Børne-, Unge- og Familieudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne-, Unge- og Familieudvalget"

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 23. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 21:06 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Laura Sø, Michael Seiding Larsen, Nina Møhler Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Professor Lars Ovortrup deltager fra mødets start Budget 2015 og overslagsårene - Børne-, Unge- og Familieudvalget Evaluering af Fokus på folkeskolen og forslag til indsatser Orientering om status for igangsat og forslag til kommende kompetenceudvikling på skoleområdet Forslag til modulordning i kommunens skoleklubber (SFO) Navneændring af Børnehaven Troldehaven Orienteringspunkter Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt...19 Bilagsoversigt...20 Underskriftsside...21

3 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Professor Lars Ovortrup deltager fra mødets start Sagsnr.: - Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Professor Lars Qvortrup, LSP, Institut for Læring og Filosofi (Aalborg Universitet) deltager fra mødets start og vil kort præsentere projektet med titlen Evaluering og indikatorer på effektfuld inklusion, som er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet (UVM), Lars Qvortrup og Vordingborg Kommune. Udover Lars Qvortrup deltager også specialkonsulent i UVM Pauline Ansel-Henry. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Budget 2015 og overslagsårene - Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 8. april 2014, blev der fremlagt en oversigt med udgangspunkt i det vedtagne budget 2014 og de bevillingsbeslutninger, der var truffet frem til 1. marts Oversigten blev fremlagt for at give udvalget en indikation af, hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til På Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 14. april er udvalgenes konkrete budgetrammer blevet godkendt. Disse budgetrammer indeholder altså beslutningen om fordelingen af reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvoraf Børne-, Unge- og Familieudvalgets andel er 7,4 mio. kr., samt demografiregulering og fremskrivning til 2015 priseniveau jf. de forventninger KL har på nuværende tidspunkt. Børne-, Unge- og Familieudvalgets udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene , i 2015 priser, er som nedenstående: kr. Regnskab 2013 Børne-, Ungeog Familieudvalget Korr. Budget 2014* Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetramme Budgetramme *Korrigeret budget 2014 er ekskl. overførslerne for Demografiregulering Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune har været brugt i 4 år, står det nu klart, at der er noget galt allerede i 2015 og specielt i Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Den er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1, som reguleres. 30 % af budgetrammerne reguleres ikke, og det er således kun 70 % af budgetrammen, som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen. Demografireguleringen for Børne-, Unge- og Familieudvalget, præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode, er vist i nedenstående tabel. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering kr Børn, Unge og Familie Besparelsesforslag 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Demografireguleringen sammenholdt med andelen af reduktionspuljen betyder, at der i 2015 skal findes besparelser på total 9,7 mio. kr. Administrationen har udarbejdet besparelsesforslag, med et samlet potentiale på 8,1 mio. kr. i 2015, stigende til 11,0 mio. kr. i 2016 og 11,2 mio. kr. i Det totale estimerede anlægsbudget er på 13,4 mio. kr. Besparelsesforslagene er beskrevet i et bilag. Udvalget skal drøfte fordelingen og prioriteringen af besparelsesforslagene, således at budgetrammen kan overholdes i Udvalget har mulighed for at omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete forslag til udvidelser eller yderligere reduktioner, men udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrationen vil arbejde videre med. Bilag: 1 Åben Demografiregulering og budgetrammer /14 2 Åben Forslag til besparelser på det samlede Børne-, Unge og Familieområde 49441/14 3 Åben Budgetbesparelser 50062/14 4 Åben Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet 52496/14 5 Åben Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet høringsversion /14 Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget drøfter fordelingen og prioriteringen af besparelsesforslagene, således at budgetrammen kan overholdes i Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede administrationens forslag til reduktioner. Udvalget gik ikke i realitetsbehandlinger af de enkelte forslag. Udvalget besluttede at udsende samtlige forslag til udtalelse hos bestyrelser, MEDudvalg, Handicapråd m.v.. Parterne vil samtidig blive anmodet om at komme med yderligere forslag til mulige reduktioner indenfor udvalgets ramme. Udvalget besluttede at invitere til ekstraordinært Skolesamrådsmøde og ekstraordinært Dialogmøde med daginstitutionsområdets bestyrelser den 26. maj Mette Høgh Christiansen (A), Helle Mandrup Tønnesen (Ø) og Birgitte Steen Jørgensen (B) udtaler, at man ikke kan tilslutte sig indstillingerne vedr. reduktionerne på udvalgsområdet, idet der mangler tal for demografireguleringerne samt de af flertalsgruppens lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimetoden. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Evaluering af Fokus på folkeskolen og forslag til indsatser Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Lovgrundlag Lov om folkeskolen. Resumé I februar 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Fokus på folkeskolen, der som en lokal skolereform betød en række ændringer på skoleområdet. Forandringerne betød bl.a. ny skolestruktur, ny budgetmodel, mere it i skolerne, mere kompetenceudvikling af medarbejderne og fokus på nye undervisningsformer. Det betød også oprettelse af et nyt specialcenter i Kalvehave, og de gamle specialklasser blev nedlagt. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at der i foråret 2014 skulle foreligge en samlet evaluering af Fokus på folkeskolen. Børne-, Unge- og Familieudvalget godkendte på mødet den 16. september 2013 evalueringsdesignet og tidsplanen for evalueringsprocessen. Der er nu udarbejdet en evalueringsrapport vedr. Fokus på folkeskolen. Evalueringsrapporten har været sendt i høring, og de indkomne høringssvar fremlægges nu sammen med forslag til justeringer og tiltag på baggrund af de væsentligste fokuspunkter i rapporten og høringssvarene. Sagsfremstilling I kølvandet på beslutningen om Fokus på folkeskolen besluttede Børne-, Unge- og Familieudvalget på sit møde den 19. marts 2012 en samlet implementeringsplan. Den gennemførte evaluering tager udgangspunkt i disse implementeringsplaner. Evalueringen arbejder på flere niveauer med henblik på at få et nuanceret billede af den samlede indsats. Sammen med beslutning om evalueringsdesign besluttede Børne-, Unge og Familieudvalget i september 2013, at der skulle tilknyttes en ekstern evalueringspartner, og valget faldt på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har bidraget til Vordingborg Kommunes interne evaluering af Fokus på folkeskolen. EVA har dels været sparringspartner for Vordingborg Kommune i forbindelse med design af evalueringen og i rapportskrivningen, og dels været ansvarlig for en del af dataindsamlingen og beskrivelse af denne. Evalueringen besvarer tre overordnede evalueringsspørgsmål: - Hvad har Fokus på folkeskolen foreløbigt resulteret i? - Hvordan er centrale dele Fokus på folkeskolen implementeret? - Hvordan kan arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer for alle og elevernes læring støttes fremadrettet? Både forældre, elever, medarbejdere og ledere har været inddraget i evalueringen som har anvendt både spørgeskemaundersøgelser, selvevalueringer og fokusgruppeinterviews. Konklusionerne er bl.a., at forandringstiltagene er gennemført i for højt tempo og, at de ikke er kommunikeret godt nok ud. Lærere og pædagoger har ikke følt sig klædt på til at løfte de nye arbejdsopgaver med inklusion og nye læringsmiljøer. Evalueringen viser endvidere, en stor skepsis hos forældrene i forhold til inklusion, ligesom den viser, at hovedparten af forældrene til de nyinkluderede børn i 2012 var utilfredse med hastigheden i Samtidig peger rapporten på, at 75 % af forældrene til nyinkluderede børn oplever, at de udviklingsplaner og mål som der arbejdes med i de nuværende tilbud i skolerne understøtter deres børns læring. Evalueringen viser, at der siden 2010 er sket en positiv udvikling af brugen af it i undervisningen, og størstedelen af lærerne oplyser i evalueringen, at de vil bruge digitale læremidler i undervisningen næste skoleår. Evalueringen peger på, at kvaliteten af undervisningsaktiviteterne skal styrkes endnu mere, ligesom rapporten viser, at skolerne kan arbejde mere målrettet med mål og forventninger til alle børn. Blandt andet fremgår det, at 30 % af forældrene ikke mener, at deres barn udfordres tilstrækkeligt i skolen. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Trivsel er en vigtig faktor for læring, og trivslen blandt eleverne ligger på landsgennemsnit. Evalueringen viser, at man er positive overfor de nye udskolingslinjer. Udskolingslinjerne giver eleverne mulighed for at vælge faglige retninger, og resultaterne fra andre kommuner viser, at det giver eleverne øget motivation og gør overgangen til ungdomsuddannelserne lettere. Evalueringsrapporten har været sendt i høring hos skolebestyrelser, MED-udvalg og Handicapråd, høringsfristen udløb den 16. april. På udvalgets møde den 23. april vil der foreligge en kort sammenfatning af tendenserne i de indkomne høringssvar. Børne-, Unge- og Familieudvalget havde på sit møde den 8. april en første drøftelse af evalueringsrapporten og besluttede på baggrund af disse drøftelser, at administrationen skulle fremlægge konkret forslag til justeringer og nye tiltag, som tager højde for en række af de væsentligste fokuspunkter i evalueringen. Administrationen har med afsæt i følgende temaer udarbejdet en række forslag til tiltag. Temaerne og forslag til tiltag er: Kompetenceudvikling - Særlige midler til kompetenceudvikling på den enkelte skole i de næste tre år - Samlet skræddersyet kompetenceudviklingsforløb for alle teams - IT i alle fagene - Uddannelsesforløb for sparringspartnerne - Linjefagskompetencer til alle lærere - Udvikling af skoleledelserne som gruppe og individuelt Mål for undervisningen og elevernes læring - Udviklingsplan for alle elever - Skolernes læringsmodel den fælles platform - Elevernes udviklingsplan gøres elektronisk - Handleplan for faglig læsning implementeres - Etablering af fagudvalg på alle skoler Kommunikation - Kommunikationsstrategi for hele skoleområdet Øget gennemsigtighed i økonomien - Ressourceoversigt på team - Mulig socioøkonomisk budgettildelingsmodel Hastighed af implementeringen - flerårig implementeringsplan for den kommende skolereform Økonomi De 21 mio. kr. som de beskrevne indsatser koster, kan finansieres indenfor frie midler på skoleområdet. Midler kommer via en kombination af overførsel fra regnskab 2013, restmidler fra Fokus på folkeskolen, ikke disponerede ekstra midler fra staten til implementering af den nye 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget folkeskolereform samt de i budget 2014 reserverede midler til indsatser efter evalueringen af Fokus på folkeskolen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Fokus på folkeskolen indsatser Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Folkeskolens fællesområde Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Indsatser vedrørende evaluering af Fokus på folkeskolen 48387/14 2 Åben Samlede høringssvar vedr. Evaluering af Fokus på folkeskolen pdf 51287/14 3 Åben Opsummering af høringssvar vedrørende Evaluering af Fokus på folkeskolen.docx 51078/14 Indstilling Administrationen indstiller, at at evalueringen tages til efterretning, de fremlagte forslag til indsatser igangsættes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede de mange indkomne høringssvar. Man konstaterede, at der var mange konstruktive ideer som man kan tage med ind i de kommende indsatser. Udvalget besluttede, at man i løbet af efteråret vil tage en midtvejsstatus på digitaliseringsstrategien. Udvalget besluttede samtidig, at man ønsker en sag på et kommende udvalgsmøde vedr. Specialpædagogiske indsatser og de IT-hjælpemidler, der anvendes i skolerne. De fremlagte forslag til indsatser anbefales over for Kommunalbestyrelsen med følgende tilføjelser: Kompetenceudviklingsindsatserne skal være praksisnære. Der laves en samlet kommunikationsstrategi, som fremlægges til politisk behandling på Børne-, Unge- og Familieudvalgets juni møde. Indsatserne i forbindelse med tydelige mål for elevernes læring og trivsel skal sikre, at alle elever udfolder deres potentiale med henblik på at blive så dygtige som muligt. Administrationen anmodes om inden udgangen af 3. kvartal 2014 at udarbejde en enkel model for, hvordan der opstilles mål på skoleniveau og på kommunalt niveau, således at man fra politisk hold kan følge udviklingen i elvernes læring. Eventuelle ændringer i budgettildelingsmodeller i forlængelse af socioøkonomiske beregninger vil først kunne implementeres i

9 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Helle Mandrup Tønnesen (Ø) er imod, at modellen med at den enkelte skole skal betale for udgifterne til elever, der visiteres til Kompetencecenter Kalvehave. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orientering om status for igangsat og forslag til kommende kompetenceudvikling på skoleområdet Sagsnr.: 14/931 - Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Lov om kommunernes styrelse. Resumé I forlængelse af orienteringen på Børne-, Unge og Familieudvalgets møde den 5. februar 2014, hvor Vordingborg Kommunes skolevæsens kompetenceudviklingsstrategi blev præsenteret, gives hermed en status på, hvilke tiltag som er igangsat, herunder de tiltag, der planlægges igangsat på baggrund af resultaterne fra Evaluering af Fokus på folkeskolen, der bl.a. viser et stort behov for kompetenceløft i skolerne. Sagsfremstilling I indeværende skoleår har alle lærere og pædagoger deltaget i et fælleskommunalt kompetenceforløb på 25 timer. Forløbets hovedfokus har været på teamets samarbejde om elevernes læring. Forløbet har været organiseret gennem 3 fællesoplæg for den samlede personalegruppe, og 4 differentierede sparringer på teamniveau. Sideløbende med forløbet har alle teamkoordinatorer været igennem en uddannelse, hvor de er blevet præsenteret for værktøjer indenfor mødeledelse. Det fælleskommunale kompetenceforløb er netop afsluttet med fælles oplæg på skolerne, og tilbagemeldinger fra personale såvel som udbydere viser, at alle teams har fået styrket deres samarbejde om elevernes læring. I skoleåret 2014/15 fortsættes det fælleskommunale kompetenceforløb på teamniveau med 25 timer pr. medarbejder. Forløbet planlægges praksisnært og målrettes det enkelte team. Indholdet centreres om teamets samarbejde med elevernes læring, herunder et særligt blik for synlig læring, målstyring og evaluering. Ligeledes skal man på teamniveau opnå fortrolighed med Skolernes Læringsmodel, som er en fælleskommunal planlægnings- og didaktisk refleksionsmodel i forhold til at udmønte skolereformen i praksis. Et centralt område for teamsamarbejdet er at udnytte personalets ressourcer bedst tænkeligt, herunder samarbejdet mellem lærere og pædagoger omkring den understøttende undervisning. Teamkoordinatoren spiller en central rolle i forhold til at opnå synergi i teamet. Teamkoordinatoren skal medvirke til, at teamet har fokus på alle elevers læring, og dermed sikre de voksnes læring og kontinuerlige kompetence til at varetage elevernes læreprocesser frem for at varetage dagligdagens funktionalitet og praktiske gøremål på teammøderne. Der er derfor afgørende, at teamkoordinatorerne også i 2014/15 tilbydes udviklingsforløb og sparring gennem interne og eksterne uddannelsesforløb, hvilket planlægges i forlængelse af, og i sammenhæng med, det fælleskommunale kompetenceudviklingsforløb. Der forhandles pt. med eksterne udbydere, da den hidtidige kursusudbyder ikke har kapacitet til at fortsætte i skoleåret 2014/15. I skoleåret 2014/15 vil der fortsat være behov for kompetenceløft i at bruge IT som understøttende læring for elever og lærere/pædagoger. Målet er et didaktisk løft af lærere og pædagoger, så IT bruges til undervisning, læring og undervisningsdifferentiering. Vordingborg Kommune har indgået aftaler med 35 forskellige forlag om digitale læremidler, der omfatter alle skolens fag. 60 % af lærerne forventer, jf. evaluering af Fokus på folkeskolen at inddrage digitale læremidler og brugen af it i årsplanerne for næste skoleårs arbejde. Kurserne differentieres i skoleåret 2014/15 i forhold til medarbejdernes faglige niveau. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget For at understøtte differentierede lokale behov for kompetenceudvikling anbefales det, at der afsættes yderligere midler til lokale tiltag. Det foreslås således, at der afsættes et beløb svarende til 15 timer pr. medarbejder (både lærere og pædagoger), i alt ca kr. For at understøtte pædagogernes nye rolle i forbindelse med den understøttende undervisning, deltager alle pædagoger med timer i skoledelen pt. i et kursusforløb under titlen Pædagogens professionsfaglighed i undervisningen Fokus er på arbejdet med elevernes læring og trivsel. Forløbet afsluttes inden 1.maj, hvor de kommende skolebørn starter i førskole. Denne begivenhed giver god anledning til at omsætte ny læring i praksis, og dermed fremme fælles læring i organisationen. Folkeskolereformen betyder bl.a., at der indføres engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. For at kvalificere medarbejderne til at varetage denne undervisning, er der tilrettelagt et særligt kursusforløb i samarbejde med CFU, som afvikles med to undervisningsgange i juni og en i oktober. Der er tilmeldt tredive deltagere forholdsmæssigt fordelt fra kommunens skoler. Den tidlige sprogundervisning kræver en legende og målrettet tilgang til læring baseret på varierede metoder, og bør integreres i den daglige undervisning i små doser. Det er således af afgørende betydning, at teamet samarbejder om, hvorledes sprogundervisningen bliver en naturlig del. De lærere, som deltager på de planlagte kurser, har en særlig opgave i at bringe den erhvervede viden ind på teammøderne. Lærerne kan fx på et personalemøde få mulighed for at fortælle om ny praksis for skolens sprogundervisning. Regeringen og KL har i forbindelse med Folkeskolereformen indgået en aftale om, at 95 % af undervisningen i 2020 skal varetages af en lærer med undervisningskompetence/tilsvarende kompetence. Derfor skal hver skole udarbejde retningslinjer for en kompetencedækning, der modsvarer denne målsætning. Under henvisning til tidligere præsenteret kompetenceudviklingsstrategi påbegyndes opkvalificeringen af undervisningsfag (linjefag) allerede i 2014/15 i samarbejde med UCSJ. Der oprettes hold i dansk, engelsk og fysik/kemi med 15 deltagere på hvert hold. Da lærerne allerede har didaktisk erfaring og indsigt, kan faget erhverves på 3 moduler i stedet for de 4, som er normalt på grunduddannelsen. Det aflyste modul erstattes i stedet af et specialiseringsmodul, som kvalificerer den pågældende lærer inden for en særlig retning bl.a. inden for vejledning. Specialiseringsmodulerne designes i samarbejde med UCSJ, så de understøtter arbejdet med Skolernes Læringsmodel. Der vil således være medarbejdere på alle skoler, som har specialistviden inden for modellens forskellige cirkler. Det er ønskværdigt, at de lærere, som skal opkvalificeres, allerede underviser i faget efter sommerferien. Det giver bedre mulighed for direkte kobling til praksis, og med mulighed for at indtænke aktionslæringsforløb i fagets didaktik. Det anbefales, at skolerne har tydelige målsætninger for, hvordan medarbejdernes kompetenceløft bringes i spil i praksis. Før påbegyndelse af uddannelsesforløb skal der således være en forventningsafstemning mellem leder og medarbejder, hvor det aftales, hvorledes ny viden efterfølgende bringes i spil på både team- og skoleniveau. Kommuner og skoler havde frem til den 11. april mulighed for at ansøge om at indgå i et særligt tilrettelagt vejledningsforløb med Undervisningsministeriets Læringskonsulenter. Samarbejdet varer et skoleår, og har forskellige indsatsområder. Administrationen har i samarbejde med skolerne ansøgt om et vejledningsforløb under overskriften Skoleledelse og Målstyring. Forløbet omhandler, hvorledes skoleledelser og forvaltninger gennem organisering, styring og ledelse kan fremme elevernes læring og trivsel, og sigter mod fortsat kompetenceudvikling af den samlede ledelse, styrket klarhed om roller og samarbejdsstrukturer og uddelegering af opgaver til teamkoordinatorer og andre nøglepersoner. Vordingborg kommunes skolevæsen samarbejder desuden med Undervisningsministeriets Læringskonsulenter omkring inklusionsudvikling. Der er igangsat tre pilotprojekter omkring Teamsamarbejde, Ekstern sparring og Forældreinddragelse. Arbejdet fortsættes og udvikles i skoleåret 2014/15 med henblik på tydelig kommunikation om ressourcepersoners ydelser, øget forældredeltagelse, konkret sparring til medarbejdere fra ressourcepersoner og fortsat kompetenceudvikling af både interne og eksterne aktører. I tillæg hertil skal nævnes, at skolernes inklusionsmedarbejdere tilbydes endnu et diplommodul, denne gang med kommunikation som omdrejningspunkt. Endeligt igangsættes et projekt med titlen Evaluering og indikatorer på effektfuld inklusion som er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup og Vordingborg Kommune. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Forslag til modulordning i kommunens skoleklubber (SFO) Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Skoler - Sagsbeh: Torben Jensen Lovgrundlag Folkeskoleloven. Resumé Børne-, Unge og Familieudvalget har anmodet administrationen om, at udarbejde et forslag til en modulordning i kommunens skoleklubber (SFO). Forslaget fremlægges hermed til udvalgets behandling. Sagsfremstilling Såfremt den nuværende ordning bevares er konsekvenserne følgende: Skoleåret 2013/2014: Den nuværende åbningstid i SFO 1 for bh. klasse 3. klasse, er mandag torsdag fra , fredag Der er lukket d. 23. dec., d. 24. dec., alle dage ml. jul og nytår, 31. dec., fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Der holdes lukket 3 uger i sommerferien, dog således at der holdes en SFO åben i hvert skoledistrikt så der er mulighed for pasning. På skoledage er der børn i SFO1 mellem 6-8 og fra kl. 13. De kommende børnehaveklasseelever overflyttes pr. 1. maj fra daginstitutioner til SFO1. Der betales SFO takst. Juli er betalingsfri. Skoleåret 2014/2015: Fra den etableres en ny fælles skoleklub i Vordingborg. Dette betyder, at der udvikles et samlet skoleklubtilbud, hvor SFO1+2 er samlet i samme lokaler. Den nye skoleklub består af: Skoleklub for 0-3. kl. Skoleklub for 4-6 kl. Åbningstiden i Skoleklub for 0. 3 kl. er følgende: Skoledage: hver morgen fra klokken 06:00 til 08:00 og hver eftermiddag fra klokken 14:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Ikke skoledage: Hver dag fra klokken 06:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Det samlede antal åbningstimer er derfor således: SFO Åbningstid 1. august 2014 Åbningstid skoleuger, 40 uger Åbningstid - ikke skoleuger, 8 uger Årlig åbningstid Miniklub 24,5 timer 54,5 timer 1416 timer Såfremt der indføres en ny modulordning kan konsekvenserne fx være følgende: En modulordning kan med de nye åbningstider opbygges således: Morgenmodul 6-8 Feriemodul 8-14 Eftermiddagsmodul 14-17, fredag Heldagsmodul. Morgenmodul + feriemodul + eftermiddagsmodul Udnyttelsesgrad: Udnyttelsesgraden i SFO 1 var i 2012/ ,9%. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Ved opdeling i moduler vil udnyttelsesgraden falde, idet det må forventes at en del af børnene vil vælge heldagsmodulet fra. De tidsrum børnene i dag benytter SFO, kan gøres op således.: morgenåbning 33 % Møder mellem 6 og 7 12 % Møder efter 7 21 % eftermiddagsåbning 89 % Gå hjem før % Går hjem mellem 15. og % Går hjem mellem 16. og % Feriemodul (anslået) 100 % Med den forudsætning, at modulordningen afspejles i det nuværende fremmødemønster, vil udnyttelsesgraden i Miniklubben (0. 3 kl.) blive 61%. Det skal bemærkes, at udnyttelsesgraden ikke er identisk med dækningsgraden, der anvendes ved budgetlægningen. Udnyttelsesgraden er således beregnet inklusive de førskolebørn, der starter i skoleklubben pr. 1. maj. Dækningsgraden til budgetberegningen er kun i forhold til elever i bh 3-kl. Såfremt der indføres modulordninger som beskrevet er konsekvenserne for forældrebetalingen følgende: Forældrebetalingen er pr 1. august 2014 er 1630 kr. i 11 måneder. Såfremt forældrebetalingen opdeles i moduler i henhold til åbningstiden vil det medføre følgende:: Ugentlig åbningstid timer uger takst Morgenåbning 10 timer 48 uger 480 timer 552 kr. Eftermiddagsåbning 14,5 timer 48 uger 696 timer 801 kr. Feriemodul 30 timer 8 uger 240 timer 277 kr. Heldagsmodul 48 uger 1416 timer kr. Som det ses er forældrebetalingen for eftermiddagsmodulet beregnet til 801 kr. I Skoleklubben for klasse med åbent i 40 uger og åben en time mindre om dagen er forældrebetalingen 760 kr. Derfor bør forældrebetalingen i givet fald tilpasses således, at der er balance i forældrebetalingen for de to tilbud. Såfremt der indføres modulordninger som beskrevet er konsekvenserne for skolernes decentrale budgetrammer følgende: Med en faldende udnyttelsesgrad fra 84,9 % til 61 % ændres budgettildelingen pr. elev til skolerne forholdsmæssigt. Tildelingen til skolerne udgør i skoleåret 2014/ kr. pr. barn. Med den nye udnyttelsesgrad ændres tildelingen forholdsmæssigt til kr. pr. barn. Det medfører, at tildelingen til skolerne i skoleåret 2014/2015 reduceres med i alt 8,5 mio. kr. Indtægterne fra forældrebetalingen vil blive 7,5 mio. kr. mindre. Provenuet er således 1 mio. kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Drift SFO Drift Forældrebetaling SFO

15 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger. Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget drøfter om der skal indføres modulordninger, udvalget drøfter, hvilken udformning en evt. modulordning skal have. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget drøftede sagen, og besluttede at forslaget sendes til udtalelse på skolerne sammen med reduktionsforslag på det samlede område. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Navneændring af Børnehaven Troldehaven Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Helle Nielsen Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov. Sagsfremstilling I forbindelse med ibrugtagning af ny institution pr. 1. maj og samtidig ændring af aldersgruppen fra 3-6 år til integreret institution, har bestyrelsen anmodet om navneændring, idet aldersgruppen nu dækker 0 6 år. Bestyrelsen foreslår, at navnet ændres til Børnehuset Troldehaven. Indstilling Administrationen indstiller, at Børnehaven Troldehaven ændres til Børnehuset Troldehaven. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Indstillingen tiltrådt. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Orienteringspunkter Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orientering fra administrationen a) Vedrørende fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU) 2014 UU Sjælland Syd fremsender statistik vedrørende FTU for de 3 kommuner. For Vordingborg Kommune er der sket en markant stigning i forhold til sidste år af 9. klasse elever, der har valgt at fortsætte i 10. klasse, så det nu udgør 54,2 %. Stigningen er ligeligt fordelt på 10. klassecentret og efterskoler. Der er sket et markant fald i valget af erhvervsuddannelse direkte fra 9. klasse i forhold til de seneste 3 år. Ser man på alle 10. klasses elever fra Vordingborg Kommune, hvor også efterskoler, privatskoler og andre skoleformer er medtaget, er der sket en markant stigning af elever, der har valgt en erhvervsuddannelse, idet 31,4 % har truffet dette valg. Der er sket et fald i tilmeldingen fra 10. klasserne til de gymnasiale uddannelser. For alle skoletyper er andelen i år på 59,5 %. b) Statistik over visitationer af ekskluderede elever Administrationen har foretaget visitationer til ekskluderende tilbud i skoleåret 2014/2015. Statistikken viser, at antallet af visiterede elever til ekskluderede undervisningstilbud er tilnærmelsesvis på samme niveau i de tre sidste skoleår. Statistik er vedhæftet. Skolerne er i de kommende måneder i gang med at visitere egne elever til egne specialundervisningstilbud (9 ugentlige timer eller derover). Visitationen forventes færdig ved udgangen af maj måned, hvorefter Børne-, Unge- og Familieudvalget orienteres om udviklingen over de seneste 3 år. c) Information fra Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet fremsender information om den fremtidige håndtering af visse forsøg på folkeskoleområdet. Folkeskolereformen medfører således, at en stor del af ordningerne fremover vil kunne videreføres som lokale permanente ordninger. d) Vordingborg Kommunes ansøgning til A. P. Møller Fonden Vordingborg Kommune ønsker at søge støtte fra A. P. Møller Fonden i tre faser over 3-4 år: Afdækning, afprøvning samt implementering/videndeling. 2. maj 2014 ansøges A. P. Møller Fonden om støtte til afdækningsfasen, hvor der med afsæt i Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik, vil blive gennemført et aktionsforskningsforløb, for at afdække hvilke af skolernes initiativer, der bedst fremmer implementering af folkeskolereformen. Det sker i et tæt samarbejde mellem professionshøjskolerne (UCSJ og VIA UC), forskningsinstitutioner (DPU, KU og Steno), Geocenter Møn, NTS-centeret, Avnø Naturcenter samt skolerne. På baggrund af de fremkomne resultater og anbefalinger fra afdækningsfasen, kvalificeres og budgetsættes ansøgningerne til afprøvningsfasen og implementeringsfasen. Baggrund om A. P. Møller Fonden: Bilag: 1 Åben fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne /14 2 Åben FTU - alle tilmeldte via optagelse dk uanset grundskoletype 45876/14 3 Åben 2014 FTU-Folkeskolestatistik UUSS - ver 1 0 (2) 45884/14 4 Åben Statistik over visitationer af ekskluderede elever /14 5 Åben Information om håndtering af forsøg som følge af folkeskolereformen.pdf 48518/14 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Sagen blev drøftet, og indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Helle Nielsen Sagsfremstilling For at højne informationsniveauet og for at skabe en bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2014, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til. Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab. Bilag: 1 Åben Årshjul for BUF /13 Indstilling Administrationen indstiller, at det fremlagte forslag til årshjul drøftes. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Der inviteres til ekstraordinært Samrådsmøde på skoleområdet og Dalogmøde med dagtilbudsområdet den 26. maj

20 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Børne-, Unge- og Familieudvalget Område: Børn og Familie, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling. Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den Udvalget fik en status på de særlige indsatser på Svend Gønge-skolen. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Bilagsoversigt 2. Budget 2015 og overslagsårene - Børne-, Unge- og Familieudvalget 1. Demografiregulering og budgetrammer (47727/14) 2. Forslag til besparelser på det samlede Børne-, Unge og Familieområde (49441/14) 3. Budgetbesparelser (50062/14) 4. Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet (52496/14) 5. Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet høringsversion (52495/14) 3. Evaluering af Fokus på folkeskolen og forslag til indsatser 1. Indsatser vedrørende evaluering af Fokus på folkeskolen (48387/14) 2. Samlede høringssvar vedr. Evaluering af Fokus på folkeskolen pdf (51287/14) 3. Opsummering af høringssvar vedrørende Evaluering af Fokus på folkeskolen.docx (51078/14) 7. Orienteringspunkter 1. fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne 2014 (45875/14) 2. FTU - alle tilmeldte via optagelse dk uanset grundskoletype (45876/14) FTU-Folkeskolestatistik UUSS - ver 1 0 (2) (45884/14) 4. Statistik over visitationer af ekskluderede elever. (48384/14) 5. Information om håndtering af forsøg som følge af folkeskolereformen.pdf (48518/14) 8. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget 1. Årshjul for BUF 2014 (137967/13) 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Børne-, Unge- og Familieudvalget Underskriftsside Kirsten Overgaard Helle Mandrup Tønnesen Mette Høgh Christiansen Birgitte Steen Jørgensen Laura Sø Michael Seiding Larsen Nina Møhler 21

23 Bilag: 2.1. Demografiregulering og budgetrammer Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47727/14

24 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Demografiregulering og budgetrammer Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Økonomistaben - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Lovgrundlag Tidsplan og procedure for budget Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende demografireguleringen af budgetrammerne i april måned og samtidig skal udvalgsrammerne for 2015 godkendes, således at fagudvalgene kan arbejde med prioriteringer indenfor budgetrammen frem mod mødet i juni måned. Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune nu har været brugt i 4 år stod det nu klart, at der var noget galt allerede i 2015 og specielt i Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Det er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1 som reguleres, 30% af budgetrammerne reguleres ikke og det er således kun 70 % af budgetrammen som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen. Nedenstående tabel viser demografireguleringen på de forskellige udvalgsrammer præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhverv Arbejdsmarked Sundhed og Psykiatri Social Teknik og Miljø Børn, Unge og Familie Kultur, Idræt og Fritid Demografisk fremskrivning i alt Administrationen anbefaler at der igangsættes et projekt omkring udvikling af en ny demografireguleringsmodel som kan tages i anvendelse til budgetlægningen for Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Der har også på nogle områder været indarbejdet ekstraordinære forhøjelser eller reduktioner ved tidligere beslutninger. Disse er fortsat i budgetrammerne. Derfor kan man ikke aflæse demografireguleringen direkte i budgetrammerne. Endelig er reduktionen på 20 mio. kr. i 2015 fordelt ud i budgtrammerne. Udvalgsrammer Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Korrigeret Budgetforslaoverslaoverslag Budget- Budget- Budgetoverslag budget

25 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling budgetramme budgetramme Erhvervsudvalg budgetramme Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg budgetramme budgetramme Socialudvalg budgetramme budgetramme Sundheds- og Psykiatriudvalg budgetramme budgetramme Teknik- og Miljøudvalg budgetramme budgetramme Brugerfinansieret drift Børne-, Unge- og Familieudvalg budgetramme budgetramme Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg budgetramme I alt Anlægsrammerne fremgår ikke af oversigten idet disse som udgangspunkt er de samme som det vedtagne budget Til anlægsrammerne i budgetoverslag 2018 må forventes at omkring 80 mio. kr. skal afsættes til anlægsprojekter. Prioriteringen af anlægsprojekter vil ske på budgetseminaret den 4. september Udvalgene får med denne sag udmeldt de budgetrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Det forventes, at alle udvalg selv finder finansiering til både demografireguleringen, udvalgets andel af de 20 mio. kr. som skal reduceres samt til eventuelle ønsker om at øge budgettet til udvalgte aktiviteter/områder. Indstilling Administrationen indstiller, at at at demografireguleringen for godkendes, budgetrammerne til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene og der igangsættes et arbejde med at udvikle en ny model for demografiregulering frem mod budget Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup, Birgitte Steen Jørgensen 2

26 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget tiltræder 1. og 3. at. Et flertal af udvalget bestående af Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Knud Larsen tiltræder ligeledes 2. at. Et mindretal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde 2. at, idet der fortsat mangler det af flertalsgruppen lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimodellen. 3

27 Bilag: 2.2. Forslag til besparelser på det samlede Børne-, Unge og Familieområde Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49441/14

28 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser 1. Nedlæggelse af stillingen som dagplejeleder 2. Nedbringelse af antal dagplejepædagoger 3. Samkørsel af administrative funktioner, så de løses centralt i de fem skoledistrikter for daginstitutioner. Stillingen er pt ubesat og ledelsen varetages af dagtilbudschefen. Budgettet hertil er på kr. hvorfra der skal trækkes 25 procent i forældrebetaling. Med faldende børnetal er antallet af dagplejere i nedgang og området er af en størrelse der ikke kan bære en hel lederstilling Med faldende børnetal er antallet af dagplejere i nedgang og området er af en størrelse, hvor der ikke er behov for de seks dagplejepædagoger, der er ansat i dag. Budgettet til én dagplejepædagog er på cirka kr. hvorfra der skal trækkes 25 procent i forældrebetaling. I forbindelse med etableringen af gæsteordningerne for dagplejen, vil der pr. 1. maj 2014 være 87 dagplejere ansat i dagplejen, hvorved antallet kan reduceres med tre dagplejepædagoger Denne løsning vil frigive tid til øget pædagogisk ledelse og planlægning som kan udløse højere kvalitet og mere effektiv drift i de enkelte institutioner. Der vil samtidig kunne ske en bedre udnyttelse af eksisterende administrative ressourcer. 1 Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. (netto) Besparelsespotentiale: kr. 4. Nedlægning af den Den ene af de to børnehavebusser er slidt og skal erstattes. Besparelsespotentiale: kr.

29 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser ene af de to børnehavebusser. 5. Harmonisering af vedligehold af grønne områder på Dagtilbudsområdet 6. Indvendigt vedligehold af daginstitutioner Udvalget har tidligere besluttet ikke at erstatte den, og fra 2015 nøjes med én børnehavebus. Det giver en driftsbesparelse fra 2015 på cirka kr. pr. dag. Gennemføre en harmonisering, så der sikres et ensartet niveau til vedligehold af grønne områder for alle kommunens daginstitutioner. Der er afsat kr. til vedligeholdelse af daginstitutionernes grønne områder, og herudover har seks daginstitutioner en særlig ordning fra før kommunesammenlægningen, som koster kr. Det giver en samlet udgift på kr. Etablering af en fælles og ensartet løsning af den indvendige vedligeholdelse af alle kommunens dagtilbud, så der sikres et passende og ensartet niveau for den indvendige vedligeholdelse af kommunens dagtilbud. I dag løses opgaven typisk af lokale håndværkere og/eller en pedel der er tilknyttet den enkelte institution. Alternativt en fælles pedel for en geografisk gruppe institutioner. Der tildeles i dag et fast beløb pr. barn til opgaven og det samlede budget er kr. 2 Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. 7. SFO-bygningen på Daginstitutionen De 4 årstider har pr. 1. juli 2016 mulighed Besparelsespotentiale: kr. i 2016 og

30 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider for at fraflytte fra deres nuværende lejede, små og utidssvarende lokaler. SFOen på Kulbjergs Skoles Nyråd afdeling har til huse i en selvstændig bygning, som hvis SFOen integreres i Nyråd afdelingens læringsmiljø vil kunne anvendes til daginstitution. Det vil give De 4 Årstider nogle mere tidssvarende og større lokaler, der både giver mulighed for at optage flere børn i den integrerede institutionen (som pt. har stor venteliste), og skabe en mere hensigtsmæssig ramme for børnenes hverdag i institutionen. (Lejemålet kan fraflyttes d. 1. juli 2016, hvis det opsiges senest 1. juli 2015) kr. fra 2017 Nødvendig anlægsinvestering: kr. (2016) 8. Afhændelse af Kernehuset i Præstø Nyråds skoleafdeling indrettes ude og inde til at kunne matche den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, hvorefter det vurderes, at SFO-aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Kernehuset har været anvendt til SFO for Klosternakkeskolen og indgår nu i Præstø Skoles bygningsmasse. På baggrund af det faldende elevtal i Præstø er der ikke brug for Kernehuset, og bygningen kan sættes til salg. Nødvendig anlægsinvestering: kr. (2016) Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) 3

31 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser 9. Gåsetårnskolens 1911-bygningen på Marienberg afdelingen er revet ned 10. SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives 11. SFO bygningen på Møn Skoles Fanefjord afdeling fraflyttes Bygningen er revet ned og besparelsen på driftsudgifter gælder fra På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFOaktiviteter kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFOaktiviteter kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Bygningen kan enten anvendes til andet formål, f.eks. hvis der etableres dagtilbud på skolens matrikel (Dronning Fane). Alternativt kan bygningen lukkes ned eller nedrives. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) Estimeret udgift til nedrivning: kr. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) 4

32 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser 12. Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFO 2- aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Klubbygningen rummer også aktiviteter i Ungdomsskolens regi. Det forudsættes ligeledes, at disse aktiviteter kan rummes i dele af de nuværende undervisningsarealer. Lokalerne kan evt. anvendes til dagaflastningstilbud (se forslag nr.17). Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) 13. Omdannelse af nuværende børnehaver til integrerede 0-6 års institutioner (Mern, Stege, Dronning Fane, Æblehaven, Tusindfryd, Kalvehave og Elnasminde) 0-6 års institutioner sikrer en mere bæredygtig drift end børnehaver og dagplejere, idet man indenfor samme bygning kan tilpasse tilbuddet til den aktuelle børnesammensætning. I en række af de nuværende børnehaver er der en uudnyttet kapacitet, som kan rumme det geografiske områdes børn i dagplejen. Dagplejen forudsættes afvikles i de relevante geografiske områder, og dagplejerne kan tilbydes ansættelse på 0-2 årsområdet i de nye integrerede institutioner, hvor der er match af kvalifikationer. Der vil blive tilbudt en uddannelsespakke for de dagplejere som måtte ønske at arbejde i de nye integrerede institutioner. Hvis syv børnehaver 5 Besparelsespotentiale: kr. i Mern og kr. i Dronning Fane (driftsudgifter)

33 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser ændres til 0-6 års institutioner vil det betyde nedlæggelse af dagplejerstillinger. Dette giver en mere optimal udnyttelse af bygningsmassen og sikre bedre muligheder for at skabe helhed og sammenhæng i børnefamiliernes liv. Samtidig vil den større medarbejdergruppe mindske sårbarhed over for sygdom og andet fravær og større mulighed for samarbejde og pædagogisk udveksling mellem medarbejderne. I Mern foreslås daginstitutionen flyttes til skolens bygninger, hvorved der skabes et samlet børnecentrum i lokalområdet. (se også forslag nr. 18) Samme model kan anvendes ved Dronning Fane, idet den kan flyttes til Fanefjord afdelingen af Møn Skole. Nødvendig anlægsinvestering i syv børnehaver: (Mern, Stege, Dr. Fane, Kalvehave, Æblehaven, Tusindfryd og Elnasminde): i gennemsnit kr. pr. institution, dog vil en flytning af Dronning Fane til Fanefjord skoleafdelingen og en flytning af Mern til Mern skoleafdeling formentlig koste ca kr. pr. stk. 14. Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gønge- På baggrund af det faldene elevtal i de kommende år kan det på ny undersøges om undervisnings- og SFO-aktiviteter i Bårse kan rummes i Præstø uden, at der dannes væsentligt 6 Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter)

34 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser skolen flere klasser. I anlægsbudgetter for 2017 er afsat ,- kr. til renovering af bygningerne, som kan spares hvis afdelingen lukkes ned. 15. Effektiviseringer på Kompetencecenter Kalvehave Med afsæt i de stordrifts fordele i en stor enhed med et stabilt driftsgrundlag vil det være en mulighed at nedsætte skolernes takst fra kr. til kr. pr. år. Åbningstiden i Miniklubben for 0. 3 kl. er pr. 1. august 2014 følgende: Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. (brutto) eller og kr. (netto) 16. Morgenåbningstid i Miniklubben ændret fra kl til kl Skoledage: hver morgen fra klokken 06:00 til 08:00 og hver eftermiddag fra klokken 14:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Ikke skoledage: Hver dag fra klokken 06:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Det er ca. 12 % af børn i Miniklubben, der møder ind mellem 6 og 7 om morgenen. 17. Reduktion af ledelsen på Der er gennemsnitlig 5-6 % af SFO børnene, der møder op fra 6 til 6:30. En af konsekvenserne af folkeskolereformen er, at SFO-tiden er reduceret, og at alle pædagoger vil have en fast tilknytning 7 Besparelsespotentiale: kr.(2016)

35 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser skoleafdelinger til et eller to teams i enten indskoling, mellemtrin eller udskoling. Alle pædagoger vil således i den daglige praksis have en tilknytning til teamets afdelingsleder. Dette i kombination med den reducerede SFO-tid aktualiserer spørgsmålet om en forenklet ledelsesstruktur på de mindre afdelinger. Det vil være muligt, at afdelingerne Ørslev, Kastrup, Marienberg og Nyråd fremover (i lighed med Mern, Hjertebjerg og Fanefjord) kun har en daglig leder. Sammen med sådan ændring foreslås det, at de fem distriktsskoler hver fremadrettet har en leder med det faglige ansvar for de nye skoleklubber, mens pædagogerne ligesom lærerne er tilknyttet et eller evt. to teams med reference til én leder. Det foreslås samtidigt, at nedlæggelsen af de 4 lederstillinger betyder, at alle ni nuværende SFO-ledere er i spil i forhold til de fem nye klublederstillinger. Det foreslås samtidigt, at der overføres lønsum svarende til en lederstilling til Gåsetårnskolen grundet elevtal over 900 og den største udskoling til ungdomsuddannelserneafdeling. De 4 lederstillinger medfører en årlig besparelse på 2 mio. kr og en lederstilling til Gåsetårnskolen medfører en merudgift 8

36 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser på ca kr. 18. Etablering af lokale dagaflastningstilbud 19. Etablering af døgntilbud til forældre og børn 20. Helhedsorienteret familieindsats Der etableres dagaflastningstilbud 2 steder i kommunen i kommunale bygninger (f.eks. i Stege Skoles SFO2 bygning og i Mern Børnehave, hvis disse fraflyttes af nuværende brugere). Tilbuddet erstatter både nuværende aflastningsordninger og forebygger anbringelser. Dagaflastning er tilbud hvor børn i alderen 5-12 år hentes og bringes mellem hjem og skole og dagaflastning. Dagaflastningstilbuddet er eftermiddag, aften og evt. weekender. Dagaflastningen skal sikre en nødvendig udvidelse af forældrenes omsorg og en fast rutine og struktur for barnet, der giver barnet det fornødne overskud til at indgå som andre jævnaldrende i dagtilbud, skole og fritidsliv. I allerede etablerede lokaler i Kalvehave (Familiecenter Kalvehave) etableres et døgntilbud til forældre og børn. Tilbuddet skal erstattet køb af tilbud udenfor kommunen. Helhedsorienteret familieindsats til familier, der i ekstrem grad lever under kaotiske forhold, men hvor der er en tilstrækkelig følelsesmæssig tilknytning mellem børn og forældre. Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i

37 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Forslag Beskrivelse Økonomiske konsekvenser 21. Øget anvendelse af evidensprogrammer Øge bruget af evidensprogrammer til forebyggelse af dyre forebyggende foranstaltninger og forebyggelse af anbringelser. Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i Effektive anbringelser Intensive anbringelser, der har til formål at sikre at barnet/den unge kommer hjem. Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i 2016 Total besparelsespotentiale i 2015 er mellem kr. og kr. og yderligere kr. i 2016 og yderligere kr. i Totalt estimeret anlægsbudget i 2015/2016 er kr. ( hvis Bårse afdeling nedlægges kan spares kr. afsat til renovering i 2017). 10

38 Bilag: 2.3. Budgetbesparelser Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50062/14

39 Forslag Besparelsespotentiale Nødvendig anlægsinvestering 1. Nedlæggelse af stillingen som dagplejeleder kr 2. Nedbringelse af antal dagpleje-pædagoger kr 3. Samkørsel af administrative funktioner, så de løses centralt i de fem skoledistrikter for daginstitutioner kr 4. Nedlægning af den ene af de to børnehavebusser kr 5. Harmonisering af vedligehold af grønne områder på Dagtilbudsområdet kr 6. Indvendigt vedligehold af daginstitutioner kr 7. SFO-bygningen på Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider, og Nyråd skoleafdling ombygges så der kan laves læringsmiljør for både skole og SFO I 2016: kr Fra 2017: kr I 2016: kr. 8. Afhændelse af Kernehuset i Præstø kr 9. Gåsetårnskolens 1911-bygningen på Marienberg afdelingen er revet ned kr 10. SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives kr kr 11. SFO bygningen på Møn Skoles Fanefjord afdeling fraflyttes kr 12. Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes kr 13. Omdannelse af nuværende børnehaver til integrerede 0-6 års institutioner (Mern, Stege, Dronning Fane, Æblehaven, Tusindfryd, Kalvehave og Elnasminde) 14. Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gønge-skolen 15. Effektiviseringer på Kompetencecenter Kalvehave 16. Morgenåbningstid i Miniklubben ændret fra kl til kl Mern: kr Dronning Fane: kr kr kr Brutto: kr Netto: kr 17. Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger Fra 2016: kr. 18. Etablering af lokale dagaflastningstilbud kr 19. Etablering af døgntilbud til forældre og børn kr 20. Helhedsorienteret familieindsats 21. Øget anvendelse af evidensprogrammer 22. Effektive anbringelser I 2015: kr Fra 2016: kr I 2015: kr Fra 2016: kr I 2015: kr Fra 2016: kr Flytning Mern: kr Flyt. Dron. Fane: kr Øvr. ombyg. pr. stk.: kr I 2017: I anlægsbudget for 2017 er der afsat kr til renovering af bygningerne, som kan spares hvis afdelingen lukkes ned

40 Bilag: 2.4. Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52496/14

41 Til Valdemarsgade 43 Brugerbestyrelser og MED-udvalg på Postboks 200 Børne-, Unge- og Familieområdet 4760 Vordingborg Vordingborg Handicapråd Tlf Sagsnr.: 14/9219 Dokumentnr.: 52496/14 Skolesekretariatet Sagsbehandler: Torben Jensen Dir Anmodning om udtalelser vedrørende forslag om tilpasning og strukturelle ændringer på Børne-, Unge- og Familieområdet. Børne-, Unge- og Familieudvalget anmoder om udtalelser forud for udvalgets behandling af forslagene på mødet den 3. juni Svarfrist er senest den 23. maj. Svar sendes pr mail (i word-format) til Forarbejdet til budget 2015 er i gang, og Børne-, Unge- og Familieudvalget har drøftet fordelingen og prioriteringen af besparelsesforslag, således at budgetrammen kan overholdes. For Børne-, Unge- og Familieområdet betyder det, at budgettet i 2015 nedsættes med 9,7 mio. kr. Administrationen har udarbejdet forslag til besparelser, som blev drøftet i Børne-, Unge- og Familieudvalget på mødet den Forslagene er vedhæftet som bilag. Udvalget gik ikke i realitetsbehandlinger af de enkelte forslag, men udvalget besluttede at udsende samtlige forslag til udtalelse hos bestyrelser, MED-udvalg, handicapråd m.v., idet der samtidig anmodes om at komme med yderligere forslag til mulige reduktioner indenfor udvalgets ramme, så udvalget har flere muligheder til at opnå den ønskede besparelse.

42 Udvalget besluttede desuden at invitere til ekstraordinært skolesamrådsmøde og ekstraordinært dialogmøde med daginstitutionsområdets bestyrelser den 26. maj Der udsendes snarest nærmere information herom. Et mindretal i udvalget bestående af Mette Høgh Christiansen (A), Helle Mandrup Tønnesen (Ø) og Birgitte Steen Jørgensen (B) udtaler, at man ikke kan tilslutte sig indstillingerne vedr. reduktionerne på udvalgsområdet idet der mangler tal for demografireguleringerne samt de af flertalsgruppens lovede prioriteringsforslag, der ikke bygger på salamimetoden. Med venlig hilsen Lisbeth Mogensen, Børne- og Kulturdirektør. 2

43 Bilag: 2.5. Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet høringsversion Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52495/14

44 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Tilpasning og strukturelle ændringer på Børn, Unge og Familieområdet Forarbejdet til budget 2015 er i gang, og på Børne-, Unge- og Familieområdet betyder det, at budgettet nedsættes med 9,7 mio. kr. Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner, tilpasninger og strukturelle ændringer. A. Familieområdet Der er fokus på en helhedsorienteret indsats over for sårbare familier med henblik på at reducere antallet af anbringelser uden for hjemmet. Etablering af lokale dagaflastningstilbud Etablering af døgntilbud til forældre og børn Helhedsorienteret familieindsats Øget anvendelse af evidensprogrammer Effektive anbringelser 1. Etablering af lokale dagaflastningstilbud Der etableres dagaflastningstilbud 2 steder i kommunen i kommunale bygninger (f.eks. i Stege Skoles SFO2 bygning og i Mern Børnehave, hvis disse fraflyttes af nuværende brugere). Tilbuddet erstatter både nuværende aflastningsordninger og forebygger anbringelser. Dagaflastning er tilbud hvor børn i alderen 5-12 år hentes og bringes mellem hjem og skole og dagaflastning. Dagaflastningstilbuddet er eftermiddag, aften og evt. weekender. Dagaflastningen skal sikre en nødvendig udvidelse af forældrenes omsorg og en fast rutine og struktur for barnet, der giver barnet det fornødne overskud til at indgå Besparelsespotentiale: kr.

45 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag 2. Etablering af døgntilbud til forældre og børn 3. Helhedsorienteret familieindsats 4. Øget anvendelse af evidensprogrammer 5. Effektive anbringelser som andre jævnaldrende i dagtilbud, skole og fritidsliv. I allerede etablerede lokaler i Kalvehave (Familiecenter Kalvehave) etableres et døgntilbud til forældre og børn. Tilbuddet skal erstattet køb af tilbud udenfor kommunen. Helhedsorienteret familieindsats til familier, der i ekstrem grad lever under kaotiske forhold, men hvor der er en tilstrækkelig følelsesmæssig tilknytning mellem børn og forældre. Øge bruget af evidensprogrammer til forebyggelse af dyre forebyggende foranstaltninger og forebyggelse af anbringelser. Intensive anbringelser, der har til formål at sikre at barnet/den unge kommer hjem. Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i 2016 Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i 2016 Besparelsespotentiale: kr. stigende til kr. i 2016 B. Tilpasning i forhold til den nye skolereform, hvor skole og SFO integreres Afdelingsskolerne Ørslev, Kastrup, Marienberg og Nyråd ledes af en afdelingsleder med ansvar for skole og SFO (samme model som Mern, Hjertebjerg og Fanefjord) SFO 2 integreres i Stege skole. Ungdomsskolen integreres i Stege skole SFO bygningen fraflyttes og integreres på Fanefjord skole SFO bygningen nedrives og integreres på Hjertebjergskolen SFO Kernehuset nedlægges (tidligere SFO i relation til Klosternakke skolen) SFO Nyråds bygninger fraflyttes og SFO integreres i skolen Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gønge-skolen 6. Reduktion af ledelsen på skoleafdelinger En af konsekvenserne af folkeskolereformen er, at SFO-tiden er reduceret, og at alle pædagoger vil have en fast tilknytning til et eller to teams i enten indskoling, mellemtrin eller Besparelsespotentiale: kr.(2016)

46 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag udskoling. Alle pædagoger vil således i den daglige praksis have en tilknytning til teamets afdelingsleder. Dette i kombination med den reducerede SFO-tid aktualiserer spørgsmålet om en forenklet ledelsesstruktur på de mindre afdelinger. Det vil være muligt, at afdelingerne Ørslev, Kastrup, Marienberg og Nyråd fremover (i lighed med Mern, Hjertebjerg og Fanefjord) kun har en daglig leder. Sammen med sådan ændring foreslås det, at de fem distriktsskoler hver fremadrettet har en leder med det faglige ansvar for de nye skoleklubber, mens pædagogerne ligesom lærerne er tilknyttet et eller evt. to teams med reference til én leder. Det foreslås samtidigt, at nedlæggelsen af de 4 lederstillinger betyder, at alle ni nuværende SFO-ledere er i spil i forhold til de fem nye klublederstillinger. De 4 lederstillinger medfører en årlig besparelse på 2 mio. kr. 7. Klubbygningen ved Stege Skole fraflyttes 8. SFO bygningen på Møn Skoles Forslaget skal ses sammen med forslag 13, idet de to forslag skal ses samlet. På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFO 2- aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Klubbygningen rummer også aktiviteter i Ungdomsskolens regi. Det forudsættes ligeledes, at disse aktiviteter kan rummes i dele af de nuværende undervisningsarealer. Lokalerne kan evt. anvendes til dagaflastningstilbud (se forslag nr.1). På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter)

47 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Fanefjord afdeling fraflyttes 9. SFO bygningen på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling nedrives aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFOaktiviteter kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Bygningen kan enten anvendes til andet formål, f.eks. hvis der etableres dagtilbud på skolens matrikel (Dronning Fane). Alternativt kan bygningen lukkes ned eller nedrives. På baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFOaktiviteter kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) Estimeret udgift til nedrivning: kr. 10. Afhændelse af Kernehuset i Præstø Kernehuset har været anvendt til SFO for Klosternakkeskolen og indgår nu i Præstø Skoles bygningsmasse. På baggrund af det faldende elevtal i Præstø er der ikke brug for Kernehuset, og bygningen kan sættes til salg. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) 11. SFO-bygningen på Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider Med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, vurderes det, at SFO-aktiviteter med gennemførelse af nogle ombygninger og nyudvikling af udearealerne kan rummes i de fysiske rammer på Nyråds afdelingens skoleområde. Samtidig kan den nuværende SFO-bygning danne ramme for Daginstitutionen De 4 årstider, der pr. 1. juli 2016 har mulighed for at fraflytte fra deres nuværende lejede, små og utidssvarende lokaler. Det vil give De 4 Årstider nogle mere tidssvarende og større lokaler, der både giver mulighed for at optage flere børn i den integrerede institutionen (som pt. har Besparelsespotentiale: kr. i 2016 og kr. fra 2017 Nødvendig anlægsinvestering: kr. (2016)

48 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag stor venteliste), og skabe en mere hensigtsmæssig ramme for børnenes hverdag i institutionen. (Lejemålet kan fraflyttes d. 1. juli 2016, hvis det opsiges senest 1. juli 2015). Nyråds skoleafdeling indrettes ude og inde til at kunne matche den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, hvorefter det vurderes, at SFO-aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. Nødvendig anlægsinvestering: kr. (2016) 12. Nedlæggelse af Bårse afdelingen Svend Gøngeskolen På baggrund af det faldene elevtal i de kommende år kan det på ny undersøges om undervisnings- og SFO-aktiviteter i Bårse kan rummes i Præstø uden, at der dannes væsentligt flere klasser. Besparelsespotentiale: kr. (driftsudgifter) I anlægsbudgetter for 2017 er afsat ,- kr. til renovering af bygningerne, som kan spares hvis afdelingen lukkes ned. C. Tilførsel af ledelseskapacitet på Gåsetårnsskolen Tilførsel af ledelseskapacitet på Gåsetårnsskolen 13. Tilførsel af ledelseskapacitet på Gåsetårnsskolen I sammenhæng med evt. reduktion af ledelsen på skoleafdelinger er det samtidigt nødvendigt, at der overføres lønsum svarende til en lederstilling til Gåsetårnskolen grundet elevtal på 1500 elver og den største udskoling til ungdomsuddannelserneafdeling. En lederstilling til Gåsetårnskolen medfører en merudgift på Merudgift: kr.(2016)

49 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag ca kr. Forslaget skal ses sammen med forslag 6, idet de to forslag skal ses samlet. D. Oprettelse af Børnecentre i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern samt omdannelse af syv børnehaver til 0-6 års institutioner For at bevare skoler og daginstitutioner i områder med faldende børnetal oprettes der bæredygtige og stabile Børnecentre i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern med skole, skoleklub og integrerede 0-6 års institutioner Set i lyset af det faldende børnetal og med henblik på at sikre en bæredygtig drift og bevarelse af børnehaverne omdannes ovenstående børnehaver til 0-6 års institutioner. Dagplejerne tilbydes ansættelse på 0-2 års området i de nye institutioner. 14. Børnecentre i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern og 0-6 års institutioner (Mern, Stege, Dronning Fane, Æblehaven, Tusindfryd, Kalvehave og Elnasminde) 0-6 års institutioner sikrer en mere bæredygtig drift end børnehaver og dagplejere, idet man indenfor samme bygning kan tilpasse tilbuddet til den aktuelle børnesammensætning. I en række af de nuværende børnehaver er der en uudnyttet kapacitet, som kan rumme det geografiske områdes børn i dagplejen. Dagplejen forudsættes afvikles i de relevante geografiske områder, og dagplejerne kan tilbydes ansættelse på 0-2 årsområdet i de nye integrerede institutioner, hvor der er match af kvalifikationer. Der vil blive tilbudt en uddannelsespakke for de dagplejere som måtte ønske at arbejde i de nye integrerede institutioner. Hvis syv børnehaver ændres til 0-6 års institutioner vil det betyde nedlæggelse af dagplejerstillinger. Dette giver en mere optimal udnyttelse af bygningsmassen og sikre bedre muligheder for at skabe helhed og sammenhæng i Besparelsespotentiale: kr. i Mern og kr. i Dronning Fane (driftsudgifter)

50 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag børnefamiliernes liv. Samtidig vil den større medarbejdergruppe mindske sårbarhed over for sygdom og andet fravær og større mulighed for samarbejde og pædagogisk udveksling mellem medarbejderne. I Mern foreslås daginstitutionen flyttes til skolens bygninger, hvorved der skabes et samlet børnecentrum i lokalområdet. (se også forslag nr. 1) Samme model kan anvendes ved Dronning Fane, idet den kan flyttes til Fanefjord afdelingen af Møn Skole. Nødvendig anlægsinvestering i syv børnehaver: (Mern, Stege, Dr. Fane, Kalvehave, Æblehaven, Tusindfryd og Elnasminde): i gennemsnit kr. pr. institution, dog vil en flytning af Dronning Fane til Fanefjord skoleafdelingen og en flytning af Mern til Mern skoleafdeling formentlig koste ca kr. pr. stk. E. Skolernes takst for henvisning af børn til Kompetancecenter Kalvehave nedsættes og der gennemføres effektivisering på Kompetancecenter Kalvehave Skolernes takst for henvisning af elever til Kompetancecenter Kalvehave nedsættes fra ca kr. til ca kr. 15. Effektiviseringer på Kompetencecenter Kalvehave Med afsæt i de stordrifts fordele i en stor enhed med et stabilt driftsgrundlag vil det være en mulighed at nedsætte skolernes takst fra kr. til kr. pr. år. Besparelsespotentiale: kr. F. Strukturelle tilpasninger som følge af faldende børnetal og antallet af dagplejere Nedlæggelse af stillingen som dagplejeleder Nedlæggelse af 3 stillinger som dagplejepædagog 16. Nedlæggelse af stillingen som Stillingen er pt ubesat og ledelsen varetages af dagtilbudschefen. Budgettet hertil er på kr. hvorfra Besparelsespotentiale: kr.

51 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag dagplejeleder 17. Nedbringelse af antal dagplejepædagoger der skal trækkes 25 procent i forældrebetaling. Med faldende børnetal er antallet af dagplejere i nedgang og området er af en størrelse der ikke kan bære en hel lederstilling Med faldende børnetal er antallet af dagplejere i nedgang og området er af en størrelse, hvor der ikke er behov for de seks dagplejepædagoger, der er ansat i dag. Budgettet til én dagplejepædagog er på cirka kr. hvorfra der skal trækkes 25 procent i forældrebetaling. I forbindelse med etableringen af gæsteordningerne for dagplejen, vil der pr. 1. maj 2014 være 87 dagplejere ansat i dagplejen, hvorved antallet kan reduceres med tre dagplejepædagoger Besparelsespotentiale: kr. (netto) G. Flytning og udvidelse af den integrede institution De 4 årstider Små og ikke tidssvarende lokaler samt venteliste flyttes De 4 årstider til SFO Nyråd 18. SFO-bygningen på Kulsbjerg Skoles Nyrådafdeling overflyttes til Dagtilbudsområdet som ramme for De 4 årstider Daginstitutionen De 4 årstider har pr. 1. juli 2016 mulighed for at fraflytte fra deres nuværende lejede, små og utidssvarende lokaler. SFOen på Kulbjergs Skoles Nyråd afdeling har til huse i en selvstændig bygning, som hvis SFOen integreres i Nyråd afdelingens læringsmiljø vil kunne anvendes til daginstitution. Det vil give De 4 Årstider nogle mere tidssvarende og større lokaler, der både giver mulighed for at optage flere børn i den integrerede institutionen (som pt. har stor venteliste), og skabe en mere hensigtsmæssig ramme for børnenes hverdag i institutionen. (Lejemålet kan fraflyttes d. 1. juli 2016, hvis det opsiges Besparelsespotentiale og anlægsudgift er opført under forslag nr. 11

52 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag senest 1. juli 2015). Nyråds skoleafdeling indrettes ude og inde til at kunne matche den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud, hvorefter det vurderes, at SFO-aktiviteterne kan rummes i de nuværende undervisningslokaler på selve skolen. H. Harmonisering af indvendigt vedligehold af daginstitutioner samt vedligehold af grønne områder Harmonisering af vedligehold af grønne områder på Dagtilbudsområdet Indvendigt vedligehold af daginstitutioner 19. Harmonisering af vedligehold af grønne områder på Dagtilbudsområdet 20. Indvendigt vedligehold af daginstitutioner Gennemføre en harmonisering, så der sikres et ensartet niveau til vedligehold af grønne områder for alle kommunens daginstitutioner. Der er afsat kr. til vedligeholdelse af daginstitutionernes grønne områder, og herudover har seks daginstitutioner en særlig ordning fra før kommunesammenlægningen, som koster kr. Det giver en samlet udgift på kr. Etablering af en fælles og ensartet løsning af den indvendige vedligeholdelse af alle kommunens dagtilbud, så der sikres et passende og ensartet niveau for den indvendige vedligeholdelse af kommunens dagtilbud. I dag løses opgaven typisk af lokale håndværkere og/eller en pedel der er tilknyttet den enkelte institution. Alternativt en fælles pedel for Besparelsespotentiale: kr. Besparelsespotentiale: kr.

53 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag en geografisk gruppe institutioner. Der tildeles i dag et fast beløb pr. barn til opgaven og det samlede budget er kr. I. Tilførsel af ressourcer til pædagogisk ledelse af daginstitutioner Samkørsel af administrative funktioner (løses af skoleområdet) 21. Samkørsel af administrative funktioner, så de løses centralt i de fem skoledistrikter for daginstitutioner. Denne løsning vil frigive tid til øget pædagogisk ledelse og planlægning som kan udløse højere kvalitet og mere effektiv drift i de enkelte institutioner. Der vil samtidig kunne ske en bedre udnyttelse af eksisterende administrative ressourcer. Besparelsespotentiale: kr. J. Modulordninger i skoleklubberne (SFO) Indførelse af modulordning, hvor der bliver mulighed for forældrene at vælge mellem morgenmodul, feriemodul, eftermiddagsmodul og heldagsmodul. 22. Indførelse af morgenmodul feriemodul eftermiddagsmodul heldagsmodul. Ved gennemførelsen af folkeskolereformen fra august 2014 udvides elevernes undervisningstid. Det medfører, at eleverne er kortere tid i skoleklubberne. En konsekvens heraf forventes at være, faldende udnyttelsesgrad. Ved indførelsen af modulordningen gives der mulighed for at vælge mellem morgenmodul, feriemodul, eftermiddags-modul og heldagsmodul. Besparelsespotentiale: kr.

54 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag Konsekvensen forventes at være at udnyttelsesgraden falder yderligere, da ikke alle eleverne tilmeldes heldagsmodulet. Den samlede udnyttelsesgrad forventes således at falde fra ca. 85% til ca. 61%. Det medfører at tildelingen til skolerne i skoleåret 2014/2015 reduceres med 8,5 mio. kr. Svarende til, at skolerne skal reducere personalet med ca. 21 fuldtidsstillinger. Indtægterne fra forældrebetalingen vil blive 7,5 mio. kr. mindre. Provenuet er således 1 mio. kr. K. Reduceret åbningstid i miniklubben (SFO1). 24. Morgenåbningstid i Miniklubben ændret fra kl til kl Morgenåbningstid i Miniklubben ændret fra kl til kl Åbningstiden i Miniklubben for 0. 3 kl. er pr. 1. august 2014 følgende: Skoledage: hver morgen fra klokken 06:00 til 08:00 og hver eftermiddag fra klokken 14:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Ikke skoledage: Hver dag fra klokken 06:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30. Det er ca. 12 % af børn i Miniklubben, der møder ind mellem 6 og 7 om morgenen. Der er gennemsnitlig 5-6 % af SFO børnene, der møder op fra 6 til 6:30. Det medfører at tildelingen til skolerne i skoleåret 2014/2015 Besparelsespotentiale: kr. (brutto) eller og kr. (netto)

55 Børne-, Unge- og Familieudvalget Reduktionsforslag reduceres med 2,5 mio. kr. Svarende til, at skolerne skal reducere personalet med ca. 6 fuldtidsstillinger. Total besparelsespotentiale i 2015 er mellem kr. og kr. og yderligere kr. i 2016 og yderligere kr. i Totalt estimeret anlægsbudget i 2015/2016 er kr. (hvis Bårse afdeling nedlægges kan spares kr. afsat til renovering i 2017).

56 Bilag: 3.1. Indsatser vedrørende evaluering af Fokus på folkeskolen Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48387/14

57 NOTAT Sagsbehandler: Trine Raun Mørkbak Oprettet: Indsatser vedrørende evaluering af Fokus på folkeskolen Evalueringen af Fokus på folkeskolen er en 360 graders evaluering af de indsatser som blev politisk besluttet at implementere fra august Evalueringen er baseret på både kvantitativt og kvalitativt datamateriale for at give et nuanceret billede af den samlede indsats. Evalueringen besvarer tre overordnede spørgsmål: hvad status er p.t., hvordan centrale dele af implementeringen foregik og hvordan der bedst muligt støttes op om arbejdet med at skabe gode læringsmiljøer for alle elever fremadrettet. Evalueringens sigte er primært formativt hvilket vil sige, at hovedfokus er på, hvordan implementeringen fremadrettet kan støttes bedst muligt. Det er en omfangsrig evalueringsrapport, hvor mange temaer berøres, men der tegner sig en række hovedproblematikker eller temaer, hvor der i det fremadrettede bør sættes særligt fokus på: Styrket kompetenceudvikling Tydelige mål for undervisningen og elevernes læring Styrket kommunikation Øget gennemsigtighed i økonomien Hastighed af implementeringen Tema Indsats Økonomi Styrket kompetenceudvikling 1. Særlige midler til kompetenceudvikling på den enkelte skole i de næste 3 skoleår. Der oprettes udviklingsråd på de enkelte skoler (repræsentanter fra teamkoordinatorer, MEDudvalg og ledelse) som ud fra skolens vigtigste konkrete behov lægger en strategi for den lokalt tilrettede kompetenceudvikling ,0 mio ,0 mio Samlet skræddersyede kompetenceudviklingsforløb for alle teams, hvor man med afsæt i aktionslæring sætter Punkt 2 og 3:

58 2

59 Bilag: 3.2. Samlede høringssvar vedr. Evaluering af Fokus på folkeskolen pdf Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51287/14

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96 Bilag: 3.3. Opsummering af høringssvar vedrørende Evaluering af Fokus på folkeskolen.docx Udvalg: Børne-, Unge- og Familieudvalget Mødedato: 23. april Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51078/14

97 Skolesekretariatet 22. april 2014 Opsummering af høringssvar vedrørende Evaluering af Fokus på folkeskolen Der er indkommet 16 høringssvar fra MED-udvalg og skolebestyrelser på Vordingborg Kommunes skoler samt fra Vordingborg Handicapråd. resumeet er opdelt i afsnit svarende til de 13 kapitler i evalueringsrapporten. Hastighed af implementeringen Alle høringssvar bifalder en faseopdelt implementering af den kommende skolereform, over flere år, med fokus på høj kvalitet. Det anbefales at der sættes klare og realistiske mål for hvert område, og at målene skal være en del af skolens strategiplan. Et høringssvar anbefaler at der er mulighed for lokal prioritering ved implementeringen. Et MED-udvalg påpeger at der ikke kun har været et højt arbejdspres for ledelserne, men også for det pædagogiske personale. Kommunikation Det fremgår af flere høringssvar at der ønskes overordnet kommunikation fra administrationen, men primært kommunikation fra de enkelte skolers ledelse. Desuden ønskes der klar afsender på al information. Kommunikationen skal være relevant, troværdig og med lokalt islæt for at være relevant for de enkelte forældre. Medarbejderinddragelse anses som vigtig i forhold til forventningsafstemning og konstruktive løsninger fremadrettet. Der er ønske om langt højere grad af dialogpræget kommunikation. Gode læringsmiljøer for alle elever Man ønsker at alle elever skal opleve succes, udfordringer og forventninger. Et andet sted påpeges det at alle medarbejdere skal kunne se og forstå praksis. Der ønskes gode værktøjer til arbejdet med elevernes udviklingsplaner og de fælles mål for fagene. I et andet høringssvar efterspørges et styrket tværfagligt samarbejde for at styrke elvernes læring og trivsel. Flere steder påpeges det at de fysiske rammer også er vigtige elementer i skabelsen af gode læringsmiljøer. Man er enig i at eleverne bør inddrages i planlægningen og gennemførelsen af undervisningen. Kompetencecenter Kalvehave (KcK) anbefaler at distriktsskolerne og KcK udarbejder nogle modeller for samarbejder, og at KcK fortsat skal være sparringspartner for distriktsskolerne i forbindelse med udvikling af gode læringsmiljøer. Ny skolestruktur og ressourcetildelingsmodel Der ønskes gennemsigtighed i ressourcetildelingen, både centralt og decentralt. Et par af høringssvarene påpeger at elevtildelingsmodellen er en udfordring for skoler med store afstande mellem afdelingerne, da det er svært at klasseoptimere. På en skole giver klasseoptimering store transportomkostninger. Et sted påpeges det at Vordingborg Kommunes ressourcer på skoleområdet ligger lavt i forhold til sammenligningskommuner. I et andet høringssvar anbefales det, at princippet om at pengene følger barnet betyder at den reelle ressource følger med når der gøres brug af frit skolevalg. Et sted anbefales det at man overvejer en ny økonomisk model hvor KcK tildeles en ramme til konsulentarbejde på distriktsskolerne, da det vil øge gennemsigtigheden.

98 Nedlæggelse af special/centerklasser og inklusion Flere steder fremgår det at der støttes op om arbejdet med inklusion, men det påpeges at der skal være de fornødne ressourcer til at løse opgaven. Det bemærkes at arbejdet med inklusion også fremadrettet er en fælles opgave. Der ønskes mulighed for fleksible løsninger tilpasset den enkelte skoles behov. Desuden ønskes en fælles definition af inklusion. Supervision bør have et fællesskabsperspektiv. Et sted ønskes debat om evalueringssamtalerne kan reduceres fra tre til to årligt. Fleksibel skole og længere skoledag Et høringssvar bifalder muligheden for fleksibel planlægning, og fremhæver at det også er vigtigt fremadrettet. Et andet påpeger at midlerne fra lockouten i skoleåret 2013/2014 har været anvendt til at dække manglende ressourcer hvilket kan give et lidt skævt billede af serviceniveauet i skolerne. Udskolingslinjer Et sted anbefales det at der senere laves en evaluering af linjemodellen, da modellen er et nyt tiltag. Et andet høringssvar anbefaler at lærerne deltager i arbejdet med de fremtidige rammer for linjemodellen. En skolebestyrelse ønsker styrket kobling til ungdomsuddannelserne. Et andet sted anbefales det at målene med linjerne tydeliggøres, samtidig ønskes der mulighed for lokale løsninger så modellen kan udformes så de passer til de lokale muligheder og udfordringer. Faglig læsning Man tilslutter sig anbefalingen om at der afsættes de fornødne ressourcer til at læsevejlederne kan udfylde deres funktion, samt at den vedtagne handleplan implementeres på alle klassetrin. Et sted ønskes større fokus på og mulighed for at tilbyde læseløft og tidlig læsning i indskolingen. Informations- og kommunikationsteknologi I nogle høringssvar påpeges det at ipad ikke er velegnet til eksamensbrug, bl.a. til skriftlig fremstilling, regneark, grafer m.v. der efterspørges derfor brug af både pc og ipad. Et sted påpeges det at der ikke er afsat ressourcer til projektorer på de skoler der ikke skal ombygges hvilket betyder at der er store forskelle på muligheden for at anvende it i undervisningen. Flere steder påpeges det at 1:2 modellen (1 pc/ipad eller lignende pr. 2 elever) og bring your own device -strategien giver udfordringer, da en del elever ikke har det nødvendige device, og at dette kan give en social skævvridning. Flere ytrer ønske om 1:1 strategi på alle klassetrin. Fysiske rammer Der ønskes fokus på de fysiske rammers betydning for inkluderende læringsmiljøer. Udenomsarealerne bør prioriteres, og det ønskes at fremtidig indretning sker i samarbejde med medarbejderne. Ledernes arbejde Et sted anbefales det at man decentralt kan beslutte en evt. udvidelse af ledelseskapaciteten. Flere steder påpeges det, at det bør overvejes at genindføre deltidsledelsesstillinger frem for udelukkende fuldtidsledere. Der ytres ønske om synlig ledelse og at ledelsen har sin daglige gang på skolens forskellige afdelinger. Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger Der er samstemmende ønske om at kompetenceudviklingen fremadrettet i højere grad skal være forankret lokalt. Der ønskes kompetenceudvikling inden for: faglige og didaktiske kompetencer, arbejdet med børn

99 med særlige behov og forløbene skal være praksisnære. De fremtidige it-kompetenceforløb bør være målrettet medarbejdernes forskellige kompetencer og it-niveau. Et sted savner man fælles afsæt for pædagogerne. Ressourcepersoner Det er vigtigt med tydelig kommunikation om ressourcepersonernes ydelser og timetildeling. Kontakt bør være nem og direkte. KcK s rolle som sparringspartner påpeges. I et høringssvar anbefales det at der ryddes op i antallet af ressourcepersoner og sker en afstemning af behovene på de enkelte skoler.

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 23. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 21:06 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 04. september 2014 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 12:20 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hotel Præstekilde Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsdagsorden Dato 08. januar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand),

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 16:15 Sluttidspunkt 19:45 Sted Medlemmer Fraværende 10. Klasse Centret Lokale 6.12, Chr. Richardtsvej 43-45, Vordingborg Kirsten

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Årshjul for BUF - 2015

Årshjul for BUF - 2015 Årshjul for BUF - 2015 Dok. Nr. 29494 13. januar 2015 Januar 2015 Fagsekr. Dagsordenspunkter B O SO Bemærkninger Årshjul for BUF 2015 Børn og Familie Strategi for Børne- og Familieområdet 2014-2017 Dagtilbud

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 09. oktober 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 16:40 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Korr. budget. forbrugs

Korr. budget. forbrugs Resultat på drift Skoler Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug regnskab mer- /mindre forbrug forbrugs-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 371.698 364.780 163.516 363.960-819 100% Budgetramme 1

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale

Skoler Udvalgsaftale Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan

Kompetenceudviklingsplan Revideret December 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Refer Do 04. marts 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 4 Skoler... 5 Svend

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

Bæredygtige enheder. Dagtilbud

Bæredygtige enheder. Dagtilbud Bæredygtige enheder Dagtilbud Juli 2014 Indledning Dette oplæg er udarbejdet efter anmodning fra borgmesteren, der ønsker en samlet gennemgang af konsekvenser og muligheder for at kommunen kan fastholde

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere