I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie."

Transkript

1 j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C )

2 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1988 Lokaiplan nr. 92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hansens Gade, Havnegade og Langelinie. Indhoidsfortegnelse. Indledning side I Lokaiplanbestemmelser i Lokalpianens formål 2 Lokaiplanens område 3 Områdets anvendelse 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Ubebyggede arealer 8 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 9 Tilladelser fra andre myndigheder ~ Q 11 Vedtagelsespåtegning 11 Kortbilag 1. Kortbilag 2. Lokaiplanens område. I llustrationsskitse.

3 . INDLEDNING. 1. Lokalpian nr. 92 for et område ved Ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hansens Gade, Havnegade og Langelinie Hvad er en lokalpian? En lokalpian er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalpianens område. En lokaiplan kan f.eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, og hvilket omfang den må have, hvordan friarealerne skal udformes - og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret efter behov. Hvorfor udarbejdes en lokaiplan? I kommuneplanloven er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man Ønsker at gennemføre større udstykninger og bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og evt, sterende bebyggelse. eksi- Lokalpianens varige retsvirkninger. Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokaiplan må ejendomme inden f ar lokalpianens område ifølge kommuneplanens 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpianen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokaiplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalpian. Efter kornrnuneplanlovens 33 kan ejeren under visse omstændigheder forlange ejendommen overtaget, såfremt en tilladelse til nedrivning nægtes. I henhold til kommuneplanlovens 34 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning f or b- kaiplanens virke liggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

4 2. 13.~~!J~)O I ~573 VEJLE KOMMUNE Lokalpian nr. 92 for et område ved Ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld- Hansens Gade, Havnegade og Langelinie. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Det er lokaiplanens formål at sikre, 1.1 at områdets fremtidige udformning sker efter retningslinierne i Bebyggelsespian for Østbyen, 1.2 at området anvendes og bebygges under hensyn til Østbyens struktur, så der opstår en harmonisk og attraktiv bydel, 1.3 at ny bebyggelse får en sådan arkitektonisk udformning, at bygninger dels indpasses i områdets karakter og dels får et tidstypisk~udtryk, 1.4 at den eksisterende bebyggelse vedligeholdes og ombygges under hensyn til husenes oprindelige arkitektoniske udtryk, at der skabes off~ntligttilgængelige opholdsarealer for bydelen i form af pladser, parker og lignende, at traf ikforholdene indrettes under hensyn til det eksisterende boligområde, således at erhvervsområdet ikke medfører traf ikgener.

5 3. 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS. 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag i og omfatter matr. nr. 26 g, 26 k, 26 2 med ejerlejlighederne 1-20, 26 t, 26 v, 26 x, 26 y, 26 z, 26 ø, 26 aa, 26 ab, 26 ac, 26 ad, 26 ae, 26 ~, 26 ai, 26 ak, 26 al, 26 am, 26 ao, 26 ~, 26 ~, 26 ar, 26 as, 43 b, 43 c, 43 d, 43 e, 43 ~ 43 ~ 43 ii~43.t~43 ~ 43 i~43 ~ 43 ~ 43 ~ 43 p, 43 ~, 43 r med ejerlejlighederne 1-4,, 43 t, 43 u, 43 z, 43 aa med ejerlejlighederne 1-3, 43 ab, 43 ac, 43 ~ 43 ~ 43 ~ 43 ~2 43 ~ 43 ~ 43 ~ 43 ~ïi 63 d, 63 e, 63 ~, 63 h, 63 k, 63 rn med ejerlejlighederne i og 2, 63 2~ 63 s, Engene, Vejle Jorder, og 192 a, 192 b, 193, 194 b, 194 c, 195 a, 204 a, 204 b, 205 a, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 a, 217 b, 218, 219, 220 a, 220 b, 22]. a, 221 b, 221 c, 222 a, 224, 225 c, 225 d med ejerlejlighederne 1-3, 225 e med ejerlejlighederne 1-6, 225 f med ejerlejlighederne 1 5, 225 ~, 225 h, 225 i, 225 k, 225 i, 226 b, 226 c, 226 d, 226 e, 227 b, 227 f, 227 h, 227 i, 227 i, 227 n, 229 a, 230 a, 231 med ejerlejlighederne 1-5, 232, 233, 234 a, 234 b med ejerlejlighederne 1 3, 235, 236, 237, 238 b, 239, 240 a og 240 c, Vejle bygrunde, samt alle parceller, der efter den 1/ udstykkes fra de nævnte ejendomme. *) 2.2 Området opdeles i debområderne Bl, B2, El, E2 og 0 som vist på kortet, bilag Alle ejendomme ligger i byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE. Område Bl. 3.1 Området må kun anvendes til boligformål og kollektive anlæg, som kan indpasses i et boligområde, såsom boliger for ældre, børneinstitutioner og lignende samt mindre butikker og mindre virksomheder til områdets daglige forsyning eller nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. **) *) Sådanne erhvervstyper kan omfatte mindre lager, håndværks- og servicevirksomhed (f.eks. cykelreparation, malerværksted, elektriker og VVS) uden udendørs oplag og med minimal til- og frakørsel., **) Lokalpianens område omfatter endvidere matr. nr. 26 s og 43 æ, Engene, Vejle Jorder, og 227 ~ og 228 a, Vejle Bygrunde, men lokalplanen tinglyses ikke på disse ejendomme pga. miljøforhold.

6 Langs Havnegade må der indrettes butikker samt mindre erhverv, der kan indpasses uden gene for området. 3.3 Ny boligbebyggelse skal have en varieret sammensætning mht. størrelse og indretning og bl.a. under hensyn til at etablere boliger for familier med flere personer. 3.4 Uanset foranstående bestemmelser kan byrådet tillade: a. Genopførelse efter brand og lignende af tidligere lovligt eksisterende erhvervsbebyggelse. b. Opførelse af transformerstationer og lignende offentlige anlæg, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i området. Område B2. Området må kun anvendes til boligformål og kollektive anlæg, som kan indpasses i et boligområde, såsom boliger for ældre, børneinstitutioner, beboerhus, fælleshuse og lignende. Endvidere fastlægges områdets anvendelse til rekreativt areal og park med tilhørende funktioner. Der kan tillades opført mindre bygninger i tilknytning til områdets funktion som rekreativt areal. Område El. 3.5 Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som lettere fremstillings- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed og engroshandel. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. 3.6 Området må endvidere anvendes til service- og forretningsvirksomhed, herunder detailhandel, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området. Dog må der ikke inden for området drives detailhandel med dagligvarer. 3.7 Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller lignende med tilknytning til virksomheden.

7 5. Område E Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som lettere fremstillings- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed og engroshandel. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. 3.9 Endvidere fastlægges anvendelsen til centerformål (butikker, kontorer, klinikker, hotel, restaurant, liberale erhverv samt mindre - ikke generende - fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikker). *) 3.10 Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller lignende med tilknytning til virksomheden. Område Området må kun anvendes til offentlige formål, grønt område og parkering. 4. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD. 4.1 Der udlægges areal til følgende nye veje eller færdselsarealer, som vist på kortbilag i. Vejen A-B anlægges kun, såfremt der ikke kan etableres direkte adgang til parkeringskælder fra Østerbrogade. A-B i en bredde af ru. C-D i en bredde af m. *) Byrådet kan maksimalt meddele tilladelse til indretning af et etageareal til dagligvarehandel på 5000 m2 incl. lager, kontor m.v., svarende til et salgsareal på op til 1500 m2. Den enkelte butiksenhed må ikke overskride et etageareal på 3000 m2.

8 Fjordgade bevares som en lukket vej, således at der ikke bliver tilslutning til andre veje eller færdselsarealer med kørende trafik. Der skal dog være mulighed for gående færdsel og cykeltrafik. 4.3 Strandgade vil blive nedlagt i den Østlige del af gaden, som vist på kortbilag 1. Nedlæggelsen vil finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen. 4.4 Der må ikke etableres nye adgange til de enkelte ejendomme f ar kørende trafik fra Østerbrogade. 4.5 Der udlægges areal til stien a-b i en bredde på 4-6 m i princippet med en beliggenhed som vist på kortet, bilag 1. Byggelinier. 4.6 Der pålægges en byggelinie på 4 m fra vejskel langs Østerbrogade, som vist på kortbilag 1. Byggelinien er ikke til hinder for, at den eksisterende bebyggelse bevares. Parkering Område Bl og B Der skal indrettes parkeringspladser svarende til min. 0,8 plads pr. bolig og i plads for hver 75 m2 etageareal til andet formål. *) Område El og E Der skal indrettes parkeringspladser svarende til min. 1 plads pr. 50 m2 etageareal til butikker, kontorer, klinikker og lignende. *) 4.9 Der skal indrettes parkeringspladser svarende til min. i plads pr. 100 m2 etageareal til håndværk, lager og lignende. *) *) Grundejerne kan evt, med byrådets særlige tilladelse frigøre sig fra kravet om parkering på egen grund mod at betale til kommunens parkeringsfond.

9 7. 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Fællesbestemmelser for område Bl og B Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 80 for hvert område som helhed. *) 5.2 Den eksisterende facadebebyggelse forudsættes bevaret. 5.3 Bebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i vejskel i en dybde på mellem 8-12 ru. Med byrådets særlige tilladelse kan bebyggelsen rykkes indtil 4 m tilbage fra vej skel med henblik på at indrette friareal, forhave eller lignende. 5.4 Langs Holmen, Søgade, Strandgade, Fjordgade og Stormgade må bebyggelsen kun opføres i 2 etager eller i 2 etager med udnyttet tagetage. 5.5 Langs Holmen, Søgade, Strandgade, Fjordgade og Stormgade må bebyggelsens facadehøjde ikke overstige 7 ru målt fra terræn til skæringen mellem facade og tagf lade. 5.6 Langs Havnegade, Langelinie og Ørstedsgade må bebyggelse kun opføres i mellem 2 og 3 etager. 5.7 Langs Havnegade, Langelinie og Ørstedsgade må bebyggelsens facadehøjde ikke overstige 8,5 m målt fra terræn til skæringen mellem facade og tagf lade. 5.8 Facadebebyggelsens dybde i stueetagen kan tillades forøget, ligesom 1-etages baghuse kan tillades opført med brandmur i naboskel. 5.9 Hjørnebebyggelse skal opføres med hjørneafskæring efter nærmere aftale med byrådet Bebyggelsen skal indrettes således, at gående adgang sker fra gaden. **) * En forudsætning for at udnytte den maksimale bebyggelsesramine er, at lokalpianens bestemmelse om parkering og ophold kan overholdes. **) Bestemmelsen skal sikre, at en bebyggelse ikke alene har adgang fra bagarealer som parkerings- eller opholdsarealer. Alle trapperum skal således have indgang fra vej eller færdselsareal.

10 Tagene må ikke uden særlig tilladelse udføres som andet end symmetriske sadeltage med en taghældning på mellem 35 og 45 grader. Opholdsareal Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til 50 % af boligetagearealet og 25 % af etagearealet til andre formål. Område El og E I området må bygningers rumfang ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 1/2 af grundarealet. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene m.v Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagf lade må være hævet mere end 10 m over terræn (niveauplan) målt efter reglerne i byggelovgivningen. Byrådet kan tillade, at enkelte mindre bygninger eller bygningsdele opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, eller såfremt arkitektoniske hensyn taler herfor Mod Østerbrogade skal bebyggelsens facadehøjde være mindst 8 m Der må ikke opføres eller indrettes virksomheder, der udsender støj,der målt ved ejendommens skel overstiger de til enhver tid gældende af Miljøministeriet fastsatte vejledende bestemmelser om ekstern støj fra virksomheder. *) Opholdsareal Der skal tilvejebringes et opholdsareal svarende til min. 25 % af etagearealet. *) Støjen må ikke overstige et højere ækvivalent lydniveau end 45 db(a) udendørs ved boligområderne i dagtimerne mellem kl , 40 db(a) mellem 18-22, lørdag 14-22, søn- og helligdage 07-22, og 35 db(a) mellem kl og i øvrigt som angivet i Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder.

11 9. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRJEDEN. Område Bl 0gB Den eksisterende bebyggelse må kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, (f.eks. dør- og vinduesudskiftning, ændring af tagdækning, kviste, farve m.m.). 6.2 Ny bebygelse skal i sine væsentlige træk have en sådan ydre udformning og fremtræden, herunder farveholdning, at der i forbindelse med den eksisterende bebyggelse opnås en god helhedsvirkning. 6.3 Lange facader skal opdeles i mindre enheder i overensstemmelse med områdets karakter, dvs, klart opfattelige enkeithuse med en facadelængde på ru. 6.4 Ydervægge kan udføres af røde teglsten eller fremstå som pudsede facader. Med byrådets særlige tilladelse kan andre materialer anvendes helt eller delvist som facademateriale, når de anvendes på en sådan arkitektonisk måde, at de kan indgå i en samlet helhed sammen med den eksisterende bebyggelse. 6.5 Tagene må ikke uden særlig tilladelse dækkes med andet end rødt eller sort tegl, betontagsten eller eternitskif er. 6.6 I facadebebyggelse, hvor der indrettes sikringsrum over terræn, skal bebyggelse udformes eller placeres således i gaden, at bygningen ikke virker fremmed i området. 6.7 Skiltniong og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 6.8 Skiltning skal i omfang begrænses til det nødvendige. Det enkelte skilt skal være tilpasset bygningen og gadestrækningens arkitektoniske holdning og må ikke ved sin udformning få karakter af facadebeklædning. 6.9 Skiltning må have indvendig belysning eller belyses med ikke blændende spots. Område El og E Den eksisterende bebyggelse må kun med byrådets tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, (f.eks. dør- og vinduesudskiftning, ændring af tagdækning, kviste, farve m.m.).

12 Ny bebyggelse skal have et sådant arkitektonisk udtryk, at der fremkommer et attraktivt erhvervsområde, der er tilpasset områdets struktur Til udvendige bygningssider samt tagf lader må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7. UBEBYGGEDE AREALER. 7.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 7.2 Indretning af ubebyggede arealer, herunder beplantning, belægninger, belysning, hegning m.v., skal ske på baggrund af en af byrådet godkendt plan. 7.3 Opholdsarealer kan med byrådets tilladelse indrettes som hel- eller halvoffentlige arealer. Der må kun i meget begrænset omfang være kørende færdsel på arealerne, ligesom evt. stiareal ikke kan medregnes som opholdsareal. 7.4 Arealet mellem den i 4.6 nævnte byggelinie og Østerbrogade må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Arealet forudsættes indrettet med beplantning. Med byrådets tilladelse kan der tillades indrettet midlertidig parkering på arealet. 8. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE. 8.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter byrådets anvisning. 8.2 Uanset bestemmelsen i 8.1 kan byrådet meddele tilladelse til indretning af alternative opvarmningsanlæg. 8.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret eller sikres etableret de i ~4.7, 4.8 og 4.9 og 5.12 og 5.17 nævnte parkerings- og opholdsarealer.

13 k~ ~, 11. ~ ~ ~ ~\z. ~ ~. ~ ~ 9. TILLAI)ELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER. 9.1 Lokalpianen kan ikke træde i kraft, før Vejle amtskommune har godkendt tillæg nr. 4 til kommuneplanen. (Vej le amtskommune har godkendt tillæg nr. 4). 9.2 De på kortbilag i viste underjordiske sikringsrum må ikke fjernes uden Civilforsvarsstyrelsens tilladelse. VEDTAGELSESPÅTEGNING. Således vedtaget af Vejle byråd den 25/ Vejle byråd den 28/ P.b.v. sign. K. J. Mortensen sign. Oluf Jensen Således endeligt vedtaget af Vejle byråd den 24 OKT den 6 AU Vt~~\) ~ Nærværende lokalpian nr. 287 af 26. juni 1975 de i 2.1 nævnte matrik i medfør af 30, stk. 3, i lov kommunneplanlægning tinglyst på Lumre DAGBOGEN ~ VEJLE CIVILAET i 3 AUG LYST ~ - ~ - ALENE lyst fsv. ang. de i forte.gnelsen anførte matr. nr.

14

15

16

17 Delvis ophævelse af vedtagen lokalplan Da lokalplan nr. 173 den (PlanId ) og nr den (PlanId ), blev vedtaget af Vejle Byråd, medførte det, at der skal udtages del af lokalplan 92. Udtaget areal Den skraverede del, der er omfattet af lokalplan nr.173 og 1067, hvis afgrænsning er vist med rødt. Vejle Kommune, Plan

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 LOKALPLAN NR. 75 Erhvervsområde ved Hjulby NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokalpianens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg.

Lokalplan nr. 01-010-0002. Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Lokalplan nr. 01-010-0002 Karréen Kongensgade, Borgergade og Torvegade, Esbjerg. Juli 2009 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere