Bevægelse som fag af Susanne Ravn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevægelse som fag af Susanne Ravn"

Transkript

1 Bevægelse som fag af Susanne Ravn Bevægelsesimprovisation: Kejserens nye klæ r eller ny bevægelsesviden? Det, jeg husker allermest tydeligt fra mine første timer med bevægelsesimprovisation, var, at jeg og mine medstuderende»smeltede«rundt i forskellige stillinger til svævende musik uden nogen klar fornemmelse af, hvad det her egentlig gik ud på, eller hvad det var jeg/vi søgte. Endnu tydeligere husker jeg, hvordan en af grupperne i vores afsluttende performance hoppede rundt og viftede blandt balloner med arme og ben i slowmotion, fordi de var landet på Mars, eller også var det Månen. De lignede mest det, de var, nemlig en gruppe idrætsstuderende, der lod som om, at det vist nok var fedt, at lade som om at tyngdekraften var en anden, end den vi kender. Den største erfaring, jeg fik med mig fra disse timer, var, at det fungerer ikke af sig selv, at lukke folk ind i en sal og i princippet instruere ud fra devisen: nu gør vi noget helt andet end det etablerede (som f.eks. gymnastik eller dansetræning), så skal vi nok udvikle nogle nye bevægelser! I stedet for står man i bedste fald dér med al den bevægelseserfaring, man har med sig uden rigtig at vide hvad man skal gøre ved den, eller hvor man skal gøre af den! I forbindelse med min egen præstationsidræt arbejdede jeg i samme periode sammen med danseren og koreografen Ann Crosset. 1 Første øvelse bestod i at gå rundt i gymnastiksalen 1 /2 time og sige sætningen:»vil du ha et æble?«med så mange variationer som muligt og samtidig bevæge sig til sætningerne. Bevægelsessekvenserne blev vidt forskellige, alt efter om jeg sagde VIL DU..ha et æble? eller: vil du haaaaaaae.et Æ B L E? og det var pludselig muligt at udføre de kendte bevægelser, jeg allerede havde trænet til bevidstløshed, på helt nye måder. Sådan fortsatte samarbejdet, og jeg lærte meget om bevægelser og udtryk specielt mine egne bevægelser og de variationer i bevægelsesudtrykket, jeg kunne skabe. Dette samarbejde lå samtidig med mine oplevelser med improvisation på bifagsstudiet på det, der dengang hed Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Underligt nok syntes det ikke som forenelige størrelser. Tværtimod syntes det på bifagsstudiet mere som om, at det at efterspørge kvalitet i bevægelserne ville være ødelæggende for den intuitivt skabte bevægelse. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke anede, hvordan jeg skulle gribe improvisationsarbejdet an, da jeg selv stod som underviser på Institut for Idræt i Odense og skulle undervise i bevægelsesimprovisation i faget bevægelseskommunikation. Enten havde jeg ikke»set lyset«, eller også var jeg»totalt stivnet«i mine egne krav om præstation. Det resulterede i første omgang i undervisningstimer i bevægelsesim- 175

2 provisation, hvor den primære intention var, at undervisningen for enhver pris skulle fungere. Det skulle i hvert tilfælde være sjovt! Men jeg anede ikke, hvor vi var på vej hen, hvilken kropslig viden jeg var i færd med at formidle, eller i hvilken sammenhæng det kunne ses. Jeg havde og har intet ønske om at blafre rundt som showmaster i min fortsatte eksistens som underviser. Jeg vil vide og have fat i, hvad der kan beskrives som det faglige i det fag, som her betegnes bevægelseskommunikation. Det gives ikke af sig selv ved at have en studieordning, en håndfuld øvelser og diverse pædagogiske værktøjer. Derimod forudsætter det, at man tør»gribe om«kernen i faget og kan indkredse det faglige. Det er kernen i faget og dermed»det faglige«denne artikel handler om. Bevægelseskommunikation som fag Bevægelseskommunikation er en af betegnelserne for et fag, der lever under mange navne. Faget betegnes andre steder eller i andre sammenhænge som f.eks rytmisk gymnastik, musik og bevægelse, kreativ bevægelse/dans eller ekspressiv bevægelse. Bevægelsesimprovisation udgør en del af, men ikke hele faget. Bevægelsesimprovisation beskrives af Johan Borghäll som at»gå på opdagelse, at udforske, at eksperimentere og at opleve.«(borghäll & Steinberg, 1982; 61) og af Lis Engel:»Det handler under alle omstændigheder om nærvær, sensitivitet og kraft, som fokuseres og kommer til udtryk i en kropslig form i relation til den sammenhæng man er i«(engel, 1995; 223). Kate Harrison og John Auty beskriver i deres meget praksisrelaterede bog:»improvisation is about discovering possibilities; achieving surprise; finding the unpredictable«( Harrison & Auty 1991; 15). Bevægelsesimprovisation henviser dermed direkte til de øvelser, der kan karakteriseres ved at være baseret på en eksperimenterende og intuitiv tilgang til bevægelse, og det bliver dermed også det begreb, der mest præcist indrammer de aktiviteter og øvelser, der er kommet til i udviklingen og udvidelsen af det fag, der tidligere blev kaldt rytmisk gymnastik og alene forstået som disciplinen rytmisk gymnastik. En intention om at frisætte og udvide den studerendes egne bevægelser ligger i den direkte forståelse af ordene opdage, udforske og eksperimentere. Frisætter skal forstås i den betydning, at den bevægelseserfaring, den studerende allerede har med sig, gøres synlig, hvorved det bliver muligt at bruge»den«i nye bevægelses-sammenhænge og -kombinationer. Bevægelsesimprovisation kan derfor synes at være den umiddelbare modsætning til det at lære sig disciplinorienteret gymnastik eller dans og derved stræbe efter at lære den rigtige balance og den perfekte contraction-bevægelse. Denne modsætningsopfattelse mellem bevægelsesimprovisation og bevægelsesskoling er da ofte blevet et underforstået udgangspunkt, når undervisningen i bevægelsesimprovisation beskrives. 2 Johan Borghäll er den praktiker, der med størst konsekvens har beskrevet faget udfra denne modsætningsforståelse. 3 I bogen Bevægelseskommunikation kommer det specielt til udtryk i afsnittet»køleskabet,«der kan opfattes som bogens indledning (Borghäll & Steinberg 1983; 8ff). Han fortsætter i 1995 med en ny artikel om bevægelseskommunikation, hvor faget beskrives som «en postmoderne kultur i opbrud fra modernismen«(borghäll 1995; 83) og 176

3 kernen i faget som»dekonstruktionen, omfordelingen, opløsningen, vægtforskydningen og forrykkelsen«(borghäll 1995; 88). Det er denne modsætningsforståelse, der ligger til grund for opfattelsen af, at improvisation netop via det intuitive og eksperimenterende i forskellige rammer kan virke ikke blot frisættende men personligt frigørende for den enkelte. Johan Borghäll skriver således i Pædagogik for Forrykte under afsnittet»du kan själv sätta gränser«at:»därför är själva handlingen att överskrida gränser ett viktigt led i den personliga utvecklingen.«(borghäll 1989; 98). Senere i afsnittet om»tabu om gränser och den sexuella kroppen«at»genom, att bygga upp ett låtsaszoo, kan vi experimentera med att försöka vara befriade från vårt eget själv och förnöjt leva i vårt eget jag«(borghäll 1989; 145). I Tidsskrift for Idræt beskriver han glemslens pædagogik som en bestemt iscenesættelse af øvelser i bevægelsesimprovisation netop med henblik på frigørelse. Han skriver således:»glemselens pædagogik er et forsøg på at arbejde med glemselen som et middel til at frilægge materialer og ideer, der kan bidrage til en gendigtning og ekspansion af den idrætsmæssige virkelighed. For karakteristisk for en række af de grænser og regler som hersker i idrætsmiljøet, er mere indskrænkningen af de erfaringer, de tillader deltageren at få del i, end den nødvendighed de har, for at idræt praktisk kan fungere«(borghäll 1998; 105). Kritikken mod Johan Borghäll har været rettet mod denne intention om at ville virke personligt frigørende via bevægelsesaktiviteter. Niels Kayser Nielsen skriver om faget bevægelseskommunikation:» at der i høj grad sigtes mod det personlige udtryk og den subjektive oplevelse af bevægelse.«og videre»man vil så gerne opleve, at man er rigtig spontan, og har i kraft af viljen hertil så svært ved det i stedet for at stole på det dunkle øjeblik søger man at beherske det«(kayser Nielsen 1994; 72). Per Fibæk Laursen beskriver pædagogik og indhold i Pædagogik for Forrykte med, at»der tages udgangspunkt i et generelt princip af psykologisk eller filosofisk antropologisk karakter og herudfra søges udledt en række praksisforslag«og som værende»værdirationel pædagogik kun for trosfæller«(fibæk Laursen 1993; 96). Verner Møller supplerer:»det er med andre ord en gammel romantisk forestilling, der ligger til grund for»den ekspressive idræts«intention om at befri mennesket, rekreere det menneskelige og virke for genfødsel af det autentiske.«(møller 1994;106) Der er mange fordele ved at komme ind i en underviserrolle i et område, hvor andre og i dette tilfælde specielt Johan Borghäll har lavet et stort udviklingsarbejde. Det er en ressource at kunne bruge af og forholde sig til, hvordan Johan Borghäll forstår og beskriver faget bevægelseskommunikation. Ligeledes er det en ressource at se materialet kritisk perspektiveret af andre. Jeg opfatter imidlertid ikke bevægelsesskoling og bevægelsesimprovisation som modsætninger. Når det opfattes som modsætninger, skyldes det formidlingssituationen forstærket af intentionen om frigørelse via bevægelsesimprovisation fremfor det faglige i selve bevægelsen. Jeg er af den opfattelse, at det både i bevægelsesskoling og bevægelsesimprovisation handler om at udforske bevægelser, og begge dele kan man opleve som frisættende for bevægelseserfaringen de er det bare på hver sin måde, og kommer derved til at supplere hinanden som frisættende indenfor samme fag. Bevægelseskommunikation handler som navnet selv fortæller om bevægelse i 177

4 sig selv set i et kommunikativt perspektiv. I den sammenhæng vil jeg insistere på, at faget har en specifik faglighed. Fagligheden vil i de næste afsnit blive diskuteret i forhold til intentionerne i faget set ud fra en praktisk funderet erfaring og viden, og baseret primært på litteratur der har udgangspunkt i det praktisk relaterede. Fagligheden kan også ses og diskuteres i forhold til fagets tradition og historie. Der er de sidste år afsluttet en del bachelor- og specialeprojekter fra Institut for Idræt i København for mere afgrænsede historiske områder. 4 Det vil være særdeles gavnligt, hvis historikere vil tage fat på en samlet historisk beskrivelse af det kreative felt i bevægelsesfaget igennem dette århundrede, således at bevægelsesimprovisation kan ses i et historisk perspektiv. Det vil mindske risikoen for, at underviserne kommer til at fremstå som omvandrende fænomener og eksponenter for selvudviklede bevægelsesforståelser. Faglighed og personlig udvikling Faglighed forudsætter, at der er en manifesteret tanke og dermed et produkt i meget bred forstand at forholde sig til. Hvis bevægelse er kommunikativ, så er forevisningen en logiske metode til at synliggøre dette et logiske produkt at forholde sig til. Forevisningen kan blive en væsentlig drivkraft for reflektioner og dermed øget bevidsthed om bevægelse set i et kommunikativt og æstetisk perspektiv. 5 Men det må være en kvalitativ respons i forhold til bevægelsesudtrykkets tekstuelle form, 6 og ikke et forum for»smalltalk«om egne personlige oplevelser. Ovenstående er i tråd med Sheryle B. Drewes afhandling, der har til formål at vise, at den største faglige force for creative dance ligger i den æstetiske dimension (Drewe 1996; 16 ff). Bevægelsesimprovisation forstås som den væsentligste drivkraft, i det Sheryle B. Drewe beskriver som creativ dance. Sheryle B. Drewe diskuterer og anerkender, at der også er en terapeutisk dimension, ligesom creativ dance kan bruges som en mere generel metodik til at tilegne sig viden og færdigheder inden for andre fag. Det er dog bevægelsesviden set i forhold til æstetiske dimensioner, der giver faget de tungtvejende kvaliteter set i undervisningssammenhænge. Med æstetisk oplevelse forstås en visuel oplevelse kombineret med en privat følelsesoplevelse, og at denne samlede oplevelse kan kobles til fremstillingen og fortolkningen af objektets (her forevisningen/dansens) tekstuelle form eksempelvis bevægelsens form, effortkvaliteter, lyd, lys, brug af rum og relationerne mellem disse faktorer (Drewe 1996; 57f). I sin diskussion af kreativitet gør Sheryle B. Drewe meget klart op med påstande om, at færdigheder og teknik hæmmer kreativitet, og at kreativitet skulle bestå i at finde tilbage til det iboende barn (Drewe 1996; 83 f). Man kan kun afgøre kreativitet ved at forholde sig til et produkt, og kun ved at forholde sig til produktet kan man afgøre, om en såkaldt kreativ proces har været i gang. Håndværk og teknik bliver dermed forudsætninger, men kun sammen med det imaginative kan man tale om kreativitet (Drewe 1996; 99-ff). Det imaginative skal her forstås i en betydning, der ikke blot angiver en fælles betegnelse for fantasi og forestillingsevne, men i lige så høj grad evnen til at genkende og sætte i kendte sammenhænge og i nye forståelige sammenhænge (Drewe 1996; 113). Det imaginative betegner derfor det at kunne forbinde de visuelle sanseoplevelser med ens 178

5 eget følelsesliv. Teknik- og håndværksforståelsen gør det muligt at koble denne oplevelse til objektets tekstuelle form og at artikulere indtrykket ud til andre, hvilket f.eks. kan være resten af holdet. Peter J. Arnold inddeler fysisk aktivitet i 3 kategorier på baggrund af æstetikkens betydning for præstationen. I. Den resultatorienterede sport, hvor vinderen kåres efter et veldefineret regelsæt. Den resultatorienterede sport kan sagtens opleves æstetisk, men det er ikke afgørende for kampens udfald. II. Delvis æstetisk sport, hvor det æstetiske indgår som en del af bedømmelsen. III. Kunst, hvor den æstetiske oplevelse er målet i sig selv (Arnold 1988; 77). Forevisningen set som et produkt af bevægelsesskoling eller bevægelsesimprovisation befinder sig i en vekselvirkning mellem de to sidste, men med et stærkt perspektiv i retning mod den tredje kategori kunsten. Dermed opfattes forevisningen i et kontinuum i forhold til performance sammenhænge, hvori kropsbevægelse indgår som en væsentlig udtryksfaktor, hvilket kan forstås som den moderne dans i meget bred forstand. Faget er dermed det eneste fag, blandt de praktiske fag på idrætsstudiet, der giver denne mulighed for at skabe en direkte kobling til kunsten. Johan Borghäll skriver i Pædagogik for forrykte at det er»vara og tilblivelse,«der er temaet for den ekspressive idræt. Om disse to begreber skriver han:»vara og tillblivelse är två begrepp som är svårare att beskriva, än at uppleva, vilket kanske just är deras innehål och mening.«(borghäll, 1989; 37). I denne forståelse bliver det imidlertid ens egen oplevelse og personlige udvikling, der bliver målet for undervisningen. Dermed er der en stor risiko for, at der på holdet udvikles en indforståethed i udtrykket. Bevægelsernes udtryk får værdiladning via det personlige kendskab og ikke via bevægelsernes tekstuelle form. Kirsten Drotner har ligeledes den personlige udvikling som genstandsfelt i hendes beskrivelse af forholdet mellem identitetsprocesser og æstetisk produktion i ungdomskulturen. Det fremhæves, at for de unge er den æstetiske proces i forståelsen af at være en sansemæssig erkendelse vigtigere end produktet (Drotner, 1996; 65). Det at opleve sig selv i produktsammenhænge fremhæves derved som en værdifuld proces for oplevelsens og dermed selverkendelsens skyld, hvorimod produktets egen kvalitative værdi træder i baggrunden. Set I det lys kan man frygte, at underviserens rolle i fag med æstetisk fokus vil udvikle sig til at være projektleder for identitetsprocesser. Den æstetiske proces kan have betydning for unges identitetsproces, og specielt kan det at afprøve nye bevægelser og bevægelsesrelationer med et æstetisk fokus virke grænseoverskridende og dermed selvudviklende. Men den personlige udvikling kan ikke være målet i sig selv, ligesom identitetsprocesserne bliver et pseudoforetagende, hvis man afholder sig fra at forholde sig kvalitativt til produktet. Personlig udvikling kan opfattes som en fortsat livslang udvikling. Insisterer man på at gøre den personlige udvikling til genstandsfelt for undervisningen, svarer det i denne udviklingsforståelse i bedste fald til at ville genåbne udviklingsliner, eller i værste fald til at forgribe sig på den personlige udvikling og dermed er der tale om en terapeutisk relation mellem underviser og studerende. At undervise indeholder per definition en eller anden form for intervention i forhold til de studerendes faglige udvikling» if the aim of education is personal growth we must raise the question of how a teacher would know if growth was 179

6 occuring«(drewe 1996; 23). Med andre ord: man har et problem, hvis man fortsat forsøger at fastholde, at man kan være i en undervisnings-situation, hvis målet er den personlig udvikling. Vælger man alligevel at fastholde den personlige udvikling som målet for undervisningen, vil det være relevant at overveje at gøre undervisningen til et tilbehørsfag til de andre fagområder, idrætten er delt op i. Det vil være den eneste konsekvente måde at give den enkelte studerende supervision i forhold til egen udvikling ikke blot i, men også af fagfelterne. Så ville man netop være der, hvor grænserne føles indskrænkende, og traditionen føles snærende. Dermed også sagt: faget mister sin specifikke faglighed ved at sætte den personlige udvikling som mål for undervisningen. Istedet må målet med undervisningen være at øge den studerendes erfaring og viden om bevægelse og bevægelsessammenhænge set i et kommunikativt og æstetisk perspektiv. Det er heri, den specifikke faglighed er at finde. Bevægelsesviden og -erfaring En model af sammenhænge er altid risikabel, da den både forenkler og dermed også risikerer at fordreje sammenhænge. Jeg har dog haft stor glæde af at bruge følgende model i min undervisning i bevægelseskommunikation for at kunne begrebsliggøre det faglige. Modellen skal ses adskilt fra selve formidlingssituationen og diverse didaktiske modeller. Med bevægelseserfaring forstås»det som er«, men som endnu ikke er synliggjort. Bevægelseserfaring henviser både til den erfaring man har med sig og som kan frisættes i nye sammenhænge, men også den nye bevægelseserfaring man via den praktiske undervisning forsøger at videregive til den studerende, samt den erfaring man har i forhold til andres bevægelser. Bevægelsesviden henviser til»det man har«og kan give udtryk for. Det er dog mere end det, der kan sprogliggøres, idet al bevægelse ikke kan reduceres til en sproglig fremstilling. Bent Fausing beskriver punktumeffekten i billedforståelse som et nulpunkt, hvor sproget slutter og billedet begynder (Fausing, 1988; 302). På samme måde kan man tale om dansen og dermed bevægelsesudtrykkets nulpunkt. Bevægelsesviden henviser både til den viden man har om sine egne bevægelser, den viden man har om bevægelser og bevægelsessammenhæng mere generelt, og endelig en viden set i en mere historisk sammenhæng eksempelvis, hvilke bevægelser henholdsvis Martha Graham og José Limon ses som eksponenter for. 7 Synliggørelsen sker i det praktiske forløb og henviser dermed til øvelserne, som de fremtræder i den praktiske situation. Den praktisk funderede undervisning vil netop være kendetegnet ved synliggørelsen som forbindelse mellem erfaring og viden om et fagligt felt. Bevægelsesimprovisation og bevægelsesskoling er kvalitativt ligestillede som praktiske aktiviteter, der synliggør bevægelseserfaring og viden. Bevægelsesskoling drejer sig om at tilegne sig bestemte be- 180 Bevægelseserfaring Synliggørelse Bevægelsesviden

7 vægelsesfærdigheder. Det er ikke færdighederne i sig selv, men viden og erfaring om bevægelsesteknik og håndværk, der er det væsentlige. Contraction og release bevægelser oprindeligt hentet fra Graham teknik repræsenterer således bestemte og centrale bevægelser i mange danseteknikker. Bevægelserne giver mulighed for at få erfaring om kropsstammens bevægelsesmuligheder, og om hvorfra bevægelser kan startes. Dertil kommer en mere traditionsbunden viden, der relaterer sig til Martha Graham og den moderne dans, og endelig giver bevægelserne nogle holdepunkter, som kan genkendes udfra dans og gymnastik. Jeg arbejder med bevægelsesimprovisation ud fra en opdeling i 3 områder: I. Fokus på kropsfølelse, II. Eksperimenter med kroppens muligheder alene og i relationer, III Improvisation med forevisning. Improvisationen kan være produktorienteret og er set i et sammenhængende undervisningsforløb i sidste instans produktorienteret dvs rettet mod område III mod synliggørelsen via forevisningen. Bevægelsesopgaverne område I har et meget abstrakt udgangspunkt knyttet til en personlig følelse. Bevægelsesopgaverne kan f.eks. være:»at bevæge sig som man har det lige nu«. Opgaven kan også være, at man efter fantasirejser bevæger sig frit i forhold til de bevægelsesassociationer, fantasirejsen gav. Der er ikke nogen umiddelbar synliggørelse via aktivteterne, og dermed også stor risiko for at aktiviteten efter kort tid ryger på gulvet med et brag, mens de studerende står tilbage med en forståelse af, at alting tilsyneladende er lige godt. Øvelsen fungere bedst på baggrund af en relativ stor bevægelsesviden og -erfaring fra de studerendes side og kan i den sammenhæng fungere som udgangspunkt for videre improvisationsarbejde. Man vil også finde denne form for bevægelsesimprovisation i terapeutiske sammenhænge, som det eksempelvis fremgår af Pia Houmarks artikel»mary Whitehouse og autentisk bevægelse«. Den autentiske bevægelse forstås her som et oprindeligt udtryk for danserens indre liv underforstået det ubevidste (Houmark 1994; 70). De øvelser, der er placeret i område II: eksperimenter med kroppens muligheder, er kendetegnet ved, at der gives ydre rammer og/eller mere eller mindre affektive billeder. Der synes at være en mere konkret bevægelsesopgave at løse, end i de øvelser der hører under område I. I denne gruppe placeres eksempelvis de øvelser, der bruges for at tilegne sig og forstå Rudolf Labans bevægelsesbegreber og bevægelsesforståelse. 8 Det kan f.eks. være improvisationsbaserede øvelser til udforskning og forståelse af bevægelseskvaliteten kraft. I område III: Fokus på forevisning arbejdes konsekvent med at afrunde aktiviteten med en eller anden form for forevisning, der muliggør refleksion for de aktive. Man kommer dermed også til at arbejde med at synliggøre det intuitive og eksperimenterende som en arbejdsform, og nærmer sig de arbejdsprocesser der ligger bag det at skabe en koreografi, som kan forevises i større sammenhænge dvs. som en egentlig forestilling/performance. Dele af disse arbejdsprocesser kan findes beskrevet hos f.eks. Isabel Eisen, Larry Lavender og Alma Hawkins. Det intuitive og eksperimenterende som arbejdsform er også basis for improviseret teater, beskrevet af Keith Johnstone. De to første områder må være rette mod område III forevisningssituationen, idet det er her fagligheden det æstetiske udtryk kommer til at fremstå tydeligst. Der ligger mange muligheder for at frisætte bevægelsespotentiale og udvikle bevægelses -viden og erfaring i øvelserne under område I og II, men øget bevægelsepotentiale, 181

8 viden og erfaring bliver først for alvor synlig, når der kan reflekteres over bevægelserne i en eller anden form for forevisning. Perspektivering»Hvad gør jeg som lærer, når vi arbejder med kreativ bevægelse (bevægelsesimprovisation) i gymnasiet? Hvis ikke alting er lige godt, hvordan forholder jeg mig da som underviser, når der ikke er disciplinafhængige krav som eksempelvis i rytmisk gymnastik og basketball?«spørgsmålet kan ses som en relativ fri sammenfatning af nogle af indgangene til debatten efter et oplæg om bevægelsesbevidsthed afholdt på Gymnasielærenes idrætskonference 96 (Ravn 1996; 42ff). Arne Bonnesen tager i et læserbrev i»gisp«tråden op. Han skriver om de kreative bevægelser:»hvad er kreative bevægelser? Traditionelt har begrebet for mig dækket over en ubestemmelig blanding af bevægelse, drama og helst musik.er det kreativt, at eleverne selvstændigt sammensætter et program af regelbundne bevægelser? Er det kreativt at udføre bevægelser uden forudgående planlægning med eller uden musik eller lyd? Hvordan skal vi evaluere eleverne i en aktivitet, hvor indholdet ikke er defineret og hvor kvalitetskravet er ukendt eller helt subjektivt?«(bonnesen 1998; 19). Pia Houmark sammenfatter tilsvarende en del af deltagernes respons på hendes kurser i Labans bevægelsesforståelse:»det er meget spændende, men jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op med det i praksis.«(houmark 1998; 11). Hun svarer selv, at Labans bevægelsesforståelse er et redskab, der kan og skal fortolkes afhængig af den enkeltes brugers fagspecifikke værktøjskasse. Labans bevægelsesforståelse kan således bruges som et værktøj i processen, hvor det specifikke i denne faglige sammenhæng er, at man arbejder hen imod et æstetisk produkt. Dette produkt kan evalueres kvalitativt på baggrund af teknik og håndværk og i forhold til det imaginative aspekt. Set i forhold til forholdet mellem æstetisk proces og produkt, må man som underviser nødvendigvis gå ind i processen på de studerendes bevægelsespræmisser, og samarbejde med henblik på at både processen og produktets kvalitet øger den studerendes erfaring og viden om bevægelsens udtryksmuligheder. Derved udvikles bevægelsespotentialet, i og med at den studerende øger sine muligheder for at kunne tilegne sig nye bevægelser og muligheden for at gøre dem til sine egne. Den danske litteratur synes dog at følge forståelsen af, at der er om ikke et modsætningsforhold, så et skel mellem bevægelsesskoling og bevægelsesimprovisation. Litteraturen kan enten placeres i en kategori, hvor den underforstået repræsenterer en bestemt livsfilosofi en tilbagevenden til værdirationel pædagogik eller i en kategori, hvor kropsbevægelse gribes an ud fra et bestemt teknisk princip, en bestemt bevægelsesskoling. Det ses senest i bogen Gymnastik og dans af Jytte Kjøbek, Erik Tybjerg-Petersen og Lotte Tybjerg-Petersen, hvor der primært tages udgangspunkt i gymnastisk bevægelsesskoling inspireret af tekniske øvelser fra danseverdenen. Der mangler litteratur, som på en håndgribelig måde og i en meget bredere forståelse af bevægelse, tør arbejde med og forholde sig til bevægelsens tekstuelle form til teknik og håndværk i bevægelseskommunikationen i en erkendelse af det imaginative det kunstneriske perspektiv. Mere konkret betyder det, at der mangler litteratur, der tør tage fat på koreografi som håndværk i en meget bred forståelse af moderne dans. Der mangler en større forståelse, videregi- 182

9 velse og praksisrelevant eksemplificering af Rudolf Labans bevægelsesforståelse. Specielt den del af Labans bevægelsesforståelse, der handler om effortkvalitet set i forhold til æstetiske bevægelsesudtryk. Endelig mangler der mere konkret beskrevne metodikforslag til, hvordan man kan frisætte og udvikle bevægelsespotentialet netop i en forståelse af, at bevægelsesudtryk kan ses i et kontinuum mellem idræt og kunst. Noter 1. Jeg trænede på det tidspunkt rytmisk sportsgymnastik timer ugentlig. Jeg var støttet af Team Danmark og trænede i forbindelse med dette med Ann Crosset frem mod VM. 2. Eksempler på artikler: Engel, Lis: Improvisation og kvalitet i moderne bevægelse og dans, Ejby Poulsen, Mogens: Rastløs improvisation og Hangst, Dorte: Kroppens Lyst (Interview om kreativ dans). 3. Med betegnelsen»faget«henvises til bevægelseskommunikation i en bred forståelse, der i udgangspunktet dækker alle fagbetegnelserne, dvs rytmisk gymnastik, kreativ bevægelse/dans, rytmisk gymnastik, bevægelses kommunikation og ekspressiv bevægelse. 4. Her henvises til f.eks: Houmark, Pia: Mary Whitehouse og autentisk bevægelse, Winther, Helle: Et portræt af Mary Wigmann og Houmark, Pia: Isadora Duncan De bare fødders danserinde. 5. Reflektioner om hvordan forevisningen kan bruges i undervisningen i bevægelse/dans er udgangspunktet for f.eks. Larry Lavender og Isabel Eisen. 6. Tekstuel form skal forståes i sammenhængen form-udtryk-indhold og ikke som den konkrete bevægelsesform. 7. Martha Graham og José Limon var begge pionerer indenfor den moderne dans. De kan ses som eksponenter for to forskellige retninger inden for bevægelsesteknik og koreografi. Skoler for moderne dans henviser i deres undervisning ofte til den ene eller den anden teknik som basis for undervisningen. 8. Rudolf Labans har i dette århundrede udarbejdet en systematisk bevægelsesforståelse, der i dag bruges i både idræt, danse og terapeut relaterede sammenhænge. Den model man i Danmark oftest set brugt, er en cirkel inddelt med et kryds i fire lige store områder repræsenterende henholdsvis kropsbevidsthed, bevægelseskvaliteter (også kaldet effort-området), rumbevidsthed og relationsbevidsthed. For at få et generelt indblik i hans bevægelsesforståelse henvises til Modern Educational Dance. Litteraturliste Arnold, Peter J.: Education, Movement and the Curriculum. Taylor & Francis Ltd, Basingstoke, Great Britain, Bonnesen, Arne: Ny bekendtgørelse og kreative bevægelser. GISP nr 94, Borghäll, Johan & Steinberg, John M.: Bevægelseskommunikation. Bogforlaget DUO Aps, Borghäll, Johan: Pädagogik för förryckta om den expressiva idrotten. Skandinaviska ledarhögskolan, Örebro, 1989 ( Welings Tryckeri AB). Borghäll, Johan:»Bevægelseskommunikation en eventyrlig oplevelse eller ingenting lykkes hvor kådheden ikke har sin andel«. Fra Kaos til mangfoldighed Jørn Hansen, Ole Lammert og Kurt Lüders (red), Odense Universitetsforlag, Borghäll, Johan:«Glemslens pædagogik.«tidsskrift for Idræt Temanummer: Den umoralske krop, nr 4, Drewe, Sheryle B.: Creative Dance Enriching Understanding. Detselig Enterprises Ltd. Calgary, Alberta, Canada, Drotner, Kirsten: At skabe sig selv. 2. udgave, Gyldendal, Eisen, Isabel: Danseværksted. Rosinante/Munksgaard,

10 Ejby Poulsen, Mogens: Rastløs improvisation. Focus Idræt, 3, Engel, Lis: Improvisation og kvalitet i moderne bevægelse og dans. Focus Idræt, 6, 1995 Fausing, Bent: Drømmebilleder om billeder, drøm og køn. Tiderne Skifter, Viborg, Fibæk Laursen, Per: Modernisering af den danske idrætsdidaktik. Centring 26, 1993 Hangst, Dorte: Kroppens lyst. KrumSpring 7, Harrison, Kate og Auty, John: Dance Ideas for Teachers, Students and Children. Hodder & Stoughton Ltd, London, Great Britian, Hawkins, Alma: Moving from within. Cappella Books/Chicago Press, Chicago, Houmark, Pia: Isadora Duncan De bare fødders danserinde. Afløsningsopgave i HIT 3: Idrætssociologi og historie ved det humanistiske samfundsvidenskabelige kandidatstudium i Idræt ved Københavns Universitet. Januar Houmark, Pia: Mary Whitehouse og autentisk bevægelse. Fra Mellem terapi og bevægelse Idrætshistoriens veje. Jørn Hansen og Else Trangbæk (red), Odense Universitetsforlag, Idrætshistorisk årbog Houmark, Pia: At danse med livet. Danske Fysioterapeuter, 15, Johnstone, Keith: Improvisation og teater. 6. Oplag, Hans Reitzels Forlag, Kayser Nielsen, Niels: Det dunkle øjeblik og selvet om idræt i tid og rum. Fra bogen Hooked om vanvid og æstetik i sport og kropskultur. Verner Møller, Jørgen Povlsen og Kurt Lüders (red), Odense Universitetsforlag, Kjøbek, Jytte; Tybjerg-Pedersen, Erik og Tybjerg-Pedersen, Lotte: Gymnastik og dans fra teknik til koreografi. DIF og DGF i samarbejde med Gyldendal, Laban, Rudolf (revised by Lisa Ullman): Modern Educational Dance. 3 rd ed, Northcote House Publishers Ltd, Plymouth, United Kingdom, Lavender, Larry: Dancers talking Dance. Critical evaluation in the Choreography Class. Human Kinetics, United States of America, Møller, Verner: Forførelse eller voldtægt til kritik af»den ekspressive idræt«. Fra Mellem terapi og bevægelse Idrætshistoriens veje. Jørn Hansen og Else Trangbæk (red), Odense Universitetsforlag, Idrætshistorisk årbog Ravn, Susanne:»Kropsoplevelse Bevægelsesoplevelse«. Fra hæfte med referater fra Idrætskonferencen: Kvalitet i idræt bevægelse i et aktivt liv! Udgivet af gymnasieskolernes Idrætslærerforening, Winther, Helle:»Et portræt af Mary Wigmann.«Fra Mellem terapi og bevægelse Idrætshistoriens veje. Jørn Hansen og Else Trangbæk (red), Odense Universitetsforlag, Idrætshistorisk årbog

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for Idræt

Selam Friskole. Fagplan for Idræt Selam Friskole Fagplan for Idræt Formål Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Ung Scene er et uddannelsesprogram for elever i 7. til 10.klasse, som har til hensigt

Læs mere

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest Michael Blume, november 2013 At indsamle ny viden om på hvilken måde digitale medier kan bidrage til at fremme børns visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen

Læs mere

Børne-og ungdomsteater og æstetiske læreprocesser. Horsens Børneteaterfestival 16.06.2011. Merete Sørensen

Børne-og ungdomsteater og æstetiske læreprocesser. Horsens Børneteaterfestival 16.06.2011. Merete Sørensen . Børne-og ungdomsteater og æstetiske læreprocesser Horsens Børneteaterfestival 16.06.2011 Merete Sørensen Udgangsspørgsmål: Hvilken betydning kan det professionelle børneog ungdomsteater have i forhold

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen

Livets Skole Skolen for livet. e 3. Thøger Johnsen Livets Skole Skolen for livet e 3 Thøger Johnsen 1 Prolog: Der mangler ofte en umiddelbar og spontan røst i vores hæsblæsende samfund. En røst i stil med den lille dreng i H.C. Andersens eventyr om "Kejserens

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Den interaktive rejse imod fremtiden

Den interaktive rejse imod fremtiden I forandringens kastevinde Den interaktive rejse imod fremtiden Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den Gitte Bennike og Anni Stavnskær Pedersen Lektorer i KOL ved Pædagogseminariet

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Idræt C - Hf Undervisningsvejledning September 2007

Idræt C - Hf Undervisningsvejledning September 2007 Idræt C - Hf Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Vejledningen er et af ministeriets bidrag til faglig og

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema Uge Emne Sted Ansvarlig Teori/Tema 33 Intro til faget faglige og praktiske forventninger Intro til atletik indledende øvelser. Løbe runden om Solhverv, Marie-høns, Hospitals-tagfat, Løb med ærteposer.

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Pige idræt. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Pige idræt Årgang: Lærer: 7. årgang Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Dramatik C Ditte

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni, 14/15 Vestegnen

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE

SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE SMAG MADKUNDSKAB LYST TIL AT LÆRE Karen Wistoft Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AAU Professor, Institut for Læring, Grønlands Universitet 22-11-2014 Karen Wistoft/SMAGforLIVET/Centeråbning

Læs mere

Faglig identitet. Thomas Binderup

Faglig identitet. Thomas Binderup Faglig identitet Thomas Binderup Historielæreren er betroet en vigtig opgave, nemlig at sikre en god start på den mere formelle kvalificering af elevernes historiebevidsthed, demokratiske dannelse og livslange

Læs mere

Solveig Løvendahl Gustafsson. Dans i idræt. Frydenlund

Solveig Løvendahl Gustafsson. Dans i idræt. Frydenlund Solveig Løvendahl Gustafsson Dans i idræt øvelser og koreografier Frydenlund Dans i idræt øvelser og koreografier 1. udgave, 1. oplag, 2012 Solveig Løvendahl Gustafsson og Bogforlaget Frydenlund ISBN 978-87-7887-724-6

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C

Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Vejledning/Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Idræt C Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Vejledning/Råd og vink hf-bekendtgørelsen 2013 Idræt C 1 Vejledning/Råd og

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN

KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN KOMMENTARER FRA EN KRITISK VEN FEEDBACK TIL ARKEN INDLEDNING Tak for invitationen! Oplægget i dag er en invitation til uddybning, refleksion og udvikling Grundantagelser i feedbacken: Undervisningen på

Læs mere

Bilag 6 - Idræt Kompetencemål

Bilag 6 - Idræt Kompetencemål Bilag 6 - Idræt Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin deltage aktivt i basale, alsidige leg, udvikling af udvikling af en alsidig samarbejde

Læs mere

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN

Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Uge 6 16 Linjefagsdage, UMD, UNDERVISNINGSPLAN Læringsmål: Kære studerende på hold F14-UMD Velkommen til UMD-linjefags-ugeforløbet, som strækker sig fra uge 6 til og med uge 16. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans.

D a n s M u s i k k e n k l a s s e. Dans. Musikken. det store dansekendskab, men som gerne vil undervise i dans. I n t r o d u k t i o n t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2. - 5. k l a s s e i musik og idræt er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det store dansekendskab,

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur:

Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur: Mod et overordnet begreb for sang uafhængigt af tid og kultur: Sang æstetisk set Stemmens lyde sat i æstetisk form - med eller uden ord Malene Bichel, sanger og proceskonsulent Sang eksistentielt set:

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE

SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE SAMARBEJDE MELLEM FOLKE- OG MUSIKSKOLE lægger op til et tværprofessionelt samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Samarbejdet mellem folkeskolelærer og musikskolelærer går sjældent af sig selv. Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 13/14 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Idræt B Marie Brønnum

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag BRUUNBIZ idérig kommunikation 2016 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag sosusilkeborg.dk Billedunivers i Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag er skabt af fotograf Lisbeth Barfoed Skolens pædagogiske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Program. Seminarets tema. Påskemåltidet som ritual og som formidling af kollektiv erindring og kollektiv forventning

Program. Seminarets tema. Påskemåltidet som ritual og som formidling af kollektiv erindring og kollektiv forventning Seminarets tema Det fælles måltid er en illustration af, hvorledes kollektiv erindring og kollektiv forventning er knyttet til en konkret materiel manifestation, der samtidig har en institutionel og kulturel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 PÆD Dramatik C Ditte

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

Fagplan 3. Klasse. 1. Kapitel Moderne dans kompetencer

Fagplan 3. Klasse. 1. Kapitel Moderne dans kompetencer Fagplan 3. Klasse 1. Kapitel Moderne dans kompetencer 1.1 Læringsmål 1.1.1 - at være bevidst om sin holdning, efter placerings principper: ankler, knæ, hofter og skuldre i en linje, lodret fra gulvet,

Læs mere

Selvvalgte problemstillinger og kildebank

Selvvalgte problemstillinger og kildebank HistorieLab http://historielab.dk Selvvalgte problemstillinger og kildebank Date : 22. juni 2016 Hvordan tricker du dine elever til at arbejde problemorienteret? I efteråret 2016 iværksætter HistorieLab

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART OPLEV KUNSTEN Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART Oplev Kunsten sætter sanserne i spil, ansporer det personlige engagement og åbner en mangfoldighed af tilgange

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2010/2011

Læs mere

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel

Det erfaringsbaserede læringsperspektiv. Kurt Lewin's læringsmodel Denne omformulering af det kendte Søren Kierkegaard citat Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns sætter fokus på læring som et livsvilkår eller en del af det at være menneske. (Bateson 2000). Man

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Greve Kommune. Aktionslæring. - Udvikling i team og evaluering. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen

Greve Kommune. Aktionslæring. - Udvikling i team og evaluering. En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Greve Kommune Aktionslæring - Udvikling i team og evaluering En håndsrækning fra inklusionsværktøjskassen Indhold Indhold...2 Hvorfor aktionslæring?...4 Inklusion med aktionslæring...5 Forandring af og

Læs mere