PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE"

Transkript

1 Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi Til Region Midtjylland

2 Sagsnr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Indledning Ordregiver Kontaktafdeling og person Brugergruppe Materiale Fortrolighed Tidsplan Betingelser for deltagelse Udvælgelseskriterier Afgivelse af ansøgning og sprogkrav Aflevering af ansøgning Orientering om resultatet af prækvalifikationen... 7 Bilagsoversigt Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger... 8 Udbudsbilag 2 Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige... 9 Udbudsbilag 3 Oplysninger om økonomisk, finansiel og teknisk/faglig kapacitet Indkøb & Medicoteknik

3 1 PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER 1.1 Indledning Region Midtjylland inviterer herved interesserede Ansøgere til at ansøge om deltagelse i udbud af thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud vedrørende en offentlig kontrakt om varekøb i henhold til tilbudsloven 1. På Regionshospitalet Randers, Akutafdelingen skal udstyret benyttes til thoraxoptagelser på medicinske traumepatienter. Thoraxoptagelserne skal foretages på både siddende, stående såvel som sengeliggende patienter. Udbuddet er offentliggjort på med henvisning til Region Midtjyllands hjemmeside, hvor nærværende materiale er offentliggjort. 1.2 Ordregiver Ordregiver af nærværende udbud er: Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Oluf Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N 1.3 Kontaktafdeling og person Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Oluf Palmes Allé 15 DK Viborg Kontaktperson: Gitte Buch Starup Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. nærværende udbud: "Udbud af thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi, Sagsnr. 5325/ " Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via mail til: Al kommunikation mellem Ansøger og ordregiver vedrørende dette udbud skal foregå på dansk eller engelsk og være skriftlig. 1 Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter som ændret ved lov nr. 618 af 14. juni Indkøb & Medicoteknik

4 1.4 Brugergruppe Brugeruppen består af repræsentanter fra følgende afdelinger: 1.5 Materiale Regionshospitalet Randers, Billeddiagnostisk Afdeling Indkøb & Medicoteknik Materialet består af: 1: Nærværende betingelser med følgende bilag: Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger Udbudsbilag 2 Tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige Udbudsbilag 3 Oplysninger om økonomisk, finansiel og teknisk/faglig kapacitet Ved eventuel uoverensstemmelse mellem det materiale, der forefindes på og ansøgers materiale, har materialet offentliggjort på forrang. Det er ikke tilladt for ansøger, at ændre i det offentliggjorte materiale. 1.6 Fortrolighed Ansøgninger vil så vidt muligt blive behandlet fortroligt, men ordregivers fortrolighedstilsagn må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. Ansøgers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende prækvalifikation, herunder indkomne ansøgninger, er omfattet af lovgivning om aktindsigt. Anmodes ordregiver om aktindsigt, vil ansøger blive hørt, inden ordregiver træffer beslutning om, hvilke dele af tilbuddet, der måtte være undtaget fra aktindsigt. Ordregiver vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 1.7 Tidsplan Dato offentliggørelse på og Region Midtjyllands hjemmeside, Kl Frist for spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet Spørgsmål og svar offentliggøres på Region Midtjyllands hjemmeside, Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på Frist for modtagelse af ansøgninger Indkøb & Medicoteknik

5 Uge 45 Uge 46 Uge 46/47 Gennemgang af ansøgninger Afgørelse om prækvalifikation meddeles. Prækvalificerede opfordres til at afgive tilbud og udbudsmateriale udsendes 1.8 Betingelser for deltagelse Ansøger skal fremsende nedenstående materiale i pkt i forbindelse med indsendelse af ansøgning om prækvalifikation. Ansøgere, der ikke afgiver nedenstående oplysninger, vil ikke komme i betragtning. Ordregiver har udarbejdet Udbudsbilag 1 4 som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation. Udbudsbilag 1-4 har til formål at sikre, at ansøger afleverer alle de krævede oplysninger og dermed, at ansøgers ansøgning lovligt kan tages i betragtning Det bemærkes, at det ikke er et krav, at virksomheden anvender Udbudsbilag 1-4 i forbindelse med sin ansøgning om prækvalifikation Personlige forhold Oplysninger om ansøger, herunder navn, adresse, CVR-nr., telefonnummer, faxnummer, , navn, telefonnummer, på den person, der er virksomhedens kontaktperson under dette udbud samt oplysninger om selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse). Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. Lov nr. 336 af 13. maj Økonomisk og finansiel kapacitet Ansøger skal gennem nedenstående oplysninger sandsynliggøre overfor ordregiver, at Ansøger har den økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte opgaven: Det seneste års reviderede og godkendte regnskaber fra den juridiske enhed, som ansøger om prækvalifikation. Oplysninger om produkt- og erhvervsansvarsforsikring. Såfremt virksomheden ikke har aflagt sit første årsregnskab, skal relevante økonomiske oplysninger vedlægges. Såfremt ansøgers seneste regnskabsår er udløbet mere end 6 måneder før fristen for ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, i hvilket omfang der er indtrådt væsentlige ændringer i forhold til ansøgers økonomiske situation. Erklæringen skal afgives af en revisor, ansøgers administrerende direktør eller ansøgers økonomichef under strafansvar i henhold til straffelovens 163. Erklæringen skal udstedes til dette udbud, og skal være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Erklæringen skal vedlægges uanset om der er indtrådt ændringer væsentlige ændringer i forhold til ansøgers økonomiske situation eller ej Indkøb & Medicoteknik

6 1.8.3 Teknisk og/eller faglig kapacitet Ansøger skal gennem nedenstående oplysninger sandsynliggøre overfor ordregiver, at Ansøger har den tekniske og faglige kapacitet til at løfte opgaven: Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste 3 år med angivelse af kunde, kontaktperson, kontaktoplysninger, størrelsesorden og leveringsperiode Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for nøglemedarbejdere Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer. Oplysning om evt. brug af underleverandører Særligt i forhold til konsortier Hvis flere ansøgere ansøger i forening, vedlægges en erklæring om solidarisk hæftelse for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten med angivelse af den ansvarlige leverandør, der tegner alle de bydende. De i pkt anførte oplysninger og dokumenter skal vedlægges fra samtlige deltagere i konsortiet. Vedlægges de i pkt oplysninger og dokumenter ikke eller ikke fuldt ud, kan det få konsekvenser for ordregivers vurdering af ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet samt tekniske/faglige kapacitet. Derimod medfører det ikke, at ansøgningen vil blive betragtet som ukonditionsmæssig. Ansøgningen er således kun ukonditionsmæssig, såfremt der mangler oplysninger og dokumenter fra alle deltagerne Særligt i forhold til underleverandører Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en anden virksomheds økonomiske samt finansielle og/eller tekniske/faglige kapacitet, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed. De i pkt anførte oplysninger skal vedlægges fra underleverandøren. Vedlægges de i pkt oplysninger og dokumenter ikke eller ikke fuldt ud, kan det få konsekvenser for ordregivers vurdering af ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet samt tekniske/faglige kapacitet. Derimod medfører det ikke, at ansøgningen vil blive betragtet som ukonditionsmæssig. Men den manglende vedlæggelse af oplysningerne og dokumenterne vil kunne medføre, at den pågældende underleverandørs økonomiske og finansielle samt tekniske/faglige kapacitet ikke kan indgå i vurderingen af ansøgningen. 1.9 Udvælgelseskriterier Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud vil bero på en vurdering af hvilke ansøgere, der ud fra de medsendte oplysninger om økonomisk Indkøb & Medicoteknik

7 og finansiel samt teknisk/faglig formåen, med hovedvægt på sidstnævnte, må forventes bedst at ville kunne løse den udbudte opgave. Ordregiver ønsker at prækvalificere min. 3 og maks. 4 ansøgere. Hvis antallet af ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse og udvælgelseskriterierne, er lavere end minimumsantallet, kan ordregiver gå videre med proceduren ved at opfordre den eller de ansøgere, der er i besiddelse af den krævede formåen, til at afgive tilbud Afgivelse af ansøgning og sprogkrav Ansøgninger skal affattes på dansk Aflevering af ansøgning Der skal afleveres følgende eksemplarer af ansøgningen: 1 underskrevet originaleksemplar i papirform Yderligere skal ansøgningen afleveres i følgende eksemplarer: 1 papir-eksemplar mærket 'Kopi' indeholdende kopi af den samlede ansøgning med bilag jf. ovenfor. 1 USB indeholdende den samlede ansøgning i PDF-format. Hver USB mærkes med Ansøgers navn samt teksten Ansøgning vedrørende Udbud af E- rekrutteringssystem Ansøgeren har ansvaret for, at indhold på USB er korrekt og identisk med det skriftligt/elektronisk fremsendte. Er dette ikke tilfældet, vil det være papirversionen, der er gældende. Ansøgningen bedes afleveret i lukket emballage, og kuverten/pakken indeholdende det samlede materiale mærkes tydeligt med følgende tekst: Ansøgning vedrørende Udbud af thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi. Sagsnr FORTROLIGT Må ikke poståbnes Ansøgningen skal fremsendes eller afleveres personligt til: Region Midtjylland Indkøb & Medicoteknik Indkøb & Medicoteknik

8 Oluf Palmes Allé DK-8200 Aarhus N Att: Receptionen/Helle Slotsdal Ansøgninger skal være modtaget på ovennævnte adresse senest den 1. november 2014 Kl Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive udelukket fra vurdering. Det er Ansøgers ansvar, at ansøgningen fremkommer rettidigt. Ansøgningen kan ikke afgives pr Orientering om resultatet af prækvalifikationen Med henblik på prækvalifikation modtager samtlige Ansøgere, i overensstemmelse med den angivne tidsplan, samtidig meddelelse om, hvilke Ansøgere udbyder har til hensigt at prækvalificere. Denne meddelelse sendes pr. til den kontaktperson, som er angivet af ansøger i henhold til pkt Bemærk, at meddelelsen kun sendes elektronisk Indkøb & Medicoteknik

9 Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger 1 Generelle oplysninger Tilbudsgivers besvarelser 1.1 Ansøger skal oplyse ansøgers navn, adresse, CVR-nr. telefonnummer, faxnummer og . Bemærk, at ordregiver efter modtagelse af tilbud sender meddelelser til tilbudsgiver pr. , og ordregiver vil her benytte den her opgivne e- mailadresse. 1.2 Navn, telefonnummer og på den person, der er virksomhedens kontaktperson under dette udbud. 1.3 Oplysninger om ansøgers selskabsform samt ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse) 1.4 Oplysninger eller elementer i ansøgningen, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, jf. prækvalifikationsbetingelsernes pkt Eventuelt supplerende oplysninger. Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel Indkøb & Medicoteknik

10 Udbudsbilag 2 Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal tilbudsgiver afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås, jf. nævnte lovbekendtgørelses 2, stk. 2, skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet. Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at ordregiver kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder eksempelvis det kommunale inkassokontor og Skat. Dato Firmanavn Tilbudsgiver Underskrift Evt. stempel Indkøb & Medicoteknik

11 Udbudsbilag 3 Oplysninger om økonomisk, finansiel og teknisk/faglig kapacitet 1. Oplysninger om virksomhedens økonomiske og finansielle kapacitet 1.1 Den seneste års reviderede og godkendte årsregnskab fra den juridiske enhed, som ansøger om prækvalifikation. Vedlagt årsregnskab? Virksomheden er yngre, vedlagt relevante økonomiske oplysninger 1.2 Erklæring om, i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation. Vedlagt erklæring? 1.3 Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring Produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbevis eller police vedlagt? Ja - vedlagt som Bilag [x] Ja - vedlagt som Bilag [x] 1.4 Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en anden virksomheds økonomiske og finansielle formåen, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed. Andre virksomheder Ja Nej Dokumentation vedlagt? Dokumentation for denne virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet, jf. pkt i dette bilag? Ja erklæring vedlagt som Bilag [x] Indkøb & Medicoteknik

12 2. Teknisk/faglig kapacitet 2.1 Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år Danske installationer Hospital (institution) & afdeling Adresse Leveringsår Primære anvendelse Kontaktperson/- oplysninger Udfyldes af tilbudsgiver Europæiske Installationer Hospital (institution) & afdeling Adresse Leveringsår Primære anvendelse Kontaktperson/- oplysninger Udfyldes af tilbudsgiver Yderligere referencer Hospital (institution) & afdeling Land Leveringsår Bemærkninger Udfyldes af tilbudsgiver 2.2 Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for nøglemedarbejdere Navn Uddannelse / faglig kvalifikation Indkøb & Medicoteknik

13 2.3 Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer Certificeringer vedlagt? 2.4 Brug af underleverandører Ja Nej Hvis ja, oplys underleverandører: 2.5 Hvis ansøger baserer sin ansøgning på en anden virksomheds tekniske/faglige kapacitet, skal det dokumenteres, at denne virksomhed har givet tilsagn om at stille de fornødne ressourcer til rådighed. Andre virksomheder Ja Nej Dokumentation vedlagt? Dokumentation for denne virksomheds tekniske kapacitet, jf. pkt. 0-0 i dette bilag? 3. Ansøgning fra konsortium/flere ansøgere ansøger i forening 3.1 Hvis flere ansøgere ansøger i forening, vedlægges en erklæring om solidarisk hæftelse for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten med angivelse af den ansvarlige leverandør, der tegner alle de bydende. Er tilbuddet afgivet af konsortium/flere tilbudsgivere i forening Oplys deltagere Ja Nej Oplys hvilken deltager, der tegner konsortiet/gruppen af tilbudsgivere Vedlagt erklæring om solidarisk hæftelse for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten? Indkøb & Medicoteknik

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser. Begrænset udbud. Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbudsbetingelser Begrænset udbud Udbud af Cateringydelser (mad og drikke) til Ringsted Kongrescenter DECEMBER 2013 Sagsnr. 13/20 967 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere