Emneord: videreoverdragelse, hovedforhandling. Printet den:15. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneord: videreoverdragelse, hovedforhandling. Printet den:15. april 2016"

Transkript

1 AM H - Anklageskriftets udformning, rettens adgang til at fravige tiltalen, biomstændigheder, videreoverdragelse af 300 g heroin, 2 år og 6 mdr. Emneord: videreoverdragelse, hovedforhandling Printet den:15. april 2016

2 H0JESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. maj 2013 Sag 67/2013 (I. afdeling) Rigsadvokaten mod T2. (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af K~benhavns B yret den 27. juni 2012 og af 0stre Landsrets 8. afdeling den 15. november l pad~mmelsen har deltaget fern dommere: Lene Pagter Kristensen, Poul S~gaard, Henrik Waaben, Michael Rekling og Jens Kruse Mikkelsen. Pastande Dommen er anket af12 med pastand om, at dommen ophreves, og sagen hjemvises til fornyet behandling ved K~benhavns Byret, subsidirert delvis frifindelse og formildelse. Anklagemyndigheden har pastaet stadfrestelse. Anbringender '1"2. har navnlig gjort greldende, at formuleringen af anklageskriftets forhold 1 ikke abner mulighed for, at overdragelse kan vrere sket til andre end medtiltalte 11, som alene er d~mt for at have modtaget 120 gram heroin. Som konsekvens heraf kan 12. i dette forhold h~jst d~mmes for overdragelse af 120 gram heroin og ikke 250 gram heroin, som deter sket i byretten og landsretten. Som f~lge heraf ~r sagen hjemvises til byretten. Til st~tte for den subsidirere pastand hart2.gjort greldende, at hun af de anf~rte grunde b~r frifindes for den del af narkotikamrengden i forhold I, der overstiger 120 gram heroin, og som f~lge heraf b~r straffen formildes.

3 - 2 - Anklagemyndigheden har navnlig gjort greldende, at\2 ikke er d0mt for forhold, som ikke er omfattet af tiltalen, jf. retsplejelovens 883, stk. 3, idet byretten og landsretten ved domfreldelsen alene har fraveget tiltalen i forhold I med hensyn til en biomstrendighed forbundet med Iovovertrredelsen, jf. 883, stk. 4, 2. pkt. Det rna saledes anses for en biomstrendighed, hvem 'T2overdrog heroinen til Domfreldelsen byggede pa oplysninger, der under sagen var velkendte for hende, og hun havde derfor fyldestg0rende adgang til at forsvare sig, jf. 883, stk. 4, 3. pkt., ogden Europreiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 3, litra a. Hftjesterets begrundelse og resultat Sagen angar for H0jesteret i f0rste rrekke, om byretten og landsretten efter anklageskriftets udformning var afskaret fra i forhold 1 at d0mme iz for overdragelse af en st0rre mrengde heroin, end T1 blev d0mt for at have modtaget. Der er i sagens forhold I rejst tiltale modt1 ogltfor i perioden fra november 2011 til29. marts 2012 i forening at have deltaget i overdragelse af heroin, iderf'2. overdrog i alt 250 gram heroin tii't1.1zblev endvidere i sagens forhold 2 tiltalt fori samme periode at have overdraget ikke under 50 gram heroin til ukendte personer. "11 blev ved byrettens dom alene d0mt i overensstemmelse med sin tilsdielse for at have modtaget ca. 120 gram heroin fratt.tt b1ev ved byrettens dom kendt skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale, dog saledes at det i forhold 1 blev lagt til grund, at ikke aile overdragelserne skete til11. Byretten lagde i den forbindelse bl.a. vregt pa, at hun tidligere over for politiet og under grundlovsforh0ret detaljeret og overbevisende havde forklaret om overdragelser af et betydeligt st0rre omfang end erkendt under hovedforhandlingen. 1-t modtog byrettens dom, mens12.ankede til0stre Landsret, som stadfrestede dommen. Landsrettens begrundelse rna forstas saledes, at landsretten har lagt samme bevisresultat til grund som byretten, herunder at ikke aile overdragelserne i forhold I skete tilt1. Det fremgar af sagen, at domfreldelsen bade i byretten og i landsretten navnjig bygger pa T2's egne forklaringer afgivet over for politiet og i grundlovsforh0ret og pa de kontantbel0b, der blev fundet pa hendes boprel.

4 - 3 - Det rna anses for en biornstrendighed i forhold til den rejste tiltale, hvern\'2. overdrog heroinen til, og hun rna- uanset at bade byretten og landsretten fraveg tiltalen pa dette punkt- antages at have haft fyldestg!21rende adgang til sit forsvar. Der er heller ikke grundlag for at fastsla, at forde1ingen af heroinrnrengder i sagens forhold 1 og 2 er udtryk for en bindende patalebegrrensning fra anklagernyndighedens side i forhold til, hvor stor en rnrengde heroin der kan anses for overdraget til andre end den medti1talte11.. H!21jesteret finder derfor, at 11ikke er d!21rnt for forhold, sorn ikke er omfattet af til tal en, jf. retsplejelovens 883, stk. 3 og 4. Straffen findes passende fastsat. H!21jesteret stadfrester herefter landsrettens dorn. 12. har fortsat vreret frihedsberj21vet under anken, indtil H!21jesteret ved kendelse af 18. april 2013 besternte, at hun ikke skulle varetregtsfrengsles, og at fuldbyrdelsen af landsrettens dom skulle standses. Thi kendes for ret: Landsrettens dorn stadfrestes. 11 skal betale sagens ornkostninger for H!21jesteret.

5 RA0011 S220000C- BFM UDSKRIFT AF 0STRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 15. november 2012 af0stre Landsrets 8. afdeling (landsdommeme Arne Brandt, Birgitte Gmnborg Juul og Morten Kroon (kst.) med domsmrend). 8. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod T2 (cpr.nr. (advokat Anders Boelskifte, besk.) K0benhavns Byrets dom af27. juni 2012 (SS /2012) er anket af T2. med pastand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidirert formildelse. Der pastas ligeledes frifindelse for konfiskationspastanden for sa vidt angar bel0bet over kr. Anklagemyndigheden har pastaet skrerpelse og stadfrestelse af konfiskationspastanden. Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring aftiltalte og vidneme V2 og Tl, der alle har forklaret i det vresentlige som i byretten. Endvidere har vidneme V4 og v~ afgivet forklaring for landsretten. De i byretten af vidneme Vt og V3 afgivne forklaringer er dokumenteret i medf0r afretsplejelovens 923.

6 - 2- RA0012 Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at hun kan vedsta 4 overdragelser, herunder 3 til T1, men ikke 30 overdragelser. F0rste gang var det kun en halv portion. Anden gang var det 10 gram. Hun har overdraget 5 gram til en anden person og kan saledes erkende overdragelse af 30 gram. Af de kr., der blev beslaglagt, er kr. fra narkotikakriminalitet. Pengebel0bet, hun gemte i lejligheden, var i store sedler, fordi hun 0nskede at spare bel0bet op. Pengene Jigger ogsa hos hende, for at hun kan k0be ting til sin far, hvis der er brug for det. Det er forskelligt, om hun afregner forud eller bagud med leverand0ren. Hendes husleje er pa kr. Hun lever sparsommeligt. Hun har ikke udgifter til foder og opstaldning af sine heste. Hun 0nsker ikke at oplyse, hvor hun har holdt foredrag, da hun ikke ensker, at der skal rettes henvendelse til arrang0reme i anledning af sagen. Hun mener ikke, hun har givet afkald pa at have en advokat til stede under aflwringen hos politiet. Hun husker ikke, hvomar under aflwringen sigtelsen blev udvidet fra de oprindelige 10 gram til 300 gram. Hun frygtede, at politiet skulle ops0ge hendes demente far. Hun forklarede som angivet i politirapporten, fordi hun ville beskytte sin far. Hun overvejede ikke, at det kunne blive brugt imod hende. Hun har ikke tidligere vreret sigtet for et strafbart forhold. Hun dr0ftede ikke konsekvenseme af sin forklaring med forsvareren forud for grundlovsforh0ret. Hun kan ikke forklare, hvor tallet 25 gange kommer fra. Hun skrev under pa rapporten. Hun havde ikke gennemlrest rapporten, men havde haft lej lighed til det, og hun var i hvert fald delvist klar over, hvad der stod i den. Vidnet _ har supplerende forklaret blandt andet, at han gjorde tjeneste i Specialgruppe ' der srerligt beskreftiger sig med narkotikakriminalitet. Det var tydeligt, at tiltalte og kendte hinanden. Tiltalte var meget samar- Tl bejdsvillig under ransagningen, og der var en god stemning. Det virkede, som om hun ikke fuldt ud forstod sin situation. Tiltalte havde ikke indkomst eller fast arbejde, og det var derfor pafaldende, at hun havde sa mange penge liggende. If0lge NECs hjemmeside srelges hvid heroin for omkring kr. pr. gram. Vidnet n_ har supplerende forklaret blandt andet, at der var handler a 10 gram med tiltalte. Under ath0ringen hos politiet forklarede han f0rst, at der havde vreret 2-3 handler. Det var for at fa en mindre straf. Politiet foreholdt ham sa tiltaltes forklaring om, at der havde vreret 25 handler. Herefter rendrede han forklaring. Forsvareren sagde i forbindelse med grundlovsforh0ret, at vidnet og tiltalte ikke kunne have samme advokat, og derfor skiftede vidnet forsvarer.

7 , RAOC Vidnet har forklaret blandt andet, at han har kendt tiltalte i 7-10 ar. Tiltaltes mongolske heste gar pa et naturareal pa vidnets gods nrer Der var tidligere 5-7 heste, men der er nu vistnok 2 heste tubage. Det koster ikke tiltalte noget at have hestene gaende hos ham, da han af naturplejehensyn har interesse i, at hestene gar der. De har dreftet at lave arrangementer, hvor tiltalte skulle lave foredragsvirksomhed om sine rejser i Mongoliet, men det har endnu ikke vreret realiseret....:..y=id=n=et:.....,lyt...;;r-;, har forklaret blandt andet, at tiltalte i 2000 fik lov til at have 5 vilde mongolske heste gaende hos ham vederlagsfrit. Han kender til, at tiltalte har haft foredragsvirksomhed om sin rejse. Landsrettens begrundelse og resultat Ogsa efter bevisferelsen for landsretten findes tiltalte efter sin forklaring i grundlovsforhm og til politirapport, som hun har underskrevet, og som til dels er understettet af vidnet n 1.S forklaring og af de fundne kontantbeleb, skyldig efter anklageskriftet. Straffen findes passende. Landsretten tiltrreder endvidere bestemmelsen om konfiskation i medfer af straffelovens 75, stk. 1. Landsretten stadfrester derfor dommen. Tiltalte har vreret frihedsberevet under anken. Thi kendes for ret: Byrettens dom i sagen mod TZ stadfrestes. Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekrreftes. 0stre Landsret, den ~~(

8 K0benhavns Byret Adv. Am Udskrift af dombogen DOM afsagt den 27. juni 2012 i sag ss /2012 Anklagemyndigheden mod cpr-nummer og T2.. cpr-nummer P.t. Frengsler Sageos baggrund og parternes pastande. Der har medvirket domsmrend ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 29. maj Tl og er tiltalt for overtrredelse af 1. straffelovens 191. stk. 2. jf. stk pkt.. jf. lov om euforiserende staffer 3. stk. 1.jf. 1. stk. 2.jf. bekendtierelse om euforiserende staffer 27. stk. 1. j f. 2. jf. hi lag 1. liste A. nr. 3. ved den 29. marts 2012 ca. kl i ud for indgang.,, K.ebenhavn, i forening og efter forudgaende aftale, at have deltaget i overdragelse af 10 gram heroin, idet T2 overdragede 10 gram heroin til 11, som betalte n kr. herfor, samt i perioden fra november 2011 til 29. marts 2012 at have deltaget i overdragelse af yderligere 240 gram heroin, som T2 overdragede til T1 mod vederlag. 2. T2 straffelovens 191. stk. 2.jf. stk pkt.. jf. lov om euforiserende staffer 3. stk. 1. jf. 1. stk. 2. jf. bekendt2erelse om euforiserende staffer 27. stk. 1. jf. 2. jf. bilag 1. liste A. nr. 3. ved i perioden fra november 2011 til29. marts 2012 i K.ebenhavns, mod ve-

9 Side 2/10 RA0002 derlag at have overdraget ikke under 50 gram heroin til pt. ukendte personer. Anklagemyndigheden har nedlagt pastand om frengselsstra Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt pastand om, at der hos de tiltalte i medfer af straffelovens 75, stk. 1 og stk. 2, konfiskeres kr. fra 1'"2... samt 10 gram heroin fra r1 De tiltalte nedlagt pastand om frifindelse, subsidirert om rettens mildeste dom. Tiltalte kr. Tiltalte m. har protesteret imod konfiskation af har ikke protesteret mod konfiskation afhero- Forklaringer. Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent, politiassistent V'L og V3 Vi Tiltalte Tl har i grundlovsforh0ret den 30. marts 2012 afgivet felgende forklaring:., Anholdte forklarede, at han medte T.2. pa et tidspunkt efter nytar i, da anholdte var nede for at k0be en lille portion hvid heroin til sit eget forbrug. Anholdte kom i snak med T2, og hun spurgte, om anholdte var interesseret i at komme igang med at handle med stoffer. Det var anholdte interesseret i, og TZ. fik hans telefonnummer, sa hun kunne ringe tilbage. I starten afjanuar 2012 begyndte anholdte herefter at handle med stoffer, som han fik leveret fra TZ.. Anholdte har i alt taet leveret 12 gange af T2, hver gang hvid heroin, hver gang 10 gram og hver gang for kr. Anholdte er selv spmjtenarkoman, og anholdte har solgt 6-7 gram af de 10 gram heroin hver gang. Resten har anholdte selv brugt. Anholdte bruger mellem Y2-1 gram om dagen. Anholdte bar saledes ikke haft penge tilovers, men har tjent til sit eget forbrug. Anholdte har i perioden frajanuar 2012 til nu haft 6-7 faste kunder, han har solgt til. Han har kunderne i sin mobil, og salget foregar oftest sadan, at anholdte aftaler med k0berene, hvor de skal medes pa gaden, hvor handlen foregar. I gar den 29. marts 2012 kerte anholdte sammen med X fra anholdtes bolig pa ind til. Anholdte havde forud haft telefonisk kontakt med n og aftalt at medes med hende der. Det var X, der k0rte. Det er, fordi det er X'.s bil, og X, der har k0rekort. X bruger ogsa heroin. x.. har mrt for anholdte 4-5 gange, nar anholdte skulle have stoffer fra n, men ellers har anholdte taget metroen eller S-toget. y.._ bar taet penge til benzin for sin ulejlighed. X har

10 Side 3/10 RA00 03 ogsa lmbt hvid heroin af anholdte, og aile andre. Anholdte har kendt X har betalt den samme pris som X i ca. 20 ar, og de har ogsa i perioder boet sammen. )( bor i X har intet med salget at g0re. Anholdte er gjort bekendt med 12. i.s forklaring i grundlovsforh0ret i dag, herunder at der er tale om 25 gange anholdte har k0bt, og at perioden startede i november Anholdte siger hertil, at han tydeligt kan huske, at det startede omkring nytar, og at det ikke er sa mange gange. Anholdte f0jer til, at der ogsa var en periode pa dage, hvor T2. ikke kunne skaffe noget stof, og hvor anholdte matte ud at k0be pa gaden. Anholdte oplyser, at han har vreret narkoman i 27 ar og har levet afkontanthjrelp i ca. 20 ar. Tiltalte T...L-11 har til retsbogen afgivet f0lgende forklaring: Tiltalte Tl forklarede, at han k0bte heroin af medtiltalte TZ til videreoverdragelse og til eget brug. F0rste gang han k0bte af n var i starten afjanuar Det var f0rste gang, han k0bte en st0rre portion heroin med henblik pa at srelge det. Han har vreret misbruger i mange ar og kender mange i misbruger milj0et. Hans forhold til kreresten gik i stykker, han mg i efter at have vreret clean, og han manglede penge. Han m0dte en mand, som ville hjrelpe ham i gang med at handle med stoffer. Han fik et mobilnummer og aftalte et salgsm0de med T2. De m0dtes jrevnligt ca. en gang om ugen og handlede. Der var to uger, hvor de ikke m0dtes, fordi der var mangel pa heroin. Tiltalte tog ca. et kvart til et halvt gram heroin nresten dagligt, mens han solgte. Inden han begyndte at srelge, tog han kun metadon. Han k0bte 10 gram heroin af TZ, hver gang de m0dtes. Det var ikke pa bestemte ugedage, men det var ca. en gang om ugen. Han solgte mellem 6 og 8 gram videre og brugte resten selv. I starten var der ikke fart pa salget, men med tiden gik det hurtigere. Han k0bte stadig kun 10 gram pr. gang. Han solgte heroinen videre til misbrugere. Adspurgt af sin forsvarer Helle Lokdam forklarede tiltalte, at han har brugt narkotika i ca. 25 ar. Han har vreret clean i perioder og var sidst clean for lidt over 2 ar siden. Da var han clean i nresten 4 ar. Han har faet metadon det seneste ar, og han har ikke haft et start forbrug af narkotika ved siden af. Haner pa kontanthjrelp. Han er sikker pa, at han ikke var begyndt at handle mellem jul og nytar, for han var pa det tidspunkt ude for at k0be no get heroin. Da han blev aflwrt af politiet, lreste de noget af S forklaring op. Hun havde sagt, at hun havde solgt til ham siden november Det kunne han ikke ta til at passe. Han kan huske, at han holdt jul med sin familie. Han havde en god misbruger ven til ovematning. De havde ingen stoffer, og det ville de havde haft, hvis han solgte. Det var mellem jul og nytar, at han blev tilbudt at srelge stoffer. Han gav sit mobilnummer og blev kontaktet i starten afjanuar Han havde netop faet sin kontanthjrelp. Han fik besked pa at m0des med 12, som ville srelge ham stoffeme. Der var kun 12 og tiltal-

11 Side 4/10 RA00 04 : < te til stede pa, da de m0dtes. De aftalte ved f0rste m0de, hvordan sal gene skulle fungere fremover. De aftalte, at han altid skulle have 10 gram, men ikke hvor ofte. Han skulle bare ringe eller SMSe til T2. Han k0bte ogsa 1 0 gram ved f0rste m0de. Han har ikke noteret, prrecist hvomar de m0dtes. Han har regnet ud, at det rna have vreret ca. en gang om ugen. Han blev derfor me get rystet, da han h0rte sigtelsen pa 240 gram heroin. Han skulle have kr. for at kunne k0be 10 gram. Han fik ca kr. for et gram. Han handlede for at finansiere sit eget forbrug. Adspurgt af forsvareren Ulla Paab0l foreholdt bilag 6, underskrevet afh0- ringsrapport af 30. marts 2012, side 3, forklarede tiltalte, at han erkendte de I 0 gram heroin, som han havde k0bt samme dag. Han bar ikke forklaret, at han havde k0bt 5 gram og I 0 gram af 17_, eller at det kun var tre gang e. Han erkendte I 0-12 handler med hver 1 0 gram heroin, fordi han f0l te sig sikker pa, at det var sadan, det var. " har i grundlovsforh0r den 29. marts 2012 afgi- Tiltalte vet f0lgende forklaring;. Anholdte forklarede, at hun i gar leverede I 0 gram hvidt pulver til, kaldet h n 11 Anholdte havde aftalt leveringstidspunktet pa sms ved tiden med 11 Tl 11 Anholdtes leverand0r m0dte hun pa i merheden af sin boprel i gar ved et tilfrelde. Det er ofte sadan hun m0der leverand0ren. Hun afgiver herefter sin bestilling tilleverand0ren, der ikke har stoffeme pa sig, men henter disse og giver dem til anholdte pa et senere tidspunkt. Det var ogsa sadan, det foregik i gar. Hun har ogsa nogle gange ringet tilleverand0ren. Forretningsgangen er herefter den, at anholdte afleverer det hvide pulver til "T1 1 ', hvorefter hun lar kr. i betaling, og af disse skal hun betale de kr. tilleverand0ren. Anholdte har hver gang, hun har leveret noget fra leverand0ren, taet samme bel0b. Anholdte har udelukkende anvendt samme leverand0r de 30 gange. Anholdte er godt klar over, at det hvide pulver, hun leverer er en form for narkotika. Anholdte bruger ikke selv stoffer. De I4.000 kr., anholdte havde pa sig, er for I2.000 kr. 's vedkommende penge tilleverand0ren. De kr. i tasken er penge, anholdte har taet af sin far. De kr., der var i en sko, er leverand0rens penge, og de kr., der er fundet i sovevrerelset, er delvis penge, anholdte har taet af sin far, og del vis penge, hun har lagt til side, men deter ikke penge fra narkotransport. Narkopengene er brugt l0bende, bl.a. til anholdtes heste. " T I Tiltalte, 1";~2=---- har til retsbogen afgivet f0lgende forklaring: Tiltalte T2. forklarede, at hun for nogle ar siden mg ind i

12 Side 5/10 RAOOOS en nedtur. Hun mistede sit job, hendes mor dede og hun kunne ikke :Ia andet arbejde. Hun fik kontanthjrelp og var pa et jobsegningskursus, hvor hun m0dte nogen kedelige typer. Hun blev fristet af de nemt tjente penge, de talte om. Hun blev ijanuar 2012 sat i forbindelse med en fremmed mand, som gav hende noget stof, som hun skulle give videre til medtiltalte, som hun ikke kendte. Han blev omtalt som ll n 11 Da hun blev anholdt, havde hun netop afleveret en portion stoffer. De medtes pa. De kommunikerede via SMS. T1 skrev, nar han skulle bruge Stoffer. Tiltalte fik stoffet af en ukendt mand og gav det videre. Hun havde ikke no get med opvejning eller pakning at gere. Stoffet var i nogle sma plastposer med lynhis. Poserne var ikke altid ens. Der kunne vrere flere sma poser i en stor pose. Det var attid samme pris, sa hun gik ud fra, at det var nogenlunde samme mrengde. n betalte kr., og hun kunne beholde kr. Tl skrev f.eks.: "hvornar kan vi medes", nar han skulle bruge stof. Tiltalte har siden januar 2012 vreret med til fire overdragelser. Der var ikke nogen systematik i overdragelserne. Hun var stadig ved at lrere det. Hun skulle knyttes til en srelger, men har en enkelt gang overdraget til en anden end n. Det var samme dag, som hun blev pagrebet. De penge, som politiet fandt hos hende, var blandt andet sorte penge, som hun havde tjent pa foredragsvirksomhed, penge fra hendes far og penge fra hendes opsparing. Hun har tidligere tjent godt og har lagt til side. Da hendes mor dede, fandt hun og hendes bror nogle penge, som tiltalte opbevarede for sin far, der er meget dement. Pengene var ikke i banken, fordi hun er kontanthjrelpsmodtager. Ca kr. er fra hendes far. Hun har ikke sa godt styr pa sine papirer vedrerende foredragsvirksomheden, og kan derfor ikke dokumentere indkomsten fra dette. Hun ensker heller ikke at oplyse, hvor hun har holdt foredrag, men deter blandt andet i kirker. Foreholdt bilag 5, afheringsrapport af 30. marts 2012, underskrevet af tiltalte, side 2, sidste afsnit, forklarede tiltalte, at betjenten truede med, at de ville kere ud til hendes demente far for at se, om der var heroin i hans hus. Tiltalte felte sig talt ned til, mistrenkeliggjort og ydmyget. Hun gik i panik og sagde, at hun havde overdraget ca. 10 gram til 11 -n 11 ialt ca. 25 gange siden november Det var ikke sandheden, men hun ville ikke have, at politiet skulle genere hendes far. Det var det pure opspind, at hun havde overdraget stoffer f0rste gang i november Pa det tidspunkt havde hun ikke vreret pajobsegningskurset endnu. Hun sagde ogsa til betjentene, at hun nok havde overdraget ialt 300 kg heroin. Det var fordi hun gik i panik. De 300 kg blev ikke skrevet i rapporten. Betjentene grinede af hende. Foreholdt samme bilag samme side, forklarede tiltalte, at hun ikke kan huske at have forklaret som gengivet i rapporten. Hun har kun overdraget til en anden end 11 en enkelt gang. Det var betjentene, der fortalte hende, hvilket kvantum og hvilket stof. Hun svarede blot: "jaja", da hun ikke vidste bedre. Tiltalte var presset og er ikke var vant til at blive svinet til. Betjentene talte meget grimt til hende. Hun sagde mange ting, som ikke passede, under afheringen.

13 Side 6/10 RA Tiltalte fik beskikket en forsvarer i forbindelse med grundlovsforlwret. Det var advokat Anette Fabricius-Bjerre. Hun valgte at skifte forsvarer ca. en maned senere, fordi forsvareren ikke lyttede til hende og ikke ville hjrelpe hende. Hun havde talt med forsvareren inden grundlovsforh0ret, men ikke om sigtelsen. De talte kun om tiltaltes heste og hendes far. Haner meget dement og skulle have hjrelp. Tiltalte forklarede ikke ret meget i grundlovsforh0ret. Hun svarede kunja og nej. Hendes forsvarer nikkede. Tiltalte grettede, at det nok var bedst at sige ja til det, der blev lrest op. Hun var meget stresset over situationen. Tiltalte vidste ikke, hvor alvorligt det var for hende at erkende alt det, der ikke passede. Foreholdt sin forklaring i grundlovsforh0ret den 30. marts 2012, forklarede tiltalte, at hun gennem afhmingen hos politiet havde taet ffi'else i, hvad hun skulle forklare i retten. En del af forklaringen var rigtig nok, men en del var l0gn. Tiltalte opbevarede pengene forskellige steder i sin lejlighed for at sikre dem, hvis der skete indbrud i lejligheden. Tiltalte har heste. Deter en stor udgift for hende, men hun har kunnet spare op til dyrlregeregninger og har en forsikring, som drekker noget. Tiltaltes bror har overvreret hendes fordrag et par gange. De handler om dengang hun red fra Mongoliet til Danmark. Foreholdt bilag 22, afh0ringsrapport af22. maj 2012, som ikke er underskrevet, side 3 midt for, forklarede tiltalte, at hun ikke har sagt sadan til betjenten. Hendes storebror kendte til deres fars penge og vidste, at hun tjente penge pa sine foredrag, men han vidste ikke hvor meget. Han har aldrig vreret hendes revisor. Tiltalte vil ikke fortrelle, hvor hun har holdt foredrag. Hun 0nsker ikke at bringe nogen i forlegenhed. Adspurgt af sin forsvarer Ulla Paab0l forklarede tiltalte, at den f0rste del af ath0ringen foregik i hendes hjem under ransagningen. Den anden del foregik pa stationen. Tiltalte ved ikke, om afhl2lringen af Tl foregik samtidig. Der var kun en betjent til stede under aflwringen. Dog kom en mand ind og hentede nogle papirer pa et tidspunkt. Tiltalte talte med forsvareren f0r grundlovsforhl2lret. Hun bmd helt sammen og trenkte kun pa sin best og sin far. Hun forklarede ikke sa meget i grundlovsforhi2jret. Der blev lrest en del af op fra aflwringsrapporteme. Hun kan ikke huske sigtelsen, da hun blev anholdt. Da politiet fandt pengene i tiltaltes lejlighed, blev hun spurgt, om det var penge fra narko. Foreholdt bilag 15, forklarede tiltalte, at hun ikke kan huske den yderligere sigtelse vedfi2jrende 52 gram hvid heroin. Tiltalte var pa et tidspunkt involveret i en trafikulykke. Hun fik i den forbindelse en erstatning pa ca kr. for sin bil. Hun k0bte en billig bil for pengene, og lag de resten af bel0bet til side. Adspurgt af forsvareren Helle Lokdam forklarede tiltalte, at hun overdrog

14 Side 7110 RA stoffer til Tl f,;:nste gang i januar Vidnet politiassistent klaring: VI har til retsbogen afgivet f0lgende for- Vidnet forklarede, at han arbejder i narkogruppen i K.eJbenhavns Politi. Den 29. marts 2012 om aftenen blev de informeret om et muligt salg i tiltalte D 1 J lejlighed. Vidnet og hans kollega tog ud og holdt 0je med Tl lejlighed. n kom ud af lejligheden med en kvinde. De satte sig ind i en bil. Kvinden k0rte, og 'Tl sad pa passagersredet. De parkerede omkring T I gik ud afbilen, mens kvinden blev siddende. Tl gik hen mod, hvor han malrettet gik hen til tiltalte 12. De to tiltalte talte kort sammen og krammede derefter hinanden. Vidnet var i tvivl, om der var sket en overdragelse. Han fulgte efter n, som gik tilbage til bilen og satte sig ind pa passagesredet. Vidnet tog kontakt til n og sigtede ham for overtrredelse af lov om euforiserende stoffer. 'TI erkendte med det samme, at han havde k0bt 10 gram hvid heroin af tiltalte T2. Stoffet var pakket i p0lsemandsposer og var viklet ind i toiletpapir. Vidnet anholdt tiltalte. Hans kollega tog sig af den kvindelige f0rer. n blev visiteret. Vidnet fandt kun en telefon pa ham udover heroinen. Vidnets anden kollega fulgte efter T2, som gik i retning mod. Hun stoppede kort i et m0ntvaskeri og gik derefter til en shawarmabar, hvor hun blev anholdt. Vidnet var til stede under anholdelsen af TZ. Hun blev visiteret og fundet i besiddelse af kr., som var for delt i 2 bunder med kr. i hver. Vidnet kan ikke huske, om T2 erkendte at have solgt narkotika. Der blev foretaget en ransagning i T2'j lejlighed, hvor de fandt et st0rre pengebel0b. Der var ca kr. i kontanter. Pengene var fordelt tre steder i lejligheden. Vidnet fandt ca kr. i et skab i 12IJ sovevrerelse og ca kr. i en saddeltaske i gangen. Det sidste beleb blev fundet af vidnets kollega. I mens vidnet og hans kollega ransagede lejligheden, talte en tredje kollega med T2. Vidnet herte ikke indholdet af sam tal en, men det foregik stille og roligt. Vidnet politiassistent nng: V2 har til retsbogen afgivet f0lgende forkla- Vidnet forklarede, at han sarnrnen med sine to kollegaer overvagede m0det mellem de to tiltalte den 29. marts De tiltalte talte sarnrnen i nogle minutter, hvorefter de krammede og gik hver deres vej. Vidnet fulgte efter T2. pa cykel. T2 gik mod og ned ad. Hun gik ind pa en Shawarrnabar. Vidnet og hans kollega tog kontakt til hende, anholdt og visiterede hende. Hun havde kr., fordelt pa to bundter a kr. Vidnet del tog i ransagningen af T2...1.J lejlighed. Han talte med T2., som var sam-

15 Side 8/10 RA0008 arbejdsvillig og rolig. De havde en god dialog og talte fornuftigt sarnmen. De talte ikke om sigtelsen, men blandt andet om boligsituationen. Vidnet oplevede ikke, at der var en ubehagelig stemning under ransagningen. Hans kollega overtog sam tal en med T2., mens vidnet ransagede. Han af'lwrte hende f0rst i lejligheden og siden pa stationen. Vidnet lwrte ikke, hvad der. blev sagt under af'lwringen, men hans kollega er en rolig og rutineret politimand. Vidnet kan ikke forestille sig, at han skulle have talt grimt til tiltalte. Vidnet V3 har til retsbogen afgivet f0lgende forklaring: Vidnet forklarede, at han er bror til tiltalte TZ. Han har bes0gt hende en enkelt gang i frengslet. Det var et overvaget bes0g. Vidnet ved, at 12. er varetregtsfrengslet for salg af heroin, men ikke meget mere. Vidnet ved ikke, hvor lrenge 'TZ har vreret arbejdsl0s. Deres kontakt er overfladisk, men de er sammen om at hjrelpe deres demente far. Vidnet passer farens 0konomi. Haner ikke bekendt med, at 12. skulle opbevare penge for faren. Vidnet har vreret til et par af T2.1J" foredrag, som handler om hendes rejse fra Mongoliet til Danmark. Vidnet ved ikke, hvor meget hun har tjent pa sine foredrag. Han har ikke vreret revisor. Personligc oplysninger. Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personunders0gelse vedr0rende tiltalte It, hvoraf det blandt andet fremgar, at tiltalte er fu.ndet egnet til betinget dom, herunder med vilkar om samfundstjeneste. Tiltalte ved ved er flere gange tidligere straffet senest K.0benhavns Byrets dom af29. september 2005 efter bekendtg0relse om euforiserende stoffer 27, stk. 1, jf. 2, stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 3. Pmvel0sladt den 14.ju1i Reststraf 124 dage. b0deforlreg den 7. maj 20 I 0 for overtrredelse af bekendtg0relse om euforiserende stoffer 27, stk. l,jf. 2, at have vedtaget en oode pa t.soo kr. Tiltalte Tl har under sagen vreret frihedsbemvet fra den 29. marts Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personunders0gelse vedmrende tiltalte T2, hvoraf det blandt andet fremgar, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkar om samfundstjeneste. Tiltalte T2 er ikke tidligere straffet.

16 Side 9/10 Rr\0009 Tiltalte T2 bar under sagen vreret frihedsbemvet fra den 29. marts Rettens begrundelse og afgorelse. forhold 1 De tiltalte bar begge erkendt sig delvist skyldige, idet de ikke bar kunnet erkende at have handlet i sa lang en periode og/eller i sa stor en mrengde, som der er angivet i anklageskriftet. r forklaring under hovedforhandlingen om omfanget af overdragelseme og lrengden af den peri ode, deer foregaet i. Retten har srerligt lagt vregt pa, at tiltalte tidligere detaljeret og overbevisende har forklaret herom til politiet, at forklaringen er gengivet i en politirapport, som hun har underskrevet, at hun under det efterf0lgende grundlovsforh0r, hvor hun havde haft lejlighed til at dmfte sagen med sin forsvarer, erkendte et betydeligt st0rre omfang end under hovedforhandlingen, og at det efter de afgivne vidneforklaringer ikke kan lregges til grund, at hun har overdrevet omfanget af de foretagne overdragelser, ligesom fundet af st0rre kontantbel0b i hendes hjem underst0tter, at hun har handlet i betydeligt st0rre omfang end erkendt under hovedforhandlingen. Pa denne baggrund anser retten det for bevist, at tiltalte 'TZ.. er skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale, dog saledes at det lregges til grund, at ikke aile overdragelseme er sket til medtiltalte 'TI Retten har tilsidesat tiltalte T2. 1 Retten har efter tiltalte 'll ~ forklaring, som har virket overbevisende og i overenssternmelse med hans tidligere afgivne forklaringer, fundet det bevist, at han er skyldig i den rejste tiltale med den begrrensning, at det ikke kan anses for bevist med den sikkerhed, som rna krreves til domfreldelse, at han har modtaget heroin fra medtiltalte fra november 2011, og at det heller ikke kan anses for bevist, at han har modtaget ialt 250 gram heroin. Tiltalte Tl'.s d0mmes herefter alene for at have modtaget, videresolgt og besiddet med henblik pa videresalg ialt ca. 120 gram heroin.., forhold 2 Tiltalte T2 har erkendt sig delvist skyldig, idet hun under hovedforhandlingen bar erkendt at have overdraget ialt ca. 10 gram heroin til en fremmed mand. Retten har tilsidesat hendes forklaring under hovedforhandlingen om omfanget af overdragelseme og lrengden af den periode, deer foregaet i. Retten har srerligt lagt vregt pa, at tiltalte tidligere detaljeret og overbevisende har forklaret herom til politiet, at forklaringen er gengivet i en politirapport, som hun har underskrevet, at hun under det efterf0lgende grundlovsforh0r, hvor hun havde haft lejlighed til at dr0fte sagen med sin forsvarer, erkendte et betydeligt st0rre omfang end under hovedforhandlingen, og at det efter de afgivne vidneforklaringer ikke kan lregges til grund, at hun har overdrevet omfanget af de foretagne overdragelser, ligesom fundet

17 Side 10/10 RA0010 af st0rre kontantbel0b i hendes hjem understmter, at hun har handlet i betydeligt st0rre omfang end erkendt under hovedforhandlingen. Pa denne baggrund anser retten det for bevist, at tiltalte T2 er skyldig i overensstemmelse med den rejste til tale. Straffen fastsrettes for tiltalte TT til frengsel i I ar, jf. straffelovens 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer 3, stk 1, jf. I, stk. 2, jf. bekendtgmelse om euforiserende stoffer 27, stk. 1, jf. 2, jf. bilag 1, Iiste A, nr. 3. Straffen fastsrettes for tiltalte T2 til frengsel i 2 ar 6 maneder,jf. straffelovens 191, stk. 2,jf. stk. 1, 1. pkt.,jf.lov om euforiserende stoffer 3, stk 1, jf. 1, stk. 2, jf. bekendtgmelse om euforiserende stoffer 27, stk. l,jf. 2,jf. bilag 1, liste A, nr. 3. Pastanden om konfiskation tages i medf0r af de paberabte bestemmelser til f0lge som nedenfor bestemt. Thi kendes for ret: Tiltalte 11 straffes med frengsel i 1 ar. Tiltalte 12 straffes med frengsel i 2 ar 6 maneder. Hos tiltalte TI konfiskeres 1 0 gram heroin. Hos tiltalte 'T2. konfiskeres kr. Tiltalte 11 skal betale sagens omkostninger, herunder kr. + moms i salrer til den beskikkede forsvarer, advokat Helle Lokdam. Tiltalte T2. skal betale sagens omkostninger, herunder kr. +moms i salrer til den beskikkede forsvarer, advokat Ulla Paab0l samt det tidliger tildelte salrer til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Anette Fabricius-Bjerre.. Gitte Cordes dommer Udskriftens rigtighed bekrreftes. Kobenhavns Byret, den 5. juli 2012 \

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2012.01.27Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 S3081006- VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 27. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

AM2014.02.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2014.02.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2014.02.27Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 S3893007- JO UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. februar 2014 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, Kobenhavn.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.09.28Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge;anke kære og genoptagelse; Stikord: Vold mod børn, slag i bagdelen, anke af indenretlig advarsel, 10 dg bet, pt 1 år,

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Lukkede døre (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre partens identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 213/2015 Anklagemyndigheden

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2012.11.05B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: familievold; Stikord: Vold i familieforhold, 13 årig datter, lussinger, tømt indhold af glas rødvin i ansigtet, 40 dg bet, pt 1 år, samf tj 40 t, tilsyn

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-2820-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

AM2014.02.25V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016

AM2014.02.25V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016 AM2014.02.25V2 Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald Printet den:15. april 2016 DOM afsagt den 25. februar 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommeme Eva Staal, Olav

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.04.16V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge; Stikord: Vold mod børn, simpel vold, tildelt 3-årig ét slag i bagdelen, F i s varetægt, ej tidl. straffet, 20 dg. bet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Emneord: vidnetrusler. Printet den:15. april 2016

Emneord: vidnetrusler. Printet den:15. april 2016 AM2012.09.04Ø - Vidnetrusler, forsøg, truet vidne under hovedforhandling i.f.m. afhøring, pistollignende tegn med hænderne, udspringer af DVH sagen, tidl straffet, 3 mdr (tillægsstraf). Emneord: vidnetrusler

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå

Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 13. november 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 9760 Vrå Anklagemyndighedens journal

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2013.12.02Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling Stikord: Varetægtsfængsling, asylansøger, syrisk statsborger, indrejst på falske papirer, indrejst via andre lande, søgt asyl i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd).

D O M. Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). D O M Afsagt den 15. april 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Martin Broms (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-442-15: Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr.

Læs mere

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.

-to DOM. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst. -to DOM afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Fabrin, Olav D. Larsen og Mia Grosen Skovbo (kst.)) i ankesag S-1438--14 Anklagemyndigheden mod 1 (advokat Bjarne Froberg,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013.

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. RETTEN I Udskrift af dombogen D O M afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. er tiltalt for overtrædelse af 1. 1, jf. 26, stk. 3, jf. 30,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. december 2012 Sag 216/2012 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jan Schneider) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Århus den 15. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. maj 2012 Sag 299/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat N.C. Strauss, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 4. februar 2011

Læs mere

AM2013.01.24B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2013.01.24B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2013.01.24B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 RETIEN l ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM afsagt den 24. januar 2013 Rettens nr. 5-9670/20 12 Politiets nr. 2300-71282-00011-12

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

AM2013.08.30B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2013.08.30B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2013.08.30B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. AOK 0100-71281-00189-12 DOM afsagt den 30. august 2013 i sag SS 1-685 3/20 13 Anklagemyndigheden

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 18. maj 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0062-2015 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97431-00664-14.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse efter anklageskriftet med en betinget sanktion med vilkår om samfundstjeneste. RETTEN I SØNDERBORG D O M afsagt den 29. november 2017 Rettens nr. K01-4710/2017 Politiets nr. 3300-70661-00001-15 Anklagemyndigheden mod T1 f. 1981 T2 f. 1980 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 Sag 143/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jane Ranum, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 5. februar

Læs mere

Retten i Kolding DOM. afsagt den 18. december 2008.

Retten i Kolding DOM. afsagt den 18. december 2008. Retten i Kolding DOM afsagt den 18. december 2008. SS 3150/2008 Anklagemyndigheden mod Bent Hjort Knudsen cpr.nr. 17103 5 -

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere