for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 3. Ansøgning -genbehandling: Netværksseminar om unge, kunst og outreach ( ) 4. Høring Kommuneplan 2011 og Startredegørelse for Multiarena i Ørestad Syd ( ) 5. Høring: Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik ( ) 6. Høring om udmøntning af moderniseringsplan 2012 ( ) 7. Input og bemærkninger til bydelsafsnit i det foreløbige udkast til restaurationsplan for Københavns Kommune ( ) 8. Forslag til placering af markedspladser i Amager Vest ( ) 9. Status på lokaludvalgets egne projekter ( ) 10. Manglende betaling for projekt på Amager Fælled Skole i 2009 ( ) 11. Årsberetning for Amager Vest Lokaludvalg 2011 ( ) 12. Stillingtagen til revideret budget og projektbeskrivelse for projektet Amager/Med andre øjne ( ) 13. Ønsket stillingsprofil for ny medarbejder i sekretariatet ( ) 14. Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler ( ) 15. Forslag om at oprette en fast procedure for lokaludvalgets egne projekter ( ) 16. Godkendelse af procedure for Miljøpunkt Amagers årsplan 2012 ( ) 17. Godkendelse af mødeplan for lokaludvalgets ordinære møder i 2012 ( ) 18. Permanent placering af beplantning i Ørestad City ( ) 19. Meddelelser ( ) 20. Eventuelt ( )

2 KØBENHAVNS KOMMUNE AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT fortsat, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Afslutning ( ) 2

3 PROTOKOL 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. AFBUD André Just Vedgren. 1. suppleant Birger Pedersen deltog i stedet. Esben Sloth. 1. Suppleant Erhard Franzen deltog i stedet. Berit Bro. Der var også afbud fra 1. Suppleant Vagn Laursen. Preben Poulsen. Der var ikke indkaldt suppleanter. Christina Pedersen. Der var ikke indkaldt suppleanter. UDEN AFBUD Jan Sørensen Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at optage et nyt punkt på dagsordenen: Lokaludvalget bevilgede på sit møde d. 16. august kr. i støtte til projektet Amager/Med andre øjne. Ansøger har efterfølgende fremsendt en revideret projektbeskrivelse, og lokaludvalget skulle derfor tage stilling til, om projektet stadig falder indenfor rammerne af bevillingen. Lokaludvalget godkendte at tage stilling til det reviderede projekt og optog punktet som nyt nummer 12 på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt. 1

4 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg ( ) Birthe Illemann træder til som medlem af lokaludvalget i stedet for John Knudsen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING John Knudsen meddelte d. 10. august, at han udtræder af Amager Vest Lokaludvalg. 1. Suppleant Birthe Illemann indtræder som medlem af lokaludvalget for valgområdet Det sociale område 5. LØSNING Formanden for Amager Vest LokaludvalgFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev anmodet samtlige medlemmer af lokaludvalget om at sikre, at de har to suppleanter. 2

5 3. Ansøgning -genbehandling: Netværksseminar om unge, kunst og outreach ( ) Mille Winther søger støtte til Netværksseminar om unge, kunst og outreach. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mille Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Fabrikken for Kunst og Design søgte Mille Winther d. 7. juli om kr. i støtte til Netværksseminar om unge, kunst og outreach, der skal afholdes i oktober Baggrunden for seminaret er fabrikkens satsning på outreach og arbejdet med lokale unge i projektet Tag Plads! Seminaret har til formål at bidrage til at styrke det professionelle arbejde med unge, kunst og kultur, som foregår i foreningssammenhæng, skole og kommune. De unge, der har medvirket i foregående Tag Plads!-projekter, inviteres, for herigennem at sikre en kobling mellem den faglige videndeling/oplæg og de unges oplevede virkelighed. Netværksseminaret ønsker at udgøre en samlende begivenhed for Amager Vest, ved at fagpersoner fra Sundbyvester, Ørestad og Islands Brygge deltager. Der inviteres også oplægsholdere udefra, herunder fra udlandet, med ekspertise indenfor fagområdet unge, social inklusion og outreach. Ideen er, at bydelens børne- og ungemedarbejdere i Amager Vests helhedsplaner, skoler mv. kan blive inspireret, sparre og netværke om grobunden for at styrke den kulturelle profil for Amager Vest. Netværksseminaret vil derudover fungere som optakt til lokale samarbejder, der kan udfolde sig og blive fulgt op på, i en efterfølgende ungekonference, som bl.a. koordineres igennem Partnerskabet i UP. Det ansøgte beløb dækker bl.a. honorarer, rejseudgifter og leje af hal. Der er bevilget kr. til seminaret, plus kr. til en efterfølgende publikation fra CKO (Center for kultur og oplevelsesøkonomi). Fabrikken for Kunst og Design bidrager med en medfinansiering på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid genbehandlede ansøgningen på sit møde d. 7. september og indstiller at projektet støttes med kr Projektet er netværksskabende indenfor arbejdet med unge og social inklusion. Kulturgruppen indstiller ikke det fulde beløb, da seminaret sigter mod at skabe netværk på såvel lokalt som nationalt plan. Kulturgruppen ønsker med bevillingen at støtte seminarets lokale dimension. Derudover har Mille Winther indleveret oplysninger om, at der opkræves et deltagergebyr for professionelle. Endelig stiller kulturgruppen spørgsmålstegn ved, at budgettet indeholder leje af Fabrikkens hal. 3

6 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mille Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgning, projektbeskrivelse og budget Uddybende svar på opfølgende spørgsmål Program Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lars Rimfalk Jensen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Som begrundelse for det delvise afslag angiver lokaludvalget, at seminaret både sigter mod at skabe netværk lokalt og nationalt. Med bevillingen på kr. ønsker lokaludvalget at støtte seminarets lokale dimension. 4

7 4. Høring Kommuneplan 2011 og Startredegørelse for Multiarena i Ørestad Syd ( ) Lokaludvalget skal drøfte procedure for offentlig høring om Kommuneplan 2011 og Startredegørelse for Multiarena i Ørestad Syd. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager proceduren for en offentlig høring om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena som foreslået af lokaludvalgets forretningsudvalg og arbejdsgruppe for fysisk planlægning. 2. at lokaludvalget drøfter arbejdsgruppen for fysisk planlægnings forslag om som udgangspunkt at genfremsende lokaludvalgets høringssvar på den interne høring om Kommuneplan 11 fra maj 2011 som svar til høringen om Kommuneplan at lokaludvalget drøfter at give mandat til arbejdsgruppen for fysisk planlægning til at indarbejde kommentarer fra borgermødet d. 29. september i høringssvaret på den interne høring om Kommuneplan. 4. At lokaludvalget tager forretningsudvalgets beslutning d. 2. september om at bevilge kr. af lokaludvalgets puljemidler til at afholde et borgermøde om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena til efterretning. PROBLEMSTILLING Den 12. august 2011 sendte Center for Byudvikling forslag til Kommuneplan 2011 i offentlig høring. Der er svarfrist den 17. oktober. Lokaludvalget afgav i maj 2011 høringssvar på den interne høring om Kommuneplan Høringen af Kommuneplan 2011 blev behandlet i arbejdsgruppen for fysisk planlægning på dets møde den 6. september, hvor gruppen blev enig om som udgangspunkt at henvise til det tidligere høringssvar, da der ikke er sket nævneværdige ændringer i kommuneplanen siden den interne høring. Center for Bydesign har påbegyndt arbejdet med at ændre lokalplanen for Ørestad Syd, så den åbner op for at gennemføre den Masterplan for Multiarena, som tegnestuen Vandkunsten har lavet for By og Havn. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har støttet indstillingen, men det vil ikke 5

8 komme i officiel høring, før Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om at støtte Multiarenaen på dets møde den 22. september. Da kommuneplanen nævner multiarenaen som et eksempelprojekt, foreslår forretningsudvalget og arbejdsgruppen for fysisk planlægning at lægge de to høringer sammen. Forretningsudvalget har derfor d. 2. september bevilget kr. til at afholde et borgermøde om de to projekter. Begrundelsen for ikke at vente med at bevilge midlerne til lokaludvalgsmødet d. 20. september er, at planlægningen af borgermødet ikke kan udsættes, da det skal afholdes inden arbejdsgruppen for fysisk planlægnings næste møde d. 4. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningen har sagt god for, at lokaludvalget kan afholde et borgermøde med udgangspunkt i Multiarenaen, da Borgerrepræsentationen d. 22. september forventes at godkende indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Borgermødet er sat til den 29. september, og Ørestad Gymnasium har tilbudt at lægge lokaler til mødet. Center for Bydesigns projektleder for lokalplanændringerne vedr. multiarenaen har sagt ja til at præsentere projektet som oplæg til diskussion. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning vil på dets møde den 4. oktober behandle høringerne. Høringsfristen for startredegørelsen forventes at ligge i uge 44, og der vil således være mulighed for at lokaludvalget på dets møde d. 18. oktober kan behandle høringssvaret. Da høringsfristen for Kommuneplan 11 er d. 17. oktober og således inden lokaludvalgsmødet d. 18. oktober, skal lokaludvalget drøfte, om det vil give arbejdsgruppen for fysisk planlægning mandat til at indarbejde kommentarer fra borgermødet d. 29. september i lokaludvalgets høringssvar til den interne høring om Kommuneplan 11. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager proceduren for en offentlig høring om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena som foreslået af lokaludvalgets forretningsudvalg og arbejdsgruppe for fysisk planlægning. 2. at lokaludvalget drøfter arbejdsgruppen for fysisk planlægnings forslag om som udgangspunkt at genfremsende lokaludvalgets høringssvar på den interne høring om Kommuneplan 11 fra maj 2011 som svar til høringen om Kommuneplan at lokaludvalget drøfter at give mandat til arbejdsgruppen for fysisk planlægning til at indarbejde kommentarer fra borgermødet d. 29. september i høringssvaret på den interne høring om Kommuneplan. 6

9 4. at lokaludvalget tager forretningsudvalgets beslutning d. 2. september om at bevilge kr. af lokaludvalgets puljemidler til at afholde et borgermøde om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena til efterretning ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Kommuneplan 11 Internt høringssvar på forslag til Kommuneplan 2011 Udkast til Startredegørelse Multiarena i Ørestad Syd Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med en tilføjelse om, at kommentarerne fra borgermødet d. 29. september skal sendes til hele lokaludvalget inden arbejdsgruppen for fysisk planlægnings møde d. 4. oktober, blev indstillingerne godkendt. Beslutningen kom ikke til afstemning. 7

10 5. Høring: Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik ( ) Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik er kommet i høring i Lokaludvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er ansvarlig for drift og udvikling af rammerne for idræt og kultur, ligesom den altid har været på biblioteksområdet. For at give borgerne et sammenhængende kultur- og fritidstilbud har kommunen organiseret sig på tværs af idræt og kultur. I høringen er der lagt vægt på 6 områder: 1. Faciliteter, 2. tilskud og støtte, 3. dialog og samspil, 4. events & festivaler, 5. vækstlaget og 6. sundhed, integration og sikker by. Finansiering af nye kultur- og fritidsfaciliteter og tilskudsmuligheder sker primært i forbindelse med Københavns Kommunes årlige budgetforhandlinger. Kultur- og Fritidsudvalget vil i de kommende år udarbejde en række handleplaner for udviklingen af København og kultur- og fritidslivet. Arbejdsgruppen for kultur- og fritid har behandlet høringen og lavet et udkast til et høringssvar. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur- og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Kultur- og fritidspolitik, version til høring Udkast til høringssvar 8

11 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med en række mindre tilføjelser blev udkastet til høringssvar godkendt. Beslutningen kom ikke til afstemning. 9

12 6. Høring om udmøntning af moderniseringsplan 2012 ( ) Lokaludvalget har fået udmøntning af moderniseringsplan i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg modtog d. 22. august udmøntning af moderniseringsplanen af plejehjem i høring. Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansieringsog planlægningsgrundlaget for ombygningen af samtlige utidssvarende plejehjemsboliger i København Kommune til moderne standard tilvejebragt. Den samlede moderniseringsplan løber ind til 2022 og skal, udover ombygningerne, sikre den nødvendige tilpasning af plejeboligkapaciteten som følge af demografiudviklingen inden for ældreområdet. Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Med henblik på at sikre kapacitetstilpasningen inden for plejeboligområdet, skal der i forbindelse med genåbningen afvikles/ombygges et antal utidssvarende plejehjem. I Amager Vest bliver to plejehjem berørt af planen: Hørgården og Øselsgården. Med udgangspunkt i moderniseringsplanen og efter anvisningerne i de 17 principper og Miljø i byggeri og anlæg 2010, foreslås Plejecentret Hørgården ombygget i 2 etaper. Først blok 28, dernæst blok 30. Plejehjemsbeboerne vedrørende første ombygningsfase overflyttes til det nybyggede plejecenter i Ørestaden sammen med beboerne fra Øselsgården. Overflytningen forventes at ske medio Efter færdiggørelsen af blok 28 på Hørgården overflyttes alle plejehjemsbeboerne fra blok 30, som herefter ombygges. Med en boligstørrelse på ca. 14 m² er boligerne i Øselsgården utidssvarende. Ombygning er ikke vurderet som relevant og det er anbefalet, at plejecenteret afvikles. Med Plejecentrene Hørgården og Peder Lykke Center inden for kort afstand af Øselsgården, plus færdiggørelsen af Plejecentret Ørestaden, er vurderingen, at der er en tilstrækkelig kapacitet af plejeboliger i nærområdet. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet høringen om udmøntning af moderniseringsplanen for plejehjem og har lavet et udkast til et høringssvar. 10

13 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Udkast til Høringsvar Høringsskrivelse Indstilling fra SOU Bilag 2 Hørgården Bilag 3 -Øselsgården Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med en enkelt ændring blev udkastet til høringssvar godkendt. Beslutningen kom ikke til afstemning. 11

14 7. Input og bemærkninger til bydelsafsnit i det foreløbige udkast til restaurationsplan for Københavns Kommune ( ) Kultur- og Fritidsforvaltningen beder om Lokaludvalgets input og bemærkninger til bydelsafsnittet i det foreløbige udkast til en restaurationsplan for Københavns Kommune. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til et svar til Kultur- og Fritidsforvaltningen. PROBLEMSTILLING Bevillingsnævnet er i gang med at udarbejde en restaurationsplan for Københavns Kommune, og nævnet vil gerne inddrage lokaludvalgene i udarbejdelsen af afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i de enkelte bydele. Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor d. 8. september anmodet om lokaludvalgenes input og eventuelle bemærkninger til afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i det foreløbige udkast til restaurationsplan. Høringsfristen er d. 15. september rykket til fredag den 4. november Bevillingsnævnet forventer at invitere lokaludvalg, Horesta, DRC og 3F til et dialogmøde om udkastet til restaurationsplanen, inden udkastet sendes i offentlig høring. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til et svar til Kultur- og Fritidsforvaltningen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Restaurationsplan 12

15 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev vedtaget, at arbejdsgruppen for kultur & fritid skal behandle høringen på sit møde d. 5. oktober. 13

16 8. Forslag til placering af markedspladser i Amager Vest ( ) Lokaludvalget skal drøfte forslag til mulige placeringer for markeder i Amager Vest. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til listen over mulige markedspladser med udgangspunkt i det allerede afgivne svar vedr. forespørgslen om Roterende Markedspladser fra februar PROBLEMSTILLING Den 22. august 2011 modtog lokaludvalget en henvendelse fra Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Trafik Byliv angående mulige placeringer af markedspladser. Det skyldes, at der er planer om at lave forsøg med markeder i Lokaludvalget behandlede i februar 2011 en anden henvendelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende markeder og har således allerede svaret på mulige placeringer. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har drøftet listen for mulige placeringer og foreslår, at Rigsarkivgrunden tilføjes til listen. Ligeledes vil hjørnet af Amagerbrogade og Christmas Møllers Plads være en mulighed, da fortovet her er 26 m bredt. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til listen over mulige markedspladser med udgangspunkt i det allerede afgivne svar vedr. forespørgslen om Roterende Markedspladser fra februar ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Forespørgsel om markedspladser Svar fra lokaludvalget vedr. Roterende marked i København 14

17 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev med tilføjelsen af de to forslag fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning vedtaget at genfremsende det allerede afsendte svar vedr. forespørgslen om 'Roterende Markedspladser' fra februar

18 9. Status på lokaludvalgets egne projekter ( ) Lokaludvalget har bevilget puljemidler til seks af lokaludvalgets egne projekter, der p.t. endnu ikke er afsluttede. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om de nedenfor nævnte projekter fortsat skal kunne disponere over de bevilgede beløb. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har p.t. bevilget puljemidler til seks af lokaludvalgets egne projekter, som endnu ikke er fuldt afsluttede. I alt er der bevilget kr. til de seks projekter. For at sikre en så hensigtsmæssig anvendelse af lokaludvalgets puljemidler som muligt, foreslås det, at lokaludvalget drøfter, om projekterne fortsat skal kunne disponere over de bevilgede beløb, eller om dele af bevillingerne skal føres tilbage til bydelspuljen. Halvårlig foreningsdag kr. bevilget d. 15. marts Status ukendt Et grønnere Bryggen kr. bevilget d. 19. april P.t. er der forbrugt ca kr., og projektet forventes afsluttet sidst i september. Status: Projektet er næsten afsluttet. Der mangler opfølgning på enkelte poster, heriblandt flytning af træerne til Sundholmskvarteret. Forventet endeligt forbrug: ca kr. Musikøen Amager kr. bevilget d. 17. maj Der forventes afholdt workshop sammen med Amager Øst Lokaludvalg senere på året. Pris: kr. Navnekonkurrence kr. bevilget d. 16. august Selve konkurrencen er afsluttet og projektet forventes endelig afsluttet sidst i september. Facadepris Amagerbrogade kr. bevilget d. 16. august Der er et samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg om projektet. Tur med Saga Queen kr. bevilget d. 16. august Projektet forventes gennemført som beskrevet på mødet d. 16. august. Borgermøde om Multiarena i Ørestad syd kr. bevilget af forretningsudvalget d. 2. september. 16

19 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om de ovenfor nævnte projekter fortsat skal kunne disponere over de bevilgede beløb. ØKONOMI Indstillingen kan medføre, at der tilbageføres midler til lokaludvalgets bydelspulje. Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev vedtaget at tilbageføre kr. fra projektet Halvårlige Foreningsdage til lokaludvalgets bydelspulje. De øvrige projekter er endnu ikke afsluttede, og til lokaludvalgsmødet d. 18. oktober skal der derfor fremlægges en ny redegørelse for projekterne. Beslutningen kom ikke til efterretning. 17

20 10. Manglende betaling for projekt på Amager Fælled Skole i 2009 ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til, om det vil overføre kr. til Amager Fælled Skole til støtte til køb af plantekasser. Ved en fejl fra sekretariatets side er beløbet ikke blevet udbetalt i INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil overføre kr. til Amager Fælled Skole til støtte til indkøb af plantekasser. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg gav i 2009 tilsagn om at ville støtte Amager Fælled Skoles indkøb af plantekasser til skolens skolegård med kr. Amager Fælled Skole henvendte sig i 2011 til sekretariatet med en anmodning om at få udbetalt pengene, da det i skolens regnskab kunne konstateres, at beløbet aldrig var kommet til udbetaling. Sekretariatet har undersøgt sagen og kan bekræfte, at beløbet aldrig er udbetalt til Amager Fælled Skole. Det er ikke muligt at forklare, hvorfor pengene aldrig er blevet udbetalt. Amager Fælled Skole har i første omgang selv betalt leverandøren af plantekasserne. Amager Fælled Skole har haft mulighed for at trække momsen fra og har derfor kun haft en nettoudgift på kr. Da regnskabsåret 2009 er afsluttet, skal lokaludvalget tage stilling til, om det vil bevilge midlerne fra lokaludvalgets puljemidler i LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil overføre kr. til Amager Fælled Skole til støtte til indkøb af plantekasser ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Faktura for plantekasser Plantekasser regnskab.xls 18

21 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at overføre kr. til Amager Fælled Skole. Beslutningen kom ikke til afstemning. 19

22 11. Årsberetning for Amager Vest Lokaludvalg 2011 ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til, om det vil lave en årsberetning for dets aktiviteter i INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil lave en årsberetning for dets aktiviteter i PROBLEMSTILLING I 2008, 2009 og 2010 har Amager Vest Lokaludvalg lavet en årsberetning om lokaludvalgets aktiviteter i de forgangne år. I 2010 kostede årsberetningen i alt kr., og udgifterne fordelte sig på honorar til en journalist, en portrætfotograf, øvrig fotografering, layout samt tryk af årsberetningen. Heraf betalte lokaludvalgets puljemidler kr. Årsberetningen blev trykt i eksemplarer og er blevet delt ud i bydelen ved forskellige lejligheder. Det foreslås, at lokaludvalget også i 2011 laver en årsberetning, der prismæssigt forventes at ligge på samme niveau som i Som i 2010 indstilles det, at lokaludvalgets puljemidler betaler størstedelen af udgifterne. Pga. den uafklarede personalesituation i sekretariatet vil der først til lokaludvalgsmødet d. 15. november være fuld klarhed over, hvilke udgifter sekretariatsbudgettet kommer til at have til løn for hele Afhængigt af hvornår den kommende medarbejder starter i sekretariatet vil der være mulighed for, at sekretariatsbudgettet kan betale en større andel af de samlede udgifter. LØSNING Formanden for Amager Vest LokaludvalgFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil lave en årsberetning for dets aktiviteter i ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 20

23 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev besluttet, at lokaludvalget udarbejder en årsberetning for Lokaludvalget bevilgede kr. til arbejdet. Beslutningen kom ikke til afstemning. 21

24 12. Stillingtagen til revideret budget og projektbeskrivelse for projektet Amager/Med andre øjne ( ) Lokaludvalget har på sit møde d. 16. august bevilget kr. i støtte til projektet Amager/Med andre øjne. Ansøger har efterfølgende fremsendt en revideret projektbeskrivelse, og lokaludvalget skal tage stilling til, om projektet stadig falder indenfor rammerne af bevillingen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter, hvorvidt det reviderede projekt stadig lever op til det formål, som lokaludvalget bevilgede støtte til på lokaludvalgsmødet d. 16. august PROBLEMSTILLING Global Stories havde d. 30. juni 2011 søgt om kr. i støtte til projektet Amager/Med Andre Øjne. Projektets målgruppe er primært en 6-klasse på Islands Brygge skole, sekundært deres familier, venner og hele skolen. Projektet gennemføres i oktober måned. Den bærende ide er, at eleverne påtager sig en anden social, etnisk og kropslig identitet, hvorigennem eleverne opnår en oplevet forståelse for at være en del af et globalt samfund. Både for eleverne og deres omverden tjener dette som en øjenåbner i forhold til at se mangfoldighed som en styrke og ressource. Amager Vest Lokaludvalg behandlede ansøgningen på sit møde d. 16. august og bevilgede kr. til projektet. Som begrundelse for det delvise afslag henviste lokaludvalget til, at næsten alle midlerne i bydelspuljen er delt ud. Som konsekvens af den mindre bevilling er det ikke muligt for ansøger at gennemføre projektet som oprindeligt planlagt, og Global Stories har derfor fremsendt en revideret projektbeskrivelse samt budget. Lokaludvalget skal nu afgøre, om der grundlæggende stadig er tale om det samme projekt, hvorfor bevillingen kan opretholdes. Eller om det reelt er et nyt projekt, der skal behandles på lige fod med alle andre nye ansøgninger. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter, hvorvidt det reviderede projekt stadig lever op til det formål, som lokaludvalget bevilgede støtte til på lokaludvalgsmødet d. 16. august

25 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Revideret projektbeskrivelse Revideret budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vurderede, at den reviderede projektbeskrivelse holder sig indenfor rammerne af den oprindelige bevilling. Støttebeløbet på kr. kan derfor fastholdes. Beslutningen kom ikke til afstemning. 23

26 13. Ønsket stillingsprofil for ny medarbejder i sekretariatet ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til stillingsprofilen for den kommende medarbejder i sekretariatet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager en stillingsprofil for den kommende medarbejder i sekretariatet på baggrund af forslaget fra de tre arbejdsgrupper og forretningsudvalget. PROBLEMSTILLING Sekretariatets projektmedarbejder har opsagt sin stilling pr. 14. september 2011, og der skal derfor snarest muligt ansættes en efterfølger. For at være sikker på at den kommende medarbejders profil matcher lokaludvalgets ønsker for opgavevaretagelse i sekretariatet, vedtog lokaludvalget på sit møde d. 16. august, at lokaludvalgets forretningsudvalg skulle indstille et forslag til en ønsket stillingsprofil til lokaludvalgets tre arbejdsgrupper. Efter arbejdsgruppernes behandling er forretningsudvalget efterfølgende blevet enigt om et udkast til stillingsopslag, der efter lokaludvalgsmødet d. 20. september kan slås op i henhold til Økonomi-forvaltningens regler for ansættelse i Københavns Kommune. LØSNING Formanden for Amager Vest LokaludvalgFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager en stillingsprofil for den kommende medarbejder i sekretariatet på baggrund af forslaget fra de tre arbejdsgrupper og forretningsudvalget. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget har på sit møde d. 16. august truffet en principbeslutning om at opretholde stillingen. BILAG Overblik over arbejdsopgaver i sekretariatet september 2011 Udkast til jobopslagfor kommende medarbejder i sekretariatet 24

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 REFERAT for mødet den 21.01.2014, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2014-0012240) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler januar 2014 (2014-0012240) 2 3.

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler, maj 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Kabaret (BIFUK) 6. Ekstern puljemiddelansøgning,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADSL til medlemmerne

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere