I E I H 1111 I Il I III _C-V 144 A A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I E I H 1111 I Il I III _C-V 144 A A"

Transkript

1 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 a m.fl., Stempel: kr. ggløre (i København kvarter) Kalvehave Færgeeller (i de sønderjydske lands-gård, Præstø Amt. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Akt: Skab (udfyldes af dommerkoi, Købers } Skovlundevej.^Kmditm Herlev. Anmelder; Keld L. Klaus landsretssagfører Bredgade,49, - K. tlf. Mi 'S K Ø D E. I E I H 1111 I Il I III _C-V 144 A A, Up.derskrevne, gårdejer...,.. Jørgen... og,. Jens,... Bagge... Jørgensen, boende Kaivehave Færgegård, Kalvehave, sælger, skøder og endelig overdrager herved til ENTREPRENØR ERIK CHRISTENSEN' Skovlundevej 59, Herlev, den os ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom,., (4-1. Færgegård, skyldsat for hartkorn:, matr. nr. 1 a. Kalvehave Færgegård, Præstø Amt, hartkorn 4 tdr. 1 skp.\ o fdk. 2 alb. It 1 b tf o " o 1 " 1* " I s o " 1 " 2 " 4 " der tilsammen udgør et landbrug, 'samt matr. nr. 1 æ, der'er et ikke skyldsat vejareal, Ejendommen sælges iøvrigt som den er og forefindes og som af I beren beset og på følgende nærmere vilkår: I handelen medfølger de På ejendommen værende bygninger, med grund-,.mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovn,e, komfurer, vaskekedler samt lovlige brandredskaber,.hegn, træer, buskvækster, ands plantninger og alt s4eudommens øvrige rette' tilliggende og tilhørende og løvrigt med de samme rettigheder, forpligtelser.og byrder, hyl Bestillingsformular C Jensen & Kjeldskov A/S, København.

2 med den hår, tilhørt, o6,ogtidl j-g9,qiq i:'9,.4.mt. med al tilstedeværende afgrøde og fokder, både, indhøstet og uindhøstet, tærsket og utærsket. såvelsom gødning etc. og endelig alt til ejendommen hørende inventar (driftsinventar), driftsmateriel og besætning, jfr. vedlagte fortegnelse. På ejendommen er tinglyst følgende servitutter: 12/ ifl. skøde n på matr. nr. 1 h og lm skal ejeren af 1 a og I b under visse omstændigheder anvise hotellets husstand og gæster en adgang delvis langs grænsen ind til Viemoseskoven, 12/ ifl. skøde må der på matr. nr. 1 a og 1 b ingensinde drives købmandshandel, høkerhandel eller anden handel og næring, ej heller gæstgiveri, krohold, pensionat eller lignende virksomhed, 2/3 1926, ifl. skøde på matr. nr. 1 ø har ejeren af denne parcel færdselsret ad vejen, matr. nr. 1 æ, 15/ deklaration med S.E.A.S. angående elektrisk anlæg på matr. nr. 1 a og 1 s, lo/ deklaration ang. forpligtelser overfor I/SKalvehave. Stationsby VandVærk,"ikke til hindre for prioritering, 8/ deklaration angående langs kysten i h.t. lov nr. 14o af 7/5 1937, 25, 1. stykke, sidste punkt,,,. 1/11 195o deklars.tio P..MQÇI..S.E.A.S;.vedrørende n matr;'nr.'1'a'og r l s, 29/lo 1955,byggelinii h.t. lov nrl 275 af 28/ vedrørende 1 a 29/lo 1955 byggelinie vedrørende 1 æ, 28/ deklaration med S.E.A.s: ang. ledningsanlæg på 1 s. løvrigt henvises til ejendommens bland i tingbogen.,... Sælgerne erklærer på tro og love, at der ikke på den solgte. ejendom findes]/fredskov eller fredskovpligtigt areal. 2. Ejendommen tiltrædes af, køberen den 1.mE.;j1962, og den står fra overtagelsesdagen for hans regning og risiko i enhver hensen-,.,.. le, hvorfor han i ildsvådestilfælde oppebæreassurancesummen, der ifl. police med Landbygnngernes almindelig Brandforsikring udgør ,-,dogtilanordnim,-smæssig,anvendelse'og uden præjudice for panthaverne eller sælgeren. Køberen indtræder i sælgernes rettigheder og forpligtelser

3 overfor andelsmejeri, Masnedsund Andelssvineslagteri samt elektrici-\ tetsselskabet..andel'i"~r8kudet"før tiden'indtii'd\ieria&lsesdagen ; tilkommer sælgeren. 4. Alle af ejendommen gående-indtægter og udgifter 'for tiden indtil overtagelsesdagen henholdsvis tilkommer eller udred' af sælgeren, medens,alle indtægter og alle udgifter fraovertagelsesdagen henholdsvis tilkommer eller udr'edes af køberen. Med overtagelsesdagen som skæringsadg affattes sædvanlig refusionsopgørelse, og den køberen herefter tilkommende saldo fradrages i den kontante udbetaling. 5.!J Købesummen er fastsat til kr ob,00 skriver fire hundrede totini'tusinde et hundrede kroner, der beritiges på følgende måde: A. Køberen overtager den aggiftspligtige grundstigning. i.t.f # ******* kr ,- 13. Køberen overtager eller indfrier den i ejendom- -men indestående prioritsgæld, nemlig: prioritet til Kreditkassen for Landejendomme.,., oprindelig kr. 5o.000;-; 5 % p.a. til rest pr..11/ kr ,32 med statutmwssige forpligtelser i forhold til gældens oprindelige beløb. Andele i foreningens reserve- og administrationsfond tilfalder køberen uden vederlag prioritet` ifl. privat pantebrev til rentier Peter Chr. Stamp. oprindelig-kr ,-, til variabel rente, til rest pr. 11/ kr ,-, rente p.t. 7 % p.a. C. Ved skødets underskrift betales kontant kr D. 'Restkøbesummen. kr ,68 -afgøres ved, at køberen for 'dette beløb udsteder pantebrev til sælgeren eller ordre med oprykkende prioritet i den solgte ejendom med tilbehør næstefter den ovennævnte pantegæld. pante-' transport... kr o

4 transport kt., 429.loo,- brevet forrentes med 6,% p.a. fra overtagelsesdagen at regne og afdrages med 2 % af hovedstolen i, hver ( 11. juni og 11. december termin, første gang'i 11.'december.termin 1962, men indestår løvrigt fra kreditors side uopsigeligt indtil 11. de~ber,termin Ved ejerskifte betales et ekstraordinært afafdrag på 2o % af restgælden, dog ikke ved første salg. Pantebrevet relakseres anpartsvis på de, enkelte grunde og skal i forbindelse med udstykning respektere alle modningsudgifter samt byggelån i aner-. kendt/bank eller sparekasse og forfalder, når eventuelt byggeri er tilendebragt. Ialt kebesum. kr , Sælgeren indestår for; at der ikke dem be-kendt findes svamp eller husbukke i bygningerne, og at der ikke findes sygdom i ejendommens besætning Køberen er pligtig til at tage skøde på den solgte ejekidom senest når alle ' myndigileders tilladelse til udstykningen foreligger, dog ikke landbrugsministeriets, og han er berettiget til at fordre skøde, når den kontante udbetaling er erlagt, idet køberen er berettiget til'at forlange ejendommen overtaget med een måneds varsel. 8..Alle - med"denhe:: h.ans d-ordning',og-berigtigelse samt pantegæl denå ovei"tgelå,efobw);diteømkos 7triingerderundeisalær, tii iandsretssagfø±; er:w. Klausen, Bredgade 49, der berigtiger handelenn, udredes af køberen, idet bemærkes, at eventuelt kommissionssalær betales af sælgeren til ejendomsmægler Hans V. Valther, Gl. Køge Lan-

5 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) devej 583 pr. Hvidovre, med 1 % af købesummen, der samtidig tiltrans, porteres ved ovennævnte sagfører til ejendomsmægler Valther. li&p~1)11xffirx1c)nzix31~~),5xixbex±aexi~exbuexexxlectslumewerpemx=imptlxx. 3~3e,~.3d-~3(~9~)c*zhoJakzenzizsbbaxx:Datnarri~s)trfflg,~we ~ccb4~3wrx3f2rxxxxwbg5ex-~e)r~:~1~,~0faxix.n'olck)tx]lik:whx-w-x xixbbds:>ex)gæoctts:e3d±~ex3wdc±xvidcdw'de2cdsx)~~xx~tx3viww,~~piw ~~beddalmwxmmixida~xmixxadinits594~c Veci-dcøberens overtagelse af ejendommen skal denne være i normal landbrugsmæssig drift, herunder evt. tilsået, og sælgeren hæfter for det antal dyr og maskiner, inventar og tilbehør son opført på vedlagte underskrevne fortegnelse. Der må ikke bortsælges korn fra ejendommen, bortset fra bytte til såsæd. Medunderskrevne erkender herved på de ovenfor fastsatte vilkår at have købt den nævnte ejendom, og jeg forpligter mig og arvinger, disse een for aln/w e een, til at opfylde denne slutseddel i alle dens ord og punkter. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 259 af 8. august 1958 erklærer jeg herved på tro og love, at jeg og mine nævnte bekendtgørelses 9, stk. 1, nævnte pårørende efter købt af nærværende ejendom hverken direkte eller gennem nogeh af de i bekendtgørelsens 9, stk. 3, omhandlede institutioner vil være ejer eller medejer af tilsammen mere end 2 landbrugsejendomme. Som køber: Som sælgere: E. Christensen Jens Bagge Jørgensen København og Kalvehave, den 28.apri11962 Tove Bagge Jørgensen Jørgen Bagge Jørgensen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: Keld Klausen, landsretssagfører Bredgade 49, K, BestiMngsfomular XJensen & Kjeldakov AIS, København.

6 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Af hensyn til stemplingen erklærer parterne herved på tro og love, at af den forannævnte købesum, kr. 429.loo,- udgør kr ,- købesum for medfulgt løsøre, medens resten, eller kr. 385.loo,_er købesum for den faste ejendom. København og Kalvehave, den 28.spria962 Som køber: E. Christensen. Som sælger: Jens Bagge Jørgensen Tove Bagge Jørgensen Jørgenf Bagge Jørgensen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed samt underskrivernes myndighed: Keld. Klaus en, landsretssagfører, Bredgade 49, K. gbrönnvn 'te ejendom er under løbe nr. / ". '' pr. vurderet til ejendomsværdi... kr. heraf grundværdi kr. grundbeløb i henhold til lov om vurdering og beskatning til staten af faste ejendomme udgør kr. afgiftspligtig grundstigning i henhold til 58 i lov om vurdering og beskatning til staten af faste ejendomme udgør kr. Ejendommen udgør en landejendom. Matr. nr. er i matriklen noteret 19.Pdbrug Konto,r60 NÆSTVED Als,17Si.U7i, den 1/9 191/ Id 9, zoo, 7o, ooa/ 9,3o v9d,00/ ID MANGEN ()ABS BestHlingsformular x Jensen & Kjeldskov A/S, København.

7 Indført i D,3jbogen for R etskred $ Nr. 30 Rt:.:tten ii,grdingborg inglpt.-bd,/ Bi 74%9 O rmmrtens rigtighed hel5rwftes Dommmn i'vordingharg den, E 7 G AJ 1962

8 Justitsministeriets Genpartpapir. MIL Nr., Ejerlav, Sogn: eller (3 de sønderjydske Lands- dele) Bd. og _Bl. i Ting- Kalvehave Færgegaard bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Kalvehave Sagn Akt: Skab 4g Nr. Pi L. Anmelder: Strandfredningskommissionen, Torvegade 21, m. t.h. Kbhvn. K. Deklaration. I Henhold til Bestemmelsen i 25, 1. Stk., sidste Pkt., i Lov Nr. 140 af 7. Maj 1937 om Naturfredning har Strandfredningskommissionen fastsat Byggelinien paa Kyststrækningen i Ejerlavet Kalvehave Pærgegaard By, Kalvehave Sogn, saaledes som vist paa indhæftede Plan. Paa Arealerne mellem Havet (Fjorden, Noret eller lign.) og den af Strandfredningskommissionen fastsatte Byggelinie, maa der ikke, bortset fra de for Landbrugs-, Skovbrugseller Fiskerierhvervet nødvendige Bygninger, opføres Bygninger eller anbringes andre til Beboelse, Udsalgssted eller lignende bestemte Indretninger. Hvor Byggelinien er fastsat den for Græsvækst blottede Strandbreds inderste Kant, eventuelt daglig Højvandslinie, nærmere end 100 Meter, er det paa Betingelse af, at Bebyggelse mellem Byggelinien og en Linie i en Afstand af 100 m fra den for Græsvækst blottede Strandbreds inderste Kant, eventuelt daglig Højvandslinie, ikke finder Sted,, '" forinden Beliggenhedsplan samt.by;gnirjgstegning,med Angivelse af, hvilke Materialer og : 5 Farver der ønskes anvendt til J3ygni~facader og Tag, er godkendt af Strandfredningskommissionen eller, efter dennes Ophør, af Statsministeriet. Forsaavidt en ved Lovens Ikrafttræden eksisterende offentlig Vej fører langs Strandbredden inden for en Afstand af 100 m fra den for Græsvækst blottede Strandbreds inderste Kant, og Byggelinien er fastsat mellem _Stranden, og den offentlige Vej, gælder den i foranstaaende Stykke angivne Betingelse vedrørefide Bebyggelse dog kun Arealet mellem Byggelinien og Vejen. Hvor der paa Arealer, der hører under Befæstningsanlæg eller Havnearealer, er angivet en Byggelinie, gælder denne, jfr. fornævnte 25, 3. Stk., først fra det Tidspunkt, da Arealernes Benyttelse i ovennævnte Øjemed ophører. Det er en Selvfølge, at foranstaaende Bestemmelser ikke ophæver yderligere Indskrænkninger, som maatte være paalagt de paagældende Ejendomme ved tidligere Servitutbestemmelser.

9 Det bemærkes, at den indhæftede Plan (Kopi efter Matrikulskortet) som Følge af, at der ofte er en væsentlig Uoverensstemmelse mellem Matrikulskortet og Forholdene i Marken forsaavidt angaar Kystliniens Beliggenhed, og at der ikke af Strandfredningskommissionen er optaget Maal i den Udstrækning, at en nøjagtig Indlægning i Forhold til bestaaende Skel af Byggelinien paa Kortet i Almindelighed har kunnet finde Sted, kun kan betragtes som en skitsemæssig Oversigtsplan til Angivelse af Maal til Byggelinien i Forhold til Inderkant af den for Græsvækst blottede Strandbred, daglig Højvandslinie, Skel, Skræntoverkant eller deslige, hvorfor Byggelinien ikke kan bestemmes ved Maaloptagning paa Planen, men alene ved de paa denne anførte Maal til Strandbred, daglig Højvandslinie, Skel, Skræntoverkant eller deslige saaledes som disse forefindes i Marken paa det Tidspunkt, da Bebyggelsen finder Sted. Hvor Maal er angivet til Planens Strandgrænse, gælder Afstanden ikke fra Vandlinien eller Matrikulsgrænsen mod Stranden, men fra den for Græsvækst blottede Strandbreds Inderkant eller, hvor en saadan Strandbred ikke findes, fra daglig Højvandslinie. Paataleret tilkommer Statsministeriet og Fredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds. Ovennævnte Bestemmelse om Byggelinier vil, i H. t. Bestemmelsen i 1 i Lov Nr. 339af 25. Juni 1940 om Tillæg til Lov Nr. 140 af 7. Maj 1937 om Naturfredning, være at tinglyse paa de nedennævnte atr. }numre af XiCe Kalvehave Feargegaard By, Kalvehave Sogn. STRINDFREDNINGSKOMMISSIQIILI TORVEGADE 2/,n, th. KØBENHAVN K JAN kidmj o g1 Indført i Dagbogen for Retskreds Nr, 22, Vordingporz, Købstad og søndre Birk, den 8. JAN. 1941" \\\Tinzl yst. Bd. Bl. Rigtighed bekræftes, DOMirflMil 1 Vardingbefg rn,., den m 8. JAN.1941

10 Byggelinie i H.t.LovAk: 140 af 7.Maj 1937: Akt: Skab Nr. (Udfyldes at Dommerkontoret) sammenfaldende med Skel ikke sammenfaldende med Skel -3y9.9elir7-zie, overalt X X. 7(22 rrz.. Viemose ( 47) Kalvehave Kalvehave Fcergegczard Sogn :Kalvehave Herred: _Baarse Aml: «Prices 16. I I: /00 SO S S 29_C-V144 A A z..Pr4,8

11 Akt: Skab. nr. 1/K (udfyldes af dommerkontoret) Justitsministeriets genpartpapir. Klatr. Nr. 1-a m. fl. Anmelderens Navn og Bopæl: Ejer'lav: Kalvehave ktergegaard I Præstø Amtsraad, Næstved Sogn: Ked, vvvvvvv Stempelfri. Deklaration. II, Henhold til Reglerne i Lov Nr. 275 af 28. November 1928 om Fastsættelse af Byggelknier ved Veje og Gader har Præstø Amtsraad besluttet, at der paa Grunde, som er beliggepde ved Landevej Nr. 4a mellem Vejstationerne 00o e,154 k ikke maa opføres Bygninger eller udføres andre faste Anlæg af nogen Art, jfr. Lovens 1; i en Afstand fra Vejens Midtlinie af mindre end 15 Meter. Denne,-Beslutning bliver i Overensstemmelse med nævnte Lovs 4, 2. Stk., at tinglyse paa del i omstaaende Fortegnelse anførte til Vejen grænsende Ejendomme. Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov, All København.

12 Ejerlav: Kalvehave. Ilergegaard Sogn: 'Kalvehave. Matr. Nr..' '1 Matr. Nr. Matr. Nr. Matr. Nr. af I ta.1 I t J IX.!,.... : 1

13 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) N, ca) E E 00 c 0 -o c Q 0 Ifl (1) Q Lir -r-- 0 c NORMALBYGGELINIE 15,mk, 0 N.B. Byggelinierne kan ikke afsættes ved mål as optaget på naervatrende kort. 0 c a) Landevej nr.: 4t3. tx0 bil 0, kialvt,nave. Fffi-.RC4.Gik ARD St. 0 0 Sogn: KAI-VE.HAVE.. (3) txo t 0 a) c Herred: BARS e d, Ante: Præstø r Udiæriket til brug ved tinglysning af C 0,_ b efter bestemmelserne i lov nr. 275 af 28. november 1928 af E Bestillingsformular Y- 1 fløj Jensen & Kjeldskov, A Målforhold 1 :Leo Landinspektør. II S S 29_C-V 144 A A

14 Endvidere har Præstø Amtsraad i Overensstemmelse med Lovens 1, 3. Stk. besluttet, at de ovenfor omtalte Byggelinier langs Landevejen brydes, hvor nedennævnte Landeveje, offentlige Biveje og private Fællesveje indmunder i Landevejen, saaledes: I Hvor den tilstødende Vej er en offentlig Bivej eller en privat Fællesvej, brydes Byggelinien saaledes, at den forløber langs en Linie, som forbinder Punkter i de nærmeste Kørebanekanter i en Afstand af 90 m langs Landevejen og 25 m langs den tilstødende Vej fra vedkommende Kørebanekanters Skæringspunkt. Hvor en tilstødende Vej er Landevej, brydes Byggelinierne langs de 2 Landeveje og forløber saavel 'langs 2 Linier, der hver for sig er bestemt som ovenfor under I af Punkter i den nærmeste Kørebanekant i Afstande henholdsvis 90 m og 25 m fra Vejkrydset, som langs en Linie, der forbinder Punkter i de nærmeste Kørebanekanter i en Afstand af 40 m til hver Side for Krydset. De saaledes bestemte Hjørnebyggelinier angaar Ejendomme beliggende ved Indmundingen af nedennævnte tilstødende Veje, og Beslutningen bliver i Overensstemmelse med Lovens 4, 2. Stk. at tinglyse paa de nedenfor anførte Matr. Nre. af By Kalvehave Mergegaard Sogn: Kalvehave. Station Indmunding af Matr. Nr. o,soo v privat vej k/ ti i J v ki 12 9 IL, 1, IX. Anvendelse af de anførte mindste Afstande for Bebyggelsen forudsætter, jvf. Lovens 1,'4. Stk., at Bygningen opføres med sin Jordlinie i fremtidig Vejhøjde efter Vejbestyrelsens nærmere Anvisning. Er dette ikke Tilfældet, skal Bygningen rykkes saa meget længere tilbage, som svarer til 1,5 Gange Højdeforskellen foruden den fornødne Bredde til Passage foran Bygningen, mindst 1 m. Kort over de i Medfør af fornævnte Beslutninger gældende Byggelinier er vedhæftet nærværende Deklaration. Paataleretten tilkommer Præstø Amtsraad. Præstø Amtsraad, den g Wechselmamt

15 Inerti DarlbogIn fer Retskreds Nr. 22 Vordingborg Købstad og søndre Birk, d. 2 9 OKI.1955 Tikgiyst Bd, 1 Bi. Akt. te/i/t! ' Genpartens Rigtlted bekrfette, m. v., dan 2 9 OW1,14% Garnracren i Vordingborg

16 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. /(PV (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: Anmelder: Påtegning på deklaration om byggelinier lyst 29. oktober 1955 på matr. nr. 1 a, m.fl.,kalvehave Færgegård, Kalvehave sogn. Ved Ministeriet for offentlige arbejders skrivelse af 29. marts 1967 er omhandlede landevej nr. 43 nedklassificeret til offentlig bivej, hvorved Præstø amtsråds påtaleret i henhold til nærværende dokument fremtidigt overgår til Kalvehave sogneråd som vejbestyrelse jvf. vedbestyrelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december Nærværende påtegning begæres tinglyst på følgende matr.nre.: Kalvehave 3.m.rgegår, Kalvehave sogn: y / J JJ lau,j11,j1v, ly, lm, i t, l af, l u, la. Matr. nr. 1r, Præstø amts vejinspektorat, Næstved, den 1. marts ft/. i.rj.ø"--1 amtsvejinspektør Dommerkontoret i Vordingborg, 4760 Vordingborg. /ah Kr, 14'». 14u ialt Indført 1 dagbogen for retten Vordingborg d, KAP. 19 P(Sli '19\\. Bestillinga formular H Jensen & Kjeldskov AIS, København Gl ILA L ffato 1'968

17 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (i de sanderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 144 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder : bopæl : la Kalvehave Færgegaard, Kalvehave sogn Extrakt - udskrift af Skøde - og panteprotokollen for retten i Vnrdin g borg. 4/4 Møg em& tp. kr. 420,60 Undertegnede kammerherre A.Hage til Oremandsgaard, erkender at have solgt ();; afhændet ligesom jeg herved skøder og endelig overdrager til forvalter askn'di Nikolaj Brock Jørgensen den mig iføle tinglæst adkomst tilhørende ejendom,hovedparcellen matr.nr. la og lb Kalvehave Færeegaard,Kalvehave sogn,skyldsat for hartkorn 4 tdr. 1 skp. 3 fdk. 22 alb. Overdragelsen sker paa følgende V i l k a a r. 2. Paa det solgte maa der inensinde drives:, v a.kmbmandshandel,hraketd,øndelt.éllerk6ndelsnæring b. gæstgiveri,krohold, p ensionat eller lignende virksomhed, og nærværende skøde bliver i saa henseende tillige at tinglæse som servitut med prioritet næst de.nedennævnte tvende obligationer til sælgeren. Paataleberettieet er for de under a nævnte virksomheder g,uill ) Vejeren af matr.nr. 11 og l't Kalvehave Færeega,ard. Bestillings.. formular D Jensen & Kjeldskov AIS, København.

18 Jeg undertegnede S.N.B.Jørgensen erkender paa de ovennævnte vilkaar at have købt den paagældende ejendom og fbrpligter til at opfylde vilkaarene prompte i enhver henseende. Til bekræftelse med vore underskrifter. Ormands p; ard,den 18.marts Alfred Hage. K. lvehave Færgegaard,den- S.Brock Jørgensen... Læst i Jordin g horg søndre birks ret den 12/ Not.r.reg. I 80 n.reg. Prbt.for Tillige læst snmservitutstiftende efter post 2. S p ors en. Extraktudskriftens rigtighed bekræftes. DOMMEREN I VORDINGBORG 16/2 196 G..

19 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (I de sønderjydske landsdele) bd. og bl. l tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Akt: Skab c nr. 144 (udfyldes af dommerkofforet) Købers Kreditors Anmelder: bopæl : la Kalvehave Færgegeard, Kalvehave sogn.extrakt-udskrift af skøde- og panteprotokollen for retten i Verdingborg. a Mø. 11. Stp. 42 kr. K øbekontrak t. Imellem undertegnede proprietær Broch-J ø rgensen,kalvehave FrPrgegard som sælger og Prstø amtsraad som køber er under Rags dato indgaaet følgende handel under forbehold af landbrugsministeriets approbation paa udstykning og indenrigsministeriets godkendelse af erhvervelsen. Handelens vilkear er følgende: 1. Jeg Brock Jørgensen sælger til Præstø amtsraad paa Præstø amts kommunes vegne en parcel af matr.nr. is Kalvehave færger;aard,kalvehave kommune Jeg Broch Jør g ensen meddeler herved for mig og efterfølgende ejere af vejen matr.nr. le af Kallehave Fmrgegaard,hvilken vej. fører fra Vordingborg Kallehave landvej mod nord langs den vestlige side af den solgte p arcel,køberne og efterfølgende ejere af p arcellen uinskrænket færdsels- og passageretvtil parcellens grænse mod min ejjendom. Denne bestemmelse kan ti nglæses og noteres pas min eje <Indom matr. nr. la eller vejarealet,hvis det skyldsættes særskilt. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København.

20 Næstved,den I5de oktober Som køber: For Præstø amtsraad Som sælger= A.Vedel Skøde. S.Brock Jørgensen Ifølge landbrugsministeriets skrivelse af 19.januar'd.a. er den solgte parcel skyldsat under matr.nr. lø af Kallehave Færgegnard,Kallehave sga,og den i'kontraktens post 4 nævnte vej under matr.nr..1 æ sammesteds. c sea skøder og endelig overdrager jeg, proprietær Broch-Jørgensen herved til Præsto.,amtskommune den fornævnte parcel matr.nr. lø af Kallehave Færgegnard,Xxitxx ~± = x idet jeg indestaar for vanhjemmel efter loven. Kallehave,deh 15.de februar S.Brock-Jørgensen. Læst inden Vordingborg' købstads og Vordingborg søndre birks ret d. 2/ Not.r.re,:. I 29,n.r. - prot.fol Tillige læst som servitutstiftende i henhold til købekontaktens post 4. Ørsted. =Mø Extraktudskriftens rigtighed bekræftes. DOMMEREN 11 voyzningborg-- 16/ /

21 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) Stempel: kr. øre Akt: Skab n r,/ (udfyldes af domrnerkont.bret) eller (i de sønder)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers } bopæl: Kreditors Gade og hus nr.: ls Kalvehave Færgegaard,Kalveh gve sogn. Anmelder; St p. 2 kroner. Deklaration Undertegnede proprietær F.Brock-Jørgensen boende Kallehave by,,,kalvehave sogn,meddeler herved Sydøsts.16ellands Elektricitets Aktieselskabn eller den eller dem,til hvem selskabet senere maatte overdrage sine' rettigheder,enfra min og efterffflgende ejeres side uopsigelig tilladelse. til til bygning og drifts ef dets elektricitetsanlæg med tilhørende ledningsnet'at føre luftledninger med fornødent tilbehør over mine jorder,og afgiver jeg pas samme betingelser det dertil nødvendige jordareal- til selskabet. Fremdeles gives der selskabet 4 til at beklippe træerne og adgang til eftersyn af ledningerne i, det omfang,som driften kræver. Jeg er ligeledes gaaet ind pea,at det areal af min ejendom, der ligger indenfor en afstand af 5 m fra højs pændingsledningerne til riel-e begge sider,ikke Elsa benyttes til bebyggelse,vej. eller gangsti langs ed lêdningerne,eller til beplantning med vækster eller anbringelse af andre genstande ef over 3 ma.højde. Det er mig bekendt at linierne,transfo'rmatorstationer m.m. ntagelig vil blive plaseret paa følgende strækninger,nemlig:en højspændingsledning fra Jakob Hansens skel over mi4,mark matr.nr. le af Kallehave færgegaerd til vejen,som fører til min gaard..transformatorstationen bygges 1 meter fra matr nr. lz og saa nær den udlagte vej som muligt.der anbringes en mast i marken. For den lalg: tillads1se ~.,p elskabet ejeren en erstatning formular DJensen & Kjeldskov A/S, København.

22 een gang for alle af kr. 250;'00:naat anlæget,eri:færdiebygeet T-[;rillacrersek`'giVden forbehold fined henåyn til fremtidige ændringer af hegn,skel m.v. Selskabet er berettiget til at lade ddlarationen tinglæse paa mine ovennævnte ejendomme matr.nr. is af Kallehave Færgegeard,Kallehave sogn af hartkorn Ved tinglæsn,ing frafaldes retsanmærkning om behæftelser og servitutter. Kallehave Færgegaard,d. 5/ S.Brock-Jørgensen Til vitterlighed.; Chr. Hansen Stk. mast i skæl uden vederlag kr. 1 Baake 1 stk.mast i aaben mark 30 kr. stk. mast med bardun og stiver - kr., 1 stk. transformatorstation kr Skade paa sæd m.v. kr. 10 ialt kr Ovenstaaende beløb udbetalt den 19 Læst inden Vordingborg købstads og Vordingborg søndre birks ret d. 28/ Not.r.r. I 18 N.R. - Drot. fol Ørsted. MR. II«, Udskriftens rigtighed bekræftes. 26A

23 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: (I København kvarter) eller (I de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: kr. øre Akt: Skab C nr. 144 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder: bopæl: 1-a m.fl.kalvehave Færgegård Kalvehave sogn Extraktudskrift af skøde- og panteprotokollen for retten i VordingboJ.g. stp. 243 kr. 3o øre. Købekontrakt. Underskrevne kammerherre,hofjægermester Alfr.Hage til Oremandsgård, sælger herved til br. Erik Larsen den del af min ejendom,kalvehave Færgegård,som han hidtil har haft til leje (hotellet) på følgende vilkå r: Køberen skal for sig og efterfølgende ejere af hotellet med husstand samt for hotellets gæster have fri og uhindret afbenyttelse nu af den spadseresti,dertifra hotellet over jernbanelinien langs stranden til Viemose skov. Skulle overgangen over banelinien langs stranden ±±± blive forbudt,skal ejeren af Kalvehave avlsgård være pligtig til et anvise en anden adgang - delvis langs stranden - til skellet ind til Viemose skov. Denne adgangsret tihglæses som servitut på Færgegårdens avlsbrug,dog uden præjudice for de bytder og forhæftelser,der nu påvhiler denne ejendom. 2. Kalvehave,den 22.september Alfred Hage Erik Larsen Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København.

24 Skøde. Da køberen har udstedt obligation til mig for 36.5oo kr.,så skøder og endelig overdrager jeg,kammerherre,hofjægermester Alfr. Hage til Oremandsgård, herved i overensstemmelse med købekontrakten til hr. gæstgiver Erik Larsen af Kalvehave den solgte ejendom,der i h.t.landbrugsministeriets skrivelse/48.f 22. februar 1899 og 24.oktober d.a. er matrikuleret under matr.nr. 1-h Kalvehave Færgegfird,Kalvehave sogn, af hartkorn o skp. 1 fd. alb.,gl.skat 29 øre,matr.nr. 1-m af Kallehave Færgegård, Kallehave sogn,af hartkorn 1 skp. 1 fdk. 1* alb.,gl.skat 1 kr. 34 øre,med bygninger,disses mur-og nagelfaste Begæres tifaglæst tillige som servitutstiftende i h.t post 2 og post 4. for førstnammte posts vedkommende ønskes hæftelsen kun noteret på hoved parcellen matr.nr. la og 1 b... På parternes vegne P.G.C.Jensen Læst i VOrdingborg.søndre birksrret,den 12.januar 19o4,not.r. reg, IV.fol. 35,prot.fol Tillige læst som servitutstiftende i h.t.købekontraktens post 2 og 4 og noteret henholdsvis i r.reg. I fol. & og IV fol. 35. Kort vedhæftet. Kampmann. Extraktudskriftens rigtighed bekræftes. DOMMl RUN? I 4o.k.o,,ING13ORG 0/

25 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art, nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Købers Kreditors Akt: Skab C nr.655 (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: Gade og hus nr.: Anmelder: 1-d Kalvehave Færgegård Kalvehave sogn af skøde lyst 6/ i retten i Vordingborg. stp. kr. 8,95 Kjøbekontrak t. Imellem undertegnede Alfred Hage,landbrugsminister,hofjægermester cand.polit.,kommandør af Dannebrog som sælger og jeghusmand og fisker Jens Peter Johansen af Kallehave som k4oer er idag afsluttet følgende kjøbekontrakt. 1. Det solgte består af en parcel af den mig, A.Hage,ifølge skøde af 2o.juni 1872,tinglæst den 4.juli 1872 tilhørende gård kaldet Kallehave Færgegård,matr.nr. 1-a og 1-b i Kallehave sogn ca.l4 skp. lands størrelse,som senere underforventet tilladelse vil blive lovlig udstykket,samt det derpå værende gamle hus.- Kjøberen tiltræder ejendommen den l.maj 1898 og står fra nævnte dag for kjøberens regning a2 risiko,hvorfor han i ildebrandstilfælde har ret til at oppebære assurancesummen for husets forsikring. 2. Kjøberen har ikke ret til at oprette gæstgiveri eller kjøbmandshandel på ejendommen,hvilken servitut altid ufd=ndret skal hvile på nævnte parcel,og må der heller ikke oprettes forretning eller fabriksdrift,som han have skadelig indflydelse på de omboendes sundhed og ro. BestiMngsfomular DI Jensen & Kjeldskov A/S, København

26 Skjøde. Idet jeg herved erklærer at være fyldestgjort for den efter foranstående kjøbekontrakt betingede kjøbesum 263o kv.alen a 5o øre 1315 kr.,skriver tretten hundrede og femten kroner med kontant betalt 15 kr. og udstedt panteobligation for 13oo kr.,så skjøder og overdrager jeg herved til Jens Peter Johansen parcellen matr.nr. 1-d med påstående bygninger af Kallehave Færgegård,Kallehave sogn, stående for hartkorn ager og eng lfdk. med gammelskat 25 øre. Således udstedes dette skjøde til bekræftelse med min hånd. p.t. Kjøbenhavn,den 25.november Alfred Hage Læst i Vordingborg søndre birks ret den 6.december 1898 og prot.fol. 988 samt not.r.reg Kort forevist. Kampmann. q"( Afskriftens rig_ti crhed bekræftes. 30/ DfNNINMY.N vaxdingzorg

27 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr. øre Købers Kreditors Akt: Skab nr. /Vy (udfyldes af dommerkontoret) bopæl: - Gade og hus nr.: Anmelder: DEKLARATI O N Itanledning af at ministeriet for kulturelle anliggender har godkendt vedhæftede udstykningsplan af november 1962, pålægger undertegnede entreprenør Erik Christensen, Skovlundevej 59, Herlev som ejer af den nævnte ejendom, idet der løvrigt henvises til vedhæftede plan,[herved følgende servitut, som gældende for mig og efterfølgende ejere af ovennævnte matr.nr. og parceller 'heraf: 1. Al bebyggelse på de udstykkede parceller mod Viemose skov skal holdes i en afstand til skoven på mindst 14o m. Parcellernes grundskel skal holdes i en afstand til skoven på mindst 12o m. Friarealet mellem parcellernes grundskel og skoven skal udlægges som et beplantningsbælte, jfr. nedenfor, og et vænge der eventuelt kan udnyttes-til græsning, høslet o.l. og tillades udlejet til dette brug, dog må arealet ikke benyttes til gartneri o.l. Arealet må ikke tilplantes med træer eller bebyggesr, ligesom der ikke må opføres boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger. Camping eller parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted. Der må ikke henkastes affald på arealet. Friarealets afgrænsning mod den langs skræntkanten planlagte sti må kun ske ved et almindeligt markhegn. Raftehegn eller andet lukket hegn må ikke anvendes. Umiddelbart op til grundskellene mellem disse og skovarealet udlægges et 6 m bredt beplantningsbælte bestående af hvid- og rødtjørn, slåen, ulfsrøn, hæg og tørstetræ. Der skal være en indbyrdes afstand af 1 1/2 m mellem de plantede træer m.m., og der sk4 ved tilplantningen anvendes træer m.m. af en til udplantning passende alder. Beplantningsbæitet skal være fællesareal for parcellerne, og pasning og vedligeholdelse påhviler samtlige grundejere. Vedligeholdelse af det øvrige friareal samt af hegnet mod stien påhviler den udstykkende ejendom. 2. Al bebyggelse på parcellerne langs skræntkanten skal holdes i en afstand Bestillingsformular c Jensen & Kjeldskov A/S, København.

28 af mindst 8o m fra den for græsvækst blottede strandbred. Mellem skræntkanten og grundskellene udlægges et 3o m bredt friareal, og der gives offentligheden adgang til at færdes ad den langs skræntens overkant planlagte sti hen til Viemose skov. Af arealet udlægges 6 m'til et beplantningsbælte af samme beskaffenhed som det ovenfor under punkt 1) nævnte bælte, og beliggende op til grundskellene. Beplantningsbæltet skal være fællesareal for parcellerne, og pasning og vedligeholdelse påhviler samtlige grundejere. Det øvrige friareal og stien langs skrænten skal på den udstykkende e- jendoms bekostning tilsås med græs og må iøvrigt ikke beplantes. Der må ikke foretages nogen form for, bebyggelse eller opføres boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger. Camping og parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted. Der må ikke henkastes affald på arealet. Vedligeholdelse af friarealet, bortset fra- beplantningsbæltet påhviler samtlige parceller af den udstykkende ejendom. Den nu eksisterende bevoksning på skrænten må ikke fældes eller på an- den måde ødelægges. Dog må der anlægges højest 3 nedgange til stranden fra skræntarealet efter forhandling med og godkendelse af fredningsnævnet og under tilbørlig hensyntagen til skræntvegetationen. 3. Der gives offentligheden adgang til at færdes og opholde sig på det på p'anen viste friareal ind mod Kalvehave by og på strandarealet nedenfor hele ejendommen som vist på planen. Friarealet ind mod Kalvehave by må ingensinde bebygges eller tilplantes, og der må ikke opføres boder, skure, master eller andre skæmmende indretninger. Arealet udlægges og tilsås med græs på ejerens bekostning, således at der ved forhandling med Kalvehave Kommune træffes aftale om papning og vedligeholdelse. Det på planen med "p" mærkede areal udlægges vederlagsfrit til anvendelse som parkeringlads for offentligheden':. 4. De udstykkede parceller må kun bebygges med eetplanhuse, og træbevoksningen, som ikke må bestå af popler, må ingensinde have en højde over 7 m. Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er Ministeriet for Kulturelle Anliggender, Naturfredningsforeningen, Naturfredningsnævnet for Pastø Amtsrådskreds, Sognerådet samt ejeren af hovedparcellen på nærværende ejendom. Som ejer, entreprenør Erik Christensen. IIIIK ~/1(,«/ y Cile,rylm,f,t, -5-, 9V-27- y

29 P aategning på Deklaration af 3o. januar = 0 = Denne Deklaration bliver først virksom:,. når udstykningen effektueres i Overensstemmelse med vedlagte Plan og de givne Dispensationer, og når Matrikeldirektoratets Approbations foreligger. Som Ejer. Herlev, den 9. marts Erik Christensen Skovlundevej 59 Herlev Naturfredningsnævnet for Amtsrådskreds / Kr, Indført i dagbogen for retten 1 Vordingborg d. r-7 3 APR ' LYST AKT. i/y7 142 dx" kr. Genpartens rigtighed bekræftes Dommeren i Vordingborg den 3 m99, 796^

30 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. -og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. Akt: Skab r nr./yy (udfyldes af dommerkontoret) 9 2? 4.29.MAJ1980 Købers } bopæl: Kreditors Anmelder: LANDINSPEKTØR P. FLØE JENSEN 401.DSCHNICITS' ALGADE VORDINGBORG TELEFON (03) * Påtegning på deklaration tinglyst på matr. nr. 1-a m.fl. Kalvehave Færgegård, Kalvehave: Nærværende deklaration begæres slettet af tingbogen f.s.a. matr.nr. 1-av, 1-ax, 1-ay, 1-az, 1-aæ og 1-aø Kalvehave Færgegård, Kalvehave, idet jeg vedlægger 4 skrivelser med tilladelse hertil fra de påtaleberettigede efter deklarationen. Vordingborg, den 28. maj 1980 P. Fløe Jensen landinspektør Indført dagbogen for retten 1 Vordingborg den 2 9 MAJ 1980 Lyst Akt.: skab / Y V,2-7//~ /773.1' Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

31

32 e Akt: Skab nr. 7 7/57 (adffides af dommerkontoret) Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. I., fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr. -fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab Haslev 10 kv linie...k...2 dekl nr... Stempel: 2 kr. 00 øre. Matr. nr. la - le af Kallehave Færgegdr, Kallehave sogn. Deklaration Undertegnede. meddeler herved»sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab«, eller den til hvem selskabet eventuelt måtte overdrage sine rettigheder, en fra og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladefse, til,på nedennævnte ejendomme Bestillingsformular at lade anbringe master med tilbehør, luftledninger, jordkabler, transformerstationer samt øvrige til fremføring af elektricitet nødvendige dele. Anbringelsen vil ske således som angivet på_ vedhæftede plan. På samme betingelser afgiver lvs til selskabet det til anbringelse af disse dele nødvendige jordareal og JeB indgår på, at benyttelsen af de jordarealer der grænser til ledningsanlægget, er underkastet de til enhver tid gældende bestemmelser i love og forskrifter for elektriske anlæg. Det areal, der ligger indenfor en vandret afstand af 5 m fra yderste højspændingsluftledning til begge sider, må ikke benyttes til anlæg af befærdede arealer, haver, sportspladser, bygningskonstruktioner, genstande, stakke o. 1., og det areal, der ligger indenfor en vandret afstand af 10 m fra yderste højspændingsluftledning til begge sider, må ikke benyttes til brønde eller, til gader, veje, indkørselsveje, roebaner, offentlige gangstier o. 1. langs med ledningerne. For jordkabler gælder, at beholdere for brand- og eksplosionsfarlige vædsker ikke må anbringes nærmere end 2 m fra kablet, og at bygninger og træer samt buske skal holdes mindst 1 m fra kablet. Fremdeles giver selskabet ret til at beklippe træerne og adgang til eftersyn af ledningerne, alt i det omfang, som driften kræver. Form. ur oo-1X-So-Seas Jensen & KJeldskov, AIS, København.

33 Tilladelsen gives uden forbehold med hensyn til fremtidige ændringer af hegn skel m. m. Selskabet yder for denne tilladelse d~ww.p.4(444~4; ~~ een ga-ng enerstatning p oo k. og -»~dt-ki~edee--bliee-j...et-.?/hdrer gratis stikied.ninen in d til min lade. Skade på - afgrøde, forvoldt af selskabet, erstattes efter skadens størrelse. Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab er påtaleberettiget med hensyn til servituten, og selskabet er, berettiget til, at lade deklarationen tinglyse og notere som servitutstiftende på ejendommen(e)s folio i tingbogen. Med hensyn til de ejendommen(e) påhvilende forud prioriterede hæftelser henvises til ejendomsbladet. Deklarationen skal ikke være til hinder for ejendommen(e)s prioritering med rene 1. prioritetslån af kreditforenifigs-, kreditkasse-, sparekasse eller a- ndre offentlige midler eller 2. prioritetslån i Østifternes Land-Hypothekforening. Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift navn, stilling, bopæl Til vitterlighed 21/9- Matr. nr. la 195o af Kall-ehave Færgegdr. Kaliehave sogn sign. Peder K. Stamp. sign.k.huusorn Indført I Dagbogen for Retskreds Nr. 22, Vordingborg -Mstad q søndre Birk, d. - 1 NOV _TinglystAri,---j, BI, 4---/».---f ityy 61, p il // ti ` i,\, c3 1. r'n ' Gematithns Rigtighed bekræftes.! %fineren i Vordingborg ri._v, (iu I NOV

34 Akt: *ab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 0 L t" w C I21) in 269 w tn 5 /4' +.4 7,;7! 4 % 43. 4' e E -24 (t) fn e 246 I I' II II II ^Sfrv 2-ic-"e I 24+ II II II /d a' II / I I I.262 II II ii, I / Ij c 1 / E I E /6 O -0 c I I / t,..z /6 II N -0 c II I > i ce.i 1 z 5.»«11/6 O a.2 c "Etc O.45 CC$ (\ cd D_ c bd an LO Q c cl) CO D_ c Ø C C L e, 7--;24., 4' =2, -0 E "2--"Z/z--(....> a e Bestillingsformular Y- I fl øj Jensen & KIeldskov, AIS. INII _C-V_144 A A ,9 - ces / -7--/E e CZ. d./ -77V-7r,

35 Dato Ejendommens betegnelse Ejerens underskrift navn, stilling, bopæl Til vitterlighed

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521

ZLRO Elrovej 1 8900 Randers Tlf, 8710 1520 - Fax 8710 1521 Fast afgift: kr. Procentafgift: kr. I alt: kr. Akt: skab nr. / (Udfyldes af tinglysningskontoret) Ø:j L't 2 E 'Ejerlav: Matr. nr.: Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: a 5 a,,5 93,9r Roma lt Sy, Kristrup

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen. 01589.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01589.00 Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se 06846.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 25-06-1951

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 16o af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr.

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr. tr. nr., ejer/av, sogn: '254-3 Stempel: (i København kvarter) er~ og rogren eller(i de sønderjydske langsi.. : -,i dele)bd. og bl. i tingbogen, 302 til og med 313. art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

5/ 'J.nr fol.199 i 3 S

5/ 'J.nr fol.199 i 3 S Akt: Skab Q nr.644 (udfyldes af dommerkontoret) -g O a OI E 5/4 1899. 'J.nr. 1177 fol.199 i 3 S matr. nr. 7 h Lyngby. Stempel 8 kr. 45 øre. Skød e. Underskrevne gårdejer Jørgen Lund sælger og overdrager

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T

Tinglysningsafgift: Østergade kr Odense C Tlf J.nr S E R V I T U T Ejerlav: Matr.nr.: Kommune: Odense Bygrunde 2025a, 2025b, 2025e Odense Anmelder: LIFA A/S Tinglysningsafgift: Østergade 61 1660 kr. 5000 Odense C Tlf. 63136800 J.nr. 20165174 S E R V I T U T om tilbagekøbsret,

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02071.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02071.03 Fredningen vedrører: Lindum Kirke e Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05911.00 Fredningen vedrører: Hammersholm Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 08-02-1908 DEKLARATIONER>

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

1 1 11 I II I I 88308381 23_A_191 A00370443A ~4~4***~~~~4~~~«

1 1 11 I II I I 88308381 23_A_191 A00370443A ~4~4***~~~~4~~~« Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske lands- Matr. nr. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: ----5.APR 72 2 2 Kirke Stillinge Stempel:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere