DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET BETJENINGSBESKRIVELSE KOGEPLADE BRUG AF OVNEN TILGÆNGELIGT TILBEHØR GODE RÅD UNDER TILBEREDNINGEN RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE 157 DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. INSTRUKTIONER TIL INSTALLATØREN: Til den kvalificerede tekniker der skal udføre installationen, opstarten og kontrollen af INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Beskriver råd vedrørende brugen, beskrivelse af betjeningsknapperne og en korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Der kan findes yderligere oplysningerne og produkterne på hjemmesiden 133

2 Præsentation 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE DENNE MANUAL UDGØR EN INTEGRERET DEL AF APPARATET. DEN SKAL OPBEVARES SIKKERT OG TILGÆNGELIGT UNDER HELE KOMFURETS LEVETID, OG DET ANBEFALES AT LÆSE DENNE MANUAL OG ALLE INDIKATIONER INDEHOLDT I DEN GRUNDIGT, FØR KOMFURET TAGES I BRUG. INSTALLATIONEN SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE OG I HENHOLD TIL GÆLDENDE REGLER. DETTE APPARAT ER KONSTRUERET TIL BRUG I PRIVATE HJEM, OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE P.T. GÆLDENDE EU-DIREKTIVER. APPARATET ER BLEVET FREMSTILLET MED HENBLIK PÅ DEN FØLGENDE FUNKTION: STEGNING OG OPVARMNING AF MADVARER; ENHVER ANDEN BRUG ANSES FOR UKORREKT. FABRIKANTEN FRASIGER SIG ETHVERT ANSVAR, SÅFREMT APPARATET ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END DE, SOM ER ANGIVET HERI. UNDGÅ AT EFTERLADE EMBALLAGERESTER UDEN OPSYN I HJEMMET. SORTER DE FORSKELLIGE TYPER MATERIALE FRA EMBALLAGEN, OG AFLEVER DEM PÅ NÆRMESTE GENBRUGSSTATION. DET ER ET KRAV, AT DER ER JORDTILSLUTNING I HENHOLD TIL SIKKERHEDSSTANDARDERNE FOR DET ELEKTRISKE ANLÆG. STIKKET SOM SKAL TILSLUTTES FORSYNINGSKABLET OG DEN TILHØRENDE KONTAKT SKAL VÆRE AF SAMME TYPE, OG SKAL OVERHOLDE GÆLDENDE STANDARDER. STIKKONTAKTEN SKAL VÆRE TILGÆNGELIG, NÅR APPARATET ER BYGGET IND I KØKKENELEMENTET. TAG ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I LEDNINGEN. UMIDDELBART EFTER INSTALLATIONEN AF APPARATET SKAL DER UDFØRES EN KORT TEST AF DENNE, SOM ANGIVET I DET NEDENSTÅENDE. HVIS APPARATET IKKE VIRKER, SKAL DET KOBLES FRA EL-FORSYNINGEN, OG DER SKAL RETTES HENVENDELSE TIL DET NÆRMESTE KUNDESERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARETET. EFTER HVER ANVENDELSE AF PLADEN SKAL MAN ALTID KONTROLLERE, AT BETJENINGSKNAPPERNE ER I POSITIONEN 0 (SLUKKET). SÆT ALDRIG BRANDBARE GENSTANDE I OVNEN: HVIS OVNEN BLIVER TÆNDT VED ET UHELD, KAN DER OPSTÅ BRAND. 134

3 Præsentation IDENTIFIKATIONSSKILTET MED TEKNISKE DATA, SERIENUMMERET OG MÆRKNINGEN ER SYNLIGT OG PLACERET INDEN I OPBEVARINGSRUMMET. SKILTET MÅ ALDRIG FJERNES. DETTE APPARATE MÅ IKKE INSTALLERES PÅ HÆVEDE SOKLER. APPARATET BLIVER MEGET VARMT UNDER BRUG. UNDGÅ AT RØRE VED VARMEELEMENTERNE INDE I OVNEN. SÆT IKKE GRYDER MED EN UJÆVN BUND PÅ KOGEPLADEN. ANVEND ALDRIG KOGEPLADEN SOM KØKKENBORD. BEMÆRK: SÅFREMT DER BEMÆRKES EN SPRÆKKE I GLASKERAMIKPLADEN, SKAL MAN SLÅ STRØMMEN FRA APPARATET OG HENVENDE SIG TIL ET SERVICECENTER. APPARATET ER BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT AF VOKSNE. LAD IKKE BØRN NÆRME SIG APPARATET ELLER BRUGE DET TIL LEG. DETTE APPARAT ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 00/96/EF OM ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV DEFINERER STANDARDERNE FOR INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF KASSEREDE APPARATER, SOM ER GÆLDENDE I HELE DEN EUROPÆISKE UNION. FØR APPARATET TAGES I FUNKTION SKAL MAN FJERNE ALLE ETIKETTER OG BESKYTTELSESFILMEN, SOM KAN FINDES PÅ BÅDE INDER- OG YDERSIDE. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer og materialer, som kan tilskrives manglende overholdelse af disse anvisninger, manipulering med apparatet eller nogle af dets komponenter, eller anvendelse af uoriginale reservedele. 135

4 Instruktioner til installatøren. INSTALLATION AF APPARATET Dette apparat er udstyret med brandbeskyttelse (type Y) og må stilles mod vægge, der overstiger arbejdsfladens højde..1 Elektrisk tilslutning Man skal sikre sig, at strømstyrken i forbindelsesledningerne stemmer overens med de karakteristika, der er angivet på skiltet, som sidder inden i opbevaringsrummet. Dette skilt må aldrig fjernes. Anbring en flerpolet afbryder på apparatets forsyningslinje med en kontaktafstand lig med eller over 3 mm, og placer den så den er let at nå, og i nærheden af apparatet. Apparatet er forsynet med en klemkasse, som er placeret bag på apparatet til den elektrisk tilslutning (se nedenstående diagram). Man får adgang til den ved at aftage bagbeklædningen. 136

5 Instruktioner til installatøren Drift ved V3N : Anvend et fempolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 5 x,5 mm ). Drift ved VN : Anvend et firepolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 4 x 4 mm ). Drift ved 0-40V : Anvend et trepolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 3 x 6 mm ). Enden, som skal kobles til apparatet, skal have en jordledning (gul og grøn), som er mindst 0 mm længere. Tilslutningen skal udføres med et fempolet stik med tilstrækkelig ledeevne (se typeskiltet) eller, ved drift ved 0-40V, med et trepolet stik. Stikket og stikkontakten i muren skal være af samme type og i overensstemmelse med IEC-standarderne. Apparatet skal have en jordforbindelse. Kontrollér, at strømforsyningslinjen er udstyret med tilstrækkelig jordforbindelse, før du tilslutter apparatet. Undgå brug af stikomformere, adaptere eller stikdåser. Fabrikanten fralægger siger sig ethvert ansvar for skader på personer og materialer, som kan tilskrives manglende overholdelse af disse anvisninger samt manipulering af apparatet eller nogle af dets komponenter.. Nivellering Nivellér apparatet på gulvet ved hjælp af de fire regulerbare støttefødder. Løsn kontramøtrikken og skru på støttefoden for at indstille. Reguleringsskruen har en vandring på 10 mm. 137

6 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 3.1 Frontpanelet Alle betjeningsanordninger på apparatet er samlet på frontpanelet. Første gang ovnen anvendes efter en strømafbrydelse, skal man trykke i 1 til sekunder på den midterste knap for at aktivere ovnen. BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE OVNTERMOSTAT OVNFUNKTIONER KOGEZONE FORRESTE VENSTRE KOGEZONE BAGERSTE VENSTRE KOGEZONE MIDTERSTE KOGEZONE BAGERSTE HØJRE KOGEZONE FORRESTE HØJRE TERMOSTATKNAP Tilberedningstemperaturen indstilles ved at dreje knappen med uret til den ønskede værdi, mellem 50 og 50 C. Kontrollampen tænder, hvilket viser, at ovnen er under opvarmning. Når denne lampe slukker, har ovnen nået den indstillede temperatur. Hvis lampen tænder og slukker, er det tegn på, at temperaturen i ovnen holdes på det indstillede niveau. KONTROLLAMPE FOR OM PLADEN ER TÆNDT (A) Når kontrollampen A lyser, viser det, at en eller flere af kogezonerne er tændt. Med alle knapperne på nul, er kontrollampen slukket. FUNKTIONSVÆLGERKNAP Drej knappen for at vælge en af de følgende funktioner: 138

7 INGEN FUNKTION INDSTILLET ØVERSTE OG NEDERSTE VARMEELEMENT ØVERSTE OG NEDERSTE VARMEELEMENT + VENTILATION GRILLELEMENT NEDERSTE VARMEELEMENT + VENTILATION NEDERSTE VARMEELEMENT + OG VENTILERET VARMEELEMENT NEDERSTE VENTILERET VARMEELEMENT + VENTILATION OPTØNING GRILLELEMENT + VENTILATION BETJENINGSKNAP TIL KOGEPLADEN Normal opvarmning Udfor hver drejeknap er tegnet en cirkel, som angiver hvilken kogezone der sættes i funktion. Opvarmningen reguleres ved at trykke på knappen og dreje den over på den ønskede position mellem 1 og 9. Indstillingen er trinløs, så alle de mellemliggende områder kan anvendes. Kogezonen slukkes ved at dreje knappen over på position 0. Dobbelt opvarmning Udfor hver drejeknap er tegnet en cirkel, som angiver hvilken kogezone der sættes i funktion. Opvarmningen af den lille inderste diameter reguleres ved at trykke på knappen og dreje den over på en af positionerne mellem 1 og 9. Opvarmningen af begge områder sker ved at dreje knappen over på symbolet eller og slippe den igen. Den vender nu tilbage til position 9. For at indstille opvarmningen drejes knappen mod uret indtil den ønskede position. For at vende tilbage til opvarmningen af kun den lille diameter skal knappen drejes tilbage i positionen 0, og derefter over på en af positionerne mellem 1 og 9. Kogezonen slukkes ved at dreje knappen over på position

8 3. Analogt elektronisk ur (kun på nogle modeller) OVERSIGT OVER FUNKTIONER MINUTTÆLLERKNAP KNAP TIL AFSLUTNING AF TILBEREDNING INDSTILLING AF UR OG RESET KNAP TIL MINDSKNING AF TID KNAP TIL ØGNING AF TID Alarmen som lyder ved afslutningen af hver programmering vil bestå af 10 lydsignaler som gentages 3 gange med intervaller på ca. 1 minut. Den kan dog til enhver tid afbrydes, ved tryk på en vilkårlig knap Indstilling af klokkeslæt Når ovnen tages i brug for første gang, eller efter en strømafbrydelse, blinker displayet med jævne mellemrum. Ved tryk på knappen stopper displayet med at blinke. Tryk igen på knappen i sekunder; det er nu muligt at begynde indstillingen af klokkeslættet. Ved tryk på indstillingsknapperne eller kan man forøge eller reducere tiden med ét minut ad gangen. Tryk på en af indstillingsknapperne, indtil klokkeslættet er indstillet korrekt. 5 sekunder efter det seneste tryk starter uret fra den indstillede tid. 140

9 3.. Minuttæller Denne funktion afbryder ikke tilberedningen, men aktiverer kun alarmen. - Ved tryk på knappen lyser displayet op som vist på figur 1; - Tryk inden for 5 sekunder på knapperne eller for at indstille timeren med minuttæller. Ved hvert tryk tændes eller slukkes et eksternt segment, som repræsenterer 1 minut af tilberedningstiden (i figur vises 1 time og 10 minutter). - 5 sekunder efter seneste tryk starter nedtællingen. Når den afsluttes sætter alarmen i gang. - Under nedtællingen er det muligt at vise den aktuelle tid ved at trykke en gang på knappen ; tryk på den igen for at vende tilbage til displayet med minuttæller. 1 Ved endt nedtælling skal man standse ovnen manuelt ved at dreje termostaten og funktionsvælgerknappen til 0. Det er ikke muligt at indstille en tid på over 4 timer. 141

10 3..3 Programmering Tilberedningsvarihed: Når man trykker på den. knap er det muligt at indstille tilberedningsvarigheden. Inden den indstilles skal man dreje termostatknappen til den ønskede temperatur for tilberedningen, og funktionsvælgerknappen til en vilkårlig position. For at indstille tilberedningsvarigheden skal man gøre som følger: - Tryk på knappen ; viseren placeres på 1 og nu symbolet blinker ved siden af (Fig. 1). - Tryk inden for 5 sekunder på knapperne eller for at indstille tilberedningsvarigheden: Hvert 1 tryk på knappen lægger 1 minut til tilberedningstiden og ved hver 1. minut lyser et nyt internt segment op (på figur vises en varighed på 1 time). - Når den ønskede varighed er opnået, starter tilberedningen ca. 5 sekunder efter det seneste tryk på knapperne eller. - Når tilberedningen er startet viser displayet den aktuelle tid repræsenteret ved konstant lysende segmenter, og de resterende minutter til endt tilberedning repræsenteret ved blinkende segmenter (hver blinkende segment angiver 1 minutters resterende tilberedning). - Ved endt tilberedning deaktiverer timeren ovnens varmeelementer, alarmen sætter i gang, og tallene på urskiven blinker. - Det er også muligt at nulstille varigheden ved hjælp af reset af det indstillede program: Ved at trykke på den midterste knap i to sekunder annulleres den indstillede varighed, og ovnen kan nu slukkes manuelt. Vigtigt: Det er ikke muligt at indstille tilberedningsvarigheder på over 1 timer. 14

11 Start af tilberedningen: Udover at indstille en tilberedningsvarighed er det også muligt at definere tidspunktet for tilberedningens start (med en maksimal forsinkelse på 1 timer i forhold til den aktuelle tid). For at indstille tiden for start/afslutning af tilberedningen, skal man gøre som følger: Indstil tiden som beskrevet i foregående afsnit. - Inden for 5 sekunder fra det seneste tryk på knapperne eller skal man endnu en gang trykke på knappen for at definere tidspunktet for tilberedningens afslutning. På displayet vises nu symbolet som blinker, sammen med den aktuelle tid, med interne segmenter som lyser op for at angive tidspunktet for tilberedningens afslutning. Ved hjælp af knapperne og indstilles nu tidspunktet for tilberedningens afslutning. - 5 sekunder efter det seneste tryk viser displayet den aktuelle tid, og tidspunktet for start og afslutning af tilberedningen, som vises med lysende interne segmenter. Så længe den aktuelle tid ikke er ens med tidspunktet for start af tilberedningen, vil segmenterne på displayet lyse konstant; så snart man når den forindstillede starttid, begynder de interne segmenter at blinke for at vise at ovnen har påbegyndt tilberedningen. - Ved endt tilberedning deaktiverer timeren ovnens varmeelementer, alarmen sætter i gang, og tallene på urskiven blinker. - For at annullere hele det indstillede program skal man trykke ned i sekunder på den midterste knap ; hvis tilberedningen allerede er startet, skal man slukke ovnen manuelt. - På billedet ved siden af vises et eksempel på programmering: Den aktuelle tid er 7:06, tilberedningens start er programmeret til kl. 8, og afslutningen til kl Når klokken er 8 vil de interne segmenter mellem kl. 8 og kl. 9 begynde at blinke, og 1 viseren vil lyse konstant. Vigtigt: Da ovnen starter tilberedninger ifølge den førnævnte programmering, skal termostaten og funktionsvælgerknappen være indstillet korrekt på den ønskede temperatur og den ønskede funktion Reduceret displaybelysning For at spare på energien i standby tilstand, er det ved et tryk på knappen muligt at indstille en reduceret displaybelysning. For at vende tilbage til normalbelysning skal man trykke igen på knappen. 143

12 4. KOGEPLADE 4.1 Kogezoner Apparatet er udstyret med 5 kogezoner med forskellig diameter og ydelse. Deres placering er klart vist med cirkler, og varmen er begrænset til de diametre, der er tegnet på glasset. De 5 kogezoner er af typen HIGH-LIGHT; de tænder efter nogle sekunder, og varmen kan indstilles med knappen på frontpanelet, fra minimum på 1 til maksimum på 9. Kogezonerne med to koncentriske cirkler ( ) og med cirkel + kogezone til fisk ( ) er med dobbelt opvarmning: inden i den mindste diameter, eller på begge diametrene. De fem kontrollamper, der sidder foran mellem kogezonerne, tændes, når en eller flere af opvarmningszonerne når over 60 C. Denne funktion gør det muligt at vide, om en eller flere af kogezonerne stadig har en temperatur på over 60 C efter endt brug af kogepladen. Kontrollamperne slukkes først, når temperaturen når ned under cirka 60 C. Når kogepladen bruges første gang, anbefales det, at den opvarmes til maksimum temperatur i tilstrækkelig tid til at afbrænde eventuelle olierester fra fabrikationen, som kan give maden en ubehagelig lugt. For at sikre en god ydelse og et passende energiforbrug er det vigtigt udelukkende at anvende gryder og pander, der egner sig til elektrisk kogning/stegning. Grydens/pandens bund skal være meget tyk og helt flad, den skal være ren og tør ligesom kogepladens overflade. Anvend ikke gryder i støbejern eller med ru bund, fordi de risikerer at ridse kogepladens overflade. Diameteren på grydens eller pandens bund skal være den samme som den stiplede linie rundt om kogezonen, hvis de ikke stemmer overens spildes energi. 144

13 Vær opmærksom på ikke at spilde sukker eller søde blandinger på pladen mens den er i funktion eller lægge materialer eller ting, der kan smelte (plastik eller sølvpapir) på pladen. Hvis det skulle ske, skal der, for at undgå at beskade overfladen, med det samme slukkes for varmen og pladen skal rengøres med den tilhørende skraber, mens pladen stadig er lun. Hvis den glaskeramiske kogeplade ikke rengøres med det samme, kan man risikere, at der danner sig skorper, som ikke kan fjernes, når kogepladen er afkølet. Vigtigt! Vær yderst opmærksom på børn, da de har svært ved at se kontrollamperne, der viser, om kogepladen stadig er varm. Efter brugen forbliver kogezonerne meget varme i et vist stykke tid, også selvom de er slukkede. Undgå at børn lægger hænderne på dem. 4. Oversigtstabel over tilberedningstid I den følgende tabel vises stillingerne for betjeningsknapperne til kogepladen, der indikerer de forskellige typer madvarer, som skal tilberedes. Værdierne kan variere afhængigt af mængden af fødevarer og forbrugerens individuelle smag. POSITION KNAP TYPE FØDEVARER 1 FOR AT SMELTE SMØR, CHOKOLADE ELLER LIGNENDE TIL AT OPVARME MADVARER, HOLDE SMÅ MÆNGDER VAND I KOG, FOR AT RØRE SOVSE LAVET PÅ SMØR ELLER ÆGGEBLOMME. TIL AT OPVARME KOMPAKTE MADVARER OG VÆSKER, HOLDE VAND I KOG, OPTØ FROSTVARER, OMELETTER MED -3 ÆG, LUNE RETTER AF FRUGT ELLER GRØNSAGER, KOGNING GENERELT. 6 STEGNING AF KØD, FISK OG GRØNTSAGER, RETTER MED MERE ELLER MINDRE VAND, TILBEREDELSE AF SYLTETØJ, OSV. 7-8 STEGE AF KØD ELLER FISK, BØFFER, LEVER, BRUNING AF KØD, FISK, ÆG OSV. 9 STEGE KARTOFLER ELLER LIGNENDE I OLIE OSV., TIL HURTIGT AT KOGE VAND. 145

14 5. BRUG AF OVNEN 5.1 Generelle bemærkninger og gode råd Når ovnen bruges første gang, anbefales det, at den opvarmes til maksimum temperatur (50 C) i tilstrækkelig tid til at afbrænde eventuelle olierester fra fabrikationen, som kan give maden en ubehagelig lugt. Første gang ovnen anvendes efter en strømafbrydelse, skal man trykke i 1 til sekunder på den midterste knap for at aktivere ovnen. For indstilling henvises til afsnittet "3. Analogt elektronisk ur". Under tilberedning må ovnens bund ikke dækkes af aluminium eller stanniol, og der må ikke stilles gryder eller fade på bunden, for ikke at beskadige emaljelaget. Hvis der skal bruges bagepapir, skal det placeres på en sådan måde, at det ikke hindrer cirkulation af varm luft inde i ovnen For at undgå at få eventuel damp fra ovnen i ansigtet, når ovnlågen åbnes, bør den åbnes af to omgange: Hold lågen halvåben (ca. 5 cm) i ca. 4-5 sekunder, og åbn den herefter helt. Hvis det er nødvendigt at tilføje noget til maden, som er under tilberedning, skal ovnlågen åbnes i så kort tid som muligt for at undgå, at temperaturen inde i ovnen falder så meget, at maden ikke tilberedes korrekt. 5. Ovnlys Tænder når funktionsvælgerknappen drejes til en hvilken som helst stilling, eller når ovnlågen åbnes og ovnen er slukket. 5 cm 5.3 Opbevaringsrum I apparatets nederste del findes opbevaringsskuffen. Det åbnes ved at trække for neden i lågen. Opbevar aldrig brændbart materiale som klude, papir eller andet, men eventuelt udelukkende apparatets tilbehør i metal. Åbn ikke opbevaringsrummet når ovnen er tændt, eller stadig varm. Den indvendige temperatur kan være meget forhøjet. 146

15 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR Ovnen indeholder 4 skinner til placering af plader og riste i forskellig højde. Ovnrist: til tilberedning af fødevarer på tallerkener, små kager, stege og mad der kun kræver en let stegning. Bradepanderist: Bruges oven på en bradepande ved tilberedning af mad, som kan dryppe. Bradepande: Anvendes til opsamling af fedt fra mad på risten. Bageplade: Anvendes til bagning af kager, pizzaer og desserter tilberedt i ovn. Grillspyd: bruges til tilberedning af kylling, pølser og alle madvarer som kræver ensartet stegning på hele overfladen. Grillspydholdere: skal indsættes i ovnpladens huller før grillspydsstangen anvendes. Tilbehør som kan bestilles De selvrensende ovnpaneler og den nederste sokkel kan bestilles gennem de autoriserede servicecentre. 147

16 7. GODE RÅD UNDER TILBEREDNINGEN Det anbefales altid at forvarme ovnen med varmluft til 30/40 C højere end tilberedningstemperaturen. På denne måde kan man afkorte tilberedningstiden mærkbart og spare på energien, og man opnår et bedre tilberedningsresultat. Ovndøren skal være lukket under tilberedning. 7.1 Traditionelle tilberedninger FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT TIL VALG MELLEM C Dette klassiske tilberedningssystem, hvor varmen kommer både fra oven og fra neden, er velegnet til tilberedning af mad på kun én plade eller rist. Ovnen skal forvarmes til den indstillede temperatur. Maden skal først sættes i ovnen, når termostatlampen slukker. Meget fedt kød kan sættes i ovnen mens den stadig er kold. Frosne kødprodukter kan sættes i ovnen uden behov for optøning først. Som eneste forholdsregel skal man vælge en temperatur, der er ca. 0 C lavere og en tilberedningstid, der er ca. 1/4 længere, end ved tilberedning af frisk kød. Brug beholdere med høje kanter for at forhindre at stænk tilsnavser ovnens sider. 148

17 7. Tilberedning med varmluft FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT TIL VALG MELLEM C Dette system er velegnet til tilberedning på flere plader eller riste, også af forskellige typer fødevarer (fisk, kød osv.) uden at duft eller smag overføres. Luftcirkulationen i ovnen giver en ensartet fordeling af varmen. Forvarmning af ovnen er ikke nødvendig. Det er kun muligt at tilberede forskellige typer fødevarer, hvis de kræver samme tilberedningstemperatur. 7.3 Tilberedning med grill FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ MAKSIMUM Med denne funktion opnår man en hurtig bruning af maden. Det anbefales at sætte bradepanden i øverste rille. Ved hurtige tilberedninger med små mængder sættes risten i tredje rille fra neden. Ved længere tilberedninger og grillstegning sættes risten i en lavere rille, alt efter typen af mad. Ovnens dør skal være lukket under tilberedningen. Hold ovndøren lukket under tilberedning med grill. Hvis grillen anvendes med åben ovndør kan det medføre skade på ovnen, og det kan gå ud over sikkerheden under brug. 149

18 7.4 Tilberedning med grill og varmluft FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT MELLEM 50 OG 50 C Med denne funktion opnår man en ensartet fordeling af varmen, som trænger dybere ned i maden. Maden brunes let udenpå og holdes mør indeni. Under tilberedningen skal ovndøren være lukket og den maksimale tilberedningstid må ikke overstige 60 minutter. Hold ovndøren lukket under tilberedning med grill. Hvis grillen anvendes med åben ovndør kan det medføre skade på ovnen, og det kan gå ud over sikkerheden under brug. 7.5 Optøning FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ POSITION 0 Blæseren sørger for at cirkulere luften, så madvarerne kan tø hurtigt op. Luftcirkulationen inde i ovnen foregår ved stuetemperatur. Optøning ved stuetemperatur har den fordel, at den ikke ændrer madens smag eller udseende. 150

19 7.6 Tilberedning med grillspyd FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ MAKSIMUM Stik grillspyddets stang ind i kødet og stram skruerne A på gaflerne. Indsæt rammerne B i hullerne i bakken F. Placer grillspyddets stang således at mellemstykket E hviler på sænkningen på rammen B i højre side. Sæt bakken helt ind i ovnen indtil spidsen af stangen ligger ud for hullet C. Man skal nu ved at vippe rammen B, få spidsen af grillspyddets stang ind i lejet C, som trækker grillspyddets motor på ovnens sidevæg. Hæld en smule vand på bradepanden for at undgå at der dannes røg. Ovnens dør skal være lukket under tilberedningen. Jævnlige blink fra termostatlampen under tilberedningen er normale, og indikerer den konstante vedligeholdelse af temperaturen i ovnen. BEMÆRK: Rammerne B monteres som vist på figuren ved siden af. 151

20 7.7 Oversigt over anbefalede tilberedninger Tilberedningstider, især for kød, varierer afhængigt af kødets tykkelse, kvalitet, og af personlig smag. HOVEDRETTER LASAGNE OVNBAGT PASTA KØD KALVESTEG OKSESTEG FLÆSKESTEG KYLLING AND GÅS - KALKUN KANIN LAMMEKØLLE TRADITIONELLE TILBEREDNINGER SKINNEPOSITION FRA NEDEN TEMPERATUR ( C) TID I MINUTTER (*) PR KG PR KG PR KG PER KG. STEGT FISK ALT EFTER STØRRELSE PIZZA KAGER MARENGS MØRDEJ KRINGLE SMÅKAGER BRIOCHE FRUGTTÆRTE (*) = MED FORVARMET OVN TILBEREDNING MED GRILL SVINEKOTELET SVINEFILET OKSEFILET LEVERSTYKKER KALVESCHNITZLER HALV GRILLKYLLING PØLSER FRIKADELLER FISKEFILETER TOAST SKINNEPOSITION FRA NEDEN FØRSTE SIDE TID I MINUTTER ANDEN SIDE

21 HOVEDRETTER LASAGNE OVNBAGT PASTA KREOLERRIS KØD KALVESTEG FLÆSKESTEG OKSESTEG OKSEFILET LAMMESTEG ROASTBEEF STEGT KYLLING ANDESTEG KALKUNSTEG STEGT KANIN STEGT HARE STEGT DUE TILBEREDNING MED VARMLUFT SKINNEPOSITION FRA NEDEN TEMPERATUR ( C) TID I MINUTTER FISK ALT EFTER STØRRELSE PIZZA KAGER (BAGVÆRK) KRINGLE FRUGTTÆRTE LAGKAGEBUNDE BRIOCHE STRUDEL BUDDING AF SMÅKAGER BRØD TOAST

22 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1 Rengøring af den glaskeramiske kogeplade Før rengøring og vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elforsyningen. Glaskeramikpladen skal rengøres regelmæssigt, helst efter hver brug, når diodelysene der viser tilbageværende varme er slukkede. Eventuelle mærker efterladt af gryder med aluminiumsbund kan fjernes med en fugtig klud med eddike på. Såfremt der efter tilberedningen er fastbrændte rester, fjernes de med skraberen, der leveres sammen med kogepladen, der skylles efter med vand og tørres grundigt med en ren klud. Hyppig brug af skraberen reducerer mærkbart anvendelsen af kemiske produkter til den daglige rengøring af kogepladen. Anvend ingen form for skurepulver eller ætsende rengøringsmidler (f.eks. pulverprodukter, ovnspray, pletfjernere og stålsvampe). 8. Rengøring af rustfrit stål 8..1 Almindelig daglig rengøring For at rense og bevare overfladerne i rustfrit stål, må der udelukkende anvendes særlige produkter, som ikke indeholder slibemidler eller syreholdige, klorbaserede stoffer. Anvendelse: hæld produktet på en fugtig klud og tør overfladerne af, skyl omhyggeligt og tør efter med en blød klud eller et vaskeskind. 8.. Pletter fra mad eller rester Det er vigtigt at undgå at bruge metalsvampe eller skrabere, der ridser, for ikke at beskadige overfladerne. Brug almindelige produkter, som ikke ridser, og brug eventuelt redskaber af træ eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med en blød klud eller med et vaskeskind. Undgå at lade madrester, som indeholder sukker (fx. marmelade) tørre i ovnen. Hvis de tørrer over længere tid, kan de ødelægge emaljen indvendigt i ovnen. 154

23 8.3 Rengøring af ovn (uden selvrensende paneler) For at vedligeholde ovnen, bør den rengøres regelmæssigt, efter at den er kølet af. Tag alle løse dele ud af ovnen. Afmontér sideskinnerne ved at skrue metalringen A af og trække den ud af det bagerste hul B. Rens ovnristene og sideskinnerne med varmt vand og rengøringsmidler uden slibemiddel, skyl og tør dem Selvrensende paneler Ovnen er udstyret med paneler med selvrensende emalje. Disse paneler gør det muligt nemt at rengøre ovnen og sikre at den altid er effektiv Brug af selvrensende paneler For at holde den indvendige del af ovnen ren for madrester og undgå ubehagelige lugte tilrådes det jævnligt at tænde ovnen i tom tilstand på min. 00 C i mellem 30 og 60 minutter, så de selvrensende paneler kan oxidere eventuelle rester, som efterfølgende, når ovnen er kold, fjernes med en fugtig svamp Vedligeholdelse af de selvrensende paneler Ved rengøring af panelerne frarådes det at bruge slibende rengøringsmidler. Brug udelukkende en fugtig svamp for ikke at ændre panelernes emaljes egenskaber. 155

24 8.3.4 Afmontering af de selvrensende paneler Tag alt tilbehør ud af ovnen, og gør følgende: 1. Tag sideristene af (fig.1);. Træk panelerne i siden ud F e G (fig. ). 3. Træk det bageste panel ud A efter at have løsnet den gevindskårne metalring C (fig. ). 4. Sæt panelerne på igen i deres oprindelige position. 1) ) 8.4 Ovnlågens rude Det anbefales altid at holde ruden pæn og ren. Brug sugende køkkenrulle, og hvis snavset sidder godt fast, vaskes ruden med en fugtig svamp og almindeligt rengøringsmiddel. 156

25 9. SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE Med jævne mellemrum har ovnen brug for småvedligholdelser eller udskiftning af dele, som bliver slidt som fx pakninger, pærer osv. Herunder gives særlige oplysninger om dette. Før rengøring og vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elforsyningen. 9.1 Udskiftning af pærentil ovnlyset Fjern beskyttelseslåget A ved at dreje det mod uret, og udskift pæren B med en anden, som er magen til. Genmonter beskyttelseslåget A. Brug udelukkende ovnpærer (T 300 C). 157

26 9. Afmontering af ovnlågen Åbn lågen helt og sæt tapperne (leveres med ovnen) ind i hullerne fra siden indvendigt. Luk lågen i en vinkel på cirka 45, løft den op og tag den ud af lejet. Til genmontering sættes hængslerne ind i lejerne, ovnlågen støttes forneden og tapperne trækkes ud. 9.3 Ovnlågens tætningslister For at lette rengøringen af ovnen, kan tætningslisterne på ovndøren tages af. Inden tætningslisten fjernes skal man afmontere ovnlågen, som beskrevet i forrige afsnit. Når ovnlågen er afmonteret, løftes klemmerne ved tætningslistens hjørner, som vist på figuren / B 158

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 2.1 Vores miljøhensyn... 185 2.2 Dine miljøhensyn... 185 3. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 186 4. ANVENDELSE... 187 5.

Læs mere

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 3.1 Vores miljøhensyn... 296 3.2 Dine miljøhensyn... 296 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 254 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 256 3. MILJØHENSYN... 258 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 259 5. TILBEHØR... 260 6. BRUG AF OVNEN... 267 7. TILBEREDNING

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 364 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 364 1.2 Producentens ansvar 365 1.3 Apparatets formål 365 1.4 Bortskaffelse 365 1.5 Identifikationsskilt 366 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Betjeningsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Betjeningsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUA/E-106/110/ /210/120/220 var.01 Mod. Analog-Elektronisk AGB 636/WP AGB 635/WP AGB 633/WP AGB 634/WP AGB 637/WP AGB 638/WP AGB 639/WP AGB 640/WP Indhold

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DANSK Installation Side 2 Brugervejledning Side VIGTIGE ANVISNINGER VEDRRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER MEGET VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EEB 9860.0 3172646-000 Hvad du vil finde heri. Læs instruktionerne i denne manual omhyggeligt, før du tænder din ovn. Her finder du de vigtigste anvisninger vedrørende

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Sådan ryger man på en JensenGrill

Sådan ryger man på en JensenGrill Sådan ryger man på en JensenGrill Indledning Når der laves mad under åben himmel, er der ofte et ønske om, at maden får mere eller mindre røgsmag. Her bliver man kort introduceret til 3 forskellige måde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

ELK23022 Brugsanvisning Komfur

ELK23022 Brugsanvisning Komfur ELK23022 Brugsanvisning Komfur 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter. Du bedes læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre optimal og regelmæssig ydelse fra dit nye

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere