DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET BETJENINGSBESKRIVELSE KOGEPLADE BRUG AF OVNEN TILGÆNGELIGT TILBEHØR GODE RÅD UNDER TILBEREDNINGEN RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE 157 DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. INSTRUKTIONER TIL INSTALLATØREN: Til den kvalificerede tekniker der skal udføre installationen, opstarten og kontrollen af INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Beskriver råd vedrørende brugen, beskrivelse af betjeningsknapperne og en korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. Der kan findes yderligere oplysningerne og produkterne på hjemmesiden 133

2 Præsentation 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE DENNE MANUAL UDGØR EN INTEGRERET DEL AF APPARATET. DEN SKAL OPBEVARES SIKKERT OG TILGÆNGELIGT UNDER HELE KOMFURETS LEVETID, OG DET ANBEFALES AT LÆSE DENNE MANUAL OG ALLE INDIKATIONER INDEHOLDT I DEN GRUNDIGT, FØR KOMFURET TAGES I BRUG. INSTALLATIONEN SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE OG I HENHOLD TIL GÆLDENDE REGLER. DETTE APPARAT ER KONSTRUERET TIL BRUG I PRIVATE HJEM, OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE P.T. GÆLDENDE EU-DIREKTIVER. APPARATET ER BLEVET FREMSTILLET MED HENBLIK PÅ DEN FØLGENDE FUNKTION: STEGNING OG OPVARMNING AF MADVARER; ENHVER ANDEN BRUG ANSES FOR UKORREKT. FABRIKANTEN FRASIGER SIG ETHVERT ANSVAR, SÅFREMT APPARATET ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END DE, SOM ER ANGIVET HERI. UNDGÅ AT EFTERLADE EMBALLAGERESTER UDEN OPSYN I HJEMMET. SORTER DE FORSKELLIGE TYPER MATERIALE FRA EMBALLAGEN, OG AFLEVER DEM PÅ NÆRMESTE GENBRUGSSTATION. DET ER ET KRAV, AT DER ER JORDTILSLUTNING I HENHOLD TIL SIKKERHEDSSTANDARDERNE FOR DET ELEKTRISKE ANLÆG. STIKKET SOM SKAL TILSLUTTES FORSYNINGSKABLET OG DEN TILHØRENDE KONTAKT SKAL VÆRE AF SAMME TYPE, OG SKAL OVERHOLDE GÆLDENDE STANDARDER. STIKKONTAKTEN SKAL VÆRE TILGÆNGELIG, NÅR APPARATET ER BYGGET IND I KØKKENELEMENTET. TAG ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I LEDNINGEN. UMIDDELBART EFTER INSTALLATIONEN AF APPARATET SKAL DER UDFØRES EN KORT TEST AF DENNE, SOM ANGIVET I DET NEDENSTÅENDE. HVIS APPARATET IKKE VIRKER, SKAL DET KOBLES FRA EL-FORSYNINGEN, OG DER SKAL RETTES HENVENDELSE TIL DET NÆRMESTE KUNDESERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE APPARETET. EFTER HVER ANVENDELSE AF PLADEN SKAL MAN ALTID KONTROLLERE, AT BETJENINGSKNAPPERNE ER I POSITIONEN 0 (SLUKKET). SÆT ALDRIG BRANDBARE GENSTANDE I OVNEN: HVIS OVNEN BLIVER TÆNDT VED ET UHELD, KAN DER OPSTÅ BRAND. 134

3 Præsentation IDENTIFIKATIONSSKILTET MED TEKNISKE DATA, SERIENUMMERET OG MÆRKNINGEN ER SYNLIGT OG PLACERET INDEN I OPBEVARINGSRUMMET. SKILTET MÅ ALDRIG FJERNES. DETTE APPARATE MÅ IKKE INSTALLERES PÅ HÆVEDE SOKLER. APPARATET BLIVER MEGET VARMT UNDER BRUG. UNDGÅ AT RØRE VED VARMEELEMENTERNE INDE I OVNEN. SÆT IKKE GRYDER MED EN UJÆVN BUND PÅ KOGEPLADEN. ANVEND ALDRIG KOGEPLADEN SOM KØKKENBORD. BEMÆRK: SÅFREMT DER BEMÆRKES EN SPRÆKKE I GLASKERAMIKPLADEN, SKAL MAN SLÅ STRØMMEN FRA APPARATET OG HENVENDE SIG TIL ET SERVICECENTER. APPARATET ER BEREGNET TIL AT BLIVE ANVENDT AF VOKSNE. LAD IKKE BØRN NÆRME SIG APPARATET ELLER BRUGE DET TIL LEG. DETTE APPARAT ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 00/96/EF OM ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV DEFINERER STANDARDERNE FOR INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF KASSEREDE APPARATER, SOM ER GÆLDENDE I HELE DEN EUROPÆISKE UNION. FØR APPARATET TAGES I FUNKTION SKAL MAN FJERNE ALLE ETIKETTER OG BESKYTTELSESFILMEN, SOM KAN FINDES PÅ BÅDE INDER- OG YDERSIDE. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer og materialer, som kan tilskrives manglende overholdelse af disse anvisninger, manipulering med apparatet eller nogle af dets komponenter, eller anvendelse af uoriginale reservedele. 135

4 Instruktioner til installatøren. INSTALLATION AF APPARATET Dette apparat er udstyret med brandbeskyttelse (type Y) og må stilles mod vægge, der overstiger arbejdsfladens højde..1 Elektrisk tilslutning Man skal sikre sig, at strømstyrken i forbindelsesledningerne stemmer overens med de karakteristika, der er angivet på skiltet, som sidder inden i opbevaringsrummet. Dette skilt må aldrig fjernes. Anbring en flerpolet afbryder på apparatets forsyningslinje med en kontaktafstand lig med eller over 3 mm, og placer den så den er let at nå, og i nærheden af apparatet. Apparatet er forsynet med en klemkasse, som er placeret bag på apparatet til den elektrisk tilslutning (se nedenstående diagram). Man får adgang til den ved at aftage bagbeklædningen. 136

5 Instruktioner til installatøren Drift ved V3N : Anvend et fempolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 5 x,5 mm ). Drift ved VN : Anvend et firepolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 4 x 4 mm ). Drift ved 0-40V : Anvend et trepolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 3 x 6 mm ). Enden, som skal kobles til apparatet, skal have en jordledning (gul og grøn), som er mindst 0 mm længere. Tilslutningen skal udføres med et fempolet stik med tilstrækkelig ledeevne (se typeskiltet) eller, ved drift ved 0-40V, med et trepolet stik. Stikket og stikkontakten i muren skal være af samme type og i overensstemmelse med IEC-standarderne. Apparatet skal have en jordforbindelse. Kontrollér, at strømforsyningslinjen er udstyret med tilstrækkelig jordforbindelse, før du tilslutter apparatet. Undgå brug af stikomformere, adaptere eller stikdåser. Fabrikanten fralægger siger sig ethvert ansvar for skader på personer og materialer, som kan tilskrives manglende overholdelse af disse anvisninger samt manipulering af apparatet eller nogle af dets komponenter.. Nivellering Nivellér apparatet på gulvet ved hjælp af de fire regulerbare støttefødder. Løsn kontramøtrikken og skru på støttefoden for at indstille. Reguleringsskruen har en vandring på 10 mm. 137

6 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 3.1 Frontpanelet Alle betjeningsanordninger på apparatet er samlet på frontpanelet. Første gang ovnen anvendes efter en strømafbrydelse, skal man trykke i 1 til sekunder på den midterste knap for at aktivere ovnen. BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE OVNTERMOSTAT OVNFUNKTIONER KOGEZONE FORRESTE VENSTRE KOGEZONE BAGERSTE VENSTRE KOGEZONE MIDTERSTE KOGEZONE BAGERSTE HØJRE KOGEZONE FORRESTE HØJRE TERMOSTATKNAP Tilberedningstemperaturen indstilles ved at dreje knappen med uret til den ønskede værdi, mellem 50 og 50 C. Kontrollampen tænder, hvilket viser, at ovnen er under opvarmning. Når denne lampe slukker, har ovnen nået den indstillede temperatur. Hvis lampen tænder og slukker, er det tegn på, at temperaturen i ovnen holdes på det indstillede niveau. KONTROLLAMPE FOR OM PLADEN ER TÆNDT (A) Når kontrollampen A lyser, viser det, at en eller flere af kogezonerne er tændt. Med alle knapperne på nul, er kontrollampen slukket. FUNKTIONSVÆLGERKNAP Drej knappen for at vælge en af de følgende funktioner: 138

7 INGEN FUNKTION INDSTILLET ØVERSTE OG NEDERSTE VARMEELEMENT ØVERSTE OG NEDERSTE VARMEELEMENT + VENTILATION GRILLELEMENT NEDERSTE VARMEELEMENT + VENTILATION NEDERSTE VARMEELEMENT + OG VENTILERET VARMEELEMENT NEDERSTE VENTILERET VARMEELEMENT + VENTILATION OPTØNING GRILLELEMENT + VENTILATION BETJENINGSKNAP TIL KOGEPLADEN Normal opvarmning Udfor hver drejeknap er tegnet en cirkel, som angiver hvilken kogezone der sættes i funktion. Opvarmningen reguleres ved at trykke på knappen og dreje den over på den ønskede position mellem 1 og 9. Indstillingen er trinløs, så alle de mellemliggende områder kan anvendes. Kogezonen slukkes ved at dreje knappen over på position 0. Dobbelt opvarmning Udfor hver drejeknap er tegnet en cirkel, som angiver hvilken kogezone der sættes i funktion. Opvarmningen af den lille inderste diameter reguleres ved at trykke på knappen og dreje den over på en af positionerne mellem 1 og 9. Opvarmningen af begge områder sker ved at dreje knappen over på symbolet eller og slippe den igen. Den vender nu tilbage til position 9. For at indstille opvarmningen drejes knappen mod uret indtil den ønskede position. For at vende tilbage til opvarmningen af kun den lille diameter skal knappen drejes tilbage i positionen 0, og derefter over på en af positionerne mellem 1 og 9. Kogezonen slukkes ved at dreje knappen over på position

8 3. Analogt elektronisk ur (kun på nogle modeller) OVERSIGT OVER FUNKTIONER MINUTTÆLLERKNAP KNAP TIL AFSLUTNING AF TILBEREDNING INDSTILLING AF UR OG RESET KNAP TIL MINDSKNING AF TID KNAP TIL ØGNING AF TID Alarmen som lyder ved afslutningen af hver programmering vil bestå af 10 lydsignaler som gentages 3 gange med intervaller på ca. 1 minut. Den kan dog til enhver tid afbrydes, ved tryk på en vilkårlig knap Indstilling af klokkeslæt Når ovnen tages i brug for første gang, eller efter en strømafbrydelse, blinker displayet med jævne mellemrum. Ved tryk på knappen stopper displayet med at blinke. Tryk igen på knappen i sekunder; det er nu muligt at begynde indstillingen af klokkeslættet. Ved tryk på indstillingsknapperne eller kan man forøge eller reducere tiden med ét minut ad gangen. Tryk på en af indstillingsknapperne, indtil klokkeslættet er indstillet korrekt. 5 sekunder efter det seneste tryk starter uret fra den indstillede tid. 140

9 3.. Minuttæller Denne funktion afbryder ikke tilberedningen, men aktiverer kun alarmen. - Ved tryk på knappen lyser displayet op som vist på figur 1; - Tryk inden for 5 sekunder på knapperne eller for at indstille timeren med minuttæller. Ved hvert tryk tændes eller slukkes et eksternt segment, som repræsenterer 1 minut af tilberedningstiden (i figur vises 1 time og 10 minutter). - 5 sekunder efter seneste tryk starter nedtællingen. Når den afsluttes sætter alarmen i gang. - Under nedtællingen er det muligt at vise den aktuelle tid ved at trykke en gang på knappen ; tryk på den igen for at vende tilbage til displayet med minuttæller. 1 Ved endt nedtælling skal man standse ovnen manuelt ved at dreje termostaten og funktionsvælgerknappen til 0. Det er ikke muligt at indstille en tid på over 4 timer. 141

10 3..3 Programmering Tilberedningsvarihed: Når man trykker på den. knap er det muligt at indstille tilberedningsvarigheden. Inden den indstilles skal man dreje termostatknappen til den ønskede temperatur for tilberedningen, og funktionsvælgerknappen til en vilkårlig position. For at indstille tilberedningsvarigheden skal man gøre som følger: - Tryk på knappen ; viseren placeres på 1 og nu symbolet blinker ved siden af (Fig. 1). - Tryk inden for 5 sekunder på knapperne eller for at indstille tilberedningsvarigheden: Hvert 1 tryk på knappen lægger 1 minut til tilberedningstiden og ved hver 1. minut lyser et nyt internt segment op (på figur vises en varighed på 1 time). - Når den ønskede varighed er opnået, starter tilberedningen ca. 5 sekunder efter det seneste tryk på knapperne eller. - Når tilberedningen er startet viser displayet den aktuelle tid repræsenteret ved konstant lysende segmenter, og de resterende minutter til endt tilberedning repræsenteret ved blinkende segmenter (hver blinkende segment angiver 1 minutters resterende tilberedning). - Ved endt tilberedning deaktiverer timeren ovnens varmeelementer, alarmen sætter i gang, og tallene på urskiven blinker. - Det er også muligt at nulstille varigheden ved hjælp af reset af det indstillede program: Ved at trykke på den midterste knap i to sekunder annulleres den indstillede varighed, og ovnen kan nu slukkes manuelt. Vigtigt: Det er ikke muligt at indstille tilberedningsvarigheder på over 1 timer. 14

11 Start af tilberedningen: Udover at indstille en tilberedningsvarighed er det også muligt at definere tidspunktet for tilberedningens start (med en maksimal forsinkelse på 1 timer i forhold til den aktuelle tid). For at indstille tiden for start/afslutning af tilberedningen, skal man gøre som følger: Indstil tiden som beskrevet i foregående afsnit. - Inden for 5 sekunder fra det seneste tryk på knapperne eller skal man endnu en gang trykke på knappen for at definere tidspunktet for tilberedningens afslutning. På displayet vises nu symbolet som blinker, sammen med den aktuelle tid, med interne segmenter som lyser op for at angive tidspunktet for tilberedningens afslutning. Ved hjælp af knapperne og indstilles nu tidspunktet for tilberedningens afslutning. - 5 sekunder efter det seneste tryk viser displayet den aktuelle tid, og tidspunktet for start og afslutning af tilberedningen, som vises med lysende interne segmenter. Så længe den aktuelle tid ikke er ens med tidspunktet for start af tilberedningen, vil segmenterne på displayet lyse konstant; så snart man når den forindstillede starttid, begynder de interne segmenter at blinke for at vise at ovnen har påbegyndt tilberedningen. - Ved endt tilberedning deaktiverer timeren ovnens varmeelementer, alarmen sætter i gang, og tallene på urskiven blinker. - For at annullere hele det indstillede program skal man trykke ned i sekunder på den midterste knap ; hvis tilberedningen allerede er startet, skal man slukke ovnen manuelt. - På billedet ved siden af vises et eksempel på programmering: Den aktuelle tid er 7:06, tilberedningens start er programmeret til kl. 8, og afslutningen til kl Når klokken er 8 vil de interne segmenter mellem kl. 8 og kl. 9 begynde at blinke, og 1 viseren vil lyse konstant. Vigtigt: Da ovnen starter tilberedninger ifølge den førnævnte programmering, skal termostaten og funktionsvælgerknappen være indstillet korrekt på den ønskede temperatur og den ønskede funktion Reduceret displaybelysning For at spare på energien i standby tilstand, er det ved et tryk på knappen muligt at indstille en reduceret displaybelysning. For at vende tilbage til normalbelysning skal man trykke igen på knappen. 143

12 4. KOGEPLADE 4.1 Kogezoner Apparatet er udstyret med 5 kogezoner med forskellig diameter og ydelse. Deres placering er klart vist med cirkler, og varmen er begrænset til de diametre, der er tegnet på glasset. De 5 kogezoner er af typen HIGH-LIGHT; de tænder efter nogle sekunder, og varmen kan indstilles med knappen på frontpanelet, fra minimum på 1 til maksimum på 9. Kogezonerne med to koncentriske cirkler ( ) og med cirkel + kogezone til fisk ( ) er med dobbelt opvarmning: inden i den mindste diameter, eller på begge diametrene. De fem kontrollamper, der sidder foran mellem kogezonerne, tændes, når en eller flere af opvarmningszonerne når over 60 C. Denne funktion gør det muligt at vide, om en eller flere af kogezonerne stadig har en temperatur på over 60 C efter endt brug af kogepladen. Kontrollamperne slukkes først, når temperaturen når ned under cirka 60 C. Når kogepladen bruges første gang, anbefales det, at den opvarmes til maksimum temperatur i tilstrækkelig tid til at afbrænde eventuelle olierester fra fabrikationen, som kan give maden en ubehagelig lugt. For at sikre en god ydelse og et passende energiforbrug er det vigtigt udelukkende at anvende gryder og pander, der egner sig til elektrisk kogning/stegning. Grydens/pandens bund skal være meget tyk og helt flad, den skal være ren og tør ligesom kogepladens overflade. Anvend ikke gryder i støbejern eller med ru bund, fordi de risikerer at ridse kogepladens overflade. Diameteren på grydens eller pandens bund skal være den samme som den stiplede linie rundt om kogezonen, hvis de ikke stemmer overens spildes energi. 144

13 Vær opmærksom på ikke at spilde sukker eller søde blandinger på pladen mens den er i funktion eller lægge materialer eller ting, der kan smelte (plastik eller sølvpapir) på pladen. Hvis det skulle ske, skal der, for at undgå at beskade overfladen, med det samme slukkes for varmen og pladen skal rengøres med den tilhørende skraber, mens pladen stadig er lun. Hvis den glaskeramiske kogeplade ikke rengøres med det samme, kan man risikere, at der danner sig skorper, som ikke kan fjernes, når kogepladen er afkølet. Vigtigt! Vær yderst opmærksom på børn, da de har svært ved at se kontrollamperne, der viser, om kogepladen stadig er varm. Efter brugen forbliver kogezonerne meget varme i et vist stykke tid, også selvom de er slukkede. Undgå at børn lægger hænderne på dem. 4. Oversigtstabel over tilberedningstid I den følgende tabel vises stillingerne for betjeningsknapperne til kogepladen, der indikerer de forskellige typer madvarer, som skal tilberedes. Værdierne kan variere afhængigt af mængden af fødevarer og forbrugerens individuelle smag. POSITION KNAP TYPE FØDEVARER 1 FOR AT SMELTE SMØR, CHOKOLADE ELLER LIGNENDE TIL AT OPVARME MADVARER, HOLDE SMÅ MÆNGDER VAND I KOG, FOR AT RØRE SOVSE LAVET PÅ SMØR ELLER ÆGGEBLOMME. TIL AT OPVARME KOMPAKTE MADVARER OG VÆSKER, HOLDE VAND I KOG, OPTØ FROSTVARER, OMELETTER MED -3 ÆG, LUNE RETTER AF FRUGT ELLER GRØNSAGER, KOGNING GENERELT. 6 STEGNING AF KØD, FISK OG GRØNTSAGER, RETTER MED MERE ELLER MINDRE VAND, TILBEREDELSE AF SYLTETØJ, OSV. 7-8 STEGE AF KØD ELLER FISK, BØFFER, LEVER, BRUNING AF KØD, FISK, ÆG OSV. 9 STEGE KARTOFLER ELLER LIGNENDE I OLIE OSV., TIL HURTIGT AT KOGE VAND. 145

14 5. BRUG AF OVNEN 5.1 Generelle bemærkninger og gode råd Når ovnen bruges første gang, anbefales det, at den opvarmes til maksimum temperatur (50 C) i tilstrækkelig tid til at afbrænde eventuelle olierester fra fabrikationen, som kan give maden en ubehagelig lugt. Første gang ovnen anvendes efter en strømafbrydelse, skal man trykke i 1 til sekunder på den midterste knap for at aktivere ovnen. For indstilling henvises til afsnittet "3. Analogt elektronisk ur". Under tilberedning må ovnens bund ikke dækkes af aluminium eller stanniol, og der må ikke stilles gryder eller fade på bunden, for ikke at beskadige emaljelaget. Hvis der skal bruges bagepapir, skal det placeres på en sådan måde, at det ikke hindrer cirkulation af varm luft inde i ovnen For at undgå at få eventuel damp fra ovnen i ansigtet, når ovnlågen åbnes, bør den åbnes af to omgange: Hold lågen halvåben (ca. 5 cm) i ca. 4-5 sekunder, og åbn den herefter helt. Hvis det er nødvendigt at tilføje noget til maden, som er under tilberedning, skal ovnlågen åbnes i så kort tid som muligt for at undgå, at temperaturen inde i ovnen falder så meget, at maden ikke tilberedes korrekt. 5. Ovnlys Tænder når funktionsvælgerknappen drejes til en hvilken som helst stilling, eller når ovnlågen åbnes og ovnen er slukket. 5 cm 5.3 Opbevaringsrum I apparatets nederste del findes opbevaringsskuffen. Det åbnes ved at trække for neden i lågen. Opbevar aldrig brændbart materiale som klude, papir eller andet, men eventuelt udelukkende apparatets tilbehør i metal. Åbn ikke opbevaringsrummet når ovnen er tændt, eller stadig varm. Den indvendige temperatur kan være meget forhøjet. 146

15 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR Ovnen indeholder 4 skinner til placering af plader og riste i forskellig højde. Ovnrist: til tilberedning af fødevarer på tallerkener, små kager, stege og mad der kun kræver en let stegning. Bradepanderist: Bruges oven på en bradepande ved tilberedning af mad, som kan dryppe. Bradepande: Anvendes til opsamling af fedt fra mad på risten. Bageplade: Anvendes til bagning af kager, pizzaer og desserter tilberedt i ovn. Grillspyd: bruges til tilberedning af kylling, pølser og alle madvarer som kræver ensartet stegning på hele overfladen. Grillspydholdere: skal indsættes i ovnpladens huller før grillspydsstangen anvendes. Tilbehør som kan bestilles De selvrensende ovnpaneler og den nederste sokkel kan bestilles gennem de autoriserede servicecentre. 147

16 7. GODE RÅD UNDER TILBEREDNINGEN Det anbefales altid at forvarme ovnen med varmluft til 30/40 C højere end tilberedningstemperaturen. På denne måde kan man afkorte tilberedningstiden mærkbart og spare på energien, og man opnår et bedre tilberedningsresultat. Ovndøren skal være lukket under tilberedning. 7.1 Traditionelle tilberedninger FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT TIL VALG MELLEM C Dette klassiske tilberedningssystem, hvor varmen kommer både fra oven og fra neden, er velegnet til tilberedning af mad på kun én plade eller rist. Ovnen skal forvarmes til den indstillede temperatur. Maden skal først sættes i ovnen, når termostatlampen slukker. Meget fedt kød kan sættes i ovnen mens den stadig er kold. Frosne kødprodukter kan sættes i ovnen uden behov for optøning først. Som eneste forholdsregel skal man vælge en temperatur, der er ca. 0 C lavere og en tilberedningstid, der er ca. 1/4 længere, end ved tilberedning af frisk kød. Brug beholdere med høje kanter for at forhindre at stænk tilsnavser ovnens sider. 148

17 7. Tilberedning med varmluft FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT TIL VALG MELLEM C Dette system er velegnet til tilberedning på flere plader eller riste, også af forskellige typer fødevarer (fisk, kød osv.) uden at duft eller smag overføres. Luftcirkulationen i ovnen giver en ensartet fordeling af varmen. Forvarmning af ovnen er ikke nødvendig. Det er kun muligt at tilberede forskellige typer fødevarer, hvis de kræver samme tilberedningstemperatur. 7.3 Tilberedning med grill FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ MAKSIMUM Med denne funktion opnår man en hurtig bruning af maden. Det anbefales at sætte bradepanden i øverste rille. Ved hurtige tilberedninger med små mængder sættes risten i tredje rille fra neden. Ved længere tilberedninger og grillstegning sættes risten i en lavere rille, alt efter typen af mad. Ovnens dør skal være lukket under tilberedningen. Hold ovndøren lukket under tilberedning med grill. Hvis grillen anvendes med åben ovndør kan det medføre skade på ovnen, og det kan gå ud over sikkerheden under brug. 149

18 7.4 Tilberedning med grill og varmluft FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT MELLEM 50 OG 50 C Med denne funktion opnår man en ensartet fordeling af varmen, som trænger dybere ned i maden. Maden brunes let udenpå og holdes mør indeni. Under tilberedningen skal ovndøren være lukket og den maksimale tilberedningstid må ikke overstige 60 minutter. Hold ovndøren lukket under tilberedning med grill. Hvis grillen anvendes med åben ovndør kan det medføre skade på ovnen, og det kan gå ud over sikkerheden under brug. 7.5 Optøning FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ POSITION 0 Blæseren sørger for at cirkulere luften, så madvarerne kan tø hurtigt op. Luftcirkulationen inde i ovnen foregår ved stuetemperatur. Optøning ved stuetemperatur har den fordel, at den ikke ændrer madens smag eller udseende. 150

19 7.6 Tilberedning med grillspyd FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ MAKSIMUM Stik grillspyddets stang ind i kødet og stram skruerne A på gaflerne. Indsæt rammerne B i hullerne i bakken F. Placer grillspyddets stang således at mellemstykket E hviler på sænkningen på rammen B i højre side. Sæt bakken helt ind i ovnen indtil spidsen af stangen ligger ud for hullet C. Man skal nu ved at vippe rammen B, få spidsen af grillspyddets stang ind i lejet C, som trækker grillspyddets motor på ovnens sidevæg. Hæld en smule vand på bradepanden for at undgå at der dannes røg. Ovnens dør skal være lukket under tilberedningen. Jævnlige blink fra termostatlampen under tilberedningen er normale, og indikerer den konstante vedligeholdelse af temperaturen i ovnen. BEMÆRK: Rammerne B monteres som vist på figuren ved siden af. 151

20 7.7 Oversigt over anbefalede tilberedninger Tilberedningstider, især for kød, varierer afhængigt af kødets tykkelse, kvalitet, og af personlig smag. HOVEDRETTER LASAGNE OVNBAGT PASTA KØD KALVESTEG OKSESTEG FLÆSKESTEG KYLLING AND GÅS - KALKUN KANIN LAMMEKØLLE TRADITIONELLE TILBEREDNINGER SKINNEPOSITION FRA NEDEN TEMPERATUR ( C) TID I MINUTTER (*) PR KG PR KG PR KG PER KG. STEGT FISK ALT EFTER STØRRELSE PIZZA KAGER MARENGS MØRDEJ KRINGLE SMÅKAGER BRIOCHE FRUGTTÆRTE (*) = MED FORVARMET OVN TILBEREDNING MED GRILL SVINEKOTELET SVINEFILET OKSEFILET LEVERSTYKKER KALVESCHNITZLER HALV GRILLKYLLING PØLSER FRIKADELLER FISKEFILETER TOAST SKINNEPOSITION FRA NEDEN FØRSTE SIDE TID I MINUTTER ANDEN SIDE

21 HOVEDRETTER LASAGNE OVNBAGT PASTA KREOLERRIS KØD KALVESTEG FLÆSKESTEG OKSESTEG OKSEFILET LAMMESTEG ROASTBEEF STEGT KYLLING ANDESTEG KALKUNSTEG STEGT KANIN STEGT HARE STEGT DUE TILBEREDNING MED VARMLUFT SKINNEPOSITION FRA NEDEN TEMPERATUR ( C) TID I MINUTTER FISK ALT EFTER STØRRELSE PIZZA KAGER (BAGVÆRK) KRINGLE FRUGTTÆRTE LAGKAGEBUNDE BRIOCHE STRUDEL BUDDING AF SMÅKAGER BRØD TOAST

22 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1 Rengøring af den glaskeramiske kogeplade Før rengøring og vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elforsyningen. Glaskeramikpladen skal rengøres regelmæssigt, helst efter hver brug, når diodelysene der viser tilbageværende varme er slukkede. Eventuelle mærker efterladt af gryder med aluminiumsbund kan fjernes med en fugtig klud med eddike på. Såfremt der efter tilberedningen er fastbrændte rester, fjernes de med skraberen, der leveres sammen med kogepladen, der skylles efter med vand og tørres grundigt med en ren klud. Hyppig brug af skraberen reducerer mærkbart anvendelsen af kemiske produkter til den daglige rengøring af kogepladen. Anvend ingen form for skurepulver eller ætsende rengøringsmidler (f.eks. pulverprodukter, ovnspray, pletfjernere og stålsvampe). 8. Rengøring af rustfrit stål 8..1 Almindelig daglig rengøring For at rense og bevare overfladerne i rustfrit stål, må der udelukkende anvendes særlige produkter, som ikke indeholder slibemidler eller syreholdige, klorbaserede stoffer. Anvendelse: hæld produktet på en fugtig klud og tør overfladerne af, skyl omhyggeligt og tør efter med en blød klud eller et vaskeskind. 8.. Pletter fra mad eller rester Det er vigtigt at undgå at bruge metalsvampe eller skrabere, der ridser, for ikke at beskadige overfladerne. Brug almindelige produkter, som ikke ridser, og brug eventuelt redskaber af træ eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med en blød klud eller med et vaskeskind. Undgå at lade madrester, som indeholder sukker (fx. marmelade) tørre i ovnen. Hvis de tørrer over længere tid, kan de ødelægge emaljen indvendigt i ovnen. 154

23 8.3 Rengøring af ovn (uden selvrensende paneler) For at vedligeholde ovnen, bør den rengøres regelmæssigt, efter at den er kølet af. Tag alle løse dele ud af ovnen. Afmontér sideskinnerne ved at skrue metalringen A af og trække den ud af det bagerste hul B. Rens ovnristene og sideskinnerne med varmt vand og rengøringsmidler uden slibemiddel, skyl og tør dem Selvrensende paneler Ovnen er udstyret med paneler med selvrensende emalje. Disse paneler gør det muligt nemt at rengøre ovnen og sikre at den altid er effektiv Brug af selvrensende paneler For at holde den indvendige del af ovnen ren for madrester og undgå ubehagelige lugte tilrådes det jævnligt at tænde ovnen i tom tilstand på min. 00 C i mellem 30 og 60 minutter, så de selvrensende paneler kan oxidere eventuelle rester, som efterfølgende, når ovnen er kold, fjernes med en fugtig svamp Vedligeholdelse af de selvrensende paneler Ved rengøring af panelerne frarådes det at bruge slibende rengøringsmidler. Brug udelukkende en fugtig svamp for ikke at ændre panelernes emaljes egenskaber. 155

24 8.3.4 Afmontering af de selvrensende paneler Tag alt tilbehør ud af ovnen, og gør følgende: 1. Tag sideristene af (fig.1);. Træk panelerne i siden ud F e G (fig. ). 3. Træk det bageste panel ud A efter at have løsnet den gevindskårne metalring C (fig. ). 4. Sæt panelerne på igen i deres oprindelige position. 1) ) 8.4 Ovnlågens rude Det anbefales altid at holde ruden pæn og ren. Brug sugende køkkenrulle, og hvis snavset sidder godt fast, vaskes ruden med en fugtig svamp og almindeligt rengøringsmiddel. 156

25 9. SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE Med jævne mellemrum har ovnen brug for småvedligholdelser eller udskiftning af dele, som bliver slidt som fx pakninger, pærer osv. Herunder gives særlige oplysninger om dette. Før rengøring og vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elforsyningen. 9.1 Udskiftning af pærentil ovnlyset Fjern beskyttelseslåget A ved at dreje det mod uret, og udskift pæren B med en anden, som er magen til. Genmonter beskyttelseslåget A. Brug udelukkende ovnpærer (T 300 C). 157

26 9. Afmontering af ovnlågen Åbn lågen helt og sæt tapperne (leveres med ovnen) ind i hullerne fra siden indvendigt. Luk lågen i en vinkel på cirka 45, løft den op og tag den ud af lejet. Til genmontering sættes hængslerne ind i lejerne, ovnlågen støttes forneden og tapperne trækkes ud. 9.3 Ovnlågens tætningslister For at lette rengøringen af ovnen, kan tætningslisterne på ovndøren tages af. Inden tætningslisten fjernes skal man afmontere ovnlågen, som beskrevet i forrige afsnit. Når ovnlågen er afmonteret, løftes klemmerne ved tætningslistens hjørner, som vist på figuren / B 158

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere