Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup"

Transkript

1 Videbæk i juni 2006 J.nr Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

2 Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg nr. 27 til Videbæk Kommuneplan 1997 for et område til erhverv i Trøstrup. Indholdsfortegnelse Side Tillæg nr. 27 til Videbæk Kommuneplan 1997 med kortbilag nr. 1 3 Kortbilag nr. 1 - Kommuneplankort 4 Hvad er en lokalplan? 5 Lokalplanredegørelse 1. Lokalplanområdets beliggenhed 6 2. Baggrund for lokalplanen 6 3. Lokalplanens formål og indhold 6 4. Lokalplanens forhold til anden planlægning Zoneforhold 6 Kommuneplanforhold 6 Spildevandsforhold 6 Vejforhold 7 Varmeforsyningsforhold 7 Områder med særlige drikkevandsinteresser 7 Forhold vedrørende fortidsminder 7 Lokalplanteksten Bestemmelserne 8-10 Lokalplankort - Kortbilag nr. 2 2

3 Tillæg nr. 27 til Videbæk Kommuneplan Formål. Udviklings- og grovvarevirksomheden Agro Korn A/S ejer matr. nr. 1 au, Herborg by, Herborg beliggende inden for erhvervsområde 2 (HE2) i Trøstrup, står overfor en større udbygning og har erhvervet nye arealer til formålet. Samtidig ønsker et transportfirma der har erhvervet matr. nr. 1 az, Herborg by, Herborg, at øge arealet til udbygning af garageanlæg m.v. Arealerne fra matr. nr. 1 f, 6 g og 7 r, Herborg by, Herborg, der inddrages er beliggende i landzone og skal i forbindelse med en ny lokalplan føres ind i byzone. Ejeren af matr. nr. 1 au, Herborg by, Herborg har ønsket at afhænde de omgravede arealer, der henligger som naturområde med søer til naboejendomme og få arealerne ført tilbage til landzone i forbindelse med den nye lokalplan nr. 108 for Videbæk Kommune. Grovvarevirksomheden Agro Korn A/S er beliggende inden for det erhvervsområde, der er udlagt i lokalplan nr. 88 for et erhvervsområde (HE2) i Trøstrup. Bebyggelsens maximale højde ønskes generelt hævet fra 10 m til 15 m. Rammebestemmelser for Herborg Erhvervsområde 2 (HE2) For HE 2 gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen. En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a) at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål uden boliger b) at bebyggelsesprocenten for området ikke overstiger 40% c) at bebyggelsen opføres i maximalt 15 m højde. Byrådet kan tillade større højde på enkelte bygningsdele 3

4 Kortbilag nr. 1 Areal der tilbageføres fra byzone til landzone SKJERNVEJ Areal der overføres fra landzone til byzone TRØSTRUPVEJ Areal der overføres fra landzone til byzone 6g 4

5 Hvad er en lokalplan? Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar 1977 er lokalplaner den eneste plantype, et byråd skal anvende til fastsættelse af bindende bestemmelser for grundejere, lejere, brugere m.fl. om anvendelse af fast ejendom og om bebyggelsers regulering. Lov om planlægning er det juridiske grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Ifølge loven skal kommunen udarbejde en lokalplan før større anlægsarbejder sættes i gang. Hensigten er bl.a. at sikre borgernes indsigt og mulighed for at deltage i kommunens planlægning. I en lokalplan kan byrådet fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og indretning samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v.. En lokalplan er desuden byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. I kommuneplanen, der er en sammenfattende plan for bl.a. de fysiske forhold i Videbæk Kommune, er der fastsat rammebestemmelser for udarbejdelsen af lokalplaner. I enhver lokalplan skal kommuneplanens rammer overholdes og i modsætning til kommuneplanen er lokalplanens bestemmelser juridisk bindende for borgerne. Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den tinglyses og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Tilvejebringelse af en lokalplan betyder ikke forbud mod fortsættelse af en eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom, og en lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som er indeholdt i planen. Derimod skal ændringer af eksisterende forhold, som f.eks. ved om- og nybyggeri eller ved ændret anvendelse af bestående ejendomme være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens vedtagelse. 5

6 Lokalplanredegørelse. 1. Lokalplanområdets beliggenhed. Lokalplanområdet er beliggende omkring det tidligere teglværk i Trøstrup, Herborg by, Herborg. Inden for området ligger udviklings- og grovvarevirksomheden Agro Korn A/S og i det tidligere teglværk samt i nye produktionsbygninger har virksomheden Jysk Industriudlejning ApS indrettet lagerfaciliteter til fødevareindustrien. Lejeren er Arla Foods. Området har tidligere været omfattet af lokalplan nr. 28 for et område ved Trøstrup Teglværk og senest lokalplan nr. 88 for et erhvervsområde i Trøstrup. Med vedtagelsen af lokalplan nr. 108 for et område til erhverv i Trøstrup ophæves denne plan. 2. Baggrund for lokalplanen. Virksomheden Agro Korn A/S ønsker at udbygge virksomheden i tilknytning til de nuværende administrations- og lagerbygninger. Samtidig er der ønsker om ændring hos de øvrige virksomheder inden for transport og lagerfaciliteter i området, hvor der skal ske nye afgrænsninger og ændring af zonestatus. 3. Lokalplanens formål og indhold. Formålet med lokalplanen er herefter at inddrage en del af matr. nr. 1 f, og 6 g, samt en del af matr. nr. 7 r alle af Herborg by, Herborg i byzone. Erhvervsområdet må anvendes til industri, grovvarevirksomhed, fremstillings-, lager-, garage- og værkstedsvirksomhed. 4. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Zoneforhold. Lokalplanområdet er delvis beliggende i byzone bortset fra de dele af matr. nr. 1 f, 6 g, og 7 r, alle af Herborg by, Herborg der er omfattet af lokalplanen. Dette område overføres med den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 108 for et område til erhverv i Trøstrup fra landzone til byzone. Dele af matr. nr. 1 au, Herborg by, Herborg henligger som søer og omgravet lerjord i forbindelse med råstofudvinding, tilbageføres ved den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 108 fra byzone til landzone. Kommuneplanforhold. Forslag til lokalplan nr. 108 for et område til erhverv i Trøstrup er omfattet af tillæg nr. 27 til Videbæk Kommuneplan 1997, der beskriver rammebestemmelserne for Herborg Erhvervsområde 2. Disse rammebestemmelser er angivet foran i denne lokalplan. Spildevandsforhold. Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv i Trøstrup er i overensstemmelse med Videbæk Kommunes spildevandsplan. Der vil på matr. nr. 1 au, Herborg by, Herborg tilhørende Agro Korn A/S blive anlagt regnvandssø som forsinkelsesbassin for at løse fremtidige regnvandsproblemer. 6

7 Vejforhold. Vejadgangen til lokalplanområdet vest for Skjernvej skal ske fra 2 overkørsler på Skjernvej landevej 525 Videbæk - Skjern. For området øst for Skjernvej skal adgangen ske via den på kortbilag nr. 2 viste tilslutning af Trøstrupvej til Skjernvej. Varmeforsyningsforhold. Der fastsættes ingen specielle retningslinier for varmeforsyning af bygninger inden for lokalplanområdet. Områder med særlige drikkevandsinteresser. Området lokalplanen omhandler ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indenfor OSD må arealanvendelsen ikke overgå til en mere grundvandstruende aktivitet. Såfremt det er meget vandkrævende virksomheder der etableres indenfor lokalplanområdet bør det overvejes om vandforsyningen skal ske fra et erhvervsvandværk. Dermed aftages kun vand fra vandværket, hvor der er behov for vand af drikkevandskvalitet. Vandforsyningen sker fra Videbæk Vandværk. Forhold vedrørende fortidsminder. På området vest for Skjernvej har der helt mod nord eller muligvis umiddelbart nord for lokalplanområdet været en stendysse fra yngre stenalder. Den er registreret for godt 100 år siden lidt øst den eksisterende gravhøj (som er vist på kortudsnit i lokalplanen). Selv om der i dag ikke med sikkerhed er synlige spor af stendyssen, kan der stadig være rester af stenaldergravanlægget. Ved det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet har der været et par gravhøje, som er helt nedpløjede eller udjævnede. Det må forventes, at der stadig kan være grave bevaret i højtomterne. Såfremt der skal laves anlægsarbejder af den ene eller anden art i ovennævnte dele af lokalplanområdet, skal Herning Museum orienteres, således at museet har mulighed for at undersøge, om der er bevaret grave eller andet på stedet. 7

8 Lokalplanteksten Bestemmelser. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup. Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 2. 1 Lokalplanens formål. 1.1 Lokalplanens formål er: At sikre udbygning af erhvervs-, lager-, transport- og industrivirksomheder inden for lokalplanområdet At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser 2 Område og zonestatus. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 2 og omfatter følgende ejendomme: Matr. nr. 1au, 1av, 1az del af matr. nr. 1 f og 6 g, samt en del af matr. nr. 7 r alle af Herborg by, Herborg. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. august 2006 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er i byzone bortset fra de dele af matr. nr. 1 f, 6 g og 7 r der med tillæg nr. 27 til Videbæk Kommuneplan1997 sammenlægges med Herborg Erhvervsområde 2 (HE2). Med Videbæk Byråds godkendelse af tillæg nr. 27 til Videbæk Kommuneplan 1997 og lokalplan nr. 108 for et område til erhverv i Trøstrup overføres del af matr. nr. 1 f, 6 g og matr. nr. 7 r Herborg by, Herborg fra landzone til byzone. Området er vist på kortbilag nr. 1 til tillæg nr. 27 til Videbæk Kommuneplan Den del af matr. nr. 1 av, der henligger som teglværkssøer og omgravede arealer efter råstofindvinding tilbageføres fra byzone til landzone. 3 Områdets anvendelse. 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål. Inden for området må der opføres eller indrettes bebyggelse til: Industri, fremstillingsvirksomhed, grovvarehandel, transport, lager, garage og værkstedsvirksomhed. Der må ikke opføres boliger inden for lokalplanområdet. 3.2 Den fredede gravhøj. Jævnfør Naturbeskyttelseslovens 18 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i 12. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende uden Ringkjøbing Amtsråds tilladelse. Afstanden fra gravhøjen ønskes nedsat fra 100 m til 50 m så arealet kan anvendes til regnvandssøer og lignende anlæg uden indhegning. 8

9 3.3 Nærværende lokalplans bestemmelser gælder kun for de dele af matr. nr. 1 f, 6 g, og 7 r, der ligger indenfor lokalplanens område, såfremt de sælges til forening med tilgrænsende ejendom beliggende øst og vest for landevej 525, Videbæk - Skjern indenfor lokalplanens område 4 Udstykning. 4.1 Arealet vest for landevejen, der er omfattet af denne lokalplan, skal udgøre en ejendom. Denne ejendom kan ikke udstykkes. 5 Vejforhold. 5.1 Vejadgang Vejadgangen til lokalplanområdet øst for Skjernvej skal ske via kommunevejen Trøstrupvejs tilslutning til Skjernvej. For området vest for Skjernvej skal adgangen ske via 2 overkørsler fra landevej 525 Videbæk Skjern. 5.2 Byggelinier Inden for lokalplanområdet gælder de på kortbilag nr. 2 viste vejbyggelinier i en afstand af 17,5 meter fra midte af Skjernvej. 5.3 Parkering Inden for lokalplanområdet skal der sikres mulighed for at der på de enkelte ejendomme kan etableres de til virksomheden nødvendige parkeringspladser til parkering af virksomhedens egne køretøjer, personaleparkering og gæsteparkering. 6 Bebyggelsens omfang, placering og udformning. 6.1 Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten inden for lokalplanområdet må ikke overstige 40%. 6.2 Bebyggelsens højde Bebyggelsen inden for lokalplanområdet må maximalt opføres i 15 meters højde. Byrådet kan dog tillade større højde på enkelte bygningsdele, såfremt hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. 6.3 Skiltning Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7 Udformning og anvendelse med videre af ubebyggede arealer. 7.1 Ubebyggede arealer. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentlig udseende og ejeren skal sikre, at disse arealer vedligeholdes på passende måde. Udendørs oplag må kun ske mod behørig afskærmning efter Videbæk Byråds godkendelse. 9

10 8 Ophævelse af lokalplan nr. 88 for et erhvervsområde ved Trøstrup Teglværk. 8.1 Den af Videbæk Byråd den 8. januar 2002 godkendte lokalplan nr. 88 for et område ved Trøstrup Teglværk ophæves. 9 Lokalplanens retsvirkning. 9.1 Lokalplanens retsvirkninger. Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Videbæk Byråd kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20). 10 Påtegning om vedtagelse Forslaget er vedtaget af Videbæk Byråd Tirsdag den, 12. december 2006 På Videbæk Byråds vegne Torben Nørregaard Borgmester Peter Sørensen Kommunaldirektør 11 Offentlig bekendtgørelse Den endelig vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 19. december

11 SKJERNVEJ 7ab 1g r 1m Byggelinie 17,5 m fra midte Skjernvej 1as 1ae 7r 1ae Gravhøj 1av ad 1au TRØSTRUPVEJ 7000z 1az Byggelinie 17,5 m fra midte Skjernvej 1f 1æ g 6g 44 1z Områdegrænse Delområdegrænse 7ad SKJERNVEJ 7aa 1n Videbæk kommune Plan og IT Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk Tlf Fax Målforhold: Kortbilag nr. 2 7ø Lokalplan nr. 108 Erhvervsområde i Trøstrup Dato Init. Godk TN

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere