Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet"

Transkript

1 JEHØ/JEFR Kontakt: Jens Frank - - Tlf: Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik den 28. februar 2008 en aftale om en jobplan. Aftalen baserer sig i høj grad på regeringens udspil til en jobplan. Et element i jobplanen er et omfattende indgreb i forhold til de supplerende dagpenge, som FTF vurderer, vil ramme mange lønmodtagere og skade arbejdsmarkedets fleksibilitet. Jobplanen indeholder også en plan for øget udenlandsk rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Her efterlyser FTF gennemsigtighed i forhold til løn- og ansættelsesvilkår. --- Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik den 28. februar 2008 en aftale om en jobplan. Aftalens hovedelementer er: Sikkerhed for retten til førtidspension Folkepensionister skal have bedre muligheder for at arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Reglerne om supplerende dagpenge justeres samtidig med at der arbejdes for flere fuldtidsstillinger Øget indsats for international rekruttering Nedbringelse af sygefravær Flere voksenlærlinge Det skønnes, at jobplanen har en beskæftigelseseffekt på knap personer i Generel vurdering Aftalen er i sit indhold meget lig det udspil til jobplan regeringen fremlagde den 21. januar Det er således kun mindre og mere kosmetiske fingeraftryk de øvrige partier har sat på aftalen. Det er beklageligt, fordi ikke mindst det omfattende indgreb i reglerne om supplerende dagpenge vil have skadelige virkninger på arbejdsmarkedet. Indgrebet over for de supplerende dagpenge er helt uacceptabelt og vil tvinge ledige væk fra de fag, de er uddannet til og løser ikke det reelle problem, det handler om, at arbejdsgiverne ikke udbyder fuldtidsstillinger nok. Forringelsen af de supplerende dagpenge vil øge manglen på kvalificeret arbejdskraft på mange delarbejdsmarkeder da mange deltidsbeskæftigede Notat Side 1

2 risikerer at ryge ud i fuldtidsledighed eller bliver tvunget over på beskæftigelsesområder, som ikke matcher deres uddannelse. Et andet hovedelement i aftalen er en øget indsats for international rekruttering, der lukker bredt op for at uddannet arbejdskraft får lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Det er positivt, at der bliver mulighed for at øge udenlandsk rekruttering af arbejdskraft på mangelområder. Men det er ikke tilfredsstillende at arbejdsmarkedets parter ikke involveres i ændringerne af jobkortordningen. Det fremgår af aftalen at ansættelse af udenlandsk arbejdskraft skal ske på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Men aftalen giver ikke muligheder for at kontrollere om udenlandsk arbejdskraft rekrutteres til danske vilkår. Skattenedslaget for de 64-årige vil givet have en mindre positiv effekt på arbejdsudbuddet, men er fordelingsmæssigt skævt, fordi det tilgodeser de mennesker på arbejdsmarkedet, der har mulighed for at arbejde helt frem til de 65 år. Endelig indeholder aftalen ikke konkrete initiativer for at få de resterende ledige i beskæftigelse. FTF har peget på behovet for en målrettet opkvalificering. Den såkaldte DA/LO-aftale om international rekruttering indeholdt en række forslag til opkvalificering af kortuddannede. Dette er ikke en del af den politiske aftale. I stedet vil regeringen nedsætte et udvalg med DA og LO, der skal komme med forslag vedrørende aktiveringsindsatsen bl.a. under den præmis, at uddannelse skal prioriteres til fordel for kortuddannede. Det er ikke acceptabelt at det kun er LO og DA der inddrages i et udvalgsarbejde vedr. aktiveringsindsatsen. FTF vil derfor kontakte Beskæftigelsesministeren vedr. udvalgets sammensætning. Nedenfor kommenteres aftalens enkelte elementer. Sikkerhed for retten til førtidspension Førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspensionen før 1. januar 2003, får fuld sikkerhed for at de ikke mister retten til førtidspension ved at arbejde. Hvis arbejdsindtægten vedvarende overstiger det dobbelte af førtidspensionens grundbeløb, skal kommunen vurdere grundlaget for at træffe afgørelse om, at retten til pension gøres hvilende. De nuværende regler om, at kommunen kan genvurdere en tilkendelse af førtidspension og frakende pensionen, afskaffes således for alle, der er tilkendt pension efter reglerne indtil 1.januar Forslaget træder i kraft 1. juli Notat Side 2

3 Før 1. januar 2003 var der en mere lempelig vurdering af arbejdsevnen i forhold til tilkendelse af førtidspension end der er i dag. Efter de nye regler er mange af dem, som tidligere fik tilkendt en førtidspension, visiteret til fleksjob. Derfor kan der være førtidspensionister på den gamle ordning, som har en rimelig arbejdsevne og gerne vil arbejde, men som har undladt det af frygt for at miste den tilkendte førtidspension. Aftalen er positiv for førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter den gamle ordning før 2003, da aftalen skaber sikkerhed for at tilkendelsen til førtidspension ikke kan frakendes, uanset hvor meget førtidspensionisten arbejder. Hvor stor udbudseffekten bliver med aftalen er usikkert. Folkepensionister skal have bedre mulighed for at arbejde Folkepensionister får et ekstra bundfradrag på kr. og beskæftigelseskravet i forbindelse med opsat pension reduceres fra timer til timer om året. Forslaget kan give flere folkepensionister et økonomisk incitament til at arbejde uden at arbejdet påvirker folkepensionen, men udbudseffekten er usikker. Skattenedslag til 64-årige i arbejde Der indføres et skattenedslag for 64-årige i arbejde, der har været fuldtidsbeskæftiget siden de var 60 år dog med mulighed for korterevarende ledighed. Kravet om fuldtidsbeskæftigelse fastsættes dels på baggrund af et lønkrav (ca kr. om året) dels på baggrund af et timekrav (fuldtidsindbetaling af ATP i 90 pct. af tiden). Skattenedslaget, der beregnes af grundlaget af arbejdsmarkedsbidraget, kan højest udgøre kr. Skattenedslaget er forbeholdt personer med en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst på under kr. fra 57 års til 59 års alderen. Indkomsten opgøres som grundlaget for beregningen af arbejdsmarkedsbidraget. Ordningen er midlertidig og omfatter personer der fylder 64 år i perioden Med en udbudseffekt på personer skønnes forslaget at være udgiftsneutralt. Notat Side 3

4 Med indførelse af en beløbsgrænse på kr. som grænse for at være berettiget til skattenedslaget er noget af den fordelingsmæssige skævhed, der var indeholdt i regeringens oprindelige forslag fjernet. Også fastsættelsen af kravene til fuldtidsbeskæftigelse gør det muligt for personer, der arbejder på mindre end fuld tid at blive berettiget til skattenedslaget. Forslaget vil formentlig have en vis positiv effekt på arbejdsudbuddet. Om end det også vil blive givet til personer, der også uden skattenedslaget vil være i beskæftigelse som 64-årig. Dermed er det tvivlsomt om ordningen er selvfinansierende, som parterne har aftalt det. Under alle omstændigheder er der tale om en ordning, der tilgodeser de personer, der er i stand til at fortsætte med at arbejde til de er 64 år. Ordningens udbudseffekt er usikker. Det er den fordelingsmæssige effekt derimod ikke. Nedbringelse af sygefravær Som allerede kendt fremlægger regeringen i juni 2008 en handlingsplan for nedbringelse af sygefravær. Regeringen mål for nedbringelse af sygefravær frem til 2015 er fastsat til en reduktion på 20 pct. Sygefraværet har været konstant stigende siden 2001 og der er et stort behov for en fælles indsats, der kan reducere sygefraværet. Der er behov for bedre dialog og samarbejde mellem alle aktører for at sikre en tidlig indsats, fastholdelse af sygemeldte i beskæftigelse og gradvis tilbagevenden til arbejde. Reglerne om supplerende dagpenge justeres, så flere kommer i beskæftigelse på fuld tid Reglerne for supplerende dagpenge ændres for alle, således at der fremover kan modtages supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Dette betyder at alle der modtager supplerende dagpenge er omfattet af en tidsbegrænsning. Der indføres en overgangsordning, således at alle de der i dag har brugt af perioden med 52 uger fremadrettet har ret til det antal uger de har tilbage af de 52 uger. Derudover er aftaleparterne enige om at arbejde for en øget overgang fra deltid til fuld tid Notat Side 4

5 Indgrebet over for de supplerende dagpenge er helt uacceptabelt og er kun lidt modereret i forhold til regeringens oprindelige udspil. Der er således tale om et indgreb der vil ramme dybt på de arbejdsmarkeder, hvor antallet af fuldtidsstillinger er begrænset. Desværre uden at antallet af fuldtidsstillinger øges. Forslaget vil indebære, at manglen på kvalificeret arbejdskraft vil øges på de områder, hvor stillingsstrukturen indeholder mange deltidsstillinger og få fuldtidsstillinger. På FTF-områderne vil ændringerne især få konsekvenser på det pædagogiske område og blandt kunstnerne. Ikke mindst blandt musikerne med mange og kortvarige jobs vil indgrebet ramme hårdt. Flere voksenlærlinge Voksenlærlingeordningen udvides med ekstra voksenlærlinge i 2008 og 500 ekstra i På grund af en stor tilgang til voksenlærlingeordningen i 2007 er forbruget på den afsatte ramme på finanslovsforslaget for 2008 allerede opbrugt. Derfor er det fornuftigt at udvide rammen i Målrettet uddannelse og aktivering På baggrund af den såkaldte aftale mellem DA og LO om international rekruttering har regeringen besluttet at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg med deltagelse af LO og DA. Udvalget skal komme med forslag, som kan fremme det jobrettede fokus. Forslagene skal bygge på en række elementer, herunder at uddannelse skal prioriteres til fordel for ledige uden uddannelse, kortuddannede eller ledige med en forældet faglig uddannelse. Den såkaldte DA/LO-aftale om international rekruttering indeholder i korte træk dels de forslag til øget international rekruttering, der er indeholdt i regeringens udspil og som i det store og hele også indgår i aftalen, dels en række forslag til opkvalificering af kortuddannede. Opkvalificeringsdelen er således ikke kommet med i den politiske aftale. I stedet nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg med DA og LO. Selv om DA/LO-enigheden ikke afspejler sig i den politiske aftale er det hverken sagligt set betryggende eller politisk acceptabelt for FTF, at regeringen nedsætter et udvalg med DA og LO til at se på uddannelse i aktiveringsindsatsen under den præmis, at uddannelse skal prioriteres til fordel for kortuddannede. Det må nærmest betragtes som at lade ræven vogte gæs. FTF vil derfor naturligvis rejse sagen over for beskæftigelsesministeren. Notat Side 5

6 Øget indsats for international rekruttering Indsatsen fokuserer på de seks indsatsområder, der er indeholdt i regeringens handlingsplan Danmark - et godt sted at arbejde. Blandt de væsentligste initiativer kan nævnes: Udvidelse af positivlisten med udlændinge der er bachelorer eller har en mellemlang uddannelse på områder med mangel på arbejdskraft (på baggrund af arbejdsmarkedsbalancemodellen) Nedsættelse af beløbsgrænsen til kr. i jobkortordningen, hvor integrationsministeren derudover bemyndiges til løbende at justere beløbsgrænsen Ansættelse skal ske på sædvanlige løn og ansættelsesvilkår i Danmark En udvidet green-card-ordning, hvor det bliver lettere for kvalificeret arbejdskraft at få adgang til at søge og få arbejde i Danmark En koncernopholdstilladelse således at der ikke hver gang skal søges om arbejdstilladelse for medarbejdere Trepartsdrøftelser to gange om året mellem arbejdsmarkedets parter og integrationsog beskæftigelsesministeren om overvågning af rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Udvidelse af følgegruppe vedr. Østaftalen til også at omfatte tredjelande og med deltagelse af FTF og AC. Det er positivt at mulighederne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft udvides på mangelområder. Herunder også at koncerner kan få en koncernopholdstilladelse. Det er imidlertid ikke tilfredsstillende at reguleringen af områder på positivlisten alene sker administrativt og uden inddragelse af arbejdsmarkedets parter. Hertil kommer at arbejdsmarkedsbalancemodellen ikke i dag har en kvalitet, så den er retvisende. Nedsættelsen af beløbsgrænsen i jobkortordningen til kr. samt muligheden for at ministeren løbende kan justere beløbet gør det ligeledes usikkert om rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft sker på baggrund af mangel. Det nævnes i aftalen, at ansættelse skal ske på normale løn- og ansættelsesvilkår. Det indgår imidlertid ikke i aftalen, hvorledes dette sikres. Således er det ikke nævnt blandt følgegruppens opgaver. Dermed er der ikke den nødvendige gennemsigtighed på området. Det er positivt, at der gennemføres trepartsdrøftelser om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og at FTF indgår i den udvidede følgegruppe. I dette arbejde vil FTF således sætte fokus Notat Side 6

7 på gennemsigtigheden i løn- og ansættelsesvilkårene, selv om dette ikke umiddelbart indgår i de opgaver og temaer, der er beskrevet for drøftelserne og udvalgets arbejde. Notat Side 7

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 10-0585 LIBA - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 49 FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 Socialdemokraterne og SF har i dag fremlagt deres bud på en 2020-plan. Planen er

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativer til sikring af fremtidens velstand og velfærd og investeringer

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm. qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm. qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISKE ANALYSER qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere