DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark"

Transkript

1 DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark OVERORDNET VURDERING Danmark er raslet ned af de internationale it-ranglister. Senest er Danmark faldet til nummer 13 blandt de mest digitale lande i Verden ifølge World Economic Forum. Derfor har DI ITEK påpeget vigtigheden af en digital vækstplan, der kan vende denne kedelige udvikling. DI ITEK hilser det derfor velkommen, at regeringen nu sætter fokus på, hvordan teknologien kan løfte hele samfundet. Det er nødvendigt, hvis vi i Danmark skal forblive et digitalt foregangsland. Det vurderes, at den digitale vækstplan er ambitiøs og indeholder elementerne til et digitalt løft. Ambitionsniveauet kunne dog godt have været højere, og selv om der blandt de 23 initiativer er udmærkede forslag, er der også en del initiativer, der er meget luftige. Væksteffekterne i enkelte af forslagene kan desuden være svære at identificere. Endvidere er der enkelte torne i vækstplanen, som DI ITEK gerne ser fjernet i den endelige vækstaftale. DI ITEK vil følge forhandlingerne tæt. GENNEMGANG AF INITIATIVERNE God mobil- og bredbåndsdækning i hele landet. 700 MHz frigøres til mobilt bredbånd 700 MHz-frekvensbåndet frigøres i 2020 til mobilt bredbånd med henblik på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i hele landet. 700 MHz til mobilt bredbånd. For at understøtte rettidig udskiftning af modtageudstyr hos antenne-tv-seere gennemføres en informationskampagne i DI ITEK bakker op om yderligere frekvenser til mobilt bredbånd. Det er nødvendigt for at adressere den eksplosive vækst i danskernes mobile datatrafik. Hvis staten træffer beslutning om reallokering DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 1

2 af 700 MHz-båndet, bør staten samtidig kraftigt afbøde konsekvenserne for konkurrencen og mangfoldigheden på tv-markedet. Hvis der fra regeringens side lægges op til at fremskynde frigørelsen af 700 MHz-båndet til inden 2020, bør nuværende licenshaver kompenseres. En sådan kompensation kan med stor rimelighed tages fra et eventuelt auktionsprovenu. Dækningskrav i frekvensauktioner og offentlige udbud Ved kommende frekvensauktioner vil regeringen have fokus på at stille dækningskrav om mobilt bredbånd og mobiltale særligt med henblik på dækning af yderområder. De kommende auktioner er følgende: Dækningskrav 1800 MHz, som holdes i MHz, som holdes i MHz, som forventes holdt senest i Erhvervs- og Vækstministeriet vil desuden styrke sin vejledning til kommunerne for bl.a. at fremme anvendelsen af dækningskrav samt aktivt gå i dialog med kommuner, regioner, teleselskaber og forbrugere med henblik på at finde konkrete løsninger på lokale problemer., at dækningskrav kan være en god måde at sikre yderområdernes adgang til digital infrastruktur. Kraftige dækningskrav må dog forventes at medføre stærkt nedsat auktionsprovenu. Endvidere er det nødvendigt med en tæt dialog med branchen i fastsættelse af auktionssetup. Færre gravearbejder og bedre udnyttelse af rør og kabler til bredbånd Regeringen vil ændre vejloven, så kommuner og statslige myndigheder, der udsteder gravetilladelser, skal kunne stille krav om koordineret gravning. Færre gravearbejder Regeringen vil desuden ændre graveloven, så bredbåndsudbydere kan få adgang til andre netoperatørers passive, fysiske infrastruktur (fx tomrør) på tværs af forsynin Et tværministerielt udvalg skal endvidere bl.a. analysere eksisterende lokalplaners indvirkning på mulighederne for at etablere mobilmaster mv. Disse initiativer er blandt andet implementering af EU s infrastrukturdirektiv. DI ITEK støtter op om alle initiativer, der kan gøre det billigere at anlægge digital infrastruktur. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 2

3 Det er dog vigtigt, at initiativerne søger at sikre, at investeringer i digital infrastruktur fremmes og ikke hæmmes som følge af eventuelle konkurrencemæssige implikationer af lovforslaget. Aftale om bedre mobildækning i yderområder Regeringen vil aftale med teleselskaberne, hvordan dækningen i yderområder kan forbedres, fx ved at selskaberne indgår indbyrdes aftaler om at anvende hinandens net i yderområder, hvor de ikke selv har mobildækning, eventuelt i form af en eller flere forsøgsordninger i bestemte områder. DI ITEK bakker op om netværksdeling det vigtigt at sikre, at digital infrastruktur kan udrulles med så få omkostninger som muligt. Derfor er det hensigtsmæssigt at fremme fælles anvendelse af passiv infrastruktur. Det er dog vigtigt, at lovforslagene søger at sikre, at investeringer i digital infrastruktur fremmes og ikke hæmmes som følge af eventuelle konkurrencemæssige implikationer af lovforslaget. Mobildækning i yderområder Det er klart, at der fortsat skal være incitament til f.eks. at stille en mast op i udkantsområdet. Derfor vil det være nødvendigt med klare regler for, hvad man skal betale i leje hos hinanden. Styrket fusionskontrol på teleområdet Regeringen vil styrke fusionskontrollen på teleområdet ved, at Erhvervsstyrelsen kan henvise sager også under de gældende omsætningsgrænser til fusionskontrol hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. ikke, at der er behov for at lave en selvstændig fusionskontrol på teleområdet. De regler, der gælder for alle andre områder, må være tilstrækkelige på teleområdet. Undersøgelse af nye indholdstjenesters betydning for konkurrencen Regeringen vil undersøge, hvilken indflydelse de internetbaserede indholdstjenester (OTT) vil få for udviklingen i telesektoren i Danmark og dermed den fremtidige teleregulering., at den stadigt stigende mediekonvergens udfordrer kraftigt den nuværende medie- og telebranche. Det kan derfor være fornuftigt med en sådan undersøgelse. DI ITEK vil i det kommende år udarbejde analyse af mediebranchens fremtidige udvikling, herunder OTT-tjenesternes betydning. Nye løsninger til mobildækning i private hjem Den indendørs dækning i private hjem skal forbedres. Erhvervs- og Vækstministeriet vil i samarbejde med Forbrugerrådet og teleselskaberne finde løsninger, herunder brug af signalforstærkere, wifi-calling, femtoceller mv. Styrket fusionskontrol Undersøgelse af nye indholdstjenesters betydning for konkurrencen Nye løsninger til mobildækning i private hjem Der skal være god internet- og mobildækning i togene, så passagererne kan anvende toget som en fuld funktionsdygtig arbejdsplads. Regeringen, Banedanmark og teleoperatørerne arbejder på mulige løsninger med henblik på en politisk beslutning. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 3

4 En arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Klimaog Energiministeriet samt tele- og byggebrancherne skal komme med anbefaling til initiativer, der kan bidrage til bedre indendørs mobildækning i nybyggeri., at det er vigtigt med god indendørs mobildækning. Signalforstærkere er udmærket, men de er ingen mirakelkur, da de ikke er målrettet den almindelige forbruger. Bedre internet- og mobildækning i togene skal ske på markedsvilkår. Endvidere er det vigtigt, at nye krav til bygninger m.m. udformes i dialog med tele- og byggebranchen. Nye finansieringsmuligheder for digital infrastruktur Regeringen fremsætter forslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, så forsikrings- og pensionsselskaberne fremover kan opføre, eje og drive infrastruktur, herunder digital infrastruktur. Nye finansieringsmuligheder for digital infrastruktur Regeringen vil undersøge mulighederne for, at teleselskaber kan opnå realkreditfinansiering af investeringer i digital infrastruktur. Regeringen vil arbejde for, at investeringer i digital infrastruktur bliver et af fokusområderne i Europa-Kommissionens investeringsindsats, så der kan tilvejebringes bedre vilkår for langsigtet finansiering af investeringer i digital infrastruktur, f.eks. gennem lånegarantier. DI ITEK bakker op om styrkelse af finansieringsmulighederne for digital infrastruktur, så længe disse ikke kompromitterer den markedsbaserede, teknologineutrale tilgang til digital infrastruktur. Tjekditnet.dk og EU-mærkningsordning for antennekvalitet i mobiltelefoner Der lanceres primo 2015 en ny hjemmeside, tjekditnet.dk, hvor forbrugere, virksomheder og kommuner kan se, hvilken mobil- og bredbåndsdækning der udbydes på den enkelte adresse. Tjekditnet.dk og mobilantenner Regeringen arbejder for en europæisk mærkningsordning for mobiltelefoners antennekvalitet samt for, at de internationale standarder for mobiltelefoner ændres, så antennekvaliteten i alle mobiltelefoner forbedres., at der er en del udfordringer forbundet med at kortlægge mobil- og bredbåndsdækning, da der altid vil være en vis grad af teoretisk vurdering. Det er dog nyttigt, at kortlægningen er så retvisende som muligt, hvorfor der bakkes op om indsatsen. DI ITEK har i lang tid arbejdet for en europæisk mærkningsordning for mobilantenner. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 4

5 Styrket anvendelse af it og data i dansk erhvervsliv Partnerskab for e-handel og digitalisering af detailhandlen Regeringen, detailbranchen og brancheorganisationerne på it-området indgår et partnerskab for at styrke dansk detail og engroshandels anvendelse af digitale løsninger, herunder e-handel og Big Data. Regeringen vil i den forbindelse lancere en handlingsplan på e-handelsområdet med henblik på at øge Danmarks eksport via e-handel, herunder i detailhandlen. E-handel og digitalisering af detailhandlen Regeringen vil desuden give digitale og særligt e-handelsvirksomheder skræddersyet rådgivning om regler og krav ved eksport til andre EU-lande samt kvalificeret assistance på eksportmarkederne, herunder sikre bedre markedsadgang og større markedsfodfæste for danske produkter. Ydermere vil regeringen fortsat have særligt fokus på håndhævelsen af reglerne for momsbetaling fra nethandlere baseret i udlandet, så der skabes lige vilkår på det danske e-handelsmarked. Regeringen vil arbejde for styrket forbrugerbeskyttelse ved overtrædelser af markedsføringsreglerne ved at fastsætte sagsbehandlingstider og forpligte myndighederne til samarbejde på tværs af grænserne., at det er positivt, at det offentlige sætter fokus på e-handel og digitalisering af handelsvirksomheder. Det er en dagsorden, som DI ITEK har arbejdet på i mange år. Derfor kan DI ITEK dele erfaringer og inspirere til fortsat digitalisering. DI ITEK deltager aktivt i partnerskabet sammen med DI Handel. Digitaliseringspartnerskaber med brancheorganisationer Regeringen indgår digitaliseringspartnerskaber med brancher, hvor der er særlige potentialer for at styrke produktiviteten gennem øget it-anvendelse. Digitaliseringspartnerskaber Særligt de små og mellemstore virksomheders opmærksomhed og viden om muligheder og gevinster ved digitalisering skal styrkes, bl.a. gennem udbredelse af erfaringer, viden og løsninger udviklet i de branchespecifikke digitaliseringspartnerskaber. Erhvervsstyrelsen indgår et partnerskab med Big Innovation Centre i London om udvikling og test af let anvendelige modeller for pengeinstitutters værdiansættelse af immaterielle rettigheder i SMV er med det formål at fremme finansieringen af digitale forretningsmodeller. Regeringen har nedsat et produktionspanel, der skal komme med anbefalinger til initiativer, der kan styrke Danmark som attraktivt produktionsland, herunder se på rammerne for, at danske produktionsvirksomheder kan udnytte de nye teknologier til avanceret og ressourceeffektiv produktion., at digitalisering og automatisering er et essentielt værktøj for at sikre et effektivt og produktivt erhvervsliv. Derfor bakker DI ITEK op DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 5

6 om alle indsatser, der kan fremme digitaliseringen og automatiseringen af det brede erhvervsliv. Et bedre digitalt indre marked Regeringen vil arbejde for, at tale, SMS og data skal koste det samme i andre EU-lande, som man betaler i hjemlandet. Digitalt indre marked Regeringen vil desuden arbejde for balancerede reformer af EU s regler om databeskyttelse og ophavsret, så reglerne tilskynder til digital vækst og forbedrer mulighederne for, at digitale virksomheder kan udvikle nye innovative tjenester, samtidig med at rettighedshavere og privatlivet beskyttes. Regeringen vil arbejde for, at EU s cookie-regler bliver ændret, så de bliver lettere at bruge, uden at der bliver gået på kompromis med hensynet til privatlivets fred. Regeringen vil endvidere arbejde for, at der etableres en EU-platform, hvor medlemsstater kan indsende forslag til lettelse af byrder, herunder på det digitale område. Kommissionen skal omfattes af et følg-eller-forklar-princip, hvor man enten efterkommer et givent forslag eller forklarer, hvorfor man ikke gør det. Danmark skal udnytte sin styrkeposition inden for offentlig digitalisering til at skabe et stærkt eksportgrundlag for danske it-virksomheder ved at få it-standarder, som anvendes meget i Danmark, anerkendt som officielle EU-standarder., at det er vigtigt, at borgere og virksomheder også bruger mobilen i udlandet. Derfor støttes det at fremme lavere roaming-priser. De reelle omkostninger ved at håndtere forbrug i udlandet bør dog afspejles i roaming-priserne. En copyright-reform kan være nyttigt for at sikre digital innovation. Det bør dog kortlægges, præcis hvilke barrierer der er for digital innovation på europæisk og nationalt niveau, inden man kaster sig ud i et omfattende reformarbejde. Tryghed er afgørende for, at borgere, virksomheder og myndigheder vil bruge nye digitale services og produkter. Derfor bakker DI ITEK op om databeskyttelse også på europæisk plan gerne gennem en forordning på området. Cookie-reglerne bør ændres, så de kommer til at fungere på en hensigtsmæssig måde. Det er endvidere positivt, at der sættes fokus på det erhvervs- og eksportmæssige potentiale i offentlig digitalisering. Partnerskab om Big Data i erhvervslivet Markedsmodningsfonden afsætter 12 mio. kr. til et erhvervspartnerskab, som støtter SMV er i udnyttelsen af data i deres forretning. Big Data i erhvervslivet DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 6

7 I regi af Danmarks Innovationsfond udbydes i 2015 et samfundspartnerskab om innovation, der skal understøtte udnyttelsen af Big Data, så samfunds- og erhvervsmæssige behov og udfordringer kan håndteres bedre og mere effektivt. Samfundspartnerskabet omfatter virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Udbygning af Virk.dk med data- og udviklingssiden Virk Data, hvor virksomhederne ultimo 2014 kan få hurtigt overblik over tilgængelige erhvervsrelevante offentlige data og anvendelsesmuligheder. I regi af Virk Data igangsættes seks datapartnerskaber om udvikling af nye digitale løsninger ved sammenkobling af offentlige og private data. Et af partnerskaberne vil have særligt fokus på de vækstmuligheder, som Smart City-tiltag giver for at udvikle fx apps til effektiv byplanlægning, mens et andet partnerskab vil sætte fokus på gevinster og muligheder ved Danmarks Statistiks kvadratnetsdata. Regeringen vil desuden arbejde for, at flere offentlige datasæt frisættes og gøres nemmere tilgængelige samt afdække potentialet i at frikøbe kvadratnetsdata fra Danmarks Statistik. Danmark skal gøres til et internationalt udviklings- og testcenter inden for Smart Cities bl.a. gennem markedsføringstiltag, der skal tiltrække stærke internationale aktører., at udnyttelsen og frisættelsen af data har et enormt potentiale for vækst. Derfor vil DI ITEK bakke op om Big Data-partnerskabet og vil engagere sig aktivt i partnerskabet. Endvidere bakkes der op om, at flere offentlige datasæt frisættes, da disse eventuelt vil kunne anvendes til nye innovative tjenester. DI ITEK ønsker, at der formuleres en national Smart Cities-strategi med målsætninger, erfaringsudveksling og anbefalinger til etablering af lokale partnerskaber med erhvervslivet. DI ITEK fremmer Smart Cities, blandt andet gennem DI ITEKs kommende Smart Cities-netværk. Lancering af privacy-kompas, der fremmer databeskyttelsen i danske virksomheder Regeringen lancerer et online privacy-kompas med information om de lovgivningsmæssige rammer og god praksis inden for beskyttelse af persondata, som virksomheder kan anvende til at udarbejde god praksis på området. Desuden udvikles et privacy-værktøj, som hjælper virksomheder med at identificere, vurdere og reducere risici for privatlivskrænkelser. DI ITEK bakker op om alle initiativer, der kan styrke tilliden til digitale løsninger i erhvervslivet. Informationssikkerhed og privacy bør være fokusområder, hvis vi skal have en avanceret digital økonomi. Privacy-kompas til danske virksomheder DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 7

8 Etablering af Virksomhedsråd for it-sikkerhed Der oprettes et Virksomhedsråd for it-sikkerhed, der skal rådgive om, hvordan den digitale sikkerhed i dansk erhvervsliv kan styrkes. Virksomhedsrådet inddrages i udarbejdelsen af en styrket opsamling og spredning af viden om it-sikkerhed i dansk erhvervsliv samt et virksomhedsrettet it-sikkerhedstjek, som kan styrke virksomhedernes arbejde med at udnytte it og data på en sikker og ansvarlig måde. Dette skal ske i tæt koordination med Center for Cybersikkerheds indsats. DI ITEK deltager gerne i det nye Virksomhedsråd for it-sikkerhed og vil fremhæve behovet for, at der koordineres tæt imellem de forskellige råd og indsatser på sikkerhedsområdet. Sikkerhedstjek skal styrke it-sikkerheden i danske virksomheder Erhvervsstyrelsen udvikler i samarbejde med relevante myndigheder som fx Center for Cybersikkerhed samt brancheorganisationer et risikobaseret it-sikkerhedstjek, som skal bistå virksomhederne med at leve op til centrale tekniske og informationsmæssige sikkerhedskrav. Tjekket skal bygge på eksisterende internationale standarder. Det er positivt, at it-sikkerhedsmærkatet skal udvikles i samarbejde med brancheorganisationerne samt at det bygger på internationale standarder. DI ITEK har selv udarbejdet en række vejledninger til, hvordan virksomhederne kan blive bedre til at beskytte sig selv og deres data. Virksomhedsråd for ITsikkerhed IT-sikkerhedstjek i virksomhederne DI ITEK ser frem til dialogen med regeringen om, hvordan virksomhedernes it-sikkerhed kan løftes. Digitale kompetencer og læremidler skal fremmes Virksomhedsrettet pulje til udvikling af innovative digitale læremidler Der åbnes en virksomhedsrettet udviklingspulje på 40 mio. kr., som via ansvarlig udviklingskapital målrettet producenter skal styrke udviklingen af innovative digitale læremidler. 40 mio. kr. til digitale læremidler Der er afsat en pulje på 9 mio. kr. i 2015 til udvikling af kurser til digital læring og styrkelse af lærerkompetencer på efteruddannelsesområdet (AMU). Puljen er afsat i forbindelse med Vækstplan 2014 og regeringens aftale med LO og DA om styrket voksen- og efteruddannelse., at digital læring er et spændende marked i hastig vækst. Digital læring har stort eksport- og vækstpotentiale, så det er vigtigt, at regeringen satser 40 mio. kr. på området, da dette vil kunne hjælpe mange af de danske virksomheder inden for digital læring. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 8

9 Styrkelse af de digitale kompetencer blandt børn og unge Som led i folkeskolereformen indtænkes it som en integreret del i folkeskolens fag. Samtidig indgår programmering som obligatorisk del af undervisningen i fysik/kemi. Styrkelse af digitale kompetencer Regeringen vil udarbejde en samlet strategi for den digitale erhvervsuddannelse, der skal styrke den samlede indsats for udnyttelsen af digitaliseringens muligheder. Strategien vil bl.a. have fokus på it-pædagogik og didaktik, videndeling, koblingen mellem skole- og praktikforløb samt ledelse., at danske virksomheder har et stort behov for kloge hoveder. Hvis vi skal skabe de bedste teknologiske løsninger, bliver vi også nødt til have de bedste talenter. Det kræver blandt andet et uddannelsessystem, der opprioriterer de teknologiske uddannelser på alle niveauer Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer Regeringen vil i samarbejde med erhvervslivet kortlægge virksomheders behov for digitale kompetencer med henblik på at imødekomme virksomhedernes nuværende og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Denne viden kan integreres i eksisterende og nye it-uddannelser. Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer Som opfølgning på handlingsplanerne for internationalisering på de videregående uddannelser vil regeringen gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne om, hvordan anvendelsen af it-støttet fjernundervisning kan styrkes. Det er regeringens hensigt, at digitalisering skal være en prioriteret indsats i forbindelse med de videregående uddannelsers mål for kvalitetsudvikling i udviklingskontrakter for 2015 til 2017., at den store mangel på it-specialister lægger en dæmper på virksomhedernes konkurrencekraft. Det er en national udfordring at få uddannet betydeligt flere it-specialister i Danmark. Bedre muligheder for at opkvalificere og rekruttere itarbejdskraft Regeringen vil fremme udvikling og implementering af nye efter- og videreuddannelsesudbud på it-området på baggrund af en kortlægning af arbejdsmarkedets behov bl.a. på akademiuddannelserne og med målrettede it-uddannelsestilbud til faglærte. Opkvalificering og rekruttering af IT-arbejdskraft Regeringen vil desuden forbedre faglærtes muligheder for at få papir på deres reelle it-kompetencer i forbindelse med optag på videregående efteruddannelser. Regeringens reform af international rekruttering vil give certificerede virksomheder mulighed for at ansætte højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet med kort varsel og give fleksibilitet i forbindelse med korttidsophold og ind- og udrejse af Danmark. Regeringen igangsætter endelig en brandingindsats, der skal øge kendskabet til Danmark som it-nation med henblik på at tiltrække investeringer og DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 9

10 hjælpe danske digitale virksomheder med international rekruttering af de efterspurgte it-specialister., at der er et akut behov for digitale kompetencer i virksomhederne. Det er derfor nødvendigt med mere kvalificeret arbejdskraft udefra og med opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke. DI ITEK arbejder aktivt med begge disse formål blandt andet i regi af det europæiske Grand Coalition for Digital Jobs-initiativ. Offentlig digitalisering med et erhvervsfokus Analyse af muligheder for automatisk indberetning til det offentlige Med Aftale om en Vækstpakke fra juni 2014 har regeringen igangsat en analyse af muligheden for Smart Government på regnskabsområdet med automatisk genererede regnskaber i det offentlige, uden virksomhederne skal gøre andet end at stille nødvendige data til rådighed. Automatisk indberetning til det offentlige Som led i regeringens målsætning om at lette byrderne for erhvervslivet med 2 mia. kr. årligt i 2020 vil regeringen sammen med de øvrige fællesoffentlige parter frem mod den næste digitaliseringsstrategi undersøge mulighederne for at indføre Smart Government på øvrige områder i forhold til erhvervslivet., at det er vigtigt, at offentlig digitalisering ikke kun sker med øje for at effektivisere det offentlige, men også på at sikre mere effektive processer for virksomhederne. Derfor bakker DI ITEK op om analysen. Øget brugervenlighed og fokus på erhvervsmæssige konsekvenser i offentlig digitalisering I arbejdet med den næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil regeringen sætte fokus på klare standarder for velfungerende og brugervenlige offentlige it-løsninger, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Brugervenlighed og erhvervsmæssige konsekvenser af offentlig digitalisering I forlængelse af den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd ( ) vil regeringen i den kommende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fortsat sætte en ambitiøs retning for udvikling af et konkurrencebaseret marked for digital velfærd. Stort fokus på at medtage de erhvervsmæssige konsekvenser og afledte gevinster og væksteffekter ved større digitaliseringstiltag i statens business case model for offentlige it-projekter. Der stilles krav om kvantificering af BNP-effekten, hvis nye digitaliseringstiltag vurderes at have positive-negative konsekvenser for virksomhederne på mere end 50 mio. kr. årligt eller BNP-effekter på mere end 10b0 mio. kr. årligt. Dermed sidestilles nye digitaliseringsprojekter med nye lovtiltag. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 10

11 , at det er et afgørende skridt, at vækstplanen slår fast, at offentlig digitalisering i fremtiden skal føre til mere brugervenlige løsninger for virksomhederne og positive gevinster i erhvervslivet. DI ITEK vil understøtte dette synspunkt med en analyse af brugervenligheden af offentlige digitale løsninger. Reguleringsmæssige barrierer for digital vækst skal fjernes For at gøre det enklere at drive virksomhed på det digitale område undersøges det sammen med relevante brancheorganisationer eller erhvervsaktører, om der på udvalgte områder eksisterer reguleringsmæssige barrierer for digital vækst. Fjernelse af reguleringsmæssige barrierer Resultatet af arbejdet vil blive spillet ind til Virksomhedsforum for enklere regler., at det er vigtigt at få fjernet alle byrder for digital vækst, da disse kan skade de danske virksomheders konkurrenceevne. DI ITEK deltager gerne i samarbejdet om at fjerne disse byrder. DI ITEK-GENNEMGANG: Vækstplan for digitalisering i Danmark 11

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Redegørelse nr. R 9 (28/4 2010) Folketinget 2009-10 1. STØRRE POLITISKE UDFORDRINGER OG SAGER PÅ IKT-OMRÅDET. Skriftlig redegørelse

Redegørelse nr. R 9 (28/4 2010) Folketinget 2009-10 1. STØRRE POLITISKE UDFORDRINGER OG SAGER PÅ IKT-OMRÅDET. Skriftlig redegørelse Redegørelse nr. R 9 (28/4 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). It- og telepolitisk redegørelse 2010 af 28/4 2010 *. (Redegørelse

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

It- og telepolitisk redegørelse 2011

It- og telepolitisk redegørelse 2011 It- og telepolitisk redegørelse 2011 Regeringen Marts 2011 It- og telepolitisk redegørelse 2011 Regeringen Marts 2011 Indholdsfortegnelse Ministerens forord... 5 1. Udfordringer og udvalgte politiske

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

På især to punkter vedrørende komiteens anbefalinger om bredbåndsinfrastruktur er der dog en grundlæggende uenighed mellem høringssvarene.

På især to punkter vedrørende komiteens anbefalinger om bredbåndsinfrastruktur er der dog en grundlæggende uenighed mellem høringssvarene. Notat Høringsnotat til højhastighedskomiteens rapport 1. Resumé 6. april 2010 Højhastighedskomiteens rapport blev sendt i høring umiddelbart efter offentliggørelsen den torsdag den 14. januar 2010 og med

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2014 Maj 2014 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Øget konkurrenceevne gennem digitalisering og IKT 4 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere