DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark"

Transkript

1 DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark OVERORDNET VURDERING Danmark er raslet ned af de internationale it-ranglister. Senest er Danmark faldet til nummer 13 blandt de mest digitale lande i Verden ifølge World Economic Forum. Derfor har DI ITEK påpeget vigtigheden af en digital vækstplan, der kan vende denne kedelige udvikling. DI ITEK hilser det derfor velkommen, at regeringen nu sætter fokus på, hvordan teknologien kan løfte hele samfundet. Det er nødvendigt, hvis vi i Danmark skal forblive et digitalt foregangsland. Det vurderes, at den digitale vækstplan er ambitiøs og indeholder elementerne til et digitalt løft. Ambitionsniveauet kunne dog godt have været højere, og selv om der blandt de 23 initiativer er udmærkede forslag, er der også en del initiativer, der er meget luftige. Væksteffekterne i enkelte af forslagene kan desuden være svære at identificere. Endvidere er der enkelte torne i vækstplanen, som DI ITEK gerne ser fjernet i den endelige vækstaftale. DI ITEK vil følge forhandlingerne tæt. GENNEMGANG AF INITIATIVERNE God mobil- og bredbåndsdækning i hele landet. 700 MHz frigøres til mobilt bredbånd 700 MHz-frekvensbåndet frigøres i 2020 til mobilt bredbånd med henblik på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i hele landet. 700 MHz til mobilt bredbånd. For at understøtte rettidig udskiftning af modtageudstyr hos antenne-tv-seere gennemføres en informationskampagne i DI ITEK bakker op om yderligere frekvenser til mobilt bredbånd. Det er nødvendigt for at adressere den eksplosive vækst i danskernes mobile datatrafik. Hvis staten træffer beslutning om reallokering DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 1

2 af 700 MHz-båndet, bør staten samtidig kraftigt afbøde konsekvenserne for konkurrencen og mangfoldigheden på tv-markedet. Hvis der fra regeringens side lægges op til at fremskynde frigørelsen af 700 MHz-båndet til inden 2020, bør nuværende licenshaver kompenseres. En sådan kompensation kan med stor rimelighed tages fra et eventuelt auktionsprovenu. Dækningskrav i frekvensauktioner og offentlige udbud Ved kommende frekvensauktioner vil regeringen have fokus på at stille dækningskrav om mobilt bredbånd og mobiltale særligt med henblik på dækning af yderområder. De kommende auktioner er følgende: Dækningskrav 1800 MHz, som holdes i MHz, som holdes i MHz, som forventes holdt senest i Erhvervs- og Vækstministeriet vil desuden styrke sin vejledning til kommunerne for bl.a. at fremme anvendelsen af dækningskrav samt aktivt gå i dialog med kommuner, regioner, teleselskaber og forbrugere med henblik på at finde konkrete løsninger på lokale problemer., at dækningskrav kan være en god måde at sikre yderområdernes adgang til digital infrastruktur. Kraftige dækningskrav må dog forventes at medføre stærkt nedsat auktionsprovenu. Endvidere er det nødvendigt med en tæt dialog med branchen i fastsættelse af auktionssetup. Færre gravearbejder og bedre udnyttelse af rør og kabler til bredbånd Regeringen vil ændre vejloven, så kommuner og statslige myndigheder, der udsteder gravetilladelser, skal kunne stille krav om koordineret gravning. Færre gravearbejder Regeringen vil desuden ændre graveloven, så bredbåndsudbydere kan få adgang til andre netoperatørers passive, fysiske infrastruktur (fx tomrør) på tværs af forsynin Et tværministerielt udvalg skal endvidere bl.a. analysere eksisterende lokalplaners indvirkning på mulighederne for at etablere mobilmaster mv. Disse initiativer er blandt andet implementering af EU s infrastrukturdirektiv. DI ITEK støtter op om alle initiativer, der kan gøre det billigere at anlægge digital infrastruktur. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 2

3 Det er dog vigtigt, at initiativerne søger at sikre, at investeringer i digital infrastruktur fremmes og ikke hæmmes som følge af eventuelle konkurrencemæssige implikationer af lovforslaget. Aftale om bedre mobildækning i yderområder Regeringen vil aftale med teleselskaberne, hvordan dækningen i yderområder kan forbedres, fx ved at selskaberne indgår indbyrdes aftaler om at anvende hinandens net i yderområder, hvor de ikke selv har mobildækning, eventuelt i form af en eller flere forsøgsordninger i bestemte områder. DI ITEK bakker op om netværksdeling det vigtigt at sikre, at digital infrastruktur kan udrulles med så få omkostninger som muligt. Derfor er det hensigtsmæssigt at fremme fælles anvendelse af passiv infrastruktur. Det er dog vigtigt, at lovforslagene søger at sikre, at investeringer i digital infrastruktur fremmes og ikke hæmmes som følge af eventuelle konkurrencemæssige implikationer af lovforslaget. Mobildækning i yderområder Det er klart, at der fortsat skal være incitament til f.eks. at stille en mast op i udkantsområdet. Derfor vil det være nødvendigt med klare regler for, hvad man skal betale i leje hos hinanden. Styrket fusionskontrol på teleområdet Regeringen vil styrke fusionskontrollen på teleområdet ved, at Erhvervsstyrelsen kan henvise sager også under de gældende omsætningsgrænser til fusionskontrol hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. ikke, at der er behov for at lave en selvstændig fusionskontrol på teleområdet. De regler, der gælder for alle andre områder, må være tilstrækkelige på teleområdet. Undersøgelse af nye indholdstjenesters betydning for konkurrencen Regeringen vil undersøge, hvilken indflydelse de internetbaserede indholdstjenester (OTT) vil få for udviklingen i telesektoren i Danmark og dermed den fremtidige teleregulering., at den stadigt stigende mediekonvergens udfordrer kraftigt den nuværende medie- og telebranche. Det kan derfor være fornuftigt med en sådan undersøgelse. DI ITEK vil i det kommende år udarbejde analyse af mediebranchens fremtidige udvikling, herunder OTT-tjenesternes betydning. Nye løsninger til mobildækning i private hjem Den indendørs dækning i private hjem skal forbedres. Erhvervs- og Vækstministeriet vil i samarbejde med Forbrugerrådet og teleselskaberne finde løsninger, herunder brug af signalforstærkere, wifi-calling, femtoceller mv. Styrket fusionskontrol Undersøgelse af nye indholdstjenesters betydning for konkurrencen Nye løsninger til mobildækning i private hjem Der skal være god internet- og mobildækning i togene, så passagererne kan anvende toget som en fuld funktionsdygtig arbejdsplads. Regeringen, Banedanmark og teleoperatørerne arbejder på mulige løsninger med henblik på en politisk beslutning. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 3

4 En arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Klimaog Energiministeriet samt tele- og byggebrancherne skal komme med anbefaling til initiativer, der kan bidrage til bedre indendørs mobildækning i nybyggeri., at det er vigtigt med god indendørs mobildækning. Signalforstærkere er udmærket, men de er ingen mirakelkur, da de ikke er målrettet den almindelige forbruger. Bedre internet- og mobildækning i togene skal ske på markedsvilkår. Endvidere er det vigtigt, at nye krav til bygninger m.m. udformes i dialog med tele- og byggebranchen. Nye finansieringsmuligheder for digital infrastruktur Regeringen fremsætter forslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, så forsikrings- og pensionsselskaberne fremover kan opføre, eje og drive infrastruktur, herunder digital infrastruktur. Nye finansieringsmuligheder for digital infrastruktur Regeringen vil undersøge mulighederne for, at teleselskaber kan opnå realkreditfinansiering af investeringer i digital infrastruktur. Regeringen vil arbejde for, at investeringer i digital infrastruktur bliver et af fokusområderne i Europa-Kommissionens investeringsindsats, så der kan tilvejebringes bedre vilkår for langsigtet finansiering af investeringer i digital infrastruktur, f.eks. gennem lånegarantier. DI ITEK bakker op om styrkelse af finansieringsmulighederne for digital infrastruktur, så længe disse ikke kompromitterer den markedsbaserede, teknologineutrale tilgang til digital infrastruktur. Tjekditnet.dk og EU-mærkningsordning for antennekvalitet i mobiltelefoner Der lanceres primo 2015 en ny hjemmeside, tjekditnet.dk, hvor forbrugere, virksomheder og kommuner kan se, hvilken mobil- og bredbåndsdækning der udbydes på den enkelte adresse. Tjekditnet.dk og mobilantenner Regeringen arbejder for en europæisk mærkningsordning for mobiltelefoners antennekvalitet samt for, at de internationale standarder for mobiltelefoner ændres, så antennekvaliteten i alle mobiltelefoner forbedres., at der er en del udfordringer forbundet med at kortlægge mobil- og bredbåndsdækning, da der altid vil være en vis grad af teoretisk vurdering. Det er dog nyttigt, at kortlægningen er så retvisende som muligt, hvorfor der bakkes op om indsatsen. DI ITEK har i lang tid arbejdet for en europæisk mærkningsordning for mobilantenner. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 4

5 Styrket anvendelse af it og data i dansk erhvervsliv Partnerskab for e-handel og digitalisering af detailhandlen Regeringen, detailbranchen og brancheorganisationerne på it-området indgår et partnerskab for at styrke dansk detail og engroshandels anvendelse af digitale løsninger, herunder e-handel og Big Data. Regeringen vil i den forbindelse lancere en handlingsplan på e-handelsområdet med henblik på at øge Danmarks eksport via e-handel, herunder i detailhandlen. E-handel og digitalisering af detailhandlen Regeringen vil desuden give digitale og særligt e-handelsvirksomheder skræddersyet rådgivning om regler og krav ved eksport til andre EU-lande samt kvalificeret assistance på eksportmarkederne, herunder sikre bedre markedsadgang og større markedsfodfæste for danske produkter. Ydermere vil regeringen fortsat have særligt fokus på håndhævelsen af reglerne for momsbetaling fra nethandlere baseret i udlandet, så der skabes lige vilkår på det danske e-handelsmarked. Regeringen vil arbejde for styrket forbrugerbeskyttelse ved overtrædelser af markedsføringsreglerne ved at fastsætte sagsbehandlingstider og forpligte myndighederne til samarbejde på tværs af grænserne., at det er positivt, at det offentlige sætter fokus på e-handel og digitalisering af handelsvirksomheder. Det er en dagsorden, som DI ITEK har arbejdet på i mange år. Derfor kan DI ITEK dele erfaringer og inspirere til fortsat digitalisering. DI ITEK deltager aktivt i partnerskabet sammen med DI Handel. Digitaliseringspartnerskaber med brancheorganisationer Regeringen indgår digitaliseringspartnerskaber med brancher, hvor der er særlige potentialer for at styrke produktiviteten gennem øget it-anvendelse. Digitaliseringspartnerskaber Særligt de små og mellemstore virksomheders opmærksomhed og viden om muligheder og gevinster ved digitalisering skal styrkes, bl.a. gennem udbredelse af erfaringer, viden og løsninger udviklet i de branchespecifikke digitaliseringspartnerskaber. Erhvervsstyrelsen indgår et partnerskab med Big Innovation Centre i London om udvikling og test af let anvendelige modeller for pengeinstitutters værdiansættelse af immaterielle rettigheder i SMV er med det formål at fremme finansieringen af digitale forretningsmodeller. Regeringen har nedsat et produktionspanel, der skal komme med anbefalinger til initiativer, der kan styrke Danmark som attraktivt produktionsland, herunder se på rammerne for, at danske produktionsvirksomheder kan udnytte de nye teknologier til avanceret og ressourceeffektiv produktion., at digitalisering og automatisering er et essentielt værktøj for at sikre et effektivt og produktivt erhvervsliv. Derfor bakker DI ITEK op DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 5

6 om alle indsatser, der kan fremme digitaliseringen og automatiseringen af det brede erhvervsliv. Et bedre digitalt indre marked Regeringen vil arbejde for, at tale, SMS og data skal koste det samme i andre EU-lande, som man betaler i hjemlandet. Digitalt indre marked Regeringen vil desuden arbejde for balancerede reformer af EU s regler om databeskyttelse og ophavsret, så reglerne tilskynder til digital vækst og forbedrer mulighederne for, at digitale virksomheder kan udvikle nye innovative tjenester, samtidig med at rettighedshavere og privatlivet beskyttes. Regeringen vil arbejde for, at EU s cookie-regler bliver ændret, så de bliver lettere at bruge, uden at der bliver gået på kompromis med hensynet til privatlivets fred. Regeringen vil endvidere arbejde for, at der etableres en EU-platform, hvor medlemsstater kan indsende forslag til lettelse af byrder, herunder på det digitale område. Kommissionen skal omfattes af et følg-eller-forklar-princip, hvor man enten efterkommer et givent forslag eller forklarer, hvorfor man ikke gør det. Danmark skal udnytte sin styrkeposition inden for offentlig digitalisering til at skabe et stærkt eksportgrundlag for danske it-virksomheder ved at få it-standarder, som anvendes meget i Danmark, anerkendt som officielle EU-standarder., at det er vigtigt, at borgere og virksomheder også bruger mobilen i udlandet. Derfor støttes det at fremme lavere roaming-priser. De reelle omkostninger ved at håndtere forbrug i udlandet bør dog afspejles i roaming-priserne. En copyright-reform kan være nyttigt for at sikre digital innovation. Det bør dog kortlægges, præcis hvilke barrierer der er for digital innovation på europæisk og nationalt niveau, inden man kaster sig ud i et omfattende reformarbejde. Tryghed er afgørende for, at borgere, virksomheder og myndigheder vil bruge nye digitale services og produkter. Derfor bakker DI ITEK op om databeskyttelse også på europæisk plan gerne gennem en forordning på området. Cookie-reglerne bør ændres, så de kommer til at fungere på en hensigtsmæssig måde. Det er endvidere positivt, at der sættes fokus på det erhvervs- og eksportmæssige potentiale i offentlig digitalisering. Partnerskab om Big Data i erhvervslivet Markedsmodningsfonden afsætter 12 mio. kr. til et erhvervspartnerskab, som støtter SMV er i udnyttelsen af data i deres forretning. Big Data i erhvervslivet DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 6

7 I regi af Danmarks Innovationsfond udbydes i 2015 et samfundspartnerskab om innovation, der skal understøtte udnyttelsen af Big Data, så samfunds- og erhvervsmæssige behov og udfordringer kan håndteres bedre og mere effektivt. Samfundspartnerskabet omfatter virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Udbygning af Virk.dk med data- og udviklingssiden Virk Data, hvor virksomhederne ultimo 2014 kan få hurtigt overblik over tilgængelige erhvervsrelevante offentlige data og anvendelsesmuligheder. I regi af Virk Data igangsættes seks datapartnerskaber om udvikling af nye digitale løsninger ved sammenkobling af offentlige og private data. Et af partnerskaberne vil have særligt fokus på de vækstmuligheder, som Smart City-tiltag giver for at udvikle fx apps til effektiv byplanlægning, mens et andet partnerskab vil sætte fokus på gevinster og muligheder ved Danmarks Statistiks kvadratnetsdata. Regeringen vil desuden arbejde for, at flere offentlige datasæt frisættes og gøres nemmere tilgængelige samt afdække potentialet i at frikøbe kvadratnetsdata fra Danmarks Statistik. Danmark skal gøres til et internationalt udviklings- og testcenter inden for Smart Cities bl.a. gennem markedsføringstiltag, der skal tiltrække stærke internationale aktører., at udnyttelsen og frisættelsen af data har et enormt potentiale for vækst. Derfor vil DI ITEK bakke op om Big Data-partnerskabet og vil engagere sig aktivt i partnerskabet. Endvidere bakkes der op om, at flere offentlige datasæt frisættes, da disse eventuelt vil kunne anvendes til nye innovative tjenester. DI ITEK ønsker, at der formuleres en national Smart Cities-strategi med målsætninger, erfaringsudveksling og anbefalinger til etablering af lokale partnerskaber med erhvervslivet. DI ITEK fremmer Smart Cities, blandt andet gennem DI ITEKs kommende Smart Cities-netværk. Lancering af privacy-kompas, der fremmer databeskyttelsen i danske virksomheder Regeringen lancerer et online privacy-kompas med information om de lovgivningsmæssige rammer og god praksis inden for beskyttelse af persondata, som virksomheder kan anvende til at udarbejde god praksis på området. Desuden udvikles et privacy-værktøj, som hjælper virksomheder med at identificere, vurdere og reducere risici for privatlivskrænkelser. DI ITEK bakker op om alle initiativer, der kan styrke tilliden til digitale løsninger i erhvervslivet. Informationssikkerhed og privacy bør være fokusområder, hvis vi skal have en avanceret digital økonomi. Privacy-kompas til danske virksomheder DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 7

8 Etablering af Virksomhedsråd for it-sikkerhed Der oprettes et Virksomhedsråd for it-sikkerhed, der skal rådgive om, hvordan den digitale sikkerhed i dansk erhvervsliv kan styrkes. Virksomhedsrådet inddrages i udarbejdelsen af en styrket opsamling og spredning af viden om it-sikkerhed i dansk erhvervsliv samt et virksomhedsrettet it-sikkerhedstjek, som kan styrke virksomhedernes arbejde med at udnytte it og data på en sikker og ansvarlig måde. Dette skal ske i tæt koordination med Center for Cybersikkerheds indsats. DI ITEK deltager gerne i det nye Virksomhedsråd for it-sikkerhed og vil fremhæve behovet for, at der koordineres tæt imellem de forskellige råd og indsatser på sikkerhedsområdet. Sikkerhedstjek skal styrke it-sikkerheden i danske virksomheder Erhvervsstyrelsen udvikler i samarbejde med relevante myndigheder som fx Center for Cybersikkerhed samt brancheorganisationer et risikobaseret it-sikkerhedstjek, som skal bistå virksomhederne med at leve op til centrale tekniske og informationsmæssige sikkerhedskrav. Tjekket skal bygge på eksisterende internationale standarder. Det er positivt, at it-sikkerhedsmærkatet skal udvikles i samarbejde med brancheorganisationerne samt at det bygger på internationale standarder. DI ITEK har selv udarbejdet en række vejledninger til, hvordan virksomhederne kan blive bedre til at beskytte sig selv og deres data. Virksomhedsråd for ITsikkerhed IT-sikkerhedstjek i virksomhederne DI ITEK ser frem til dialogen med regeringen om, hvordan virksomhedernes it-sikkerhed kan løftes. Digitale kompetencer og læremidler skal fremmes Virksomhedsrettet pulje til udvikling af innovative digitale læremidler Der åbnes en virksomhedsrettet udviklingspulje på 40 mio. kr., som via ansvarlig udviklingskapital målrettet producenter skal styrke udviklingen af innovative digitale læremidler. 40 mio. kr. til digitale læremidler Der er afsat en pulje på 9 mio. kr. i 2015 til udvikling af kurser til digital læring og styrkelse af lærerkompetencer på efteruddannelsesområdet (AMU). Puljen er afsat i forbindelse med Vækstplan 2014 og regeringens aftale med LO og DA om styrket voksen- og efteruddannelse., at digital læring er et spændende marked i hastig vækst. Digital læring har stort eksport- og vækstpotentiale, så det er vigtigt, at regeringen satser 40 mio. kr. på området, da dette vil kunne hjælpe mange af de danske virksomheder inden for digital læring. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 8

9 Styrkelse af de digitale kompetencer blandt børn og unge Som led i folkeskolereformen indtænkes it som en integreret del i folkeskolens fag. Samtidig indgår programmering som obligatorisk del af undervisningen i fysik/kemi. Styrkelse af digitale kompetencer Regeringen vil udarbejde en samlet strategi for den digitale erhvervsuddannelse, der skal styrke den samlede indsats for udnyttelsen af digitaliseringens muligheder. Strategien vil bl.a. have fokus på it-pædagogik og didaktik, videndeling, koblingen mellem skole- og praktikforløb samt ledelse., at danske virksomheder har et stort behov for kloge hoveder. Hvis vi skal skabe de bedste teknologiske løsninger, bliver vi også nødt til have de bedste talenter. Det kræver blandt andet et uddannelsessystem, der opprioriterer de teknologiske uddannelser på alle niveauer Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer Regeringen vil i samarbejde med erhvervslivet kortlægge virksomheders behov for digitale kompetencer med henblik på at imødekomme virksomhedernes nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Denne viden kan integreres i eksisterende og nye it-uddannelser. Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer Som opfølgning på handlingsplanerne for internationalisering på de videregående uddannelser vil regeringen gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om, hvordan anvendelsen af it-støttet fjernundervisning kan styrkes. Det er regeringens hensigt, at digitalisering skal være en prioriteret indsats i forbindelse med de videregående uddannelsers mål for kvalitetsudvikling i udviklingskontrakter for 2015 til 2017., at den store mangel på it-specialister lægger en dæmper på virksomhedernes konkurrencekraft. Det er en national udfordring at få uddannet betydeligt flere it-specialister i Danmark. Bedre muligheder for at opkvalificere og rekruttere itarbejdskraft Regeringen vil fremme udvikling og implementering af nye efter- og videreuddannelsesudbud på it-området på baggrund af en kortlægning af arbejdsmarkedets behov bl.a. på akademiuddannelserne og med målrettede it-uddannelsestilbud til faglærte. Opkvalificering og rekruttering af IT-arbejdskraft Regeringen vil desuden forbedre faglærtes muligheder for at få papir på deres reelle it-kompetencer i forbindelse med optag på videregående efteruddannelser. Regeringens reform af international rekruttering vil give certificerede virksomheder mulighed for at ansætte højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet med kort varsel og give fleksibilitet i forbindelse med korttidsophold og ind- og udrejse af Danmark. Regeringen igangsætter endelig en brandingindsats, der skal øge kendskabet til Danmark som it-nation med henblik på at tiltrække investeringer og DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 9

10 hjælpe danske digitale virksomheder med international rekruttering af de efterspurgte it-specialister., at der er et akut behov for digitale kompetencer i virksomhederne. Det er derfor nødvendigt med mere kvalificeret arbejdskraft udefra og med opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke. DI ITEK arbejder aktivt med begge disse formål blandt andet i regi af det europæiske Grand Coalition for Digital Jobs-initiativ. Offentlig digitalisering med et erhvervsfokus Analyse af muligheder for automatisk indberetning til det offentlige Med Aftale om en Vækstpakke fra juni 2014 har regeringen igangsat en analyse af muligheden for Smart Government på regnskabsområdet med automatisk genererede regnskaber i det offentlige, uden virksomhederne skal gøre andet end at stille nødvendige data til rådighed. Automatisk indberetning til det offentlige Som led i regeringens målsætning om at lette byrderne for erhvervslivet med 2 mia. kr. årligt i 2020 vil regeringen sammen med de øvrige fællesoffentlige parter frem mod den næste digitaliseringsstrategi undersøge mulighederne for at indføre Smart Government på øvrige områder i forhold til erhvervslivet., at det er vigtigt, at offentlig digitalisering ikke kun sker med øje for at effektivisere det offentlige, men også på at sikre mere effektive processer for virksomhederne. Derfor bakker DI ITEK op om analysen. Øget brugervenlighed og fokus på erhvervsmæssige konsekvenser i offentlig digitalisering I arbejdet med den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil regeringen sætte fokus på klare standarder for velfungerende og brugervenlige offentlige it-løsninger, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Brugervenlighed og erhvervsmæssige konsekvenser af offentlig digitalisering I forlængelse af den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd ( ) vil regeringen i den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fortsat sætte en ambitiøs retning for udvikling af et konkurrencebaseret marked for digital velfærd. Stort fokus på at medtage de erhvervsmæssige konsekvenser og afledte gevinster og væksteffekter ved større digitaliseringstiltag i statens business case model for offentlige it-projekter. Der stilles krav om kvantificering af BNP-effekten, hvis nye digitaliseringstiltag vurderes at have positive-negative konsekvenser for virksomhederne på mere end 50 mio. kr. årligt eller BNP-effekter på mere end 10b0 mio. kr. årligt. Dermed sidestilles nye digitaliseringsprojekter med nye lovtiltag. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 10

11 , at det er et afgørende skridt, at vækstplanen slår fast, at offentlig digitalisering i fremtiden skal føre til mere brugervenlige løsninger for virksomhederne og positive gevinster i erhvervslivet. DI ITEK vil understøtte dette synspunkt med en analyse af brugervenligheden af offentlige digitale løsninger. Reguleringsmæssige barrierer for digital vækst skal fjernes For at gøre det enklere at drive virksomhed på det digitale område undersøges det sammen med relevante brancheorganisationer eller erhvervsaktører, om der på udvalgte områder eksisterer reguleringsmæssige barrierer for digital vækst. Fjernelse af reguleringsmæssige barrierer Resultatet af arbejdet vil blive spillet ind til Virksomhedsforum for enklere regler., at det er vigtigt at få fjernet alle byrder for digital vækst, da disse kan skade de danske virksomheders konkurrenceevne. DI ITEK deltager gerne i samarbejdet om at fjerne disse byrder. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 11

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 231 Offentligt. Redegørelse. om Danmarks. digitale vækst

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 231 Offentligt. Redegørelse. om Danmarks. digitale vækst Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 231 Offentligt Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015 2014 Maj Maj 2015 2014 Regeringen Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015 Maj

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK Vækst og udvikling i hele Danmark Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark Derfor vil regeringen udarbejde en samlet strategi for udviklingen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015 Maj 2015 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2015 Maj 2015 Indholdsfortegnelse SIDE 1. IT en kilde til forandring og vækst 4 2. Digitalisering og anvendelse

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Nye mål. for digital velfærd

Nye mål. for digital velfærd Nye mål for digital velfærd Udgivet af DI Redaktion: Christian Hannibal og Mette Bjørn-Andersen ISBN: 978-87-7353-994-1 700.04.13 Forord Vi danskere skal være bedre til at bruge vores kompetencer og materielle

Læs mere

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 Notat Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 EU kan fortsat drage stor konkurrencemæssig fordel af at opretholde en digital førerposition på globalt plan, men det

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

ÅBNE DATA OG SMART CITIES

ÅBNE DATA OG SMART CITIES ÅBNE DATA OG SMART CITIES København d. 15. august 2016 Agenda De 4 offentlige initiativer, herunder Smart City-initiativet i den fælleskommunale digitale handlingsplan v/morten Steffensen, KL Smart City-initiativet

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere