for mødet den , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)"

Transkript

1 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg ( ) 3. Ansøgning -genbehandling: Netværksseminar om unge, kunst og outreach ( ) 4. Høring Kommuneplan 2011 og Startredegørelse for Multiarena i Ørestad Syd ( ) 5. Høring: Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik ( ) 6. Høring om udmøntning af moderniseringsplan 2012 ( ) 7. Input og bemærkninger til bydelsafsnit i det foreløbige udkast til restaurationsplan for Københavns Kommune ( ) 8. Forslag til placering af markedspladser i Amager Vest ( ) 9. Status på lokaludvalgets egne projekter ( ) 10. Manglende betaling for projekt på Amager Fælled Skole i 2009 ( ) 11. Årsberetning for Amager Vest Lokaludvalg 2011 ( ) 12. Stillingtagen til revideret budget og projektbeskrivelse for projektet Amager/Med andre øjne ( ) 13. Ønsket stillingsprofil for ny medarbejder i sekretariatet ( ) 14. Konvertering af puljemidler til sekretariatsmidler ( ) 15. Forslag om at oprette en fast procedure for lokaludvalgets egne projekter ( ) 16. Godkendelse af procedure for Miljøpunkt Amagers årsplan 2012 ( ) 17. Godkendelse af mødeplan for lokaludvalgets ordinære møder i 2012 ( ) 18. Permanent placering af beplantning i Ørestad City ( ) 19. Meddelelser ( ) 20. Eventuelt ( )

2 KØBENHAVNS KOMMUNE AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT fortsat, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej Afslutning ( ) 2

3 PROTOKOL 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget godkender dagsordenen. AFBUD André Just Vedgren. 1. suppleant Birger Pedersen deltog i stedet. Esben Sloth. 1. Suppleant Erhard Franzen deltog i stedet. Berit Bro. Der var også afbud fra 1. Suppleant Vagn Laursen. Preben Poulsen. Der var ikke indkaldt suppleanter. Christina Pedersen. Der var ikke indkaldt suppleanter. UDEN AFBUD Jan Sørensen Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Der blev stillet forslag om at optage et nyt punkt på dagsordenen: Lokaludvalget bevilgede på sit møde d. 16. august kr. i støtte til projektet Amager/Med andre øjne. Ansøger har efterfølgende fremsendt en revideret projektbeskrivelse, og lokaludvalget skulle derfor tage stilling til, om projektet stadig falder indenfor rammerne af bevillingen. Lokaludvalget godkendte at tage stilling til det reviderede projekt og optog punktet som nyt nummer 12 på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt. 1

4 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg ( ) Birthe Illemann træder til som medlem af lokaludvalget i stedet for John Knudsen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. PROBLEMSTILLING John Knudsen meddelte d. 10. august, at han udtræder af Amager Vest Lokaludvalg. 1. Suppleant Birthe Illemann indtræder som medlem af lokaludvalget for valgområdet Det sociale område 5. LØSNING Formanden for Amager Vest LokaludvalgFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev anmodet samtlige medlemmer af lokaludvalget om at sikre, at de har to suppleanter. 2

5 3. Ansøgning -genbehandling: Netværksseminar om unge, kunst og outreach ( ) Mille Winther søger støtte til Netværksseminar om unge, kunst og outreach. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mille Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid. PROBLEMSTILLING På vegne af Fabrikken for Kunst og Design søgte Mille Winther d. 7. juli om kr. i støtte til Netværksseminar om unge, kunst og outreach, der skal afholdes i oktober Baggrunden for seminaret er fabrikkens satsning på outreach og arbejdet med lokale unge i projektet Tag Plads! Seminaret har til formål at bidrage til at styrke det professionelle arbejde med unge, kunst og kultur, som foregår i foreningssammenhæng, skole og kommune. De unge, der har medvirket i foregående Tag Plads!-projekter, inviteres, for herigennem at sikre en kobling mellem den faglige videndeling/oplæg og de unges oplevede virkelighed. Netværksseminaret ønsker at udgøre en samlende begivenhed for Amager Vest, ved at fagpersoner fra Sundbyvester, Ørestad og Islands Brygge deltager. Der inviteres også oplægsholdere udefra, herunder fra udlandet, med ekspertise indenfor fagområdet unge, social inklusion og outreach. Ideen er, at bydelens børne- og ungemedarbejdere i Amager Vests helhedsplaner, skoler mv. kan blive inspireret, sparre og netværke om grobunden for at styrke den kulturelle profil for Amager Vest. Netværksseminaret vil derudover fungere som optakt til lokale samarbejder, der kan udfolde sig og blive fulgt op på, i en efterfølgende ungekonference, som bl.a. koordineres igennem Partnerskabet i UP. Det ansøgte beløb dækker bl.a. honorarer, rejseudgifter og leje af hal. Der er bevilget kr. til seminaret, plus kr. til en efterfølgende publikation fra CKO (Center for kultur og oplevelsesøkonomi). Fabrikken for Kunst og Design bidrager med en medfinansiering på kr. Arbejdsgruppen for kultur og fritid genbehandlede ansøgningen på sit møde d. 7. september og indstiller at projektet støttes med kr Projektet er netværksskabende indenfor arbejdet med unge og social inklusion. Kulturgruppen indstiller ikke det fulde beløb, da seminaret sigter mod at skabe netværk på såvel lokalt som nationalt plan. Kulturgruppen ønsker med bevillingen at støtte seminarets lokale dimension. Derudover har Mille Winther indleveret oplysninger om, at der opkræves et deltagergebyr for professionelle. Endelig stiller kulturgruppen spørgsmålstegn ved, at budgettet indeholder leje af Fabrikkens hal. 3

6 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit svar til Mille Winther på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur og fritid ØKONOMI Beløbet anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Ansøgning, projektbeskrivelse og budget Uddybende svar på opfølgende spørgsmål Program Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lars Rimfalk Jensen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af punktet. Indstillingen blev godkendt uden at komme til afstemning, og udvalget vedtog således at bevilge kr. til projektet. Som begrundelse for det delvise afslag angiver lokaludvalget, at seminaret både sigter mod at skabe netværk lokalt og nationalt. Med bevillingen på kr. ønsker lokaludvalget at støtte seminarets lokale dimension. 4

7 4. Høring Kommuneplan 2011 og Startredegørelse for Multiarena i Ørestad Syd ( ) Lokaludvalget skal drøfte procedure for offentlig høring om Kommuneplan 2011 og Startredegørelse for Multiarena i Ørestad Syd. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager proceduren for en offentlig høring om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena som foreslået af lokaludvalgets forretningsudvalg og arbejdsgruppe for fysisk planlægning. 2. at lokaludvalget drøfter arbejdsgruppen for fysisk planlægnings forslag om som udgangspunkt at genfremsende lokaludvalgets høringssvar på den interne høring om Kommuneplan 11 fra maj 2011 som svar til høringen om Kommuneplan at lokaludvalget drøfter at give mandat til arbejdsgruppen for fysisk planlægning til at indarbejde kommentarer fra borgermødet d. 29. september i høringssvaret på den interne høring om Kommuneplan. 4. At lokaludvalget tager forretningsudvalgets beslutning d. 2. september om at bevilge kr. af lokaludvalgets puljemidler til at afholde et borgermøde om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena til efterretning. PROBLEMSTILLING Den 12. august 2011 sendte Center for Byudvikling forslag til Kommuneplan 2011 i offentlig høring. Der er svarfrist den 17. oktober. Lokaludvalget afgav i maj 2011 høringssvar på den interne høring om Kommuneplan Høringen af Kommuneplan 2011 blev behandlet i arbejdsgruppen for fysisk planlægning på dets møde den 6. september, hvor gruppen blev enig om som udgangspunkt at henvise til det tidligere høringssvar, da der ikke er sket nævneværdige ændringer i kommuneplanen siden den interne høring. Center for Bydesign har påbegyndt arbejdet med at ændre lokalplanen for Ørestad Syd, så den åbner op for at gennemføre den Masterplan for Multiarena, som tegnestuen Vandkunsten har lavet for By og Havn. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har støttet indstillingen, men det vil ikke 5

8 komme i officiel høring, før Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om at støtte Multiarenaen på dets møde den 22. september. Da kommuneplanen nævner multiarenaen som et eksempelprojekt, foreslår forretningsudvalget og arbejdsgruppen for fysisk planlægning at lægge de to høringer sammen. Forretningsudvalget har derfor d. 2. september bevilget kr. til at afholde et borgermøde om de to projekter. Begrundelsen for ikke at vente med at bevilge midlerne til lokaludvalgsmødet d. 20. september er, at planlægningen af borgermødet ikke kan udsættes, da det skal afholdes inden arbejdsgruppen for fysisk planlægnings næste møde d. 4. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningen har sagt god for, at lokaludvalget kan afholde et borgermøde med udgangspunkt i Multiarenaen, da Borgerrepræsentationen d. 22. september forventes at godkende indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Borgermødet er sat til den 29. september, og Ørestad Gymnasium har tilbudt at lægge lokaler til mødet. Center for Bydesigns projektleder for lokalplanændringerne vedr. multiarenaen har sagt ja til at præsentere projektet som oplæg til diskussion. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning vil på dets møde den 4. oktober behandle høringerne. Høringsfristen for startredegørelsen forventes at ligge i uge 44, og der vil således være mulighed for at lokaludvalget på dets møde d. 18. oktober kan behandle høringssvaret. Da høringsfristen for Kommuneplan 11 er d. 17. oktober og således inden lokaludvalgsmødet d. 18. oktober, skal lokaludvalget drøfte, om det vil give arbejdsgruppen for fysisk planlægning mandat til at indarbejde kommentarer fra borgermødet d. 29. september i lokaludvalgets høringssvar til den interne høring om Kommuneplan 11. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager proceduren for en offentlig høring om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena som foreslået af lokaludvalgets forretningsudvalg og arbejdsgruppe for fysisk planlægning. 2. at lokaludvalget drøfter arbejdsgruppen for fysisk planlægnings forslag om som udgangspunkt at genfremsende lokaludvalgets høringssvar på den interne høring om Kommuneplan 11 fra maj 2011 som svar til høringen om Kommuneplan at lokaludvalget drøfter at give mandat til arbejdsgruppen for fysisk planlægning til at indarbejde kommentarer fra borgermødet d. 29. september i høringssvaret på den interne høring om Kommuneplan. 6

9 4. at lokaludvalget tager forretningsudvalgets beslutning d. 2. september om at bevilge kr. af lokaludvalgets puljemidler til at afholde et borgermøde om Kommuneplan 2011 og forslag til ændring af lokalplan 302 Ørestad Syd Koblingen vedrørende Multiarena til efterretning ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Kommuneplan 11 Internt høringssvar på forslag til Kommuneplan 2011 Udkast til Startredegørelse Multiarena i Ørestad Syd Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med en tilføjelse om, at kommentarerne fra borgermødet d. 29. september skal sendes til hele lokaludvalget inden arbejdsgruppen for fysisk planlægnings møde d. 4. oktober, blev indstillingerne godkendt. Beslutningen kom ikke til afstemning. 7

10 5. Høring: Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik ( ) Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik er kommet i høring i Lokaludvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur- og fritid. PROBLEMSTILLING De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er ansvarlig for drift og udvikling af rammerne for idræt og kultur, ligesom den altid har været på biblioteksområdet. For at give borgerne et sammenhængende kultur- og fritidstilbud har kommunen organiseret sig på tværs af idræt og kultur. I høringen er der lagt vægt på 6 områder: 1. Faciliteter, 2. tilskud og støtte, 3. dialog og samspil, 4. events & festivaler, 5. vækstlaget og 6. sundhed, integration og sikker by. Finansiering af nye kultur- og fritidsfaciliteter og tilskudsmuligheder sker primært i forbindelse med Københavns Kommunes årlige budgetforhandlinger. Kultur- og Fritidsudvalget vil i de kommende år udarbejde en række handleplaner for udviklingen af København og kultur- og fritidslivet. Arbejdsgruppen for kultur- og fritid har behandlet høringen og lavet et udkast til et høringssvar. LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for kultur- og fritid. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Kultur- og fritidspolitik, version til høring Udkast til høringssvar 8

11 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med en række mindre tilføjelser blev udkastet til høringssvar godkendt. Beslutningen kom ikke til afstemning. 9

12 6. Høring om udmøntning af moderniseringsplan 2012 ( ) Lokaludvalget har fået udmøntning af moderniseringsplan i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg modtog d. 22. august udmøntning af moderniseringsplanen af plejehjem i høring. Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansieringsog planlægningsgrundlaget for ombygningen af samtlige utidssvarende plejehjemsboliger i København Kommune til moderne standard tilvejebragt. Den samlede moderniseringsplan løber ind til 2022 og skal, udover ombygningerne, sikre den nødvendige tilpasning af plejeboligkapaciteten som følge af demografiudviklingen inden for ældreområdet. Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. Med henblik på at sikre kapacitetstilpasningen inden for plejeboligområdet, skal der i forbindelse med genåbningen afvikles/ombygges et antal utidssvarende plejehjem. I Amager Vest bliver to plejehjem berørt af planen: Hørgården og Øselsgården. Med udgangspunkt i moderniseringsplanen og efter anvisningerne i de 17 principper og Miljø i byggeri og anlæg 2010, foreslås Plejecentret Hørgården ombygget i 2 etaper. Først blok 28, dernæst blok 30. Plejehjemsbeboerne vedrørende første ombygningsfase overflyttes til det nybyggede plejecenter i Ørestaden sammen med beboerne fra Øselsgården. Overflytningen forventes at ske medio Efter færdiggørelsen af blok 28 på Hørgården overflyttes alle plejehjemsbeboerne fra blok 30, som herefter ombygges. Med en boligstørrelse på ca. 14 m² er boligerne i Øselsgården utidssvarende. Ombygning er ikke vurderet som relevant og det er anbefalet, at plejecenteret afvikles. Med Plejecentrene Hørgården og Peder Lykke Center inden for kort afstand af Øselsgården, plus færdiggørelsen af Plejecentret Ørestaden, er vurderingen, at der er en tilstrækkelig kapacitet af plejeboliger i nærområdet. Arbejdsgruppen for det sociale område har behandlet høringen om udmøntning af moderniseringsplanen for plejehjem og har lavet et udkast til et høringssvar. 10

13 LØSNING At lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen for det sociale område. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Udkast til Høringsvar Høringsskrivelse Indstilling fra SOU Bilag 2 Hørgården Bilag 3 -Øselsgården Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Med en enkelt ændring blev udkastet til høringssvar godkendt. Beslutningen kom ikke til afstemning. 11

14 7. Input og bemærkninger til bydelsafsnit i det foreløbige udkast til restaurationsplan for Københavns Kommune ( ) Kultur- og Fritidsforvaltningen beder om Lokaludvalgets input og bemærkninger til bydelsafsnittet i det foreløbige udkast til en restaurationsplan for Københavns Kommune. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til et svar til Kultur- og Fritidsforvaltningen. PROBLEMSTILLING Bevillingsnævnet er i gang med at udarbejde en restaurationsplan for Københavns Kommune, og nævnet vil gerne inddrage lokaludvalgene i udarbejdelsen af afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i de enkelte bydele. Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor d. 8. september anmodet om lokaludvalgenes input og eventuelle bemærkninger til afsnittet om lokalisering af alkoholbevillinger i det foreløbige udkast til restaurationsplan. Høringsfristen er d. 15. september rykket til fredag den 4. november Bevillingsnævnet forventer at invitere lokaludvalg, Horesta, DRC og 3F til et dialogmøde om udkastet til restaurationsplanen, inden udkastet sendes i offentlig høring. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til et svar til Kultur- og Fritidsforvaltningen. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Høringsbrev Restaurationsplan 12

15 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev vedtaget, at arbejdsgruppen for kultur & fritid skal behandle høringen på sit møde d. 5. oktober. 13

16 8. Forslag til placering af markedspladser i Amager Vest ( ) Lokaludvalget skal drøfte forslag til mulige placeringer for markeder i Amager Vest. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til listen over mulige markedspladser med udgangspunkt i det allerede afgivne svar vedr. forespørgslen om Roterende Markedspladser fra februar PROBLEMSTILLING Den 22. august 2011 modtog lokaludvalget en henvendelse fra Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Trafik Byliv angående mulige placeringer af markedspladser. Det skyldes, at der er planer om at lave forsøg med markeder i Lokaludvalget behandlede i februar 2011 en anden henvendelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende markeder og har således allerede svaret på mulige placeringer. Arbejdsgruppen for fysisk planlægning har drøftet listen for mulige placeringer og foreslår, at Rigsarkivgrunden tilføjes til listen. Ligeledes vil hjørnet af Amagerbrogade og Christmas Møllers Plads være en mulighed, da fortovet her er 26 m bredt. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til listen over mulige markedspladser med udgangspunkt i det allerede afgivne svar vedr. forespørgslen om Roterende Markedspladser fra februar ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Forespørgsel om markedspladser Svar fra lokaludvalget vedr. Roterende marked i København 14

17 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev med tilføjelsen af de to forslag fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning vedtaget at genfremsende det allerede afsendte svar vedr. forespørgslen om 'Roterende Markedspladser' fra februar

18 9. Status på lokaludvalgets egne projekter ( ) Lokaludvalget har bevilget puljemidler til seks af lokaludvalgets egne projekter, der p.t. endnu ikke er afsluttede. INDSTILLING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om de nedenfor nævnte projekter fortsat skal kunne disponere over de bevilgede beløb. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har p.t. bevilget puljemidler til seks af lokaludvalgets egne projekter, som endnu ikke er fuldt afsluttede. I alt er der bevilget kr. til de seks projekter. For at sikre en så hensigtsmæssig anvendelse af lokaludvalgets puljemidler som muligt, foreslås det, at lokaludvalget drøfter, om projekterne fortsat skal kunne disponere over de bevilgede beløb, eller om dele af bevillingerne skal føres tilbage til bydelspuljen. Halvårlig foreningsdag kr. bevilget d. 15. marts Status ukendt Et grønnere Bryggen kr. bevilget d. 19. april P.t. er der forbrugt ca kr., og projektet forventes afsluttet sidst i september. Status: Projektet er næsten afsluttet. Der mangler opfølgning på enkelte poster, heriblandt flytning af træerne til Sundholmskvarteret. Forventet endeligt forbrug: ca kr. Musikøen Amager kr. bevilget d. 17. maj Der forventes afholdt workshop sammen med Amager Øst Lokaludvalg senere på året. Pris: kr. Navnekonkurrence kr. bevilget d. 16. august Selve konkurrencen er afsluttet og projektet forventes endelig afsluttet sidst i september. Facadepris Amagerbrogade kr. bevilget d. 16. august Der er et samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg om projektet. Tur med Saga Queen kr. bevilget d. 16. august Projektet forventes gennemført som beskrevet på mødet d. 16. august. Borgermøde om Multiarena i Ørestad syd kr. bevilget af forretningsudvalget d. 2. september. 16

19 LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om de ovenfor nævnte projekter fortsat skal kunne disponere over de bevilgede beløb. ØKONOMI Indstillingen kan medføre, at der tilbageføres midler til lokaludvalgets bydelspulje. Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev vedtaget at tilbageføre kr. fra projektet Halvårlige Foreningsdage til lokaludvalgets bydelspulje. De øvrige projekter er endnu ikke afsluttede, og til lokaludvalgsmødet d. 18. oktober skal der derfor fremlægges en ny redegørelse for projekterne. Beslutningen kom ikke til efterretning. 17

20 10. Manglende betaling for projekt på Amager Fælled Skole i 2009 ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til, om det vil overføre kr. til Amager Fælled Skole til støtte til køb af plantekasser. Ved en fejl fra sekretariatets side er beløbet ikke blevet udbetalt i INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil overføre kr. til Amager Fælled Skole til støtte til indkøb af plantekasser. PROBLEMSTILLING Amager Vest Lokaludvalg gav i 2009 tilsagn om at ville støtte Amager Fælled Skoles indkøb af plantekasser til skolens skolegård med kr. Amager Fælled Skole henvendte sig i 2011 til sekretariatet med en anmodning om at få udbetalt pengene, da det i skolens regnskab kunne konstateres, at beløbet aldrig var kommet til udbetaling. Sekretariatet har undersøgt sagen og kan bekræfte, at beløbet aldrig er udbetalt til Amager Fælled Skole. Det er ikke muligt at forklare, hvorfor pengene aldrig er blevet udbetalt. Amager Fælled Skole har i første omgang selv betalt leverandøren af plantekasserne. Amager Fælled Skole har haft mulighed for at trække momsen fra og har derfor kun haft en nettoudgift på kr. Da regnskabsåret 2009 er afsluttet, skal lokaludvalget tage stilling til, om det vil bevilge midlerne fra lokaludvalgets puljemidler i LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil overføre kr. til Amager Fælled Skole til støtte til indkøb af plantekasser ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område 3107 Beløb ekskl. moms: kr. BILAG Faktura for plantekasser Plantekasser regnskab.xls 18

21 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vedtog at overføre kr. til Amager Fælled Skole. Beslutningen kom ikke til afstemning. 19

22 11. Årsberetning for Amager Vest Lokaludvalg 2011 ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til, om det vil lave en årsberetning for dets aktiviteter i INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil lave en årsberetning for dets aktiviteter i PROBLEMSTILLING I 2008, 2009 og 2010 har Amager Vest Lokaludvalg lavet en årsberetning om lokaludvalgets aktiviteter i de forgangne år. I 2010 kostede årsberetningen i alt kr., og udgifterne fordelte sig på honorar til en journalist, en portrætfotograf, øvrig fotografering, layout samt tryk af årsberetningen. Heraf betalte lokaludvalgets puljemidler kr. Årsberetningen blev trykt i eksemplarer og er blevet delt ud i bydelen ved forskellige lejligheder. Det foreslås, at lokaludvalget også i 2011 laver en årsberetning, der prismæssigt forventes at ligge på samme niveau som i Som i 2010 indstilles det, at lokaludvalgets puljemidler betaler størstedelen af udgifterne. Pga. den uafklarede personalesituation i sekretariatet vil der først til lokaludvalgsmødet d. 15. november være fuld klarhed over, hvilke udgifter sekretariatsbudgettet kommer til at have til løn for hele Afhængigt af hvornår den kommende medarbejder starter i sekretariatet vil der være mulighed for, at sekretariatsbudgettet kan betale en større andel af de samlede udgifter. LØSNING Formanden for Amager Vest LokaludvalgFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at lokaludvalget drøfter og tager stilling til, om det vil lave en årsberetning for dets aktiviteter i ØKONOMI Midlerne anvises fra lokaludvalgets puljemidler, område Beløb ekskl. moms: kr. 20

23 Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Det blev besluttet, at lokaludvalget udarbejder en årsberetning for Lokaludvalget bevilgede kr. til arbejdet. Beslutningen kom ikke til afstemning. 21

24 12. Stillingtagen til revideret budget og projektbeskrivelse for projektet Amager/Med andre øjne ( ) Lokaludvalget har på sit møde d. 16. august bevilget kr. i støtte til projektet Amager/Med andre øjne. Ansøger har efterfølgende fremsendt en revideret projektbeskrivelse, og lokaludvalget skal tage stilling til, om projektet stadig falder indenfor rammerne af bevillingen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter, hvorvidt det reviderede projekt stadig lever op til det formål, som lokaludvalget bevilgede støtte til på lokaludvalgsmødet d. 16. august PROBLEMSTILLING Global Stories havde d. 30. juni 2011 søgt om kr. i støtte til projektet Amager/Med Andre Øjne. Projektets målgruppe er primært en 6-klasse på Islands Brygge skole, sekundært deres familier, venner og hele skolen. Projektet gennemføres i oktober måned. Den bærende ide er, at eleverne påtager sig en anden social, etnisk og kropslig identitet, hvorigennem eleverne opnår en oplevet forståelse for at være en del af et globalt samfund. Både for eleverne og deres omverden tjener dette som en øjenåbner i forhold til at se mangfoldighed som en styrke og ressource. Amager Vest Lokaludvalg behandlede ansøgningen på sit møde d. 16. august og bevilgede kr. til projektet. Som begrundelse for det delvise afslag henviste lokaludvalget til, at næsten alle midlerne i bydelspuljen er delt ud. Som konsekvens af den mindre bevilling er det ikke muligt for ansøger at gennemføre projektet som oprindeligt planlagt, og Global Stories har derfor fremsendt en revideret projektbeskrivelse samt budget. Lokaludvalget skal nu afgøre, om der grundlæggende stadig er tale om det samme projekt, hvorfor bevillingen kan opretholdes. Eller om det reelt er et nyt projekt, der skal behandles på lige fod med alle andre nye ansøgninger. LØSNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget drøfter, hvorvidt det reviderede projekt stadig lever op til det formål, som lokaludvalget bevilgede støtte til på lokaludvalgsmødet d. 16. august

25 ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. BILAG Revideret projektbeskrivelse Revideret budget Amager Vest Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget vurderede, at den reviderede projektbeskrivelse holder sig indenfor rammerne af den oprindelige bevilling. Støttebeløbet på kr. kan derfor fastholdes. Beslutningen kom ikke til afstemning. 23

26 13. Ønsket stillingsprofil for ny medarbejder i sekretariatet ( ) Lokaludvalget skal tage stilling til stillingsprofilen for den kommende medarbejder i sekretariatet. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, 1. at lokaludvalget drøfter og vedtager en stillingsprofil for den kommende medarbejder i sekretariatet på baggrund af forslaget fra de tre arbejdsgrupper og forretningsudvalget. PROBLEMSTILLING Sekretariatets projektmedarbejder har opsagt sin stilling pr. 14. september 2011, og der skal derfor snarest muligt ansættes en efterfølger. For at være sikker på at den kommende medarbejders profil matcher lokaludvalgets ønsker for opgavevaretagelse i sekretariatet, vedtog lokaludvalget på sit møde d. 16. august, at lokaludvalgets forretningsudvalg skulle indstille et forslag til en ønsket stillingsprofil til lokaludvalgets tre arbejdsgrupper. Efter arbejdsgruppernes behandling er forretningsudvalget efterfølgende blevet enigt om et udkast til stillingsopslag, der efter lokaludvalgsmødet d. 20. september kan slås op i henhold til Økonomi-forvaltningens regler for ansættelse i Københavns Kommune. LØSNING Formanden for Amager Vest LokaludvalgFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller, at lokaludvalget drøfter og vedtager en stillingsprofil for den kommende medarbejder i sekretariatet på baggrund af forslaget fra de tre arbejdsgrupper og forretningsudvalget. ØKONOMI Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Lokaludvalget har på sit møde d. 16. august truffet en principbeslutning om at opretholde stillingen. BILAG Overblik over arbejdsopgaver i sekretariatet september 2011 Udkast til jobopslagfor kommende medarbejder i sekretariatet 24

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier:

Udvælgelsen af det specifikke plejehjem til afvikling/ombygning er bl.a. baseret på følgende kriterier: KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 04-08-2011 Bilag 1 - Huset William Midlertidig lukning af den selvejende institution Huset William med henblik på ombygning Efter

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 DAGSORDEN for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2

Læs mere

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.02.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-18341) 2. Ansøgning: En hjælpende hånd (2010-184288) 3. Ansøgning: Geiger Café på Kaffebaren (2011-8713)

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 15.03.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35305) 2. Ansøgning: Global Allstars på Bryggen (2011-20455) 3. Ansøgning: Opbevaring af overskudsfødevarer

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN for mødet den 26.11.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2013-0252890) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2013 (2013-0233030)

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 16.06.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0142020) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, juni 2015 (2015-0142020) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG

AMAGER VEST LOKALUDVALG REFERAT for mødet den 18.08.2015, kl. 18:30 i Sundholmsvej 8 1. Godkendelse af dagsorden (2015-0184047) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler, august 2015 (2015-0184047) 2 3. Ansøgninger til Bydelspuljen

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Referat fra møde 01-15 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 6. februar 2014 kl. 9.30 11.30 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden Ingen 3 Provstiet

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Tidspunkt: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 17:00 18:30 Sted: Tilstede: Hos Kai Kai, Anna Inga, Ove, Hanne Fraværende Gitte Dagsorden/referat: 1. Godkendelse samt opfølgning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere