for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 3. Ansøgning -genbehandling: Netværksseminar om unge, kunst og outreach ( ) 4. Høring Kommuneplan 2011 og Startredegørelse for Multiarena i Ørestad Syd ( ) 5. Høring: Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik ( ) 6. Høring om udmøntning af moderniseringsplan 2012 ( ) 7. Input og bemærkninger til bydelsafsnit i det foreløbige udkast til restaurationsplan for Københavns Kommune ( ) 8. Forslag til placering af markedspladser i Amager Vest ( ) 9. Status på lokaludvalgets egne projekter ( ) 10. Manglende betaling for projekt på Amager Fælled Skole i 2009 ( ) 11. Årsberetning for Amager Vest Lokaludvalg 2011 ( ) 12. Stillingtagen til revideret budget og projektbeskrivelse for projektet Amager/Med andre øjne ( ) 13. Ønsket stillingsprofil for ny medarbejder i sekretariatet ( ) 14. Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler ( ) 15. Forslag om at oprette en fast procedure for lokaludvalgets egne projekter ( ) 16. Godkendelse af procedure for Miljøpunkt Amagers årsplan 2012 ( ) 17. Godkendelse af mødeplan for lokaludvalgets ordinære møder i 2012 ( ) 18. Permanent placering af beplantning i Ørestad City ( ) 19. Meddelelser ( ) 20. Eventuelt ( )

2 KØBENHAVNS KOMMUNE AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT fortsat, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Afslutning ( ) 2

3 PROTOKOL 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. AFBUD André Just Vedgren. 1. suppleant Birger Pedersen deltog i stedet. Esben Sloth. 1. Suppleant Erhard Franzen deltog i stedet. Berit Bro. Der var også afbud fra 1. Suppleant Vagn Laursen. Preben Poulsen. Der var ikke indkaldt suppleanter. Christina Pedersen. Der var ikke indkaldt suppleanter. UDEN AFBUD Jan Sørensen Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at optage et nyt punkt på dagsordenen: Lokaludvalget bevilgede på sit møde d. 16. august kr. i støtte til projektet Amager/Med andre øjne. Ansøger har efterfølgende fremsendt en revideret projektbeskrivelse, og lokaludvalget skulle derfor tage stilling til, om projektet stadig falder indenfor rammerne af bevillingen. Lokaludvalget godkendte at tage stilling til det reviderede projekt og optog punktet som nyt nummer 12 på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt. 1

4 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg ( ) Birthe Illemann træder til som medlem af lokaludvalget i stedet for John Knudsen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING John Knudsen meddelte d. 10. august, at han udtræder af Amager Vest Lokaludvalg. 1. Suppleant Birthe Illemann indtræder som medlem af lokaludvalget for valgområdet Det sociale område 5. LØSNING Formanden for Amager Vest LokaludvalgFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev anmodet samtlige medlemmer af lokaludvalget om at sikre, at de har to suppleanter. 2

5 3. Ansøgning -genbehandling: Netværksseminar om unge, kunst og outreach ( ) Mille Winther søger støtte til Netværksseminar om unge, kunst og outreach. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mille Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Fabrikken for Kunst og Design søgte Mille Winther d. 7. juli om kr. i støtte til Netværksseminar om unge, kunst og outreach, der skal afholdes i oktober Baggrunden for seminaret er fabrikkens satsning på outreach og arbejdet med lokale unge i projektet Tag Plads! Seminaret har til formål at bidrage til at styrke det professionelle arbejde med unge, kunst og kultur, som foregår i foreningssammenhæng, skole og kommune. De unge, der har medvirket i foregående Tag Plads!-projekter, inviteres, for herigennem at sikre en kobling mellem den faglige videndeling/oplæg og de unges oplevede virkelighed. Netværksseminaret ønsker at udgøre en samlende begivenhed for Amager Vest, ved at fagpersoner fra Sundbyvester, Ørestad og Islands Brygge deltager. Der inviteres også oplægsholdere udefra, herunder fra udlandet, med ekspertise indenfor fagområdet unge, social inklusion og outreach. Ideen er, at bydelens børne- og ungemedarbejdere i Amager Vests helhedsplaner, skoler mv. kan blive inspireret, sparre og netværke om grobunden for at styrke den kulturelle profil for Amager Vest. Netværksseminaret vil derudover fungere som optakt til lokale samarbejder, der kan udfolde sig og blive fulgt op på, i en efterfølgende ungekonference, som bl.a. koordineres igennem Partnerskabet i UP. Det ansøgte beløb dækker bl.a. honorarer, rejseudgifter og leje af hal. Der er bevilget kr. til seminaret, plus kr. til en efterfølgende publikation fra CKO (Center for kultur og oplevelsesøkonomi). Fabrikken for Kunst og Design bidrager med en medfinansiering på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid genbehandlede ansøgningen på sit møde d. 7. september og indstiller at projektet støttes med kr Projektet er netværksskabende indenfor arbejdet med unge og social inklusion. Kulturgruppen indstiller ikke det fulde beløb, da seminaret sigter mod at skabe netværk på såvel lokalt som nationalt plan. Kulturgruppen ønsker med bevillingen at støtte seminarets lokale dimension. Derudover har Mille Winther indleveret oplysninger om, at der opkræves et deltagergebyr for professionelle. Endelig stiller kulturgruppen spørgsmålstegn ved, at budgettet indeholder leje af Fabrikkens hal. 3

6 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mille Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgning, projektbeskrivelse og budget Uddybende svar på opfølgende spørgsmål Program Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lars Rimfalk Jensen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Som begrundelse for det delvise afslag angiver lokaludvalget, at seminaret både sigter mod at skabe netværk lokalt og nationalt. Med bevillingen på kr. ønsker lokaludvalget at støtte seminarets lokale dimension. 4

7 4. Høring Kommuneplan 2011 og Startredegørelse for Multiarena i Ørestad Syd ( ) Lokaludvalget skal drøfte procedure for offentlig høring om Kommuneplan 2011 og Startredegørelse for Multiarena i Ørestad Syd. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager proceduren for en offentlig høring om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena som foreslået af lokaludvalgets forretningsudvalg og arbejdsgruppe for fysisk planlægning. 2. at lokaludvalget drøfter arbejdsgruppen for fysisk planlægnings forslag om som udgangspunkt at genfremsende lokaludvalgets høringssvar på den interne høring om Kommuneplan 11 fra maj 2011 som svar til høringen om Kommuneplan at lokaludvalget drøfter at give mandat til arbejdsgruppen for fysisk planlægning til at indarbejde kommentarer fra borgermødet d. 29. september i høringssvaret på den interne høring om Kommuneplan. 4. At lokaludvalget tager forretningsudvalgets beslutning d. 2. september om at bevilge kr. af lokaludvalgets puljemidler til at afholde et borgermøde om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena til efterretning. PROBLEMSTILLING Den 12. august 2011 sendte Center for Byudvikling forslag til Kommuneplan 2011 i offentlig høring. Der er svarfrist den 17. oktober. Lokaludvalget afgav i maj 2011 høringssvar på den interne høring om Kommuneplan Høringen af Kommuneplan 2011 blev behandlet i arbejdsgruppen for fysisk planlægning på dets møde den 6. september, hvor gruppen blev enig om som udgangspunkt at henvise til det tidligere høringssvar, da der ikke er sket nævneværdige ændringer i kommuneplanen siden den interne høring. Center for Bydesign har påbegyndt arbejdet med at ændre lokalplanen for Ørestad Syd, så den åbner op for at gennemføre den Masterplan for Multiarena, som tegnestuen Vandkunsten har lavet for By og Havn. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har støttet indstillingen, men det vil ikke 5

8 komme i officiel høring, før Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om at støtte Multiarenaen på dets møde den 22. september. Da kommuneplanen nævner multiarenaen som et eksempelprojekt, foreslår forretningsudvalget og arbejdsgruppen for fysisk planlægning at lægge de to høringer sammen. Forretningsudvalget har derfor d. 2. september bevilget kr. til at afholde et borgermøde om de to projekter. Begrundelsen for ikke at vente med at bevilge midlerne til lokaludvalgsmødet d. 20. september er, at planlægningen af borgermødet ikke kan udsættes, da det skal afholdes inden arbejdsgruppen for fysisk planlægnings næste møde d. 4. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningen har sagt god for, at lokaludvalget kan afholde et borgermøde med udgangspunkt i Multiarenaen, da Borgerrepræsentationen d. 22. september forventes at godkende indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Borgermødet er sat til den 29. september, og Ørestad Gymnasium har tilbudt at lægge lokaler til mødet. Center for Bydesigns projektleder for lokalplanændringerne vedr. multiarenaen har sagt ja til at præsentere projektet som oplæg til diskussion. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning vil på dets møde den 4. oktober behandle høringerne. Høringsfristen for startredegørelsen forventes at ligge i uge 44, og der vil således være mulighed for at lokaludvalget på dets møde d. 18. oktober kan behandle høringssvaret. Da høringsfristen for Kommuneplan 11 er d. 17. oktober og således inden lokaludvalgsmødet d. 18. oktober, skal lokaludvalget drøfte, om det vil give arbejdsgruppen for fysisk planlægning mandat til at indarbejde kommentarer fra borgermødet d. 29. september i lokaludvalgets høringssvar til den interne høring om Kommuneplan 11. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager proceduren for en offentlig høring om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena som foreslået af lokaludvalgets forretningsudvalg og arbejdsgruppe for fysisk planlægning. 2. at lokaludvalget drøfter arbejdsgruppen for fysisk planlægnings forslag om som udgangspunkt at genfremsende lokaludvalgets høringssvar på den interne høring om Kommuneplan 11 fra maj 2011 som svar til høringen om Kommuneplan at lokaludvalget drøfter at give mandat til arbejdsgruppen for fysisk planlægning til at indarbejde kommentarer fra borgermødet d. 29. september i høringssvaret på den interne høring om Kommuneplan. 6

9 4. at lokaludvalget tager forretningsudvalgets beslutning d. 2. september om at bevilge kr. af lokaludvalgets puljemidler til at afholde et borgermøde om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena til efterretning ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Kommuneplan 11 Internt høringssvar på forslag til Kommuneplan 2011 Udkast til Startredegørelse Multiarena i Ørestad Syd Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med en tilføjelse om, at kommentarerne fra borgermødet d. 29. september skal sendes til hele lokaludvalget inden arbejdsgruppen for fysisk planlægnings møde d. 4. oktober, blev indstillingerne godkendt. Beslutningen kom ikke til afstemning. 7

10 5. Høring: Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik ( ) Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik er kommet i høring i Lokaludvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er ansvarlig for drift og udvikling af rammerne for idræt og kultur, ligesom den altid har været på biblioteksområdet. For at give borgerne et sammenhængende kultur- og fritidstilbud har kommunen organiseret sig på tværs af idræt og kultur. I høringen er der lagt vægt på 6 områder: 1. Faciliteter, 2. tilskud og støtte, 3. dialog og samspil, 4. events & festivaler, 5. vækstlaget og 6. sundhed, integration og sikker by. Finansiering af nye kultur- og fritidsfaciliteter og tilskudsmuligheder sker primært i forbindelse med Københavns Kommunes årlige budgetforhandlinger. Kultur- og Fritidsudvalget vil i de kommende år udarbejde en række handleplaner for udviklingen af København og kultur- og fritidslivet. Arbejdsgruppen for kultur- og fritid har behandlet høringen og lavet et udkast til et høringssvar. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur- og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Kultur- og fritidspolitik, version til høring Udkast til høringssvar 8

11 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med en række mindre tilføjelser blev udkastet til høringssvar godkendt. Beslutningen kom ikke til afstemning. 9

12 6. Høring om udmøntning af moderniseringsplan 2012 ( ) Lokaludvalget har fået udmøntning af moderniseringsplan i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg modtog d. 22. august udmøntning af moderniseringsplanen af plejehjem i høring. Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansieringsog planlægningsgrundlaget for ombygningen af samtlige utidssvarende plejehjemsboliger i København Kommune til moderne standard tilvejebragt. Den samlede moderniseringsplan løber ind til 2022 og skal, udover ombygningerne, sikre den nødvendige tilpasning af plejeboligkapaciteten som følge af demografiudviklingen inden for ældreområdet. Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Med henblik på at sikre kapacitetstilpasningen inden for plejeboligområdet, skal der i forbindelse med genåbningen afvikles/ombygges et antal utidssvarende plejehjem. I Amager Vest bliver to plejehjem berørt af planen: Hørgården og Øselsgården. Med udgangspunkt i moderniseringsplanen og efter anvisningerne i de 17 principper og Miljø i byggeri og anlæg 2010, foreslås Plejecentret Hørgården ombygget i 2 etaper. Først blok 28, dernæst blok 30. Plejehjemsbeboerne vedrørende første ombygningsfase overflyttes til det nybyggede plejecenter i Ørestaden sammen med beboerne fra Øselsgården. Overflytningen forventes at ske medio Efter færdiggørelsen af blok 28 på Hørgården overflyttes alle plejehjemsbeboerne fra blok 30, som herefter ombygges. Med en boligstørrelse på ca. 14 m² er boligerne i Øselsgården utidssvarende. Ombygning er ikke vurderet som relevant og det er anbefalet, at plejecenteret afvikles. Med Plejecentrene Hørgården og Peder Lykke Center inden for kort afstand af Øselsgården, plus færdiggørelsen af Plejecentret Ørestaden, er vurderingen, at der er en tilstrækkelig kapacitet af plejeboliger i nærområdet. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet høringen om udmøntning af moderniseringsplanen for plejehjem og har lavet et udkast til et høringssvar. 10

13 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Udkast til Høringsvar Høringsskrivelse Indstilling fra SOU Bilag 2 Hørgården Bilag 3 -Øselsgården Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med en enkelt ændring blev udkastet til høringssvar godkendt. Beslutningen kom ikke til afstemning. 11

14 7. Input og bemærkninger til bydelsafsnit i det foreløbige udkast til restaurationsplan for Københavns Kommune ( ) Kultur- og Fritidsforvaltningen beder om Lokaludvalgets input og bemærkninger til bydelsafsnittet i det foreløbige udkast til en restaurationsplan for Københavns Kommune. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til et svar til Kultur- og Fritidsforvaltningen. PROBLEMSTILLING Bevillingsnævnet er i gang med at udarbejde en restaurationsplan for Københavns Kommune, og nævnet vil gerne inddrage lokaludvalgene i udarbejdelsen af afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i de enkelte bydele. Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor d. 8. september anmodet om lokaludvalgenes input og eventuelle bemærkninger til afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i det foreløbige udkast til restaurationsplan. Høringsfristen er d. 15. september rykket til fredag den 4. november Bevillingsnævnet forventer at invitere lokaludvalg, Horesta, DRC og 3F til et dialogmøde om udkastet til restaurationsplanen, inden udkastet sendes i offentlig høring. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til et svar til Kultur- og Fritidsforvaltningen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Restaurationsplan 12

15 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev vedtaget, at arbejdsgruppen for kultur & fritid skal behandle høringen på sit møde d. 5. oktober. 13

16 8. Forslag til placering af markedspladser i Amager Vest ( ) Lokaludvalget skal drøfte forslag til mulige placeringer for markeder i Amager Vest. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til listen over mulige markedspladser med udgangspunkt i det allerede afgivne svar vedr. forespørgslen om Roterende Markedspladser fra februar PROBLEMSTILLING Den 22. august 2011 modtog lokaludvalget en henvendelse fra Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Trafik Byliv angående mulige placeringer af markedspladser. Det skyldes, at der er planer om at lave forsøg med markeder i Lokaludvalget behandlede i februar 2011 en anden henvendelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende markeder og har således allerede svaret på mulige placeringer. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har drøftet listen for mulige placeringer og foreslår, at Rigsarkivgrunden tilføjes til listen. Ligeledes vil hjørnet af Amagerbrogade og Christmas Møllers Plads være en mulighed, da fortovet her er 26 m bredt. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til listen over mulige markedspladser med udgangspunkt i det allerede afgivne svar vedr. forespørgslen om Roterende Markedspladser fra februar ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Forespørgsel om markedspladser Svar fra lokaludvalget vedr. Roterende marked i København 14

17 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev med tilføjelsen af de to forslag fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning vedtaget at genfremsende det allerede afsendte svar vedr. forespørgslen om 'Roterende Markedspladser' fra februar

18 9. Status på lokaludvalgets egne projekter ( ) Lokaludvalget har bevilget puljemidler til seks af lokaludvalgets egne projekter, der p.t. endnu ikke er afsluttede. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om de nedenfor nævnte projekter fortsat skal kunne disponere over de bevilgede beløb. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har p.t. bevilget puljemidler til seks af lokaludvalgets egne projekter, som endnu ikke er fuldt afsluttede. I alt er der bevilget kr. til de seks projekter. For at sikre en så hensigtsmæssig anvendelse af lokaludvalgets puljemidler som muligt, foreslås det, at lokaludvalget drøfter, om projekterne fortsat skal kunne disponere over de bevilgede beløb, eller om dele af bevillingerne skal føres tilbage til bydelspuljen. Halvårlig foreningsdag kr. bevilget d. 15. marts Status ukendt Et grønnere Bryggen kr. bevilget d. 19. april P.t. er der forbrugt ca kr., og projektet forventes afsluttet sidst i september. Status: Projektet er næsten afsluttet. Der mangler opfølgning på enkelte poster, heriblandt flytning af træerne til Sundholmskvarteret. Forventet endeligt forbrug: ca kr. Musikøen Amager kr. bevilget d. 17. maj Der forventes afholdt workshop sammen med Amager Øst Lokaludvalg senere på året. Pris: kr. Navnekonkurrence kr. bevilget d. 16. august Selve konkurrencen er afsluttet og projektet forventes endelig afsluttet sidst i september. Facadepris Amagerbrogade kr. bevilget d. 16. august Der er et samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg om projektet. Tur med Saga Queen kr. bevilget d. 16. august Projektet forventes gennemført som beskrevet på mødet d. 16. august. Borgermøde om Multiarena i Ørestad syd kr. bevilget af forretningsudvalget d. 2. september. 16

19 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om de ovenfor nævnte projekter fortsat skal kunne disponere over de bevilgede beløb. ØKONOMI Indstillingen kan medføre, at der tilbageføres midler til lokaludvalgets bydelspulje. Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev vedtaget at tilbageføre kr. fra projektet Halvårlige Foreningsdage til lokaludvalgets bydelspulje. De øvrige projekter er endnu ikke afsluttede, og til lokaludvalgsmødet d. 18. oktober skal der derfor fremlægges en ny redegørelse for projekterne. Beslutningen kom ikke til efterretning. 17

20 10. Manglende betaling for projekt på Amager Fælled Skole i 2009 ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til, om det vil overføre kr. til Amager Fælled Skole til støtte til køb af plantekasser. Ved en fejl fra sekretariatets side er beløbet ikke blevet udbetalt i INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil overføre kr. til Amager Fælled Skole til støtte til indkøb af plantekasser. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg gav i 2009 tilsagn om at ville støtte Amager Fælled Skoles indkøb af plantekasser til skolens skolegård med kr. Amager Fælled Skole henvendte sig i 2011 til sekretariatet med en anmodning om at få udbetalt pengene, da det i skolens regnskab kunne konstateres, at beløbet aldrig var kommet til udbetaling. Sekretariatet har undersøgt sagen og kan bekræfte, at beløbet aldrig er udbetalt til Amager Fælled Skole. Det er ikke muligt at forklare, hvorfor pengene aldrig er blevet udbetalt. Amager Fælled Skole har i første omgang selv betalt leverandøren af plantekasserne. Amager Fælled Skole har haft mulighed for at trække momsen fra og har derfor kun haft en nettoudgift på kr. Da regnskabsåret 2009 er afsluttet, skal lokaludvalget tage stilling til, om det vil bevilge midlerne fra lokaludvalgets puljemidler i LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil overføre kr. til Amager Fælled Skole til støtte til indkøb af plantekasser ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Faktura for plantekasser Plantekasser regnskab.xls 18

21 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at overføre kr. til Amager Fælled Skole. Beslutningen kom ikke til afstemning. 19

22 11. Årsberetning for Amager Vest Lokaludvalg 2011 ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til, om det vil lave en årsberetning for dets aktiviteter i INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil lave en årsberetning for dets aktiviteter i PROBLEMSTILLING I 2008, 2009 og 2010 har Amager Vest Lokaludvalg lavet en årsberetning om lokaludvalgets aktiviteter i de forgangne år. I 2010 kostede årsberetningen i alt kr., og udgifterne fordelte sig på honorar til en journalist, en portrætfotograf, øvrig fotografering, layout samt tryk af årsberetningen. Heraf betalte lokaludvalgets puljemidler kr. Årsberetningen blev trykt i eksemplarer og er blevet delt ud i bydelen ved forskellige lejligheder. Det foreslås, at lokaludvalget også i 2011 laver en årsberetning, der prismæssigt forventes at ligge på samme niveau som i Som i 2010 indstilles det, at lokaludvalgets puljemidler betaler størstedelen af udgifterne. Pga. den uafklarede personalesituation i sekretariatet vil der først til lokaludvalgsmødet d. 15. november være fuld klarhed over, hvilke udgifter sekretariatsbudgettet kommer til at have til løn for hele Afhængigt af hvornår den kommende medarbejder starter i sekretariatet vil der være mulighed for, at sekretariatsbudgettet kan betale en større andel af de samlede udgifter. LØSNING Formanden for Amager Vest LokaludvalgFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil lave en årsberetning for dets aktiviteter i ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 20

23 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev besluttet, at lokaludvalget udarbejder en årsberetning for Lokaludvalget bevilgede kr. til arbejdet. Beslutningen kom ikke til afstemning. 21

24 12. Stillingtagen til revideret budget og projektbeskrivelse for projektet Amager/Med andre øjne ( ) Lokaludvalget har på sit møde d. 16. august bevilget kr. i støtte til projektet Amager/Med andre øjne. Ansøger har efterfølgende fremsendt en revideret projektbeskrivelse, og lokaludvalget skal tage stilling til, om projektet stadig falder indenfor rammerne af bevillingen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter, hvorvidt det reviderede projekt stadig lever op til det formål, som lokaludvalget bevilgede støtte til på lokaludvalgsmødet d. 16. august PROBLEMSTILLING Global Stories havde d. 30. juni 2011 søgt om kr. i støtte til projektet Amager/Med Andre Øjne. Projektets målgruppe er primært en 6-klasse på Islands Brygge skole, sekundært deres familier, venner og hele skolen. Projektet gennemføres i oktober måned. Den bærende ide er, at eleverne påtager sig en anden social, etnisk og kropslig identitet, hvorigennem eleverne opnår en oplevet forståelse for at være en del af et globalt samfund. Både for eleverne og deres omverden tjener dette som en øjenåbner i forhold til at se mangfoldighed som en styrke og ressource. Amager Vest Lokaludvalg behandlede ansøgningen på sit møde d. 16. august og bevilgede kr. til projektet. Som begrundelse for det delvise afslag henviste lokaludvalget til, at næsten alle midlerne i bydelspuljen er delt ud. Som konsekvens af den mindre bevilling er det ikke muligt for ansøger at gennemføre projektet som oprindeligt planlagt, og Global Stories har derfor fremsendt en revideret projektbeskrivelse samt budget. Lokaludvalget skal nu afgøre, om der grundlæggende stadig er tale om det samme projekt, hvorfor bevillingen kan opretholdes. Eller om det reelt er et nyt projekt, der skal behandles på lige fod med alle andre nye ansøgninger. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter, hvorvidt det reviderede projekt stadig lever op til det formål, som lokaludvalget bevilgede støtte til på lokaludvalgsmødet d. 16. august

25 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Revideret projektbeskrivelse Revideret budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vurderede, at den reviderede projektbeskrivelse holder sig indenfor rammerne af den oprindelige bevilling. Støttebeløbet på kr. kan derfor fastholdes. Beslutningen kom ikke til afstemning. 23

26 13. Ønsket stillingsprofil for ny medarbejder i sekretariatet ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til stillingsprofilen for den kommende medarbejder i sekretariatet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager en stillingsprofil for den kommende medarbejder i sekretariatet på baggrund af forslaget fra de tre arbejdsgrupper og forretningsudvalget. PROBLEMSTILLING Sekretariatets projektmedarbejder har opsagt sin stilling pr. 14. september 2011, og der skal derfor snarest muligt ansættes en efterfølger. For at være sikker på at den kommende medarbejders profil matcher lokaludvalgets ønsker for opgavevaretagelse i sekretariatet, vedtog lokaludvalget på sit møde d. 16. august, at lokaludvalgets forretningsudvalg skulle indstille et forslag til en ønsket stillingsprofil til lokaludvalgets tre arbejdsgrupper. Efter arbejdsgruppernes behandling er forretningsudvalget efterfølgende blevet enigt om et udkast til stillingsopslag, der efter lokaludvalgsmødet d. 20. september kan slås op i henhold til Økonomi-forvaltningens regler for ansættelse i Københavns Kommune. LØSNING Formanden for Amager Vest LokaludvalgFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager en stillingsprofil for den kommende medarbejder i sekretariatet på baggrund af forslaget fra de tre arbejdsgrupper og forretningsudvalget. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget har på sit møde d. 16. august truffet en principbeslutning om at opretholde stillingen. BILAG Overblik over arbejdsopgaver i sekretariatet september 2011 Udkast til jobopslagfor kommende medarbejder i sekretariatet 24

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 08.09.2011, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-122730) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-121525) 3. Formandens meddelelser (2011-121487) 4. Høring om moderniseringsplan

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65

for mødet den 23. februar kl i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 for mødet den 23. februar kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Orientering om ændringer i sekretariatet 3. Status for bydelsplan 4. Ansøgning fra Urbankoret

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET.

BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. BESLUTNINGSPROTOKOL FRAVÆRENDE BJØRN BORRE MELDTE AFBUD, SUPPLEANT INGE KOBBELTVEDT DELTOG I HELE MØDET. JENS WILLIAM GRAV MELDTE AFBUD, SUPPLEANT TRINE MADSEN DELTOG I HELE MØDET. SVEND AAGE SØRENSEN

Læs mere

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings-

Læs mere

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 for mødet den 16. november, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Ung i Job 3. Ansøgning: Genbrugslaboratorier for børn 4. Ansøgning: Fremad Feltet

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42

for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 for mødet den 26. oktober, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsorden 2. Ansøgning: Latinfestival 3. Ansøgning: Legeredskaber til fritidshjemmet Brydes Allé 42 4.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune.

Dagsordnen blev godkendt med følgende ekstra punkt, som formanden ønskede: Orientering fra en tilgængelighedsgruppe, nedsat af Københavns Kommune. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 9. maj 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 3. sal, lokale 402 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 13.12.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-176038) 2. Status på medlemmer og suppleanter i lokaludvalget december 2011 (2011-176038) 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 21.08.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2012-119255) 2. Orientering om brug af Aktivitetspuljen i juni 2012 uden forudgående lokaludvalgsbeslutning

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier:

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 04-08-2011 Bilag 1 - Huset William Midlertidig lukning af den selvejende institution Huset William med henblik på ombygning Efter

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre

Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Genopslag af ansøgningspulje målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre Ansøgningsfrist onsdag d. 17. maj 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl

Afbud:Brian Lund Madsen, Stig Hansen, Bilal Titrek,, Erik Vestergaard, Tom Nielsen, Ena Juhl Referat af Integrationsrådets møde den 11. december 2008. Tilstede: Jamal Tabari, Nimer Shama, Farjam A. Davani, Lisbeth Jørgensen, Miasser Hawwa, Sabahat Cilgin Jelena Rajovic, Lolan Ottesen, Lisbeth

Læs mere

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse

Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth), Tina, Mette N, Peder, Sofie, Malte, Jesper, Helen. Til orientering og drøftelse REFERAT Emne: Møde i skolebestyrelsen Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Forventet sluttidspunkt kl. 31.01.12 konferencerummet 18.00 21.30 Deltagere Martin, Hanne L, Ida, Kirsten, Ejnar (Lisbeth),

Læs mere