Medicinsk problemstilling i MTV-perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinsk problemstilling i MTV-perspektiv"

Transkript

1 Medicinsk problemstilling i MTV-perspektiv Penicillinbehandling ved pneumoni: Oralt eller intravenøst? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V

2 Medicinsk problemstilling i MTV-perspektiv Penicillinbehandling ved pneumoni: Oralt eller intravenøst? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V

3 MEDICINSK PROBLEMSTILLING I MTV-PERSPEKTIV Penicillinbehandling ved pneumoni: Oralt eller intravenøst? Udarbejdet af Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering i samarbejde med Medicinsk afd.c Infektionsmedicinsk Sektion, Odense Universitetshospital. Fra Odense Universitetshospital deltog: Overlæge, professor Court Pedersen, Medicinsk afdeling C, OUH Overlæge, dr.med. Johs. Gaub, Medicinsk afdeling C, OUH Overlæge, dr. med. Svend Stenvang Pedersen, Medicinsk afdeling C, OUH 1.reservelæge Tinne Hornstrup, Medicinsk afdeling C, OUH Sygeplejelærer Tove Thomsen, Medicinsk afdeling C, OUH Projektsygeplejerske Lene Hergens, Medicinsk afdeling C, OUH Overlæge, dr.med. Per Søgaard, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, OUH Sundhedsøkonom, cand.polit. M.Sc. Jan Sørensen, CAST, Syddansk Universitet Fra MTV- instituttet deltog: Konsulent Pia Bruun Madsen Specialkonsulent Staffan Stilvén Udgivet af: Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering Sundhedsstyrelsen Amaliegade 13 Postbox København K Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, 2000 Publikationen er udarbejdet i sammenhæng med informationsvideoen Penicillinbehandling ved pneumoni: Oralt eller intravenøst? ISBN: Layout & sats: Peter Dyrvig Grafisk Design Tryk: P.J. Schmidt A/S, Vojens Tilrettelæggelse: Komiteen for Sundhedsoplysning Videoen er produceret af: Klinisk Film Esromgade 15,1. opg København N Tlf Publikationen og videoen kan rekvireres hos: Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Information Herstedvang Albertslund Tlf Fax Homepage: Trykt med vegetabilske farver uden opløsningsmidler på miljøgodkendt papir. 2

4 Forord Denne publikation er udarbejdet i sammenhæng med informationsvideoen Penicillinbehandling ved pneumoni: Oralt eller intravenøst? Videoen er produceret af Klinisk Film i samarbejde med Medicinsk afd. C Infektionsmedicinsk Sektion, Odense Universitetshospital og Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering (MTV-instituttet). Medicinsk teknologivurdering er en fremgangsmåde til bredest muligt af få overblik over den evidensbaserede baggrund for procedure og anvendelse af medicinske teknologier, herunder hvilken indflydelse teknologien vil have på patienten, organisationen og økonomien. I videoen såvel som i publikationen er det skitseret, hvordan MTVtankegangen kan anvendes på en klinisk problemstilling. I det konkrete tilfælde er det en almen klinisk problemstilling, om hvorvidt penicillinbehandling ved pneumoni bør gives oralt eller intravenøst. Pneumoni rammer ca danskere årligt og i forbindelse hermed foretages der ca indlæggelser. Informationsvideoen henvender sig til alle sundhedsfaglige personalegrupper. Det er hensigten med videoen at vise, hvordan man med anvendelse af MTV kan belyse en medicinsk klinisk problemstilling og derigennem at skabe grundlag for en beslutningsproces om hvorvidt gældende procedurer for behandling skal fastholdes eller ændres. Publikationen forefindes på MTV-instituttets hjemmeside (www. mtv-instituttet.dk), hvor yderligere oplysninger om instituttets aktiviteter kan findes. Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering Maj 2000 Finn Børlum Kristensen Institutchef 3

5 Indhold Hvad forstås ved medicinsk teknologi? Hvad er medicinsk teknologivurdering (MTV)? Medicinsk teknologivurdering systematisk fremgangsmåde De fire elementer i MTV Teknologien Patienten Organisationen Økonomien Penicillinbehandling ved pneumoni: Oralt eller intravenøst? Problemstilling Planlægning af MTV Analyse af MTV-elementerne Teknologien diagnostik og behandling Organisationen Patienten Økonomien Sammenfatning og konklusion Litteratur

6 Hvad forstås ved medicinsk teknologi? Medicinsk teknologi skal opfattes bredt. Medicinsk teknologi er procedurer og metoder til undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering og forebyggelse inklusive apparatur og lægemidler. Hvad er medicinsk teknologivurdering (MTV)? MTV er en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi. Gennem de seneste årtier er sundhedsvæsenet i stigende grad blevet påvirket af den teknologiske udvikling. Nye behandlingsmuligheder har som oftest været til gavn for patienten, men der er også set eksempler på, at der ikke altid kan sættes lighedstegn mellem ny teknologi og forbedret behandling. MTV omfatter en analyse af selve teknologien på basis af dokumentation for dens virkning, og en vurdering af hvilke konsekvenser teknologien vil have for patienten, organisationen og økonomien. En MTV skal søge at vurdere effekten i daglig praksis (effectiveness) på grundlag af forskningsbaserede kliniske resultater (efficacy). Organisationen, som omfatter strukturelle og personalemæssige forhold, kan begrænse sig til en enkel afdeling, men teknologien kan også have indflydelse på organisationen i andre afdelinger, andre medicinske specialer, på andre sygehuse og på samarbejdet mellem primær og sekundær sektor. Afhængig af problemstillingen kan økonomien omfatte såvel driftmæssige som samfundsmæssige vurderinger. En MTV er ikke i sig selv en beslutning om valg eller fravalg af en given teknologi, men en MTV skal indgå som et bredt og alsidigt vurderet beslutningsgrundlag for en efterfølgende beslutningsproces. Forud for analyse af de fire elementer, teknologi, patient, organisation og økonomi bør problemstillingen være klart defineret og afgrænset, og det bør planlægges hvordan analysen skal forgå, 5

7 og hvem der skal deltage i processen. Det er vigtigt, at man har gjort sig klart, hvem der er beslutningstagerne og hvem der i øvrigt er interessenter i en given problemstilling. Det kan anbefales, at disse instanser er med fra processens begyndelse. Efter analyse af de fire delelementer foretages en syntese af resultaterne med sammenfatning og eventuelle anbefalinger udfra de mulige teknologier, der har været undersøgt. MTV er derfor et redskab til, udfra bredest mulige vurderinger at træffe beslutning om, hvilke former for medicinsk teknologi, der mest hensigtmæssigt bør tilbydes i sundhedsvæsenet. Brugere af sundhedsydelser, de sundhedsprofessionelle faggrupper og samfundet i øvrigt har krav på, at sundhedsvæsenets ressourcer anvendes rationelt, og MTV kan være med til at sikre dette. Medicinsk teknologivurdering systematisk fremgangsmåde En MTV-proces omfatter ideelt fem trin: problemformulering, planlægning, analyse af elementerne, sammenfatning samt præsentation og formidling af resultaterne. Problemformulering Planlægning Analyse af elementerne Teknologi Patient Organisation Økonomi Sammenfatning Formidling 6

8 De fire elementer i MTV De fire elementer og spørgsmålene under disse skal tjene til at være en pædagogisk oversigt i analyseprocessen. Afhængigt af problemstillingen kan betydningen og dermed inddragelsen vægtes forskelligt ved analysefasen i MTV. TEKNOLOGIEN Anvendelsesområde Hvad er indikationen for anvendelsen? Er der enighed om indikationen? Hvor mange patienter angår teknologien? Hvilke andre relevante alternativer findes der? Fungerer teknologien som erstatning eller supplement til eksisterende teknologier? Effektivitet Er der dokumenteret virkning? Er virkningen bedre end ved alternativer? Kan den dokumenterede virkning forventes opnået i daglig praksis? Risikovurdering Er der uønskede bivirkninger? Står risiko i rimeligt forhold til gevinst? PATIENTEN Psykologiske forhold Får patienten optimal information? Skabes/opleves der tryghed? Skabes/opleves der ubehag? Angst? Effektmæssige forhold Hvordan opleves virkning/bivirkning? Sociale forhold Påvirkes dagligdagen? Påvirkes arbejdsevnen? Etiske aspekter Er teknologien acceptabel for den enkelte? Er den acceptabel for befolkningen? Er der særlige etiske problemstillinger? 7

9 ORGANISATIONEN Struktur Bør teknologien centraliseres til få steder? Er decentralisering mulig? Ændres arbejdsfordelingen mellem sygehus og primær sundhedstjeneste? Skabes der nye specialfunktioner? Ændres visitationskriterier? Personale Ændres arbejdsrutiner? Ændres arbejdsfordelingen mellem faggrupper? Skal personalet efter-/videreuddannes? Er der beskæftigelsesmæssige konsekvenser? Miljø Er der konsekvenser for arbejdsmiljø? Er der konsekvenser for ydre miljø? ØKONOMIEN Samfundsøkonomien Hvor store er omkostninger og gevinster for samfundet? Sammenlignet med alternativet står ressourceindsatsen så mål med gevinsterne? Er der gevinst i form af forbedret sundhedstilstand? Drifts- og kasseøkonomi Hvor store er investerings- og driftsudgifter? Er der besparelser eller indtægter? Hvem afholder udgifterne? Hvilke kasser berøres? Er der økonomiske konsekvenser for patienterne? Penicillinbehandling ved pneumoni: 0ralt eller intravenøst? MTV er ikke kun ensbetydende med omfattende rapporter, men udgør en tankegang til en analytisk indfaldsvinkel, der kan anvendes i hverdagens sundhedsfaglige beslutninger. På Medicinsk afd. C Infektionsmedicinsk Sektion, Odense Universitetshospital er diagnostik, behandling og pleje af patienter 8

10 med pneumoni (lungebetændelse) diskuteret ud fra et MTV-perspektiv. Informationsvideoen illustrerer hvordan MTV-tankegangen er anvendt tværfagligt ved en almen klinisk problemstilling, hvor diagnostik, behandling og pleje er fulgt op af en mindre patienttilfredshedsundersøgelse. Formålet med videoen har først og fremmest været at give inspiration til andre til at anvende MTV-metode på afdelingsniveau ud fra en almen klinisk problemstilling. På Medicinsk afd. C Infektionsmedicinsk Sektion kan processen skildres på følgende måde: Ved lungebetændelse, eller pneumoni, forstår vi et sygdomsbillede, hvor patienten præsenterer sig med et nyt infiltrat på røntgen af thorax sammen med klinisk tegn på nedre luftvejsinfektion med mindst et af følgende symptomer: feber, hoste, ekspektoration, dyspnoe, pleurasmerter (1). I Danmark får omkring mennesker hvert år pneumoni, og 20-25% af disse, ca indlægges. Problemstilling Behandling af pneumoni skal rettes mod den forårsagende mikroorganisme. Ved indlæggelsen udtages der prøver til mikrobiologisk undersøgelse. Mikroskopi og dyrkning af et repræsentativ ekspektorat er grundlæggende for diagnostikken, evt. kan der suppleres med bloddyrkning. Ætiologien findes langt fra altid, men i større opgørelser har man fundet, at 20%-60% af de tilfælde, hvor det ætiologiske agens påvises, skyldes pneumonien infektion med Streptococcus pneumoniae i daglig tale pneumokokker (2,3). I Danmark er andelen af penicillinresistente pneumokokker fortsat under 1% blandt isolater fra blod og spinalvæske (4,5). Intermediær resistens er fundet i under 2%. Disse kan fortsat behandles med penicillin i højere doser end vanligt. Penicillin er derfor og bør fortsat være den foretrukne behandling af pneumokok-pneumoni i Danmark. 9

11 Der har gennem de sidste 50 år været forskellige holdninger til administrationsmåde og dosering. En spørgeskemaundersøgelse fra 1994 til samtlige af landets medicinske afdelinger viste, at der fortsat blev anvendt forskellige regimer (6). På medicinsk afdeling C, Odense Universitetshospital, bliver langt de fleste pneumonipatienter sat i intravenøs penicillinbehandling ved indlæggelsen for så på et senere tidspunkt at skifte til tablet behandling. Som baggrund for at skifte vurderes følgende faktorer: er der faldende temperatur? viser leukocyttal, differentialtælling og C-reaktiv protein tegn på normalisering? kan patienten tage peroral medicin? I den aktuelle MTV er problemstillingen, om indlagte patienter over 15 år skal behandles med oral eller intravenøs penicillin. Planlægning af MTV En gruppe bestående af infektionsmedicinske læger, sygeplejersker, en mikrobiolog og en sundhedsøkonom blev nedsat. Arbejdsformen var dels litteratursøgning, hvor to fra gruppen læste relevante studier, dels diskussion på møder i gruppen. Litteratursøgning En bred litteratursøgning med penicillin og pneumoni som søgeord blev gennemført på Medline og Cochrane. Krydsreferencer blev undersøgt og der blev rettet henvendelse til medicinalfirmaer, som markedsfører penicillinpræparater. Analyse af MTV-elementerne Teknologien diagnostik og behandling Der fandtes kun få studier, der havde belyst effekten af oral versus intravenøs penicillin behandling ved pneumoni. I et svensk studie fra 1987 blev 69 patienter, randomiserede til behandling med enten peroral penicillinv 3 MIE 3 eller intravenøs benzylpenicillin 5 MIE 3(7). Af de 33 patienter, der blev randomiseret til peroral behandling, blev 8 skiftet til anden antibiotika på grund af stærk mistanke om infektion med andet end pneumokokker. 10

12 Af disse 8 døde én af Haemophilus influenza pneumoni. Af de resterende 25 måtte én inden for det første døgn skiftes til intravenøs penicillinbehandling. Patienten døde senere af septisk pneumokokpneumoni. De resterende 24 patienter blev raske på peroral behandling alene. Af de 36, der fik intravenøs behandling, døde én af septisk pneumokokpneumoni inden for det første hospitalsdøgn. På mistanke om anden ætiologi eller manglende klinisk effekt blev yderligere 9 skiftet til anden behandling, én af disse døde af Legionella pneumoni. Af de resterende patienter døde 2, mens 24 blev raske. Der fandtes ingen forskel i varighed af feber, antal sengedage, C- reaktivt protein, sænkningsreaktion, leukocyttal eller tid til normalisering af thorax billedet mellem de to grupper. Andre studier har vist, at peroral antibiotikabehandling medfører kortere indlæggelsestid. Dette gælder også, hvor man starter med intravenøs behandling for senere at skifte til peroral behandling, når der er klar effekt af behandlingen (8,9). Angående penicillinv har flere studier vist, at tabletter med kaliumsalte absorberes bedre end tabletter med calciumsalte, ligesom vandige miksturer absorberes bedre end olieholdige (10). Organisationen Ved intravenøs behandling anlægges et intravenøs kateter. Indstikstedet skal ved hver medicinering observeres for infektion, og kateterets funktion skal kontrolleres. Ofte vil det være nødvendigt at skifte kateteret. Sygeplejersken skal være oplært i administration af intravenøs medicin, og der vil hver gang medicinen administreres være et tidsforbrug på minutter per patient, da sygeplejersken skal være tilstede under indgiften. Ved peroral administration skal medicinen hældes op. Det skal sikres at patienten tager medicinen korrekt, og nogle patienter har behov for hjælp til dette. Hvis patienten er selvhjulpen, bruges ca. 3 minutters sygeplejetid. Tilsyneladende er der således et væsentligt større tidsforbrug for sygeplejersken ved intravenøs administration af penicillin, men når patienterne ikke er selvhjupne og derfor har behov for hjælp til at tage den orale medicin, reduceres denne forskel. 11

13 Patienten Ved litteraturgennemgang fandtes ingen opgørelser over patienttilfredshed i forbindelse med penicillinbehandling af pneumoni. Derfor blev det besluttet at gennemføre en pilotundersøgelse af tilfredshed hos 24 patienter, som havde været indlagt i afdelingen med pneumoni indenfor en tremåneders periode. Undersøgelsen blev gennemført af gruppens sygeplejersker som et semistrukturet telefoninterview. De 24 patienter fik tilsendt et brev om undersøgelsen og blev senere ringet op. 8 måtte ekskluderes fra undersøgelsen: 4 kunne ikke træffes på telefon, 2 var ikke interesserede, 1 var død og i et tilfælde kunne patienten ikke medvirke til interviewet. Telefoninterview blev gennemført i 16 tilfælde. Der blev spurgt om tilfredshed med information og behandling. Der deltog 11 mænd og 5 kvinder, alderspredning: år. 11 af de 12 der havde fået intravenøs behandling, og alle i den orale gruppe udtrykte tilfredshed med forløbet. Der synes således at være generelt god accept af intravenøs behandling. Økonomien Der blev foretaget en driftsøkonomisk vurdering af forskelle på de to måder at administrere penicillin til patienter med lungebetændelse på. Da mange omkostninger er ens for de to administrationsmåder, omfatter vurderingen kun de omkostninger, hvor der er forskelle. Det vil sige, at der er foretaget en marginalanalyse. De direkte forskelle mellem peroral og intravenøs penicillinbehandling i tidforbrug og materiale fremgår af tabel 1: TABEL 1 Besparelse ved tabletbehandling pr. patient pr. døgn Omkostning Personaletid Medicin og engangsartikler I alt Besparelse 148 kr. 47 kr. 195 kr. Hvis patienter med lungebetændelse er indlagt i 7 dage, uanset om de behandles med peroral eller intravenøs penicillin, bliver be- 12

14 handlingen billigere ved at skifte fra intravenøs til peroral behandling. Hvis patienter, der overgår til peroral behandling, udskrives et døgn efter start af peroral behandling, opstår der desuden nogle besparelser i sengedage. Jævnfør tabel 2. TABEL 2 Årlige besparelser på afd. C som følge af behandlingsskift og tidligere udskrivelse Behandlingsregime Sparede sengedage Sparede omkostninger 7 dage med iv + 0 dag med po dage med iv + 1 dag med po dage med iv + 1 dag med po dage med iv + 1 dag med po dage med iv + 1 dag med po dage med iv + 1 dag med po Vurdering af driftsøkonomien har vist, at behandling med oral penicillin er billigere end intravenøs behandling, men den største besparelse kan opnås ved en reduktion i antallet af sengedage. For en medicinsk afdeling, hvor der årligt indlægges 150 patienter med lungebetændelse, kan besparelsen blive betydelig. Sammenfatning og konklusion Effekten af intravenøs versus peroral penicillin til behandling af patienter med pneumoni er dårligt belyst i litteraturen. Selv almindelige og meget enkle problemstillinger lader sig ikke altid løse ud fra en gennemgang af litteraturen. Om det er muligt helt eller næsten helt at undlade intravenøs behandling kan ikke vurderes ud fra de foreliggende undersøgelser. Afdelingens pilotundersøgelse af patienttilfredshed viser tilfredshed med intravenøs behandling, og vi har derfor valgt at fastholde den hidtidige behandlingsstrategi. 13

15 Afdelingens nuværende strategi for behandling af pneumoni med hurtig skift fra intravenøs til peroral behandling synes hensigtsmæssig både i forhold til patienten, organisationen og økonomien. Litteratur Litteratur om den medicinske problemstilling 1. Bartlett JG et al. Community-acquired Pneumonia in adults: Guidelines for Management. Clinical Inf Dis 1998;28: Bartlett JG, Mundy LM. Community-acquired Pneumonia. N Engl J Med 1995; 333(24): Neill AM et al. Community acquired pneuminia: aetiology and usefullness of severity criteria on admission. Thorax 1996;51: Kemp M, Westh H, Scheibel JH. Penicillinresistente pneumokokker endnu ikke en trussel i Danmark? Ugeskr Læger 1998;160(5): EPI-NYT 1998/18. Streptococcus pneumoniae. 6. Peter Gjersøe et al. Penicillinbehandling af ekstranosokomielt erhvervet pneumoni på medicinske afdelinger i Danmark. Ugeskr Læger 1994; 159(16): Fredlund H et al. Antibiotic therapy in pneumonia: A comparative study of parenteral and oral administration of penicillin. Scand J Infect Dis 1987; 19: Vogel F. Sequential therapy in the hospital management of lower respiratory infections. Am J Med 1995; 99(suppl 6B): Ramirez JA et al. Early switch from intravenous to oral antibiotics and early hospital discharge. Arch Intern Med 1999; 159: Josefsson K. Absorption of phenoxymethylpenicillin from mixtures and tablets in healthy volunteers. J Int Med Res 1983; 11: Generel MTV-litteratur Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, Medicinsk teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering, MTV, sundhedstjenesteforskning og klinisk praksis rapport fra et symposium om evidensbaseret sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen, National Strategi for Medicinsk Teknologivurdering 14

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering Patienten

Medicinsk Teknologivurdering Patienten Medicinsk Teknologivurdering Patienten Christian Nøhr Institut for Samfundsudvikling og Planlægning V-CHI MTV-processen Problemformulering Planlægning Analyse af elementerne Teknologi Patient Organisation

Læs mere

Vejledning til kommunal mini-mtv

Vejledning til kommunal mini-mtv Vejledning til kommunal mini-mtv Indledning Mini-MTV samler og strukturerer informationer forud for beslutninger om igangsætning af nye indsatser. Mini-MTV skal medvirke til at sikre et alsidigt og systematisk

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Infektionsmonitorering i hjemmet

Infektionsmonitorering i hjemmet Telemedicinsk workshop Infektionsmonitorering i hjemmet Infektionssygdomme Sengeafdeling Overlæge Merete Storgaard 1. reservelæge Lars Skov Dalgaard Uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske Vibeke

Læs mere

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem

Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Væskebehandling og intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem Else Rose Hjortbak, Kvalitetskonsulent, Hospitalsenheden Vest Mail: else.hjortbak@vest.rm.dk Merete Kjærsgaard, Sygeplejechef, Holstebro

Læs mere

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SMERTESKOLE - EN MEDICINSK

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher

Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher Anne-Kirstine Dyrvig Christina E. Wanscher Bæredygtig telemedicinsk evidens 1001 nats internationale erfaringer 2 Som kommune bliver man simpelthen nødt til bare at springe ud i det siger Mads Frederiksen.

Læs mere

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital MTV og 3 D Lise Ludvigsen Janni Jensen Trine Agertoft Lene Tarp Medicinsk Teknologi Vurdering En alsidig systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi.

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Hvorfor Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på sundhedsområdet? Bedre og bredere

Læs mere

Effekten af Tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet. Geriatrisk Afdeling

Effekten af Tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet. Geriatrisk Afdeling Effekten af Tidlig geriatrisk opfølgning i hjemmet efter udskrivelse fra hospitalet Geriatrisk Afdeling Tage 93 år Blodig urin Blodfortyndende Marevan Søn kontakter vagtlæge indlægger Blærebetændelse tablet

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser

Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Kliniske retningslinjer et redskab til at sikre kvalitet i kerneydelser Preben Ulrich Pedersen Professor, phd Hvad er en klinisk retningslinje? En klinisk retningslinje defineres som systematisk udarbejdede

Læs mere

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen

Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering. Ole Mogensen Kontrolforløb for Gynækologiske Kræftpatienter - en medicinsk teknologivurdering Ole Mogensen Kræftrejsen Udredning diagnostik Operation Efterbehandling kemoterapi og/eller stråleterapi Informeret samtykke

Læs mere

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (6) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. sammenfatning

Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering. sammenfatning Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering sammenfatning Redaktion: Finn Børlum Kristensen og Helga Sigmund

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen

Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Kliniske retningslinjer - Hvor skal vi hen? Louise Rabøl, læge, ph.d., Nefrologisk afd. B, Herlev Hospital og Sundhedsstyrelsen Overblik Kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Konkret

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR

REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR REGIONALE BUDGETTER 2013: SÆT FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSVILKÅR Regionale budgetter 2013 Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-074-5 Grafisk

Læs mere

Afholdt d. 17. november 2016

Afholdt d. 17. november 2016 Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445 Manipulation af tarmens mikrobiom til behandling af Clostridium difficile infektion et klinisk perspektiv Reservelæge, klinisk assistent Mahtab

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Agenda Hvad siger forskningen om effekterne af telehealthcare? Et eksempel

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Den skrøbelige ældre medicinske patient under indlæggelsen

Den skrøbelige ældre medicinske patient under indlæggelsen Den skrøbelige ældre medicinske patient under indlæggelsen Solvejg Henneberg Pedersen Ledende overlæge Geriatrisk afdeling, Roskilde Mange ældre patienter er skrøbelige og har komplekse sygdomsbilleder

Læs mere

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016

Kvalitet. Dagens Mål 16-02-2016 1 Kvalitet Dagens Mål At få viden om kvalitetsbegrebet nationalt og lokalt for derigennem forstå egen rolle i kvalitetsarbejdet med medicinhåndtering. At kende og anvende relevante metoder og redskaber

Læs mere

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(1) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering

opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering opfølgende sygeplejebesøg efter afsluttet behandling i tværfagligt smertecenter - en medicinsk teknologivurdering 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7(5) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi

Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Medicinsk Teknologivurdering (MTV) af CIS Anæstesi Mette Frydensbjerg Bøg MTV-gruppen/CIMT, OUH Odense Universitetshospital Kristian Kidholm; Iben Fasterholdt; Mai-Britt Hagen Hansen; Poul Klint Andersen;

Læs mere

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(2) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Antibiotika som driftsmål

Antibiotika som driftsmål Antibiotikaindsats Antibiotika som driftsmål 1. Samlet forbrug af antibakterielle midler til systemisk brug (J01) i DDD pr. 100 sengedage 2. Andelen af beta-lactam, antibakterica, penicilliner (J01C,)

Læs mere

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE EVIDENSBASERET INSTRUKS UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE FORMÅL Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på

Læs mere

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(1). Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk patientjournal

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling

Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team. Geriatrisk Afdeling Effekten af Tidlig Opfølgning og Hospital i Hjemmet ved et Tværfagligt Geriatrisk Team Geriatrisk Afdeling Opfølgning efter udskrivelse af akut syge ældre Udviklingsprojekt i 2 faser 1. Historisk kontrol

Læs mere

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (8) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Center of Excellence Silkeborg

Center of Excellence Silkeborg Center of Excellence Silkeborg Fremtidens Diagnostik Diagnostisk Center i Silkeborg Ulrich Fredberg Lancet Neurol. 2009 Mar;8(3):235-43. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med Hjerneskaderehabilitering Hvordan kan vi være sikre på at vi får noget for pengene? Hvilken evidens

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling under Odense Universitetshospital. Vi betjener sygehusafdelinger på OUH (Odense

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Telemedicin. Effektiv behandling eller tro, håb og kærlighed? Kristian Kidholm

Telemedicin. Effektiv behandling eller tro, håb og kærlighed? Kristian Kidholm Telemedicin Effektiv behandling eller tro, håb og kærlighed? Kristian Kidholm Forskningsleder, lektor CIMT Center for Innovativ Medicinsk Teknologi. Odense Universitetshospital Telemedicin Effektiv behandling

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar

Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Forløbsprogrammerne for KOL Type 2 diabetes Hjertekar Birgitte Holm Andersen Regionalt Sundhedssamarbejde Folkesundhed og kronikerindsats www.regionmidtjylland.dk Kroniske udfordringer! Udviklingen i sygdomsmønstret

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Korttidskontakter i Sundhedsvæsenet

Korttidskontakter i Sundhedsvæsenet Korttidskontakter i Sundhedsvæsenet Forskningssygeplejerske Anne-Birgitte Vogelsang Århus Universitetshospital Afdeling B, Skejby Sygehus 2006 Forskningssygeplejersker Anne- 1 Sundhedsloven lov nr. 546

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Vibeke Høgh Sygeplejerske, master i klinisk sygepleje, ph.d studerende, post doc Klinik Hjerte-Lunge,

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (1)

Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (1) PATIENTERS OG SUNDHEDSPROFESSIONELLES OPLEVELSER AF BEHANDLING OG PLEJE - EN ANALYSE BASERET PÅ PATIENTER BEHANDLET FOR TYK- OG ENDETARMSKRÆFT En sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8

Læs mere

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Bilag 27 Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Policyspørgsmål: Hvilke teknologier er effektive i forhold til at forbedre

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere