Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune."

Transkript

1 Indkøb af elektronisk journalsystem til de kommunale tandplejer i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs og Norddjurs Kommunes hjemmesider samt iht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter nr af 07/12/2007. Syddjurs Kommune (SDK) og Norddjurs Kommune (NDK) ønsker at indkøbe et elektronisk journalsystem til brug i de kommunale tandplejer. Systemet skal erstatte det nuværende elektroniske journalsystem X-dont, som hidtil har været anvendt såvel i de to kommuners kommunale tandplejer som i en tandreguleringsklinik (FKO=Fælles Kommunale Ortodontiordning), der gennem en samarbejdsaftale drives af Syddjurs Kommune. Systemet skal være et standardsystem, som leverandøren kan dokumentere anvendes hos andre kommuner i dag. Der ønsker altså ikke bud fra leverandører, som ønsker at udvikle et nyt elektronisk journalsystem. Der ønskes en løsning, hvor data fra de tre juridiske enheder kan håndteres i ét system, hvor data kan sendes mellem de tre juridiske enheder på en sikker måde, og hvor der ikke skal ske manuelle konverterings- og datahåndteringsprocesser i forbindelse med behandling af patienter i den fælles tandreguleringsklinik. Samtidig skal løsningen i tråd med den øvrige kommunale digitalisering kunne understøtte digital kommunikation med patienterne/deres forældre via mails, og på sigt kunne understøtte selvbetjening til patienterne/deres forældre i.e. digital tidsbestilling, journalindsigt og ajourføring af helbredsoplysninger. Omfang & nuværende løsninger Norddjurs Kommune har 4 filialtandklinikker med i alt 22 medarbejdere. Syddjurs Kommune har 4 filialtandklinikker med i alt 28 medarbejdere. Den fælleskommunale tandreguleringsklinik har 14 medarbejdere, hvoraf én også indgår i antallet af medarbejdere i Syddjurs Kommune. Administration af den fælleskommunale tandreguleringsklinik varetages i dag af Syddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har pt. ca aktive patienter og inaktiverede. Syddjurs Kommune har pt. ca aktive patienter og inaktiverede. I dag anvendes det elektroniske journalsystem X-Dont fra AL DENTE SOFTWARE A/S. Norddjurs Kommunale Tandpleje har digitaliseret sit røntgenudstyr med programmet Planmeca Romexis R, og der er tilgang til Romexis gennem det nuværende elektroniske journalsystem. Syddjurs Kommune er pt. i gang med implementeringen af samme. Side 1 af 6

2 Kontrakt og aftale periode I tilfælde af tilbudsgivers tildeling af kontrakt udarbejdes og indgås den vedlagte K01 kontrakt. Kontrakten indgås for 48 måneder, med option på forlængelse i 2 x 24 måneder. Kontrakten kan til enhver tid opsiges af Ordregiver med ét års varsel. Efter aftaleindgåelse handler Norddjurs og Syddjurs Kommune som individuelle juridiske parter. En individuel aftaleophævelse/opsigelse er således uden betydning for den anden kommunes aftaleforhold. Konsortier Såfremt flere leverandører byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Syddjurs & Norddjurs Kommune. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken leverandør Syddjurs og Norddjurs Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige leverandør(er). Ordregivers forbehold Der tages forbehold for kommunalbestyrelsernes fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Syddjurs og Norddjurs Kommune er ikke ansvarlig for omkostninger, som leverandøren måtte have i forbindelse med udarbejdelsen af svarmateriale eller demonstrationer. Ved at afgive svar accepterer leverandøren at medvirke ved en leverandørpræsentation og dialog. Tidsplan for annonceringsproces År Dato Klokken Aktivitet /1 Annoncering /2 12:00 Frist for aflevering af spørgsmål /3 Seneste publicering af svar på spørgsmål på Syddjurs.dk & Norddjurs.dk /3 12:00 Sidste frist for modtagelse af tilbud /3 Demonstration af løsningen. Her vil leverandørerne blive bedt om at vise hvorledes udvalgte brugsscenarier, anvendelsesmuligheder løses i den foreslåede løsning. (ca. 3 timer pr. leverandør) /3 Valg af leverandør /3 Indgåelse af kontrakt med leverandør /4 Forventet opstart af projekt 2014 August Forventet idriftsættelse af ny tandplejeløsning Side 2 af 6

3 Tidsfrister Tilbuddet skal være Ordregiver i hænde senest mandag 10. marts 2014 kl. 12:00 for at komme i betragtning. Tillbuddet sendes pr. mail til: Udbudskonsulent Karin Sonne Tilbuddet bedes mærket med Tilbud på elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje. Spørgsmål til materialet Tilbudsgiver opfordres til at stille spørgsmål til tilbudsmaterialet, herunder specifikke spørgsmål om den nuværende systemanvendelse. Spørgsmål kan fremsendes til Karin Sonne løbende, dog senest 24. februar 2014 kl. 12:00. Anonymiserede spørgsmål og svar vil løbende blive publiceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside: dog senest 3. marts Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden. Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Skønner ordregiver, at udvælgelseskriterierne giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave, forbeholder ordregiver sig retten til at afvise tilbudsgiver. Tilbudsgivers personlige forhold Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 15 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Økonomisk og finansiel formåen I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde, der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede regnskabsår, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Fortrykt formular er vedlagt som bilag 14 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste med angivelse af 3 kommuner, med hvilke tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år har haft samarbejde. Kontaktperson hos den enkelte kommune skal angives. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de nævnte referencer med henblik på at afklare Tilbudsgivers evne til håndtering og opfyldelse af kontrakten. Ved overvejende negativ kritik forbeholder ordregiver sig ret til at afvise tilbuddet. Hvis tilbudsgiver ikke kan angive 3 referencer eller referencer overhoved skal årsagen her anføres. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 14, og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Side 3 af 6

4 Tildelingskriterium Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud. Følgende under- og delkriterier i prioriteret rækkefølge, lægges til grund for valg af system: Pris Funktionalitet Support Underopdeling Samlet kontraktsum inkl. beskrevne optioner for en 4-årig periode a) Brugervenlighed b) Administration og aftalestyring c) Selvbetjening og kommunikation d) Journalen e) Statistik og rapportering Pris Der skal i besvarelsen være et tydeligt overblik over økonomien i den tilbudte løsning, og fremgå tydeligt, hvad der er grundfunktionalitet og hvad der er tilkøb. Det skal være tydeligt hvilken økonomi, der knytter sig til hver af de tre juridiske enheder; Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og den fælleskommunale tandreguleringsteknik. Besvarelsen bedes ske ved udfyldelse af Bilag 3 Priser og betaling. Funktionalitet Der vil i vurderingen af løsningen blive lagt vægt på, at løsningen understøtter det daglige arbejde på tandklinikkerne på en hensigtsmæssig måde. Funktionaliteten af løsningen bedes beskrevet i prosaform i Bilag 5 Løsningsbeskrivelse. samt vurderes derudover med udgangspunkt i en systempræsentation, hvor leverandøren gennemgør en række brugsscenarier (se tidsplan). Brugsscenarierne er beskrevet i Bilag 2 - Kravspecifikation, pkt. 3 Use-case. Det er et ønske, at forståelsen af brugsscenarierne tager udgangspunkt i en borgers livscyklus som patient i journalsystemet fra oprettelse til udskrivning. Brugervenlighed Brugervenligheden af løsningen vurderes ud fra en generel betragtning, når leverandøren gennemgår de udvalgte brugsscenarier. Følgende forhold vil blive lagt til grund for vurderingen: Hvordan fungerer rolleskift mellem f.eks. behandler & sekretær. lokationsskift mellem filialklinikker eller lokaler på samme klinik foretaget af samme bruger. Hvordan fungerer skift til f.eks. digital røntgen. Antal museklik ved betjening af løsningen. Anvendelse af løsningen på en og/eller flere skærme. Oplevelsen af overblik i løsningen. Grad af standardisering af f.eks. fraser og skabeloner med mulighed for individuelt at tilpasse/udvikle på disse. Side 4 af 6

5 Funktionalitet i øvrigt Demonstration af Administration og aftalestyring Selvbetjening og kommunikation Journalen Statistik og rapportering Demonstrationen skal omhandle følgende begreber Aftalebog, Behovssikring, Stamdata, Udeblivelser, Import & eksport og Søgning. Online booking, Journalindsigt, e-post & sms og informeret samtykke SCOR, Kontinuation & behandlingsoverblik, ORTO Journal & visitationsskema, Dataudveksling mellem klinikker, "Anamnese & traumer, Digital røntgen og Dokumenthåndtering Ydelser, Intervaller, Danmarks statistik og ORTO statistik Support Leverandøren skal oplyse, hvilken type support der ydes. Det skal være tydeligt hvilke services, der er omfattet af supporten og hvilke, der skal afregnes separat uden for aftale. Der skal skelnes mellem Hotline og Opdatering og vedligehold. IT-hotline forstås som hjælp til brugerne af løsningen og dokumentation og historik på henvendelser om fejl og hjælp. Opdatering og vedligehold forstås som ydelser, som er forbundet licensmæssigt samt tekniske opdateringer af tandplejesystemet og løbende teknisk vedligehold af løsningen. Kravspecifikation I Bilag 2 til kontrakten Kravspecifikation er opført en række generelle krav til den udbudte løsning. Det skal i denne forbindelse fremhæves at systemet kan blive genstand for videreudvikling i kontraktperioden, da KOMBIT er på vej med en række fælleskommunale støttesystemer, som er en central del af KOMBITs monopolbrudsprogram. Støttesystemerne understøtter behov for data og funktionalitet på tværs af it-systemer. Udbuddet til støttesystemerne igangsættes i første kvartal Støttesystemerne er derfor ikke færdigudviklet og det er derfor vigtigt, at løsningen er funktionsdygtig uden støttesystemerne, men samtidig skal være opbygget, så omlægning til støttesystemerne kan ske nemmest muligt. Læs mere om støttesystemerne på Side 5 af 6

6 Tilbudsafgivning og tildeling Tilbuddet laves ved at udfylde de relevante bilag, nemlig: Bilag 3 Priser og Betaling Bilag 4 Specifikation af optioner med priser Bilag 5 Løsningsbeskrivelse Bilag 6 Ordregivers deltagelse Bilag 7 Specifikation af vedligeholdelse Bilag 8 Prøveplan Bilag 9 Licensbetingelser Bilag 10 Servicemål Bilag 11 Samarbejdsorganisation Bilag 14 Virksomhedens nøgletal og referencer Bilag 15 Tro og Love erklæring Bilag 16 Aktindsigt. Derudover skal tilbudsgiver præsentere systemets funktionalitet og brugervenlighed ved en systempræsentation (se bilag 1 tidsplan, og Bilag 2 kravspecifikation). Side 6 af 6

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014

Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Bilag til Kontrakt/Udbud Januar 2014 Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Tidsplan Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011

Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 Tilbudsmateriale: Drupal CMS-løsning til syddjurs.dk 22. november 2011 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside i hht. Bekendtgørelse af lov om indhentning af

Læs mere

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 19. august 2013 IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 21 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere