Lokalplan 284. Erhvervsområde ved Jordemodervej, Ringsted Nord. April 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 284. Erhvervsområde ved Jordemodervej, Ringsted Nord. April 2016"

Transkript

1 Lokalplan 284 Erhvervsområde ved Jordemodervej, Ringsted Nord April 2016

2 Høm Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan Byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Skee Valsølille Allindelille Jystrup Egemose Allindemagle Gyrstinge Haraldsted Valsømagle Ortved Vigersted Ørslevvester Kværkeby Ørslev Under Skoven Bringstrup Torpet Ringsted Fjællebro Lokalplan 284 Balstrup Sigersted Skellerød Tolstrup Mulstrup Nordrup Havbyrd Farendløse Ørslev Vetterslev Sneslev Ringsted Byzonelandsbyer Landzonelandsbyer Kommunegrænse Hjelmsømagle Kagstrup m Teknik- og Miljøcenters adresse: Kommunens adresse: Kommunens hjemmeside

3 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 8 Kommuneplan 8 Lokalplan Trafi k 8 Spildevand 10 Varme 10 Vand 10 El 10 Grundvandsbeskyttelse 10 Naturbeskyttelse 11 Miljø 13 Miljøvurdering 14 Kulturværdier 14 Tilladelse fra andre myndigheder 16 BESTEMMELSER 17 1 Formål 17 2 Område og zonestatus 17 3 Områdets anvendelse 17 4 Udstykning 17 5 Veje, stier og parkering 18 6 Ledningsanlæg og belysning 18 7 Bebyggelsens omfang og placering 19 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 19 9 Ubebyggede arealer Miljø Forudsætning for ibrugtagning Lokalplan og servitutter Grundejerforening Retsvirkninger Vedtagelser 23 Kortbilag Kortbilag 1 Kortbilag 2 Matrikelkort Anvendelsesplan

4 4 N Bøstofte Østre Ringvej Kærup Mose Lokalplan nr. 284 Jordemodervej Vestmotorvejen Køgevej LOKALPLANOMRÅDE Lokalplanområdets placering og afgrænsning ved Jordemodervej og Vestmotorvejen.

5 5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser fi ndes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. Baggrund for lokalplanen Denne lokalplan er udarbejdet for at opdatere plangrundlaget og forbedre udviklingsmulighederne i erhvervsområdet ved Jordemodervej. Den gældende lokalplan nr. 221 for området blev i sin tid udarbejdet som projektlokalplan for transportvirksomheden DSV, men projektet blev ikke realiseret. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at følge op på kommunens erhvervspolitik for lokalisering af nye erhverv. Ringsted Kommune har udarbejdet en erhvervsanalyse, der udpeger området som et af de få, store sammenhængende områder udlagt til erhvervsformål i umiddelbar nærhed til Hovedstadsområdet. I rapporten anbefales det, at der fortsat planlægges for at området kan udbygges i ét, samlet projekt, til helt store virksomheder. Dette anbefales, da der allerede er en stor uudnyttet kapacitet i kommunens øvrige erhvervsområder, der kan rumme mindre og mellemstore virksomheder. Med denne lokalplan fastlægges det, at området kan anvendes til erhvervsformål, herunder transporttunge erhverv og lagervirksomhed, og at området fastholdes til placering af store enheder. Endvidere gives mulighed for at også virksomheder med lav miljøpåvirkning kan placeres i området - dvs. virksomheder med lav miljøklasse. Lokalplanområdet ligger meget attraktivt med god adgang til den overordnede infrastruktur og med stor synlighed fra Vestmotorvejen, tæt på København og i et opland med stort udbud af arbejdskraft. REDEGØRELSE

6 6 Eksisterende forhold Området har et areal på 116,5 ha. og ligger umiddelbart nord for Motorvej E20 og øst for Østre Ringvej ved frakørsel 35 Ringsted Øst. Området afgrænses mod nord og øst af dyrket landbrugsareal, mod vest af et mindre skovområde ved Kærup Mose og mod syd af motorvejen. Området ligger optimalt i forhold til infrastruktur, både trafikalt ved motorvejen og forsyningsmæssigt med nærhed til højspændingsnettet og med mulighed for stor kapacitet for vandforsyning. Områdets placering direkte op til det overordnede vejnet, Vestmotorvejen og Hovedlandevej 102 (Østre Ringvej/Rute 14), gør at området er særligt velegnet til placering af transporttunge virksomheder. Landskabet er et åbent morænelandskab fra sidste istid og er karakteriseret ved bløde bakker. Terrænet er højest i den sydøstlige del af lokalplanområdet ved motorvejen og falder fra kote 44,5 til kote 36,75 syd for Knudslund. Herefter stiger det igen ca. 5 meter mod nord hvorefter det falder til kote 36,5. I den nordlige del af lokalplanområdet er der lokaliseret et moseområde, der er domineret af ferskvandstørv. Området er opdyrket og åbent landbrugsland der enkelte steder er opdelt af levende hegn med bevoksning af varierende højde og tæthed. Den ene opdeling udgøres af et beskyttet dige i den vestlige del af lokalplanområdet ved Kærup Mose mens den anden er et beplantningsbælte, der forløber langs et tracé fra den nedlagte jernbane Sjællandske Midtbane i områdets østlige del. Ved udarbejdelsen af lokalplan 221 har Historiens Hus dog vurderet, at der er tale om en isoleret strækning af Midtbanen, der vanskeligt lader sig udnytte i rekreativ sammenhæng, f.eks. ved stiforløb. Lokalplanens indhold Området udlægges til erhverv i miljøklasse 3-7 i form af lager- og transportvirksomhed, overfladebehandlende virksomheder, industri, værksteder, engroshandel, administration og servicevirksomheder, samt virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav. REDEGØRELSE Terrænforhold i lokalplanområdet.

7 7 Området kan således anvendes til en bred vifte af erhvervsformål som fremstillings-, lager- og transportvirksomhed og lignende, og der kan etableres servicefunktioner, overnatningsfaciliteter og fællesanlæg, der har tilknytning til virksomhederne i området, samt højspændingsstationer og andre tekniske anlæg. Inden for området kan der opføres bebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 60. Bebyggelse kan gives en maksimal bygningshøjde på 20 meter. Ved etablering af bebyggelse til højlagre o.l. kan disse gives en maksimal byg ningshøjde på 40 meter, hvis de placeres i områdets centrale del, som vist på kortbilag 2. Denne del af området ligger terrænmæssigt lavt, hvorfor høje bygninger vil her være mindre synlige ift. det omkringliggende landskab og naboområder. Tekniske anlæg og lignende i form af skorsten, master mv. kan gives en større højde i forhold til den nødvendige indretning og funktion i området, samt af hensyn til miljømæssige krav. Langs lokalplanområdets afgrænsning mod det åbne land i nord og øst, samt langs motorvejen i syd og Østre Ringvej i vest skal der etableres beplantningsbælter med en bredde på minimum 10 meter. I områdets østlige del skal den rørlagte strækning af Teglværksløbet frilægges og der fastlægges bræmmer langs Teglværksløbet og Kværkeby Bæk, der skal friholdes for byggeri. Endvidere videreføres en byggelinje på 30 meter mod skoven ved Kærup Mose, som vist på kortbilag 2. Samlet set planlægges der for forbedrede betingelser for naturværdier og økologiske forbindelser. I de grønne og friholdte områder kan der etableres regnvandsbassiner og andre tiltag med LAR-løsninger som sikrer at regnvand nedsives eller afl edes lokalt. Grunde skal udstykkes med en mindste grundstørrelse på 5 ha. I den smalle vestlige del af området - mod Østre Ringvej - kan der dog udstykkes mindre grunde. Kig langs Kværkeby Bæk fra Jordemodervej. REDEGØRELSE

8 8 Vejadgang til området kan ske fra Jordemodervejs eksisterende overkørsel til Østre Ringvej eller via ny tilslutning til Østre Ringvej i den eksisterende rundkørsel ved Kærup Parkvej. I forbindelse med lokalplanens gennemførelse kan der ske nedlæggelse af Jordemodervej. Nedlæggelsen vil ske efter reglerne i vejloven. Hvis Jordemodervej nedlægges skal der på anden måde sikres vejgang til ejendommen Jordemodervej 40 gennem lokalplanområdet og der skal fortsat sikres vejforbindelse mellem Østre Ringvej og Kværkeby gennem lokalplanområdet. Forhold til anden planlægning Kommuneplan Området er omfattet af Kommuneplan s rammebestemmelser for områderne 5E10, 5E11 og 5E12 (Erhvervsområde ved Jordemodervej). Lokalplanens indhold er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 4, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillægget vedtages samtidig med lokalplanen. Lokalplan Erhvervsområde langs Jordemodervej Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr Erhvervsområde langs Jordemodervej, Ringsted nord. I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 284 ophæves Lokalplan 221 i sin helhed. Trafik Lokalplanområdet ligger direkte op til det overordnede vejnet, Vestmotorvejen og Hovedlandevej 102 (Østre Ringvej/Rute 14), og dermed velegnet til placering af større og transporttunge virksomheder. Ny vejadgang, der skal betjene området, skal tilsluttes Østre Ringvej i den eksisterende rundkørsel ved Kærup Parkvej. Rundkørslen kan ombygges og tilpasses i forbindelse med anlæg af vejtilslutning i lokalplanområdet. Trafi kprognose Østre Ringvej, herunder rute nr. 14 og Vestmotorvejen ved Ringsted er vejstrækninger, hvor prognosen for den årlige vækst i trafi kken er høj eller meget høj. Vækstprognosen for rute 14 er på 1,9-2,5 % pr. år, mens Vestmotorvejen forventes at få en årlig vækstrate på over 2,5 %. Denne udvikling medregner ikke en udbygning af lokalplanområdet. REDEGØRELSE De foreløbige undersøgelser viser, at trafi kken på Østre Ringvej mellem rundkørslen og afkørsel 35 i 2015 er på køretøjer i døgnet og på Vestmotorvejen ud for området er en trafi kbelastning på køretøjer i

9 9 døgnet. Hvilke konsekvenser udbygning af området vil få for trafi kbelastning, fremkommeligheden, øget trafi kstøj, trafi ksikkerheden m.m. vil afhænge af den konkrete anvendelse i området. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 221 blev der udarbejdet en trafi kal analyse der viste, at en udbygning af området med transporttunge virksomheder ikke ville medføre behov for udbygning af vejnettet for at afvikle denne trafi k. Denne type udbygning af området kan ift. trafi kbelastning betragtes som worst case, dvs. den værst tænkelige effekt i form af den anvendelse der vil kunne forøge trafi kbelastningen mest. En supplerende undersøgelse af de trafi kale forhold som følge af den nye planlægning ændrer ikke ved denne vurdering. Offentlig transport Der er ikke busstoppesteder på Østre Ringvej. Nærmeste stoppested er ca. 450 m vest for for rundkørslen på Kærup Parkvej. Vejdirektoratet Langs motorvejen og langs Østre Ringvej er der tinglyst vejbyggelinier på hhv. 50 og 20 meter målt fra midten af vejen hvortil der kommer højde- og passagetillæg på to gange højdeforskellen mellem et anlægs jordlinje og nærmeste kørebanekant samt mindst 1 meter til passage iht. Vejlovens 34. Inden for byggelinien kan der ikke etableres bebyggelse, faste anlæg og andre indretninger af blivende art, herunder fx. interne køreveje, vendepladser, p-pladser, oplags- og udstillingspladser og andre befæstede arealer, belys nings- og masteanlæg, skilte- og reklamepyloner, teknikhuse, jordvolde mv. Vejdirektoratet har iht. vejlovens 40 mulighed for efter konkret ansøgning vedlagt konkret projekt at dispensere fra byggelinjens bestemmelser på vilkår. Vejdirektoratet kan endvidere iht. Vejlovens 111 efter konkret vurdering kræve, at der på grundejers bekostning og efter Vejdirektoratets anvisning etableres et visuelt og fysisk afskærmende hegn mod motorvejen. Kig fra Østre Ringvej over motorvejen til lokalplanområdets sydlige del. REDEGØRELSE

10 10 Vejdirektoratet gør opmærksom på, at der ikke er aktuelle planer om at ombygge rundkørslen ved Kærup Parkvej eller at ændre på eksisterende tilslutninger, hertil f.eks. fl ytning af Jordmodervejs tilslutning til Østre Ringvej til en placering som 4. ben til rundkørslen. Naturbeskyttelseslovens 21 Skiltning i det åbne land langs statsvejnettet er uddelegeret til Vejdirektoratet. I denne forbindelse skal der henledes opmærksomhed på bestemmelserne vedr. skiltning, reklamering m.v. i det åbne land, jf. Naturbeskyttelseslovens 21 (Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007) og den tilhørende bekendtgørelse: Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land, (bekendtgørelse 1328 af ). Spildevand Området er omfattet af Ringsted Kommunes spildevandsplan og skal separatkloakeres. Spildevand skal ledes til rensning på Ringsted renseanlæg, mens regnvand skal afl edes lokalt ved nedsivning eller forsinkes via bassiner o.l. inden afl edning til recipient. Varme Der er ikke kollektiv varmeforsyning i lokalplanområdet, og der skal derfor etableres individuel varmeforsyning på den enkelte ejendom. Vand Lokalplanområdet kan forsynes enten fra Kværkeby Vandværk, Kværkeby Stationsby (Fjellebro) Vandværk eller Ringsted Kommunale Vandforsyning. Der er endnu ikke i detaljer truffet beslutning om, hvorledes området opdeles, men af hensyn til forsyningssikkerheden forventes de tre forsyningsselskabers ledningsnet koblet sammen. El Området forsynes idag med el gennem SEAS & NVE s ledningsnet. Inden for området er der givet mulighed for at etablere højspændingsstationer og forsyningsanlæg. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet er omfattet af Vandplan 2.5 Smålandsfarvandet og ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Ringsted Kommune har i 2014 udarbejdet en grundvandsredegørelse for ændret anvendelse i OSD-områder og Miljøministeriet har foretaget grundvandskortlægning af området, som blev afsluttet i REDEGØRELSE Området er beliggende i byzone og er i det gældende plangrundlag udlagt til erhvervsformål med erhverv i miljøklasse 5-7. Der planlægges ikke for at ændre anvendelsen i området. Dog gives der mulighed for at der tillige kan etableres virksomheder i miljøklasse 3-4. Ændringen af miljøklasser gennemføres med kommuneplantillæg nr. 4 og

11 11 i forbindelse hermed er der kort redegjort for grundvandsbeskyttelsen i området. Det vurderes at ændringen alene vil give mulighed for etablering af virksomheder, der er mindre grundvandstruende end der er mulighed for i dag. Kommuneplantillæg, der udelukkende udarbejdes for at muliggøre mindre ændringer i forhold til eksisterende udlæg, er ikke omfattet af redegørelseskrav/trinmodel. Mindre ændringer kan eksempelvis være ændret bygningshøjde eller ændret bebyggelsesprocent. Undtaget fra redegørelseskrav/trinmodel i udmøntning af retningslinje 41 er ligeledes kommuneplantillæg, der muliggør ændret arealanvendelse, som er mindre grundvandstruende end den eksisterende. Lokalplanen er i overensstemmelse med statens vandplaner. Naturbeskyttelse Nærmeste Natura 2000 område er Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (H146) beliggende ca. 6 km nord for lokalplanområdet. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter og naturtyper, vurderes, at være uvæsentlig eller af underordnet betydning, dels pga. lokalplanens indhold og dels pga. stor afstand fra lokalplanområdet. Beskyttede vandløb Der er to beskyttede vandløb i lokalplanområdet (Teglværksløbet og Kværkeby Bæk). Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke ske ændringer i tilstanden for beskyttede vandløb jf. Naturbeskyttelsesloven 3. Lokalplanen fastlægger friholdte bræmmer omkring de to vandløb, så de sikres mod tilstandsændringer og naturværdier gives gode udviklingsmuligheder. Hvis der etableres ny vej øst-vest gennem området skal der anlægges faunapassager i tilknytning til de to vandløb. Beskyttelsesinteresser i og omkring lokalplanområdet. REDEGØRELSE

12 12 Beskyttede naturtyper Inden for området fi ndes 5 mindre søer der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Planens gennemførelse forudsætter ikke ændringer i tilstanden af disse søer. Fredskov En mindre del af lokalplanområdet på ca m 2 - del af matrikel nr. 13i - er omfattet af fredskovspligt. Fredskov er omfattet af skovloven. Det kræver en dispensation fra skovloven, at foretage permanent rydning i fredskov, samt etablering af erstatningsskov. Der kan etableres erstatningsskov som vist på kortbilag 2. Skovbyggelinjer En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje fra fredskov i området ved Kærup Mose, se kort side 11. Skovbyggelinjen har til formål at sikre skoves værdi som landskabselement, samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr, samt sikre indblik til skoven. Der fastlægges med denne lokalplan - som i Lokalplan en byggelinje på 30 m på østsiden af skoven. Når denne lokalplan er endeligt vedtaget af byrådet vil Naturstyrelsen blive anmodet om administrativt at ophæve skovbyggelinjen inden for lokalplan ens område. Reduktionen af skovbyggelinjen sker i medfør af naturbeskyttelseslovens 69, stk.1, jf. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 og bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om bygge- og beskyttelseslinjer. Landskab Området er et morænelandskab med bløde bakker præget af spredt bebyggelse og beplantning, samt tekniske anlæg og karakteriseret ved REDEGØRELSE Kig fra Østre Ringvej mod øst over lokalplanområdet.

13 13 landbrugsdrift. Udbygning af området påvirker ikke udsigtskiler fra motorvejen mod Kværkeby og heller ikke de visuelle oplevelsesmuligheder nord for Bøstofte over Ringsted Ådal. Miljø Støj Virksomhederne, der etablerer sig i området, skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Som udgangspunkt skal virksomhederne uden for egen grund overholde grænseværdierne. Værdierne er angivet som det maksimale ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) som funktion af tidsrum og område. Lokalplanområdet ligger ud til Vestmotorvejen og rute 14, hvor trafi kbelastningen er relativ stor. Lokalplanområdet er derfor potentielt belastet af trafi kstøj og det skal sikres at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafi kstøj kan overholdes. Inden for området kan der etableres støjafskærmning i form af støjvolde, -hegn, facadeisolering mv., hvor det er nødvendigt. Forurenet jord Der er ikke kortlagt jordforurening i området, og det er ikke områdeklassifi ceret. Der er nogle områder, hvor der er registreret lettere forurenet jord. Områderne ses på fi guren nedenfor. Flytning af det lettere forurenet jord skal anmeldes til kommunen i henhold til jordfl ytningsbekendtgørelsen. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Jordemodervej Vestmotorvejen Områder med lettere forurenet jord i lokalplanområdets sydlige del. REDEGØRELSE

14 14 Miljøvurdering Denne lokalplan er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013, med senere forskrifter), 3 stk. 1 nr. 1. og er omfattet af krav om udarbejdelse af en Miljørapport. Dog har Ringsted Kommune vurderet at planen er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 3, stk. 2 dvs. at planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer. Planen skal således kun miljøvurderes, hvis den må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er sideløbende med udarbejdelsen af denne lokalplan foretaget en miljøscreening, for at vurdere påvirkning af det omgivende miljø. Ringsted Kommune har, på baggrund af screeningen vurderet, at ændringer i plangrundlaget ikke påvirker miljøet væsentligt, og der således ikke, i henhold til bekendtgørelsen, skal udarbejdes en yderligere miljøvurdering. Kulturværdier Beskyttede sten- og jorddiger I skellet mellem matr. nr. 1br, Kærup, Ringsted Jorder og matr. nr. 23, Kværkeby By, Kværkeby ligger et dige. Sten- og jorddiger er beskyttet i medfør af museumslovens 29a hvorefter der ikke kan foretages ændringer i digers tilstand. Der er dog mulighed for, at kommunen kan meddele dispensation til indgreb i særlige tilfælde, jf. lovens 29a, stk. 2, for eksempel til gennembrydning i forbindelse med etablering af en vej, anlæg eller bebyggelse. Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at dispensere fra forbuddet mod tilstandsændringer af diget. REDEGØRELSE Arkæologiske interesser i lokalplanområdet.

15 15 Hvis lokalplanens realisering forudsætter, at diget ændres eller gennembrydes, skal der dispenseres fra beskyttelsen før planens vedtagelse, eller det skal fremgå af planen, at fjernelse og ændring kræver dispensation (fra museumslovens 29 a, jf. 29 j, stk. 2). Planen kan realiseres, når en evt. dispensationen træder i kraft efter klagefristens udløb. Arkæologi Sydvestsjællands Museum har oplyst, at der ved kontrol i arkiverne samt arkæologiske forundersøgelser er konstateret fi re arealer syd for Jordemodervej med væsentlige arkæologiske interesser. Umiddelbart vest og øst for gården Knudslund er der konstateret et område med bebyggelsesspor fra jernalderen, som vist på kortet side 14. Dette formodes at fortsætte nord for Jordemodervejs nuværende forløb på områder, der endnu ikke er arkæologisk forundersøgt. Området nord for Jordemodervej kan indeholde væsentlige arkæologiske interesser, da der kendes en enkeltfundet bronzeøkse (celt) fra bronzealderen i området nord for Knudslund og en jernalderbebyggelse umiddelbart syd herfor og jernalderbebyggelse og grave ved den nuværende rundkørsel ved Kærup, hvor der også er konstateret fund fra yngre stenalder samt ældre og yngre jernalder. Området vest for diget er ikke arkæologisk forundersøgt, ved den nordøstlige afgrænsning er der konstateret væsentlige arkæologiske interesser, ligesom bredden af mosen evt. kan indeholde arkæologiske spor fra navnlig stenalder og evt. aktivitetsområder fra jernalderen. Kort over de registrerede fund kan fås ved henvendelse til Byplan og Vej i Teknik- og Miljøcenter. Der anbefales, at bygherre indhenter museets udtalelser jf. museumslovens 25 forud for jordarbejder, for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejde jf. museumslovens 27. Bevaringsværdige bygninger Inden for lokalplanområdet er der registreret 4 bevaringsværdige bygninger, Ejendommen Knudslund set fra Jordemodervej. REDEGØRELSE

16 16 nemlig Jordemodervej 31 (opført i 1918), Jordemodervej 32 (opført i 1920) og Jordemodervej 37 og 39 (Knudslund - opført 1918). Dog er Jordemodervej 31 og 32 er nedrevet (ca. 2011). Bygningers registrerede bevaringsværdier fi ndes i Kulturstyrelsens register over Fredede og bevaringsværdige bygninger. (FBB) Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives uden Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet tillæg nr. 4 til kommuneplanen. Med tillægget er bevaringsværdien for de 4 ejendomme ændret, således at de på baggrund af en konkrete vurdering ikke længere udpeges som bevaringsværdige og derfor også udtages af registreringen i FBB (Fredede og Bevaringsværdige Bygninger) hos Kulturstyrelsen. Lokalplanen giver mulighed for at eksisterende bebyggelse kan nedrives. Tilladelser fra andre myndigheder Området er omfattet af landbrugsloven og der er landbrugspligt på området. Landbrugspligten forudsættes ophævet inden for lokalplanens område efter reglerne i landbrugslovens 6 i forbindelse med udstykningen. Vejdirektoratet fører i henhold til bekendtgørelsens 9 (Bekendtgørelse nr af 11. december 2006) om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land), jf. Naturbeskyttelseslovens 73, stk. 3 tilsyn med skiltning og opsætning af andre indretninger i reklameøjemed langs statsveje. Skiltning mod motorvejen og Østre Ringvej skal derfor godkendes af Vejdirektoratet inden opsætning. Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke opføres bygninger eller andre anlæg af blivende art inden for byggelinje mod motorvejen og Østre Ringvej, eller ske ændring af adgangsforhold til Østre Ringvej uden Vejdirektoratets forudgående tilladelse. Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer i tilstanden inden for skovbyggelinjen jf. Naturbeskyttelsesloven, før der er givet tilladelse hertil fra kommunen, eller før Naturstyrelsen har ophævet skovbyggelinjen for området. Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke ske ændringer, der strider mod skovlovens bestemmelser på det areal, der er udlagt til fredskov, før der er givet tilladelse hertil fra Naturstyrelsen. Sydvestsjællands Museum skal i henhold til Museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes og museet underrettes, jf. museumsloven. REDEGØRELSE

17 17 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og indberettes til plansystemdk.dk. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at: udlægge området til en bred vifte af erhvervsformål. fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udseende. muliggøre at eksisterende bebyggelse kan nedrives. sikre areal til ny vejadgang fra Østre Ringvej. at sikre gode vilkår for Kværkeby Bæk og Teglværksløbet som økologiske forbindelser. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 10s, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 23, 97 og del af 21e, af Kværkeby By, Kværkeby, 1br af Kærup, Ringsted Jorder, 13ad, 13b og del af 13i af Benløse By, Benløse, og del af vejlitra 7000ai og 7000c samt alle parceller, der efter den 12. september 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området udlægges til erhverv i miljøklasse 3-7 i form af lager- og transportvirksomhed, overfl adebehandlende virksomheder, industri, værksteder, engroshandel, administration og servicevirksomheder, samt virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, herunder transporttunge erhverv. 3.2 Der kan etableres servicefunktioner, konference- og overnatningsfaciliteter, samt fællesanlæg, der er nødvendige for drift af virksomhederne i området, samt tekniske anlæg i form af højspændingsstation, varmegenvindingsanlæg og lignende, samt mobilmast. 3.3 Inden for området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg herunder regnvandsbassiner og øvrige anlæg til LAR-løsninger, samt anlæg for støjafskærmning. 4 Udstykning 4.1 Grunde må ikke udstykkes mindre end m 2. På ejendommene matr. nr. 13ad, 13b og 13i, Benløse By, Benløse, kan udstykkes med min. grundstørrelse m 2. BESTEMMELSER

18 18 5 Veje, stier og parkering 5.1 Der kan etableres vejtilslutning til området fra Østre Ringvej, som vist på kortbilag Der reserveres areal til ny vej, med tilslutning til Østre Ringvej på strækningen A-A, som vist på kortbilag 2. Vejen kan forlænges gennem området, med en principiel placering (B-B), som vist på kortbilag 2. Nye interne fordelingsveje kan tilsluttes strækning A-A og B-B. Strækning A-A skal etableres senest når 25 % af området er solgt og udstykket. 5.3 Nye veje i området skal udlægges i en bredde på minimum 15 m med et befæstet areal på minimum 7 m og gang-/cykelsti på 3 m, jf. principsnit af vejprofi l nederst. Mellem vej og sti etableres en rabat på min. 3 m. I rabatterne skal der etableres en højstammet beplantning. 5.4 Vej og fortov, samt parkerings- og manøvreareal skal etableres med fast impermeabel belægning og overfl adevand skal afl edes til kloak. 5.5 Den vestlige del af Jordemodervej - frem til strækning Y-Y - skal opretholdes som vejadgang til matrikel nr. 13a Benløse By, Benløse. 5.6 Inden for lokalplanområdet skal der sikres vejforbindelse mellem Østre Ringvej og Kværkeby - hvis/når Jordemodervej nedlægges. 5.7 Når strækning A-A er etableret skal Jordemodervej nedlægges på strækningen Y-Y, som vist på kortbilag 2. Den restende østlige del af Jordmodervej kan nedlægges under hensyntagen til punkt 5.6 ovenfor. 5.8 Der skal udlægges areal til 1 P- plads pr. 50 m 2 kontorerhverv. Ved produktion og lager skal der udlægges et passende antal P-pladser, som vurderes i hvert enkelt tilfælde. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 El-ledninger o.l. må kun udføres som jordkabler. BESTEMMELSER Principsnit af vejprofi l.

19 Området er omfattet af spildevandsplanen og skal separatkloakeres. 6.3 Regnvand skal så vidt muligt nedsives inden for området eller forsinkes inden afl edning til recipient. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelse må opføres med en maksimal bygningshøjde på 20 m. Højlagre o.l. kan dog gives en maksimal bygningshøjde på 40 m, hvis de placeres i områdets centrale del, som vist på kortbilag 2. Tekniske anlæg i form af skorsten, højspændingsstation, telemast og øvrige master mv. kan udføres med en større højde, såfremt det er nødvendigt for den tekniske drift af funktioner i området, miljømæssige krav og lignende. 7.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Der fastlægges følgende byggelinjer: mod interne veje 10 m fra vejskel mod matrikel 1a 30 m fra skel Der er endvidere tinglyst følgende vejbyggelinjer: mod Østre Ringvej 20 m fra vejmidte mod Vestmotorvejen 50 m fra vejmidte 7.4 Eksisterende bebyggelse kan nedrives, jf. pkt Bebyggelsens ydre fremtræden Bevaringsværdig bebyggelse 8.1 Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med mindre Byrådet giver tilladelse hertil. Facader og skiltning 8.2 Til bygningsfacader kan anvendes tegl, beton, glas, stålplader, træ eller lignende der gør, at synsindtrykket i forhold til landskabet mindskes mest muligt. 8.3 Der må ikke anvendes refl ekterende materialer, som kan være til gene for omgivelserne. 8.4 Udendørs belysning må kun etableres, så der ikke sker direkte belysning af omkringliggende bebyggelse og områder. Lyskilden skal afskærmes og orienteres mod den pågældende ejendom. 8.5 Tekniske installationer skal generelt udformes som en integreret del af bygningen. Såfremt tekniske installationer og anlæg placeres på tage, skal disse afskærmes på en måde, så de ikke skæmmer helhedsindtrykket. 8.6 Skiltning og reklamering må kun fi nde skal udføres efter retningslinierne for skilte og facader i Ringsted Kommune. Fritstående skilte i tilknytning til indkørsel til området skal opføres BESTEMMELSER

20 20 på pylon. Højden må ikke overstige 6,0 m og bredden 1,5 m. Skiltning for den enkelte virksomhed skal placeres i tilknytning til indgangen til den enkelte virksomhed. Skiltning på facader må kun udføres som enkelte bogstaver med belysning. Lyset fra skiltet skal primært komme fra bogstaverne eller symbolet. Der kan tillades en kombination af 1 pylon og max. 3 fl agstænger per virksomhed Øvrig skiltning og reklamering må kun fi nde sted med Byrådets tilladelse. 8.7 Vejdirektoratet er langs statsvejnettet myndighed for administration af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skiltning i det åbne land. Tage 8.8 Bebyggelsens tag skal udformes som fl adt tag eller med ensidig taghældning på 5-30 grader eller som saddeltag med en hældning på grader. Cykelskure og lignende småbygninger må udføres med anden taghældning. 8.9 Refl ekterende tagmaterialer må ikke anvendes, bortset fra mindre glaspartier o.l.. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Ved byggemodning af området kan terrænet udjævnes til plant niveau på arealer til den enkelte bebyggelse, transformeranlæg mv. 9.2 Terrænet må reguleres +/- 2,0 meter i forhold til det i 9.1 nævnte byggemodnede terræn indtil 5 meter fra skel. Yderligere terrænregulering må kun foretages med Byrådets tilladelse, og efter en samlet terrænreguleringsplan for den enkelte ejendom. 9.3 I forbindelse med indpasning af veje, regnvandsbassiner, støjafskærmning o.l. tekniske anlæg til områdets lokale forsyning kan der ske nødvendig terrænregulering. 9.4 Langs områdets grænser mod Østre Ringvej og mod nord og øst skal der etableres 10 m brede beplantningsbælter som vist på kortbilag 2. Træer og buske skal overvejende være af løvfældende arter, som er naturligt hjemmehørende på egnen. Som større, blivende træer kan f.eks. anvendes eg, bøg, lind, fuglekirsebær og ahorn. Som mellemstore træer kan f.eks. anvendes tjørn, røn, hassel og slåen. BESTEMMELSER 9.5 Langs motorvejen mod syd skal der etableres et lavt beplantningsbælte bestående af f.eks. fjeldribs, solbær, sargents æble, kalkved der suppleres af en række store poppellunde (ca m 2 ) med f.eks. landevejspoppel.

21 Regnvandsbassiner og lignende skal udformes og dimensioneres i samarbejde med Ringsted Forsyning og i henhold til Spildevandsplanen. Områderne skal fremstå som vådområder/søer med naturpræg med bløde brinker og slyngede forløb. Der skal udarbejdes naturplaner for de økologiske forbindelser inden for lokalplanområdets afgrænsning. 9.7 Hegn i skel må kun etableres som levende hegn eller hæk af løvfældende træer og/eller buske, eventuelt suppleret med trådhegn på den indvendige side mod veje, stier og lignende. Eventuelle trådhegn skal etableres således at de ikke forhindre dyrelivets naturlige spredning langs de økologiske forbindelser. Faste hegn må kun etableres i direkte tilknytning til bebyggelsen. Sikkerhedshegn ved virksomheder kan etableres som trådhegn omkring bygninger og anlæg. 9.8 Større parkeringsarealer skal omkranses af levende hegn og begrønnes med beplantning. 9.9 Ved anlæg af nye veje skal etableres faunapassager i tilknytning til Teglværksløbet og Kværkeby Bæk, som vist på kortbilag Teglværksløbets strækning X-X, som vist på kortbilag 2, skal åbnes. Vandløbet skal tilføjes et let slynget forløb Inden for lokalplanens område skal der langs Teglværksløbet udlægges en 25 m lysåben bræmme, som vist på kortbilag Langs Kværkeby Bæk skal der udlægges en ca. 85 m lysåben bræmme, nord for Jordemodervej, som vist på kortbilag 2 og principsnittet nedenfor Det beskyttede dige, som vist på kortbilag 2, skal bevares og vedligeholdes. Dog kan der ske gennembrud af diget i nødvendigt omfang ved etablering af bebyggelse, veje og øvrige anlæg. Principsnit ved Kværkeby Bæk. BESTEMMELSER

22 22 10 Miljø 10.1 Ved etablering af erhverv skal det sikres, at virksomhederne ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning for erhvervsstøj Ved opførelse af ny bebyggelse skal det sikres, at det konstante støjniveau fra vejtrafi k ikke overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning for trafi kstøj Eventuelle anlæg til støjafskærmning skal udformes som maks. 2 m høje begrønnede jordvolde eller mure/skærme, eller som semitransparente støjskærme med fx. silketryk eller sandblæste partier, eller som facadeisolering mv.. Eventuelle støjdæmpende foranstaltninger på statsvejens byggelinjeareal vil kræve Vejdirektoratets godkendelse på vilkår iht. Vejlovens 42 efter konkret ansøgning for et konkret projekt Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at der gennemføres tekniske foranstaltninger, som sikrer mod forurening af grundvandet. Arealer, hvor der kan forekomme spild af forurenende stoffer, skal udføres med impermeabel belægning og indrettes så det sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i 5 nævnte veje, parkerings- og manøvrearealer er etableret i takt med udbygning i området Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det ved måling eller beregning er godtgjort, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsstøj kan overholdes Ny erhvervsbebyggelse må ikke tages i brug før eventuelle boliger på de ejendomme, som ønskes ibrugtaget, er nedlagt Beplantningsbælter skal etableres i takt med udbygning i området. 12 Lokalplan og servitutter 12.1 Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan afl yses Lokalplan nr. 221 i sin helhed På matrikel nr. 13b Benløse By, Benløse er dokument tinglyst d om betingelser for etablering af modelfl yveklub. Servitutten er i strid med lokalplanen og afl yses med planen. Påtaleberettigede er Ringsted Byråd. BESTEMMELSER 12.3 På matrikel nr. 22b Kværkeby By, Kværkeby er dokument tinglyst d om vej mv.

23 23 Servitutten er i strid med lokalplanen og afl yses med planen. Påtaleberettigede er ukendt. 13 Grundejerforening 13.1 Ved udstykning af området skal der oprettes en grundejerforening, hvor alle grundejerne inden for området har pligt til at være medlem Vej-, sti- og fællesarealer, der ikke overtages af det offentlige skal tilskødes grundejerforeningen Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private veje, stier, fælles parkeringspladser, beplantninger samt øvrige fællesarealer. 14 Retsvirkninger 14.1 Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme der er omfattet af planen. Eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil Byrådet kan i henhold til 19 i lov om planlægning meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 15 Vedtagelser 15.1 Plan- og Boligudvalget vedtog den 21. december 2015 at udsende forslag til lokalplan 284 i offentlig høring i perioden 5. januar 2015 til og med den 1. marts Der kom 8 indsigelser i løbet af høringsperioden. Byrådet vedtog den 9. maj 2016 planforslaget endeligt, med få mindre ændringer foranlediget af høringssvar Lokalplanen indberettes til plansystem.dk, hvorefter den er bindende de ejendomme der ligger inden for lokalplanområdet. BESTEMMELSER

24 24 BESTEMMELSER

25 25 22c Kortbilag 1 Lokalplan 284 Matrikelkort Mål 1:9.000

26 26 KORTBILAG

27 27 N Teglværksløbet Jordemodervej Vejbyggelinje, 50m fra vejmidte Vestmotorvejen Kværkby Bæk Byggelinje, 30m fra skov Y Y A B B X X Østre Ringvej Kortbilag 2 Lokalplan 284 Anvendelsesplan Mål 1:9.000 Vejbyggelinje, 20m fra vejmidte A Signaturforklaring Lokalplangrænse Veje Planlægning Principielle vejadgange Vejreservation A-A Principiel vejføring B-B Vej som nedlægges Y-Y Byggefelt (højlagre o.l. - max 40 m) Fauna passage Grønne kiler Friflagt vandløb X-X (Teglværksløbet) Beplantningsbælte Restriktioner Byggelinje Bevaringsværdige bygninger Skovbyggelinje Beskyttet vandløb Skovrejsningsområde Fredskov Beskyttet dige

28 Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Rønnedevej Ringsted Tel.: Mail:

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde ved Jordemodervej, Ringsted Nord April 2016 KOMMUNEPLANTTILÆG NR. 4 3 TILLÆG NR. 4 TIL RINGSTED KOMMUNES KOMMUNEPLAN 2013-2025 Baggrund og intentioner

Læs mere

Lokalplan Forslag

Lokalplan Forslag 1 Lokalplan 261 - Forslag Kommuneplantillæg 14 - Forslag Den gamle skole i Ørslev Februar 2012 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 253- Forslag

Lokalplan 253- Forslag 1 Lokalplan 253- Forslag Tre boliger i Sigersted April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 236- Forslag

Lokalplan 236- Forslag Lokalplan 236- Forslag Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2020 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

FORSLAG - Tillæg nr. 5

FORSLAG - Tillæg nr. 5 FORSLAG - Tillæg nr. 5 Boliger og erhverv ved Ærtekildevej Kommmuneplan 2013-2025 Marts 2016 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 260. Erhvervsområde ved Eventyrvej. Februar 2012

Lokalplan 260. Erhvervsområde ved Eventyrvej. Februar 2012 1 Lokalplan 260 Erhvervsområde ved Eventyrvej Februar 2012 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby

Lokalplan nr Lokalplan nr Boliger ved Bjergvej Kværkeby Lokalplan nr. 201 Lokalplan nr. 201 Boliger ved Bjergvej Kværkeby maj 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere