Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises"

Transkript

1 (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Professor, cand.jur og Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises Nykøbing Falster Kommune (nu Guldborgsund Kommune) har ved brev af 23. maj 2005 påklaget Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 om fastsættelse af rådighedsbeløb ved kommunens salg af elnetvirksomhed til SEAS Distribution A.m.b.A. Afgørelsen er meddelt kommunen ved brev af 3. maj Energitilsynet vedtog på nævnsmøde den 25. april 2005, at et vederlag på i alt 3 mio. kr. for salg af 33 transformergrunde, lagerbeholdning, biler og andet løsøre skulle medregnes ved opgørelsen af Nykøbing Falster Kommunes rå dighedsbeløb som følge af salg af elnetvirksomhed. Nykøbing Falster Kommune gør gældende, at beløbet på 3 mio. kr. for salg af transformergrunde, lagerbe holdning, biler og andet løsøre ikke skal medregnes ved opgørelsen af kommunens rådighedsbeløb, da salgsindtægten på de 3 mio. kr. er at betragte som almindeligt salg af kommunal fast ejendom. Sagens baggrund

2 Forud for Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 sendte tilsynets sekretariat sin indstilling af 13. april 2005 (til brug for tilsynets møde den 25. april 2005) i høring hos Nykøbing Falster Kommune. Fra indstillingen citeres fø l- gende: [...] Indstilling Det indstilles, at Energitilsynet godkender følgende beløb i hele kroner og rådighedsdatoer: Uddelinger & vederlag Rådighedsdatningbyt-te** Beregnet forrent- Fradrag for ud- Rådighedsbeløb*** Nykøbing / Falster *beregnet frem til 1/7-06 **gælder kun salg af aktier i børsnoterede *** dvs. uddelinger & vederlag inkl. renter og ekskl. fradrag Side 2 af 16 Sagsfremstilling Ifølge elforsyningslovens 37 (ELF) og varmeforsyningslovens 23 e (VFL) skal: 1. kommuner og amtskommuner registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af direkte eller indirekte ejerandele i elforsyningsvirksomheder, dvs. virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, transport, handel og levering af elektricitet. 2. kommuner registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af direkte og indirekte ejerandele i varmeforsyningsvirksomheder, dvs. virksomheder, der ejer anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp. Registreringspligten påhviler kommunen og amtskommunen og indtræder, når kommunen eller amtskommunen modtager udbytte eller vederlag for afståelse (ELF 37, stk. 1, og VFL 23 e, stk. 1).

3 Registreringen skal omfatte et samlet rådighedsbeløb og dato for, hvornår kommunen eller amtskommunen kan råde over beløbet. Ved rådighedsbeløbet forstås det beløb, der er blevet til rådighed for kommunen og amtskommunen i det foregående kalenderår som følge af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele som ovenfor nævnt under 1, 2 og 3 (ELF 37, stk. 3, og VFL 23 e, stk. 3). I rådighedsbeløbet skal indgå enhver form for økonomisk værdi, således som det også udtrykkes i lovbemærkningerne til 37, stk. 1 i forbindelse med lovændringen i medfør af lov nr. 452 af 10. juni Efter loven skal modtagne uddelinger og vederlag forrentes fra rådighedsdatoen til den 1. juli året efter indberetningsåret, dvs. 1. juli 2006, hvor der sker en reduktion i kommunens eller amtskommunens statstilskud. Forrentningssatsen er diskontoen pr. 1. januar 2005, der er 2 % p.a. Side 3 af 16 I loven er der fastsat regler om fradrag i rådighedsbeløbet for udbytte fra kommunalt ejede børsnoterede aktieselskaber (ELF 37, stk. 6, og VFL 23 e, stk. 6). Reglen er, at kommunale ejere af børsnoterede aktieselskaber, der var børsnoterede den 20. februar 2003 (= NESA), i det samlede rådighedsbeløb, inkl. beregnet forrentning, kan fradrage et beløb svarende til det gennemsnitlige udbytte i årene Efter reglen sker der ikke forrentning af udbyttefradraget. Kommunens og amtskommunens registreringer vedrørende et kalenderår skal senest den 1. februar i det efterfølgende kalenderår indberettes til Energitilsynet. Energitilsynet skal godkende kommunens og amtskommunens indberetning af rådighedsbeløb, rådighedsdato, beregning af forrentning og eventuelle fradrag for udbytte. Hvis Energitilsynet ikke kan godkende det indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer og den beregnede forrentning og eventuelle fradrag, fastsætter tilsynet disse størrelser (ELF 37, stk. 8, og VFL 23 e, stk. 8). I de foreliggende sager er påset, at indberetningerne til Energitilsynet, er ledsaget af kontoudskrifter, revisorpåtegninger eller

4 anden tilstrækkelig dokumentation. Endvidere er det vurderet, om andre fradrag, som anført af selskaberne, kan godkendes. Videre kontrol er ikke gennemført, eftersom indberetningerne er påtegnede af revisor. Energitilsynets afgørelser kan indbringes for Energiklagenævnet inden 4 uger efter det tidspunkt, hvor Energitilsynet har meddelt sin afgørelse (ELF 89, stk. 1 og 3, og VFL 26, stk. 1 og 3). Senest den efterfølgende 1. maj indberetter Energitilsynet de godkendte beløb, der er blevet til rådighed for kommunen og amtskommunen i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), inklusive forrentning og eventuelle fradrag, til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på reduktion af de kommunale og amtskommunale statstilskud (ELF 37, stk. 9, og VFL 23 e, stk. 9). Side 4 af 16 Vurdering Nykøbing Falster Kommune har indberettet salg af Nykøbing elnetvirksomhed. Det er kontrolleret og konstateret, at der er medsendt bankudskrift til dokumentation af rådighedsbeløb og rådighedsdato. Revisor har påtegnet de indberettede beløb. Det opgjorte rådighedsbeløb er opgjort ekskl. vederlag ved salg af 33 transformer grunde, lagerbeholdning, biler og andet løsøre. Vederlaget udgør 3 mio. kr. Sekretariatet vurderer imidlertid, at vederlaget på 3 mio. kr. er udbetalt i forbindelse med afståelsen, idet vederlaget ikke ville være blevet udbetalt, såfremt der ikke havde været en salgssituation. Det følger af 37, stk. 1, at "modtagne vederlag ved afståelser" omfattes. Der er ikke anført mulighed for andre fradrag end fradrag for udbytte fra børsnoterede selskaber bestemmelsens stk. 6. Vurderingen af, at enhver form for økonomisk værdi omfattes, understøttes endvidere af lovbemærkningerne til 37, stk. 1 (L 452), hvor det anføres:

5 Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner, f.eks. i form af kapitalandele (f.eks. i aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelse. Videre anføres i bemærkningerne til 37, stk. 1: Der kan ikke ske fradrag ved opgørelsen af udelinger og vederlag ved afståelse, dvs. at f.eks. sædvanlige handelsomkostninger (udgifter til eksterne rådgivere, tinglysningsafgift m.v.) ikke kan fradrages. Således er det anførte rådighedsbeløb, som indstilles til Energitilsynets godkendelse i skemaet oven for opgjort inkl. vederlaget for indtægter ved salg af 33 transformer grunde, lagerbeholdning, biler og andet løsøre. [...] Side 5 af 16 På baggrund af høringen fra Energitilsynet afgav Nykøbing Falster Kommune ved mail af 15. april 2005 bemærkninger til Energitilsynets foreløbige indstilling. Fra disse bemærkninger citeres fø lgende: [...] Sekretariat indstiller til Energitilsynets møde den 25. april 2005, at tilsynet godkender et rådighedsbeløb på kr. som følge af afståelse af Nykøbing Falster Kommunes aktier i Nykøbing F. Elnetvirksomhed A/S pr. 1. januar I anledning heraf skal vi bemærke følgende: Nykøbing Falster Kommune kan ikke anerkende Sekretariatets vurdering af, at vederlaget på 3 mio. kr. for kommunens afståelse af transformergrunde, lagerbeholdning, biler og andet løsøre indgår i beregning af rådighedsbeløbet. Som begrundelse herfor kan oplyses, at der i det solgte aktieselskab kun var materielle anlægsaktiver bestående af ledningsnet, transformere og et enkelt mobilt nødstrømsanlæg, at de afståede 33 transformergrunde på intet tidspunkt har tilhørt Elforsyningen, hverken som kommunalt elselskab eller aktieselskab, idet grundene inden salget til

6 SEAS var skødet til Nykøbing Falster Kommune i årene fra 1926 til 1975, at elnetvirksomhedens varelagerbeholdning pr. 1. januar 2000 ved aktieselskabets stiftelse blev opgjort til 2,501 mio. kr., for hvilket beløb varelageret i regnskabsår 2000 blev solgt til Nykøbing Falster Kommune, og at værdi af biler og andet løsøre, som det kommunale elselskab ejede før selskabsstiftelsen den 1. januar 2000, på tilsvarende vis blev solgt til Nykøbing Falster kommune ved selskabets stiftelse. Samtidig kan oplyses, at ved etablering af Elnetvirksomheden den 1. januar 2000 blev medarbejdere, varelager, biler og løsøre placeret i en kommunal driftsafdeling, drevet efter hvile i sig selv princippet. Side 6 af 16 Da vi formoder, at forslag om tillæg til det af kommunen anmeldte vederlag på 97 mio. kr. må bero på sekretariatets manglende kendskab til ovennævnte, håber vi, at sagsfremstillingen til brug for Energitilsynets møde bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold. Som yderligere dokumentation til foranstående oplysninger vedlægges: 1. Kopi af Overdragelsesaftale mellem Nykøbing Falster Kommune og SEAS Distribution A.m.b.a. (købesum udover aktiekapital markeret med gul). 2. Kopi af Åbningsbalance og vurderingsberetning i forbindelse med stiftelse af Nykøbing F. Elnetvirksomhed A/S (varelagerbeholdning, som efterfølgende er solgt til Nykøbing Falster Kommune markeret med gul). 3. Beretning og årsregnskab for Nykøbing F. Elnetvirksomhed A/S for året 2000, hvoraf det fremgår at selskabet har solgt varelageret til Nykøbing Falster Kommune (markeret med gul under pengestrømsopgørelse på side 10). Hvis det ønskes, kan medsendte bilag suppleres med opgørelse af varelager pr. overtagelsesdag (27 siders specifikation med

7 samlet værdiansættelse på 1,5 mio. kr.) og kopi af officielle tingbogsattester for de 33 solgte transformergrunde. [...] Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005, som blev meddelt Nykøbing Falster Kommune ved brev af 3. maj 2005, citeres følgende: [...] Under henvisning til tidligere fremsendt indstilling til Energitilsynets møde skal det meddeles, at Energitilsynet har truffet afgørelse om at indberette følgende talstørrelser angående kommunens salg af elnetvirksomhed: Uddelinger og vederlag: kr. Rådighedsdato: 2/1-04 Beregnet forrentning: kr. Rådighedsbeløb: kr. Side 7 af 16 Ovennævnte blev inden Energitilsynets møde den 25. april 2005 forelagt Nykøbing Falster kommune med følgende begrundelse: Det er kontrolleret og konstateret, at der er medsendt bankudskrift til dokumentation af rådighedsbeløb og rådighedsdato. Revisor har påtegnet de indberettede beløb. Det opgjorte rådighedsbeløb er opgjort ekskl. vederlag ved salg af 33 transformer grunde, lagerbeholdning, biler og andet løsøre. Vederlaget udgør 3 mio. kr. Sekretariatet vurderer imidlertid, at vederlaget på 3 mio. kr. er udbetalt i forbindelse med afståelsen, idet vederlaget ikke ville være blevet udbetalt, såfremt der ikke havde været en salgssituation. Det følger af 37, stk. 1, at "modtagne vederlag ved afståelser" omfattes. Der er ikke anført mulighed for andre fradrag end fradrag for udbytte fra børsnoterede selskaber bestemmelsens stk. 6. Vurderingen af, at enhver form for økonomisk værdi omfattes, understøttes endvidere af lovbemærkningerne til 37, stk. 1 (L 452), hvor det anføres:

8 Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner, f.eks. i form af kapitalandele (f.eks. i aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelse. Videre anføres i bemærkningerne til 37, stk. 1: Der kan ikke ske fradrag ved opgørelsen af udelinger og vederlag ved afståelse, dvs. at f.eks. sædvanlige handelsomkostninger (udgifter til eksterne rådgivere, tinglysningsafgift m.v.) ikke kan fradrages. Kommunen gav sine bemærkninger hertil med mail af 15. april Kommunen fastholdt det oprindeligt indberettede beløb, jf. brev af 15. april 2004, dvs. vederlaget på 3 mio. kr. for 33 transformer grunde, lagerbeholdning, biler og andet løsøre er ikke skal medregnes i rådighedsbeløbet. Side 8 af 16 Kommunen argumenterede (her gengivet i korthed): at, det solgte selskab kun angår ledningsnet, transformere og et enkelt mobilt nødstrømsanlæg at, transformergrundene, der var skødet til kommunen i årene , på intet tidspunkt har tilhørt elforsyningen at, selskabets varelagerbeholdning pr. 1. januar 2000 ved aktieselskabets stiftelse blev opgjort til 2,501 mio. kr., for hvilket det blev solgt til kommunen at, biler og andet løsøre på tilsvarende vis blev solgt til kommunen ved selskabets stiftelse at, medarbejdere, varelager, biler og løsøre ved selskabets stiftelse blev placeret i en kommunal driftsafdeling, drevet efter hvile i sig selv princippet. Sekretariatet fastholder imidlertid, at vederlaget på 3 mio. kr. er udbetalt i forbindelse med afståelsen, idet vederlaget ikke ville være blevet udbetalt, såfremt der ikke havde været et salg af selskabet. Det kan endvidere anføres, at kommunens salg kan ses som salg af et elselskab i to dele, hvoraf en del var placeret i et selvstændigt selskab og en mindre del i kommunen. På den anden side kan der rejses tvivl om, hvorvidt virksomhedsbegrebet i 37, stk. 1, jf. 2, stk. 1, tillige omfatter virksomhed i tilknytning til elvirksomhed, som drives direkte af kommunen. I 37, stk. 1 står: "virksomhed, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af 2, stk. 1,

9 eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder." I 2, hvortil henvises står: Loven finder anvendelse på produktion, transport handel og levering af elektricitet. Begrebet virksomhed er imidlertid ikke nærmere defineret. I årsregnskabsloven er virksomhed defineret på følgende måde: Stk. 2. I henhold til denne lov anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende, hvis den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag.... Side 9 af 16 Kommunen ydede varer, tjenester og rettigheder til sit elnetselskab i form af personale, biler og varelager samt ved at stille varelager til rådighed. Således vurderet er stærke holdepunkter for at anse kommunens virksomhed, som en virksomhed der omfattes af 37's virksomhedsbegreb, og således ikke med denne begrundelse kan fradrages det indberettede beløb. Kommunens ydelser må da også i sin natur betegnes som en type virksomhed, der omfattes af 37. Da virksomhed ikke er defineret i lov eller forarbejder, og da kommunens ydelser ud fra en udfyldende fortolkning kan anses for at være omfattet af 37' s virksomhedsbegreb, godkendte Energitilsynet ovennævnte ændrede beløb til indberetning til Sundheds- og indenrigsministeriet. [...] Klagen til Energiklagenævnet Nykøbing Falster Kommune klagede ved brev af 23. maj 2005 over Energitilsynets afgørelse af 3. maj Fra klagen citeres følgende: [...] Nykøbing Falster Kommune blev den 3. maj 2005 underrettet om Energitilsynets afgørelse, hvorefter der indberettes et rådighedsbeløb på kr. til Indenrigs- og Sundhedsministeriets for kommunens salg af aktier i elnetvirksomhed.

10 I anledning heraf skal meddeles, at Kommunen ikke kan anerkende Energitilsynet afgørelse, da det korrekte rådighedsbeløb - jf. Elforsyningslovens 37 - er følgende: Uddelinger og vederlag: kr. Rådighedsdato: 2. januar 2004 Beregnet forrentning: kr. Rådighedsbeløb: kr. Som begrundelse for ovennævnte skal anføres, at købesummen for hele aktiekapitalen i Nykøbing F. Elnetvirksomhed A/S udgjorde 97 mio. kr. Aktieselskabet bestod kun af materielle anlægsaktiver som ledningsnet, transformere og et enkelt mobilt nødstrømsanlæg. Køber erhvervede tillige grunde, varelager og løsøre for tilsammen 3 mio. kr. - værdier som før salget var i almindelig kommunal besiddelse. Side 10 af 16 Specifikation af købesummen på de 3 mio.: Afståelse af transformergrunde (1 mio. kr.): De afståede 33 transformergrunde har på intet tidspunkt tilhørt Elforsyningen, hverken som kommunalt elselskab eller aktieselskab, idet grundene inden salget til SEAS var skødet til Nykøbing Falster Kommune i årene fra 1926 til Salgsindtægten er at betragte som almindeligt salg af kommunal fast ejendom, hvor der ikke findes lovhjemmel til modregning i statstilskud. Alternativet til salg af de pågældende transformergrunde havde været, at køber skulle have erlagt en årlig leje til kommunen for de pågældende jordstykker, i øvrigt en løsning som blev drøftet under forhandlinger mellem køber og sælger. Salg af varelagerbeholdning (1,5 mio. kr.): Elnetvirksomhedens varelagerbeholdning pr. 1. januar 2000 ved aktieselskabets stiftelse blev opgjort til 2,501 mio. kr., for hvilket beløb varelageret i regnskabsår 2000 blev solgt til Nykøbing Falster Kommune.

11 I stedet for afhændelse af varelager til aktiebrevets køber kunne dette om ønsket have været solgt til anden side (lokale elinstallatører og/eller andre elforsyningsselskaber). Biler og andet løsøre (0,5 mio. kr.): Værdi af biler og andet løsøre, som det kommunale elselskab ejede før selskabsstiftelsen den 1. januar 2000, blev på samme måde som varelager solgt til Nykøbing Falster kommune ved selskabets stiftelse. Også biler og løsøre, som primært omfattede småmaskiner og håndværktøj, kunne uden problemer være solgt til anden side (bilforhandler, entreprenørvirksomheder eller lign.). Yderligere dokumentation: Side 11 af 16 Som yderligere dokumentation til foranstående oplysninger vedlægges: 1. Kopi af Overdragelsesaftale mellem Nykøbing Falster Kommune og SEAS Distribution A.m.b.a. (købesum udover aktiekapital markeret med gul). 2. Kopi af Åbningsbalance og vurderingsberetning i forbindelse med stiftelse af Nykøbing F. Elnetvirksomhed A/S (varelagerbeholdning, som efterfølgende er solgt til Nykøbing Falster Kommune markeret med gul). 3. Beretning og årsregnskab for Nykøbing F. Elnetvirksomhed A/S for året 2000, hvoraf det fremgår at selskabet har solgt varelageret til Nykøbing Falster Kommune (markeret med gul under pengestrømsopgørelse på side 10). Hvis det ønskes, kan medsendte bilag suppleres med opgørelse af varelager pr. overtagelsesdag (27 siders specifikation med samlet værdiansættelse på 1,5 mio. kr.) og kopi af officielle tingbogsattester for de 33 solgte transformergrunde. Endvidere skal vi ikke undlade at præcisere, at Sekretariatets indstilling til Energitilsynets møde bærer præg af megen usikkerhed, om hvorvidt 37 kan bringes i anvendelse for en kommunal funktion, der drives i tilknytning til en elnetvirksomhed.

12 Da vi formoder, at forslag om tillæg til det af kommunen anmeldte vederlag på 97 mio. kr. må bero på Energitilsynets fejlfortolkning af sagens rette sammenhæng, håber vi, at Energiklagenævnet vil omstøde afgørelsen. [...] Energitilsynets bemærkninger Ved brev af 1. september 2005 fremsendte Energitilsynet bemærkninger til Nykøbing Falsters Kommunes klage af 25. maj Fra Energitilsynets bemærkninger citeres følgende: [...] Energitilsynet kan henholde sig til afgørelsen af 25. april 2005 angående vederlaget på de 3 mio. kr. for afståelse af 33 transformergrunde, lagerbeholdning, biler og andet løsøre, og kan tilføje at der ikke ses at være fremkommet argumenter for at anse vederlaget på 3 mio. kr., som værende ikke omfattet af enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner. Side 12 af 16 Vederlaget på de 3 mio. kr., der er betalt til kommunen i forbindelse med afståelse af netvirksomheden (97 mio. kr.), anses således for at være afståelse af virksomhed som angivet i Elforsyningslovens 37, stk. 1. Energitilsynet har forelagt klagen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der ikke har fremkommet med bemærkninger til klagen, herunder til spørgsmålet om hvorvidt kommunens virksomhed angående transformergrundene m.m., som var placeret i kommunens driftsafdeling, kan anses for at være sædvanlige kommunal virksomhed, og således ikke skal omfattes af indberetningspligten i medfør af 37. [...] I forlængelse af Energitilsynets bemærkninger til klagen fastholdt Nykøbing Falster Kommune ved brev af 2. november 2006, at beløbe t på de 3 mio. kr. for salg af transformergrunde, lagerbeholdning, biler og andet løsøre ikke var omfattet af indberetningspligten i medfør af elforsyningslovens 37. Retsgrundlag 37 i lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003, som ændret ved lov nr. 452 af 10. juni 2003, lyder som følger: [...]

13 37. Kommuner og amtskommuner registrerer modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af 2, stk. 1, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder. Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer i form af fusioner, spaltninger eller tilførsler af aktiver omfattet af fusionsskattelovens regler eller i form af aktieombytninger omfattet af aktieavancebeskatningslovens 13 anses ikke for afståelse af ejerandele i henhold til stk. 1, i det omfang kommunens eller amtskommunens vederlag består i ejerandele i en eller flere virksomheder omfattet af stk. 1. Stk. 3. Registreringen skal omfatte den dato, hvor uddelingen eller vederlaget er til rådighed for kommunen eller amtskommunen (rådighedsdatoen), samt beløbets størrelse. Stk. 4. Kommuner og amtskommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsynet de registreringer, som kommunen eller amtskommunen har foretaget efter stk. 1 og 3 i det foregående kalenderår. Stk. 5. Indberetningen skal angive det samlede beløb, der er blevet til rådighed i det foregående kalenderår (rådighedsbeløbet), og skal ledsages af dokumentation for størrelsen af de registrerede uddelinger og vederlag og for de registrerede rådighedsdatoer. Endvidere skal indberetningen angive en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet fra de enkelte rådighedsdatoer og frem til den 1. juli i året efter indberetningsåret, hvor der, jf. stk. 9, sker reduktion i kommunens eller amtskommunens statstilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. Rentesatsen fastsættes til Nationalbankens diskonto den 1. januar i indberetningsåret. Finder tilsynet, at den ledsagende dokumentation er utilstrækkelig, kan tilsynet forlange yderligere dokumentation. Stk. 6. Ved indberetningen efter stk. 5 kan kommunale ejere af aktieselskaber, der var børsnoterede den 20. februar 2003, i det samlede rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning fradrage et beløb svarende til det gennemsnitlige modtagne udbytte fra selskaber omfattet af stk. 1 i årene Fradraget kan dog ikke overstige det samlede modtagne udbytte i det kalenderår, som indberetningen vedrører. Stk. 7. Energitilsynet kan fastsætte regler om indberetningens form samt om den dokumentation, som skal ledsage indberetningen. Side 13 af 16

14 Stk. 8. Energitilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, den beregnede forrentning og eventuelle fradrag efter stk. 6 kan godkendes. Kan Energitilsynet ikke godkende disse, fastsætter tilsynet rådighedsbeløb, rådighedsdatoer, beregnet forrentning og størrelsen af eventuelle fradrag. Stk. 9. Energitilsynet giver senest den 1. maj hvert år Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelelse om de efter stk. 8 godkendte rådighedsbeløb inkl. beregnet forrentning og med eventuelle fradrag. Indenrigs- og Sundhedsministeriet reducerer herefter kommunens eller amtskommunens statstilskud efter bestemmelserne i 10, stk. 6-9, og 17, stk. 6-9, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. Stk. 10. Kommuner og amtskommuner må ikke uden tilladelse fra økonomi- og erhvervsministeren bevare ejerandele i virksomheder omfattet af stk. 1, såfremt der i de pågældende virksomheder eller i virksomheder, som de direkte eller indirekte ejer andele i, påbegyndes væsentlige nye aktiviteter. Økonomi- og erhvervsministeren kan stille vilkår for meddelelse af tilladelse. Dersom tilladelse ikke opnås, skal kommunen eller amtskommunen snarest afhænde samtlige ejerandele i de pågældende virksomheder. Stk. 11. Bestemmelsen i stk. 10 finder ikke anvendelse, i det omfang virksomheder omfattet af stk. 1 påbegynder nye aktiviteter omfattet af denne lov, lov om varmeforsyning eller lov om naturgasforsyning.«[...] Side 14 af 16 Fra bemærkningerne til ændringen af 37 i lov nr. 452 af 10. marts 2003, som blev fremsat ved L 162, citeres følgende: [...] Til nr. 5 [...] Uddelinger og vederlag ved afståelse omfatter enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner og amtskommuner, f.eks. i form af kapitalandele (f.eks. aktier), udbytte eller udlodning ved kapitalnedsættelse. Uddelinger og vederlag ved afståelse kan bestå i kontante beløb, men de kan også bestå i fysiske aktiver samt andre rettigheder, eksempelvis fordringer, herunder konvertible obligationer mv. [...]

15 Værdiansættelsen skal være i overensstemmelse med de værdiansættelser, som ved uddelingen er foretaget i virksomheden, eller som har ligget til grund for fastsættelsen af vederlag ved afståelse. [...] Ved afståelse forstås enhver form for afhændelse, ombytning eller opgivelse af kommunens eller amtskommunens ejerandele, herunder likvidation af den pågældende virksomhed. [...] Energiklagenævnets bemærkninger Bestemmelsen i elforsyningslovens 37, stk. 1 vedrører uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, transport, handel og levering af elektricitet. Det er uden betydning, om virksomheden har været drevet som kommunal forvaltningsvirksomhed eller i en særlig selskabsform. Side 15 af 16 Ved uddelinger og vederlag forstås ifølge bemærkninger til lovforslaget enhver form for økonomisk værdi, der tilflyder kommuner. Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne, at der ved afståelse forstås enhver form for afhændelse, ombygning eller opgivelse af kommunens eller amtskommunens ejerandele, herunder likvidation af den pågældende virksomhed. Dette indebærer, at der ikke ved opgørelsen af en kommunes rådighedsbeløb skal medtages aktiver, som må siges at tilhøre kommunen, dvs. aktiver, som har været skattefinansierede modsat brugerfinansierede aktiver. Energiklagenævnet finder endvidere, at der - med mindre der er holde punkter for andet - må tages udgangspunktet i åbningsbalancen for elselskabet. Da vederlaget for salget af de 33 transformergrunde, lagerbeholdning, biler og andet lø søre ikke er nærmere specificeret i åbningsbalancen, hjemvises sagen til fornyet behandling i Energitilsynet med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger til belysning af, hvorvidt vederlaget eller dele af vede r- laget på de 3 mio. kr., må betragtes som salg af virksomhed efter elforsyningslovens 37, stk. 1, og dermed skal indgå i opgørelsen af rådighedsbeløbet. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises. Sagen har været behandlet ved Energiklagenævnets møde den 17. septembe r 2007 og efterfølgende skriftlig votering.

16 Afgørelsen er truffet i henhold til 89 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006, og kan ikke indbringes for anden adm i- nistrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om elforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 89, stk. 5 i lov om elforsyning. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside på Side 16 af 16 P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Jeannette Guldbæk Spies Specialkonsulent

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere