt at udarbejde egen politik og måltal. Summen af store engagementer Grænse < 125 % Saxo Privatbank = 91,83 % Udlånsvækst Grænse < 20 % Saxo Privatbank = 7,88 % Stabil funding Grænse < 1 Saxo Privatbank = 0,48 Ejendomseksponering Grænse < 25 % Saxo Privatbank = 8,5 % Likviditetsoverdækning Grænse > 50 % Saxo Privatbank = 344,31 % Saxo Privatbank A/S

13 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S Bestyrelse Bjørn Krog Andersen Head of Legal and Compliance i Saxo Bank A/S Formand for bestyrelsen i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2011 Ledelseshverv i Saxo Bank koncernen: BBestyrelsesformand i Saxo Jet A/S Bestyrelsesformand i Saxo Soft A/S Bestyrelsesformand i Saxo Properties A/S - (Udtrådt 2013) Bestyrelsesformand i Saxo Treasury A/S Bestyrelsesformand i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsesformand i Lembex Global Investment Ltd. - Malta (Udtrådt 2013) Bestyrelsesmedlem i Saxo Mittal Investment - (Far East) Pte Ltd Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets - (Australia) Pty. Ltd. Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank (Dubai) Ltd. Bestyrelsesmedlem i Saxo Capital Markets (HK) Bestyrelsesmedlem i Saxo Financial Services Private Ltd.Bestyrelsesmedlem i Saxo Bank FX K.K. (Japan) Bestyrelsesmedlem i Saxo Invest S.A. (UCITS Company) Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Danvest Energy A/S (Udtrådt 2013) Claus Nielsen Head of Markets i Saxo Bank A/S Bestyrelsesmedlem i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2011 Peter Winther Schrøder Risk Director i Saxo Bank A/S Næstformand i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2012 Ledelseshverv i Saxo Bank koncernen: Bestyrelsesmedlem i Global Evolution - Fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsesmedlem i Capital Four Management - Fondsmæglerselskab A/S Bestyrelsesmedlem i CPH Capital A/S Leif Dambo Jensen Særligt sagkyndigt medlem af bestyrelsen i Saxo Privatbank A/S Indvalgt i bestyrelsen i 2010 Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i Fonden for Brørup Sparekasse Direktør i BDS Industriinvest A/S Direktør i BD I ApS Direktør i BD II ApS Direktør i Capstan ApS Direktør i LDJ Holding ApS Bestyrelsesformand i Teknisk Gummi A/S Bestyrelsesformand i Ledon A/S Bestyrelsesformand i Mediegruppen Reklamebureau A/S Bestyrelsesformand i Dambo Invest ApS Bestyrelsesformand i MG Stærk ApS Bestyrelsesmedlem i BDS Industriinvest A/S Bestyrelsesmedlem i Jørn Thomsen, Kolding A/S Øvrige ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i BlackTree, London 13

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.

Årsrapport 2009. 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde. Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank. Direktionen Lars Jensen Algade 16 4000 Roskilde Tlf: 4634 8402 ljn@roskildebank.dk Roskilde 25. marts 2010 Årsrapport 2009 2. regnskabsår (1. januar 2009-31. december 2009) SWIFT: ROBADK22 CVR-nr: 31633052

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 CVR-nr. 67 05 18 15 143. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere