1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning"

Transkript

1 Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål til projektbeskrivelsen og udbad sig svar i en skriftlig høring primo maj inden behandling på næste møde i juni Spørgsmålene vedrører: 1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning af 26. februar Organisering af projektet Kommunernes it-chefer m.fl. involveres mhp. forankring og udvikling af initiativ. 3. Finansiering det skal undersøges om der kan findes anden kontant medfinansiering end fra BRN 4. Tidsplan skal tage højde for administrativ og politisk drøftelse og behandling i kommuner og region 5. Produkt Det skal fremstå klart og tydeligt, hvad der er projektets konkrete produkter. Ad 1) Sammenhæng med ny vækstaftale Vækstaftalen åbner for nogle flere muligheder i forbindelse med udrulningen af bredbånd. Der stilles også nogle forventninger til leverandørsiden, men ingen krav. Samtidig forventes det stadig at kommunerne er de bærende kræfter i en offentlig understøttelse af udbredelsen. Samlet set vurderes det at den nye vækstaftale vil understøtte flere elementer i bredbåndsprojektet og at det på ingen måder erstatter de enkelte tiltag, der er beskrevet i projektet. Der er således god sammenhæng mellem projektforslaget og den nye vækstaftale. Erhverv,Kompetence & Teknologi Specialkonsulent Thomas Kampmann Direkte: Ref.: BRN - Projektoplæg vedr. Bredbånd i Nordjylland 8. maj 2015 Konkret kan nævnes følgende forslag, som har relation til bredbåndsprojektet: Adgang til finansiering igennem realkredit. Dette er egentlig tænkt målrettet leverandørerne, men hvis det teknisk løses ved at der gives mulighed for, at passiv infrastruktur stilles som sikkerhed for lån, kan alle benytte sig af det. Det giver finansieringsmuligheder for kommuner, mindre lokalgrupper mm. Denne mulighed har direkte relation til projektets fokus på at finde løsninger, hvor markedskræfterne ikke selv klarer det. Opfordring til at kommunerne får en digital strategi/opsætning af lokale mål for mobil og bredbåndsdækning: Det er netop et overordnet mål for alle kommunerne i projektet at få overblik og opstille mål for dækning.

2 Øget forbrugergennemsigtighed igennem tjekditnet.dk (Erhvervsstyrelsen) Det skal understreges at informationer kommer på adresse-niveau. Det forventes at kommunerne herudfra kan konstatere, hvor der er manglende dækning og stille krav/gå i dialog med leverandørerne om dette. Der er dog en udfordring i dette. På trods af bedre dækningsbeskrivelse, hvor der tages hensyn til belastning mm. er det stadig leverandørernes informationer, beskrivelsen baseres på. Herudover kan kommuner ikke planlægge på enkelt adresseniveau udelukkende. Der skal områdedækkende kort til og det stilles ikke til rådighed. Endelig vil udstyr, der indkøbes i projektet, skulle bruges til efterfølgende opfølgning på udviklingen, samt den indendørsdækning, som ikke er håndteret under tjekditnet.dk Adgang til andre operatørers passive fysiske infrastruktur til rimelige priser og vilkår. Dette gælder også kommunale tomrør mm. som der allerede er givet adgang til i erhvervsfremmeloven. Det er dog en stor udfordring at håndtere for den enkelte kommune. Herudover er der givet adgang til at kommunerne kan stille dækningskrav, hvilket dog også er svært at håndtere ressourcemæssigt for den enkelte kommune. Adgang til yderligere lånemidler Bør indgå som mulig finansiering i det forberedende arbejde til en fælles udbygning af passiv infrastruktur, hvor markedskræfterne ikke selv håndterer dækning. Adgangen til lånemidler er dog ikke et nyt initiativ. Der er udelukkende tale om at puljen kan forhøjes. Hurtigere procedure ved opsætning af mobilmaster Understøtter de aktiviteter der planlægges i projektet. Dette forslag berører specielt aktiviteter, der er fokuseret på at nedbringe barrierer for etablering af nye mastepositioner. Hvis aftalen udmønter sig i ny lovgivning, vil den kun understøtte de initiativer der kan gennemføres under projektet. Samlet set understøtter den nye vækstaftale de elementer, der er tænkt ind i bredbåndsprojektet. Men som ved de allerede gennemførte ændringer, er det tværkommunale samarbejde også nødvendigt for at udnytte de muligheder, som aftalen åbner for. Med hensyn til måling af mobildækningen henvises i øvrigt til sidste side i notatet, hvor dette omtales særskilt. Ad. 2) Organisering af projektet - involvering og forankring hos kommunerne Kommunerne er blevet involveret i projektet igennem IT-cheferne og øvrige relevante medarbejdere. Der er bred opbakning til, at det er det rigtige initiativ og at der skal ske handling. Det skal her bemærkes at en endelig ressourcefordeling ikke kan være 100% på plads ved projektstart. Derfor må projektarbejdet i et vist omfang bygge på et skøn, som skal kvalificeres i løbet af projektet. Det planlægges at indsatsen for at afdække og sænke de af teleindustrien påpegede barrierer i forhold til etablering af nye mastepositioner og gravetilladelser vil involvere 4-5 personer fra kommunerne i en arbejdsgruppe. Der skal naturligvis ske en koordinering løbende med alle kommuner, som forventes at tilknytte en kontaktperson med berøring til planlægningsområdet. Side 2 af 5

3 Det er op til direktørkredsen, at udpege hvilke kommuner, der stiller personer til rådighed til arbejdsgruppen, når det endelige projektoplæg behandles. Ad. 3) Finansiering Der er i Vækstforums nye strategi åbnet for en mulig støtte til projektet. Således nævnes det under fokusområdet Digital mobilitet, indsatområdet Smart Region, at der skal sikres en udbygget digital infrastruktur i hele Nordjylland. Modellen kan være, at BRN ansøger Vækstforum om medfinansiering af op til 50 % af udgifterne, hvor BRN afholder de øvrige 50 % selv. Dette indebærer, at alle timer, som kommunernes og regionens medarbejdere lægger i projektet, betales til kostpris. Ad. 4) Tidsplan I det reviderede oplæg til projektbeskrivelse som er under udarbejdelse, er der i højere grad tale om at udarbejde et beslutningsgrundlag til politisk behandling (jf. nedenfor) end oprindeligt beskrevet. Det betyder en hurtigere gennemførsel af den administrative proces og giver mulighed for meget hurtig handling efter en politisk drøftelse. Tidsplanen vil derfor ikke blive påvirket af de enkelte kommuners og Regionens politiske behandling af evt. tiltag. Ad. 5) Hvad er projektets produkter Der vil komme 5 konkrete resultater ud af projektet: 1. Mobil dækningsmåling Kortlægning af dækning giver grundlag for en ligeværdig dialog med leverandørerne om, hvor behovet for udbygning er til stede. Det giver et værdifuldt udgangspunkt for at tage beslutninger om at gennemføre aktiviteter fra kommunerne/regionen om f.eks. at stille mastepositioner billigere til rådighed, selv etablere passiv infrastruktur og andre tiltag der mindsker barriererne for dækning. 2. En konkret plan for fælles drejebog for ansøgningsprocessen og fælles servicemål for sagsbehandlingstid mv. i forbindelse med mastepositioner Der etableres et fælleskommunalt forum, hvor kommunerne kan være i tæt dialog med leverandørerne om konkrete barrierer (processuelle eller indholdsmæssige), best practice og de muligheder der er givet til kommunerne. Herudover skal dækningsmålingerne gøre det muligt at koordinere mastepositioner og sikre den bedst mulige prioriterede udrulning af en mobil dækning. I projektperioden skal der udarbejdes en konkret plan for dette. De dele af planen der kan igangsættes administrativt, igangsættes i projektperioden. De dele der skal behandles politisk, skal kunne iværksættes umiddelbart efter en evt. politisk godkendelse. Denne plan skal udarbejdes på grundlag af dialog med leverandørerne (konkrete barrierer), best practice og de muligheder der er givet til kommunerne. Herudover skal dækningsmålingen sikre den bedst mulige prioriterede udrulning af en mobil dækning. 3. Et konkret forslag til ensartet behandling af gravetilladelser og plan for adgang til passiv infrastruktur, der kan besluttes politisk. Side 3 af 5

4 De dele af planen, der kan gennemføres uden politisk behandling, igangsættes i projektperioden. De elementer, der kræver politisk godkendelse, skal kunne igangsættes umiddelbart efter en politisk godkendelse. 4. Forslag til hvordan kommuner og region kan indgå i et konkret samarbejde, som kan understøtte udbygning af passiv infrastruktur, hvor markedskræfterne ikke selv klarer dette. Forslaget skal indeholde forslag til organisering (evt. selvstændigt selskab), løsningsmuligheder som f.eks. etablering af tomrør og mobilmaster, løsningsforslag til sammenhængende lokalområder uden dækning(f.eks. finansiering, involvering af lokale husstande mm.). Hele forslaget understøttes af en juridisk vurdering af muligheder og forhindringer og en kortlægning af ledig tomrørskapacitet. Forslaget skal udarbejdes som et færdigt beslutningsgrundlag til politisk vedtagelse. 5. Forslag til OPI samarbejder der kan underbygge udbygning af bredbånd. Der skal ses på muligheder for at den offentlige efterspørgsel kan stimulere udbygning af mobilt og trådet bredbånd. Øvrige kommentarer: Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved nødvendigheden af en konkret måling af den mobile dækning i regionen. Dette skal ses i lyset af, at der vil komme forbedrede informationer i forbindelse med opdateringen af tjekditnet.dk. Denne opdatering forventes til sommer, men er blevet forsinket flere gange (Der henvises også til disse dækningskort i vækstaftalen). Vi har derfor henvendt os til Erhvervsstyrelsen for at få konkrete informationer om disse dækningskort. Erhvervsstyrelsen oplyser at der vil være forbedrede informationer tilgængelige, da leverandørernes data i højere grad vil tage højde for belastning og blive baseret på forbedrede GIS kort, hvilket giver en større præcision. Men informationerne vil kun blive givet på enkeltadresseniveau. Styrelsen har således ikke fået lov til at udarbejde og udlevere deciderede dækningskort på baggrund af leverandørernes data. Dækningskort der viser større områder er imidlertid helt nødvendige for kommunerne, hvis der skal udvikles planer for den fortsatte udbygning. Vi har kendskab til en løsning, hvor man genererer en såkaldt adresse-crawl på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og derved trækker data ud, der kan kobles sammen med GIS/Mapinfo og derved generere kort overblik. Udfordringen med denne løsning er at vi ikke ved om Erhvervsstyrelsen vil spærre for denne mulighed med udgangspunkt i deres aftale med leverandørerne, at der ikke gives mulighed for måling af indendørsdækning og, at der stadig er tale om data der kommer fra leverandørerne alene. Hele projektet bygger på en tæt dialog med leverandørsiden. Hvis der skal være en dialog mellem parterne, er det ikke det bedste udgangspunkt, når den ene part har patent på "sandheden". Der er også indgået aftale med Aalborg Universitet om at sikre, at målingerne bliver foretaget på et fagligt niveau, som de kan stå inde for. Der har således været dialog med Preben Mogensen, der på vegne af Institut for Elektroniske Systemer (herunder professor Gert Frølund Pedersen) har tilsluttet sig, at det kan have værdi at gennemføre en sådan måling. Specielt Side 4 af 5

5 fordi indkøbet af udstyr giver mulighed for efterfølgende at følge op på de aftaler der indgås med leverandørerne og for måling af indendørsdækning, som er væsentlig for de kommunale og regionale arbejdspladser. Derfor er en konkret måling af den mobile dækning stadig et element i projektet, som har stor værdi for den dialog der skal foregå med leverandørsiden. Side 5 af 5

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark

Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark 26. februar 2015 Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark skal være blandt de bedste i Europa til at udvikle og udnytte IT og data til at skabe vækst og job. Generelt har Danmark en veludbygget

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere