RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND"

Transkript

1 RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND 2012 KKR NORDJYLLAND

2 Forord... 1 Indledning Rammeaftalens parter Bruger- og interesseorganisationer Rammeaftalens proces - årshjul Proces for udarbejdelsen af rammeaftale Udviklingsstrategi rnes indmeldinger Etablering af nye tilbud / renovering Dialog og tæt samarbejde ved ændringer i f.eks. behov Udviklingsplan for botilbud med over 100 pladser Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud Styringsaftale Grundlæggende principper Specifikation af hvilke tilbud aftalen omfatter Aftaler om udvikling i taksterne Aftaler om prisstruktur Aftaler om oprettelse af tilbud og pladser Aftaler om lukning af tilbud og pladser Aftaler om frister for afregning og brug af tilbud Tillægsydelser Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Herudover omfatter Rammeaftale 2012: Bilag 1: Endelige takstindberetninger til Rammeaftalen 2012 Bilag2: Afsnit vedr. domfældte udviklingshæmmede Bilag: 3 Udviklingsplan for botilbud med over 100 pladser Bilag 4: Specifikation til styringsaftalen Bilag 5: Udtræk fra tilbudsportalen bilaget forefindes på følgende hjemmeside:

3 Forord Rammeaftalen for 2012 er en aftale mellem de 11 kommunalbestyrelser i region og Regionsrådet om planlægning og udvikling på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal sikre en koordinering af borgernes behov for sociale tilbud indenfor det specialiserede børne- og voksenområde. Rammeaftalen skal også sikre en faglig udvikling i de tilbud som kommunerne og regionen driver, således at borgerne får de tilbud, som de har krav på og af en høj faglig kvalitet. Det specialiserede socialområde består af områderne: Børn og Unge Voksne handicappede (udviklingshæmmede, fysisk handicappede, samt mennesker med autisme og hjerneskade) Voksne sindslidende Personer med misbrug Herberg og forsorgshjem Kvindekricesentre I de tidligere rammeaftaler var det kun de tilbud, der overgik fra amtet til kommuner og regioner, der var omfattet af rammeaftalen, og dermed ikke allerede eksisterende kommunale tilbud eller nyoprettede tilbud. I det nye rammeaftalekoncept skal alle tilbud være omfattet. 1

4 Indledning I marts 2011 vedtog Folketinget en ny lov vedrørende rammeaftalen på det sociale område. Formålet med den nye rammeaftalekoncept er at styrke det fælles kommunale ansvar for, at der er adgang til tilbud, som den enkelte kommune ikke selv kan tilvejebringe, og at disse tilbud findes i en kapacitet, kvalitet og pris som svarer til kommunernes ønsker. I henhold til Bekendtgørelse om rammeaftaler 1 skal kommunalbestyrelserne og Regionsrådet indgå en rammeaftale på det sociale område. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Det overordnede politiske mål med rammeaftalen for 2012 er at sikre at borgerne får de tilbud, de har behov for inden for rammeaftalens område. Rammeaftalen bygger på principperne fra FNs handicapkonvention for eks. er det i rammeaftalen proces særligt lagt vægt på at, aktivt involvere og rådføre sig med personer med handicap 2. Rammeaftalen for 2012 sigter også på: At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet - også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. At kommunerne via rammeaftalen stiller de rigtige tilbud til rådighed for borgere med særlige behov. At sikre borgere med særlige behov en specialiseret indsats og behandling. At sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, som samtidig performer økonomisk ansvarligt. Tidlig og åben dialog samt smidighed og forenkling, da dette er forudsætninger for, at rammerne for en kapacitets- og prisudvikling i det kommende år. Udviklingsstrategi Kommunalbestyrelserne i regionen skal udarbejde en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien skal sikre, at kommuner og region har et oplyst grundlag at planlægge det sociale område ud fra. Udviklingsstrategien består af et samlet skøn over behovet for oprettelse af nye pladser og et overblik over, hvilke forebyggende foranstaltninger, som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, og som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale område. 1 Bekendtgørelse ved r. rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde 205 af 13/ (herefter kaldt BEK 205) 1, skal Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgå en årlig rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter 105. stk. 2 og 185b. stk. 1, i lov om almene boliger m.v. der ligger i regionen. 2 FN s handicapkonvention artikel 4. stk. 3 2

5 Udviklingsstrategien for det sociale område har virkning fra 1. januar 2012 og omfatter alle kommunale tilbud, der er registreret i tilbudsportalen. Samlet oversigt over tilbud i tilbudsportalen er vedlagt Udviklingsstrategien som bilag. Udviklingsstrategien er udarbejdet af Sekretariatet for rammeaftaler med afsæt i de 11 kommuner og region s tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud på det sociale område, input fra det politiske niveau samt fra brugerorganisationerne. Økonomisk styringsaftale Med henblik på styring af økonomi- og kapacitetsudvikling indgås en styringsaftale, der omfatter kommunale og regionale tilbud i regionen og anvendes af flere kommuner end driftskommunen. Tilbud der anvendes af flere kommuner end driftskommunen kan dog undtages fra styringsaftalen, hvis der er indgået en aftale mellem driftskommunen og en anden eller få andre kommuner, der anvender de konkrete tilbud (bilaterale aftaler). Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Endvidere er formålet med at indføre kravet om styringsaftaler, at øge bevidstheden om og stillingstagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Dette medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænserne på en mere forpligtende måde, end det har været tilfælde i det hidtidige koncept. Der er en række indholdsmæssige krav til styringsaftalen, der skal indgå i alle de fem regionale styringsaftaler. Derudover har kommunerne mulighed for selv at beslutte at lade andre aftaler om styringsmæssige elementer indgå i aftalen. Følgende elementer er obligatoriske for alle styringsaftaler (de indholdsmæssige krav til styringsaftalen): 1. Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen 2. Aftaler om udvikling af taksterne for tilbud omfattet af aftalen 3. Aftaler om prisstruktur for de omfattende tilbud 4. Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 5. Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregi 6. Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud 7. Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. Styringsaftalen skal indgås årligt og senest 15. oktober og har virkning fra 1. januar

6 Politiske niveau Administrativt niveau 2. Rammeaftalens parter Nedenstående model viser organiseringen og samarbejdet med såvel det politiske niveau som det administrative niveau. Modellen viser ligeledes, at bruger- og brugerorganisationer udover dialogen med de respektive kommuner også indgår som en vigtig samarbejdspartner. Figur 1: 11Kommunalbestyrelser Bruger- og interesseorganisationer Regionsrådet rnes Kontaktråd Kontaktudvalget Kommunale forvaltninger Styregruppen for Rammeaftale Region Arbejdsgrupper med medlemmer fra både kommuner og region: Ad hoc arbejdsgrupper Permanente arbejdsgrupper Netværksgrupper 2.1 Politiske organer De 11 kommuners kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region kontaktrådet (KKR) er nedsat til blandt andet at styrke kommunernes samarbejde i varetagelsen af opgaver der går på tværs af kommunerne i regionen. KKR består af de 11 borgmestre og 25 supplerende medlemmer i alt 36 medlemmer. Kontaktudvalget (KU) består af de 11 borgmestre i regionen og formand for Regionsrådet. Kontaktudvalget sikrer samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. På det politiske niveau træffes beslutningerne som led i rammeaftalen først og fremmest i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsråd. KKR / KU behandler sager med tilknytning til rammeaftalen som f.eks. udkast til den faglige udviklingsstrategi og den økonomiske styringsaftale. Endelig afholdes der årligt et politisk dialogmøde for fagudvalgene på området, som drøfter det kommende års fokus- og udviklingsområder både i forhold til den faglige udviklingsdel og den økonomiske styringsaftale. 4

7 2.2 Administrative organer Den Administrative Styregruppe (DAS) for rammeaftalen på det sociale område består af de 11 forvaltningsdirektører på området, KKR konsulent og sektorchef med ansvar for det sociale område i Region. Den Administrative Styregruppe er initiativtager til og ansvarlig for de samarbejdsprojekter de 11 kommuner og regionen bliver enige om. Den Administrative Styregruppe er ansvarlig for at udarbejde et udkast til en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Under Den Administrative Styregruppe er der nedsat en række faglige netværk og arbejdsgrupper. 2.3 Bruger- og interesseorganisationer Dialogforum blev etableret i forbindelse med at De Regionale Udviklingsråd ophørte i Dialogforum blev etableret for at sikre dialog og åbenhed om udviklingen på de regionale og tværkommunale områder. Dialogforum drøfter ikke enkeltsager eller lokale forhold i kommunen, men skal blandt andet drøfte generelle forhold og udviklingen på området. Dialogforum består af tre repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH), en repræsentant fra Skole og Forældre, KKR formandskabet og administrativ deltagelse. 2.4 Netværksgrupper faglige netværk Det er etableret faglige netværk indenfor de målgrupper rammeaftalen beskæftiger sig med. Formålet med de faglige netværk er, at udarbejde analyser, rådgive sekretariatet for rammeaftaler om områder der med fordel kan kigges nærmere på, udarbejde en årlig statusrapport til Den Administrative Styregruppe. De faglige netværk er en af de vigtigste sparringspartnere i forhold til rammeaftalesamarbejde når det gælder, at være orienteret om udviklingen indenfor de pågældende områder. 5

8 3. Rammeaftalens proces - årshjul Rød skrift politisk Sort skrift administrativ 15. oktober Styringsaftalen sendes til Servicestyrelsen September / Oktober Rammeaftale i Byråd og regionsråd December DAS Oktober / november Politisk dialogmøde input til udviklingsstrategi & styringsaftale 1. januar Socialministeriet udmelder tema Oktober DAS Heldagsmøde Juni KKR Styringsaftale Februar Temadag 1. Juni Udviklingsstrategi sendes til Servicestyrelsen Marts DAS udviklingsstrategi Marts KKR Udviklingsstrategi Hovedtrækkene i Styringsaftalen April / Maj Udviklingsstrategi i Byråd og regionsråd Maj DAS Styringsaftale 3.1 Proces for udarbejdelsen af rammeaftale 2013 September oktober Fællesmøde for repræsentanter fra de lokale DH foreninger og de faglige netværk: drøftelse af udviklingen indenfor de områder rammeaftalen omfatter Møde i Handicap Netværk Nord: drøftelse af evt. fokusområder i den faglige udviklingsstrategi Heldagsmøde i Den Administrative styregruppe: opfølgning og evaluering af sidste års rammeaftale, drøftelse af fokus / visioner på området for 2013, status på arbejde i de tre arbejdsgrupper Genåbning af takster November december Politisk dialogmøde for de politiske udvalg på området: drøftelse af fokus/visioner for området i 2013 Fællesmøde for repræsentanter fra DH og de faglige netværk drøftelse af faglige udviklingsstrategier Temamøde for fagpersoner indenfor målgruppen autismespektret Udsendelse af skabelon for kommunale tilbagemeldinger på ønsker og behov 6

9 Jan marts April-juni Juli august Dialogrunde til forvaltningerne på området i kommunerne drøftelse af behov / ønsker i forhold til den faglige udviklingsstrategi og den økonomiske styringsaftale. Dialogrunde til de politiske udvalg på området i kommunerne drøftelse af behov / ønsker i forhold til den faglige udviklingsstrategi og den økonomiske styringsaftale. Mødevirksomhed i de respektive arbejdsgrupper Møde i dialogforum planlægning af temadag Møde i Den Administrative Styregruppe status på udkast til udviklingsstrategi. Arbejdsgrupperne foreligger 1. udgaver af de analyser de arbejder med / på. Ministeremnet udmeldes i forhold til fokus i den faglige udviklingsstrategi Møde i KKR drøftelse af hovedtrækkene i udviklingsstrategien Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd (februar) Frist for kommunerne og regionens tilbagemelding på behov / efterspørgsel (februar) Møde i Dialogforum drøftelse af udkast til udviklingsstrategi Møde i Kommunaldirektørkredsen drøftelse af udkast til Faglig udviklingsstrategi & drøftelse af hovedtrækkene i Økonomisk styringsaftale Møde i den Administrative Styregruppe godkendelse af udkast til Faglig udviklingsstrategi & drøftelse af hovedtrækkene i Økonomisk styringsaftale Møde i KKR godkendelse af udkast til Faglig udviklingsstrategi & drøftelse af hovedtrækkene i Økonomisk styringsaftale Møde i Kontaktudvalget Behandling i de respektive kommunalbestyrelser med henblik på endelig godkendelse af Udviklingsstrategi for Møde i Kommunaldirektørkredsen drøftelse af udkast til Økonomisk styringsaftale Møde i Den Administrative Styregruppe godkendelse af udkast til Økonomisk styringsaftale Fremlæggelse af takstredegørelse for taksterne i 2011 herunder redegørelse af takstreduktion på 2% Takstindberetning for takster i 2013 påbegyndes Pr. 1. juni faglig udviklingsstrategi for 2013 skal være politisk godkendt i alle 11 kommuner og Regionsråd Møde KKR godkendelse af udkast til Økonomisk styringsaftale Politisk godkendt Faglig udviklingsstrategi indsendes Servicestyrelsen Takstindberetning afsluttes 7

10 4. Udviklingsstrategi Tilbud omfattet af rammeaftalen I henhold til BEK 205 6, er alle kommunale og regionale 3 tilbud omfattet af udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af et samlet overblik over de tilbud der ligger i regionen. En oversigt over alle tilbud (private, kommunale og regionale) er vedlagt aftalen som bilag. Rammeaftalens afsæt Udviklingsstrategien har afsæt i følgende input: Tilbagemeldinger fra de 11 kommuner Tilbagemelding fra Region Ministeremnet for 2012 Input fra politiske drøftelser Input fra Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd Input fra drøftelser i den Administrative Styregruppe på det sociale område 4.1 rnes indmeldinger I perioden primo marts til medio maj 2011 har kommunerne og regionen drøftet og meldt tilbage i forhold til følgende elementer: Ændringer i behov indenfor specifikke målgrupper og tilbud Stillingstagen til hvilke specialiserede tilbud kommunen fremadrettet vil efterspørge Ændringer i forhold til den fremadrettede efterspørgsel efter lands- og landsdelsækkende tilbud Overtagelse af regionale tilbud Om kommunen påtænker at etablere nye tilbud Ønsker i forhold til den faglige udvikling af tilbuddene Nye målgrupper / problemstillinger Særlige problemstillinger vedr. tomme pladser / ledig kapacitet Særlige problemstillinger i forhold til ventelister og hvorvidt det skal findes en fælles løsning herpå. Generelt viser de kommunale tilbagemeldinger at det er behov for at se nærmere på fire områder, autisme/adhd, hjerneskade, udviklingshæmmede og de færdigbehandlede retspsykiatriske patienter. Autismespekteret/ ADHD Indenfor nogle områder, særligt autismespektret / ADHD på såvel børne-, unge og voksenområdet viser det sig, at det fremadrettet vil være nogle udfordringer i forhold til behovet for pladser /tilbud. For at imødekomme et eventuelt behov vil der i regi af rammeaftalen blive afholdt en særlig temadag for forvaltningernes fagpersoner, hvor fokus på udvikling og faglighed indenfor området vil være i centrum. De faglige netværk for autismeområdet og ADHD vil også have et særligt fokus på udviklingen og underretter 3 Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere. 8

11 det administrative niveau om bevægelserne indenfor området. Formålet hermed vil være at de kommunale myndigheder kan handle i tide og finde de løsninger, der vil gavne borgeren bedst. Hjerneskadeområdet De kommunale indmeldinger viser, at det er behov for genoptræningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og at det generelt for området er svært at forudsige et mere konkret behov. På baggrund af de mange drøftelser som har været både blandt brugerorganisationer, politikere og på det administrative niveau, er der nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal kigge bredt på området. Arbejdsgruppen skal blandt andet udarbejde en fremtidsvision for de regionale hjerneskadetilbud. Formålet med arbejdet er, at se om der kan udvikles nye metoder i den kommunale opgavevaretagelse, f.eks. i forhold til, at uddanne kommunalt personale til at modtage borgerne efter endt sygehusophold, at det kommunale personale skal forestå overgangen fra regionalt tilbud til kommunalt tilbud m.m. Arbejdsgruppen består af kommunale og regionale repræsentanter. Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde således at evt. anbefalinger / konklusioner kan indgå i rammeaftalen for Udviklingshæmmede De kommunale tilbagemeldinger giver også anledning til at se nærmere på målgruppen af udviklingshæmmede med udadreagerende adfærd. Det er nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave, at undersøge området omkring særforanstaltninger i den geografiske region herunder hvilke målgrupper som gør sig gældende. I den forbindelse vil det også blive kigget på målgruppen af udadreagerende udviklingshæmmede. Færdigbehandlede patienter I den nordjyske region findes i dag ikke et egnet tilbud til den gruppe af færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, som kræver et tæt samarbejde og en koordineret indsats mellem behandlingspsykiatrien, botilbuddet og kommunen. Det vil sige patienter med psykiatriske lidelser og svære sideproblematikker som for eksempel misbrug, dom og udadreagerende adfærd. Disse brugere kan ikke rummes i de eksisterende botilbud, og vil normalvist have behov for etablering af en særforanstaltning. Der er nedsat en projektgruppe, som er ansvarlig for at forestå et analyse- og planlægningsarbejde i forhold til at etablere et tilbud efter servicelovens 107 til målgruppen. Udgangspunktet er, at den maksimale opholdstid på tilbuddet er 3 år. Beboerne skal i løbet af deres ophold afklares i forhold til, at de får et mindre indgribende socialpsykiatrisk tilbud. Projektgruppen består af regionale repræsentanter fra Behandlingspsykiatrien og Specialsektoren samt kommunale repræsentanter fra Aalborg og Frederikshavn r. Derudover deltager en repræsentant fra Sekretariatet for Rammeaftaler. Der vil i løbet af 2012 blive arbejdet videre, tværfagligt og tværsektorielt, med en projektbeskrivelse af et botilbud for færdigbehandlede retspsykiatriske patienter. 9

12 Fælles mål for samarbejde Udover at det for perioden 2012 skal kigges på udvikling i forhold til nogle bestemt målgrupper, viser det sig også, at være behov for at der kigges på nogle fælles mål i forhold til både forsyningsforpligtigelsen og hvilke områder/ tilbud kommunerne skal samarbejde om. Dette er drøftelser som både det administrative og politiske niveau vil have i løbet af efteråret, Den Administrative Styregruppe vil blandt andet tage hul på en sådan proces ved et heldagsmøde som afholdes i oktober Etablering af nye tilbud / renovering En række kommuner og Region er i gang med etablering af nye tilbud og renoveringsprojekter både som et led i kommunalpolitiske visioner på handicapområdet, men også for at imødekomme behovet for renovering af utidssvarende bygninger/boliger. Den nedenstående oversigt er både i forhold til igangværende men også påtænkte projekter: Brønderslev kommune opgangsfællesskab med 5 pladser på psykiatriormådet Hjørring kommune botilbud til 18 pladser på psykiatriormådet Hjørring kommune botilbud til 9 plaser til udviklingshæmmede / sentudviklede (2012) Hjørring kommune Opgangsfællesskab for sociale udsatte Frederikshavn kommune Senhjerneskadecenter Nord, tilbud til borgere med moderat til meget svær kognitiv og fysisk funktionstab. Skærmet afsnit til udadreagerende borgere Frederikshavn kommune botilbud til 15 borgere med høj kompleksitet i funktionsnædsettelsen Jammerbugt kommune tilbud til udviklingshæmmede voksne med fysiske handicaps Vesthimmerland kommune 16 nye boliger til unge / yngre udviklingshæmmede Vesthimmerland har i forbindelse med oprettelsen af 6 boliger under projektafdelingen, mulighed for at tilbudet kan rumme flere hvilket vil have en betydning for efterspørgselen af tilbud til personer med multiple handicaps Region - Erstatningsbyggeri på Center for Døvblindhed og Høretab. Der bygges 24 nye boliger, som forventes at blive taget i brug medio Region - Erstatningsbyggeri på Sødisbakke for de 24 boliger på Fælledvej. Byggeriet forventes påbegyndt medio 2012 og færdiggjort medio Region - Erstatningsbyggeri på Sødisbakke for botilbuddet Bakkebo. Byggeriet forventes påbegyndt medio 2012 og færdiggjort medio Region - Erstatningsbyggeri for Socialpsykiatrisk Boform Visborggaard. Byggeriet forventes påbegyndt medio 2013 og færdiggjort medio Region - Renovering af Socialpsykiatrisk Boform Solsiden. Renoveringen forventes påbegyndt i oktober 2012 og er klar til indflytning Region - Opdatering af boligstandarden på Boformen Kærvang. Den videre proces er endnu ikke endeligt afklaret. Region - Etablering af sikret institution for unge under 18 år. Institutionen forventes i drift i efteråret Region - Etablering af tre nye afrusningsplaser på Boform Aas. Det samlede antal udvides fra tre til fem pladser. Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2011 og færdiggjort primo

13 Region - Etablering af nybyggeri og renovering af de eksisterende fysiske rammer på Behandlingscentret Østerskoven. Byggeriet og renoveringen forventes påbegyndt maj 2012 og færdiggjort maj Region - Etablering af erstatningsbyggeri for Specialbørnehjemmenes midlertidige tilbud på Nordens Allé i Nørresundby. Byggeriet forventes påbegyndt i 2012 og færdiggjort i 2013 Aalborg Masterplan for Døve. En samling af de nuværende tilbud i et fleksibelt nybyggeri med 18 boliger. Opgaven var projekteret til 24 boliger men pga. manglende efterspørgsel er boligerne nedjusteret fra 24 til 18. Byggeriet forventes påbegyndt i 2011 og færdiggjort til ibrugtagning Dialog og tæt samarbejde ved ændringer i f.eks. behov Et af de vigtigste elementer i rammeaftalen er, at der altid er de rigtige tilbud til en omkostningseffektiv pris. For at imødekomme dette, er det er vigtigt at både kommunerne og regionen orienterer om evt. ændringer så tidligt som muligt således at sekretariatet både kan imødekomme behovet for at udarbejde en udviklingsstrategi på et tilstrækkelig oplyst grundlag, men også at kommuner/region som driftsherre kan agere på de evt. ændringer i forhold til f.eks. at udføre kapacitetstilpasninger o.l. Ved ændringer til rammeaftalerne skal der naturligvis være en faglig og saglig begrundelse for oprettelse, nedlæggelse eller omlægning af tilbud. En ændring kan både være at en myndighed påtænker at etablere et tilbud / pladser, der vil have en konsekvens for efterspørgselen, men også en myndighed der påtænker at overtage et tilbud / pladser, evt. at en myndighed der af andre årsager ændrer i sit efterspørgselsmønster som igen vil kunne påvirke efterspørgselen af tilbud omfattet af rammeaftalen. Den driftsherre, der ønsker ændringen, skal således tidligst muligt i processen i dialog med de parter 4, der er berørte af en eventuel ændring. Såfremt en kommune eller regionen foretager en større ændring udenfor årshjulet i form af oprettelse af et nyt tilbud, skal de øvrige kommuner 5 og Region orienteres så tidligt som muligt og senest når beslutningen er truffet (fair play). En tidlig og åben dialog er i den forbindelse central, hvorfor der samtidig lægges vægt på bilaterale drøftelser mellem de berørte parter så tidlig som muligt i processen. En åben og tidlig dialog skal også gøre sig gældende i tilfælde, hvor der er tale om fundamentale ændringer; eksempelvis nedlæggelse af et tilbud. Tidlig dialog med de berørte parter er også her af central betydning for, at den videre proces forløber hensigtsmæssigt. 4.4 Udviklingsplan for botilbud med over 100 pladser Udviklingsstrategien skal indeholde udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser. I den Nordjyske region findes der ét sådant tilbud Sødisbakke, som har 117 døgnpladser efter Servicelovens 108. I Hvem, der defineres som de berørte parter er en vurdering fra sag til sag, men vurderingen kan ske med udgangspunkt i, hvem den givne sag vil få en betydning for; f.eks. brugere af tilbuddet, omkringliggende kommuner, beliggenhedskommune, kommuner som har borgere indskrevet på tilbuddet, kommuner som tidligere har benyttet sig af tilbuddet og kan forventes at benytte tilbuddet igen samt driftsherrer, som er leverandør af samme type af tilbud. 5 med øvrige kommuner, tænkes specielt på de omkringliggende kommuner og de kommuner der særlig bliver berørt af den evt. ændring. 11

14 udarbejdede Region en udviklingsplan for Sødisbakke. Vedlagt Udviklingsstrategien er en status på udviklingsplanen. De væsentligste elementer i denne status er: Det planlagte erstatningsbyggeri for 24 boliger for de nuværende boliger i den lejede bygning på Fælledvej samt botilbuddet Bakkebo påbegyndes i slutningen af 2011 og forventes at stå færdige i slutningen af Regionen udarbejder i denne tid en helhedsplan, der dækker over behovet for renoveringer på Sødisbakke de næste 10 år. Der er afsat 25 mio. kr. til at gennemføre renoveringerne i perioden Der gennemføres 3 typer af renoveringer: Renovering af boligerne til tidssvarende standard, forbedring af fysiske rammer i dagtilbud samt forbedring af personalemæssige forhold på Sødisbakke. I 2011 er boligerne på tilbuddene Tårnly og Højbo blevet renoveret og givet en tidssvarende boligstandard. I 2012 vil de fysiske rammer for dagtilbuddene på Sødisbakke blive gennemgået for at sikre, at de har en tidssvarende standard. I 2012 forventes arbejdet med at renovere tilbuddene Skovbakken og Fuglebo på Sødisbakke at blive påbegyndt. 4.5 Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud Udviklingsstrategien skal ifølge lovgivningen indeholde oplysninger til støtte for koordineringen af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. Af kommunernes tilbagemeldinger omkring dette fremgår, at disse generelt ikke forudser ændringer i efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Aalborg har dog konkret peget på behovet for en plads på et sikret døgnanbringelsestilbud. Sekretariatet for rammeaftaler sikrer, at de nordjyske kommuners indmeldinger på dette område bringes videre og indgår i den samlede koordinering på landsplan Specialundervisningsområdet På specialundervisningsområdet er det Region, der udarbejder rammeaftalen med udgangspunkt i tæt dialog med de kommunale direktører på området. Rammeaftalen på specialundervisningsområdet følger tids- og procesmæssigt KKR behandlingen af socialområdet. Der vil derfor blive udarbejdet en særskilt rammeaftale for specialundervisningsområdet. I forhold til de to regionalt drevne kommunikationsinstitutter, Taleinstituttet samt Institut for Syn og Hørelse, som også leverer ydelser efter Serviceloven, henvises der til rammeaftalen for specialundervisning 2012 på regionens hjemmeside 12

15 5. Styringsaftale Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Endvidere er formålet med at indføre kravet om styringsaftaler, at øge bevidstheden om og stillingstagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af, at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Dette medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænserne på en mere forpligtende måde, end det har været tilfælde i hidtidige koncept. Der er i Styringsaftalen derfor lagt vægt på, at den understøtter, at der altid er de rigtige tilbud til en omkostningseffektiv pris. Grundlæggende principper Der er enighed mellem kommunerne i den nordjyske region og Region, om at følgende principper lægges til grund for denne aftale: Incitament til effektiv drift Driftsherren skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, herunder at der sker den nødvendige tilpasning af kapaciteten. Den løbende tilpasning er afgørende for at undgå tomme pladser og dermed minimere risikoen for underskud. Myndighed skal have incitament til at indgå rettidig dialog med driftsherren om forventninger og ændringer i efterspørgslen. Taksterne skal være retvisende og omkostningsbaserede Sammenlignelige ydelser skal kunne sammenlignes på priserne udregnet efter samme principper. Administrationen af takstsystemet skal være enkel, men samtidig give mulighed for differentiering. Takstsystemet skal være gennemsigtigt. Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen Risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind. De indarbejdede beregningsgrundlag, som er grundlag for taksterne skal være realistiske i forhold til de faktiske forventede omkostninger. Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten skal være med til at sikre kendskab til pladsbehovet samt sikre takststabilitet. Udviklingstiltag Driftsherren skal sikres finansiel mulighed for løbende udvikling. Omfanget af udviklingstiltag fastsættes i den årlige rammeaftale. 13

Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012

Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012 Endeligt udkast til rammeaftale for det specialiserede socialområde 2012 1 Forord... 3 Indledning... 4 2. Rammeaftalens parter... 6 2.3 Bruger- og interesseorganisationer... 7 3. Rammeaftalens proces -

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2015 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

Udkast til Styringsaftale

Udkast til Styringsaftale Udkast til Styringsaftale 1. januar 2013 Styringsaftalen for 2013 er udarbejdet af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Styringsaftalen har til formål at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling

Læs mere

Styringsaftale KKR. 1. januar

Styringsaftale KKR. 1. januar KKR NORDJYLLAND 1. januar Styringsaftale 2014 Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske kommuner

Læs mere

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND 2012 KKR NORDJYLLAND Forord... 1 Indledning... 2 2. Rammeaftalens parter... 4 2.3 Bruger- og interesseorganisationer... 5 3. Rammeaftalens proces

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Temadrøftelse af det specialiserede socialområde, herunder godkendelse af Styringsaftalen for 2015...2 Bilag 1: Styringsaftalen 2015.pdf...2

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST FORORD Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde,

Læs mere

Bilag til DAS. 13. august

Bilag til DAS. 13. august Bilag til DAS 13. august 2013 Punkt 3 (Styringsaftalen 2014) Bilag 1: Styringsaftalen 2014 3. udkast Bilag 2: Specifikation til Styringsaftalen for 2014 (Styringsaftalens bilag 1) Bilag 3: Specifikke aftalevilkår

Læs mere

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011

96. Månedlig økonomirapport pr. 30. september 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 11. oktober 2011 kl. 15:30 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Mødet begynder kl. 15.30 med besigtigelse af Kridthuset og kl.

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland. Takstbilag for 2014 Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i bilag for Tilbud Ydelse Lovgrundlag Driftsherre Antal enhed Børn og unge (Udsatte eller handicappede børn og unge, inklusive sindslidelse)

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Endelig takstoversigt, 2013

Endelig takstoversigt, 2013 Endelige takstindmeldinger, Rammeaftalen, Det specialiserede socialområde i (oktober ). Endelig takstoversigt, b el.pct Rådgivningsydelser lovhjemlet objektiv finansiering Center for Døvblindhed og Høretab

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland Takstbilag for 2015

Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Nordjylland Takstbilag for 2015 Rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde i Takstbilag for 2015 Tilbud Ydelse Lovgrundlag 1 Driftsherre Antal Takstenhed Budg. bel. Budget 2015 015 Alkoholmisbrug Midtvejshuset

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bilag til dagsorden møde i den Administrative Styregruppe, 21. marts 2011.

Bilag til dagsorden møde i den Administrative Styregruppe, 21. marts 2011. Bilag til dagsorden møde i den Administrative Styregruppe, 21. marts 2011. Bilagspakken indeholder bilag til punkt 1,3 & 4. Bilag til punkt 2 (Styringsaftalen) og punkt 7 (afrapportering fra Dialoggruppen)

Læs mere

1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4.

1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4. STYRINGSAFTALE 2015 1. Indledning... 1 2. Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 3. Fælles ambitioner og initiativer... 3 3.1 Ambitioner og initiativer 2015... 3 4. Håndtering af lukning af tilbud eller

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 1. januar Årsberetning 2011 Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 Sekretariat for rammeaftaler er et fælleskommunal sekretariat for de 11 kommuner beliggende i region Nordjylland. Sekretariatet

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Oversigt over styringsaftaler for social- og specialundervisningsområdet 2015 Temaer: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Oversigt over styringsaftaler for social- og specialundervisningsområdet 2015 Temaer: Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Oversigt over styringsaftaler for social- og specialundervisningsområdet 2015 Temaer: Tilbud omfattet af styringsaftalen Aftale om udvikling i takster I styringsaftalen indgår alle de tilbud, som kommunerne

Læs mere

Region Sjælland Region Syddanmark. Region Nordjylland Kommunale tilbud omfattet af rammeaftalen, Tilbuddene er opdelt i tre kategorier:

Region Sjælland Region Syddanmark. Region Nordjylland Kommunale tilbud omfattet af rammeaftalen, Tilbuddene er opdelt i tre kategorier: Oversigt over forslag til rammeaftaler for 2012 som vedtaget i de 5 KKR er august 2012 / afventer endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne Temaer: Fælles Sjælland Kommunale omfattet af rammeaftalen,

Læs mere

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale 2014 De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Rammeaftale Socialområdet 2008

Rammeaftale Socialområdet 2008 Rammeaftale Socialområdet 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN... 9 2.3 SÆRLIGT VEDRØRENDE

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2011 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde

Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Etablering og lukning af tilbud på det specialiserede socialområde Arbejdsgruppen vedrørende styringsaftalen August 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Udviklingsstrategi, 2013

Udviklingsstrategi, 2013 KKR NORDJYLLAND Udviklingsstrategi, 2013 1. januar 2013 Udviklingsstrategien er en del af den samlede Rammeaftale på det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien aftales de nordjyske kommuner

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2014

BILAG Udviklingsstrategi 2014 BILAG Udviklingsstrategi 2014 Indhold Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler... 1 a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde... 1 b) Bekendtgørelse

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen

Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen Årsrapport for Taleinstituttet, Børneafdelingen 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Taleinstituttet - Børneafdelingen Indhold 1. Opsamling og særlige

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

Betalingsaftale mellem Aalborg Kommune og

Betalingsaftale mellem Aalborg Kommune og DAFOLO A/S Suderbovej 22 9900 Frederikshavn Dafolo Undervisningskommune A. Blomster afdelingen Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Kontaktperson Navn Lone Høtoft Gotfredsen Telefon 96206666 E-mail lhg@dafolo.dk

Læs mere

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Indhold Indledning... 3 Samarbejdsmodel om

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 12:00 Sted: Bornholm, Griffen i Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2010 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2010 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2009

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Socialområdet 2009 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Socialområdet 2009 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 8 2.1 LOVGRUNDLAG... 8 2.2 JUSTERING AF RAMMEAFTALEN...

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution

Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution BILAG 2 Partnerskabsaftale vedr. etablering og drift af MultifunC institution Psykiatri og Social, Region Midtjylland Dato: 16-01-2012 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tel. +45 7847 8045 Mail: Charlotte.Jensen2@ps.rm.dk

Læs mere

Årsrapport for Enterne

Årsrapport for Enterne Årsrapport for Enterne 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Enterne Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter... 3 2. Formål med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering

Orienteringsbrev. Ændring af lov om friplejeboliger. Ny afregningsmodel og certificering til rehabilitering Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 28. juli 2015 Enhed: Ældre Sagsbeh.: Helle Hammond Jensen Sagsnr.: 1504372 Dok. nr.: Orienteringsbrev Ændring

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Bilag 9: Takstberegning

Bilag 9: Takstberegning Bilag 9: Takstberegning Taksterne for 2012 skal være indberettet senest 1. november 2011. Indberetningen skal foretages i en database, som stilles til rådighed af det fælleskommunale socialsekretariat.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Revision af takstreglerne

Revision af takstreglerne Revision af takstreglerne Temamøde om styringsaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, Aalborg, den 8. april 2014 Oplæg ved Maria Pilegaard, KL s Økonomisk Sekretariat Baggrunden

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2013 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse Forord 3 Rammeaftalens parter 5

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: D R I F T S H E R R E S I N D S T I L L I N G A F T I L B U D T I L D E T F O R S T Æ R K E D E S A M A R B E J D E ( I N D M E L D I N G A F N Y E T I L B U D ) FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Vesthimmerlands Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Vesthimmers Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring

Læs mere

Bilag til DAS. 17. januar

Bilag til DAS. 17. januar Bilag til DAS 17. januar 2013 Punkt 4 Bilag 1 Revideret kommissorium strategisk samarbejde Punkt 6 Bilag 1 Status på KLs anbefalinger vedr. hjerneskadeområdet Bilag 2 Status på det nordjyske uddannelsesprogram

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Udfordringer og nytænkning på det specialiserede socialområde i et nordjysk perspektiv med fokus på retssikkerhed for den udsatte borger,

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2018 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark Syddanmark Indhold Proces... 3 Indledning... 3 Indsatser...

Læs mere

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012

KKR NORDJYLLAND. Rammeaftale Specialundervisning 2012 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale Specialundervisning 2012 INDLEDNING... 3 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN... 4 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN... 6 2.1 LOVGRUNDLAG... 6 2.2 ÅRSHJUL FOR INDGÅELSE AF DET KOMMENDE

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Rammeaftale Syddanmark

Rammeaftale Syddanmark Rammeaftale 2017 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark Syddanmark Indhold Bilag til rammeaftalen 2017... 2 Indledning...

Læs mere