Nummer 48- December 2008 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til Generalforsamling. Fra fusionsudvalget. Medlemskampagne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nummer 48- December 2008 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til Generalforsamling. Fra fusionsudvalget. Medlemskampagne."

Transkript

1 Nummer 48- December 2008 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 9 Side 10 Side 11 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Vigtige adresser. Dagsorden til Generalforsamling. Fra fusionsudvalget. FU-møde. Medlemskampagne. Skoleskak. SydGrandPrix. Holdturneringen. Gråsten Skakklub. Slotsturneringen. Citater. Tønder byturnering. Løsninger fra sidste nummer. Ugens kortparti Kalender

2 Nyt fra Sønderjydsk skak Nummer 48 Side 2 Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Formand: Frede Andersen Koldingvej 6 Gabøl 6500 Vojens Kasserer: Jens Carl Pedersen Kogsvej Tønder telf.: Mail: Sekretær: Søren Krabbenhøft Bakkedraget Brørup Tlf.: mobil: Juniorleder: Hansjørgen Clausen Æblehaven Egernsund eller Herman Petersen Rylevænget Ribe Tlf.: Hovedkreds hjemmeside: Holdturneringsleder: Kai C. Bjørnskov Birkevej Haderslev Tlf.: Redaktion Helge Andersen Solvang Kruså Webmaster Peder Pharsen Seminarievej 69A 6760 Ribe Dette blad. Det organisatoriske fylder en del i dette blad. Dagsordenen til generalforsamlingen findes i bladet. Der er et indlæg om de fusionstanker, der arbejdes med i øjeblikket. Der er også flere sider, som omhandler medlemskampagnen både hvad der er sket og hvad man kan gøre. Der er også blevet plads til beskrivelsen af nogle turneringer. Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et rigtigt godt nytår.

3 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 3 Dagsorden for generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen der afholdes d.21. februar kl På Hotel Pauli Vestergade 5 Vojens 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning a. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab a. Drøftelse og godkendelse af regnskabet 4. Budget for Aktiviteter for Turneringer A. SEMT a b B. Holdturnering C. Pokalturnering D. SGP E. Junior Hold DM 7. Indkomne forslag 8. Valg til bestyrelse a. Valg af formand, på valg er Frede b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, på valg er Søren c. Valg af suppleant d. Valg af revisor e. Valg af revisorsuppleant 9. Fastsættelse af kontingent 10. Hæderstegn og Initiativpris. 11. Eventuelt (husk at intet kan vedtages under eventuelt, så send et forslag) En revideret dagsorden vil blive tilsendt formændene, efter at fristen for indsendelse af forslag er udløbet. Husk! Sønderjysk EMT spilles i år i Haderslev. De håber på rigtig mange fremmødte til det, som burde være den største turnering i vores hovedkreds. Meld dig til gennem din klubformand. Datoerne er: Søndagene 18./ / / /2.

4 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 4 Dansk Skak Unions 4. HK Fusionsudvalget Kai Bjørnskov Referat af møde med 5. HK på Hjejlen 96, 6270 Tønder med efterfølgende korrektioner og præciseringer efter e- mail-korrespondance. Deltagere: Jean Mikkelsen, 5. HK, Frede Andersen, Niels Falsig, Jens Carl Pedersen og Kai Bjørnskov. Dagsorden: Forberedende drøftelse af muligheder for fusion med 5. hovedkreds eller øgede muligheder for samarbejde mellem 4. og 5. hovedkreds. Mødet startede med en konstatering af, at en egentlig fusion næppe foreløbig vil komme på tale. Man gik derefter over til at drøfte, på hvilken måde man kunne intensivere et samarbejde, især på holdturneringsområdet. 1. Holdturneringen. Det viste sig hurtigt, at der er en række forskelle på, hvordan 4. og 5. hovedkreds har tacklet de problemer, der de senere år har været med at få holdturneringen til at køre. I mesterrækken, hvor problemerne synes størst, har begge hovedkredse mødt problemet med mindre klubber, som har svært ved at stille 8-mands-hold om søndagen. I 4.HK har man valgt at nedsætte holdstørrelsen til 6. I 5. HK har man tilladt samarbejde mellem 2 klubber for at kunne stille et 8 mands-bhold. I begge tilfælde får man problemer, hvis et hold vinder og skal rykke op. Der er allerede set eksempler på, at hold har trukket sig (Aabenraa), og at klubsamarbejder knirker. I øvrige rækker har 4. HK valgt at gå ned på 4-mands-hold, hvad der indebærer transportmæssige fordele (én bil) og giver også meget små klubber lejlighed til at stille hold. I 5. HK holder man fanen højt her med 8-mands-hold. Der er endelig småproblemer med vilkårene i C og D-rækken. Der er i forvejen i begge hovedkredses holdturneringsreglementer mulighed for at samarbejde omkring nogle hold, hvor dette måtte være praktisk, men uden en harmonisering af reglementerne vedrørende holdstørrelse m.v. er det mest en illusion. Man enedes derfor efter grundig overvejelse om følgende: Fusionsudvalget, 4. HK og Jean Mikkelsen, 5. HK, indstiller til FU / generalforsamlingerne følgende: Der indledes et fuldt samarbejde om holdturneringen for 4. og 5. hovedkreds. I mesterrækken spilles med 8 mands hold og betænkningstid svarende til divisionsturneringen. I alle øvrige rækker spilles med 4 mands hold og betænkningstid svarende til 4. HK nu (2 timer. pr. spiller pr. parti). Hvis generalforsamlingerne (4. HK i februar, 5. HK i marts/april) vedtager, at der skal samarbejdes, bør det formelle samarbejde om vilkår og samordning af holdturneringsreglementerne starte allerede i 2009/10 og endelig effektueres i sæson 2010/11. Der vil derfor være brug for et hastigt arbejde med justering af holdturneringsreglementet, så det bliver ens for de to hovedkredse. 2. Sønderjysk Grand Prix. Der var enighed om, at et også her ville et samarbejde være godt. SGP kan let udvides til at dække hele HK s område. Jean Mikkelsen undersøger interessen i 5. HK og melder tilbage til Frede inden 31. januar. Der kan derefter søges tilslutning på de to generalforsamlinger.

5 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 5 FU-møde 22. oktober Referent Kaj Bjørnskov forkortet af red. Fusion med 5. hovedkreds. FA refererede fra et meget positivt møde mellem fusionsudvalget og 5. HK, repræsenteret ved Jean B. Mikkelsen. Til referatet var pr.mail indkommet bemærkninger fra Niels Falsig og Frede Andersen, som begge mener, at konklusionen af de drøftelser, som blev ført på mødet, skal være indledning af samarbejdet i 2009/10 og fuldt samarbejde i 2010/11. Efterfølgende er kommet svar fra Jean Mikkelsen, som er på samme linie. - FU lægger forslag frem til generalforsamlingen. Medlemskampagnen. FA noterede, at mange tiltag har virket. Der er dog stadig tale om tilbagegang, og de senere år har Gesten, Brørup, Lunderskov og Dansk Skakklub Flensborg lukket. Mange klubber gør stadig ikke nok. Det, som i år har haft mest fremgang, er tiltag over for juniores/begynder og skoleskak i klubberne. Klubberne opfordres til at sende beskrivelser af nye tiltag til.4:hk Nyt. Juniortiltag. Der har været afholdt juniortræning i Haderslev, og vi har haft et hold til hold- DM. SGP er et godt tilbud til juniorerne. DSU afholder fremover et årligt junior-dm i maj. Hansjørgen Clausen opfordrede alle klubber til at gøre en ekstra indsats for juniores / skoleskak. De steder, hvor man satser på dette, går det bedst. Holdturnering. Programmet ser nu ud til at køre. Der er dog stadig problemer i småtingsafdelingen. Tilslutningen lader noget tilbage at ønske. Antallet af små klubber stiger, hvad der måske er noget af forklaringen. Der er dog i år en bedre fordeling med 3 rækker, hvor kun M-rækken er lidt mindre end ønskeligt. Der var indsendt et forslag fra Broder Petersen om godkendelse af, at en spiller i A-rækken, hvor der i år undtagelsesvis spiller 9 hold, kan spille i alt 11 kampe. Forslaget kunne ikke tiltrædes. Sønderjysk EMT. Arrangeres af Haderslev. Datoer er godkendt, og planlægning i gang. SGP. Kører godt. Som det fremgår af referatet fra fusionsudvalget, kan FU gå ind for, at turneringen samkøres med 5. HK. Svend Erik Kramer, Vagn Lauritzen og Niels Falsig skal kontakts for accept. Man kan formentlig øge antallet af runder i turneringen til helt op til 10 runder og stadig have mange deltagere, hvis hovedkredsene samarbejder. En vis forsigtighed kan dog være på sin plads, så turneringen ikke udvandes. Drøftes på generalforsamlingen. Pokalturnering. Hermann Petersen oplyser, at Tønder er villig til at påtage sig forarbejdet til turneringen. Hjemmeside. Udgifterne til hjemmesiden drøftet. PP fremsender nærmere specifikation af beløbene. Webmaster tildeles fast beløb til dækning af udgifter ud over domæne og hostmaster. Der afholdes kursus for folk, som selv vil lægge ind på hjemmesiden (fornuftigt af mange årsager; bl.a. for at nedsætte webmasters arbejdsbyrde. PP kommer med oplæg og dato. KCB leverer stof i PDF-format til hjemmesiden; 1 sæt månedlig med kombinationsøvelser og et parti. Løsninger bringes måneden efter. Der udarbejdes en plan for offentliggørelse af materialet. Starter Eventuelt. Emner til poster i FU drøftet.

6 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 6 Medlemskampagne, tilbud og borgerjounalistik! Svend Erik Kramer, Bov Skakklub Jeg læste med stor interesse formandens indlæg i seneste nr. af Skaknyt omkring hvervekampagne mv. Man kan ikke være uenig i meget af det fremførte, men jeg tror såfremt 4. HK (Sønderjydsk Skak) skal overleve på den lange bane, skal man allerede nu være meget mere konkret og kontant overfor klubberne fra FU s side, og så tage fat i nakken på de klubber, der reelt jo ikke lever op til vort fælles ansvar for hovedkredsens ve og vel. Man kan jo hurtigt få et godt overblik over hvilke klubber, der også i hverdagen arbejder på, at vi skal blive lidt flere medlemmer eller i det mindste gør et helhjertet forsøg på at fastholde tallet, ved at se på holdene, der deltager i D-rækken (juniorrækken) i årets holdturnering. De kommer fra Haderslev, Ribe, Tønder, Vojens og Bov disse klubber har fattet hvad, det drejer sig om nye medlemmer skal fortrinsvis komme fra ungdommens rækker, voksne begyndere og tidligere medlemmer, der kan reaktiveres kan man måske af og til lykkes med, men antalsmæssigt er det begrænset hvad, der kan hentes på den front, det er ungdommen, der skal satses på. Udover nævnte klubber ved jeg, at der også i Gråsten arbejdes på mange fronter for at øge medlemstallet, men klubberne i Vejen, Aabenraa, Alssund m.fl. skal altså også tilbyde særskilt skak for unge, og det så sandelig også primært for disse klubbers egen skyld, så der kan fremtidssikres en skakklub i disse byer. Det er et ganske hårdt og slidsomt arbejde, som både koster økonomiske midler og en gedigen arbejdsindsats, men intet kommer af sig selv. Men vor erfaring er, at tilbydes der skakundervisning til unge, er de meget interesserede og skal nok troppe op tilbuddet skal blot gives, og annonces ud i ugeaviser, på skoler etc. Mit andet ærinde er følgende. Som de fleste nok har bemærket giver Jydske- Vestkysten nu mulighed for at enhver (også en fra skakklubben) kan melde sig som borgerjournalist og lægge bidrag om alt muligt mellem himmel og jord ind på bladets hjemmeside. Det meste bliver endda også trykt nogle dage senere i JV s avisudgave, det er i hvert fald en gylden mulighed for at få skakstof ud til et større publikum. Udover at vi selv bruger det ganske meget, jeg skriver vel et bidrag ca. hver 14. dag om hvad, der rør sig i og omkring Bov Skakklub, faktisk så meget, at da jeg senest var på rådhuset i Aabenraa omkring noget tilskud til klubben, af en ledende medarbejder, blev spurgt, om der ikke også fandtes en skakklub i Aabenraa, for en sådan havde man aldrig hørt om!! Jeg har set indlæg fra Vagn Lauritzen, Løgumkloster, men der er sikkert også andre, der allerede i dag benytter sig af muligheden, og når man kan skrive et stykke på egen hjemmeside, kan man jo faktisk i samme åndedrag sende til JV også og nu da jeg har været lidt hård ved Aabenraa, er der bestemt også andre klubber, der kunne trænge til at vise, vi lever altså og giver tilbud om en fantastisk fritidsaktivitet. Alle klubber kan jo skrive om noget klubturnering, holdturnering, generalforsamling samt diverse arrangementer, mulighederne er mange vi skal blot komme i gang, helst så mange som muligt så udenforstående også ved, der findes altså en skakklub i byen, og den lever i bedste velgående! Med hensyn til arrangementer kan jeg i øvrigt oplyse, at vi i Bov p.t. er i gang med planlægningen af vor 4. store aktivitet

7 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 7 siden juli måned, det bliver en noget anderledes og lidt større satsning, end vi hidtil har beskæftiget os med, og som vil koste en hel del midler. Jeg arbejder p.t. med nogle interessenter (kommunale, private og regionale) som også lige skal overbevises om, at det er en god idé, men om en god måneds tid er vi klogere på, om det bliver til noget eller ej, men ellers må vi jo selv betale, men det vil blive nok en stor (for stor) økonomisk mundfuld for klubben alene. Medlemskampagne før sæsonstart i Gråsten. Erik Lund-Petersen, Gråsten Gråsten Skakklub havde en bod, hvor forbipasserende kunne komme og spille simultanskak (3 ad gangen) mod Danmarksmesteren i skoleskak, Rasmus Lund-Petersen, ved torvedagene i Gråsten. Trods startende med en blæsende og silende regn, som dog blev bedre hen på formiddagen, nåede Rasmus, at spille mod 25 personer, heraf kun et enkelt remis, resten vandt mesteren. Det lokale folketingsmedlem, Benny Engelbrecht (i midten), forsøgte sig også. Selvom Benny på billederne havde det store smil fremme, så var det måske mest til ære for fotografen. Benny måtte se sig slået. Vi delte kampagnemateriale og CDroomer ud og fik faktisk positive tilbagemeldinger fra 5 personer, heraf to juniorer, der overvejer at kigge ned i klubben, og vi venter spændt til på torsdag, hvor vi har sæsonstart. På lørdag afholder vi samme arrangement i Vester Sottrup, hvor der er Sommersjov i Sottrup (markedsdage). Rasmus er et kendt ansigt i byen, og vi håber selvfølgelig på, at det også her medfører, at klubben får flere nye medlemmer.

8 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 8 Medlemskampagne i Vojens. Arrangementet blev dækket af Budstikken både før og efter arrangementet. Det er bl.a. ud fra disse artikler jeg har stykket dette indlæg sammen. Rådhuscentret i Vojens fejrer 4 års fødselsdag. Det blev bl.a. fejret med simultanskak, som Vojens skakklub havde arrangeret. Til arrangementet havde klubben fået fat i et godt trækplaster, nemlig den sønderjyske mester Kai Bjørnskov. Det var i øvrigt 14. gang Kai blev sønderjysk mester. Simultanskak er en publikumsvenlig aktivitet. Der sker noget hele tiden, og rigtig mange kan komme til at møde en stærk spiller. Chancen for at få en god skalp er også stor, for mesteren kan ikke bruge ret lang tid på hvert træk, mens modstanderne har masser af tid. Kai Bjørneskov spillede denne dag den 11. oktober mod 15 på en gang. Thorbjørn Møller fra Vojens fejrede sin 9 års fødselsdag ved at prøve kræfter mod mesteren. Han holdt i 90 minutter, hvilket er et flot bevis for hans evner ved et skakbræt. Kun en spiller holdt længere, og det var juniortræneren fra Vojens skakklub Morten Jessen. Han kæmpede længe for at holde et tårnslutspil remis. Det bliver sværere og sværere for aktørerne, for efterhånden, som flere og flere falder fra, så kommer mesteren hurtigere og hurtigere forbi. Er du den sidste bliver han stående ved dit bræt hele tiden. Alle 15 måtte ned mod mesteren. Men Kai havde kun lovord til overs for sine modstandere: De spillede alle fornuftigt, og vi fik en rigtig god dyst. Den må gerne blive gentaget. Simultanskak kan spilles på mange forskellige niveauer. Her spillede Kai Bjørnskov mod 15 han har tidligere spillet mod op til 25 spillere. I Gråsten spillede Rasmus mod 3 af gangen. Det kræver ikke så meget plads og det er også nemmere at overskue, når man er mere urutineret. Verdensrekorden blev sat i 2005, hvor Susan Polgar spillede mod 326 modstandere på 1 gang. Hun fik en scoringsprocent på 99,03, da hun vandt 309, spillede 14 remis og kun tabte 3. Hun lod sig ikke engang nøje med verdensrekorden, for hun fortsatte med at spille mod modstandere, som kom ind, mens rekordforsøget var i gang. Hun nåede 1131 partier mod 551 forskellige modstandere på 6½ time. Dvs. at hun brugte mindre end 1 minut pr. parti. Af de 1131 partier vandt hun 1112 og tabte 3. Hun nåede at gå skridt under seancen. Når man laver noget i forbindelse med torvedage, fødselsdage etc., så er det op til den enkelte klub om man vælger simultanskak, spil på stort bræt eller. Hvis man ikke selv har en, som kan optræde, så ring til en spiller fra naboklubben. Min fornemmelse er, at de fleste stærkere spillere gerne bruger et par timer på et godt arrangement. Det vigtigste er, at man får det i pressen. De fleste lokalaviser bringer gerne stof fra lokalområdet. I Tønder har de fået en skakspalte i en af de lokale aviser. Det er ikke hver uge der står noget, men jævnligt bringes et parti, omtale fra et mesterskab eller en lille konkurrence. Tønder skakklub får så en af de lokale butikker til at give et par flasker rødvin eller lignende i præmie. Det plejer ikke at være et problem at finde en præmiesponsor, vedkommende får jo også lidt omtale og præmierne behøves ikke at være ret store.

9 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 9 Skoleskak Klippet i Bondefangeren. Det individuelle sønderjyske mesterskab i skoleskak blev afviklet lørdag den på Haderslev Realskolen. Der var i alt tilmeldt 31 spillere i 5 klasser (aldersgrupper). Karakteristisk for situationen for tiden var det, at der i øverste klasse kun var tilmeldt 2, nemlig Jesper Callesen og Rasmus Lund-Petersen. Og her var Rasmus endda på forhånd kvalificeret til DM, fordi han vandt det i 2007! De to spillede en match, som Rasmus vandt med 2-0. I første parti var der dog hård kamp. Slutstilling i A-rækken 1. Rasmus Lund-Petersen 2 p 2. Jesper Callesen, Gråsten 0 p B-rækken I B-rækken var ingen spillere tilmeldt. C-rækken. C-rækken var den suverænt mest spændende med Jørgen Clausen, Gråsten som favorit. Det viste sig dog snart, at Peter Jordt fra Tønder og Metteline Ibsen fra Haderslev fulgte godt med, og da Peter i 2 runde slog Jørgen, Metteline i 3. runde slog Peter og Jørgen i 4. runde slog Metteline, kunne man vente, at disse 3 ville følges ad i mål. Men her kom Emil Holt ind som joker og slog Peter med løberparret i en åben stilling, sluttende med mat. (Se under totrækkere 2008) Sebastian Gråbæk fra Gråsten havde maksimum til 4. runde, men mødte så de 3 ovennævnte i 4., 5. og 6. runde med 0 points som resultat. Slutstilling i C-rækken 1-2. Jørgen Clausen, Gråsten 6 p Metteline Ibsen, Haderslev 6 p 3. Peter Jordt, Tønder 5 p. 4. Sebastian Gråbæk, Gråsten 4 p 5. Jacob Lindberg, Aabenraa 3 p Emil Holt, Haderslev 2 p Tobias Light, Haderslev 2 p 8. Daniel Gammelgaard, Haderslev0 p D-rækken D-rækken havde 10 deltagere. Mathias Boysen fra Vojens spillede en solid turnering og afgav efter tab i 1. runde mod Kristine G. Jørgensen, også Vojens, kun ½ p i resten af de 9 runde. På andenpladsen kom Jonas Hansen, Nordals og Sacha Garcia, Haderslev, med hver 6 points. Der måtte således korrektionsberegning til, for at andenpladsen kunne besættes, og her faldt beregningerne ud til Jonas fordel. Nr. 4. blev Kristine G. Jørgensen, Vojens med 5½ points. Samme antal, men med dårligere korrektion, nåede Lasse Tonnesen, Bov. Slutstilling i D-rækken. 1. Mathias Boysen, Vojens 7½ p 2. Jonas Hansen, Nordals 6 p 3. Sasha Garcia, Haderslev 6 p. 4. Kristine G. Jørgensen, Vojens 5½ p 5. Lasse Tonnesen, Bov 5½ p 6. Lars Hansen, Tønder 4½ p 7. Philip D. Krøyer, Haderslev 4 p Mads Durst, Nordals 3 p 8.-9.Lars Bred, Bov 3 p 10. Kathrine G. Jørgensen, Vojens 0 p. E-F- rækken E- og F-rækken blev slået sammen, da der kun var 2 tilmeldinger i F-rækken. De to kunne dermed på forhånd tildeles pladserne ved DM i Odense. Rækken blev vundet af Malthe Josephsen, Haderslev, med intet mindre end maksimumspoint; 11 points i 11 partier. Nr. 2 blev næsten lige så suverænt Mads Lund-Petersen, Gråsten, med 10 af 11

10 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 10 kun tab til Malthe. Og for at det ikke skulle være løgn, blev Thorbjørn Møller, Vojens nr. 3 med 9 af 11 kun tab mod nr. 1 og 2. Slutstilling i E-og F-rækken. 1. Malthe Josephsen, Haderslev 11 p 2. Mads Lund-Petersen, Gråsten 10 p 3. Thorbjørn Møller, Vojens 9 p Kristian Lorentzen, Tønder 7 p Martin Lorentzen, Tønder 7 p 6. Bastian S. Jørgensen, Nordals 5½ p 7. Jacob G. Jørgensen, Vojens 5½ p 8. Jonas Heitmann, Bov 4 p 9. Kristoffer Thrane, Haderslev 3½ p 10. Benjamin Lank, Vojens 2½ p 11. Lucas Josephsen, Haderslev 1½ p Spillere, hvis navn er skrevet med fed skrift, går videre til DM i Odense SydGrandPrix. Der er på nuværende tidspunkt afviklet 3 af i alt 7 runder. Omkring 75 spillere har deltaget i 1 eller flere af runderne. Nogle af spillerne kommer fra klubber uden for hovedkredsen, og deltager i de enkelte stævner, men kan ikke score Grand Prix point. Omtale fra de enkelte stævner findes på hovedkredsens hjemmeside scoren i alle klasser findes på Tønders hjemmeside. I mesterklassen ligner Lars Wilton, Ribe allerede et godt bud på titlen. Han har deltaget i alle 3 stævner vundet de 2 seneste og blevet nummer 2 i første stævne. Stillingen i toppen: 1. Lars Wilton, Ribe Jan Hendrik Lorenzen, Bov Helge Andersen, Tønder 20 I 1. klasse er Bent Bojsen, Gråsten eneste, som har deltaget i alle runder. Han har lagt sig klart i spidsen efter 2 første- og en tredieplads. Deltagelsen i denne klasse er sløj ser man kun på spillere fra hovedkredsen, så har der været 2-3 spillere til start i hver runde. Bent Bojsen har 44 point ingen anden spiller har point fra mere end et stævne. I 2. klasse har 6 spillere deltaget i 2 stævner ingen har været med i alle 3. Jørgen Clausen, Gråsten har vundet sine 2. Manfred Thomsen, Fribonden har 2 andenpladser, mens Sascha Thomsen, Fribonden har 2 trediepladser. Stillingen i toppen: 1. Jørgen Clausen, Gråsten Manfred Thomsen, Fribonden Sascha Thomsen, Fribonden klasse tegner meget spændende. Erik Asmund, Gråsten startede med en førsteplads, fulgte op med en andenplads og fik i sidste runde en tredjeplads. Fortsætter han stimen med at gå en placering ned for hver runde, så kan flere spillere nå ham. Stillingen i toppen: 1. Erik Asmund, Gråsten Morten Jessen, Vojens Uwe Hansen, Åbenrå 23 Hvad angår aktive spillere overgås 4. klasse kun af klassen med skoleskaksspillere. 14 spillere fra 6 klubber har deltaget. Stillingen i toppen: 1. Troels Bergnæs, Tønder Ken Gejl Jørgensen, Vojens Jesper Kallesen, Vojens 23 I skoleskaksgruppen har Vojens haft 4 spillere, som har deltaget hver gang. Da de øvrige kun har deltaget i et stævne fører spillerne fra Vojens gruppen. Stillingen i toppen: 1. Kristine Gejl Jørgensen, Vojens Lasse Andresen, Vojens Jacob Gejl Jørgensen, Vojens 26

11 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 11 Holdturneringen. Hovedkredsen har kun 3 hold med i divisionsturneringen, da Tønder sidste år rykkede ned og Åbenrå ikke ønskede at rykke op. Størst forventning havde jeg på forhånd til Haderslev. Jeg håbede, at de skulle spille med i toppen og blande sig i oprykningen. I 2. runde måtte holdet ned til nummer 21 på styrkelisten for at stille hold. Det betød et nederlag på 3½-4½ til Herning. Med fuldt hold ville Haderslev være favoritter mod Herning. Jeg forventer at Bov og Ribe spiller i den ende af tabellen, hvor det gælder om at undgå nedrykning. Alt tyder dog på en meget lige turnering, hvor et enkelt godt eller dårligt resultat kan vende op og ned på meget. Stillingen efter 2 kampe: 1. Herning 11½ 2. Skanderborg 10½ 3. Haderslev 8½ 4. Viby 7½ 5. Springeren 7½ 6. Ribe 7 7. Bov 7 8. Centrum 4½ Bov tager imod Ribe og Haderslev tager imod Centrum i næste runde. I Mesterrækken er favoritten til førstepladsen Åbenrå, som sidste år ikke ønskede at rykke op. I Haderslevs klubblad Bondefangeren skriver de i nummer 3, at Haderslev 2 må være outsideren. I Tønder, mener vi, at det må være os. Første runde forløb efter planen Haderslev spillede 3-3 mod Åbenrå, mens Tønder slog Alssund 5½-½. Broder Petersen fik Alssunds halve, da han holdt remis mod Kaj E. Larsen. I 2. runde gik det ikke efter planen for nogle af outsiderne. Tønder måtte nøjes med 3-3 mod Fribonden efter stillingerne undervejs, kan Tønder ikke engang være utilfreds med resultatet. Haderslev var mærket af førsteholdets mange afbud. De måtte også finde reserver, og det betød, at de skulle stille med 2 personer på 1000 i rating på bræt 4 og 5. Det bevirkede naturligvis en afklapsning på 1-5 mod Gråsten. Meget tyder på en meget mere lige pulje, end de fleste havde regnet med. Desværre er der kun 6 hold, så vi spiller kun 5 runder. Stillingen efter 2 runder: 1. Gråsten 8½ 2. Tønder 8½ 3. Åbenrå 6½ 4. Fribonde 5½ 5. Haderslev Alssund 3 Topopgør i næste runde mellem Gråsten og Tønder. I A-rækken er der til gengæld 9 hold med, så de spiller 9 runder. Jeg synes det er svært at pege på klare favoritter. Kun 2 hold har vundet de første 2 kampe kampene er til gengæld vundet helt snævert. Stillingen efter 2 runder: 1. Alssund Ribe Åbenrå Tønder 2 4½ 4. Vamdrup 4½ 6. Bov 2 2½ 7. Gråsten 2 2½ 8. Vejen * 2 9. Løgumkloster * 1 * holdet har kun spillet en kamp. Stillingen efter 2 runder i B-rækken: 1. Gråsten 3 7½ 2. Bov Vojens * 4 3. Ribe 3 * 4

12 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side Tønder Ribe Oversø-Frørup 1 8. Haderslev 3 ½ D-rækken spilles i 2 stævner. Første stævne blev spillet den 22. november. Svend Erik Kramer har sat følgende referat op på hovedkredsens hjemmeside: Holdturnering: Stor jævnbyrdighed i Juniorrækken! Juniorrækken (D-rækken) afviklede i dag lørdag de første 5. runder af årets holdturnering i Bov. Desværre havde Haderslev fået forfald og sendt afbud, men de øvrige 5 hold gav hinanden en ganske underholdende og jævnbyrdig turnering. Således sluttede ikke en eneste match med de deprimerende cifre 4-0. Det tabende hold fik mindst 1 point i hver kamp, det vidner om, at der dels blev gået til sagen, dels at der ikke blev givet noget ved dørene, samt at der ikke var den helt store forskel på spillestyrken. Det var faktisk en ren fornøjelse at følge de unge mennesker i dag. Bov 1 fører efter de første 5 runder med 15,5 point foran Ribe med 13, Vojens 12, Tønder 10 og Bov 2 med 9,5 point og Haderslev som nævnt med 0. Nærmere resultater kan ses under menupunktet holdskak D-rækken. 2. halvdel af turneringen spilles 14. marts 2009 i Haderslev. 16. xe6! fxe6 17. xg6 ce8 18. d3 f7 19.f4 ef8 20. f1 b6 21. d2 c4 22.b4 a4 Her står springeren og kigger på svagheden på c3. 23.a3 b5 24. e3 d8 25. d1 g5 Hvid har spillet de sidste træk lidt passivt, og nu lægger sort også pres på den anden fløj. 26. e2 gxf4 27.gxf4 h4 28. g2+ h8 29. b2 xb2 30. xb2 xf4 Den sorte stilling ser imponerende ud, men er den til mere end en halv. 31. e2 h4 32. g4 xg4 33. xg4 g7 34. xg7 xg7 35. g2 g6 36.a4 bxa4 37. xa4 Nu er det pludselig hvid, som har initiativet f7 38. a2 g5 39. a1 g4 40. a6 f5 41. f3 g7 42. a1 h7 43. g1 e7 44. g8 f7 45. g4 e7 46.h4 f7 [ 46...h5?? 47. g5#] 47.h5 h7 48. g6 a6 49. f6+ g5 50. xe6 Den 13. november tog jeg til Gråsten for at se kampen mellem Gråsten 2 og Tønder 2. Følgende parti optog min opmærksomhed: Jens Carl Pedersen, Tønder Ernst J. Jessen,Gråsten 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 f5 4. d3 xd3 5. xd3 e6 6. f3 d c7 8.b3 e7 9. a3 g6 10. xf8 dxf8 11.g3 d7 12. e bd2 ac8 14. g5 c5 15.c3 h6?

13 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 13 a7 51. d6 a5 52.bxa5 [ 52. xd5 a4 53.e6+ f6 54. e5 e7 55. e1 a3 56.d5 a2 57. a1 d6±] xa5 53.e6 f6 54. f4 a3 55. xd5 xc3 56. e5 e7 57. e4 c1 58.d5 [ 58. d5 c3 59. f5 d1 60. f7+ d8 61. d7+ e8 62. c7±] d1 59. f5 c3 60. f7+ d6 61. d7+ c5 62.e7 c2 63. c7+ d6? Broder Petersen (Alssund) Holger Larsen (Vamdrup) Holdkamp A-rækken, 2008 Noter: Svend Erik Kramer 1.c4 f6 2.d4 g6 3. c3 d5 4.cxd5 xd5 5.e4 xc3 6.bxc3 c5 Den rigtige trækfølge er egentlig 6. -, Lg7 7. Sf3 og så først c5. Ændringen i trækfølgen forvirrer åbenbart Broder en smule, hvis han ikke vil spille 7. Sf3 og tilbage i hovedvarianten, er 7. Lb5+, den oplagte mulighed, mens det spillede d5 næppe er specielt godt 7.d5?! g7 8. b2?! dette var åbenart Broders idé med 7. d5, men det giver nu sort gode muligheder [ 8. b5+ er nok den rigtige fortsættelse 8... d7 9. e2 a6 10. d3 0 0=] 8... a5 9. b f3 d7 11. e2 a6?! [ f6 må være bedre, det lægger straks pres på de hvide centrumsbønder 12. d2 h6 13.f3 d7 er fint for sort] b5 13.c4! bxc4?! teksttrækket beror sikkert på en fejlberegning, som faktisk koster partiet [13... xb2 14. xb2 b8 15. c2 b4² må være bedre for sort, end at gå ind i de kommende forviklinger] 14. xc4! sort har sikkert ikke regnet med, at dette går for hvid, men det gør det og endda med klar hvid fordel i alle varianter b8?! 64. xc2? [ 64.e8 #] e d4 xe7 66. c6 d e5 e f5 d1 69. e6+ d7 70. xh6 xd f6 d1 72. g6 f g7 e7 74. b6 g g6 f1 76. h8 f h7 f h6 f6 79. g5 f1 80.h6 g f5 f e5 e d5 d c6 h1 85. b7 f7 86. c6 g8 87. c7 h7 ½ ½ dette træk havde sort sat sin lid til, men Broder har regnet længst 15. xg7! [ Men ikke 15. a3? xa3 16. xa3 xa1 17. xa1µ og sort er ovenpå] xg7 [15... xb3 16.axb3 b4 17. xf8 xf8 18. fc1± selvom de 2 tårne nok er

14 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 14 dronningen overlegen i denne variant, havde det nok alligvel været sorts bedste chance, som der blev spillet i partiet, er sort reelt uden chance] 16. c2 en lille fejl som hvid har råd til, De3 for at gennemføre evt. e5 må være bedre b6 17. e5 d7 18. d3 xc4? sort bliver utålmodig, men det koster altså en kvalitet [ fd8 19. fc1 og så først xc4 20. xc4±] 19. xd7 d2 20. xb8 xb8 [ xf1 21. c6+-] 21. fd1 b2 22.a3 det er ingen grund til at dække a2, [ 22.e5! da xa2 23. xa2 xa2 24. xd2 går jo slet ikke går for sort] 22...f6 23. ac1 c4 24. c3 xc3 25. xc3 g5 26.f3 og resten er nu kun krampetrækninger, en stilren sejr til Broder, men også godt beregnet i den afgørende situation 26...h5 27. e1 h4 28.e5 f5 29.e6 f8 30. e5 1 0 Partier til bladet. Der er alt for få, som bidrager med partier til bladet. Folk er måske for generte til at vise deres gevinster frem, men hvis en klubkammerat prikker lidt til dem så gør de det. Derfor er det din opgave at prikke til en klubkammerat, som spiller et spændende parti. Prik til ham og sig: Det var et spændende parti du spillede i dag det skal i hovedkredsbladet. Gråsten Skakklub. Jeg har undret mig. Når man ser på deltagere i diverse turneringer, så er der tit spillere fra Gråsten med. De er med ved DM i påsken og deltager også i turneringer i sommerferien. Nu har jeg kigget lidt på deres aktivitet i efteråret og det er imponerende hvad de når man skal tænke på, at der kun er 20 spillere i klubben. De spiller selvfølgelig med i holdturneringen. De har haft 12 spillere med i Slotsturneringen. Turneringen foregår om tirsdagen men så har man jo fri mandag aften, og så kan man jo ligeså godt køre til Tønder og spille med i bymesterskabet. Der deltog 7 spillere fra Gråsten i Tønder byturnering. Der har også været spillere fra Gråsten til Alssunds åbne efterårsturnering. Så kunne man jo tro, at de slapper af i weekenden, men nej! De deltager også flittigt i SydGrandPrix. Jeg bliver helt træt af at remse op, og måske har jeg endda glemt nogle turneringer. Er det så fordi man har flere kræfter, når man bor i Gråsten nej! Det skyldes der findes et par spillere, som tager fat i folk og siger: Jeg tager til den turnering vil du ikke med? De unge skal ikke tænke på kørsel, det klarer de også. Turneringsarrangører klager tit over manglende deltagelse. Kig dig omkring i din klub hvor mange deltager i turneringer uden for klubben? Kig dig om igen hvor mange ville deltage hvis man sagde: Jeg tager til.. vil du ikke med? Vil du være med til at ændre den manglende deltagelse i forskellige turneringer og gøre skakken i Sønderjylland mere interessant, så har Gråsten vist vej.

15 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 15 Af Karsten Fyhn Slotsturneringen 2008 Den traditionelle Slotsturnering, hvor der spilles på skift i Gråsten, Aabenraa og Sønderborg, startede i år noget kaotisk. Til første runde møde Tommy Olesen op i forventning om at skulle spille skak, men han stod ikke i turneringsprogrammet, da Aabenraa havde glemt at tilmelde ham! Det var jo ærgerligt, så for at få Tommy med, bestemte turneringsledelsen, at lave øverste gruppe om til en Monrad gruppe. Det betød så, at meget af arbejdet med turneringsplan med videre måtte laves om. Det skete så derefter det uheldige inden anden runde, at Ejvind Ambøg trak sig fra turneringen. Det blev så besluttet, at gå tilbage til den oprindelige plan med en 8- mandsgruppe, så turneringsledelsen, dvs. Broder Petersen assisteret af undertegnede, måtte endnu engang lave turneringsplanen om, så derved blev det 3-dobbelt arbejde at få denne turnering startet op. Alt dette roderi gav meget besvær og en del efterfølgende diskussion og polemik, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Efterhånden kom der styr på tingene og det blev trods alt til en god turnering med en masse spændende og underholdene skak. I mesterklassen var der to klare favoritter, Frank Petersen, Aabenraa og Svend Erik Kramer, Bov, med Tommy Olesen, Aabenraa som outsider, mens ingen af de 5 øvrige blev tilskrevet mange chancer. Det viste sig da også, at de 3 førstnævnte kun satte et halvt point til mod de 5 andre, da Tommy spillede remis mod Uwe Hansen. Det blev derfor de indbyrdes opgør, der afgjorde turneringen. Tommy vandt i en flot Kongegambit mod Svend Erik, og dermed var outsideren en seriøs kandidat til sejren, men nederlagt mod Frank gjorde, at Frank kunne vinde turneringen ved at holde remis mod Svend Erik i det indbyrdes parti, det lykkes, så Frank vandt turneringen med 6½ af 7 foran Svend Erik og Tommy, som delte 2. pladsen med 5½. De fem andre, måtte kæmpe om de sekundære placeringer, og det var meget jævnbyrdig og endte med at Bent Bojsen, Gråsten, Henrik Feldborg, Gråsten og Karsten Fyhn, Alssund delte 4. pladsen med 2½ points, Uwe Hansen, Aabenraa endte på 2 p. mens Øjvind Hansen, Alssund måtte nøjes med 1 points. I Basis 1 tog Jørgen Clausen fra Gråsten hurtigt føringen og holdt fast hele vejen, og vandt med 5½ af 7. Poul Erik Nielsen fra Alssund havde chancen for en delt førsteplads, hvis han kunne vinde i sidste runde, men Ernst J. Jessen fra Gråsten ville det anderledes, så Poul Erik blev nr. 2 med 4½ p. foran Ernst med 4 p. Fjerdepladsen gik til Erik Asmund, Gråsten, som med 5 remiser blev turneringens remis konge, Erik sluttede på 3½ p. På femte pladsen fulgte Hans O. Hansen, Aabenraa, der som højst ratet spiller i gruppen havde en lidt skuffende turnering og måtte nøjes med 3 p. Dernæst fulgte Hansjørgen Clausen og John Kristoffersen fra Gråsten og Broder Petersen, Alssund med 2½ p. Basis 2 blev domineret af Gråsten, der tog alle præmier i gruppen. 1. præmien vundet af Jørn Bertelsen med 6 af 7, så Jørn er på vej frem igen. Eneste nederlag kom mod klubkammerat Niels T. Petersen, som sluttede på 2. pladsen med 4½ p. foran yderligere tre Gråsten-spillere, Bobby Christiansen, Jesper Callesen og Susan Clausen, der delte 3. præmien med 4 p. Niels Underbjerg fra Aabenraa endte på 3 p. foran Michael Petersen, Aabenraa med 2½ og Lars Wollesen, Gråsten med 1½. Morten Helms fra Alssund måtte desværre

16 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 16 udgå af turneringen pga. sygdom, han havde ellers startet med 1½ af c3 a3 23. f1 e7 24. c2+ h8 Så trods start vanskelighederne blev det en rigtig god og spændende og frem for alt hyggelig turnering. Så vi ser frem til en ny spændende turnering til næste år. Tommy S. Olesen Svend Erik Kramer Slotsturneringen, 2008 Noter Tommy S. Olesen 1.e4 e5 2.f4 exf4 3. c4 f6 4. c3 c6 5. f3 d6 Svend Erik kendte ikke så meget til kongegambit, sagde han efter partiet. Jeg elsker kongegambit. 6.d4 g e7 8. xf d2 xe4 10. xf7+ xf7 11. xe4 h6? h6 er en svækkelse af stillingen. d4-d5 er lige om hjørnet. 12.h3 f5 13. g3 g6 14.d5! b8 15. d4 f6 16. e6 d7 17. ae1 Her kunne spilles Lf4xh6, men stillingen er med hvid fordel h7 18. e3 Lxb2 besvares med Se6-f8! a6 19. f5 xf5 20. xf5 xb2? Løberen kommer ud af spil, lige som springeren. Lf6-c3 ville være besvaret med Dd2-d3 med officersgevinst. 21. xf7 xf7 25. xh6 gxh6 26. g6 h7 27. f6+ [ 27. f6+ g8 28. f8+ xf8 29. xf8# Jeg siger endnu Tak for spillet. PS: Svend E. og jeg spillede for første gang mod hinanden på trods af vi begge har spillet i mange år.] 1 0 Citater I bogen Mere sjov i skak af Henrik Mortensen er der et kapitel: Skakspillere sagde. Victor Korchnoi: Da jeg var barn, havde jeg 3 lidenskaber. Jeg ville gerne spille klaver, men vi havde ikke råd til at købe et. Jeg kunne også godt tænke mig at være blevet skuespiller, men min udtale var ikke klar nok. Derfor slog jeg mig på skakken. Bent Larsen om Victor Korchnoi: Egentlig drømte han om at blive skuespiller, men det var umuligt på grund af en talefejl. Så vidt jeg har forstået, var det ordet nitja, han ikke kunne udtale. Det betyder remis. Herbert George Wells: Ingen skakspiller sover godt.

17 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 17 Tønder byturnering I år deltog 24 spillere. Den arrangerende klub havde selvfølgelig flest spillere med, men der deltog 7 spillere fra Gråsten og 3 spillere fra Løgumkloster. I mesterskabsklassen måtte Per Gallo desværre melde fra efter 2. runde pga. sygdom. Derfor blev der kun afviklet 6 runder i klassen. Jeg var ratingfavorit, og vandt da også turneringen med 5½ af 6. Cifrene er dog meget pænere end præstationen. Et par af partierne stod jeg i underkanten langt hen i partiet, og et par var remis til langt hen i slutspillet. Nummer 2 blev Niels Falsig med 4 point, mens Kristian Carstensen blev nummer 3 med 3½ point. I basis 1 var Hansjørgen Clausen, Jens Olesen og Jørgen Clausen ratingfavoritter. De tog også de 3 første pladser, dog ikke i forventet rækkefølge. Jens Olesen fra Tønder vandt med 5 point, mens de 2 Gråstenfolk blev nummer 2 og 3. Den unge Jørgen Clausen snuppede 2.-pladsen med 4½ point, mens hans far, Hansjørgen tog 3.-pladsen med 4 point. Hansjørgen måtte endda dele 3.-pladsen med turneringens store overraskelse, Nis H. Madsen fra Løgumkloster. I basis 2 var favoritten Holger Schmidt fra Løgumkloster. Han vandt sine første 6 partier og dermed turneringen. Thomas Bergnæs fra Tønder sørgede for, at han ikke fik stakittet fuldt, da han slog ham i sidste runde. Se partiet sidst i artiklen. Slutstillingen blev: 1. Holger Schmidt med 6 point. 2.- og 3.- pladsen blev delt af Susan Clausen Gråsten og Thomas Bergnæs med 4½ point. Familien Clausen var dermed alle med i toppen af deres grupper, men det lykkedes desværre ingen af dem at vinde gruppen. Holger Schmidt - Thomas Bergnæs 1.e4 e5 2. f3 c6 3.d3 f6 4. c3 b4 5. d e2 d4 7. xd4 7. xe5 Det giver sort lidt pres efter 8. -, d5, men en bonde er en bonde. 7...exd4 8. b1 e d6 10. e1 10. f4 ligner trækket, som giver initiativ og fordel c5 11. f3 c7 12. a3 a6 13. c1 e8 14.b3 b8 15.g3 d6 16. g5 h6 17. d2 g4 18. g2 e5 19.f4 c6 20. c4 b5 21. b2 d7 22. d1 b7 23. f2 e7 24. b1 c6 25. e2 c8 26. f1 h8 27.h3 g8 Efter mange planløse træk fra begge sider begynder hvid et angreb på kongefløjen. Det svækker dog mere end det gavner. 28.f5 f6 29.g4 d5 30.exd5 d6 31. xe8+ xe8 32. h1 f6 Her kiggede jeg på stillingen og mente: "Det angreb må slå igennem." Sort finder dog nogle gode forsvarstræk og holder sammen på stillingen. 33. f3 b7 34. e1 xd5 Måske er det bedre at slå med springeren. 35. f2 h f1 h7 37. g1 c8 38. xh2 xh2 39. f2 c4 40.dxc4 bxc4 41. xd5 xd5 42. e4

18 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 18 cxb3 43.cxb3 c2 44.a3 b2 45.b4 b3 46. g2 f4 47. a1? 1... f2+ 2. d3 2. e1 g1+ 3. f1 gxf1# 2... dc5+ 3. d4 d2# Diagram 2. Sort trækker find hurtigste mat. b xd2 48. xd2 b2 Vinder en officer, da 49. Td1 besvares med 49. -, Se d1 c3 49. f3 xd xd1 50. xf4 d3 med sort fordel. 50. xd2 b3 51. xd4?? b5+ Hvid mister tårnet og opgav. Det er en skam, at et ellers velspillet parti skal afgøres på den måde. En forklaring kan være træthed - det var sent, og komplikationer havde været mange og indviklede. Løsninger til sidste nummers kombinationsøvelser på side 27. Diagram 1. Sort trækker og sætter mat i h3+ 2.gxh3 g1# Diagram d5 f4+ 2. f2 e1# Diagram 4. Hvid trækker dronningen til d5, hvorefter sort sætter mat i 2. Hvid trækker og sætter mat i 4 træk. 1. xf6+ exf g7 2. g6+ h7 3. xh5# 2. d7+ e7 3. h7+ e e6 4. xe7# 4. xe7#

19 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Side 19 Månedens kortparti Kai Bjørnskov/Bondefangeren. Spassky Awtonomow 1-0 Leningrad Dronningegambit 1. d2-d4, d7-d5 2. c2-c4, d5xc4 3. Sg1 f3, Sg8-f6 4. e2-e3, c7-c5 5. Lf1xc4, e7-e , a7-a6 7. Dd1 e2, b7-b5 8. Lc4-b3, Sb8-c6 9. Sb1 c3 c5xd4 Det hastede ikke med denne afbytning. Bedre var 9. -, Lb Tf1 d1, Lc8-b7? Sort vejrer ingen fare. Der skulle spilles 10. -, Le e3xd4 Så har vi en isolanistilling, hvor hvid har terrænfordel og herredømmet over feltet et, medens sort skal besætte d5. Men det er sjældent, man ser sort forfølge en plan, der indebærer besættelse af blokadefeltet d5, endnu inden han har rokeret. Det skal vise sig, at det heller ikke er nogen god idé 11. -, Sc6-b4 XABCDEFGHY 8r+-wqkvl-tr( 7+l+-+pzpp' 6p+-+psn-+& 5+p+-+-+-% 4-sn-zP-+-+$ 3+LsN-+N+-# 2PzP-+QzPPzP" 1tR-vLR+-mK-! xabcdefghy Forsøget på at blokere Bd4 slår nu fejl. Et ordentligt forsvar mod det truende fremstød d4-d5 var dog ikke at finde. 12. d4-d5! Et effektfuldt gennembrud på det bedst overdækkede felt i hele den sorte stilling. Sorts bane er den usikre kongestilling, da kongen er blevet stående i centrum. 12., Sb4xd5 Sort er mere eller mindre tvunget til at slå, da der truer dxe , Sfxd5 strander omgående på 13. a Lc1 g5, Lf8-e7 14. Lg5xf6, g7xf6 Hvids bondeoffer gav ham tid til at fremtvinge denne svækkelse. Sort har intet valg, da 14. -, Lxf6 15. Sxd5 taber en officer. 15. Sc3xd5, Lb7xd5 16. Lb3xd5, e6xd5 17. Sf3-d4 Denne stilling har hvid set frem til, da han spillede 12. d5! Den sorte stilling er en ruin, og de hvide officerer dominerer centrum og åbne linier. XABCDEFGHY 8r+-wqk+-tr( 7+-+-vlp+p' 6p+-+-zp-+& 5+p+p+-+-% 4-+-sN-+-+$ # 2PzP-+QzPPzP" 1tR-+R+-mK-! xabcdefghy Ke8-f , 0 0 fører til øjeblikkeligt tab 18. Sf5! med dobbelttruslen 19. Sxe7+ og 19. Dg Sd4-f5, h7-h5 På 18. -, Ta7 afgør 19. De3 fulgt af 20. Dh6+. Men griber det hvide tårn ind med ødelæggende virkning. XABCDEFGHY 8r+-wq-mk-tr( 7+-+-vlp+-' 6p+-+-zp-+& 5+p+p+N+p% $ # 2PzP-+QzPPzP" 1tR-+R+-mK-! xabcdefghy 19. Td1xd5! Dd8xd5 At afslå offeret er bedre, men trækker kun pinen ud: 19. -, De8 20. Dd2 og f.eks , Td8 21. Sxe7 med officersgevinst eller 20. -, Ta7 21. Tae1 og vinder. 20. De2xe7+, Kf8-g8 21. De7xf6, Opgivet. Sort kan ikke på samme tid parere truslerne Se7+ og Dg7 mat. Spassky spillede dette herlige parti i en ungdomsmatch. Han var da 12-år.

20 Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 48 Kalender. Uge 49 Holdkampe i A-B rækkerne. Søndag den 7. dec Division og mesterrække. Mandag den 8. dec. Tønder åbne lynmesterskab fremmøde senest Torsdag den 11. dec. Holdkampe i A-rækken Søndag den 28. dec SydGrandPrix i Vojens 4. runde. Uge 2 Holdkampe i A-B rækkerne. Søndag den 11. jan. Division. Tirsdag den 13. jan. Alssunds åbne EMT (1) Tilmeld hos Broder Petersen sen. 6./1. Søndag den 18. jan Sønderjysk EMT runde. Uge 4 Holdkampe i A-B rækkerne. Søndag den 25. jan. Division og mesterrække. Tirsdag den 27. jan. Alssunds åbne EMT (2) Lørdag den 31. jan. SydGrandPrix i Ribe 5. runde. Søndag den 1. feb. Sønderjysk EMT runde. Tirsdag den 3. feb. Alssunds åbne EMT (3) Søndag den 15. feb. Sønderjysk EMT runde. Tirsdag den 17. feb. Alssunds åbne EMT (4) Uge 8 Holdkampe i A-B rækkerne. Søndag den 22. feb. Division. Tirsdag den 24. feb. Alssunds åbne EMT (5) Uge 10 Holdkampe i A-B rækkerne. Lørdag den 28. feb Sønderjysk EMT 7. runde. Tirsdag den 3. mar. Holdkampe i A-rækken Søndag den 8. mar. Division og mesterrække. Tirsdag den 10. mar. Alssunds åbne EMT (6) Lørdag den 14. mar. Holdkampe Stævne i Haderslev i D-rækken. Mandag den 16. mar. Holdkampe A-rækken. Lørdag den 21. mar. SydGrandPrix i Haderslev 6. runde Tirsdag den 24. mar. Alssunds åbne EMT (7) Torsdag den 26. mar Trekantsturnering i Gråsten. Tirsdag den 31. mar. Trekantsturnering i Alssund Torsdag den 2. apr. Trekantsturnering i Åbenrå Tirsdag den 7. apr. Påskelyn tilmelding mandag den 6. Tirsdag den 21. apr. Løgumkloster by 1. tilmelding senest 14./4. Lørdag den 25. apr. SydGrandPrix i Gråsten/Sønderborg 7. runde. Tirsdag den 28. apr. Løgumkloster by 2. Tirsdag den 5. maj Løgumkloster by 3. Tirsdag den 12. maj Løgumkloster by 4. Tirsdag den 19. maj Løgumkloster by 5.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning.

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Nummer 49- Februar 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 10 Side 11 Side 12 Side 16 Side 16 Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Regnskab.

Læs mere

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008

Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Formandens beretning Sønderjysk Skak 2007 4.HK Bov, januar 2008 Beretningen vil traditionen tro være delt op i en resultatmæssig og en organisatorisk del, men vil selvfølgelig også lægge op til debat.

Læs mere

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden

Nummer 38- December 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser Lidt fra formanden Nummer 38- December 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 12 Side 13 Side 14 Vigtige adresser Lidt fra formanden FU-møde Debat om holdturneringen Holdturneringen

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Nummer 45- februar 2008 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 45- februar 2008 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 45- februar 2008 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser. Side 3 Ekstraordinær generalforsamling. Side 3 Generalforsamling. Side 4 Formandens beretning. Side 8 Medlemskampagne. Side

Læs mere

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak Nummer 37- august 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 11 Side 12 Vigtige adresser Ny sæson Fin hjemmeside, men Holdturnering Flensborg

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Nummer 53- Februar 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen Formandens beretning

Nummer 53- Februar 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen Formandens beretning Nummer 53- Februar 2010 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 16 Vigtige adresser. Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Nummer 44- januar 2008 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 44- januar 2008 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 44- januar 2008 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser. Side 3 Formandens første år. Side 4 Trekantturneringen. Side 4 Slotsturneringen. Side 5 Indbydelser. Side 6 Indbydelse SEMT

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Nummer 46- april 2008 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamlingsreferater. Trekantsturneringen. Kommentar om fusion fra 5 HK

Nummer 46- april 2008 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamlingsreferater. Trekantsturneringen. Kommentar om fusion fra 5 HK Nummer 46- april 2008 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 8 Side 9 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 15 Side 16 Vigtige adresser. Generalforsamlingsreferater. Trekantsturneringen.

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Nummer 50- April 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - referat. Holdturneringen. Indbydelse til ungdoms DM.

Nummer 50- April 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - referat. Holdturneringen. Indbydelse til ungdoms DM. Nummer 50- April 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 7 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 28 Side 28 Vigtige adresser. Generalforsamling - referat.

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Skakklubben af 1927 Ringsted

Skakklubben af 1927 Ringsted Skakklubben af 1927 Ringsted Introduktionsfolder 2004 / 05 Hold din hjerne i form - i SKAKklubben! www.sk1927ringsted.dk SKAK holder dig i form! Måske hører du til dem, der løber eller cykler lange ture,

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

Holdturneringen 4. og 5. HK

Holdturneringen 4. og 5. HK Holdturneringen 4. og 5. HK Program for sæson 2010-2011 Indholdsfortegnelse Fra turneringslederen side 4 Turneringsreglement side 5 Klubfortegnelse side 9 Rundeskemaer side 22 Styrkelisten side 27 1 Forretningsudvalg

Læs mere

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv

Tornved Skakklub ... Kalundborg Folkeblad & Holbæk Amts Venstreblad & Jyderup Posten. Vi mødes hver tirsdag på Kildebjergskolen i Mørkøv På Kildebjergskolen mødtes Slagelse og ber tirsdag aften til en duel på 8 kampe i første runde af A2 rækken. Kampen bølgende frem og tilbage, hvor formanden lagde ud med en remis efter en dragevariant

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Nummer 57- Februar 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - dagsorden. Formandens beretning.

Nummer 57- Februar 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling - dagsorden. Formandens beretning. Nummer 57- Februar 2011 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 14 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Vigtige adresser. Generalforsamling - dagsorden. Formandens

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Nummer 51- August 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Svar på debatoplæg. Referat fra FU-møde.

Nummer 51- August 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Svar på debatoplæg. Referat fra FU-møde. Nummer 51- August 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 16 Side 17 Side 17 Side 18 Side 20 Vigtige adresser. Debatoplæg. Svar på debatoplæg.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klublokalet i Kultur- og Fritidscentret, Frederiksvej 27, Sorø. Mandag den 11. april 2011 kl. 18.30 med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Nummer 42- april 2007 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 42- april 2007 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 42- april 2007 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Formanden gør status Side 4 Sønderjysk EMT 2007 Side 5 Generalforsamlingen Side 11 SydGrandPrix Side 15 Holdskak Side

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Se referatet side 6 Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 28.april 2015 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog Palle Jæger som dirigent. Jyllinge, 13.6.2011 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Nummer 55- August 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering

Nummer 55- August 2010 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering Nummer 55- August 2010 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 12 Side 13 Side 15 Vigtige adresser. Temadag SGP Pokalturneringen Skak uden grænser Løgumkloster byturnering

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Nummer 52- November 2009 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 52- November 2009 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 52- November 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 5 Side 7 Side 9 Side 11 Side 14 Side 14 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Vigtige adresser.

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Nummer 58- April 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser.

Nummer 58- April 2011 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Nummer 58- April 2011 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 9 Side 12 Side 15 Side 16 Side 16 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Vigtige adresser. FU-møde. Generalforsamling - referat.

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Forslag til ny holdturneringsstruktur

Forslag til ny holdturneringsstruktur Forslag til ny holdturneringsstruktur På HB/FU s visionsseminar i november 2011 blev der drøftet indsatsområde. Et af områderne var, at styrke den landsdækkende holdturnering med en ny 3. division. Alle

Læs mere

Generalforsamling Jyderup Skakklub

Generalforsamling Jyderup Skakklub Generalforsamling Jyderup Skakklub Der indkaldes til den årlige generalforsamling tirsdag den 26.april 2016 klokken 19,30 hos Jens Lundberg, Slagelsevej 33,Jyderup. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 139 maj 2012 34. årg.

S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Nr. 139 maj 2012 34. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 139 maj 2012 34. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Tlf.: 2273 0489 e-mail: skak@sbrh.dk Skaknyt udgives af Tønder Skakklub og udkommer

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Referat af FU-møde i Bro. Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Kim Skaanning Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Redaktion. Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Helge Andersen Solvang 14 6340 Kruså 74 67 87 03 E-mail: hegili@post.tele.dk

Redaktion. Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Helge Andersen Solvang 14 6340 Kruså 74 67 87 03 E-mail: hegili@post.tele.dk Nyt fra Sønderjydsk skak Nummer 30 Side 2 Forretningsudvalget (FU) i 4. hovedkreds. Formand: Hansjørgen Clausen Æblehaven 5 6320 Egernsund 74 44 22 98 E,mail: majbritclausen@mail.dk Kasserer: Frede Andersen

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011 Nyhedsbrev oktober 2011 Kære alle! Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og billetopslip. I den anledning synes vi i Chess House bestyrelse, at det er på tide med et nyhedsbrev. Vi skal denne

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford

Nicklas Manager Sebastian Hove Emil Dose Martin Ford SM Rotax finaler var i 2011 henlagt til Roskilde Racing Center med Hedelands Motor Klub som arrangør. Rotax Mini - Junior og DD2 var til afvikling ved søndagens arrangement. Rotax Senior klassen skulle

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 38.årgang, nr. 2. 2014 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere... 1 2. Formandens beretning... 1 3. Regnskab V/Kassereren... 1 4. Hold- og Pokalturnering... 2 5.

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere