Tilsætningsstoffer i cigaretter. Et litteraturstudie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsætningsstoffer i cigaretter. Et litteraturstudie"

Transkript

1 Projekt B rn, Unge & Rygning Kr¾ftens Bek¾mpelse Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie

2 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie Forfattere: Per Kim Nielsen Anne Ganner Bech Camilla Plambeck Hansen Henrik Løcke Ines Maria Nielsen Mads Bengtsen Michael Nørgaard Nina Lei Sara Fokdal Pedersen Kræftens Bekæmpelse Projekt Børn, Unge & Rygning

3 Tilsætningsstoffer i cigaretter. Et litteraturstudie Per Kim Nielsen Anne Ganner Bech Camilla Plambeck Hansen Henrik Løcke Ines Maria Nielsen Mads Bengtsen Michael Nørgaard Nina Lei Sara Fokdal Pedersen Grafisk tilrettelæggelse: Erhvervsskolernes Forlag Redigering: Ida Skov Kræftens Bekæmpelse 2007 Forebyggelsesafdelingen Projekt Børn, Unge & Rygning Strandboulevarden København Ø tlf: Omslag: Erhvervsskolernes Forlag ISBN: Rapporten kan købes ved henvendelse til Kræftens Bekæmpelse Copyright 2007 af Kræftens Bekæmpelse. Alle rettigheder forbeholdes. Projektet er støttet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje fra Tips- og Lottomidler.

4 Indhold Forord 5 1. Indledning 7 2. Resumé Résumé in English Metodebeskrivelse Brugen af tilsætningsstoffer Andre funktioner som tilsætningsstoffer kan have Pyrolyse af tilsætningsstoffer Inddeling af stofferne De enkelte grupper Carboxylsyrer Estere Cykliske estere Aldehyder Ketoner Alkoholer Phenoler Ethere Alkener Epoxider 213

5 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie N-aromater Planteblade Plantefrø/frugt Essentielle olier Karamelfarve Sukkerstoffer Chololade Harpiks Sekret fra dyr Blandede væsker Bark Planterødder Opsummering af kapitel Konklusion Bilag 1. Indberetningsliste House of Prince Bilag 2. Datablade over stofferne Bilag 3. Dansk lovgivning og EU-direktiv 417

6 Forord Med tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets aktivitetspulje fra Tips- og Lottomidlerne har vi udarbejdet denne rapport om tilsætningsstoffer i cigaretter. Derudover har vi oprettet en database (findes på over den videnskabelige dokumentation, som vi har fundet. Dette er blevet gjort for at få et overblik over, hvordan tobaksindustrien anvender tilsætningsstofferne, og hvilke virkninger disse har på indholdet af stoffer i røgen. På denne måde får vi en oversigt over deres eventuelle toksiske effekter. Målene med projektet har været følgende: - at afdække den internationale viden om tilsætningsstoffer - at oprette en vidensbase, som sikrer information og giver oversigt til beslutningstagere og personer, der arbejder med tilsætningsstoffer - at beskrive de mulige toksiske effekter, som tilsætningsstoffer har, samt beskrive de virkninger, de har på dannelse af andre stoffer i røgen - at beskrive de ændringer i afhængighed af cigaretter, som tilsætningsstofferne kan være medvirkende til. De tilsætningsstoffer, som vi har behandlet i denne rapport, er de 249 stoffer, som House of Prince har indberettet til den danske Sundhedsstyrelse, at de tilsætter tobakken. Ud over disse tilsætningsstoffer i tobakken anvender de også 50 tilsætningsstoffer i papir, lim, filter m.m.. Vi har afgrænset antallet af tilsætningsstoffer til dem, som House of Prince har indberettet, da det endnu ikke er muligt at få en fyldestgørende liste fra EU eller andre instanser. Det gør også undersøgelsen mere relevant for Danmark. Indhold i rapporten Denne rapport skal gerne give et indblik i de mange mulige effekter, som tilsætningsstofferne har, en vurdering af, hvilken toksisk virkning de har og hvilke stoffer, der muligvis skaber øget afhængighed. Der er søgt viden i både de litteraturdatabaser, der indeholder videnskabelige artikler, og i de arkiver, som den amerikanske tobaksindustri er blevet påbudt at offentliggøre. Selve metoden er beskrevet i et særskilt afsnit i rapporten, kapitel 3. Resumé på dansk og engelsk skal give et hurtigt indblik i de problemfelter, der findes i forbindelse med anvendelsen af tilsætningsstoffer samt give overblik over, hvor der mangler viden. 5

7 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie Kapitlerne 4, 5 og 6 efter metodebeskrivelsen giver en hurtig indføring i problematikken, hvorefter der i kapitel 7 er en beskrivelse af de kemiske stofgrupper, som vi har inddelt stofferne i, samt forklaring af stoffernes karakteriske kemiske egenskaber. I kapitel 8 sammenskrives den viden, vi har fundet frem til, med tilhørende referencer efter hver stofgruppe. I kapitel 9 opsummerer vi de problematikker, vi har fundet, i vores gennemgang af stofferne. Det er en opsummering af de væsentligste dele i kapitel 8, samt en vurdering af de mulige konsekvenser af disse problemer. Konklusionen i kapitel 10 giver en kort gennemgang af, hvad vi har fundet, samt de mangler der findes for reelt at kunne vurdere tilsætningsstoffernes virkning. Endelig opstiller vi løsningsmodeller til at skaffe mere viden, og et bud på, hvad man bør gøre her og nu. Anvendelse af rapporten Vi håber, at denne rapport kan danne grundlag for beslutninger om, hvilke fremtidige reguleringer der skal foretages i brugen af tilsætningsstoffer. Desuden håber vi, at rapporten vil føre til uddybende toksikologiske undersøgelser, så beslutningerne kan træffes på et godt videnskabeligt grundlag. Endelig håber vi, at rapporten giver anledning til en bred og dybdegående debat i medierne og Folketinget, og at den giver mulighed for en bedre forståelse for tilsætningsstoffernes virkning hos personer, der i dagligdagen arbejder med effekten af rygning. Tak for hjælp Flere personer har hjulpet os frem til denne rapports indhold. Vi vil især takke Kirsten Egebjerg, Tine Christine Hansen og Christian Aagaard Thuesen for deres hjælp i opstarten af projektet. Vi takker for kommentarer og støtte fra projektmedarbejdere i projektgruppen Børn, Unge & Rygning og Ida Skov for korrekturarbejde. Venlig hilsen Forfatterne 6

8 1. Indledning

9 8 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie

10 1. Indledning 1. Indledning Der har i flere omgange været diskussioner i de danske medier om betydningen af tilsætningsstoffer i cigaretter. Der har været mange påstande om, at nogle tilsætningsstoffer giver øget afhængighed eller øgede skadevirkningerne ved rygningen og også påstande om det modsatte. I denne forbindelse har der været politiske diskussioner om forbud mod brug af tilsætningsstoffer, som kan skabe øget afhængighed af cigaretterne. Den 26. april 2006 afholdt Folketingets sundhedsudvalg en høring med temaet Tilsætningsstoffer i tobaksvarer, som skulle give politikerne i sundhedsudvalget et beslutningsgrundlag. Denne høring kan høres og læses på Teknologirådets hjemmeside, Der er ingen lovgivning, der på nuværende tidspunkt regulerer, hvilke stoffer der må tilsættes cigaretterne, hverken i tobakken, filtret eller papiret. Ej heller findes der en lovgivning om, hvilke former for tryksværte der må anvendes. Et EU-direktiv og en dansk lov påbyder cigaretproducenterne årligt at indberette, hvilke tilsætningsstoffer de anvender samt i hvilke mængder. Samme lov påbyder producenterne, at de skal indberette, hvorfor de bruger de pågældende tilsætningsstoffer, og hvilken viden de har i forhold til stoffernes eventuelle toksiske effekt. I listen over stofferne, som producenten eller importøren indberetter, skal de toksikologiske oplysninger, som de har til rådighed om ingredienserne, fremgå. Det gælder stoffernes effekt både før og efter forbrændingen, alt efter hvad der er relevant. Med særlig hensyn til stoffernes sundhedsmæssige virkning skal der blandt andet oplyses om alle de risici for afhængighed, som stofferne indebærer. I EU-direktivet fra 2002 blev det også fastlagt, at EU-Kommissionen senest den 31. december 2004 og derefter hvert andet år skal forelægge Europa-Parlamentet, Europarådet og EU s Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af dette direktiv. Af denne rapport, som skal bistås af videnskabelige og tekniske eksperter, skal bl.a. fremgå følgende: - metoder til en mere realistisk bedømmelse og regulering af den toksiske påvirkning og skadevirkning heraf - udvikling af standardiserede prøvningsmetoder til bedømmelse af indholdet af andre bestanddele end tjære, nikotin og kulilte 9

11 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie - toksikologiske data, som fabrikanterne skal oplyse om ingredienser, og måden, hvorpå de skal prøves med henblik på at sætte de offentlige sundhedsmyndigheder i stand til at vurdere deres anvendelse. Og endelig står der også i artikel 12 i direktivet: Som led i den første rapport, der er nævnt i artikel 11, opfordres Kommissionen af hensyn til det indre markeds funktion til, senest d. 31. december 2004 på grundlag af de i artikel 6 omhandlende oplysninger, at forelægge et forslag til en fælles liste over tilladte ingredienser i tobaksvarer, bl.a. under hensyn til den risiko for afhængighed, de indebærer. Ovenstående er ikke sket, hvorfor der stadig mangler en regulering af, hvilke tilsætningsstoffer der må anvendes i cigaretterne ligesom der stadig mangler samlet viden om tilsætningsstoffernes mulige uheldige virkninger. 10

12 2. Resumé

13 12 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie

14 2. Resumé 2. Resumé Dokumentationssøgning I forbindelse med denne rapport har vi søgt litteratur, der giver en beskrivelse af den effekt, som tilsætningsstoffer brugt i cigaretter kan have i forhold til toksicitet, metabolisme, dannelse af pyrolyseprodukter og skabelse af afhængighed. Søgningen efter dokumentation har været foretaget i flere databaser, men det har været svært at finde større mængder dokumentation. Især undersøgelser, der har taget udgangspunkt i rygning og undersøgelser, der ikke er foretaget eller støttet af tobaksindustrien, har været svære at finde. Vi har undersøgt litteraturen for dokumentation af de 249 tilsætningsstoffer som House of Prince har indberettet, at de tilsætter tobakken. Vi har ikke undersøgt de 50 tilsætningsstoffer, som de anvender i papir, filter m.m. Formålet med søgningen Der er et stort behov for, at der skabes muligheder for uvildig forskning, så der dermed bliver skabt yderligere dokumentation. Dette er nødvendigt for at lave en reel vurdering af stoffernes virkning. Kræftens Bekæmpelse synes, at det er skræmmende, at man tillader brug af tilsætningsstoffer i cigaretter, uden at der findes nogen ordentlig dokumentation af stoffernes effekt ved rygning. På samme måde er det mærkværdigt, at der ikke findes nogen lovmæssig regulering af tobaksindustriens brug af tilsætningsstoffer, som der bl.a. findes i forhold til nydelses- og levnedsmidler. Problemer med anvendelsen af stofferne Selvom det ikke har været let at finde relevant dokumentation, er der for en del af stoffernes vedkommende nogle effekter, som angiver, at der kan være problemer med deres anvendelse i cigaretterne. En del af den dokumentation, som vi har fundet, har ikke været fra undersøgelser i forbindelse med rygning, men undersøgelser af indtagelse af stofferne på anden måde. Det kan derfor være svært at konkludere, om effekten er den samme ved rygning. Hvis disse typer af undersøgelser viser en effekt, vil vi mene, at det antyder et problem med anvendelsen af stoffet, som bør undersøges nærmere. 13

15 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie Tilsætningsstoffernes effekt og virkning Vi har fundet dokumentation, der peger på, at tilsætningsstofferne mentol, lakrids og propylen glycol kan lette rygningen og dermed gøre det nemmere at starte med at ryge. Derudover har vi fundet andre stoffer, der medvirker til hurtigere afhængighed. Mentol samt stofferne acetophenon, benzylalkohol, cis-3- hexanol, theobromin i chokolade og acetaldehyd, der dannes ved forbrænding af sukkerstoffer, kan medvirke til en forøgelse af afhængigheden og skabe lettere og hurtigere optagelse af de skadelige og afhængighedsskabende stoffer i røgen. Acetaldehyd interagerer måske med nikotinen i centralnervesystemet. Flere af stofferne skaber en kemisk irritation og ætsning i lungerne, men denne effekt er svær at vurdere i forhold til de mange andre stoffer, der er i cigaretrøg. Nogle af stofferne har muligvis en direkte skadelig virkning på lungevævet. Der er flere af tilsætningsstofferne har en dokumenteret effekt i form af mutationer, eller som hæmmende på reparationsmekanismerne ved mutationer, således at de kan være kræftfremkaldende eller øge risikoen for udvikling af kræft. Disse stoffer bør tages ud af produktionen og ikke bruges, før de er undersøgt ordentligt. Se nærmere beskrivelse i kapitel 8 og i opsummeringen i kapitel 9. Der er også nogle tilsætningsstoffer, som måske kan gøre skade på andre organer i kroppen end lungerne, skabe overfølsomhed eller nedsætte produktionen af nogle kønshormoner. Men igen bør der skabes bedre dokumentation, og de stoffer, der er mistanke om, har skadelige effekter, bør tages ud af produktionen, indtil de er undersøgt bedre. Derudover bør der udarbejdes en lovgivning, der regulerer brugen af tilsætningsstoffer. 14

16 2.2. Résumé in English

17 16 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie

18 2.2 Résumé in English 2.2. Résumé in English The search for documents: This report builds on a literature search for documents that describe the effect that additives used in cigarettes in terms of toxicity, metabolism, occurrence of pyrolytic waste products and addictiveness. The search for documentation has incorporated several databases, but it has been difficult to find large quantities of documentation. It has been especially difficult to find studies that specifically focused on smoking or studies that were not conducted by or financially supported by the tobacco industry. We have examined the documentation for 249 additives that the House of Prince has reported using in their tobacco. We have not examined the additional 50 additives that are used in the paper, filter etc. The purpose of the search: Impartial research is a prerequisite for further documentation of additives. This is necessary in order to perform a reliable evaluation of the substances. We find it alarming that the use of additives in cigarettes are permitted without any reliable documentation of the effect that these substances have when smoked. It is also peculiar that that no legal regulation of the additives used by the tobacco industry exist, considering the legal regulation applied to foods and drinks. Problems with the use of the substances: Even though the search for relevant documentation has not been easy, a number of studies were found that suggest a negative effect in some of the substances in cigarettes. Some of the documentation found was not research directly related to the effect of additives in smoking, but research of consumption or the use of the additives in other ways. Therefore it is difficult to conclude that the effect is the same in smoking. However, if these types of research show an negative effect, we believe, that this indicates a problem with the use of the additive, and that it should be further investigated. 17

19 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie The effects and influences of the additives: Documentation indicates that the additives menthol, liquorice and propylene lessen the harshness of tobacco use and make starting smoking easier for beginners. We also found substances that contribute to the creation of a larger smoking addiction. Menthol and the additives acetophenon, benzylalcohol, cis-3-hexanol theobromin (found in chocolate) and also acetaldehyde (by-product of caramelized sugar), can increase the addiction and facilitate absorption of the damaging addictive additives in the cigarette smoke. It is also possible that Acetaldehyde interacts with nicotine producing a stronger effect on the central nervous system. Several of the additives create a chemical irritation and corrosion in the lungs, but it is difficult to estimate the effect of additives because smoke itself has an irritating or corrosive effect on the lungs. Some of the substances may have an immediate damaging effect on the lung tissue. Several of the additives have a documented effect in terms of mutations or they can inhibit repairing mechanisms of mutations. This means that some additives can cause cancer or increase the risk of developing cancer. These additives should be removed from the cigarette production and not be used until they have been further investigated. Some of the additives might also damage other body organs than the lungs or decrease the production of the sex hormones. Better documentation is needed and additives that are suspected to have a damaging effect should not be in the production until they have been further investigated. In addition, it is highly recommended that law be put in place that is able to regulate the use of additives in cigarettes. 18

20 3. Metodebeskrivelse

21 20 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie

22 3. Metodebeskrivelse 3. Metodebeskrivelse Rapporten bygger på litteraturstudier af den eksisterende kemiske, toksikologiske og sundhedsvidenskabelige evidens på området. Litteratursøgningen er foregået i forskellige elektroniske databaser. For det første er der søgt på Tobacco Documents Online (www.tobaccodocuments.org), som indeholder dokumenter offentliggjort fra tobaksindustriens arkiver som led i aftalen mellem seks store tobaksvirksomheder og 46 stater i USA (den såkaldte Master Settlement Agreement i november 1998). I enkelte tilfælde er der også søgt direkte i de enkelte tobaksvirksomheders arkiver. En oversigt over disse findes på com. For det andet er der søgt i flere af de databaser, som stilles til rådighed af National Library of Medicine. Det drejer sig primært om Pubmed (www.pubmed. gov), som indeholder referencer til artikler fra medicinske tidsskrifter, og Toxnet (www.toxnet.nlm.nih.gov), der er en samling af databaser med artikler af toksikologisk og miljøsundhedsmæssig karakter, samt i mindre omfang Pubchem (pubchem. ncbi.nlm.nih.gov), der indeholder diverse information om kemiske stoffer. Desuden er der søgt på bl.a. IPCS INCHEM (www.inchem.org), som er en database med peer reviewed information om kemiske stoffer fra internationale organisationer herunder EU, JEFCA og OECD, og European Chemical Substances Information System (ecb.jrc.it/esis). Der er søgt på tilsætningsstoffernes kemiske navne, synonymer og CAS numre. I de tilfælde, hvor der er kommet mange resultater til en søgning, er søgningen indsnævret ved samtidig at søge på smoking, tobacco og/eller toxicology. Udover søgning i diverse elektroniske databaser er de anvendte artiklers referencelister gennemgået for relevante studier. Artiklerne er blevet prioriteret efter om de omhandlede: 1) De toksikologiske virkninger af stofferne ved rygning. 2) De toksikologiske virkninger af stofferne ved inhalation. 3) De toksikologiske virkninger af stofferne ved oral, dermal eller anden eksponeringsvej. Humane studier er endvidere blevet prioriteret over dyrestudier, og tilsvarende er langtidsstudier prioriteret over korttidsstudier. Det har været kendetegnende for litteratursøgningen, at der er blevet fundet få studier, som falder ind under punkt 1 og 2. Således har det for mange af stofferne været nødvendigt at anvende studier, som omhandler oral administration af de pågældende tilsætningsstoffer. 21

23 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie Selvom dette ikke er optimalt i forhold til studier omhandlende rygning, så kan det forsvares med, at en del af de stoffer, som kommer ned i lungesystemet kan ende i mavesækken. Tilsvarende er dermal eksponering også relevant, idet denne type eksponering også forekommer i forbindelse med rygning. Hovedparten af de toksikologiske studier af kemiske stoffer, som eksisterer, er udført på forsøgsdyr, og for mange af studiernes vedkommende er der tale om akutstudier eller korttidsstudier, hvor dyrene udsættes for høje doser gennem en kort tidsperiode. Når kemiske stoffer undersøges er det denne type af studier, som først udføres, hvorefter eventuelle langtidsstudier af stofferne iværksættes. Resultaterne fra akutstudier/korttidsstudier refereres ofte som LD 50 eller LC 50, som er henholdsvis den dosis og den koncentration, der leder til død hos halvdelen af forsøgsdyrene. Ved rygning vil der være tale om en eksponering, der som regel foregår over mange år, og som er af lav dosis. Ikke desto mindre giver akutstudierne et umiddelbart billede af stoffernes toksicitet. I rapporten varierer det, hvor meget der er skrevet om det enkelte tilsætningsstof. Dette afspejler dels tilgængeligheden af litteratur om stoffets toksikologiske virkning, og dels et skøn af det enkelte tilsætningsstof vigtighed ud fra toksicitet. Det har som nævnt været stort set umuligt at finde nogle studier af virkningerne af de tilsætningsstoffer, som tilsættes tobakken, i relation til rygning. De få studier, som trods alt findes på området, er som regel enten udført af tobaksindustrien selv eller støttet af denne. Der mangler således i høj grad uafhængige studier på området. Mange af tilsætningsstofferne, der anvendes i tobak, bruges også inden for bl.a. fødevareindustrien, men på trods af dette er det overraskende, hvor lidt viden der faktisk findes om stoffernes virkning. Ved den forbrændingsproces, som finder sted under rygning, omdannes de ca. 249 tilsætningsstoffer sammen med de andre stoffer, som findes i tobakken, til over 4000 forskellige kemiske stoffer. Det har i denne rapport ikke været muligt at behandle flere tusinde stoffer, og derfor har vi valgt at fokusere på de stoffer, som tilsættes tobakken under fremstillingen. En fyldestgørende toksikologisk vurdering af rygning vil dog kræve, at der også tages højde for de mange pyrolyseprodukter. Pyrolyseprodukterne fra visse af tilsætningsstofferne omtales dog i rapporten. Oplysningerne om hvilke stoffer, der dannes ved pyrolyse af tilsætningsstofferne stammer hovedsageligt fra et pyrolysestudie udført af Baker & Bishop (J. Anal. Appl. Pyrolysis 2004; 71: ), og der skal derfor knyttes en kommentar til dette studie. I studiet har forfatterne til dels efterlignet de forbrændingsforhold, som eksisterer under rygning af en cigaret, og har for de enkelte tilsætningsstoffer gennemført et pyrolyseforsøg, hvor pyrolyseprodukterne af stoffet er blevet registreret. På denne baggrund er det maksimale indhold i cigaretrøgen af pyrolyseprodukter for det enkelte tilsætningsstof blevet estimeret. Det skal bemærkes, at disse pyrolyseprodukter ikke nødvendigvis er de samme 22

24 3. Metodebeskrivelse stoffer, som vil blive registreret efter rygning af en cigaret, hvor mange tilsætningsstoffer forbrændes på samme tid. Endvidere kan forbrænding af forskellige tilsætningsstoffer lede til dannelsen af de samme pyrolyseprodukter, hvilket bidrager yderligere til koncentrationen af disse kemiske stoffer. I rapporten er ppm (parts per million) omregnet til mg/cigaret. I disse omregninger har vi forudsat, at der er 0,8 g tobak i en cigaret. Dette gælder også for beregninger, hvor procent er omregnet til mg/cigaret. Informationerne til datablade for de enkelte tilsætningsstoffer i bilag 2 er primært hentet i følgende to databaser: og Vi har været mange om at udarbejde rapporten og der har været tale om et presset projektforløb. Rapporten er derfor ikke udtryk for en systematisk gennemgang af al relevant evidens på området, men rapporten giver derimod et overblik over, hvilken viden der umiddelbart findes om de forskellige stofgrupper, der anvendes som tilsætningsstoffer i tobak, hvilket kan danne grundlaget for det fremtidige arbejde med tilsætningsstoffer i tobak

25 24 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie

26 4. Brugen af tilsætningsstoffer

27 26 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie

28 4. Brugen af tilsætningsstoffer 4. Brugen af tilsætningsstoffer Eddikesyre, kakao, mentol og titandioxid er blot nogle få eksempler på, hvilke tilsætningsstoffer, der anvendes i cigaretter solgt i Danmark. Men hvad er et tilsætningsstof egentlig? Og hvornår er et stof et tilsætningsstof? Den danske lovgivning (Se bilag 3) på området er et resultat af et EU-direktiv om tobaksvarer fra 2001 (Se bilag 3). I direktivet figurerer følgende definition på et tilsætningsstof, idet vi i denne rapport sætter lighedstegn mellem begreberne ingrediens og tilsætningsstof. I artikel 2 stk. 5 kan man således læse:»ingrediens«: alle stoffer eller alle bestanddele, undtagen tobaksblade eller andre naturlige eller uforarbejdede tobaksplantedele, der anvendes ved fremstilling eller tilberedning af tobaksvarer, og som genfi ndes i det endelige produkt i uændret eller ændret form, herunder papir, fi lter, blæk og klæbemiddel. Som det fremgår af ovenstående, er der tale om en bred definition, der ikke blot inkluderer de kemikalier, der tilsættes tobakken, men også bestanddelene i cigaretpapiret, filteret og eksempelvis blækket, der er anvendt til at skrive på cigaretterne med. Samt limen, der lukker papiret. I Danmark eksisterer der ingen regler for, hvilke tilsætningsstoffer det er tilladt at anvende i tobaksvarer. En række andre lande (heriblandt USA, Frankrig og Tyskland) har, i modsætning til Danmark, retningslinjer for, hvad det er tilladt at anvende som tilsætningsstof. Finder man sin leverpostej frem fra køleskabet og tager et blik på deklarationen, får man et umiddelbart indblik i, hvilke tilsætningsstoffer den indeholder. Tager man i stedet et blik på en pakke cigaretter, finder man her oplysninger om tjære-, nikotin- og kulilteindhold (carbonmonoxid) (Se bilag 3), men i modsætning til leverpostejen, står der intet om tilsætningsstoffer på cigaretpakken. Som en følge af EU-direktivet er det imidlertid nu også muligt at få et indblik i, hvilke tilsætningsstoffer der benyttes i tobaksvarer. Dette skyldes, at EU-direktivet anmoder cigaretproducenterne om årligt at indberette en liste over, hvilke tilsætningsstoffer de bruger i tobaksvarer. Derudover skal de blandt andet angive formålet med tilsætningsstofferne og bidrage med oplysninger om kendte toksikologiske effekter. 27

29 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie Teksten i artikel 6 stk. 1. lyder således: Medlemsstaterne anmoder alle tobaksfi rmaer og - importører om at indgive en liste over de ingredienser - og mængden heraf - som anvendes ved fremstillingen af deres tobaksvarer, opdelt pr. handelsnavn og type. Listen skal ledsages af en erklæring om, hvorfor de pågældende ingredienser indgår i tobaksvarer. Den skal oplyse om ingrediensernes funktion og kategori. Listen skal også indeholde alle de toksikologiske oplysninger, producenten eller importøren har til rådighed om disse ingredienser, før og efter forbrændingen, alt efter hvad der er relevant, med særlig henvisning til deres sundhedsmæssige virkning, blandt andet med hensyn til alle risici for afhængighed, de indebærer. Alle de ingredienser, der indgår i den pågældende tobaksvare, skal opføres på listen i rækkefølge efter faldende vægt. De oplysninger, der er nævnt i første afsnit, indgives en gang om året, første gang senest den 31. december I 2006 indberettede House of Prince, der er et datterselskab af Skandinavisk Tobakskompagni, en liste med i alt 299 tilsætningsstoffer. I 2000 offentliggjorde Dansk Tobaksindustri, at de brugte 37 tilsætningsstoffer til deres cigaretter, hvilket nu viser sig ikke at være det rigtige antal, da der nu er blevet indberettet 299 tilsætningsstoffer. Af disse 299 tilsætningsstoffer er de 249 tilsat tobakken, mens de resterende 50 anvendes til fremstilling af papir, lim, filter, blæk osv. Der skal her gøres opmærksom på, at de i alt 299 forskellige tilsætningsstoffer er et samlet tal for alle House of Princes cigaretmærker i det enkelte cigaretmærke er der således langt færre tilsætningsstoffer. Som det fremgår af ovenstående, er langt de fleste tilsætningsstoffer altså tilsat selve tobakken. For at få et større indblik i formålet med de forskellige tilsætningsstoffer i tobakken, kan man foretage en opdeling af denne gruppe i en række undergrupper. Herunder følger en oversigt over undergrupperne samt en beskrivelse af deres formål. Desuden gives eksempler på forbindelser fra de forskellige grupper. Aromastoffer: Dette er den klart største gruppe af tilsætningsstoffer i tobakken. Disse stoffer medvirker til at give det enkelte cigaretmærke sin karakteristiske smag. En lang række af aromastofferne vil kunne genfindes i almindelige fødevarer, men i modsætning til cigaretter bliver aromastoffer i fødevarer ikke udsat for varme på op til 900 C. Eksempler på aromastoffer er mentol og kakao. Forbrændingsregulerende stoffer tilsættes cigaretter for at modificere den måde, hvorpå forbrændingen finder sted. Et anvendelsesområde er ved at tilsætte stoffer, der medfører, at partiklerne i røgen bliver mindre og dermed usynlige, således at røgen fremstår mindre irriterende over for ikkerygere. Et eksempel på et forbrændingsregulerende stof er natriumcitrat. Dette stof kan også genfindes i cigaretpapiret. 28

30 4. Brugen af tilsætningsstoffer Fugtighedsbevarende stoffer: Der kan gå lang tid fra tobakken høstes, til den bliver røget, i eksempelvis en cigaret. For at forhindre at tobakken i mellemtiden bliver for tør, tilsættes der stoffer, som kan holde på fugtigheden. Eksempel: Glycerol. Fyldstoffer: Formålet med sådanne stoffer er at øge cigarettens volumen. Eksempel: Cellulose. Konserveringsmidler: Konserveringsmidlerne sikrer, at tobakken ikke begynder at gå i forrådnelse. Eksempel: Benzoesyre. Solventer: Solventer eller opløsningsmidler anvendes til at opløse de andre tilsætningsstoffer med, således at man efterfølgende kan få dem jævnt fordelt i cigaretterne. Eksempel: Ethanol

31 30 Tilsætningsstoffer i cigaretter Et litteraturstudie

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990.

Y-aksen er dødsfald pr. år, og x-aksen er dødsårsag. Tallene er fra 1990. Tema: Rygning Rygning er den faktor i samfundet, der har størst indflydelse på folkesundheden. I Danmark er gennemsnitslevealderen lavere end i de andre nordiske lande. Denne forskel skyldes især danskernes

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

5.1 Kryds og bolle. Det skal du bruge En tavle, flip-over eller lignende og de ni spørgsmålsark, som du finder på de følgende sider.

5.1 Kryds og bolle. Det skal du bruge En tavle, flip-over eller lignende og de ni spørgsmålsark, som du finder på de følgende sider. Øvelser på tværs. Kryds og bolle Kort om øvelsen Eleverne spiller i plenum kryds og bolle, hvor de skal svare rigtigt på spørgsmål om rygning for at kunne lægge en brik. Spillet består af spørgsmål om

Læs mere

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer

Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Jeg vil gerne tale med dig om Kræftens Bekæmpelses advarsler om kræftfremkaldende stoffer Kræftens Bekæmpelses forsigtighedsprincip. Og om E cigaretter som lægemiddel KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER På KBs hjemmeside

Læs mere

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering...

Alkohol. Hvad bruger man alkohol til?... 2. Hvad er alkohol... 2. Destilation... 5. Hvordan fremstilles ethanol... 6. Denaturering... Alkohol Indhold Hvad bruger man alkohol til?... 2 Hvad er alkohol... 2 Destilation... 5 Hvordan fremstilles ethanol... 6 Denaturering... 7 Forbrænding af ethanol... 7 Nedbrydning af ethanol og tømmermænd...

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:...

Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:... 7 Overordnet konklusion:... Lærer: BOS Nicklas Dyrvig og Theis Hansen Roskilde Tekniske Gymnasium 22-10-2007 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Læskedrikkens indhold:... 2 Næringsstoffer i sund kost:... 6 Syreskader på tænderne:...

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer

Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 26. februar 2014 Spørgsmål og svar: Nye regler for tobaksvarer Europa-Parlamentet godkendte i dag revisionen af EU-direktivet om tobaksvarer. Denne nye lov styrker

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 17 Kapitel 1: Indhold I kapitlet følger vi tobakken fra plante til færdige

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2

Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 Madkemi Kulhydrater: er en gruppe af organiske stoffer der består af kul, hydrogen og oxygen (de sidste to i forholdet 2:1, ligesom H 2 O); derfor navnet kulhydrat (hydro: vand (græsk)). fælles for sukkermolekylerne

Læs mere

Grundstoffer og det periodiske system

Grundstoffer og det periodiske system Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System.

Læs mere

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen)

KEMI HØJT NIVEAU. Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00. (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) STUDENTEREKSAMEN MAJ 2004 2004-10-1 MATEMATISK LINJE KEMI ØJT NIVEAU Tirsdag den 18. maj 2004 kl. 9.00-13.00 (De stillede spørgsmål indgår med lige vægt i vurderingen) pgavesættet består af 3 opgaver og

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? Flere og flere rygere vælger at stoppe med ryge - heldigvis for dem. Men det er ikke let, og det kan kræve stor selvdisciplin og udholdenhed at

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Høring om tilsætningsstoffer

Høring om tilsætningsstoffer Høring om tilsætningsstoffer og tobaksvarer Landstingssalen, onsdag d. 26. april 2006 1 Program... 3 Præsentation af oplægsholdere... 5 Charlotta Pisinger... 5 Jørgen Falk... 5 Philip Tønnesen... 6 Per

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

E-cigaretten Et sandt dilema

E-cigaretten Et sandt dilema E-cigaretten Et sandt dilema Peter Lange Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Indhold Hvad er E-cigaretten og hvad siger loven? Hvad

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 46 www.op-i-røg.dk

KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK. tobaksindustriens markedsføring. 46 www.op-i-røg.dk KAPITEL 5: REKLAMER FOR TOBAK tobaksindustriens markedsføring 46 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 47 Kapitel 5: Indhold Kapitlet ser på reklame og markedsføring af tobak

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Frihed for Nikotin. 2. Oplys dig selv om nikotin. Nikotin er en giftig alkaloid substans officielt erklæret som et afhængighedsskabende kemikalie.

Frihed for Nikotin. 2. Oplys dig selv om nikotin. Nikotin er en giftig alkaloid substans officielt erklæret som et afhængighedsskabende kemikalie. Denne litteratur er den udtrykte udtalelse oversætter af nikotin Anonymous World Services godkendt litteratur og er ikke i øjeblikket konference godkendt. Oversætteren medlem af nikotin Anonymous. Vi støtter

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med.

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Syg af reklamer Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015 Torben Jørgensen Professor, enhedschef, dr.med. 1 Jeg har

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere