Din brugermanual SMEG CS120-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: OGSÅ SERIEN AF DYSER, SOM FØLGER MED. INSTALLATIONEN SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE OG I HENHOLD TIL GÆLDENDE REGLER. DETTE KOMFUR ER KONSTRUERET TIL BRUG I PRIVATE HJEM, OG ER I OVERENSSTEMMELSE MED DE P.T. GÆLDENDE EU-DIREKTIVER. KOMFURET ER FREMSTILLET MED HENBLIK PÅ DEN FØLGENDE FUNKTION: TILBEREDNING OG OPVARMNING AF MADVARER; ENHVER ANDEN BRUG ANSES FOR UKORREKT. FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR, SÅFREMT KOMFURET ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END DE, SOM ER ANGIVET HERI. UNDGÅ AT EFTERLADE EMBALLAGERESTER UDEN OPSYN I HJEMMET. SORTER DE FORSKELLIGE MATERIALER FRA EMBALLAGEN, OG AFLEVER DEM TIL NÆRMESTE CENTER FOR AFFALDSSORTERING. DET ER ET KRAV, AT DER ER JORDTILSLUTNING I HENHOLD TIL SIKKERHEDSSTANDARDERNE FOR DET ELEKTRISKE ANLÆG. STIKKET SOM SKAL TILSLUTTES FORSYNINGSKABLET OG DEN TILHØRENDE KONTAKT SKAL VÆRE AF SAMME TYPE, OG SKAL OVERHOLDE GÆLDENDE STANDARDER. STIKKONTAKTEN SKAL VÆRE TILGÆNGELIG, NÅR KOMFURET ER BYGGET IND I KØKKENELEMENTET. TAG ALDRIG STIKKET UD VED AT TRÆKKE I LEDNINGEN. UMIDDELBART EFTER INSTALLATIONEN AF KOMFURET SKAL DER UDFØRES EN KORT TEST AF DETTE, SOM ANGIVET I DET NEDENSTÅENDE. HVIS KOMFURET IKKE VIRKER, SKAL DET KOBLES FRA EL-FORSYNINGEN, OG DER SKAL RETTES HENVENDELSE TIL DET NÆRMESTE TEKNISKE SERVICECENTER. FORSØG ALDRIG AT REPARERE KOMFURET. EFTER HVER ANVENDELSE AF KOMFURET SKAL MAN ALTID KONTROLLERE, AT BETJENINGSKNAPPERNE ER I POSITION (SLUKKET). 202 Præsentation SÆT ALDRIG BRANDBARE GENSTANDE I OVNENE: HVIS DE BLIVER TÆNDT VED ET UHELD, KAN DER OPSTÅ BRAND. IDENTIFIKATIONSSKILTET MED TEKNISKE DATA, SERIENUMMERET OG MÆRKNINGEN ER SYNLIGT PLACERET INDE I OPBEVARINGSRUMMET. SKILTET MÅ ALDRIG FJERNES. SÆT IKKE GRYDER MED EN UJÆVN BUND PÅ KOGEPLADENS RISTE. KOMFURET BLIVER MEGET VARMT UNDER BRUG. UNDGÅ AT RØRE VED VARMEELEMENTERNE INDE I OVNEN. DETTE KOMFUR MÅ IKKE INSTALLERES PÅ HÆVEDE SOKLER. ANVEND IKKE GRYDER ELLER STEGEPANDER, SOM ER STØRRE END STEGEFLADEN. DETTE APPARAT MÅ IKKE BRUGES AF PERSONER MED NEDSAT FYSISK OG PSYKISK FUNKTIONSEVNE (HELLER IKKE BØRN), ELLER UDEN ERFARING I BRUG AF ELEKTRISKE APPARATER, MED MINDRE DE HJÆLPES ELLER VEJLEDES AF EN VOKSEN, SOM ER ANSVARLIG FOR DERES SIKKERHED. DETTE KOMFUR ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/96/EF OM ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV DEFINERER STANDARDERNE FOR INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF KASSEREDE APPARATER, SOM ER GÆLDENDE I HELE DEN EUROPÆISKE UNION. FØR KOMFURET SÆTTES I FUNKTION SKAL MAN FJERNE ALLE ETIKETTER OG BESKYTTELSESFILMEN, SOM KAN FINDES PÅ BÅDE INDER- OG YDERSIDE. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer og materialer, som kan tilskrives manglende overholdelse af disse anvisninger, manipulering med komfuret eller nogle af dets komponenter, eller anvendelse af uoriginale reservedele. 203 Instruktioner til installatøren 2. INSTALLATION AF KOMFURET Installationen af komfuret skal udføres af en kvalificeret tekniker og i overensstemmelse med gældende standarder. Komfuret kan anbringes op mod vægge, hvoraf den ene er højere end køkkenbordet, med en minimum afstand på 50 mm fra komfurets side, som vist på tegning A og B, i henhold til installationsklasserne. Udhæng eller emhætter placeret over køkkenbordet skal have en afstand fra dette som mindst er lig med 750 mm. A Indbygget apparat Fritstående B 2. 1 Placering og nivellering af komfuret Komfuret er udstyret med hjul og justerbare fodstøtter, for at lette placeringen. For at benytte hjulene foran skal man skrue fodstøtten på som vist på figuren ved siden af, så komfuret sættes på hjulene foran. For at flytte komfuret uden hindringer vil det dog være nødvendigt også at løfte den bagerste del. Dette kan gøres ved at følgen de følgende instrukser: Skru de to sekskantede møtrikker på, som er placeret under ovnrummet, med en 10 mm topnøgle: Hermed hæves komfuret og tillader såvel nivellering som flytning. Efter endt indgreb skrues de sekskantede møtrikker og de bagerste fodstøtter på igen, for at give komfuret stabilitet og korrekt vandret positionering. 204 Instruktioner til installatøren 2.2 Elektrisk tilslutning Man skal sikre sig, at strømstyrken i forsyningsledningen stemmer overens med de karakteristika, der er angivet på skiltet, som er placeret inde i opbevaringsrummet. Dette skilt må aldrig fjernes. Stikket for enden af forsyningskablet og kontakten på væggen skal være af samme type, og overholde gældende IEC-standarder. Kontrollér, at forsyningslinjen er udstyret med tilstrækkelig jordforbindelse. Undgå brug af stikomformere, adaptere eller stikdåser. Anbring en flerpolet afbryder på apparatets forsyningslinje med en kontaktafstand lig med eller over 3 mm, og placer den så den er let at nå, og i nærheden af apparatet. Komfuret er forsynet med en klemkasse, som er placeret på dets bagside. Man får adgang til denne ved at aftage bagbeklædningen. Se det følgende skema for elektriske tilslutninger. 205 Instruktioner til installatøren Drift ved V3N: Anvend et fempolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 5 x 1,5 mm2). Drift ved V2N: Anvend et firepolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 4 x 2,5 mm2). Drift ved V: Anvend et trepolet kabel af typen H05RR-F (kabel på 3 x 4 mm2). Enden, som skal kobles til apparatet, skal have en jordledning (gul og grøn), som er mindst 20 mm længere. Fabrikanten fralægger siger sig ethvert ansvar for skader på personer og materialer, som kan tilskrives manglende overholdelse af disse anvisninger samt manipulering af apparatet eller nogle af dets komponenter. 206 Instruktioner til installatøren 2.3 Udluftning af lokalerne Apparatet må kun installeres i lokaler med permanent udluftning, som foreskrevet af de gældende standarder. Der skal være en tilstrækkelig lufttilstrømning til lokalet, hvor apparatet er monteret, til at sikre en normal gasforbrænding og den nødvendige udluftning af selve lokalet. Luftindsugningsrillerne, som er beskyttede af riste, skal være korrekt dimensionerede ifølge de gældende standarder, og anbragt så de ikke spærres, heller ikke delvist. Lokalet skal holdes tilstrækkeligt ventileret for at fjerne varmen og fugten, som produceres under tilberedning: Det anbefales særligt efter længere tids brug at åbne et vindue eller at hæve hastigheden på eventuelle ventilatorer.

3 2.4 Udledning af forbrændingsprodukter Udledning af forbrændingsprodukter skal sikres ved hjælp af emhætter, som er sluttet til en sikker og effektiv skorsten med naturlig cirkulation, eller ved hjælp af tvungen udsugning. Et effektivt udsugningssystem kræver nøjagtig planlægning af en fagligt kompetent specialist, under overholdelse af placeringer og afstande angivet af de gældende standarder. Efter endt indgreb skal installatøren udstede en overensstemmelsesattest i henhold til den gældende lovgivning Gastilslutning Monteringen - der skal udføres med en gummislange, som er i overensstemmelse med standarden UNI-CIG skal udføres således, at slangens længde ikke overstiger 1,5 meter, og man skal sikre sig, at slangen ikke kommer i kontakt med bevægelige dele eller bliver klemt. Slangens indvendige diameter skal være 8 mm for FLYDENDE GAS og 13 mm for METANGAS og BYGAS. Kontrollér, at alle nedenstående betingelser er opfyldt: At slangen er fastgjort til slangeholderen med sikkerhedsspændbånd; At det er muligt at inspicere slangen i hele dens længde (maks. 1,5 m); At der ikke er noget punkt på slangen, som kommer i berøring med varme vægge (maks. 50 ); At den ikke belastes med træk eller spænding, og at den ikke har skarpe krumninger eller indsnævringer; At slangen ikke kommer i kontakt med skarpe dele eller kanter; Hvis slangen ikke er helt tæt, og der siver gas ud i rummet, må man ikke forsøge at reparere den: Udskift den med en ny slange; Kontrollér at slangens udløbsdato ikke er overskredet. Vigtigt: anvend kun en gummislange der er i overensstemmelse med standarden UNI-CIG 7140, hvis det drejer sig om en installation, som kan efterses (Fig. B). 207 Instruktioner til installatøren Tilslutning til metangas eller bygas Udfør tilslutningen til gasnettet med en gummislange der er i overensstemmelse med egenskaberne angivet i den gældende standard, (kontrollér at koden for denne standard er præget på slangen). Skru omhyggeligt slangeholderen A fast på komfurets gastilslutning B, med pakningen C imellem. Sæt gummislangen D fast på slangeholderen A og fastgør den med spændbåndet E i overensstemmelsen med gældende standarder Tilslutning til flydende gas Anvend en trykregulator i overensstemmelse med gældende standarder, og udfør tilslutningen til gasflasken i overensstemmelse med de gældende standarders forskrifter. Kontrollér at forsyningstrykket overholder værdierne som er angivet i tabellen i afsnit "3.2 Tabeller over egenskaber for blus og dyser". Skru den lille slangeholder F på den store slangeholder A; tilslut denne enhed til gastilslutningen B (eller anvend slangeholderen G som fastgøres direkte på gastilslutningen B) og sæt pakningen Cimellem. Tryk enden af gummislangen H fast på slangeholderen A+F (eller G) og til udgangsstykket på gasflaskens trykreduktionsventil. Fastgør slangens ender H til slangeholderen A+F (eller G) med spændbåndet I i overensstemmelse med gældende standarder. Anvend udelukkende slangeholdere der er i overensstemmelse med de gældende standarder. 208 Instruktioner til installatøren Tilslutning med fleksible stålrør (til alle gastyper) Denne tilslutningstype kan udføres både for indbyggede og fritstående komfurer. Brug udelukkende fleksible stålrør, som er i overensstemmelse med de gældende standarder, og med en maksimal udstrækningslængde på 2 meter. SkruIVELSE Frontpanelet Alle betjeningsanordninger på komfuret er samlet på frontpanelet. Første gang ovnen anvendes efter en strømafbrydelse, skal man trykke i 1 til 2 sekunder på den midterste knap for at aktivere ovnen. BESKRIVELSE AF SYMBOLERNE FORRESTE VENSTRE BLUS MIDTERSTE FORRESTE BLUS FORRESTE HØJRE BLUS BAGERSTE VENSTRE BLUS BAGERSTE MIDTERSTE BLUS BAGERSTE HØJRE BLUS GRILLMODSTAND TERMOSTAT HOVEDOVN FUNKTIONER HOVEDOVN TERMOSTAT HJÆLPEOVN FUNKTIONER HJÆLPEOVN HOVEDOVNENS TERMOSTATKNAP Tilberedningstemperaturen indstilles ved at dreje knappen med uret til den ønskede værdi, mellem 50 og 250 C. Når lampen er tændt, betyder det at ovnen er under opvarmning. Når denne lampe slukker, har ovnen nået den indstillede temperatur. Hvis lampen tænder og slukker, er det tegn på, at temperaturen i ovnen holdes konstant på det indstillede niveau. 213 Instruktioner til brugeren FUNKTIONSVÆLGERKNAP FOR HOVEDOVN Drej knappen for at vælge mellem følgende funktioner: INGEN FUNKTION INDSTILLET ØVERSTE OG NEDERSTEVARMEELEMENT ØVERSTE OG NEDERSTE VARMEELEMENT + VENTILATION GRILLELEMENT GRILLELEMENT + VENTILATION NEDERSTE VARMEELEMENT + VENTILATION NEDERSTE VARMEELEMENT + VENTILERET VARMEELEMENT NEDERSTE VENTILERET VARMEELEMENT + VENTILATION OPTØNING BETJENINGSKNAP TIL INDSTILLING AF KOGEPLADENS BLUS Flammen tændes ved at trykke på knappen og dreje den mod uret til værdien for maksimal flamme. For regulering af flammen drejes knappen i området mellem maks. ( ) og min.( ). Man slukker blusset ved at dreje. knappen til position EFFFEKTINDSTILLINGSKNAP TIL GRILLMODSTAND Denne knap gør det muligt at justere effekten af grillristen, som findes på kogepladen. Indstil knappen på en vilkårlig position fra "1" til "9" for at aktivere varmeelementet. Tændingen af kontrollampen indikerer at elementet er i funktion. For at slukke elementet drejes knappen tilbage til position "0". BEMÆRK: Efter længere tids funktion vil kogepladen forblive varm, også efter slukning af modstanden: Hold børn på sikker afstand. 214 Instruktioner til brugeren KNAP TIL VARIABEL GRILL HJÆLPEOVN Indstil termostatknappen på hjælpeovnen til symbolet eller. Drej knappen for den variable grill med uret til den ønskede indstilling. Tændingen af kontrollampen indikerer at grillen er aktiveret. HJÆLPEOVNENS TERMOSTATKNAP Tilberedningstemperaturen indstilles ved at dreje knappen med uret til den ønskede værdi, mellem 50 og 220 C. Når lampen er tændt, betyder det at ovnen er under opvarmning. Når denne lampe slukker, har ovnen nået den indstillede temperatur. Hvis lampen tænder og slukker periodisk betyder det at temperaturen i ovnen konstant holdes på det indstillede niveau. Ovnen tændes ved at dreje knappen med uret til en hvilken som helst af de følgende funktioner: INGEN FUNKTION INDSTILLET ØVERSTE OG NEDERSTE VARMEELEMENT c NEDERSTE VARMEELEMENT GRILLELEMENT ØVERSTE VARMEELEMENT + GRILL 215 Instruktioner til brugeren 5.

4 2 Analogt elektronisk ur (kun på nogle modeller) OVERSIGT OVER FUNKTIONER MINUTTÆLLERKNAP KNAP TIL AFSLUTNING AF TILBEREDNING INDSTILLING AF UR OG RESET VÆRDIREDUCERINGSKNAP VÆRDIFORØGELSESKNAP Alarmen som lyder ved afslutningen af hver programmering vil bestå af 10 lydsignaler som gentages 3 gange med intervaller på ca. 1 minut. Den kan dog til enhver tid afbrydes, ved tryk på en vilkårlig knap Indstilling af klokkeslæt Når ovnen tages i brug for første gang, eller efter en strømafbrydelse, blinker displayet med jævne mellemrum. Ved tryk på knappen stopper displayet med at blinke. Tryk igen på knappen i 2 sekunder; det er nu muligt at påbegynde indstillingen af det aktuelle klokkeslæt. Ved tryk på indstillingsknapperne eller kan man forøge eller reducere tiden med ét minut ad gangen. Tryk på en af de to indstillingsknapper, indtil klokkeslættet er indstillet korrekt. 5 sekunder efter det seneste tryk starter uret fra den indstillede tid. 216 Instruktioner til brugeren Minuttæller Denne funktion afbryder ikke tilberedningen, men aktiverer kun alarmen. Ved tryk på knappen lyser displayet op som vist på figur 1. Tryk inden for 5 sekunder på knapperne eller 1 for at indstille timeren med minuttæller. Ved hvert tryk tændes eller slukkes et eksternt segment, som repræsenterer 1 minut af tilberedningstiden (i figur 2 vises 1 time og 10 minutter). 5 sekunder efter seneste tryk starter nedtællingen. Når den afsluttes sætter alarmen i gang. Under nedtællingen er det muligt at vise den aktuelle tid ved at trykke en enkelt gang på knappen ; tryk på den igen for at vende tilbage til displayet med minuttæller. - 2 Ved endt nedtælling skal man standse ovnen manuelt ved at dreje termostaten og funktionsvælgerknappen til 0. Det er ikke muligt at indstille en tid på over 4 timer. 217 Instruktioner til brugeren Programmering Tilberedningsvarighed: Når man trykker på den 2. knap er det muligt at indstille tilberedningsvarigheden. Inden den indstilles skal man dreje termostatknappen til den ønskede temperatur for tilberedningen, og funktionsvælgerknappen til en vilkårlig position. For at indstille tilberedningsvarigheden skal man gøre som følger: Tryk på knappen symbolet ; viseren placeres på 12 og eller 1 blinker ved siden af (Fig. 1). Tryk inden for 5 sekunder på knapperne for at indstille tilberedningsvarigheden: Hvert lægger 1 minut til tryk på knappen tilberedningstiden og ved hver 12. minut lyser et nyt internt segment op (på figur 2 vises en varighed på 1 time). Når den ønskede varighed er opnået, starter tilberedningen ca. 5 sekunder efter det seneste tryk på knapperne eller. Når tilberedningen er startet viser displayet den aktuelle tid repræsenteret ved konstant lysende segmenter, og de resterende minutter til endt tilberedning repræsenteret ved blinkende segmenter (hver blinkende segment angiver 12 minutters resterende tilberedning). er også muligt at nulstille varigheden ved at annullere det indstillede program: Ved at trykke på den midterste knap i to sekunder annulleres den indstillede varighed, og ovnen kan nu slukkes manuelt Vigtigt: Det er ikke muligt at indstille tilberedningsvarigheder på over 12 timer. 218 Instruktioner til brugeren Start af tilberedningen: Udover at indstille en tilberedningsvarighed er det også muligt at definere tidspunktet for tilberedningens start (med en maksimal forsinkelse på 12 timer i forhold til den aktuelle tid). For at indstille tiden for start/afslutning af tilberedningen, skal man gøre som følger. Indstil tiden som beskrevet i foregående afsnit. Inden for 5 sekunder fra det seneste tryk på knapperne eller for at definere skal man endnu en gang trykke på knappen tidspunktet for tilberedningens afslutning. På displayet vises nu symbolet som blinker, sammen med den aktuelle tid, med interne segmenter som lyser op for at angive tidspunktet for og tilberedningens afslutning. og afslutningen til kl. 9. Når klokken er 8 vil de interne segmenter 1 mellem kl. 8 og kl. er udstyret med en elektronisk tændingsanordning. handlingen, og hold knappen nede i længere tid. gryder og pander skal have en flad og regelmæssig bund. max. AF OVNENE 7.1 Generelle bemærkninger og gode råd Når ovnen bruges første gang, anbefales det, at den opvarmes til maksimum temperatur ( C) i tilstrækkelig tid til at afbrænde eventuelle olierester fra fabrikationen, som kan give maden en ubehagelig lugt. Under tilberedning må ovnens bund ikke dækkes af aluminium eller stanniol, og der må ikke stilles gryder eller fade på bunden, for ikke at beskadige emaljelaget. Hvis der skal bruges bagepapir, skal det placeres på en sådan måde, at det ikke hindrer cirkulationen af varm luft inde i ovnen Når begge ovne bruges samtidigt kan der opstå problemer med tilberedninger, som kræver svag varme. For at undgå at få eventuel damp fra ovnen i ansigtet, når ovnlågen åbnes, bør den åbnes af to omgange: Åbn lågen halvt (ca. 5 cm) i ca. 4-5 sekunder, og åbn den herefter helt. Hvis det er nødvendigt at tilføje noget til maden, som er under tilberedning, skal ovnlågen åbnes i så kort tid som muligt for at undgå, at temperaturen inde i ovnen falder så meget, at maden ikke tilberedes korrekt. 5 cm 7.2 Ovnlys Tænder når funktionsvælgerknappen drejes til en vilkårlig position. 7.3 Afkølingsventilation Apparatet er forsynet med et afkølingssystem, som starter når en af ovnens tilberedningsfunktioner vælges. Det gælder også for tidsindstillet tilberedning. Blæserne skaber et normalt luft-flow, som ledes ud over fremspringet bag på kogepladen, og som kan fortsætte i kort tid, også efter at ovnen er blevet slukket. Dette ventilationssystem sikrer, at temperaturerne udvendigt på komfuret opfylder kravene til de gældende standarder. 222 Instruktioner til brugeren 7.4 Opbevaringsrum Nederst på komfuret, under ovnen, findes opbevaringsrummet. Man får adgang til det ved at trække i den øverste del af den lille låge. Opbevar aldrig brændbart materiale som klude, papir eller andet, men eventuelt udelukkende apparatets tilbehør i metal. Åbn ikke opbevaringsrummet når ovnen er tændt, eller stadig er varm.

5 Den indvendige temperatur kan være meget forhøjet. 223 Instruktioner til brugeren 8. TILGÆNGELIGT TILBEHØR Ovnen indeholder 4 skinner til placering af plader og riste i forskellig højde. Ovnrist: Til tilberedning af fødevarer på fade, små kager, stege og mad, der kun kræver en let stegning. Bradepanderist: Bruges oven på en bradepande ved tilberedning af mad, som kan dryppe. Bradepande: Anvendes til opsamling af fedt fra mad på risten ovenover. Bageplade: Anvendes til bagning af kager, pizzaer og desserter tilberedt i ovn. Grillspyd: Anvendes til stegning af kylling, pølser og alle madvarer, som kræver en ensartet tilberedning på hele overfladen. Grillstel til hovedovn: Indsættes i hullerne på bradepanden. Grillstel til hjælpeovn: Indsættes i ovnens skinner, før grillspyddet anvendes. Tilbehør som kan bestilles De selvrensende ovnpaneler og den nederste sokkel kan bestilles gennem de autoriserede servicecentre. 224 Instruktioner til brugeren Man kan endvidere bestille to ekstra riste via de autoriserede servicecentre: Stegeplade på gasbrænder: Denne ekstra plade indsættes på kogepladen i stedet for risten til højre (kogeplade til fisk). Sørg for at indstille stegepladens fodstøtter korrekt til bunden af kogepladen, så det sikres at den ikke tipper eller vælter. Grillrist: Denne åbne grillmodstanden i aluminiumspladen. rist placeres på stedet for 225 Instruktioner til brugeren 9. GODE RÅD UNDER TILBEREDNINGEN Det anbefales altid at forvarme ovnen ved varmluft til 30/40 C højere end tilberedningstemperaturen. På denne måde kan man afkorte tilberedningstiden mærkbart og spare på energien, og man opnår et bedre tilberedningsresultat. Ovnlågen skal være lukket under tilberedning. 9.1 Traditionelle tilberedninger (hovedovn/hjælpeovn) FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT TIL VALG MELLEM C TERMOSTAT TIL VALG MELLEM C Dette klassiske tilberedningssystem, hvor varmen kommer både fra oven og fra neden, er velegnet til tilberedning af mad på kun én plade eller rist. Ovnen skal forvarmes til den forindstillede temperatur. Maden skal først sættes i ovnen, når termostatlampen slukker. Meget fedt kød kan sættes i ovnen, mens den stadig er kold. Frosne kødprodukter kan sættes i ovnen uden behov for optøning først. Som eneste forholdsregel skal man vælge en temperatur, der er ca. 20 C lavere og en tilberedningstid, der er ca. 1/4 længere, end ved tilberedning af frisk kød. Brug beholdere med høje kanter for at forhindre at stænk tilsnavser ovnens sider. 226 Instruktioner til brugeren 9.2 Tilberedninger med varmluft (hovedovn) FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT TIL VALG MELLEM C Dette system er velegnet til tilberedning på flere plader eller riste, også af forskellige typer fødevarer (fisk, kød osv.) uden at duft eller smag overføres. Luftcirkulationen i ovnen giver en ensartet fordeling af varmen. Forvarmning af ovnen er ikke nødvendig. Det er kun muligt at tilberede forskellige typer fødevarer, hvis de kræver samme tilberedningstemperatur. 9.3 Tilberedninger med grill (hovedovn) FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ MAKSIMUM Med denne funktion opnår man en hurtig bruning af maden. Det anbefales at sætte bradepanden i øverste rille. Ved hurtige tilberedninger af små mængder sættes risten i tredje rille fra neden. Ved længere tilberedninger og grillstegning sættes risten i en lavere rille, alt efter typen af mad. Ovnens låge skal være lukket under tilberedningen. 227 Instruktioner til brugeren 9.4 Tilberedning med grill og varmluft (hovedovn) FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT FRA 50 TIL 250 C Med denne funktion opnår man en ensartet fordeling af varmen, som trænger dybere ned i maden. Maden brunes let udenpå og holdes mør indeni. Under tilberedningen skal ovnlågen være lukket og den maksimale tilberedningstid må ikke overstige 60 minutter 9.5 Tilberedninger med variabel grill (hjælpeovn) TERMOSTAT PÅ POSITION VARIABEL GRILL TIL VALG MELLEM MIN. OG MAKS. Denne tilberedning giver, udover muligheden for at variere effekten af grillen i forhold til mængden af mad, der skal tilberedes, også mulighed for en hurtig bruning af maden. Drej termostatknappen på hjælpeovnen med uret til position eller Drej knappen for den variable grill med uret til den ønskede indstilling. Tændingen af kontrollampen indikerer at grillen er aktiveret Instruktioner til brugeren 9.6 Tilberedninger ved svag varme (hjælpeovn) FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ MAKS. Velegnet til kager og tærter med fugtigt overtræk med lidt sukker, og fugtige kager i forme eller metalbageforme. Der opnås også optimale resultater ved færdigbagning af forbagte retter, eller ved tilberedninger, som især kræver varme på undersiden. Det anbefales at sætte bradepanden i nederste rille. 9.7 Optøning (hovedovn) FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT PÅ POSITION 0 Blæseren sørger for at cirkulere luften, så madvarerne kan tø hurtigt op. Luftcirkulationen inde i ovnen foregår ved stuetemperatur. Optøning ved stuetemperatur har den fordel, at den ikke ændrer madens smag eller udseende. 229 Instruktioner til brugeren 9.8 Tilberedninger med grillspyd i hovedovn FUNKTIONSVÆLGER TERMOSTAT TIL VALG MELLEM Stik grillspyddets stang ind i kødet og stram skruerne A på gaflerne. Indsæt rammerne B i hullerne i bakken F. Placer grillspyddets stang således at mellemstykket E hviler på sænkningen på rammen B i højre side. Sæt bakken helt ind i ovnen indtil spidsen af stangen ligger ud for hullet C. Lige her skal man ved hjælp af at gynge rammen B, få spidsen af grillspyddets stang ind i lejet C som trækker grillspyddets motor på ovnens sidevæg. Hæld en smule vand på bradepanden for at undgå, at der dannes røg. Ovnens låge skal være lukket under tilberedningen. Jævnlige blink fra termostatlampen under tilberedningen er normale, og indikerer den konstante vedligeholdelse af temperaturen i ovnen. BEMÆRK: Rammerne B monteres som vist på figuren ved siden af. 230 Instruktioner til brugeren 9.9 Tilberedning med grillspyd hjælpeovn FUNKTIONSVÆLGER VARIABEL GRILL TIL VALG MELLEM MIN.

6 OG ¾ MAKS. Det anbefales at anvende den til madvarer i små stykker. Stik grillspyddets stang ind i kødet og stram skruerne A på gaflerne. Sæt rammen B ind i ovnens tredje rille fra neden. Tag håndtaget D af og placér grillspyddet således at taljen E styres af stativet B. Sæt rammen B ind, indtil spidsen af grillspyddet sættes ind i lejet C der trækker grillspyddets motor på ovnens bagvæg. Placer pladen F på den første rist fra neden og hæld en smule vand på, for at undgå dannelse af røg. Ovnens låge skal være lukket under tilberedningen. Jævnlige blink fra termostatlampen under tilberedningen er normale, og indikerer den konstante vedligeholdelse af temperaturen i ovnen. 231 Instruktioner til brugeren 9.10 Oversigt over anbefalede tilberedninger Tilberedningstider, især for kød, varierer afhængigt af kødets tykkelse, kvalitet, og af personlig smag. TRADITIONELLE TILBEREDNINGER SKINNEPOSITION FRA NEDEN HOVEDRETTER LASAGNE OVNBAGT PASTA KØD KALVESTEG OKSESTEG FLÆSKESTEG KYLLING AND GÅS - KALKUN KANIN LAMMEKØLLE STEGT FISK PIZZA KAGER MARENGS MØRDEJ KRINGLE SAVOIARD-KIKS BRIOCHE FRUGTTÆRTE TEMPERATUR ( C) TID I MINUTTER (*) PR. KG PR. KG PR. KG PR. KG. ALT EFTER STØRRELSE (*) = MED FORVARMET OVN TILBEREDNING MED GRILL SKINNEPOSITION FRA NEDEN SVINEKOTELET SVINEFILET OKSEFILET LEVERSTYKKER KALVESCHNITZLER HALV GRILLKYLLING PØLSER FRIKADELLER FISKEFILETER TOAST TID I MINUTTER FØRSTE SIDE ANDEN SIDE Instruktioner til brugeren TILBEREDNING MED VARMLUFT SKINNEPOSITION FRA NEDEN HOVEDRETTER LASAGNE OVNBAGT PASTA KREOLERRIS KØD KALVESTEG FLÆSKESTEG OKSESTEG OKSEFILET LAMMESTEG ROASTBEEF STEGT KYLLING STEGT AND STEGT KALKUN STEGT KANIN STEGT HARE STEGT DUE FISK PIZZA KAGER (BAGVÆRK) KRINGLE FRUGTTÆRTE LAGKAGEBUNDE BRIOCHE STRUDEL SAVOIARD-BUDDING BRØD TOAST TEMPERATUR ( C) TID I MINUTTER ALT EFTER STØRRELSE For tilberedninger udført med grillen anbefales det at lade ovnen forvarme i ca. 15 minutter. 233 Instruktioner til brugeren 10. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Brug ikke dampstråle til indvendig rengøring af ovnen Rengøring af rustfrit stål For at vedligeholde rustfrit stål skal det renses regelmæssigt, hver gang det har været brugt, men først efter det er afkølet Almindelig daglig rengøring For at rense og bevare overfladerne i rustfrit stål, må der udelukkende anvendes særlige produkter, som ikke indeholder slibemidler eller syreholdige, klorbaserede stoffer. Anvendelse: Hæld produktet på en fugtig klud og tør overfladen af, skyl grundigt, og tør efter med en blød klud eller et vaskeskind Pletter fra mad eller rester Det er vigtigt at undgå at bruge metalsvampe eller skrabere, der ridser, for ikke at beskadige overfladerne. Brug almindelige produkter, som ikke ridser, og brug eventuelt redskaber af træ eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med en blød klud eller med et vaskeskind. Undgå at lade madrester, som indeholder sukker (f. eks. marmelade) tørre i ovnen. Hvis de tørrer over længere tid, kan de ødelægge emaljen indvendigt i ovnen. 234 Instruktioner til brugeren 10.2 Rengøring af kogepladens dele Før hvert indgreb som kræver adgang til dele under spænding, skal apparatet kobles fra strømforsyningen Grillplade Træk pladen ud af dens leje efter den er afkølet, ved at løfte fra den forreste del som vist på figuren. Sørg for ikke at spilde resterne, som er opsamlet i lejerne i siden. Vask den med et almindeligt rengøringsmiddel, og med en svamp, som ikke ridser. Pas på ikke at spilde resterne, som samles i lejet Bakke For afmontering af bakken under grillmodstanden: 1. Fjern pladen som beskrevet i punkt ; 2. Løft modstanden og blokér den ved at lade låsen glide mod højre (som vist på figuren ved siden af); 3. Afmontér bakken ved hjælp af de to håndtag, og vask den med særlige rengøringsmidler til rustfrit stål, og en svamp, som ikke ridser Ristene Træk ristene i højre side ud (stegplade + fiskegryde) som vist på figuren. Ristene til venstre skal ikke afmonteres i nogen bestemt rækkefølge. Vask dem i lunkent vand og slibefrit rengøringsmiddel, og sørg for at fjerne alle skorper. Genmontér ristene - først dem i siderne, og herefter stegpladen. 235 Instruktioner til brugeren Møtrikkerne, brænderdækslerne og blussene Møtrikkerne og blussenes dæksler kan tages ud for at lette rengøringen. Undgå at vaske disse dele i opvaskemaskinen. indtørrede rester skal fjernes med en tandstik i træ eller en nål. 236 Instruktioner til brugeren Rengøring af ovnene (uden selvrensende paneler) For at vedligeholde ovnene, bør de rengøres regelmæssigt, efter de er afkølet. Tag alle løse dele ud af ovnen. Tag sideristene af ved at løfte dem op fortil og træk dem ud af deres bagerste hul. Rens ovnristene og sideskinnerne med varmt rengøringsmidler uden slibemiddel, skyl og tør dem. vand og Selvrensende paneler (hovedovn) Hovedovnen er udstyret med paneler med selvrensende emalje. Disse paneler gør det muligt nemt at rengøre ovnen, og sikre at den altid er effektiv Brug af selvrensende paneler For at holde den indvendige del af ovnen ren for madrester, og for at undgå ubehagelige lugte tilrådes det jævnligt at tænde ovnen i tom tilstand på min.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 200 C i mellem 30 og 60 minutter, så de selvrensende paneler kan oxidere eventuelle rester, som efterfølgende, når ovnen er kold, fjernes med en fugtig svamp Vedligeholdelse af de selvrensende paneler Ved rengøring af panelerne frarådes det at bruge slibende eller almindelige rengøringsmidler. Brug udelukkende en fugtig svamp for ikke at ændre egenskaberne på panelernes emalje Afmontering af de selvrensende paneler 237 Instruktioner til brugeren Tag alt tilbehør ud af ovnen, og gør følgende: Tag sideristene af (fig.1); Træk sidepanelerne "F" og "G" ud (fig. 2); Træk det bageste panel "A" ud efter at have løsnet den gevindskårne metalring"c" (fig. 2); Sæt panelerne på igen i deres oprindelige position. 1) 2) 10.4 Ovnlågens ruder Ruderne bør altid holdes rene. Brug sugende køkkenrulle, og hvis snavset sidder godt fast, vaskes ruden med en fugtig svamp og almindeligt rengøringsmiddel. 238 Instruktioner til brugeren 11. SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE Med jævne mellemrum har ovnen brug for småvedligeholdelse eller udskiftning af dele, som bliver slidt som f. eks. pakninger, pærer osv. Herunder gives særlige oplysninger om dette. Før hvert indgreb som kræver adgang til dele under spænding, skal apparatet kobles fra strømforsyningen Udskiftning af pærertil ovnlyset Fjern beskyttelseslåget A ved at dreje det mod uret, og udskift pæren B med en anden, som er magen til. Genmonter beskyttelseslåget A. Brug udelukkende ovnpærer (T 300 C). 239 Instruktioner til brugeren Afmontering af ovnlågen Åbn lågen helt og sæt tapperne (leveres med ovnen) ind i hullerne fra siden indvendigt. Luk lågen i en vinkel på cirka 45, løft den op og tag den ud af lejet. Til genmontering sættes hængslerne ind i lejerne, ovnlågen støttes forneden og tapperne trækkes ud Ovnlågens tætningslister For at lette rengøringen af ovnen, kan tætningslisterne på ovnlågen tages af. Inden tætningslisterne fjernes skal man afmontere ovnlågen, som beskrevet ovenfor. Når ovnlågen er afmonteret, løftes klemmerne i hjørnerne, som vist på figuren Smøring af gashanerne Med tiden kan gashanerne blive sværere at dreje og sætte sig fast. Sørg for at rengøre dem indvendigt og udskifte deres smøringsfedt. Dette indgreb skal udføres af en specialuddannet tekniker / B 240.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 144 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 146 3. MILJØHENSYN... 148 4. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPERNE... 149 5. BRUG AF KOGEPLADEN... 150 6.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 184 2. MILJØHENSYN... 185 2.1 Vores miljøhensyn... 185 2.2 Dine miljøhensyn... 185 3. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 186 4. ANVENDELSE... 187 5.

Læs mere

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274

Din brugermanual SMEG SC99X-8 http://da.yourpdfguides.com/dref/3509274 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 364 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 364 1.2 Producentens ansvar 365 1.3 Apparatets formål 365 1.4 Bortskaffelse 365 1.5 Identifikationsskilt 366 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 Indholdsfortegnelse DK 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 292 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 294 3. MILJØHENSYN... 296 3.1 Vores miljøhensyn... 296 3.2 Dine miljøhensyn... 296 4. SÅDAN VIRKER DIT

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN:

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER TIL BRUGEN... 254 2. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 256 3. MILJØHENSYN... 258 4. SÅDAN VIRKER DIN OVN... 259 5. TILBEHØR... 260 6. BRUG AF OVNEN... 267 7. TILBEREDNING

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B

A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B A3-7 120 CM OPERA GASKOMFUR 2 OVNE (1 MULTIFUNKTION), RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE: STOR OVN: A LILLE OVN: B EAN13: 8017709162375 6 brændere Venstre bag: 1800 W Venstre frem: ekstra hurtig 4200 W Midte bag:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Betjeningsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Betjeningsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUA/E-106/110/ /210/120/220 var.01 Mod. Analog-Elektronisk AGB 636/WP AGB 635/WP AGB 633/WP AGB 634/WP AGB 637/WP AGB 638/WP AGB 639/WP AGB 640/WP Indhold

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 319252DK.fm Page 74 Wednesday, September 3, 28 4:5 PM VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER Denne håndbog indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og vedligeholdelse af den nye kogesektion. Læs omhyggeligt

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Gode råd og henstillinger

Gode råd og henstillinger Gode råd og henstillinger 1 Dette apparat er beregnet til ikke-erhvervsmæssig brug indenfor i et privat hjem. 2 Læs brugsanvisningen nøje, før apparatet tages i brug, da den indeholder meget vigtige anvisninger

Læs mere

Sådan ryger man på en JensenGrill

Sådan ryger man på en JensenGrill Sådan ryger man på en JensenGrill Indledning Når der laves mad under åben himmel, er der ofte et ønske om, at maden får mere eller mindre røgsmag. Her bliver man kort introduceret til 3 forskellige måde

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Gas indbygnings kogeplade

Gas indbygnings kogeplade Gas indbygnings kogeplade DK Kære kunde, Tillykke med Deres valg af et Gorenje indbygningskogeplade. Det er et meget fornuftigt valg da et produkt fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere