Retningslinje for identifikation og behandling af delirium.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinje for identifikation og behandling af delirium."

Transkript

1 Retningslinje for identifikation og behandling af delirium. Udgiver: Hospice Søholm Fagligt ansvarlig Bodil A. Jespersen Kvalitetsansvarlig Ledelsesansvarlig Ændringskommentarer Anne Marie Mathiesen/Region Midtjylland Version 1 Gældende fra Næste revision 5/ September 2015 Formål Patientgruppe/patientforløb/anden målgruppe Definition af begreber Fremgangsmåde Dokumentation Ansvar Referencer Formål At understøtte faglige tiltag, til lindring af patienters oplevede ubehag ved delirium. At understøtte sikkerheden for så vel patienter, pårørende og personale i forbindelse med at intervenere mod delirium ved at: Sikre identifikation af delirium ved systematisk brug af CAM. Beskrive evidensbaserede nonfarmakologiske interventioner ved delirium. Beskrive evidensbaserede farmakologiske interventioner ved delirium. Patientgruppe/patientforløb/anden målgruppe Indlagte patienter på Hospice Søholm. Pårørende til indlagte patienter. Tværfagligt personale. Definition af begreber Delirium er en tilstand karakteriseret ved akut indsætten af fluktuation i den mentale tilstand. De kliniske kendetegn på delirium omfatter nedsat evne til at fastholde opmærksomheden, forstyrret tankegang, visende sig ved at patienten er 1

2 usammenhængende i sin tankegang og tale, nedsat samt ændret bevidsthedsniveau gående fra vågen til sløv, døsig eller ukontaktbar. Tilstanden har altid en medicinsk, fysisk og / eller psykosocial årsag og er således en konsekvens af denne. Fremgangsmåde Delirium kan ikke altid lindres fuldstændigt. De bedste lindringsresultater for delirium og dens følgevirkninger opnås ofte med bidrag fra forskellige faggrupper, som er en kombineret farmakologisk og nonfarmakologisk intervention. Dette findes i anbefalingerne i den nationale retningslinje: Klinisk retningslinje om delirium (1), som følges på Hospice Søholm. Anbefalinger: Anbefalingerne fra Klinisk retningslinje om delirium (1) er skrevet i kursiv og uden opgivelser af referencer. Der vil være side-henvisning til udvalgte emner fra denne. Identifikation af delirium: CAM er et validt redskab til identifikation af delirium hos voksne patienter> 18 år i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling / hospice. Andre differentialdiagnostiske tilstande bør udelukkes ved brug af specifikke screeningsredskaber, f.eks. Mini Mental State Examination (MMSE) til identifikation af demens. CAM kan anvendes systematisk, f.eks. i hver vagt. Identifikation af den delirøse patient kan styrkes ved at træne personalet i bruge af CAM ved hjælp af en træningsmanual. CAM kan med fordel suppleres med DSMIV (golden standard), ved tvivl om resultatet af CAM-testen. Hospice Søholm: Vi screener patienter med mistanke om delirium. Der er planlagt undervisning i CAM og når det er gennemført bliver screeningen udført ved hjælp af CAM. Vi screener patienter i delirium mindst en gang i hver vagt. Se ovenstående vedrørende indførelse af CAM. Non-farmakologisk intervention: Der kan løbende identificeres risikofaktorer og udløsende årsager til delirium (kognitiv svækkelse, søvnbesvær, immobilitet, svækket syn og hørelse, dehydrering) blandt patienter på> 65 år. 2

3 I forebyggelse af delirium kan der igangsættes nonfarmakologisk intervention målrettet risikofaktorer og udløsende årsager til delirium. Interventionen kan indeholde nedenstående (se side 10): o Sikring af patientens basale behov (søvn, smertebehandling, medicinsanering, væske, ernæring, ilttension, blære- og tarmfunktion, mobilisering). o Opmærksomhed på omgivelser/miljø (ro, god belysning, ur, kalender, radio/tv og familiære objekter). o God kommunikation (briller, høreapparat). o Kontinuitet i patientens indlæggelsesforløb (kontaktpersoner, individuel sygepleje). Sundhedsfagligt personale kan forebygge delirium. Kompetencerne til at forebygge delirium kan sikres ved at indføre et struktureret undervisningsprogram. Hvis der på afdelinger med patienter i risiko for at udvikle delirium er tilknyttet en geriater, kan der med fordel igangsættes proaktiv geriatrisk konsultation for at forebygge delirium. Sundhedsfagligt personale kan give mundtlig information om delirium til pårørende til kræftpatienter i palliativ fase ud fra information i en skriftlig informationsbrochure om delirium. Den mundtlige information til de pårørende kan understøttes med udlevering af den skriftlige informationsbrochure om delirium til de pårørende. Informationen i brochuren kan indeholde en forklaring på, hvad delirium er, dets symptomer, årsager, behandlinger og forslag til, hvordan de pårørende kan agere, hvis patienten bliver delirøs (se side 126). Hospice Søholm: Vi følger ovenstående anbefalinger. Vi er opmærksom på behov for tværfaglige interventioner (samtaler fra psykolog eller præst, taktil stimulation, fysioterapeutisk behandling, musikterapi, nærvær). Vi bruger pjecen til pårørende: Delirium. (2) Vi bruger ovenstående pjece som supplement i samtaler med patienter om delirium. Farmakologisk intervention: Haloperidol, olanzapin eller risperidon bør anvendes til symptomatisk, farmakologisk behandling af delirium. Da haloperidol er billigst anbefales det som førstevalgspræparat. Olanzapin eller risperidon bør overvejes som alternativ til haloperidol til patienter som behøver højdosis haloperidol (4,5 mg/døgn) i symptomatisk behandling af delirium eller til patienter som udvikler ekstrapyramidale symptomer Benzodiazepiner bør ikke anvendes til behandling af delirium Der kan ikke opstilles anbefalinger om dosering af de forskellige farmaka, da der ikke er fundet studier, der sammenligner effekten på delirium ved forskellige doser af ovennævnte farmaka (se side 179 for doseringsforslag). 3

4 Hospice Søholm: Der er udarbejdet en God klinisk praksis for farmakologisk behandling af delirium (3): Inden vagthavende palliative læge kontaktes skal der været taget stilling til årsagerne til deliriet og om der skal måles temperatur og tages en urinstix.. Haloperidol (Serenase) er en del af rammeordinationen, og en del patienter har det ordineret som pn. Hvis der har været givet haloperidol efter rammeordinationen eller som pn. ordination, skal der ved næstkommende stuegang tages stilling til, om patienten skal have kontinuerlig behandling. I forhold til den akutte behandling, se side 2. RAMMEORDINATION: Der må gives tablet eller subcutant injektion 0,5-1 mg haloperidol (Serenase) denne ordination må max bruges 3 gange/døgn før den vagthavende palliative læge kontaktes. Ved brug af tablet skal der min. være 1 times interval imellem doseringerne. Ved subcutan injektion skal der min. være ½ time imellem injektionerne. Hvis patienten er i kvalmebehandling med haloperidol og tåler denne behandling godt, må ovennævnte behandling igangsættes for deliriet. Dvs. 0,5-1 mg haloperidol max x 3/døgn ud over den givne kvalmebehandling. Den primære behandling af delirium må aldrig være benzodiazepiner. Vær opmærksom på, at hvis der gives Midazolam til en delirøs patient, vil deliriet fortsat være til stede under søvnen og kan forværre deliriet. Midazolam må derfor kun gives ved stærk uro, angst eller længerevarende søvnløshed. På denne indikation er max dosis 1, mg subcutant max x 3/døgn. Hvis der er behov for mere skal vagthavende palliative læge kontaktes. BEHANDLING: Hvis en pt. er diagnosticeret med delirium (ud fra CAM, kommer senere, foreløbig bruger vi vores nuværende screeningsredskab) kan en af følgende behandlinger opstartes efter lægeordination. De er sat i prioriteret rækkefølge med haloperidol som førstevalg, risperidon er andet valg og olanzapin er tredje valg, da den regionale lægemiddelkomite fraråder brug af olanzepin. Vi bruger olanzepin i de tilfælde hvor pt. ikke tåler haloperidol og har brug for sc administration, da risperidon ikke findes til injektion. 1. Opstartsdosis af haloperidol (Serenase) peroralt eller subcutant er 0,5-2 mg x 2-3/døgn. Hvis det tolereres godt uden bivirkninger kan det om nødvendigt overvejes at øge dosis af haloperidol. Såfremt der ordineres pn haloperidol, må der max gives 10 mg/døgn af pn og fast i alt. Der skal i ordinationen altid fremgå et max antal gange pr. døgn. 4

5 2. Alternativt bør risperidon (Risperdal) anvendes. Startdosis for risperidon, peroralt 0,5 mg x 2/døgn. Vedligeholdelsesdosis 0,5-2,0 mg 1-2/døgn. 3. Eller olanzapin (Zyprexa). Startdosis for olanzapin, peroralt 1,25-2,5 mg x 1/døgn ofte til natten. Vedligeholdelsesdosis 1,25-20 mg x 1, peroralt/sc Behandlingen skal evalueres hver 3. dag indtil seponering. Dette er for at sikre at patienter ikke unødigt fortsætter en behandling med psykofarmaka. 5

6 Dokumentation Her beskrives den monitorering den nationale retningslinje anbefaler og den daglige dokumentation. For overskuelighedens skyld er standarderne fra de 4 retningslinjer tildelt fortløbende numre. Identifikation: Standard 1: Hos 80 % af patienter er CAM anvendt til identifikation af delirium Indikator 1: Andelen af patienter, hvor CAM er anvendt til identifikation af delirium Monitorering 1: I databaser spørges: Er CAM anvendt til identifikation af delirium? Nej Standard 2: 95 % af det sundhedsfaglige personale er oplært i brug af CAM. Indikator 2: Andelen af sundhedsfagligt personale, der er oplært i træningsmanualen vedr. CAM. Monitorering 2: Multiple choice test ud fra Prætest for CAM - efter introduktionsperioden. Non-farmakologisk: Standard 3: 90 % af indlagte patienter på> 65 år er vurderet for tilstedeværelse af risikofaktorer og udløsende årsager til delirium indenfor 24 timer efter indlæggelse. Indikator 3: Andel patienter, der har været indlagt, hvor risikofaktorer og udløsende årsager til delirium er identificeret indenfor 24 timer efter indlæggelsen i den elektroniske patientjournal/plejeplan. 6

7 Monitorering 3: I den elektroniske patientjournal/plejeplan dokumenteres, om den indlagte patient tilhører risikogruppe eller ej ved afkrydsning af spørgsmålet: Er patienten vurderet for risikofaktorer Nej Standard 4: 75 % af personalet har gennemført et struktureret undervisningsprogram omhandlende delirium inden for den første måned efter ansættelse Indikator 4: Andel af personale, der har gennemført et struktureret undervisningsprogram omhandlende delirium senest en måned efter ansættelse. Monitorering 4: Gennemført undervisningsprogram dokumenteres i den enkelte medarbejders kompetence- og udviklingsplan. Standard 5: 90 % af det sundhedsfaglige personale i primær og sekundær sektor samt på hospicer skal undervises inden for det første års ansættelse i at informere pårørende til palliative patienter om; hvad delirium er, dets symptomer, årsager, behandlinger og forslag til, hvordan pårørende kan agere, hvis den palliative patient bliver deliriøs. Indikator 5: Andel af sundhedsfagligt personale på hospicer samt i primær og sekundær sektor der er blevet undervist i at informere pårørende om delirium inden for det første års ansættelse. Monitorering 5: I personalesagen noteres det når det sundhedsfaglige personale har fået undervisning i at informere pårørende om delirium. Standard 6: 90 % af patienter, der udvikler delirium, og deres pårørende har fået udleveret og gennemgået materiale omkring delirium indenfor 24 timer. Indikator 6: Andel af patienter, der udvikler delirium, og deres pårørende der har fået udleveret og gennemgået materiale omkring delirium. 7

8 Monitorering 6: I den elektroniske patientjournal/plejeplan skal der være mulighed for at dokumentere, om patienten og pårørende har fået udleveret og gennemgået materiale om delirium Farmakologisk behandling: Standard 7: 95 % af de delirøse patienter, der har haft behov for farmakologisk behandling er blevet behandlet med enten haloperidol som førstevalg eller olanzapin/risperidon som alternativ til haloperidol ved behov for højdosis haloperidol. Indikator 7: Andelen af delirøse patienter med behov for farmakologisk behandling, der behandles med haloperidol som førstevalg eller olanzapin/risperidon som alternativ til haloperidol ved behov for højdosis haloperidol. Monitering 7: I databaser spørges: Har den delirøse patient haft brug for farmakologisk behandling? Nej (besvar ikke mere) Er den delirøse patient blevet behandlet med haloperidol som førstevalg? Nej Er den delirøse patient blevet behandlet med olanzapin eller risperdon som alternativ til haloperidol? Nej Hospice Søholm: Standard 1 og 2: Undervisningen af personalet i CAM gennemføres inden sommerferien 2014 og samtidig lægges CAM ind i EPJ. Der laves audit i juni 2015 vedrørende monitorering 1. Monitorering 2 udføres umiddelbart efter undervisningen. Standard 3: Alle patienter som indlægges på Hospice Søholm er i højrisiko for at udvikle delirium og vurderes. I øjeblikket screener vi ikke fast indenfor 24 timer fra indlæggelsestidspunktet. Når CAM er indført vil vi overveje om det skal gøres. Standard 4 og 5: Alle nyansatte modtager struktureret undervisning om delirium på tilpassede niveauer i introduktionsperioden. I den undervisning er pjecen inkluderet. 8

9 Standard 6: I EPJ afkrydses om pjecen er udleveret, hvornår og til hvem. Vi prioriterer at pjecen gennemgås sammen med et personale. Rent praktisk kan der gå over 24 timer ift. hvornår pårørende kommer på besøg men vi vurderer det opfyldes i 90% af tilfældene på nuværende. Det vil blive undersøgt i audit i juni Standard 7: God klinisk praksis for farmakologisk behandling af delirium (3) følges. Det vil også blive undersøgt i audit i juni Ansvar Retningslinjen er udarbejdet af Lis lang, Vibeke Trillingsgaard og Karin Fosdal i samarbejde med læger og ledelsen på hospice Søholm. Det er hospiceledelsens ansvar, at relevante medarbejdere (sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, psykolog, musikterapeut og præst) kender indholdet af retningslinjen og nævnte faggruppers ansvar til at handle i overensstemmelse med retningslinjen. Referencer 1. Klinisk retningslinje om delirium. DMCG-pal. Center for kliniske retningslinjer. Afdeling for sundhedsvidenskab. Institut for folkesundhed 2. Pjecen til pårørende: Delirium. 3. God klinisk praksis for farmakologisk behandling af delirium 9

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliativt Team Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitals afdeling www.sygehuslillebaelt.dk Lene Jørgensen, Projektsygeplejerske,

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Klinisk retningslinje om validering af Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

udredning og behandling National klinisk retningslinje For

udredning og behandling National klinisk retningslinje For National klinisk retningslinje For udredning og behandling af ADHD hos voksne med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8 [Skriv tekst]side 0 Indholdsfortegnelse Forord...2 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...3 Rettigheder og pligter i forhold til autorisationsloven...3 Delegering...5

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje - Fra kliniske retningslinjer til daglig dokumentation og evidensbaseret sygepleje Program Abstrakts for præsentationer og

Læs mere

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG. rådgivning fra Sundhedsstyrelsen FALDPATIENTER I DEN KLINISKE HVERDAG rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 2006 Faldpatienter i den kliniske hverdag rådgivning fra Sundhedsstyrelsen rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere