Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2014, kl i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2014, kl i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2014, kl i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet: Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. august Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning: Organisationsbestyrelsens beretning Selskabets og afdelingernes regnskaber Selskabets driftsbudget Omlægning af lån i Baunehøjparken og Mølleengen Valg på repræsentantskabsmøde den 9. december Almen styringsdialog Forvaltningsrevision og målsætninger for Bestyrelseshonorar 2014/ KAB-koncept for serviceramme og velkomstmateriale Afskaffelse af diæter ved BL-kurser KAB s beboerhøjskoler Brochure for Udlejning af ungdomsboliger igennem RIU /20

2 Sager til drøftelse: LUKKET PUNKT Sager til orientering: Tag-sag Mølleengen Nyt fra afdelingerne Nybyggeri Tømmergården AlmenBolig Forsikringsstatistik fra Willis Skabeloner til nye reglementer Elektronisk håndtering af syn Guidelines for sociale viceværter i KAB Orientering om Udbetaling Danmark Orientering om selskabets investeringer Beboerklagenævnssager Orientering om kommende møder Vejledning i brug af ipads Eventuelt Bilag 2: Revisionsprotokol... 3 Bilag 3: Udkast til årsberetning... 3 Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber (sendes med post)... 5 Bilag 5: Budgetudkast for for 2015/ Bilag 8:... 6 Bilag 8.1: Baunehøjparken... 6 Bilag 8.2: Mølleengen... 6 Bilag 8.3: Sværdagergård... 6 Bilag 9: Forvaltningsrapport... 7 Bilag 9.1: Notat sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision... 7 Bilag 11: Serviceramme... 9 Bilag Opslag Ny beboer i opgangen... 9 Bilag 11.2: Velkomstbrev... 9 Bilag 13: KAB s beboerhøjskoler Bilag 15: Udkast til aftale med RIU Bilag 20: Forsikringsstatistik for boligorganisationen Bilag 20.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet samlet Bilag 21: Husorden Bilag 23: Guidelines for sociale viceværter i KAB Bilag 26: Beboerklagenævnsstatistik /20

3 Selskabet: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014 Referatet fra ovenfor anførte bestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlem mer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til formandens underskrift. Indstilling: Referatet godkendes og underskrives af formanden. 2. Revisionsprotokol I henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. fremlægges selskabets revisionsprotokol til påtegning. Udskrift af revisionsfirmaet Albjerg, statsautoriserede revisionspartnerselskab seneste indførelse i protokollen er forud for mødets afholdelse tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer som bilag 2. Bilag 2: Revisionsprotokol Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver denne. Sager til beslutning: 3. Organisationsbestyrelsens beretning Udkast til årsberetning for 2013/14 drøftes forud for forelæggelse for repræsentantskabet. Eventuelle kommentarer vil blive tilføjet årsberetningen, som skal aflægges på repræsentantskabsmødet den 9. december Udkast til årsberetning er vedlagt som bilag 3. Bilag 3: Udkast til årsberetning Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender udkast til årsberetning for 2013/14 med tilføjelse af eventuelle kommentarer og rettelser. 3/20

4 4. Selskabets og afdelingernes regnskaber Som bilag 4 vedlægges selskabets regnskab for perioden den 1. juli 2013 til den 30. juni 2014 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er opstillet således, at resultatopgørelsen også viser budgettallene for samme periode samt for afdelingernes vedkommende driftsresultat for forrige regnskabsperiode. Regnskaberne udviser følgende: Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med kr. Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter kr. svarende til kr. pr. lejemål Baunehøjparken Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr Mølleengen Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr Sværdagergård Resultatopgørelsen balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med kr. Sideaktivitet Status balancerer med kr. 4/20

5 Afdelingernes regnskaber: Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af hhv. afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet. Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber (sendes med post) Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender selskabets og afdelingernes regnskaber med ovenstående bemærkninger. 5. Selskabets driftsbudget Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2015, bilag 5, balancerer med kr. efter hensættelse af en budgetreserve på kr. Bilag 5: Budgetudkast for for 2015/2016 Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2015/ Omlægning af lån i Baunehøjparken og Mølleengen Den 16. september 2014 blev organisationsbestyrelsen via mail præsenteret for muligheden for at omlægge lån i henholdsvis Baunehøjparken og Møllengen. Årsagen var, at KAB løbende holder øje med mulighederne for at omlægge de ustøttede lån for at kunne give boligafdelingerne besparelser eller kortere løbetid på lånene. Baunehøjparken For Baunehøjparkens vedkommende var der tale om et ustøttet lån til renovering, der blev optaget for 5 år siden, og omlagt for 2 år siden. Her kunne lånet omlægges med en forventelig besparelse på ca kr. årligt i 25 år. Løbetiden forlænges med én termin. Mølleengen I Mølleengen vedrørte det et ustøttet lån til renovering, der blev optaget for 5 år siden. Her kunne lånet omlægges med en forventelig besparelse på ca kr. årligt i 25 år. Løbetiden forlænges med én termin. Organisationsbestyrelsen godkendte på mail enstemmigt begge omlægninger af lånene. Indstilling: Organisationsbestyrelsen bekræfter mail-beslutningen. 5/20

6 7. Valg på repræsentantskabsmøde den 9. december 2014 På repræsentantskabsmødet den 94. december 2014 skal der foretages valg til organisationsbestyrelsen for 2 år: Følgende er på valg: Connie Poulsen, næstformand, Mølleengen Eivind Poulsen, Baunehøjparken Hans Chr. Thigaard, Baunehøjparken Suppleanter: Hanne Mortensen, Sværdagergård Jane Berg, Mølleengen Bettina Nielsen, Baunehøjparken Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter valget til organisationsbestyrelsen. 8. Almen styringsdialog Til brug for mødet med Roskilde Kommune om Almen Styringsdialog skal indsendes skema vedrørende boligorganisationen og de enkelte afdelinger. Skemaerne er i udkast udfyldt af administrationen, hvorfor organisationsbestyrelsen bedes drøfte behovet for eventuelle ændringer. Skemaerne er vedlagt som bilag Forud for mødet drøftes endvidere organisationsbestyrelsens deltagelse samt eventuelle punkter, der ønskes taget op på styringsdialogmødet. Bilag 8: Bilag 8.1: Baunehøjparken Bilag 8.2: Mølleengen Bilag 8.3: Sværdagergård Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender de fremsendte skemaer vedrørende styringsdialog samt tager stilling til deltagelse m.v. i styringsdialogmødet. 6/20

7 9. Forvaltningsrevision og målsætninger for Forvaltningsrevision er organisationsbestyrelsens egenkontrol i forhold til, om lever op til krav om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Redskabet Nøgletal for forvaltningsrevision er derfor en årlig tilbagevendende opgørelse, der giver organisationsbestyrelsen overblik over udviklingen i boligorganisationen og boligafdelingerne. Nøgletal for forvaltningsrevision og organisationsbestyrelsens efterfølgende sagsbehandling udgør på denne måde boligorganisationens forvaltningsrevision. Organisationsbestyrelsen har den 27. august 2013 besluttet, at målsætninger for organisationsbestyrelsesarbejdet kan drøftes i relation til denne forvaltningsrevision. De udvalgte fokusområder i 2014 har været inkassopolitikken og proceduren for opkrævninger. Forvaltningsrapporten er vedlagt som bilag 9. Som bilag 9.1 er vedlagt notat af den 16. juli 2013 Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision. Bilag 9: Forvaltningsrapport Bilag 9.1: Notat sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter nøgletallene og målsætninger for organisationsbestyrelsesarbejdet. 10. Bestyrelseshonorar 2014/2015 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at organisationsbestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. juli 2014 Reguleringsindekset for september 2014 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 75,82 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 45,49 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr. til ca kr. Bestyrelsen har på organisationsbestyrelsesmødet den 16. november 2010 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden modtager kr., næstformanden kr. og de øvrige medlemmer kr. 7/20

8 Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til organisationsbestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af organisationsbestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. 11. KAB-koncept for serviceramme og velkomstmateriale Boligorganisationerne har gennem noget tid efterspurgt et øget fokus på den lokale service, som har afgørende betydning for beboernes trivsel og tilfredshed i hverdagen. Beboerne har sideløbende efterlyst bedre information ved indflytning. På baggrund af denne efterspørgsel tilbyder KAB nu at igangsætte en proces, der kan danne ramme for en lokal dialog og prioritering af den lokale service. Herunder byde nye beboere velkommen til afdelingen gennem mere målrettet og professionel information. Til dialogen om service er der udviklet et værktøj, der kan bidrage til, at I lokalt får sat fokus på en række servicetemaer. Værktøjet kalder vi Servicerammen. Servicerammen er udviklet i et samarbejde med KAB s Forvaltningsudvalg samt de fire Beboerrepræsentantskaber, og er nu også behandlet på de fire forvaltningsområders personaledage. Inden for hvert tema indgår en række obligatoriske servicemål, som foreslås at være generelt gældende for alle boligafdelinger i KAB-fællesskabet. Det er dog helt op til den enkelte boligorganisation at beslutte, om man vil gøre brug af disse samt beslutte om man for sine egne afdelinger ønsker, at tilføje yderligere obligatoriske servicemål til servicerammen. Det anbefales, at der inden for hvert servicetema maks. indgår tre-fem obligatoriske servicemål, der kan afspejle, hvad boligorganisationen særligt har fokus på. Servicerammen indeholder 5 temaer: 1. At bo og leve alment, 2. Service af ude- og fællesarealer, 3. Service på ejendomskontoret, 4. Service hjemme hos beboeren og 5. Service via it. Efter boligorganisationens behandling af servicerammen skal servicerammen diskuteres og udfyldes med eventuellt yderligere servicemål lokalt. Driftschef har en dialog med afdelingens medarbejdere om de obligatoriske servivcemål og tilføjer i samarbejde med afdelingsbestyrelsen eventuelt yderligere servicemål I servicerammen indgår KAB s nye velkomstkoncept. Til denne del af servicerammen er der 8/20

9 under KAB s projekt En hånd til alle udviklet en ny metode og en række redskaber til brug for ejendomskontorernes modtagelse af nye beboere. Den nye velkomst er udviklet på baggrund af erfaringerne fra En hånd til alle, ideer fra de fire Beboerrepræsentantskaber, en arbejdsgruppe med en driftleder og en driftschef samt en testrunde i 6 afdelinger. Den nye velkomst fra ejendomskontorerne består af følgende 2 elementer: 1. Driftslederen (eller anden medarbejder) ringer den kommende beboer op og aftaler tidspunkt for nøgleudlevering, samt informerer om lejlighedens stand særligt hvis der er B-ordning. I dag henvender den kommende beboer sig selv til ejendomskontoret. 2. På indflytningsdagen udleverer driftslederen: a) Et velkomstbrev med praktiske og lokale oplysninger, herunder info om fejl og mangelliste, info om A- eller B- ordning, vaskeri, tv, internet, beboerlokale og affald. Afsender er boligorganisationen, men brevet udfyldes og udleveres af driftslederen (eller anden medarbejder). b) En kort information, der kan udfyldes af nye beboere og omdeles i opgangen. c) En magnet, der f.eks. kan sættes på køleskabet med ejendomskontorets oplysninger. Afdelingen betaler selv for disse magneter til nye beboere. d) Et visitkort med navn på den medarbejder, der flyttede beboeren ind og et telefon nummer, der er aktivt i hele arbejdstiden i 14 dage, hvis der skulle opstå problemer. Afdelingen betaler selv for disse visitkort. Processen med servicerammerne behandles af organisationsbestyrelserne og efterfølgende i afdelingerne i løbet af efteråret 2014 og det tidlige forår Målet er, at den samlede proces på både organisations- og afdelingsniveau er gennemført med udgangen af juni Bilag 11: Serviceramme Bilag Opslag Ny beboer i opgangen Bilag 11.2: Velkomstbrev Indstilling: - Organisationsbestyrelsen beslutter om de foreslåede obligatoriske servicemål, der indgår i servicerammen, kan godkendes og fastlægger den videre proces. - Organisationsbestyrelsen beslutter, om der lokalt i boligorganisationens afdelinger skal indgå yderligere obligatoriske servicemål i servicerammen end de allerede fastsatte. - Organisationsbestyrelsen beslutter, at det nye velkomstmateriale indgår i boligorganisationens obligatoriske servicemål i servicerammen. 9/20

10 12. Afskaffelse af diæter ved BL-kurser I dag er det praksis, at beboervalgte ved deltagelse i BL-kurser får udbetalt en dagsdiæt på 116 kr. Sidste år deltog 119 beboervalgte fra 17 boligorganisationer i 201 BL-kursusdage og fik dermed udbetalt diæter. Der er to forhold, der begrunder indstillingen om afskaffelse af diæter ved BL-kurser. 1. Diæter er ikke skattepligtige, men de skal indberettes til SKAT. Hvis man er på kontanthjælp, vil diæten blive modregnet. Det betyder, at nogle deltagere er bedre stillet end andre. 2. Der er uforholdsmæssig meget administration forbundet med udbetalingen, så det langt overstiger det beløb, den enkelte får udbetalt. Afskaffelsen af diæter vil ikke påvirke muligheden for at få transportgodtgørelse, der videreføres efter de gældende regler. Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, at diæter til BL-kurser afskaffes. 13. KAB s beboerhøjskoler 2015 De afholdte beboerhøjskoler i sommeren 2014 fik en pæn tilslutning. Det er derfor et enigt Højskoleudvalg, der har besluttet, at beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i beboere ønskede i 2014 at deltage på årets beboerhøjskoler. Heraf deltog 65 via Arbejdsmarkedets Feriefond. En beskrivelse af KAB s beboerhøjskoler og ophold i 2014 findes i vedlagte bilag 13 KAB s beboerhøjskoler. I 2015 ønsker vi at udvide kapaciteten, så i alt 200 beboere kan deltage i beboerhøjskolerne: Seniorhøjskole og Familiehøjskole. KAB forventer igen til næste år at kunne tilbyde en række personer gratis ophold via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond(AFF). I 2015 vil prisen for deltagelse på Seniorhøjskolen være i alt kr. i egenbetaling. For Seniorhøjskolens vedkommende foregår opholdet ikke på en højskole, da højskolernes standard ikke lever op til de krav, KAB har til en seniorhøjskole med hensyn til handicapvenlighed. 10/20

11 Prisen for deltagelse på Familiehøjskolen vil i 2015 udgøre i alt kr. i egenbetaling for voksne og kr. i egenbetaling for børn. De oplistede priser for deltagelse i hhv. Seniorhøjskolen og Familiehøjskolen dækker over en uges ophold på dobbeltværelse med eget bad og toilet samt alle måltider m.v. - alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 2015 igen indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der som tidligere vil blive afholdt på Ryslinge Høj- og Efterskole på Fyn. Seniorhøjskolen vil blive afholdt på Skarrildhus, som er tilgængeligt for mennesker med handicap. Tilskud fra boligorganisationen Højskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse på højskoleopholdene i 2015 enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond, om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Den enkelte boligorganisation skal i lighed med tidligere år gennem tilskud til afvikling af selve opholdene, købe det antal pladser, boligorganisationen vil råde over på de i alt 2 beboerhøjskoler. Boligorganisationens bidrag/tilskud er med til at finansiere: Bustransport til og fra højskolerne, udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for højskoleopholdet, omkostninger ved deltagelse for de deltagende ledere af beboerhøjskolerne m.v. Boligorganisationens pris vil fortsat være kr. pr. plads i I 2014 deltog ingen beboere fra. Tilbuddet om deltagelse på beboerhøjskolerne udsendes fra medio februar Endelig besked om beboernes deltagelse gives først efter tilsagn fra organisationsbestyrelserne. Organisationsbestyrelserne bedes behandle og afgive svar på denne manchet senest med udgangen af maj Bilag 13: KAB s beboerhøjskoler 2014 Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter at beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt med et tilskud på kr. pr. plads. at boligorganisationen beslutter, hvor mange familiepladser og seniorpladser de ønsker at råde over. 11/20

12 14. Brochure for Formand for boligselskabet har modtaget en henvendelse af JS/Danmark der leverer brochurer til blandt andre almene boligselskaber. JS/Danmark har i KAB tidligere leveret til Herlev, Vallensbæk og senest Furesø. Christian Fries, KAB, medbringer eksempler på brochurer, hvorefter organisationsbestyrelsen kan drøfte behovet for at gå videre med sagen. Indstilling: Organisationsbestyrelsen beslutter, om der skal bestilles et tilbud fra JS/Danmark på brochure til. 15. Udlejning af ungdomsboliger igennem RIU Roskilde Kommune kan træffe beslutning omkring anvisningen af ungdomsboligerne i Mølleengen, og de har en aftale med Roskilde Indstillingsudvalg (RIU), der betyder, at alle kollegie- og ungdomsboligafdelinger i Roskilde med over 15 enheder indgår i en fælles venteliste, som varetages af RIU. Indstillingen foregår i henhold til lovgivningen efter behovskriterier, og fordelingen af ungdomsboliger sker efter de af RIU og myndighederne godkendte principper og retningslinjer. RIU har fremsendt udspil til aftale om anvisning af ungdomsboligerne i Mølleengen. se bilag 15. Bilag 15: Udkast til aftale med RIU Indstilling Organisationsbestyrelsen indgår aftale med RIU. Sager til drøftelse: 16. LUKKET PUNKT 12/20

13 Sager til orientering: 17. Tag-sag Mølleengen På forrige organisationsbestyrelsesmøde blev det besluttet, at der skulle sendes en ekstraordinær orientering ud til beboerne i Mølleengen med en aktuel status på tagrenoveringsprojektet. Den er omdelt til alle beboere, og den supplerer den ligeledes husstandsomdelte orientering fra sommeren Det centrale budskab er på nuværende tidspunkt, at vi stadig afventer Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet med det vedlagte forslag til finansiering. På trods af mange rykkere til Landsbyggefonden har de endnu ikke fået behandlet ansøgningen færdig. Svaret fra fonden er, at de er i gang med at kigge på sagen, men at der er travlt og mange sager til behandling for tiden. Tidsplan Der kan ikke fastlægges en endelig tidsplan, da der som nævnt mangler endelig godkendelse fra Landsbyggefonden. Herefter skal sagen behandles i kommunen. Der er dog stadig en forventning om, at projektet kan igangsættes i foråret Derudover skal det nævnes, at udskiftning af ovenlys-vinduerne (Velux) på boligerne med 1. sal inkluderes i dette projekt. Derfor gennemføres indtil da kun de mest akutte og nødvendige vinduesudskiftninger. På organisationsbestyrelsesmødet gennemgår driftschef Bettina J. Darlslund, hvilke interimforanstaltninger der iværksættes - i tråd med for at imødekomme vinteren. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18. Nyt fra afdelingerne Mølleengen: Der ar sat nye skilte op på brandstierne, da de gamle var slidte. Der er opsat lys med sensor ved saltlager. Containergården er under renovering, da stolper og hegn er rådne. Der er udskiftet 15 Velux vinduer i afd. I. Der er konstateret kuldebroer i nr. 73 og 75, hvilket har betydet at vi har været nødt til at tage det meste af taget af ud mod fællesområdet i de 2 lejemål for at isolere i vægge og lofter. 13/20

14 Alle kanter ud mod veje og brandstier er skåret. Baunehøjparken: Da der har været afholdt ferie i perioden, er der brugt en del tid på almindelig vedligehold af ejendommen. Derudover har der været udført service på alle fælles udsugningsanlæg og fyr. Samtlige rygningssten er udskiftet. Opretning af fliser på stier og veje er startet op. Efterisolering af alle lofter er opstartet. Etablering af 2 nye bede efter organisationsbestyrelsens ønske er påbegyndt. Udskiftning af defekte brædder i skure og hegn er igangsat. Sværdagergård: Almindeligt vedligehold i afdelingen. Derudover Epoxybehandling af udsatte facadeområder påbegyndt. Elmetræ med elmesyge er fældet. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 19. Nybyggeri Tømmergården AlmenBolig+ Roskilde Kommune har den 26 marts 2014 godkendt skema A i forbindelse med opførelsen af 36 nye AlmenBolig+ boliger på Tømmergården, Jyllinge. Der har efterfølgende været afholdt en indbudt arkitekt/projekt konkurrence om udformninger af den kommende bebyggelse. En enig dommerkomité udpegede et team bestående af Scandibyg i samarbejde med ONV arkitekter som vinder af konkurrencen. Der arbejdes i øjeblikket på at færdiggøre projektmaterialet, som skal ligge til grund for skema B ansøgningen. Følgegruppen har i oktober måned været på besøg hos ScandiByg i Løgstør, hvor der er opført en prøvebolig. På de kommende følgegruppemøder skal der tages endelig stilling til materialevalg, og budgettet skal på plads. Der pågår i øjeblikket en god dialog med Roskilde Kommune vedrørende bebyggelsesplan og ankomstveje. Alle diskussionspunkter forventes at være afklaret, inden der indsendes byggeandrag. Der stiles efter at skema B ansøgningen kan sendes afsted i februar måned 2015, således at der kan opnås tilsagn i marts måned Byggeriet forventes påbegyndt maj /20

15 Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 20. Forsikringsstatistik fra Willis Forsikringsskader i boligorganisationen behandles af KAB i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis, der forestår kontakten til forsikringsselskabet. Willis udarbejder hvert år en statistik over boligorganisationens forsikringsskader i relation til bygningsforsikringen. Statistikken giver et overblik over de typer af skader, der har været i den forudgående 4-årige periode og omkostningerne til udbedring af disse. Statistikken kan være et nyttigt redskab i relation til at give et overblik og dermed forebygge nye skader. Statistikken er vedlagt som bilag 20. Bilag 20: Forsikringsstatistik for boligorganisationen Bilag 20.1: Forsikringsstatistik for KAB-fællesskabet samlet Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 21. Skabeloner til nye reglementer KAB vil gerne bidrage til bedre trivsel og naboskab i afdelingerne, blandt andet ved at gøre det let for beboerne at forstå, hvad det vil sige at være en god nabo. Derfor har KAB i forbindelse med projekt En hånd til alle arbejdet med skabelon til en ny husorden. Alle afdelinger kan frit benytte og tilpasse skabelonen til de lokale forhold. Skabelonen, bilag 21, tager udgangspunkt i nogle simple leveregler for godt naboskab og er skrevet i et positivt sprog. I en del afdelinger har der gennem årene sneget sig elementer ind i husordenerne, som egentlig hører til enten i råderetskataloget eller vedligeholdelsesreglementet. Det kan derfor være en god idé også at se nærmere på disse reglementer i arbejdet med husordenen, så der ikke er bestemmelser, der forsvinder. Der er ligeledes udarbejdet skabeloner til vedligeholdelsesreglementet, råderetskataloget og installationsretten. Materialet fremsendes i trykt form til afdelingsbestyrelserne med KAB s logo, og kan desuden ses på KAB s hjemmeside under Om KAB // Projekt // En hånd til alle // Husorden. Alle skabeloner ligger som KAB-Wordskabeloner i GO: Bolig. KAB er behjælpelig med input til, hvordan der sikres et holdbart kvalitetsprodukt tilpasset den enkelte organisation og afdeling samt med konkret udformning af selve reglementerne. 15/20

16 Bilag 21: Husorden Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen om udsendelse af materiale vedrørende nye reglementer til efterretning. 22. Elektronisk håndtering af syn KAB er nu så langt, at vi er klar til at indføre elektronisk fraflytningssyn på alle ejendomskontorer. Det forventes at ske i perioden november 2014 til marts Udgiften til udviklingen af E-syn er indeholdt i administrationsbidraget. E-syn leveres på en tablet, som er let for synsmedarbejderen at håndtere under synet. Hvis der ikke er adgang til en tablet på ejendomskontoret, er der mulighed for at ombytte sin PC til en tablet, der både kan anvendes til E-syn og som daglig it-arbejdsplatform. Indførelsen af E-syn kan dermed ske uden omkostninger for afdelingen. Ved E-syn bliver både forberedelse og efterbehandling automatiseret. Dette giver en tidsbesparelse. Vurderingen er, at ovennævnte tidsmæssige besparelse vil være minutter pr. syn. Endelig vil indførelsen af E-syn medføre en mere ensartet synsprocedure og højere kvalitet i synsrapporterne, hvilket kan betyde færre tabte sager. Oplæring i E-syn vil foregå på de lokale ejendomskontorer som sidemandsoplæring. Hvis ejendomskontoret ønsker, at anskaffe en særskilt tablet til E-syn leveres én tablet i implementeringsfasen til halv pris svarende til kr. inkl. moms. Herefter vil den årlige udgift til vedligeholdelse, forbindelse og support udgøre kr. inkl. moms. KAB arbejder i forlængelse af E-syn for fraflytning på at inkludere indflytningssyn i ordningen. Der er ligeledes taget højde for, at løsningen på sigt kan integrere en prisdatabase. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen om E-syn til efterretning. 23. Guidelines for sociale viceværter i KAB For at skabe rammer om de sociale viceværters arbejde er der blevet udarbejdet en række guidelines for sociale viceværter i KAB. Disse guidelines har to formål: 16/20

17 1. At formulere nogle retningslinjer for det arbejde som sociale viceværter i KAB udfører. De sociale viceværter arbejder meget tæt på beboerne og er ikke myndighedspersoner. De arbejder i et gråzoneområde og er ofte nødt til selv at vurdere, hvad den bedste løsning er for den beboer, de skal hjælpe. Derfor er det nødvendigt med nogle fælles retningslinjer, som kan danne udgangspunkt for de sociale viceværter i deres arbejde. 2. Vejledning for boligafdelinger, der ønsker at ansætte en social vicevært. Det kræver nogle særlige faglige kompetencer og personlige egenskaber at fungere godt som social vicevært. Der er allerede nogle erfaringer på området, som boligafdelinger, der ønsker at ansætte en social vicevært, kan gøre brug af. Flere boligafdelinger i KAB-fællesskabet har allerede ansat sociale viceværter i den lokale drift. Deres rolle er at have direkte kontakt til beboere, der har brug for hjælp f.eks. omkring økonomi, at brobygge til kommuner og andre myndigheder og behjælpe den lokale drift og boligselskabt i f.eks. restancesager eller nabokonflikter. De opstillede guidelines er udarbejdet på baggrund af de praktiske erfaringer, de sociale viceværter i KAB-fællesskabet allerede har gjort. Derudover er de blevet kvalificeret af en jurist med særlig indsigt i det socialfaglige område. Bilag 23: Guidelines for sociale viceværter i KAB Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24. Orientering om Udbetaling Danmark I oktober 2014 modtog beboerne i boligafdelingerne en særskilt orientering fra KAB vedrørende ændringerne omkring udbetaling af boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Her gengives budskabet i korte træk. Udbetaling Danmark blev etableret i 2010 og drives af ATP i Hillerød. Ideen er at samle offentlige udbetalinger ét sted for at opnå effektiv og ensartet behandling af borgerne. I marts 2013 overtog Udbetaling Danmark ansvaret for fastsættelse og udbetaling af den individuelle boligstøtte (boligsikring og boligydelse). Udbetaling Danmark trækker data om den enkelte almene bolig fra et centralt huslejeregister kaldet Boligportalen. Det er oprettet i Landbyggefondens regi som en udbygning til det eksisterende register over alle almene boliger - Alle boligorganisationer skal indberette til Boligportalen. KAB leverer data til det nye register og kvalitetstjekker data. Det er vigtigt, da Udbetaling Danmark baserer udbetalingen af boligstøtte på disse data. Da der er tale om tilpasning til ny lovgivning og myndighedskrav, er KAB s udgifter hertil in- 17/20

18 kluderet i den normale boligadministration. De enkelte boligorganisationer har derfor ikke haft direkte omkostninger i denne forbindelse. For den enkelte beboer betyder det, at henvendelser omkring boligstøtten ikke længere kan rettes til kommunen, men skal rettes til Udbetaling Danmark. Det gælder både ved ny ansøgning om boligstøtte og de løbende udbetalinger. Etableringen af Udbetaling Danmark har gjort det lettere at udbetale boligstøtte direkte til boligorganisationen mod en tilsvarende nedsættelse af lejen for den pågældende lejer. Indbetaling af boligstøtten foregår dermed automatisk, og afdelingerne er altid sikret den del af huslejen, som boligstøtten udgør, også hvis huslejen ikke betales. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 25. Orientering om selskabets investeringer Som tidligere nævnt, så var værdiudviklingen for investeringsforeningerne i 2013 desværre ikke helt så positiv, som vi tidligere har været vant til. Det ser dog stadig ud til at resultatet i 2014 bliver betydeligt bedre (se nedenstående tabel) Kursværdier Danske Capital Nominel beholdning 11. nov (kurs 100) Indre værdi (Kurs) 31. dec Indre værdi (Kurs) 11. nov Værdiudvikling hidtil 2014 Værdiudvikling hele ,37 110,87 4,50 %-point 0,57 %-point SEB ,97 110,99 4,02 %-point 0,30 %-point Nykredit Port ,47 113,55 5,08 %-point 0,60 %-point Der skal som sædvanligt tages visse forbehold for ovenstående værdiudvikling, da der kan forekomme store kursudsving (også negative) hen over året afhængigt af bl.a. renteniveau. Det skal her dog igen pointeres, at indskud i investeringsforeningerne skal ses som en langsigtet investering, og historisk set har investeringsforeningerne altid givet et større afkast end eksempelvis at have pengene stående i banken set over en længere periode. 18/20

19 Der foretages jævnligt vurdering, af om der skal investeres yderligere, ikke mindst i disse tider hvor man ikke kan opnå særlig store renteindtægter af bankindestående (p.t. 0,2 % p.a.). Ved vurderingen tages der endvidere hensyn til afdelingernes løbende driftsudgifter herunder terminsbetalinger, ejendomsskatter mv. Da der tidligere i år er blevet indskudt 2 mio. kr., er det i øjeblikket ikke aktuelt for Roskilde Nord at investere yderligere. Vi følger dog udviklingen nøje. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 26. Beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges som bilag 26 oversigt over beboerklagenævnssager i for perioden Bilag 26: Beboerklagenævnsstatistik Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 27. Orientering om kommende møder Repræsentantskabsmøder 2014: Tirsdag den 9. december 2014, kl , lokalt Afdelingsmøder i 2015: Baunehøjparken, onsdag den 18. februar 2015, kl , lokalt Mølleengen, onsdag den 25. februar 2015, kl , lokalt Sværdagergård, onsdag den 25. februar 2015, kl , lokalt (ny tid) Organisationsbestyrelsesmøder i 2015: Tirsdag den 24. marts 2015, kl , lokalt (ny dato) Torsdag den 11. juni 2015, kl , lokalt (ny dato) Tirsdag den 25. august 2015, kl , lokalt Torsdag den 26. november 2015, 10.00, lokalt (ny dato) Repræsentantskabsmøder i 2015: Torsdag den 10. december 2015, kl , lokalt 19/20

20 Der foreslås nye mødedatoer i juni og november Der foreslåes henholdsvis tirsdag den 9. juni 2015 og tirsdag den 24. november Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 28. Vejledning i brug af ipads På selve mødet gennemgås efter forespørgsel fra et organisationsbestyrelsesmedlem tips & tricks ved brug af ipads i organisationsbestyrelsesarbejdet. Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 29. Eventuelt 20/20

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Bestyrelsen: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Gunver Kreipke, Niels-Peter Frandsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 27. oktober 2014 Udsendt den 29. januar 2015 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg#

Referat Boligselskabet AKB, Frederiksberg Møde den 27. oktober 2014 Udsendt den 29. januar 2015 #JobInfo Criteria=AKB_Frederiksberg# Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 27. oktober 2014, kl. 17.00 i Stjernens beboerlokale", Fasanvej 122A, Frederiksberg Bestyrelsen Klaus Linder, Bjarne Sørensen, Anette Fogh, Hanne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 13. november 2014, kl i KAB, mødelokale 3, Studiestræde 38

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 13. november 2014, kl i KAB, mødelokale 3, Studiestræde 38 Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 13. november 2014, kl. 16.00 i KAB, mødelokale 3, Studiestræde 38 Bestyrelsen: Elin Jakobsen, Nina Smed, Henning Woldiderich, Jens Jørgen Nygaard Per Husted Sørensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra KAB: Leif Tingvad, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen, Connie Poulsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat efter organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 9. juni 2015, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. maj 2015, kl Fælleshuset, Hækmosen 2 F, 2730 Herlev

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. maj 2015, kl Fælleshuset, Hækmosen 2 F, 2730 Herlev AKB, Herlev Organisationsbestyrelsesmøde den 26. maj 2015, kl. 17.00 Fælleshuset, Hækmosen 2 F, 2730 Herlev Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Referat... 3 2.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.00 Ndr. Strandvej 2E, kælderen, Helsingør Tilstede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 4. december på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 4. december på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 19. december 2014 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 4. december på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 8. december 2015, kl , på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 8. december 2015, kl , på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 8. december 2015, kl. 18.15, på Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 2 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. november 2014, kl på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. november 2014, kl på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. november 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, Hillerød Bestyrelsen: Anette Fogh, Jette Nørskov, Klaus O. Larsen, Karen-Lis Mohr, Bertel Rønne,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. november 2013, kl i Baunevangens Beboerlokale, Præstemosen 111A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. november 2013, kl i Baunevangens Beboerlokale, Præstemosen 111A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. november 2013, kl. 17.00 i Baunevangens Beboerlokale, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra administrationen: Fra revisionen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 6. juni 2017, kl. 16.00 i fælleshuset, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 2 1. Godkendelse af referat efter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal,

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 15. november 2012, kl. 16.00 hos KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, Til stede: Fra KAB: Fra revisionen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. november 2016, kl i fælleshuset i Baunehøjparken 32a, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. november 2016, kl i fælleshuset i Baunehøjparken 32a, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. november 2016, kl. 16.00 i fælleshuset i Baunehøjparken 32a, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.30 i Ørbæk Midtpunkt (hallerne), Langemosevej 5, 5853 Ørbæk Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ørbæk... 2

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden. Boligselskabet AKB, København Møde den 23. januar 2015 Udsendt den 16. januar Bestyrelsen

Dagsorden. Boligselskabet AKB, København Møde den 23. januar 2015 Udsendt den 16. januar Bestyrelsen Organisationsbestyrelsesmøde fredag den 23. januar 2015, kl. 16.00 Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V Bestyrelsen Bjørn Petersen, Daniel A. Mangold, Helle Marianne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 25. september 2014, kl. 16.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 25. september 2014, kl. 16.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 25. september 2014, kl. 16.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Bestyrelsen: Karen Christensen, Steen Brandi, Jacob Jakobsen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl Fælleshuset, Hækmosen 2F

Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl Fælleshuset, Hækmosen 2F Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2015, kl. 19.00 Fælleshuset, Hækmosen 2F Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Valg af dirigent... 3 2. Godkendelse af boligorganisationens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Michael Busted, formand, Flemming Kryger, Hanne Juhler, Jørgen Madsen, 15-02 Boligselskabet af 1961 i Tikøb Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Tirsdag den 25. september 2012 kl. 18.00 i det lille fælleslokale beliggende Hovgårdsparken, Espergærde. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl. 17.30 Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, og

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2011, kl. 16.00 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød

Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Hillerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 27. september 2012 kl. 12.00 i mødelokalet beliggende Axel Jarls Vej 12, Hillerød Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod.

Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl på Hotel Hjedding, Storegade 19, 6870 Ølgod. Boligselskabet BSB Ølgod Referat fra til organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2012, kl. 12.30 på Hotel Hjedding, Storegade 19,. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl. 15.00 Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Til stede Bjarke J. Christensen, Torben Berg, Louise Koch, Curt Carlsen, Stig Torben Christiansen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 Beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Fra administrationen: Afbud: Niels B. Schmidt Indholdsfortegnelse 1. Referat

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl Fælleshuset, Hyldemosen 46

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl Fælleshuset, Hyldemosen 46 Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl. 19.00 Fælleshuset, Hyldemosen 46 Til stede Fra organisationsbestyrelsen: Hans Henrik Knudsen Astrid Tind Jan Michaels Jens Sjøgreen Kim Kristensen Fra afdelingerne:

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 20. juni 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Medarbejderudpeget observatør: Fra

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabsmøde onsdag den 26. oktober 2016, kl. 17.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Repræsentantskabet: David Nielsen-Ourø, Bo Jensen, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 25. august 2015, kl. 10.00 Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Gunnar Jensen, formand Flemming Brodersen, medlem Peter Damm, medlem. Harry Nielsen, medlem Else Petersen, medlem

Deltagere fra bestyrelsen: Gunnar Jensen, formand Flemming Brodersen, medlem Peter Damm, medlem. Harry Nielsen, medlem Else Petersen, medlem Tønder Ældreboligselskab - 11700 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12.00-16.00 På Løgumkloster Central Hotel, Markedsgade 15, 6240 Løgumkloster. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2016, kl. 17.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111 A, Hvidovre Bestyrelsen: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Hanne S. Hjortby, Birgit

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 31. august 2010, kl. 17.15 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H.C. Thigaard og Lisbet Berthelin. Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. september 2014, kl. 17.30 Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Max Grenaae, Bent Nielsen, Bjarne Clausen, Eigil

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 19.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Repræsentantskabet: Marianne Salomonsen, Michal Støckel, Johnna Brandal, Jørnanker Døpke, Beth

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. oktober 2014, kl. 17.00 Lyngbygårdsvej 135

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. oktober 2014, kl. 17.00 Lyngbygårdsvej 135 Organisationsbestyrelsesmøde den 8. oktober 2014, kl. 17.00 Lyngbygårdsvej 135 Til stede Afbud fra Fra administrationen Indholdsfortegnelse Selskabet... 3 1. Protokol... 3 2. Revisionsprotokol... 3 Sager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V den 13. januar 2016, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V Tilstede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl i Elmelyparken 1D, Solrød. 23. januar 2014 Bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 15.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Anni Rasmussen,

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Organisationsbestyrelsesmøde d. 29. juni 2016 på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer) AF Lene S.

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. maj 2015, kl. 17 Fælleshuset, Hyldemosen 46, 2730 Herlev

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. maj 2015, kl. 17 Fælleshuset, Hyldemosen 46, 2730 Herlev Organisationsbestyrelsesmøde den 20. maj 2015, kl. 17 Fælleshuset, Hyldemosen 46, 2730 Herlev Til stede Hans Henrik Knudsen, Astrid Tind, Jan Michaels, Jens Sjøgreen og Conni Mankov Afbud fra Kim Kristensen

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen

Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts 2013, kl. 14.00 i Hvide Hus, Skovbrynet 34, Skagen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Leif A.B.C. Hansen, formand Jørgen Berg, næstformand Johannes Langhoff Kirsten Winther-Larsen (afbud) 105-00 Søllerød ÆB Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Torsdag den 31. maj 2012 kl. 13.00 i fælleslokalet beliggende Krogholmgårdsvej 1, 2950 Vedbæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Søllerød

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 16.00 i Oasen, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Bestyrelsen Christian Thode, Marianne Salomonsen, Chris Wenlock, Finn Gerdes, Johnna Brandal,

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts Referat udsendt den 26. marts Referat fra konstitueringsmøde efter repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts Mødested: Tronborg, Grenåvej 2, 8960 Randers SØ

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret Grønnegade 4B, 3400 Hillerød

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret Grønnegade 4B, 3400 Hillerød Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 17.00 på ejendomskontoret Grønnegade 4B, 3400 Hillerød Bestyrelsen: Anette Fogh, Jette Nørskov, Klaus O. Larsen, Bertel Rønne, Karen-Lis Mohr,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere