Billund Kommune over Energistyrelsen af 24. februar 2009 afslag på ansøgning om dispensation i medfør af elforsyningslovens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund Kommune over Energistyrelsen af 24. februar 2009 afslag på ansøgning om dispensation i medfør af elforsyningslovens"

Transkript

1 (Elforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Billund Kommune over Energistyrelsen af 24. februar 2009 afslag på ansøgning om dispensation i medfør af elforsyningslovens 2, stk. 4. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Energistyrelsens afgørelse af 24. februar 2009 hjemvises. Energiklagenævnet har den 24. marts 2009 modtaget Billund Kommune v/advokat Jacob Christiansens (herefter benævnt klager) klage af 23. marts 2009 over Energistyrelsens afgørelse af 24. februar 2009 Ved afgørelsen meddelte Energistyrelsen afslag på klagers ansøgning om, at klagers mindre elproducerende anlæg i medfør af elforsyningslovens 1 2, stk.4, kunne undtages helt fra reglerne i elforsyningsloven. Sagens baggrund På baggrund af en forventet ændring i lovgivningen inden for vandsektoren med krav om ny organisering ønskede klager at etablere følgende selskabsstruktur for kommunens vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder: 1 Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 med senere ændringer. CVR/SE-nr

2 Billund Kommune Billund Vand A/S Billund Spildevand A/S Billund Drikkevand A/S I forbindelse med ændringen i selskabsstrukturen ansøgte klager den 3. december 2008 under henvisning til elforsyningslovens 2, stk. 4, Energistyrelsen om dispensation fra elforsyningsloven for så vidt angik kommunens mindre elproducerende anlæg. Klager ansøgte principalt om dispensation fra elforsyningsloven i dens helhed og subsidiært fra selskabsadskillelseskravet i elforsyningslovens 37 a, stk. 4, således at kommunens mindre elproducerende anlæg på kommunens rensningsanlæg lovligt kunne placeres i Billund Spildevand A/S, der også skulle drive spildevandsforsyningsvirksomheden. Side 2 af 18 Af ansøgningen af 3. december 2008 fremgår bl.a. følgende vedrørende de faktiske forhold i Billund Kommune: [ ] Fakta vedrørende Billund Kommunes elproducerende gasmoter Billund Kommune har etableret et affaldsbehandlingsanlæg for at sikre tilbageførsel af næringsstoffer til jorden. Herved dannes methan, der af miljøhensyn må omsættes i en elproducerende gasmotor. Den elproducerende gasmotor der er en videreførelse af behandling af spildevandsslam fra et ændre renseanlæg fungerer således ved afbrænding af methan, der opstår i biogasreaktoren på spildevandsrensningsanlægget. Herudover modtages organisk affald fra industri og husholdninger. Omkostninger til renter og afdrag dækkes af taksterne på henholdsvis spildevand og affald. Den maksimale effekt på gasmotoren er 0,537 MW, og den årlige omsætning er cirka 3,0 GWH, der sælges for cirka 2,25 mio. kr.

3 Ansøgning Gasmotoren indgår som en integreret del af forsyningsopgaven, og det er Billund Kommunes vurdering, at det vil være mest hensigtsmæssigt for udførelsen af forsyningsopgaven, at anlægget placeres i Billund Spildevand A/S. Det ville således være uhensigtsmæssigt såfremt Billund Kommune skulle oprette et yderligere selskab for at placere en mindre gasmotor heri. Dette ville være upraktisk for forsyningen og påføre forbrugerne i Billund Kommune unødvendige omkostninger til stiftelse og administration af selskabet. Efter min vurdering bør det endvidere tillægges betydning, at etableringsomkostningerne til gasmotoren er afholdt af spildevandsforbrugerne (ved låntagning og med tilskud fra EU s Thermi program). Såfremt gasmotoren placeres i et selvstændigt selskab, vil der således blive fjernet et aktiv fra spildevandsområdet. Side 3 af 18 I den sammenhæng er det min opfattelse, at indtægten fra elproduktionen bør medregnes ved fastsættelsen af spildevandstaksterne. På baggrund af ovenstående ansøger jeg på vegne af Billund Kommune Energistyrelsen principielt om, at gasmotoren helt undtages fra elforsyningslovens bestemmelser. Subsidiært ansøges om konkret dispensation til i forbindelse med udskillelsen af forsyningen i selskabsform, at placere gasmotoren i Billund Spildevand A/S. [ ]. Ved den påklagede afgørelse af 24. februar 2009 meddelte Energistyrelsen klager dispensation fra kravet om selskabsmæssig adskillelse i medfør af elforsyningslovens 37 a, stk. 4, samt, at der ikke var hjemmel i elforsyningslovens 2, stk. 4, til at undtage det mindre elproducerende anlæg fra elforsyningsloven i dens helhed. Den påklagede afgørelse Af Energistyrelsens afgørelse af 24. februar 2009 fremgår bl.a. følgende: [ ] Ansøgning om dispensation i medfør af elforsyningslovens 2, stk. 4 - Billund Kommune

4 De har med brev af 3. december 2008 rettet henvendelse til Energistyrelsen på vegne af Billund Kommune for at ansøge om dispensation i medfør af elforsyningslovens ("EFL") 2, stk. 4. Der anmodes principalt om, at kommunens mindre elproducerende gasmotor helt undtages fra elforsyningslovens bestemmelser. Subsidiært ansøges om konkret dispensation til i forbindelse med udskillelsen af forsyningen i selskabsform, at placere gasmotoren i Billund Spildevand A/S. Det er oplyst henvendelsen, at Billund Kommune, som i dag driver vand- og spildevandsforsyning som del af kommunens administration, ønsker at etablere en selskabsstruktur, hvor der etableres en 100 % kommunalt ejet holdingselskab, Billund Vand A/S. Holdingen skal eje Billund Spildevand A/S og Billund Drikkevand A/S. Side 4 af 18 Kommunen ejer en elproducerende gasmotor. Motoren indgå i et biogasanlæg med gasmotor med elgenerator og kedelanlæg. Anlægget er i dag placeret i kommunens spildevandsvirksomhed. Gasmotoren, som tidligere har været brugt til behandling af spildevandsslam fra et ældre renseanlæg, indsattes til afbrænding af methan, der opstår i biogasreaktoren på det nye spildevandsrensningsanlæg. Samtidig indsættes gasmotoren til afbrænding af methan, der dannes ved kompostering af organisk affald fra industri og husholdninger. Kommunens affaldsforsyning betaler en afgift for leveringen af affald til denne aktivitet. Den maximale effekt på gasmotoren er 0,537 MW, og den årlige omsætning er ca. 3,0 GWH, der sælges for cirka 2,25 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteten forbliver ved spildevandsvirksomheden. Det følger af EFL 2, stk. 1, at elproduktionen i forbindelse med spildevandsrensningsanlægget og i forbindelse med affaldsbehandling er omfattet af elforsyningsloven. Ifølge EFL 4, stk. l, punkt 2, kan kommuner deltage i selskaber med begrænset ansvar, som varetager virksomhed; som er omfattet af EFL 2, stk. l. Det betyder, at elproduktionen i forbindelse med gasmotoren allerede i den nuværende konstruktion, hvor aktiviteterne drives af kommunens forsyning, skulle udøves i et selskab med begrænset ansvar, udenfor kommunens administration. Energistyrelsen bemærker, at dette ikke er tilfældet. Energistyrelsen har heller ikke

5 tidligere modtaget ansøgning om undtagelse fra kravet i EFL 4, stk. 1, punkt 2. Såfremt elproduktionen bliver overført til Billund Spildevand A/S, bliver selskabskravet i forhold til EFL 4, stk. 1, punkt 2, opfyldt. Endvidere anses Billund Spildevand A/S pga. elproduktionen som virksomhed omfattet af EFL 37, stk. 1, og dermed også som virksomhed omfattet af EFL 37a, stk. I. Ifølge EFL 37a, stk. 4, skal bl.a. aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse, som udøves i virksomheder omfattet af EFL 37a, stk. l, være selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af bl.a. elforsyningsloven. EFL 2, stk. 4, giver klima- og energiministeren mulighed for at bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra loven. Beføjelsen hertil er delegeret til Energistyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Side 5 af 18 Det følger af bemærkningerne til EFL 2, stk. 4, at bestemmelsen er tænkt udnyttet i tilfælde, hvor det drejer sig om undtagelse fra godkendelseskrav og krav om selskabsmæssig adskillelse. Herudover forudsætter bestemmelsen, at der er tale om mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter. Formålet med EFL 37a, stk. 4, er at sikre overholdelsen af EFL 37a, stk. 3, dvs. forbuddet mod at anvende midler, som stammer fra bl.a. elproduktion til bl.a. aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse. I betragtning af, at elproduktionen i Billund Spildevand A/S er baseret på et mindre anlæg, er begrænset i omfang og er sekundær i forholdt til selve spildevands- og affaldsaktiviteter, vurderer Energistyrelsen, at der kan dispenseres fra kravet om selskabsmæssige adskillelse i medfør af EFL 37a, stk. 4. Energistyrelsen gør opmærksom på, at der skal være regnskabsmæssige adskillelse, jf. EFL 85, stk. 2, mellem elproduktionsaktiviteterne og de ikke elektricitetsrelaterede aktiviteter i Billund Spildevand A/S.

6 Med hensyn til den principale anmodning om, at elproduktionen i Billund Spildevand A/S undtages generelt fra elforsyningslovens bestemmelser, er det Energistyrelsens opfattelse, at der ikke er hjemmel i EFL 2, stk. 4, til en så vidtgående dispensation. Det følger af bemærkningerne til EFL 2, stk. 4, at bestemmelsen primært er tænkt udnyttet i tilfælde, hvor det drejer sig om undtagelse af godkendelseskrav og krav om selskabsmæssig adskillelse. En alt omfattende dispensation vil derimod bl.a. også undtage elproduktionen og som følge deraf de andre aktiviteter i koncernen, hvori aktiviteten indgår, fra elforsyningslovens modregningsregler, jf. EFL 37 og 37a. Formålet med EFL 37 er at sikre, at kommuner indberetter beløb fra virksomheder og koncernstrukturer, hvori der udøves eller har været udøvet elforsyningsaktiviteter, uanset den oprindelige finansiering af disse aktiviteter. Der er heller ikke i loven fastsat en nedre grænse for, hvilke virksomheder der er omfattet af bestemmelsen eller en nedre grænse for, hvilket beløb, der skal indberettes. EFL 37 finder herudover anvendelse på andre aktiviteter i en koncernstruktur, hvori indgår virksomhed, der producerer, transporterer, handler eller leverer elektricitet. Det betyder, at andre aktiviteter kan blive omfattet af bestemmelsen uanset størrelse. Side 6 af 18 Som supplement til EFL 37 er det overordnede formål med EFL 37a at forhindre, at der opsamles kapital fra elforsyningsvirksomheder, der anvendes til andre aktiviteter, uden at der sker modregning. Ligesom er tilfældet ved EFL 37, skelner bestemmelsen ikke mellem den oprindelige finansiering af elforsyningsaktiviteterne og indeholder heller ikke nogen minimumsgrænser. Energistyrelsens mener, at en undtagelse fra disse regler vil gribe ind i grundlaget for modregning i kommunernes bloktilskud og dermed i bestemmelsernes omfang, og vil ikke kunne forsvares som administrativ undtagelse med EFL 2, stk. 4, som hjemmel. Det er blevet oplyst, at biogasanlægget også producerer varme. Energistyrelsen har derfor desuden vurderet ansøgningen i forhold til varmeforsyningsloven ("VFL"). Af brevet fra 12. februar 2009 fremgår det, at den største del af varmeproduktionen anvendes til eget forbrug. Eventuel overskudsvarme sælges til Grindsted El- og Varmeværk. Ud fra denne information vurderes det, at anlæggets hovedformål er at levere procesvarme. Anlægget

7 er således ikke et kollektivt varmeforsyningsanlæg, jf. VFL 2, stk. 1, og derfor finder VFL 23m, stk. 4, om selskabsmæssig adskillelse af aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg fra aktiviteter omfattet af varmeforsyningsloven, ikke anvendelse. [ ]. Klagers synspunkter og bemærkninger Klager finder, at Energistyrelsens afgørelse af 24. februar 2009 skal ændres således, at det mindre elproducerende anlæg i den fremtidige placering i Billund Spildevand A/S undtages fra elforsyningsloven i dens helhed, jf. elforsyningslovens 2, stk. 4. I klagen af 23. marts 2009 anmoder klager om lejlighed til at foretage en mundtlig forelæggelse af sagen for Energiklagenævnet, inden nævnet træffer afgørelse i sagen. Subsidiært finder klager, at det mindre elproducerende anlæg bør undtages fra elforsyningslovens 37 og 37 a og kravet om regnskabsmæssig adskillelse i lovens 85, stk. 2. Side 7 af 18 Mere subsidiært finder klager, at anlægget bør undtages fra elforsyningslovens 37 og dermed også fra lovens 37 a. Endnu mere subsidiært finder klager, at anlægget bør undtages fra kravet i elforsyningslovens 37 a, stk. 1, om godkendelse af væsentlige nye aktiviteter samt bestemmelsens stk. 3 og/eller stk. 6, om henholdsvis anvendelse af midler på affaldshåndteringsområdet m.v. og afgivelse af erklæring overfor Energitilsynet. Mest subsidiært finder klager, at Energistyrelsen dispensation af 21. november 2008 fra elforsyningslovens 37 a, stk. 4, skal udvides til også at omfatte dispensation fra bestemmelsens stk. 1. Til støtte for sine synspunkter har klager navnlig anført følgende: Energistyrelsens afgørelse hviler på en forkert opfattelse af, at der ikke er hjemmel til generelt at undtage klagers anlæg fra elforsyningslovens regler. Afgørelsen er endvidere truffet med en urigtig begrundelse om, at en undtagelse fra lovens regler vil gribe ind i grundlaget for modregning i kommuners bloktilskud. En dispensation i medfør af elforsyningslovens 2, stk. 4, kan tildeles uden, at der derved sker en omgåelse af formålet med lovens 37 og 37 a. Ifølge 2, stk. 2, i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 2 gælder de samme regler om modregning i Billund Kommunes bloktil- 2 Nugældende lovbekendtgørelse nr. 931 af 24. september 2009.

8 skud fra staten, såfremt der modtages uddelinger fra spildevandsforsyningen eller det kommunalt ejede spildevandsforsyningsselskab A/S, som fremover skal eje og drive det elproducerende anlæg. Det mindre elproducerende anlæg er således omfattet af andre regler om indberetning og modregning i kommunalt bloktilskud ved modtagelse af uddelinger eller vederlag hos kommunen. Energistyrelsens principielle afvisning af, at undtage anlægget fra elforsyningslovens bestemmelser i dens helhed, har derfor den konsekvens, at der både skal afgives indberetningserklæringer efter elforsyningsloven og lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Kompetencen i elforsyningslovens 2, stk. 4, er delegeret fra transport- og energiministeren (nu klima- og energiministeren) til Energistyrelsen. Bestemmelsen indeholder hjemmel til, at Energistyrelsen kan undtage mindre elproducerende anlæg fra loven i dens helhed. Dette fremgår af bestemmelsens ordlyd og bemærkninger. Energistyrelsen har ikke i afgørelsen af 24. februar 2009 foretaget en skønsmæssig vurdering af, hvorvidt klagers anmodning om dispensation kunne imødekommes, idet styrelsen alene har afvist dispensationsansøgningen under henvisning til principielle overvejelser om hjemmelsgrundlaget. Side 8 af 18 En ordlydsfortolkning af elforsyningslovens 2, stk. 4, medfører, at mindre elproducerende anlæg kan undtages fra elforsyningsloven i dens helhed. Lovbemærkningerne til 2, stk. 4, støtter denne fortolkning. I medfør af elforsyningslovens 11 kan etablering af nye elproduktions anlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg kun foretages efter forudgående tilladelse fra transport- og energiministeren. Bekendtgørelse nr. 493 af 12. juni 2003 om betingelser og procedurer for meddelelser af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg er udstedt i medfør af elforsyningslovens 2, stk. 4, og 11, stk. 3. I bekendtgørelsen undtages elproduktionsanlæg med en effekt på under 5 MW fra kravet om forudgående tilladelse inden etablering eller foretagelse af væsentlige ændringer. Det mindre elproducerende anlæg i Billund Kommune har en maksimalt produceret effekt på 0,537 MW, en årlig omsætning på salg af el på ca. 1,25 Mio. kr. I år 2009 forventes dog en årlig omsætning på ca. 2,0-2,5 mio. kr. Det er således tale om en meget begrænset elproduktion på et anlæg, der er undtaget fra godkendelseskravet i medfør af elforsyningslovens 11. Ved eventuel separat drift af gasanlægget, forventes det ikke, at et overskud kan opnås. Den elproducerende motor er del af et affaldsbehandlingsanlæg, som Billund Kom-

9 mune har etableret for at sikre tilbageførsel af næringsstoffer til jorden. Herved dannes methan, der af miljøhensyn må omsættes i en elproducerende gasmotor. Den elproducerende gasmotor, der er en videreførelse af behandling af spildevandsslam fra et ældre renseanlæg, fungerer ved afbrænding af methan, der opstår i biogasreaktoren på spildevandsanlægget. Herudover modtages organisk affald fra industri og husholdninger. Omkostninger til renter og afdrag dækkes af taksterne på henholdsvis spildevand og affald. Etableringsomkostningerne til det elproducerende gasanlæg er afholdt af spildevandsborgeren, og det må derfor være i overensstemmelse med hvile-i-sig-selvprincippet på spildevandsområdet, såfremt det mindre overskud ved anlægget kommer spildevandsborgerne til gode i form af fradrag i opkrævningerne for afledning af spildevand. Elforsyningslovens 37 og 37 a indeholder bestemmelser, der har til formål, at det undgås, at opsparede el- og varmemidler anvendes til andre aktiviteter uden forudgående modregning i kommunens bloktilskud. Når der i 37 ikke nævnes en nedre grænse for elproduktion, kan dette formentligt bl.a. tilskrives hjemlen i lovens 2, stk. 4, til at undtage mindre anlæg. Det oprindelige formål med 37 var at undgå, at kommunerne, direkte eller indirekte, overfører midler fra el-, varmeeller naturgasområdet til det skattefinansierede område uden samtidig modregning i kommunens bloktilskud. Koncernen er i forvejen omfattet af reglerne om modregning i kommunens bloktilskud ved eventuelle uddelinger og afståelser efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. I denne sag er der således ikke risiko for en udvanding af beskyttelseshensynet bag elforsyningslovens 37 a, stk. 3, om at der ikke må anvendes midler, oprindeligt finansieret af elforbrugerne (primært midler hidrørende fra salg af ejerandele i kraftværker), til aktiviteter på bl.a. spildevandsområdet, uden at der sker modregning i bloktilskudet. Side 9 af 18 Såfremt driften af et mindre elproducerende deponigasanlæg medfører, at spildevandsselskabet og koncernen i øvrigt bliver omfattet af elforsyningsloven i dens helhed, blot med konkret dispensation fra selskabsadskillelseskravet, vil dette være urimeligt byrdefuldt. Der vil således påløbe uhensigtsmæssige omkostninger til administration i forbindelse med regnskabsføring og afgivelse af erklæringer fra kommunen og revisor til Energitilsynet i henhold til elforsyningslovens 37. Det vil endvidere være urimeligt byrdefuldt, såfremt Tønder Billund Vand koncernen på grund af et elproducerende anlæg af den omhandlende størrelse skal indgive en ansøgning om tilladelse til påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter efter lovens 37 a.

10 Energistyrelsens synspunkter og bemærkninger Energistyrelsen finder, at afgørelsen af 24. februar 2009 skal stadfæstes. Til støtte herfor har styrelsen navnlig anført følgende: Elforsyningslovens 2, stk. 4, giver klima- og energiministeren mulighed for at undtage mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter fra lovens bestemmelser. Beføjelsen er delegeret til Energistyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 161 af 26. februar 2009 om energistyrelsens opgaver og beføjelser. Der er intet krav om, at de pågældende anlæg eller aktiviteter undtages. Bestemmelsen tillægger Energistyrelsen et skøn om, hvorvidt anlæggene eller aktiviteterne kan undtages. Afgørelsen af 24. februar 2009 er i overensstemmelse med Energistyrelsens praksis i tilsvarende sager om undtagelse af visse anlæg eller aktiviteter fra elforsyningslovens 37 og 37 a. Side 10 af 18 Modregningsreglerne i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger indeholder ikke en bestemmelse, der svarer til elforsyningslovens 37 a, stk. 3. Efter bestemmelsen må midler, der stammer fra aktiviteter omfattet af el-, varme- og naturgasforsyningslovene hverken helt eller delvist anvendes til aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse, når disse udøves i virksomheder omfattet af 37 a, stk. 1. Klagers synspunkt herom vil føre til, at elmidler kunne anvendes til aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyningsanlæg eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering uden modregning. Retsgrundlag Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 med senere ændringer) har til formål at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Af loven fremgår bl.a. følgende: [ ] 2. Loven finder anvendelse på produktion, transport, handel og levering af elektricitet. Stk. 2. Loven gælder på land- og søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone. Stk. 3. Loven omfatter ikke virksomhed, der er reguleret efter lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

11 Stk. 4. Transport- og energiministeren kan bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser. [ ] 11. Etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra transport- og energiministeren. Stk. 2. Meddelelse af tilladelse er betinget af, at ansøgeren dokumenterer opfyldelsen af nærmere angivne offentliggjorte betingelser vedrørende det ansøgte anlægs energieffektivitet, brændselsanvendelse og miljøforhold i øvrigt. Stk. 3. Transport- og energiministeren fastsætter regler om betingelserne og procedurer for meddelelse af tilladelse, herunder at nærmere angivne tilladelser kan gøres tidsbegrænsede. Stk. 4. Nukleare produktionsanlæg kan ikke etableres i medfør af denne lov. [ ] Side 11 af Kommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af 2, stk. 1, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1, når de ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de virksomheder, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i den virksomhed eller de virksomheder, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Dette er dog betinget af, at virksomheden eller virksomhederne er omfattet af stk. 1. Stk. 3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen (rådighedsdatoen), og beløbets størrelse. Stk. 4. Ved afståelse af ejerandele omfattet af stk. 1 til en fond eller anden selvejende institution anses afståelsestidspunktet for rådighedsdato efter stk. 3, og der skal efter stk. 1 registreres et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de pågældende ejerandele. Stk. 5. Kommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsynet de registreringer, som kommunen har foretaget ef-

12 ter stk. 1, 3 og 4 i det foregående kalenderår, eller afgiver erklæring om, at der ikke er foretaget sådanne registreringer. Stk. 6. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og frem til den 1. november i indberetningsåret, hvor der efter stk. 10 sker reduktion i kommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagende dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere dokumentation. Stk. 7. Ved indberetningen efter stk. 5 kan kommunale ejere af aktieselskaber, der var børsnoterede den 20. februar 2003, i det samlede rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning fradrage et beløb svarende til det gennemsnitlige modtagne udbytte fra selskaber omfattet af stk. 1 i årene Fradraget kan dog ikke overstige det samlede modtagne udbytte i det kalenderår, som indberetningen vedrører. Stk. 8. Kommuner kan ved indberetning efter stk. 5 af vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1 fratrække beløb, som i medfør af 37 a, stk. 1 eller 6, har ført eller samtidig fører til reduktion i kommunens statstilskud i henhold til stk. 10. Kommuner kan endvidere ved indberetning efter stk. 5 fratrække 1) et nettoprovenu og en indskudskapital, som Energitilsynet har godkendt eller fastsat i medfør af 35, stk. 5, jf. stk. 1 eller stk. 9, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning, og som for nettoprovenuets vedkommende har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 35, stk. 6-8, i lov om naturgasforsyning, og 2) beløb, som i medfør af 2, stk. 3, eller 7 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger har ført eller samtidig fører til reduktion af kommunens statstilskud i henhold til 6 i lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Stk. 9. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 7 og 8 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådigheds- Side 12 af 18

13 beløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag. Stk. 10. Energitilsynet giver senest den 1. maj hvert år Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelelse om de efter stk. 9 godkendte rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Indenrigs- og Sundhedsministeriet reducerer herefter kommunens statstilskud efter bestemmelserne i 15, stk. 1-4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Hvis beløbet efter 2. pkt. overstiger det modregnede beløb i det første modregningsår, beregner Indenrigs- og Sundhedsministeriet en forrentning af restbeløbet fra den 1. november i indberetningsåret til den 1. juli i året efter indberetningsåret. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Stk. 11. Kommunekemi A/S anses ikke for at være en virksomhed omfattet af stk. 1. Side 13 af a. Kommuner må ikke uden tilladelse fra transport- og energiministeren bevare ejerandele i virksomheder omfattet af 37, stk. 1, såfremt der i de pågældende virksomheder eller i virksomheder, som de direkte eller indirekte ejer andele i, påbegyndes væsentlige nye aktiviteter. Transport- og energiministeren kan stille vilkår for meddelelse af tilladelse, herunder om afståelse af ejerandele eller aktiviteter i en eller flere af de pågældende virksomheder eller om, at midler anvendt til sådanne nye aktiviteter skal betragtes som uddelinger efter 37, stk. 1. Afståelse efter 2. pkt. skal, medmindre særlige hensyn tilsiger andet, ske snarest. Dersom tilladelse ikke opnås, skal kommunen snarest afhænde samtlige ejerandele i de pågældende virksomheder. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang der påbegyndes nye aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling eller lov om naturgasforsyning eller nye aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse. Stk. 3. I virksomheder omfattet af stk. 1 må der ikke anvendes midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling eller lov om naturgasforsyning, til aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i medfør af lov om vandforsyning eller til aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse. Stk. 4. Aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg i med-

14 før af lov om vandforsyning eller aktiviteter forbundet med spildevandsanlæg eller affaldshåndtering i medfør af lov om miljøbeskyttelse, som udøves i virksomheder omfattet af stk. 1, skal være selskabsmæssigt adskilt fra aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning eller lov om naturgasforsyning. Virksomheder, der producerer elektricitet ved afbrænding af affald, kan dog udøve aktiviteter forbundet med affaldshåndtering omfattet af lov om miljøbeskyttelse uden selskabsmæssig adskillelse. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 og 3 i lov om kommunal fjernkøling er ikke til hinder for, at servicefunktioner for aktiviteter omfattet af stk. 2 varetages i et selvstændigt selskab. Stk. 6. Kommuner godtgør senest den 1. februar hvert år over for Energitilsynet ved erklæring afgivet i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af 37 b, at der ikke i det foregående kalenderår er anvendt midler i strid med stk. 3. Finder Energitilsynet, at en kommune må anses for at have anvendt midler i strid med stk. 3, betragtes de pågældende midler som uddelinger efter 37, stk. 1. Energitilsynet fastsætter rådighedsdatoen, beløbets størrelse og en beregnet forrentning i henhold til 37, stk. 6. Kan en kommune ikke afgive erklæring i overensstemmelse med reglerne fastsat i medfør af 37 b, giver Energitilsynet transport- og energiministeren meddelelse herom. Transport- og energiministeren træffer herefter afgørelse om hel eller delvis afståelse af aktiviteter eller ejerandele i virksomheder omfattet stk. 1. Stk. 7. Transport- og energiministeren kan bestemme eller fastsætte regler om, at andre aktiviteter skal være omfattet af stk [ ]. Side 14 af 18 Af bemærkningerne til lovforslag nr. 234 af 29. april 1999 om forslag til lov om elforsyning fremgår bl.a. følgende vedrørende elforsyningslovens 2, stk. 4 og 11: [ ] Til 2 Loven finder anvendelse på produktion, transport, handel og levering af elektricitet. [ ] Lovforslaget indeholder i 2, stk. 4 en generel hjemmel for miljø- og energiministeren til at bestemme, at anlæg og aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvist skal undtages fra lovens bestemmelser. Det er hensigten med hjemmel i denne bestemmelse helt eller delvist at undtage mindre anlæg fra loven eller fra

15 særlige godkendelses- eller selskabskrav m.m. i loven. Det er således eksempelvis hensigten at fritage mindre elproducerende anlæg, som er godkendt efter varmeforsyningsloven, fra yderligere godkendelseskrav, ligesom der ikke vil blive stillet krav om, at kommunal virksomhed med sådanne anlæg kun kan ske i selskaber med begrænset ansvar. Vindmøller på land og mindre VEanlæg påtænkes ligeledes fritaget fra kravet om særlig tilladelse efter 11 i elforsyningsloven. Der kan endvidere blive tale om at undtage atypiske eller usædvanlige anlæg fra bestemmelser i loven. Eksempelvis vil det være naturligt at fritage Banestyrelsens forsyningsnet, som i dag behandles som et distributionsselskab, fra visse af lovens bestemmelser. [ ] Side 15 af 18 Til 11 Etablering af nye produktionsanlæg samt væsentlige ændringer af eksisterende anlæg skal godkendes af miljø- og energiministeren. Dette krav stilles for at sikre, at alle produktionsanlæg opfylder en række betingelser for energiudnyttelse og brændselsanvendelse. Det skal blandt andet sikres, at den nuværende høje grad af samproduktion af el og varme samt udbygningen med miljøvenlige elproduktionsanlæg videreføres. Kriterierne kan gøres afhængige af anlægstypen, såfremt det skønnes nødvendigt for at overholde lovens formål. Udbygningen med biomasse er et eksempel på en anlægstype, hvor det vil være naturligt at opstille særskilte objektive kriterier. Mindre anlæg, som ikke skønnes at have væsentlig negativ påvirkning på miljøet, herunder mindre VE-anlæg, påtænkes undtaget fra godkendelseskravet efter den generelle undtagelsesbestemmelse i 2, stk. 4. [ ]. Energiklagenævnets bemærkninger Anmodning om mundtlig forelæggelse af sagen for Energiklagenævnet Klager har anmodet om mulighed for at forelægge sagen mundtligt for Energitilsynet, inden nævnet træffer afgørelse. Energiklagenævnet finder, at sagen må anses for at være fuldt tilstrækkelig oplyst på det foreliggende skriftlige grundlag, og at der ved en mundtlig forelæggelse af sagen ikke kan påregnes at fremkomme nye væsentlige oplysnin-

16 ger. På denne baggrund finder Energiklagenævnet ikke grundlag for at imødekomme anmodningen om mundtlig forelæggelse af sagen. Ad afgørelsen af 24. februar 2009 Klager har et mindre elproducerende anlæg og er derfor omfattet af reglerne i elforsyningsloven, jf. lovens 2, stk. 1. Af elforsyningslovens 2, stk. 4, fremgår, at ministeren kan bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvist skal undtages fra lovens bestemmelser. Kompetencen er i 3 i bekendtgørelse nr. 161 af 26. februar 2009 delegeret til Energistyrelsen. Det fremgår af lovbemærkningerne til elforsyningslovens 2, stk. 4, at bestemmelsen indeholder en generel hjemmel for miljø- og energiministeren (nu klima- og energiministeren) til at bestemme, at anlæg og aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvist skal undtages fra lovens bestemmelser. Det fremgår endvidere, at hensigten med hjemlen i bestemmelsen er at undtage mindre anlæg fra loven eller fra særlige godkendelses- eller selskabskrav m.m. i loven. Lovbemærkningerne nævner som eksempel på undtagelser fra loven eller bestemmelser i loven fritagelse af mindre elproducerende anlæg, som er godkendt efter varmeforsyningsloven 3, fra yderligere godkendelseskrav og kravet om, at kommunale virksomheder med sådanne anlæg kun kan ske i selskaber med begrænset ansvar. Side 16 af 18 Energiklagenævnet finder, at elforsyningslovens 2, stk. 4, indeholder hjemmel til, at Energistyrelsen kan meddele en delvis eller fuldstændig undtagelse fra bestemmelserne i loven. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på ordlyden af bestemmelsen samt lovbemærkningerne hertil. Det fremgår som anført af lovbemærkningerne, at hensigten med bestemmelsen er, at undtage mindre anlæg fra loven eller særlige godkendelses- eller selskabskrav i loven. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på lovbemærkningerne til elforsyningslovens 11, hvori der henvises til den generelle undtagelsesbestemmelse i 2, stk. 4. Bestemmelsen i 2, stk. 4, giver således Energistyrelsen mulighed for at undtage mindre elproducerende anlæg helt fra elforsyningsloven. Energistyrelsen har ved afgørelsen af 24. februar 2009 ikke forholdt sig konkret til de faktiske forhold vedrørende klagers mindre elproducerende anlæg. Energistyrelsen har derimod, under henvisning til modregningsreglerne i elforsyningslovens 37 og 37 a og formålet med disse bestemmelser, meddelt afslag på klagers ansøgning om, at det mindre elproducerende anlæg undtages helt fra elforsyningsloven. Energistyrelsen finder, at en undtagelse fra loven som helhed vil gribe ind i grundlaget for modregning i kommunernes 3 Lovbekendtgørelse nr. 345 af 17. maj 2005 med senere ændringer.

17 bloktilskud, hvilket efter styrelsens vurdering ikke ville kunne forsvares som en administrativ undtagelse med elforsyningslovens 2, stk. 4, som hjemmel. Som anført finder Energiklagenævnet, at elforsyningslovens 2, stk. 4, indeholder hjemmel til, at Energistyrelsen kan meddele en fuldstændig undtagelse fra elforsyningsloven. Energistyrelsen skal således foretage en konkret vurdering af, hvorvidt klagers mindre elproducerende anlæg kan undtages helt eller delvist fra elforsyningslovens regler. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at Energistyrelsen har meddelt klager dispensation fra kravet i elforsyningslovens 37 a, stk. 4, om selskabsmæssig adskillelse. Energiklagenævnet finder, at bestemmelsen i 2, stk. 4, indeholder et vidt skøn for Energistyrelsen ved vurderingen af, om et konkret anlæg skal undtages fra loven eller ej. Energiklagenævnet bemærker i den forbindelse, at Energistyrelsen i vurderingen af, om et værk skal undtages helt fra elforsyningsloven, bl.a. kan lægge vægt på, om der er tale om et atypisk anlæg, jf. lovbemærkningerne til 2, stk. 4. Energiklagenævnet finder endvidere, at beskyttelseshensynene bag elforsyningslovens 37 og 37 a også kan inddrages. Energistyrelsen skal dog foretage en konkret vurdering af det enkelte anlæg og betydningen af, at anlægget undtages fra loven i dens helhed, herunder bl.a. den økonomiske konsekvens af, at det konkret anlæg undtages fra bestemmelserne i 37 og 37 a. Energistyrelsen kan imidlertid ikke med en generel henvisning til hensynet bag og formålet med elforsyningslovens 37 og 37 a meddele afslag på en ansøgning om en fuldstændig undtagelse fra elforsyningsloven. Side 17 af 18 Herefter hjemvises Energistyrelsens afgørelse af 24. februar 2009 til fornyet behandling, således at styrelsen kan foretage en konkret vurdering af, hvorvidt klagers mindre elproducerende anlæg kan undtages fuldstændigt fra elforsyningsloven, jf. lovens 2, stk. 4. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 24. februar 2009 hjemvises. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet efter 89 i lov om elforsyning. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om elforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er

18 afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 89, stk. 5, i lov om elforsyning. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. P. N. V. Side 18 af 18 Poul K. Egan Nævnsformand / Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig

Parallelopstilling for EFL 35 og 37

Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 111 Offentligt Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Gældende 35 i EFL 35. Transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv samt udlandsforbindelser under 100 kv,

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Til Kommunen samt kontaktpersonen

Til Kommunen samt kontaktpersonen Til Kommunen samt kontaktpersonen Dato: 05-01-2015 Sagsnr.: 15/00048 Sagsbehandler: MLH/NOHM Afd.: Ret og Administration Indberetninger angående kommunens energivirksomheder Efter sædvanlig procedure vil

Læs mere

Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011

Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011 ENERGITILSYNET Punkt 1 Energitilsynets møde den 12. april 2012 23. april 2012 Sag 4/0604-0200-0009 / ESM/LEH Deres ref. Kommunernes årlige indberetning om deres el- og varmevirksomheder mv. for 2011 Resumé

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 8. januar 2009 anmodning om undtagelse fra krav om energimærkning af bygninger (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hestkær Friskole & Børnehave

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig. E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringkøbing-Skjern Kommune Att. Ole Sig 24. september 2013 Sag 12/05618 / CF E-mail: ole.sig@rksk.dk; post@rksk.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21.

Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21. Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens 23 l og 23 m og tilhørende bekendtgørelse nr. 1730 af 21. december 2006 Vejledning om elforsyningslovens 37 og 37 a og varmeforsyningslovens

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen (CO2-Kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Scanenergi A/S OVER Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger

INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger INDBERETNINGSSKEMA til Kommunens årlige indberetning om uddeling og vederlag fra vand-/spildevandsforsyninger I medfør af bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommuners indberetninger og erklæringer

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Faxe Kommune Att. Arne Denwers.

Faxe Kommune Att. Arne Denwers. Faxe Kommune Att. Arne Denwers 4. september 2015 Sag 15/08352 / AMS E-mail: arde@faxekommune.dk kommunen@faxekommune.dk Ophævelse af stoplovsafgørelser for Faxe Kommune for 2007-2012 samt reviderede stoplovsafgørelser

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016

3 S Energi renovering Aps Energinet.dk s tre afgørelser af 4. maj, afgørelsen af 9. maj og 15. maj 2016 A F G Ø R E L S E (VE-loven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM 3 S Energi

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven

Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven Vejledning om kommunale indberetninger efter Stoploven December 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 GENERELT OM STOPLOVEN Vejledning om kommunale indberetninger efter stoploven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. xxx xxx xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Fremsendes pr. e-mail til xxx Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup.    Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Rebild Kommune Att. Niels Thomas Krarup 24. september 2013 Sag 12/05617 / CF E-mail: ntkr@rebild.dk; raadhus@rebild.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere