Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014."

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken OVER Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014 OM Prisfastsættelse af fjernvarmen fra E.ON Produktion Danmark A/S kraftvarmeanlæg i Vejlesøparken J.nr TML EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & ph.d. Michael Gøtze Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen NÆVNETS AFGØRELSE Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni Grundejerforeningen Vejlesøparken v/advokat Søren Stenderup Jensen v/advokat Marlene Hannibal, Plesner Advokatfirma, (herefter klager), har den 27. juni 2014 klaget over Energitilsynets afgørelse af 24. juni Ved afgørelsen fandt Energitilsynet bl.a., at substitutionsprisprincippet ikke fandt anvendelse i sagen. Sagens baggrund I 1990 udsendte det daværende Energiministerium en forudsætningsskrivelsen om omlægning af eksisterende blokvarmecentraler og etablering af nye blokvarmecentraler over 0,25 MW 1. Forudsætningsskrivelsen pålagde bl.a. klager at overgå til decentral kraftvarme. Klager ansøgte dengang kommunen om dispensation fra forudsætningsskrivelsen, men fik ved afgørelse af 18. februar 1993 afslag herpå. Klager indgik derfor den 3. december 1993 aftale med NESA om levering af varme fra et nyt lokalt kraftvarmeanlæg, som skulle 1 Forudsætninger for omlægning af eksisterende blokvarmecentraler og etablering af nye blokvarmecentraler over 0,25 MW af 13. september 1990.

2 placeres hos klager. Klagers eksisterende kedler skulle herefter fungere som spids- og reservelast. Det lokale kraftvarmeanlæg er siden overtaget af E.ON Produktion, som klager nu har en aftale med om levering af varme. Da parterne ikke kunne blive enige om prisfastsættelsen for fjernvarmen, henvendte klager sig i 2012 til Energitilsynet med henblik på, at tilsynet skulle vurdere prisfastsættelsen fra 2005 og frem. Energitilsynet traf den 24. juni 2014 afgørelse om følgende: [ ] Afgørelse Det er Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at substitutionsprisprincippet ikke finder anvendelse i denne sag, fordi substitutionsprisprincippet i sin oprindelse er et princip, der under visse forudsætninger kan finde anvendelse, når et kollektivt varmeforsyningsanlæg aftager fjernvarme fra en bestemt leverandør til viderelevering. Det er ikke tilfældet i denne sag, hvor Vejlesøparkens fjernvarmeforbrugere i fjernvarmesammenhæng er defineret ved Vejlesøparken som blokvarmecentral, således at Vejlesøparken står som den endelige modtager af fjernvarmen fra E.ON Produktion Danmark A/S kraftvarmeanlæg, jf. analogt Konkurrenceankenævnets kendelse af 15. juni 1993 om de prismæssige virkninger af tvangstilslutningen af blokvarmecentraler til den kollektive energiforsyning. Kendelsen vedlægges som bilag til afgørelsen. Side 2 af 7 Vedrørende overdækningen vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, at den måde, som E.ON Produktion Danmark A/S i år 2011 prismæssigt håndterede tilbageførslen af tidligere års overdækning på, ikke er i strid med varmeforsyningslovens prisbestemmelser, jf. varmeforsyningslovens 20, stk.1, og 21, stk. 4. Opgørelsen af den endelige overdækning til tilbageførsel, det vil sige den akkumulerede overdækning pr. 31. december 2013, kan efter varmeforsyningsloven opgøres, når E.ON Produktion Danmark A/S senest den 15. september 2014 anmelder priseftervisning for år Sekretariatet for Energitilsynet har med afgørelsen af 13. januar 2014 om tilbageførslen af overdækningen pr. år 2012 ingen formodning om, at E.ON Produktion Danmark A/S ikke tilbagefører den samlede akkumulerede overdækning pr. år Vedrørende prisen på naturgas til Vejlesøparkens egne kedler ligger spørgsmålet uden for Energitilsynets beføjelse at besvare, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1, og 21, stk. 4. Spørgsmålet henvises til afgørelse ved domstolene. Finder Vejlesøparken grundlag for, at Energitilsynet foretager en nærmere bedømmelse af prisen på den naturgas, som Vejlesøparken lader anvende i Vejlesøparkens egne kedler, bliver det i en selvstændig sag. I sagen skal der

3 tages stilling til, om Vejlesøparken er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser, hvilket ikke er sket i nærværende sag, da sagen vedrører prisen på fjernvarmen fra E.ON Produktions kraftvarmeanlæg. Vejlesøparken bedes på det grundlag rette eventuel fornyet henvendelse til Energitilsynet om det spørgsmål. Med hensyn til prisen på den naturgas, som E.ON Produktion køber koncerninternt til kraftvarmeanlægget, har Energitilsynet tidligere i tilkendegivelse af 22. juni 2009 bedømt prisniveauet. Energitilsynet fandt, at de aftalte priser på det foreliggende grundlag lå inden for rammerne af, hvad der efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser var nødvendige omkostninger. Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke, at de oplysninger, som Vejlesøparken har givet i denne sag om prisniveauet på den koncerninternt handlede naturgas til E.ON Produktions kraftvarmeanlæg i Vejlesøparken, giver Energitilsynet anledning til en fornyet bedømmelse af prisniveauet. Side 3 af 7 En tvist om eventuelle aftaler om samdriften af kraftvarmeanlægget og kedlerne ligger uden for Energitilsynets område at bedømme, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4. [ ] Klager klagede herefter den 27. juni 2014 til Energiklagenævnet. Klagers synspunkter og bemærkninger Det er klagers opfattelse, at Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014 bør ændres, således at bl.a. substitutionsprisprincippet finder anvendelse ved prisfastsættelse af fjernvarmen fra E.ON Produktion til klager. Til støtte herfor har klage navnlig anført følgende: Der er en faktisk, realistisk og lovlig substitutionsmulighed, hvilket betyder, at substitutionsprisprincippet finder anvendelse. Varmeprisen skal således fastsættes som den laveste af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen, dvs. den pris, som klager selv kan producere varmen til eller købe den til af tredjemand. Klagers egne naturgasfyrede kedler har en tilstrækkelig kapacitet til at dække det årlige varmeforbrug på ca MWh, ligesom det er lovligt at anvende naturgas i området. Det er i den forbindelse ikke en forudsætning for anvendelse af substitutionsprisen, at det alternative anlæg kun kan anvendes som spids- og reservelast ifølge varmeplanlægningen. Klagers tekniske rådgiver har beregnet substitutionsprisen for 2012 til 601 kr./mwh, ekskl. moms (751,25 kr. inkl. moms) og den samlede overdækning for perioden baseret på substituti-

4 onsprisen til kr. Substitutionsprisen er således markant lavere end den omkostningsbestemte pris. I forhold til klagers aftale med E.ON Produktion om levering af varme har Energitilsynet kompetence til at tage stilling til, om E.ON Produktions leveringsvilkår, herunder valg af kedeldrift med levering af gas til en højere pris end ved kraftvarmeproduktion, er urimelig. E.ON Produktions synspunkter og bemærkninger E.ON Produktion er ikke i forbindelse med sagens behandling ved Energiklagenævnet fremkommet med bemærkninger. Energitilsynets udtalelse til sagen Det er Energitilsynets opfattelse, at afgørelsen af 24. juni 2014 bør stadfæstes. Til støtte herfor har Energitilsynet navnlig anført følgende: Side 4 af 7 Afgørelsens primære argument for, at substitutionsprisprincippet efter Energitilsynets vurdering ikke kan finde anvendelse, er, at klagers blokvarmecentral er sidste led i forsyningskæden. Tilsynet finder i den indbragte afgørelse prismæssigt støtte heri i Konkurrenceankenævnets kendelse af 15. juni 1993, der også vedrørte blokvarmecentraler. Det forhold, at E.ON Produktions kraftvarmeanlæg formentlig i sig selv er en blokvarmecentral, ændrer efter Energitilsynets opfattelse ikke ved, at klager er sidste led i forsyningskæden. Der er efter tilsynets vurdering ikke prismæssigt forskel på en almindelig fjernvarmeforbruger og klagers blokvarmecentral. Varmeforsyningslovens prissystem skal sikre, at kollektive varmeforsyningsanlæg m.v. kun indregner de nødvendige omkostninger i fjernvarmepriserne ved leveringen af fjernvarmen, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Substitutionsprisprincippet er et af det tidligere Gasog Varmeprisudvalg praksisudviklet prisprincip til sikring af, at den fjernvarme, der købes udefra til viderelevering til fjernvarmeforbrugeren, bliver købt billigst muligt. Princippet er videreført af Energitilsynet. Den endelige modtagers eventuelle egenproduktionspris er derfor, som anført i den indbragte afgørelse, ikke en substitutionspris i relation til varmeforsyningslovens prissystem. Energitilsynet har ikke forholdt sig til, at godkendelsen af projektforslaget er sket under den klare forudsætning, at varmeprisen holdt sig under substitutionsprisen, da tilsynet ikke har beføjelse til at lægge forudsætninger om priser mv. i aftaler, herunder i projektforslag, til grund for tilsynet med prisfastsættelsen af fjernvarmen. Der er efter sekretariatets vurdering tale om et civilretligt spørgsmål, jf. elforsy-

5 ningslovens 78, stk. 1. Energitilsynet har endvidere ikke kompetence til at fortolke aftalerne mellem klager og E.ON Produktion. Energitilsynet kan heller ikke prismæssigt lægge vægt på sådanne aftalers prisafsnit. Retsgrundlaget for Energiklagenævnets afgørelse Varmeforsyningsloven 2 regulerer bl.a., hvilke omkostninger kollektive varmeforsyningsanlæg mv. kan indregne i priserne. Af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, fremgår følgende: [ ] Priser 20. Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraft-varme-værker med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter 28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-14, 20 a, stk. 7, og 20 b. [ ] Side 5 af 7 Efter varmeforsyningslovens 21, stk. 1, skal tariffer (priser) anmeldes til Energitilsynet. Energitilsynet kan i den forbindelse give pålæg om anmeldelse. Energitilsynet kan efter 21, stk. 4, vurdere tariffer mv. og evt. give pålæg, såfremt et urimeligt forhold ikke gennem forhandling kan bringes til ophør. Af varmeforsyningslovens 21, stk. 4, fremgår således følgende: [ ] 21. Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet af 20 og 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren (Energitilsynet), med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal foretages elektronisk. Energitilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 2 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning

6 Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. [ ] Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Klager køber varme fra E.ON Produktion i sin egenskab af boligforening (slutbruger). Varmen produceres på E.ON Produktions lokale kraftvarmeanlæg, som er placeret hos klager. Klagers egen blokvarmecentral er spids- og reservelast, og E.ON Produktion er naturgasleverandør til blokvarmecentralen. Side 6 af 7 I henhold til varmeforsyningslovens 20, stk. 1, kan kollektive varmeforsyningsanlæg indregne nødvendige udgifter i deres priser. Formålet med denne bestemmelse er at beskytte varmeforbrugerne mod urimelige priser. E.ON Produktion kan i relation til klager således indregne nødvendige omkostninger i varmeprisen. Prisen for varmen skal fastsættes som den laveste af enten den omkostningsbestemte pris, det vil sige den pris, det koster E.ON Produktion at producere varmen til, eller substitutionsprisen, det vil sige den pris, som E.ON Produktion alternativt kunne producere varmen til eller købe den til af en anden leverandør. Efter det oplyste i sagen er varmeprisen fastsat på baggrund af den omkostningsbestemte pris. Der er i sagen ikke oplysninger om, at der i relation til E.ON Produktion er en substitutionsmulighed, som er relevant for prisfastsættelsen. Energiklagenævnet er dermed enig med Energitilsynet i, at substitutionsprisprincippet ikke finder anvendelse i den foreliggende situation, hvor der ikke er en reel substitutionsmulighed. Det forhold, at klager har en egen blokvarmecentral ændrer ikke herved. Tilsvarende vil en anden slutbruger ikke kunne påberåbe sig substitutionsprisprincippet såfremt vedkommende har en egen alternativ varmekilde, f.eks. et VE-anlæg, hvor varmen er billigere at producere. For så vidt angår forholdet omkring E.ON Produktions faktiske samdrift af anlæggene, og hvorvidt det er i strid med varmeforsyningslovens 21, stk. 4, kan Energiklagenævnet tilslutte sig Energitilsynets vurdering af, at fortolk-

7 ningen af leveringsaftalen på dette punkt ikke er omfattet af Energitilsynets kompetence og dermed heller ikke af Energiklagenævnets kompetence. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på indholdet af parternes aftale, der på dette punkt ikke vedrører priser (tariffer), omkostningsfordeling eller andre betingelser, og baggrunden for aftaleindgåelsen. Herefter og under henvisning til det af Energitilsynet anførte stadfæster Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 24. juni Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 23. februar 2015 samt ved efterfølgende skriftlig behandling. Side 7 af 7 Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Tina Alander Lindfors Specialkonsulent, cand.jur.

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet

Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/12521 /MLD Ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet udkast til ændret

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere