DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET BETJENINGSBESKRIVELSE KOGEPLADE BRUG AF OVNEN TILGÆNGELIGT TILBEHØR GODE RÅD UNDER TILBEREDNINGEN RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE 157 DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. INSTRUKTIONER TIL INSTALLATØREN: Til den kvalificerede tekniker der skal udføre installationen, opstarten og kontrollen af INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Beskriver råd vedrørende brugen, beskrivelse af betjeningsknapperne og en korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Der kan findes yderligere oplysningerne og produkterne på hjemmesiden 133

2 Præsentation 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE DENNE MANUAL UDGØR EN INTEGRERET DEL AF APPARATET. DEN SKAL OPBEVARES SIKKERT OG TILGÆNGELIGT UNDER HELE KOMFURETS LEVETID, OG DET ANBEFALES AT LÆSE DENNE MANUAL OG ALLE INDIKATIONER INDEHOLDT I DEN GRUNDIGT, FØR KOMFURET TAGES I BRUG. INSTALLATIONEN SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE OG I HENHOLD TIL GÆLDENDE REGLER. DETTE APPARAT ER KONSTRUERET TIL BRUG I PRIVATE HJEM, OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE P.T. GÆLDENDE EU-DIREKTIVER. APPARATET ER BLEVET FREMSTILLET MED HENBLIK PÅ DEN FØLGENDE FUNKTION: STEGNING OG OPVARMNING AF MADVARER; ENHVER ANDEN BRUG ANSES FOR UKORREKT. FABRIKANTEN FRASIGER SIG ETHVERT ANSVAR, SÅFREMT APPARATET ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END DE, SOM ER ANGIVET HERI. UNDGÅ AT EFTERLADE EMBALLAGERESTER UDEN OPSYN I HJEMMET. SORTER DE FORSKELLIGE TYPER MATERIALE FRA EMBALLAGEN, OG AFLEVER DEM PÅ NÆRMESTE GENBRUGSSTATION. DET ER ET KRAV, AT DER ER JORDTILSLUTNING I HENHOLD TIL SIKKERHEDSSTANDARDERNE FOR DET ELEKTRISKE ANLÆG. STIKKET SOM SKAL TILSLUTTES FORSYNINGSKABLET OG DEN TILHØRENDE KONTAKT SKAL VÆRE AF SAMME TYPE, OG SKAL OVERHOLDE GÆLDENDE STANDARDER. STIKKONTAKTEN SKAL VÆRE TILGÆNGELIG, NÅR APPARATET ER BYGGET IND I KØKKENELEMENTET. TAG ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I LEDNINGEN. UMIDDELBART EFTER INSTALLATIONEN AF APPARATET SKAL DER UDFØRES EN KORT TEST AF DENNE, SOM ANGIVET I DET NEDENSTÅENDE. HVIS APPARATET IKKE VIRKER, SKAL DET KOBLES FRA EL-FORSYNINGEN, OG DER SKAL RETTES HENVENDELSE TIL DET NÆRMESTE KUNDESERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARETET. EFTER HVER ANVENDELSE AF PLADEN SKAL MAN ALTID KONTROLLERE, AT BETJENINGSKNAPPERNE ER I POSITIONEN 0 (SLUKKET). SÆT ALDRIG BRANDBARE GENSTANDE I OVNEN: HVIS OVNEN BLIVER TÆNDT VED ET UHELD, KAN DER OPSTÅ BRAND. 134

3 Præsentation IDENTIFIKATIONSSKILTET MED TEKNISKE DATA, SERIENUMMERET OG MÆRKNINGEN ER SYNLIGT OG PLACERET INDEN I OPBEVARINGSRUMMET. SKILTET MÅ ALDRIG FJERNES. DETTE APPARATE MÅ IKKE INSTALLERES PÅ HÆVEDE SOKLER. APPARATET BLIVER MEGET VARMT UNDER BRUG. UNDGÅ AT RØRE VED VARMEELEMENTERNE INDE I OVNEN. SÆT IKKE GRYDER MED EN UJÆVN BUND PÅ KOGEPLADEN. ANVEND ALDRIG KOGEPLADEN SOM KØKKENBORD. BEMÆRK: SÅFREMT DER BEMÆRKES EN SPRÆKKE I GLASKERAMIKPLADEN, SKAL MAN SLÅ STRØMMEN FRA APPARATET OG HENVENDE SIG TIL ET SERVICECENTER. APPARATET ER BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT AF VOKSNE. LAD IKKE BØRN NÆRME SIG APPARATET ELLER BRUGE DET TIL LEG. DETTE APPARAT ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 00/96/EF OM ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV DEFINERER STANDARDERNE FOR INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF KASSEREDE APPARATER, SOM ER GÆLDENDE I HELE DEN EUROPÆISKE UNION. FØR APPARATET TAGES I FUNKTION SKAL MAN FJERNE ALLE ETIKETTER OG BESKYTTELSESFILMEN, SOM KAN FINDES PÅ BÅDE INDER- OG YDERSIDE. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer og materialer, som kan tilskrives manglende overholdelse af disse anvisninger, manipulering med apparatet eller nogle af dets komponenter, eller anvendelse af uoriginale reservedele. 135

4 Instruktioner til installatøren. INSTALLATION AF APPARATET Dette apparat er udstyret med brandbeskyttelse (type Y) og må stilles mod vægge, der overstiger arbejdsfladens højde..1 Elektrisk tilslutning Man skal sikre sig, at strømstyrken i forbindelsesledningerne stemmer overens med de karakteristika, der er angivet på skiltet, som sidder inden i opbevaringsrummet. Dette skilt må aldrig fjernes. Anbring en flerpolet afbryder på apparatets forsyningslinje med en kontaktafstand lig med eller over 3 mm, og placer den så den er let at nå, og i nærheden af apparatet. Apparatet er forsynet med en klemkasse, som er placeret bag på apparatet til den elektrisk tilslutning (se nedenstående diagram). Man får adgang til den ved at aftage bagbeklædningen. 136

5 Instruktioner til installatøren Drift ved V3N : Anvend et fempolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 5 x,5 mm ). Drift ved VN : Anvend et firepolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 4 x 4 mm ). Drift ved 0-40V : Anvend et trepolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 3 x 6 mm ). Enden, som skal kobles til apparatet, skal have en jordledning (gul og grøn), som er mindst 0 mm længere. Tilslutningen skal udføres med et fempolet stik med tilstrækkelig ledeevne (se typeskiltet) eller, ved drift ved 0-40V, med et trepolet stik. Stikket og stikkontakten i muren skal være af samme type og i overensstemmelse med IEC-standarderne. Apparatet skal have en jordforbindelse. Kontrollér, at strømforsyningslinjen er udstyret med tilstrækkelig jordforbindelse, før du tilslutter apparatet. Undgå brug af stikomformere, adaptere eller stikdåser. Fabrikanten fralægger siger sig ethvert ansvar for skader på personer og materialer, som kan tilskrives manglende overholdelse af disse anvisninger samt manipulering af apparatet eller nogle af dets komponenter.. Nivellering Nivellér apparatet på gulvet ved hjælp af de fire regulerbare støttefødder. Løsn kontramøtrikken og skru på støttefoden for at indstille. Reguleringsskruen har en vandring på 10 mm. 137

6 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 3.1 Frontpanelet Alle betjeningsanordninger på apparatet er samlet på frontpanelet. Første gang ovnen anvendes efter en strømafbrydelse, skal man trykke i 1 til sekunder på den midterste knap for at aktivere ovnen. BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE OVNTERMOSTAT OVNFUNKTIONER KOGEZONE FORRESTE VENSTRE KOGEZONE BAGERSTE VENSTRE KOGEZONE MIDTERSTE KOGEZONE BAGERSTE HØJRE KOGEZONE FORRESTE HØJRE TERMOSTATKNAP Tilberedningstemperaturen indstilles ved at dreje knappen med uret til den ønskede værdi, mellem 50 og 50 C. Kontrollampen tænder, hvilket viser, at ovnen er under opvarmning. Når denne lampe slukker, har ovnen nået den indstillede temperatur. Hvis lampen tænder og slukker, er det tegn på, at temperaturen i ovnen holdes på det indstillede niveau. KONTROLLAMPE FOR OM PLADEN ER TÆNDT (A) Når kontrollampen A lyser, viser det, at en eller flere af kogezonerne er tændt. Med alle knapperne på nul, er kontrollampen slukket. FUNKTIONSVÆLGERKNAP Drej knappen for at vælge en af de følgende funktioner: 138

7 INGEN FUNKTION INDSTILLET ØVERSTE OG NEDERSTE VARMEELEMENT ØVERSTE OG NEDERSTE VARMEELEMENT + VENTILATION GRILLELEMENT NEDERSTE VARMEELEMENT + VENTILATION NEDERSTE VARMEELEMENT + OG VENTILERET VARMEELEMENT NEDERSTE VENTILERET VARMEELEMENT + VENTILATION OPTØNING GRILLELEMENT + VENTILATION BETJENINGSKNAP TIL KOGEPLADEN Normal opvarmning Udfor hver drejeknap er tegnet en cirkel, som angiver hvilken kogezone der sættes i funktion. Opvarmningen reguleres ved at trykke på knappen og dreje den over på den ønskede position mellem 1 og 9. Indstillingen er trinløs, så alle de mellemliggende områder kan anvendes. Kogezonen slukkes ved at dreje knappen over på position 0. Dobbelt opvarmning Udfor hver drejeknap er tegnet en cirkel, som angiver hvilken kogezone der sættes i funktion. Opvarmningen af den lille inderste diameter reguleres ved at trykke på knappen og dreje den over på en af positionerne mellem 1 og 9. Opvarmningen af begge områder sker ved at dreje knappen over på symbolet eller og slippe den igen. Den vender nu tilbage til position 9. For at indstille opvarmningen drejes knappen mod uret indtil den ønskede position. For at vende tilbage til opvarmningen af kun den lille diameter skal knappen drejes tilbage i positionen 0, og derefter over på en af positionerne mellem 1 og 9. Kogezonen slukkes ved at dreje knappen over på position

8 3. Analogt elektronisk ur (kun på nogle modeller) OVERSIGT OVER FUNKTIONER MINUTTÆLLERKNAP KNAP TIL AFSLUTNING AF TILBEREDNING INDSTILLING AF UR OG RESET KNAP TIL MINDSKNING AF TID KNAP TIL ØGNING AF TID Alarmen som lyder ved afslutningen af hver programmering vil bestå af 10 lydsignaler som gentages 3 gange med intervaller på ca. 1 minut. Den kan dog til enhver tid afbrydes, ved tryk på en vilkårlig knap Indstilling af klokkeslæt Når ovnen tages i brug for første gang, eller efter en strømafbrydelse, blinker displayet med jævne mellemrum. Ved tryk på knappen stopper displayet med at blinke. Tryk igen på knappen i sekunder; det er nu muligt at begynde indstillingen af klokkeslættet. Ved tryk på indstillingsknapperne eller kan man forøge eller reducere tiden med ét minut ad gangen. Tryk på en af indstillingsknapperne, indtil klokkeslættet er indstillet korrekt. 5 sekunder efter det seneste tryk starter uret fra den indstillede tid. 140

9 3.. Minuttæller Denne funktion afbryder ikke tilberedningen, men aktiverer kun alarmen. - Ved tryk på knappen lyser displayet op som vist på figur 1; - Tryk inden for 5 sekunder på knapperne eller for at indstille timeren med minuttæller. Ved hvert tryk tændes eller slukkes et eksternt segment, som repræsenterer 1 minut af tilberedningstiden (i figur vises 1 time og 10 minutter). - 5 sekunder efter seneste tryk starter nedtællingen. Når den afsluttes sætter alarmen i gang. - Under nedtællingen er det muligt at vise den aktuelle tid ved at trykke en gang på knappen ; tryk på den igen for at vende tilbage til displayet med minuttæller. 1 Ved endt nedtælling skal man standse ovnen manuelt ved at dreje termostaten og funktionsvælgerknappen til 0. Det er ikke muligt at indstille en tid på over 4 timer. 141

10 3..3 Programmering Tilberedningsvarihed: Når man trykker på den. knap er det muligt at indstille tilberedningsvarigheden. Inden den indstilles skal man dreje termostatknappen til den ønskede temperatur for tilberedningen, og funktionsvælgerknappen til en vilkårlig position. For at indstille tilberedningsvarigheden skal man gøre som følger: - Tryk på knappen ; viseren placeres på 1 og nu symbolet blinker ved siden af (Fig. 1). - Tryk inden for 5 sekunder på knapperne eller for at indstille tilberedningsvarigheden: Hvert 1 tryk på knappen lægger 1 minut til tilberedningstiden og ved hver 1. minut lyser et nyt internt segment op (på figur vises en varighed på 1 time). - Når den ønskede varighed er opnået, starter tilberedningen ca. 5 sekunder efter det seneste tryk på knapperne eller. - Når tilberedningen er startet viser displayet den aktuelle tid repræsenteret ved konstant lysende segmenter, og de resterende minutter til endt tilberedning repræsenteret ved blinkende segmenter (hver blinkende segment angiver 1 minutters resterende tilberedning). - Ved endt tilberedning deaktiverer timeren ovnens varmeelementer, alarmen sætter i gang, og tallene på urskiven blinker. - Det er også muligt at nulstille varigheden ved hjælp af reset af det indstillede program: Ved at trykke på den midterste knap i to sekunder annulleres den indstillede varighed, og ovnen kan nu slukkes manuelt. Vigtigt: Det er ikke muligt at indstille tilberedningsvarigheder på over 1 timer. 14

11 Start af tilberedningen: Udover at indstille en tilberedningsvarighed er det også muligt at definere tidspunktet for tilberedningens start (med en maksimal forsinkelse på 1 timer i forhold til den aktuelle tid). For at indstille tiden for start/afslutning af tilberedningen, skal man gøre som følger: Indstil tiden som beskrevet i foregående afsnit. - Inden for 5 sekunder fra det seneste tryk på knapperne eller skal man endnu en gang trykke på knappen for at definere tidspunktet for tilberedningens afslutning. På displayet vises nu symbolet som blinker, sammen med den aktuelle tid, med interne segmenter som lyser op for at angive tidspunktet for tilberedningens afslutning. Ved hjælp af knapperne og indstilles nu tidspunktet for tilberedningens afslutning. - 5 sekunder efter det seneste tryk viser displayet den aktuelle tid, og tidspunktet for start og afslutning af tilberedningen, som vises med lysende interne segmenter. Så længe den aktuelle tid ikke er ens med tidspunktet for start af tilberedningen, vil segmenterne på displayet lyse konstant; så snart man når den forindstillede starttid, begynder de interne segmenter at blinke for at vise at ovnen har påbegyndt tilberedningen. - Ved endt tilberedning deaktiverer timeren ovnens varmeelementer, alarmen sætter i gang, og tallene på urskiven blinker. - For at annullere hele det indstillede program skal man trykke ned i sekunder på den midterste knap ; hvis tilberedningen allerede er startet, skal man slukke ovnen manuelt. - På billedet ved siden af vises et eksempel på programmering: Den aktuelle tid er 7:06, tilberedningens start er programmeret til kl. 8, og afslutningen til kl Når klokken er 8 vil de interne segmenter mellem kl. 8 og kl. 9 begynde at blinke, og 1 viseren vil lyse konstant. Vigtigt: Da ovnen starter tilberedninger ifølge den førnævnte programmering, skal termostaten og funktionsvælgerknappen være indstillet korrekt på den ønskede temperatur og den ønskede funktion Reduceret displaybelysning For at spare på energien i standby tilstand, er det ved et tryk på knappen muligt at indstille en reduceret displaybelysning. For at vende tilbage til normalbelysning skal man trykke igen på knappen. 143

12 4. KOGEPLADE 4.1 Kogezoner Apparatet er udstyret med 5 kogezoner med forskellig diameter og ydelse. Deres placering er klart vist med cirkler, og varmen er begrænset til de diametre, der er tegnet på glasset. De 5 kogezoner er af typen HIGH-LIGHT; de tænder efter nogle sekunder, og varmen kan indstilles med knappen på frontpanelet, fra minimum på 1 til maksimum på 9. Kogezonerne med to koncentriske cirkler ( ) og med cirkel + kogezone til fisk ( ) er med dobbelt opvarmning: inden i den mindste diameter, eller på begge diametrene. De fem kontrollamper, der sidder foran mellem kogezonerne, tændes, når en eller flere af opvarmningszonerne når over 60 C. Denne funktion gør det muligt at vide, om en eller flere af kogezonerne stadig har en temperatur på over 60 C efter endt brug af kogepladen. Kontrollamperne slukkes først, når temperaturen når ned under cirka 60 C. Når kogepladen bruges første gang, anbefales det, at den opvarmes til maksimum temperatur i tilstrækkelig tid til at afbrænde eventuelle olierester fra fabrikationen, som kan give maden en ubehagelig lugt. For at sikre en god ydelse og et passende energiforbrug er det vigtigt udelukkende at anvende gryder og pander, der egner sig til elektrisk kogning/stegning. Grydens/pandens bund skal være meget tyk og helt flad, den skal være ren og tør ligesom kogepladens overflade. Anvend ikke gryder i støbejern eller med ru bund, fordi de risikerer at ridse kogepladens overflade. Diameteren på grydens eller pandens bund skal være den samme som den stiplede linie rundt om kogezonen, hvis de ikke stemmer overens spildes energi. 144

13 Vær opmærksom på ikke at spilde sukker eller søde blandinger på pladen mens den er i funktion eller lægge materialer eller ting, der kan smelte (plastik eller sølvpapir) på pladen. Hvis det skulle ske, skal der, for at undgå at beskade overfladen, med det samme slukkes for varmen og pladen skal rengøres med den tilhørende skraber, mens pladen stadig er lun. Hvis den glaskeramiske kogeplade ikke rengøres med det samme, kan man risikere, at der danner sig skorper, som ikke kan fjernes, når kogepladen er afkølet. Vigtigt! Vær yderst opmærksom på børn, da de har svært ved at se kontrollamperne, der viser, om kogepladen stadig er varm. Efter brugen forbliver kogezonerne meget varme i et vist stykke tid, også selvom de er slukkede. Undgå at børn lægger hænderne på dem. 4. Oversigtstabel over tilberedningstid I den følgende tabel vises stillingerne for betjeningsknapperne til kogepladen, der indikerer de forskellige typer madvarer, som skal tilberedes. Værdierne kan variere afhængigt af mængden af fødevarer og forbrugerens individuelle smag. POSITION KNAP TYPE FØDEVARER 1 FOR AT SMELTE SMØR, CHOKOLADE ELLER LIGNENDE TIL AT OPVARME MADVARER, HOLDE SMÅ MÆNGDER VAND I KOG, FOR AT RØRE SOVSE LAVET PÅ SMØR ELLER ÆGGEBLOMME. TIL AT OPVARME KOMPAKTE MADVARER OG VÆSKER, HOLDE VAND I KOG, OPTØ FROSTVARER, OMELETTER MED -3 ÆG, LUNE RETTER AF FRUGT ELLER GRØNSAGER, KOGNING GENERELT. 6 STEGNING AF KØD, FISK OG GRØNTSAGER, RETTER MED MERE ELLER MINDRE VAND, TILBEREDELSE AF SYLTETØJ, OSV. 7-8 STEGE AF KØD ELLER FISK, BØFFER, LEVER, BRUNING AF KØD, FISK, ÆG OSV. 9 STEGE KARTOFLER ELLER LIGNENDE I OLIE OSV., TIL HURTIGT AT KOGE VAND. 145

14 5. BRUG AF OVNEN 5.1 Generelle bemærkninger og gode råd Når ovnen bruges første gang, anbefales det, at den opvarmes til maksimum temperatur (50 C) i tilstrækkelig tid til at afbrænde eventuelle olierester fra fabrikationen, som kan give maden en ubehagelig lugt. Første gang ovnen anvendes efter en strømafbrydelse, skal man trykke i 1 til sekunder på den midterste knap for at aktivere ovnen. For indstilling henvises til afsnittet "3. Analogt elektronisk ur". Under tilberedning må ovnens bund ikke dækkes af aluminium eller stanniol, og der må ikke stilles gryder eller fade på bunden, for ikke at beskadige emaljelaget. Hvis der skal bruges bagepapir, skal det placeres på en sådan måde, at det ikke hindrer cirkulation af varm luft inde i ovnen For at undgå at få eventuel damp fra ovnen i ansigtet, når ovnlågen åbnes, bør den åbnes af to omgange: Hold lågen halvåben (ca. 5 cm) i ca. 4-5 sekunder, og åbn den herefter helt. Hvis det er nødvendigt at tilføje noget til maden, som er under tilberedning, skal ovnlågen åbnes i så kort tid som muligt for at undgå, at temperaturen inde i ovnen falder så meget, at maden ikke tilberedes korrekt. 5. Ovnlys Tænder når funktionsvælgerknappen drejes til en hvilken som helst stilling, eller når ovnlågen åbnes og ovnen er slukket. 5 cm 5.3 Opbevaringsrum I apparatets nederste del findes opbevaringsskuffen. Det åbnes ved at trække for neden i lågen. Opbevar aldrig brændbart materiale som klude, papir eller andet, men eventuelt udelukkende apparatets tilbehør i metal. Åbn ikke opbevaringsrummet når ovnen er tændt, eller stadig varm. Den indvendige temperatur kan være meget forhøjet. 146

15 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR Ovnen indeholder 4 skinner til placering af plader og riste i forskellig højde. Ovnrist: til tilberedning af fødevarer på tallerkener, små kager, stege og mad der kun kræver en let stegning. Bradepanderist: Bruges oven på en bradepande ved tilberedning af mad, som kan dryppe. Bradepande: Anvendes til opsamling af fedt fra mad på risten. Bageplade: Anvendes til bagning af kager, pizzaer og desserter tilberedt i ovn. Grillspyd: bruges til tilberedning af kylling, pølser og alle madvarer som kræver ensartet stegning på hele overfladen. Grillspydholdere: skal indsættes i ovnpladens huller før grillspydsstangen anvendes. Tilbehør som kan bestilles De selvrensende ovnpaneler og den nederste sokkel kan bestilles gennem de autoriserede servicecentre. 147

16 7. GODE RÅD UNDER TILBEREDNINGEN Det anbefales altid at forvarme ovnen med varmluft til 30/40 C højere end tilberedningstemperaturen. På denne måde kan man afkorte tilberedningstiden mærkbart og spare på energien, og man opnår et bedre tilberedningsresultat. Ovndøren skal være lukket under tilberedning. 7.1 Traditionelle tilberedninger FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT TIL VALG MELLEM C Dette klassiske tilberedningssystem, hvor varmen kommer både fra oven og fra neden, er velegnet til tilberedning af mad på kun én plade eller rist. Ovnen skal forvarmes til den indstillede temperatur. Maden skal først sættes i ovnen, når termostatlampen slukker. Meget fedt kød kan sættes i ovnen mens den stadig er kold. Frosne kødprodukter kan sættes i ovnen uden behov for optøning først. Som eneste forholdsregel skal man vælge en temperatur, der er ca. 0 C lavere og en tilberedningstid, der er ca. 1/4 længere, end ved tilberedning af frisk kød. Brug beholdere med høje kanter for at forhindre at stænk tilsnavser ovnens sider. 148

17 7. Tilberedning med varmluft FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT TIL VALG MELLEM C Dette system er velegnet til tilberedning på flere plader eller riste, også af forskellige typer fødevarer (fisk, kød osv.) uden at duft eller smag overføres. Luftcirkulationen i ovnen giver en ensartet fordeling af varmen. Forvarmning af ovnen er ikke nødvendig. Det er kun muligt at tilberede forskellige typer fødevarer, hvis de kræver samme tilberedningstemperatur. 7.3 Tilberedning med grill FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ MAKSIMUM Med denne funktion opnår man en hurtig bruning af maden. Det anbefales at sætte bradepanden i øverste rille. Ved hurtige tilberedninger med små mængder sættes risten i tredje rille fra neden. Ved længere tilberedninger og grillstegning sættes risten i en lavere rille, alt efter typen af mad. Ovnens dør skal være lukket under tilberedningen. Hold ovndøren lukket under tilberedning med grill. Hvis grillen anvendes med åben ovndør kan det medføre skade på ovnen, og det kan gå ud over sikkerheden under brug. 149

18 7.4 Tilberedning med grill og varmluft FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT MELLEM 50 OG 50 C Med denne funktion opnår man en ensartet fordeling af varmen, som trænger dybere ned i maden. Maden brunes let udenpå og holdes mør indeni. Under tilberedningen skal ovndøren være lukket og den maksimale tilberedningstid må ikke overstige 60 minutter. Hold ovndøren lukket under tilberedning med grill. Hvis grillen anvendes med åben ovndør kan det medføre skade på ovnen, og det kan gå ud over sikkerheden under brug. 7.5 Optøning FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ POSITION 0 Blæseren sørger for at cirkulere luften, så madvarerne kan tø hurtigt op. Luftcirkulationen inde i ovnen foregår ved stuetemperatur. Optøning ved stuetemperatur har den fordel, at den ikke ændrer madens smag eller udseende. 150

19 7.6 Tilberedning med grillspyd FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ MAKSIMUM Stik grillspyddets stang ind i kødet og stram skruerne A på gaflerne. Indsæt rammerne B i hullerne i bakken F. Placer grillspyddets stang således at mellemstykket E hviler på sænkningen på rammen B i højre side. Sæt bakken helt ind i ovnen indtil spidsen af stangen ligger ud for hullet C. Man skal nu ved at vippe rammen B, få spidsen af grillspyddets stang ind i lejet C, som trækker grillspyddets motor på ovnens sidevæg. Hæld en smule vand på bradepanden for at undgå at der dannes røg. Ovnens dør skal være lukket under tilberedningen. Jævnlige blink fra termostatlampen under tilberedningen er normale, og indikerer den konstante vedligeholdelse af temperaturen i ovnen. BEMÆRK: Rammerne B monteres som vist på figuren ved siden af. 151

20 7.7 Oversigt over anbefalede tilberedninger Tilberedningstider, især for kød, varierer afhængigt af kødets tykkelse, kvalitet, og af personlig smag. HOVEDRETTER LASAGNE OVNBAGT PASTA KØD KALVESTEG OKSESTEG FLÆSKESTEG KYLLING AND GÅS - KALKUN KANIN LAMMEKØLLE TRADITIONELLE TILBEREDNINGER SKINNEPOSITION FRA NEDEN TEMPERATUR ( C) TID I MINUTTER (*) PR KG PR KG PR KG PER KG. STEGT FISK ALT EFTER STØRRELSE PIZZA KAGER MARENGS MØRDEJ KRINGLE SMÅKAGER BRIOCHE FRUGTTÆRTE (*) = MED FORVARMET OVN TILBEREDNING MED GRILL SVINEKOTELET SVINEFILET OKSEFILET LEVERSTYKKER KALVESCHNITZLER HALV GRILLKYLLING PØLSER FRIKADELLER FISKEFILETER TOAST SKINNEPOSITION FRA NEDEN FØRSTE SIDE TID I MINUTTER ANDEN SIDE

21 HOVEDRETTER LASAGNE OVNBAGT PASTA KREOLERRIS KØD KALVESTEG FLÆSKESTEG OKSESTEG OKSEFILET LAMMESTEG ROASTBEEF STEGT KYLLING ANDESTEG KALKUNSTEG STEGT KANIN STEGT HARE STEGT DUE TILBEREDNING MED VARMLUFT SKINNEPOSITION FRA NEDEN TEMPERATUR ( C) TID I MINUTTER FISK ALT EFTER STØRRELSE PIZZA KAGER (BAGVÆRK) KRINGLE FRUGTTÆRTE LAGKAGEBUNDE BRIOCHE STRUDEL BUDDING AF SMÅKAGER BRØD TOAST

22 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1 Rengøring af den glaskeramiske kogeplade Før rengøring og vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elforsyningen. Glaskeramikpladen skal rengøres regelmæssigt, helst efter hver brug, når diodelysene der viser tilbageværende varme er slukkede. Eventuelle mærker efterladt af gryder med aluminiumsbund kan fjernes med en fugtig klud med eddike på. Såfremt der efter tilberedningen er fastbrændte rester, fjernes de med skraberen, der leveres sammen med kogepladen, der skylles efter med vand og tørres grundigt med en ren klud. Hyppig brug af skraberen reducerer mærkbart anvendelsen af kemiske produkter til den daglige rengøring af kogepladen. Anvend ingen form for skurepulver eller ætsende rengøringsmidler (f.eks. pulverprodukter, ovnspray, pletfjernere og stålsvampe). 8. Rengøring af rustfrit stål 8..1 Almindelig daglig rengøring For at rense og bevare overfladerne i rustfrit stål, må der udelukkende anvendes særlige produkter, som ikke indeholder slibemidler eller syreholdige, klorbaserede stoffer. Anvendelse: hæld produktet på en fugtig klud og tør overfladerne af, skyl omhyggeligt og tør efter med en blød klud eller et vaskeskind. 8.. Pletter fra mad eller rester Det er vigtigt at undgå at bruge metalsvampe eller skrabere, der ridser, for ikke at beskadige overfladerne. Brug almindelige produkter, som ikke ridser, og brug eventuelt redskaber af træ eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med en blød klud eller med et vaskeskind. Undgå at lade madrester, som indeholder sukker (fx. marmelade) tørre i ovnen. Hvis de tørrer over længere tid, kan de ødelægge emaljen indvendigt i ovnen. 154

23 8.3 Rengøring af ovn (uden selvrensende paneler) For at vedligeholde ovnen, bør den rengøres regelmæssigt, efter at den er kølet af. Tag alle løse dele ud af ovnen. Afmontér sideskinnerne ved at skrue metalringen A af og trække den ud af det bagerste hul B. Rens ovnristene og sideskinnerne med varmt vand og rengøringsmidler uden slibemiddel, skyl og tør dem Selvrensende paneler Ovnen er udstyret med paneler med selvrensende emalje. Disse paneler gør det muligt nemt at rengøre ovnen og sikre at den altid er effektiv Brug af selvrensende paneler For at holde den indvendige del af ovnen ren for madrester og undgå ubehagelige lugte tilrådes det jævnligt at tænde ovnen i tom tilstand på min. 00 C i mellem 30 og 60 minutter, så de selvrensende paneler kan oxidere eventuelle rester, som efterfølgende, når ovnen er kold, fjernes med en fugtig svamp Vedligeholdelse af de selvrensende paneler Ved rengøring af panelerne frarådes det at bruge slibende rengøringsmidler. Brug udelukkende en fugtig svamp for ikke at ændre panelernes emaljes egenskaber. 155

24 8.3.4 Afmontering af de selvrensende paneler Tag alt tilbehør ud af ovnen, og gør følgende: 1. Tag sideristene af (fig.1);. Træk panelerne i siden ud F e G (fig. ). 3. Træk det bageste panel ud A efter at have løsnet den gevindskårne metalring C (fig. ). 4. Sæt panelerne på igen i deres oprindelige position. 1) ) 8.4 Ovnlågens rude Det anbefales altid at holde ruden pæn og ren. Brug sugende køkkenrulle, og hvis snavset sidder godt fast, vaskes ruden med en fugtig svamp og almindeligt rengøringsmiddel. 156

25 9. SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE Med jævne mellemrum har ovnen brug for småvedligholdelser eller udskiftning af dele, som bliver slidt som fx pakninger, pærer osv. Herunder gives særlige oplysninger om dette. Før rengøring og vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elforsyningen. 9.1 Udskiftning af pærentil ovnlyset Fjern beskyttelseslåget A ved at dreje det mod uret, og udskift pæren B med en anden, som er magen til. Genmonter beskyttelseslåget A. Brug udelukkende ovnpærer (T 300 C). 157

26 9. Afmontering af ovnlågen Åbn lågen helt og sæt tapperne (leveres med ovnen) ind i hullerne fra siden indvendigt. Luk lågen i en vinkel på cirka 45, løft den op og tag den ud af lejet. Til genmontering sættes hængslerne ind i lejerne, ovnlågen støttes forneden og tapperne trækkes ud. 9.3 Ovnlågens tætningslister For at lette rengøringen af ovnen, kan tætningslisterne på ovndøren tages af. Inden tætningslisten fjernes skal man afmontere ovnlågen, som beskrevet i forrige afsnit. Når ovnlågen er afmonteret, løftes klemmerne ved tætningslistens hjørner, som vist på figuren / B 158

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816

Din brugermanual SMEG A2BL-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3520816 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116 Indholdsfortegnelse 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 116. Front- og betjeningspanel 117.1 Frontpanelet 117. Betjeningsbeskrivelse 118 3. Brug af ovnen 10 3.1 Generelle bemærkninger og

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 136 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 138 3. MILJØHENSYN... 140 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 141 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 142 6. FRONTPANEL...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Der kan findes yderligere oplysningerne og produkterne på hjemmesiden

Indholdsfortegnelse. Der kan findes yderligere oplysningerne og produkterne på hjemmesiden Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 198. INSTALLATION AF APPARATET 00 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 0 4. KOGEPLADE 09 5. BRUG AF OVNEN 14 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 15 7. GODE

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1PYID-6

Din brugermanual SMEG A1PYID-6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 324 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 326 3. MILJØHENSYN... 328 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 329 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 332 6. BRUG AF

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 2.1 Vores miljøhensyn... 185 2.2 Dine miljøhensyn... 185 3. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 186 4. ANVENDELSE... 187 5.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 3.1 Vores miljøhensyn... 260 3.2 Dine miljøhensyn... 260 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1K-6

Din brugermanual SMEG A1K-6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 436 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 438 3. MILJØHENSYN... 440 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 441 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 444 6. BRUG AF

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123

Indholdsfortegnelse. 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122. 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 Indholdsfortegnelse 1. Bemærkninger vedrørende sikkerhed og anvendelse 122 2. Placering på bordpladen 123 2.1 Fastgørelse på støttestrukturen 123 3. Elektrisk tilslutning 125 4. Gastilslutning 126 4.1

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 68 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 68 1.2 Producentens ansvar 69 1.3 Apparatets formål 69 1.4 Bortskaffelse 69 1.5 Identifikationsskilt 70 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 202 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 202 1.2 Producentens ansvar 203 1.3 Apparatets formål 203 1.4 Bortskaffelse 203 1.5 Identifikationsskilt 204 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 214 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 216 3. MILJØHENSYN... 218 3.1 Vores miljøhensyn... 218 3.2 Dine miljøhensyn... 218 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Din brugermanual SMEG A4BL-6

Din brugermanual SMEG A4BL-6 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 4 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 6 3. MILJØHENSYN... 8 3.1 Vores miljøhensyn... 8 3.2 Dine miljøhensyn... 8 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 9

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 256 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 256 1.2 Producentens ansvar 257 1.3 Apparatets formål 257 1.4 Bortskaffelse 257 1.5 Identifikationsskilt 258 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 454 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 456 3. MILJØHENSYN... 458 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 459 5. TILBEHØR... 460 6. BRUG AF OVNEN... 466 7. TILBEREDNING

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 274 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 276 3. MILJØHENSYN... 278 3.1 Vores miljøhensyn... 278 3.2 Dine miljøhensyn... 278 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 274 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 274 1.2 Producentens ansvar 275 1.3 Apparatets formål 275 1.4 Bortskaffelse 275 1.5 Identifikationsskilt 276 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 3.1 Vores miljøhensyn... 296 3.2 Dine miljøhensyn... 296 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Indholdsfortegnelse NO DA

Indholdsfortegnelse NO DA Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 164 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 164 1.2 Identifikationsskilt 165 1.3 Producentens ansvar 165 1.4 Apparatets formål 165 1.5 Bortskaffelse 165 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 254 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 256 3. MILJØHENSYN... 258 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 259 5. TILBEHØR... 260 6. BRUG AF OVNEN... 267 7. TILBEREDNING

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A

A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A A2-8 100 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE STOR OVN: A LILLE OVN: A EAN13: 8017709155001 6 brændere Venstre bag: ekstra hurtig 4200 W Venstre frem: 1800 W Midte bag:

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 177 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 179 3. MILJØHENSYN... 181

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 177 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 179 3. MILJØHENSYN... 181 DK Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 177 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 179 3. MILJØHENSYN... 181 3.1 Vores miljøhensyn... 181 3.2 Dine miljøhensyn... 181 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

A42-6 70 CM OPERA GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE(1 MULTIFUNKTIONSOVN) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A (STOR OVN) ENERGIKLASSE B (LILLE OVN)

A42-6 70 CM OPERA GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE(1 MULTIFUNKTIONSOVN) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A (STOR OVN) ENERGIKLASSE B (LILLE OVN) A42-6 70 CM OPERA GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE(1 MULTIFUNKTIONSOVN) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A (STOR OVN) ENERGIKLASSE B (LILLE OVN) EAN13: 8017709122171 4 brændere Venstre bag: 1,80 kw Venstre frem: ekstra

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260

Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 Indholdsfortegnelse 1. 2 BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 256 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 258 3. MILJØHENSYN... 260 3.1 Vores miljøhensyn... 260 3.2 Dine miljøhensyn... 260 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Instruktioner om montering, tilslutning og brug

Instruktioner om montering, tilslutning og brug DK Instruktioner om montering, tilslutning og brug Glaskeramisk kogeplade Glaskeramisk kogeplade Kære kunde! Denne kogeplade er beregnet til brug i private husholdninger. Vores apparater emballeres i miljørigtige

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 454 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 454 1.2 Producentens ansvar 455 1.3 Apparatets formål 455 1.4 Bortskaffelse 455 1.5 Identifikationsskilt 456 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning

INDBYGNINGSOVN. BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV. Installations- og betjeningsvejledning INDBYGNINGSOVN BO 17, STÅL, SORT BO 16, STÅL, SV BO 32, n -TYPE STÅL, SV Installations- og betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præsentation af ovnen 2. Advarsler 3. Klargøring til installation

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 346 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 346 1.2 Producentens ansvar 347 1.3 Apparatets formål 347 1.4 Bortskaffelse 347 1.5 Identifikationsskilt 348 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 174 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 176 3. MILJØHENSYN... 178 3.1 Vores miljøhensyn... 178 3.2 Dine miljøhensyn... 178 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112

INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 INDBYGNINGSOVN 65EAE40112 HN 10064 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

CE92GPX. classic 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A CE92GPX 90 CM GASKOMFUR MED 2 EL-OVNE (EN PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709113889 Gaspladen: 6 brændere: Venstre bag /frem: 1,00 kw-hurtig 4,00 kw Midte bag/frem: 1,75 kw-1,00 kw Højre

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 544 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 544 1.2 Producentens ansvar 545 1.3 Apparatets formål 545 1.4 Bortskaffelse 545 1.5 Identifikationsskilt 546 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 328 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 328 1.2 Identifikationsskilt 329 1.3 Producentens ansvar 329 1.4 Apparatets formål 329 1.5 Bortskaffelse 329 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 418 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 420 3. MILJØHENSYN... 422 4. SÅDAN VIRKER DIT APPARAT... 423 5. TILGÆNGELIGT TILBEHØR... 426 6. BRUG AF

Læs mere