A F S N I T 1 L O V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A F S N I T 1 L O V E"

Transkript

1 A F S N I T 1 L O V E 2012

2 1 : LOVE INDHOLD: Artikel Side 1.1 FORBUNDETS NAVN OG TILHØRSFORHOLD FORBUNDETS HJEMSTED FORBUNDETS FORMÅL OG OPGAVER FORBUNDETS ANSVARLIGHED FORBUNDETS MEDLEMMER MEDLEMSPLIGTER KLASSEINDDELING SPØRGESKEMAER FORBUNDSKONTINGENT FORBUNDETS ORGANER FORBUNDSMØDER INDKALDELSE TIL ORDINÆRT FORBUNDSMØDE DAGSORDEN FOR ORDINÆRT FORBUNDSMØDE INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRE FORBUNDSMØDER FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FORBUNDSMØDER FORBUNDETS BESTYRELSE BESTYRELSENS OPGAVER FORBUNDETS DAGLIGE DRIFT FORBUNDSKONKURRENCER REGNSKAB FORBUNDETS AKTIVER AMATØR- OG ORDENSUDVALGET NEDSÆTTELSE AF UDVALG STÅENDE UDVALG HABILITET DBSF's JUBILÆUMSPOKAL UDMÆRKELSER ÆRESMEDLEMMER FORBUNDETS OPLØSNING 18

3 1 : LOVE FORBUNDETS NAVN OG TILHØRSFORHOLD Forbundets navn er DANSK BUESKYTTEFORBUND (DBSF) Forbundet er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), World Archery Federation WA (Tidligere: Fédération Internationale de Tir à l'arc - FITA), World Archery Europe WAE (Tidligere:European and Mediterranean Archery Union - EMAU) og Nordiska Bågskytteunionen (NBU). DBSF og dets medlemmer er forpligtet til at overholde disse organisationers love og bestemmelser. 1.2 FORBUNDETS HJEMSTED Forbundets hjemsted er Brøndby kommune. 1.3 FORBUNDETS FORMÅL OG OPGAVER Dansk Bueskytteforbund er øverste faglige myndighed inden for sit aktivitetsområde, jvf. dog de overordnede forbunds eventuelle forbehold Forbundet har til opgave at virke for fremme af bueskydning som amatøridræt såvel praktisk som teoretisk Til forbundets pligter hører blandt andet: at udarbejde amatørreglementer, rekordbestemmelser og andre regler for forbundets aktivitetsområde at forvalte de pengemidler, som Danmarks Idræts-Forbund og andre stiller til rådighed og afgive beretning herom til DIF i henhold til de vedtagne retningslinier at planlægge, lade afholde eller føre tilsyn med alle stævneaktiviteter inden for forbundets område at søge at samle alle danske foreninger med bueskydning på programmet under samme ledelse at tilbyde udviklingsmuligheder for foreningerne og deres medlemmer at repræsentere forbundets foreninger i som udenfor Danmark, så deres interesser varetages i videst mulig udstrækning. 1.4 FORBUNDETS ANSVARLIGHED For forbundets forpligtelser hæfter forbundets midler, mens dets medlemmer ikke har noget ansvar for disse forpligtelser.

4 2 1 : LOVE Forbundet forpligtes i forhold til tredjemand i enhver henseende, efter bestyrelsens godkendelse, ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden Køb, salg og/eller pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter vedtagelse på et forbundsmøde. 1.5 FORBUNDETS MEDLEMMER Forbundets medlemmer er foreninger, som har bueskydning som amatøridræt på programmet. Foreningerne opdeles i 3 regioner. Region Sjælland fra postnr , Region Fyn postnr til Region Jylland postnr til Der afsættes på forbundets budget et af bestyrelsen fastsat beløb til eventuelt afholdelse af regionale møder. Disse møder kan for. eks. ledes og indkaldes af det i regionen valgte bestyrelsesmedlem Nye foreninger med ovenstående program kan optages i forbundet Ansøgning om medlemskab i forbundet fremsendes til forbundets sekretariat og skal være ledsaget af: Bestyrelsens navne, adresser og telefonnumre. Fortegnelse over samtlige medlemmer i foreningen med navne, fødselsdag og adresser. Foreningen skal ved indmeldelsen have mindst 10 aktive medlemmer. (En forening kan ikke bestå af færre end 5 medlemmer). Der skal medsendes udskrift af protokollen fra det foreningsmøde, som vedtog at søge om optagelse, bilagt foreningens love. Lovene skal tilgodese nedenstående i artikel nævnte forhold Foreninger skal have en struktur, der svarer til Danmarks Idræts-Forbunds krav hertil: En forening er et vist antal mennesker, der uanset økonomiske, sociale, politiske og religiøse forskelle og interesser mødes i et gensidigt fællesskab. Foreningen skal i enhver henseende være opbygget på grundlag af almindelige foreningsretlige regler og have en almindelig foreningsstruktur. I dette ligger, at foreningen skal være organiseret med en bestyrelse, registrere medlemmerne og have et sæt vedtægter eller tilsvarende regler, der som minimum omhandler: Foreningens navn og hjemsted foreningens formål medlemskab af organisation optagelse af medlemmer kontingent udmeldelse/ eksklusion afholdelse af generalforsamling vedtægtsændringer og foreningens opløsning Foreningen skal virke på et demokratisk grundlag, således at medindflydelse formelt udøves gennem stemmeret på generalforsamlingen og gennem valgbarhed til bestyrelse og udvalg. Begrænsning i dette princip kan alene finde sted generelt og under hensyntagen til medlemmets unge alder Adgangen til at blive medlem skal harmonere med foreningsformålet, således at foreningen ikke på urimelig måde hindrer medlemskab, men som udgangspunkt er åben for alle Foreningens struktur skal give det enkelte medlem ubegrænset mulighed

5 1 : LOVE 3 for på demokratisk vis at øve indflydelse i foreningen, herunder have mulighed for at møde op og stemme på generalforsamlingen En forening kan kun have enkeltpersoner som medlemmer Medlemskabet af en forening bekræftes gennem et kontingent, der som minimum skal omfatte en måneds varighed. Kontingentet skal stå i et rimeligt forhold til opfyldelsen af foreningsformålet og foreningens økonomiske forhold En kommerciel virksomhed kan aldrig optages DBSF er forpligtet til at nægte optagelse af en forening, der ikke opfylder kravene i ovenstående Anmodning om optagelse i Dansk Bueskytteforbund indsendes til sekretariatet, som fremsender en optagelsesansøgning Forbundets sekretariat afgør foreløbigt, efter at bestyrelsen er orienteret, om optagelse kan ske. Den foreløbige optagelse bekendtgøres i BUE- SKYDNING, og endelig optagelse kan finde sted ved førstkommende forbundsmøde, hvor det forventes, at ansøgeren er repræsenteret. Optagelse kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer er for optagelse, hvorefter foreningen får stemmeret og forbundsmøder. 1.6 MEDLEMSPLIGTER Foreninger og deres medlemmer har som pligter: at efterleve forbundets love og vedtægter, amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser, skyderegler og de af forbundets bestyrelse trufne bestemmelser og afgørelser at yde forbundet enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af dettes opgaver, herunder besvarelse og indsendelse af de i artikel 1.8 nævnte spørgeskema(er). Undlader en forening at indsende spørgeskemaer rettidigt, kan det medføre, at foreningens repræsentant(er) nægtes stemmeret ved forbundsmøder. Indsendes spørgeskemaer overhovedet ikke, vil foreningens medlemmer ikke kunne deltage i åbne stævner at afholde sig fra at lade bueskytter, som ikke er medlemmer under et FI- TA-Forbund, deltage i bueskyttestævner, der er godkendt af DBSF/ FITA (artikel 5.3.1) at undlade at deltage i eller sende repræsentanter til stævner uden for Danmark, uden først at have orienteret forbundet En forening er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende sikkerheds regler for brug af en skydebane. (se afsnit 10.20) En af dommerudvalget udpeget dommer skal hvert andet år gennemgå banens sikkerheds forhold og angive evt. fejl og mangler. Skriftlig rapport udleveres til klubben efter inspektionen Foreningen har pligt til at bringe evt. misforhold i orden forud for genoptagelse af skydning på banen.

6 4 1 : LOVE Mener foreningen at påbudet/ne er uberettiget kan sagen ankes til Forretningsudvalget (FU) til endelig afgørelse. Anken har ikke opsættende virkning Misligholdelse af kan medføre eksklusion af foreningen fra forbundet Suspension: En forening, som ikke efterkommer kravene i ovenstående kan suspenderes, hvorefter dens medlemmer ikke vil kunne deltage i stævner. Suspension kan ankes til Amatør- og ordensudvalget Stævneansøgning: Ansøgning om stævner der kræver dommertildeling skal indsendes til forbundets sekretariat: For sommerstævner inden den 1. marts og for vinterstævner inden den 1. september Udmeldelse: Ønsker en forening at udtræde af forbundet, skal der med en måneds varsel sendes skriftlig meddelelse herom til forbundets sekretariat. 1.7 KLASSEINDDELING Foreningerne har som pligt at føre kartotek over aktive medlemmers klasseinddeling, så rigtig klasse kan oplyses ved tilmelding til stævner. Vedrørende klasser/divisioner: Se afsnit SPØRGESKEMAER DIF Spørgeskema Danmarks Idrætsforbund udsender hvert år et spørgeskema til opgørelse af foreningens medlemstal. Tallene opgøres pr. 31/12, og skemaet returneres til DIF senest den 14/ Samme skema danner grundlag for beregning af foreningernes forbunds-kontingent for det kommende år Undlader en forening at indsende spørgeskemaet rettidigt, kan det medføre, at foreningens medlemmer ikke får startret ved førstkommende DM, og det medfører, at foreningens repræsentant(er) nægtes stemmeret ved forbundsmøder Er skemaet ikke indsendt senest 3 måneder efter forfald, kan foreningen idømmes en bod, og dens medlemmer kan ikke deltage i åbne stævner Tilsvarende gælder for andre spørgeskemaer, som forbundet måtte udsende. 1.9 FORBUNDSKONTINGENT Medlemsforeninger betaler et årligt kontingent pr. aktivt medlem til Forbundet. Kontingentets størrelse fastsættes på det ordinære Forbundsmøde. Opgørelsen af medlemstal sker på baggrund af tallene opgivet på DIF s årlige spørgeskema. Kontingentet opkræves af to gange og er forfalden til betaling den 1. juni og 1. december (første gang ) 1.10 FORBUNDETS ORGANER Forbundets opgaver varetages af:

7 Forbundsmødet Bestyrelsen / Forretningsudvalget (FU) Amatør- og ordensudvalget Eliteidrætsudvalget Breddeidrætsudvalget Lovudvalget Dommerudvalget 1 : LOVE FORBUNDSMØDER Forbundsmøder, ordinære såvel som ekstraordinære, der er forbundets øverste myndighed, består af foreningsrepræsentanter, forbundets bestyrelse og formændene for forbundets øvrige organer. Repræsentanters pårørende, og gæster inviteret af bestyrelsen, har også adgang, men de kan eventuelt anvises specielle pladser Stemmeret har foreninger med 1 stemme for hver påbegyndt 15 medlemmer, dog maksimalt 5 stemmer. Stemmetal opgøres på baggrund af foreningernes besvarelse af DIF's spørgeskema (se artikel 1.8) Stemmeret er betinget af, at foreningen ikke står i gæld fra forløbne regnskabsår til forbund, og at den har indsendt spørgeskemaer rettidigt - se artikel En forenings repræsentant(er) skal være forsynet med skriftlig fuldmagt fra sin foreningsformand. Mod aflevering af denne fuldmagt udleveres stemmesedler Foreningen kan også lade sig repræsentere ved fuldmagt til en anden forening. Ingen forening kan dog have fuldmagt fra flere end 2 andre foreninger Taleret har stemmeberettigede mødedeltagere, forbundets bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for forbundsorganer, men de har ikke stemmeret, medmindre de samtidig repræsenterer deres foreninger Beslutningsdygtighed: Forbundsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede Suspension eller eksklusion: Forbundsmødet træffer efter indstilling fra bestyrelsen afgørelse om suspension eller eksklusion, se artikel Forbundsmødets afgørelse kan inden fire uger indbringes for DIF's Appeludvalg. Appellen har ikke opsættende virkning med mindre forbundsmødet eller DIF's Appeludvalg bestemmer det. En ekskluderet forening har ikke ret til nogen som helst del i forbundets ejendom, af hvilken art dette måtte være INDKALDELSE TIL ORDINÆRT FORBUNDSMØDE

8 6 1 : LOVE Indkaldelse til ordinært forbundsmøde skal ske senest uge 1 til afholdelse i perioden 15/3 15/4 samme år. Mødet skal endvidere indkaldes i december og februarnummeret af BUESKYDNING Specificeret dagsorden med bilag udsendes senest tre uger før ordinært forbundsmøde Forbundsmødet ledes af en, af forsamlingen, valgt dirigent. Denne afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder DAGSORDEN FOR ORDINÆRT FORBUNDSMØDE På ordinært forbundsmøde skal følgende punkter opføres på dagsordenen: 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af tre repræsentanter til stemme- og mandatudvalg 3. Optagelse af nye foreninger 4. Aflæggelse af beretninger: 4.1 Bestyrelsens beretning v/formanden 4.2 Breddeidrætsudvalgets beretning 4.3 Eliteidrætsudvalgets beretning 4.4 Lovudvalgets beretning 4.5 Dommerudvalgets beretning 4.6 Eventuelle andre udvalgsberetninger 5. Regnskab: 5.1 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5.2 Fastsættelse af kontingent til forbundet 5.3 Budgetforslag for indeværende regnskabsår til eventuel revidering og næstkommende års budget til godkendelse 6. Behandling af forslag 7. Valg til forbundets bestyrelse: Ulige år: Forbundets formand Forbundets økonomiansvarlige Breddeidrætsudvalgets formand To bestyrelsesmedlemmer (1 fra region Fyn + 1 fra region Jylland) Lige år: Forbundets næstformand Eliteidrætsudvalgets formand Et bestyrelsesmedlem ( region Sjælland) Hvert år: En 1. suppleant En 2.suppleant 8. Valg til nedsatte udvalg: Ulige år: 1 medlem af Breddeidrætsudvalget

9 1 : LOVE 7 Lovudvalgets formand Dommerudvalgets formand Lige år: To medlemmer af Breddeidrætsudvalget To medlemmer af Lovudvalget godkendes/vælges To medlemmer af Dommerudvalget - Øst/Vest Hvert år: Et medlem af Amatør- og ordensudvalget (for 3 år) 1 suppleant til Amatør og Ordensudvalget (for 2 år) Et medlem af Eliteidrætsudvalget for en toårig periode. 9. Valg af 1 intern revisor og 2 revisorsuppleanter 10. Fastsættelse af: 10.1 Tilmeldingsafgift for FITA-runden 10.2 Næste forbundsmøde 11. Eventuelt Valgperiode: Valg gælder for to år ad gangen, idet dog valg af suppleanter til bestyrelsen og udvalgene gælder for ét år ad gangen. Vedrørende valg af medlemmer til Amatør og ordensudvalget henvises til artikel Bestyrelses og udvalgsposter: Valg til de i artikel , punkterne 7 og 8 nævnte bestyrelses- og udvalgsposter foregår skriftligt, hvis der foreligger mere end ét forslag. Skal der vælges én person, er den valgt, som har fået flest stemmer. Skal der vælges flere personer til poster i samme udvalg, gives valg i faldende orden i forhold til antal stemmer. Ved stemmelighed ved valg af "sidste" person, er der omvalg blandt dem, der har stemmelighed Stemmeseddel: En stemmeseddel er kun gyldig, såfremt den indeholder et antal kandidater svarende til antallet af ledige pladser, der skal besættes INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRE FORBUNDSMØDER Ekstraordinære forbundsmøder kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/5 af forbundets foreninger kræver det. I sidstnævnte tilfælde skal kravet være ledsaget af oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Det ekstraordinære forbundsmøde skal afholdes senest seks uger efter, at kravet er fremsat over for bestyrelsen FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FORBUNDSMØDER Forslag til lovændringer kan fremsættes af DBSF s bestyrelse, og nedsatte udvalg. Forslag kan endvidere fremsættes af forbundets foreninger. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 15/11 året før Forbundsmødet.

10 8 1 : LOVE Indkomne forslag bearbejdes af lovudvalget evt. i samarbejde med forslagsstilleren, som dog altid har ret til at fastholde sin oprindelige tekst Indkomne forslag sendes til klubberne senest uge Evt. Ændringsforslag, der kan fremsættes af samme kreds som kan fremsætte lovforslag, skal for at blive behandlet på et forbundsmøde være sekretariatet i hænde senest 6 uger før forbundsmødet Forbundsmødet vedtager eller forkaster de på dagsordenen optagne forslag. Dirigenten og/eller forbundsformanden kan fremsætte kompromisforslag Forslag kan vedtages med simpelt flertal af de fremmødte stemmer, dog kræves et flertal på 2/3, når det drejer sig om optagelse af foreninger, suspension/eksklusion og ændringer i love (lovkompleksets afsnit 1) Tidspunktet for ændringers ikrafttræden er den 1/10. Dog kan andet ikrafttrædelsestidspunkt besluttes af forbundsmødet. Ændringer i lovkomplekset kan ske på hvert forbundsmøde. Ændringer som nødvendiggøres efter beslutninger i DIF, FITA, og EMAU rettes løbende. Lovkompleksets afsnit 10 kan til enhver tid suppleres med vedtagelser fra bestyrelsen, til senere godkendelse på det efterfølgende forbundsmøde I tilfælde af et ekstraordinært forbundsmøde kan dettes motiverede dagsorden suppleres med forslag fra DBSF s bestyrelse, enkelte bestyrelsesmedlemmer, udvalg og foreninger Personvalg: Forbundsbestyrelsens foreløbige forslag til personvalg skal være de respektive klubber i hænde senest uge 1 sammen med øvrige forslag.. Foreninger kan fremkomme med forslag til personvalg indtil 6 uger før Forbundsmødet. Det skal fremgå af indstillingen, at de foreslåede personer accepterer eventuelt valg Er der ikke fremkommet forslag til kandidater, kan forslag stilles fra salen, når mindst 5 foreninger er stillere for en kandidat 1.16 FORBUNDETS BESTYRELSE DBSF's bestyrelse består af: Formand Næstformand Den Økonomiansvarlige disse tre udgør forbundets forretningsudvalg (FU), samt af Formanden for eliteidrætsudvalget Formanden for breddeidrætsudvalget Tre medlem (uden portefølje) (en bosat i hver region) Bestyrelsen udarbejder selv sin skriftlige forretningsorden, som skal indeholde: Forfald: I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand. I tilfælde af forfald af længere varighed for næstformanden, økonomiansvarlige eller formanden for et af de stående udvalg, udpeger bestyrelsen en stedfortræder for den pågældende frem til førstkommende forbundsmøde.

11 1 : LOVE Stemmelighed: I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme (fungerende formands stemme) udslaget Beslutningsdygtighed: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, deriblandt formand eller næstformand, er til stede Bestyrelsesmøde afholdes normalt en gang hvert kvartal FU-møder afholdes efter behov Personale: Bestyrelsen kan ansætte personale til at forestå forbundets administrative opgaver, lige som den også træffer aftale med en eventuel redaktør af tidsskriftet BUESKYDNING. Arbejd og ansvarsfordeling skal fremgå af ansættelseskontrakterne. Øvrigt personale ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra relevante udvalg.

12 10 1 : LOVE 1.17 BESTYRELSENS OPGAVER Til de opgaver, der påhviler bestyrelsen at varetage, hører blandt andet: at forestå den daglige ledelse via FU og sekretariat at påse, at forbundets foreninger overholder DBSF's love og andre af forbundets organer vedtagne bestemmelser at behandle sager, der har betydning for dansk bueskydning i forhold til udlandet at repræsenterer dansk bueskydning over for de i artikel nævnte danske og udenlandske organisationer at vælge repræsentanter til andre organisationer eller udvalg, hvori DBSF ønskes repræsenteret at drage omsorg for afholdelse af de i artiklerne 10.1, 10.2 og 10.3 beskrevne Danmarks og forbundsmesterskaber samt afholdelse af regionale mesterskaber at tilskynde udviklingen af bueskydning bedst muligt inden for bredde og elite Særlige anliggender: Bestyrelsen kan i overordnede anliggender af vital betydning for dansk bueskydning træffe beslutninger, der er bindende for medlemsforeningerne. Sådanne beslutninger skal forelægges til godkendelse på førstkommende forbundsmøde Overtrædelse: Hvis forbundets bestyrelse finder, at en medlemsforening har overtrådt DBSF's love eller bestemmelser, kan den tildele pågældende forening en misbilligelse eller advarsel, eller træffe bestemmelse om bøde eller tilbageholdelse af tilskud. Bøder tilfalder DBSF. Bestyrelsen kan endvidere indstille til forbundsmødet, at en medlemsforening suspenderes eller ekskluderes Sag: Hvis der rejses sag mod en medlemsforening, skal denne meddele alle oplysninger, som bestyrelsen anser for nødvendige. Hvis de ønskede oplysninger ikke gives, kan sagen afgøres på det foreliggende grundlag. Meddelelse af urigtige oplysninger kan medføre suspension eller eksklusion Appel: Bestyrelsens afgørelser i henhold til artikel kan inden fire uger indbringes for Amatør og Ordensudvalget. Appelfristen skal fremgå af meddelelsen til den pågældende forening om afgørelsen. Appellen har ikke opsættende virkning, medmindre forbundsmødet eller Amatør og Ordens udvalget bestemmer andet FORBUNDETS DAGLIGE DRIFT Forbundets daglige, rutinemæssige forretninger varetages af sekretariatet i samarbejde med FU og i henhold til bestyrelsens retningslinier og afgørelser.

13 1 : LOVE Generelt er det sekretæren/forretningsføreren, der udfærdiger referater fra bestyrelses og forbundsmøder. Får sekretæren forfald, udpeger bestyrelsen, subsidiært forbundsmødet, en anden til at udfærdige referat DBSF udsender officiel orientering og meddelelser til forbundets klubber via system. Udsendelserne sendes til de af forbundet oprettede klub adresser. DBSF stiller system til rådighed hvortil klubberne skal linke egne adresser. Klubber, som ikke har mulighed for at bruge og ønsker at få orientering og meddelelser tilsendt med post (i papirform) skal meddele dette skriftligt til DBSF sekretariatet FORBUNDSKONKURRENCER Forbundet lader afholde de i artikel 2.1 nævnte konkurrencer. Disse er åbne for medlemmer af foreninger, som opfylder de i artikel 1.5 nævnte betingelser Bestyrelsen kan ved specielle arrangementer tillade enkeltpersoners deltagelse, lige som den kan dispensere fra artikel hvad spørgeskemaer angår, hvis disse er indsendt før DM Indendørs afholdes Tid og sted skal i god tid bekendtgøres for samtlige i forbundet stående foreninger, enten gennem tidsskriftet BUESKYDNING, eller gennem den forening, der har fået arrangementet overdraget. (Se artikel 2.1.3) REGNSKAB Forbundets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december Snarest efter regnskabsårets afslutning sørger økonomiansvarlige og forretningsføreren for udarbejdelse af udkast til årsrapport. Der skal herunder tages forsvarligt hensyn til tilstedeværende værdier og forpligtelser og foretages forsvarlige afskrivninger. Materialet forelægges bestyrelsen på forårsmødet Forbundets årsrapport revideres af en af bestyrelsen udpeget ekstern revisor (skal kunne godkendes af DIF) Den færdige årsrapport udsendes sammen med endelig dagsorden til forbundsmødet Der skal foreligge bilag til samtlige udgifts og indtægtsposter. Alle bilag skal signeres af den budgetansvarlige for udgifts/indtægtsområdet Intern revision: Det ordinære forbundsmøde vælger 2 interne revisorer, som skiftevis afgår hvert andet år, og 2 suppleanter som nyvælges hvert år De interne revisorer har til enhver tid ret til at efterse regnskaber, kassebeholdning og andre beholdninger De interne revisorer skal kritisk gennemgå regnskabet samt gøre sine bemærkninger hertil. De skal senest den 1. april aflevere en beretning til bestyrelsen om de undersøgelser, de har underkastet regnskabet.

14 12 1 : LOVE 1.21 FORBUNDETS AKTIVER Den del af forbundets formue, som ikke er anbragt i fast ejendom, beholdninger og depoter, og som ikke er nødvendig til afholdelse af de løbende driftsudgifter, skal til enhver tid være anbragt i bank/sparekasse, på girokonto eller efter bestyrelsens nærmere bestemmelse Alle aktiver skal lyde på forbundets navn og, i det omfang det er muligt, noteres på forbundets navn AMATØR- OG ORDENSUDVALGET Regler for Amatør- og ordensudvalget skal udfærdiges af forbundets bestyrelse og godkendes af forbundsmødet efter at have været forelagt Danmarks Idræts-Forbund, hvis bemærkninger til bestyrelsens udkast ligeledes skal forelægges forbundsmødet. (Godk. 2000) Valg Amatør og ordensudvalget vælges af forbundsmødet. Der vælges tre medlemmer og to suppleanter. Så vidt muligt skal mindst et medlem og en suppleant have juridisk uddannelse. Medlemmerne vælges efter tur for 3 år ad gangen, og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. Udvalget aflægger ikke beretning Et medlem eller en suppleant i amatør og ordensudvalget bør ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet forbundet A&O - udvalget vælger selv af sin midte formand og stedfortræder for denne Sager A&O - udvalget behandler alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af forbundets love, regler, reglementer m.v Enhver person, organisation eller forening under DBSF er berettiget til at indbringe en sag efter artikel for udvalget En sag, der ønskes indbragt efter artikel , skal være modtaget i DBSF's sekretariat inden 4 uger fra det forhold, der er begået, eller den afgørelse er truffet, som ønskes indbragt for udvalget. Sekretariatet videreekspederer herefter uden ophold sagen til udvalget Behandling Ingen af A&O udvalget kan deltage i behandling af en sag, hvis der kan være mistanke om inhabilitet. Se i øvrigt A&O - udvalget kan indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation) A&O - udvalgets behandling af en sag er mundtlig, og behandlingen er offentlig. Der må ikke uden A&O-formandens samtykke fotograferes, filmes eller ske optagelse på lydbånd af forhandlingerne.

15 1 : LOVE Når særlige omstændigheder taler derfor, herunder hensynet til sagens oplysning eller til, at en part ikke udsættes for unødig krænkelse, kan formanden beslutte dørlukning Til en sags behandling kræves, at der er tre medlemmer af A&O udvalget til stede. Udvalget træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal Normalt skal en sag berammes til foretagelse i A&O udvalget inden 4 uger fra modtagelsen i forbundets sekretariat A&O udvalget fastsætter selv regler for en sags forberedelse og behandling i udvalget Udfald A&O udvalget kan i forhold til personer og organisationer under forbundet, tildele, irettesættelse, advarsel, misbilligelse, ikende bøder og erstatning, samt beslutte bortfald af tilskud. Udvalget kan endvidere beslutte inddragelse af fortjeneste ved turneringer, fradømmelse af retten til stævnedeltagelse, fradømmelse og tilkendelse af point (dog ikke i forbindelse med bedømmelse af pileværdier), og andre disciplinære foranstaltninger. Endvidere kan A&O udvalget bestemme: Udelukkelse af ret til at deltage i turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed. Udelukkelse fra forening, eller forbund, samt suspension og eksklusion fra samme. Endelig kan A&O udvalget frakende amatørstatus, æresbevisninger og hæderstegn Efter behandling af sagen fastsætter udvalget, hvordan sagens omkostninger skal fordeles mellem parterne og eventuelt mellem disse og forbundet. Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på sagens oplysning samt omkostninger for A&O udvalgets medlemmer Appel En afgørelse, truffet af A&O udvalget, kan indbringes for DIF's Appeludvalg inden 4 uger efter, at den der ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne eller forudsættes at have modtaget denne Anke til DIF's Appeludvalg har normalt ikke opsættende virkning, men en sags særlige karakter kan gøre, at DBSF A&O udvalg på en af parternes begæring beslutter, at anken skal have opsættende virkning NEDSÆTTELSE AF UDVALG Ud over de stående udvalg, Eliteidrætsudvalget, Breddeidrætsudvalget, Lovudvalget og Dommerudvalget, kan yderligere udvalg oprettes på forbundsmødets foranledning Udvalg arbejder i henhold til den, af dem selv udarbejdede, og af bestyrelsen godkendte forretningsorden Ad hoc udvalg kan efter behov nedsættes af bestyrelsen eller på forbundsmødets foranledning. Samtidig fastsættes udvalgets kommissorium Udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen/forbundsmødet.

16 14 1 : LOVE Formændene for stående udvalg vælges på ordinære forbundsmøder, hvor også udvalgsmedlemmer vælges, medmindre andet foreskrives. Såfremt udvalgsmedlemmer udpeges af udvalgets formand, skal disse godkendes af FU Orientering om alle udvalgs aktiviteter skal samles i forbundets sekretariat, således at dette modtager udvalgenes mødeindkaldelser med eventuelle bilag, mødereferater, kopier af såvel indgående som udgående post m.v., så der skabes mulighed for, at alle, med ret hertil, kan indhente alle oplysninger på ét og samme sted Henvendelser til udvalg skal så vidt muligt ske via forbundets sekretariat Udvalg fremsender budgetforslag til behandling på det årlige budgetmøde Forbundets bestyrelse kan udpege et udvalgsmedlem af sin midte STÅENDE UDVALG Eliteidrætsudvalget Udvalgets består af 3 medlemmer Udvalgets formand, der er medlem af forbundets bestyrelse, vælges ved ordinære forbundsmøder på lige årstal. Udvalgsformanden kan ikke være medlem af andre stående udvalg Ud over formanden vælges to medlemmer for en toårig periode, et i lige år og et i ulige år Medlemmer af eliteidrætsudvalget er desuden landstræneren (med stemmeret). Møderet har aktivrepræsentant(er) (med taleret, men uden stemmeret) Udvalget har til opgave: At stimulere interessen for konkurrencer på højt niveau både for senior som ungdomsskytter, i henhold til de retningslinier, der er godkendt af forbundsmødet og bestyrelsen. I samarbejde med landstræner, at udarbejde aktivitetsplaner for brutto grupper. I samarbejde med landstræner, at udtage landshold og eventuelle enkelt skytter til repræsentative opgaver i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte regler. Til stadighed at vurdere de vilkår elitearbejdet foregår under, inden for DBSF og dets foreninger. At udarbejde budget for eliteområdet. At udarbejde evalueringsrapport til bestyrelsen i september måned på baggrund af aktivitetsplaner samt i forhold til elitepolitikken. At varetage såvel skiveskydnings, som feltskydningselitens interesser og opgaver, nationalt som internationalt. At forestå samarbejdet med Team Danmark Breddeidrætsudvalget Udvalget består af formand og 3 medlemmer. Formanden, der er medlem af forbundets bestyrelse, vælges på ordinære

17 1 : LOVE 15 forbundsmøder på ulige årstal. Formanden kan ikke være formand for andre udvalg Udvalgets 3 medlemmer, vælges på forbundsmødet, 2 på lige år, 1 på ulige år. Hver for en periode på 2 år Udvalget har til opgave: at forestå den fortsatte udvikling af breddeidrætten i forbundet i henhold til de retningslinier, der er fastsat af bestyrelsen og forbundsmødet; at iværksætte og fremme aktiviteter, der sikrer udbredelsen af bueskydning på tværs af alders, uddannelses, kønsmæssige og sociale forskelle i overensstemmelse med behov og ønsker fra foreninger og unioner; at inspirere til og igangsætte aktiviteter, som forbedrer vilkårene i foreningernes arbejde for bredden; til stadighed at vurdere de vilkår, breddeidrætsarbejdet foregår under, inden for forbundet og dets foreninger; at virke for etablering af nye foreninger og være disse behjælpelige i opstartsperioden Udvalget kan med bestyrelsens godkendelse nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som inden for en kortere eller længere periode skal løse opgaver inden for områder, som er af breddeidrætslig relevans for bueskydning Udvalget udarbejder selv sit budgetforslag Lovudvalget Udvalgets formand vælges ved ordinære forbundsmøder på ulige årstal Udvalgets to medlemmer udpeges af formanden. Udpegningen kræver godkendelse af FU. Er ingen udpeget, vælges de på forbundsmødet Udvalget har til opgave at foretage en lovteknisk gennemgang og bearbejdning af fremsatte forslag til ændringer i DBSF's love og bestemmelser samt at sikre, at de af forbundsmødet vedtagne lovændringer teknisk indarbejdes i DBSF's lovkompleks Udvalget skal drage omsorg for, at ændringer i lovkomplekset snarest muligt efter vedtagelse bekendtgøres gennem sekretariatet eller gennem BUE- SKYDNING. Udvalget er ansvarligt for at ændringerne i lovkomplekset senest den 1/9 bliver fremsendt til klubberne. Ændringerne kan efter lovudvalgets valg fremsendes som et nyt lovkompleks eller som rettelsesblade til det bestående lovkompleks Udvalget kan endvidere afgive udtalelse i spørgsmål om fortolkning af DBSF's love og bestemmelser Hvis de i artikel nævnte organisationers afholder årsmøder med lovændringer på dagsordenen, orienteres lovudvalget om disse ændringsforslag Dommerudvalget Udvalget består af 3 medlemmer, der alle skal have gyldig dommerlicens Udvalgets formand vælges på ordinære forbundsmøder på ulige årstal. Udvalgets to medlemmer, der så vidt muligt skal repræsentere områderne henholdsvis øst og vest for Storebælt, vælges på ordinære forbundsmøder på lige årstal Udvalgets arbejdsområder er:

18 16 1 : LOVE at behandle forslag og fortolkning af love og regler vedrørende dommere og dommerarbejde - eventuelt i samarbejde med Lovudvalget at sørge for uddannelse af nye dommere, og gennem afholdelse af kurser/seminarer at sørge for træning og videreuddannelse af godkendte dommere, i overensstemmelse med FITA's bestemmelser herfor at eksaminere nye ansøgere og vurdere fornyelse af bestående dommercertifikater. Udvalget kan afslå godkendelse eller fornyelse at kontrollere sikkerheden på eksisterende skydebaner til udendørs skiveskydning samt af permanente feltbaner. Desuden skal en dommer godkende en til lejligheden opstillet feltbane at afgive udtalelse til FITA's dommerkomité om nationale dommere, der ønsker at søge godkendelse som internationale dommere, Udvalget skal også vurdere det rimelige i en sådan ansøgning, på baggrund af bestyrelsens indstilling hertil, samt det øjeblikkelige antal af danske internationale dommere at opdatere adresselister over dommere og kandidater og gennem forbundets sekretariat, at sørge for indsendelse af kopi heraf én gang årligt til FITA at udpege dommere til internationale og NBU-turneringer, der afholdes i Danmark, og til danske mesterskaber HABILITET En ansat i Dansk Bueskytteforbund kan ikke repræsentere DBSF i DIF organer. Ordet "ansat" omfatter ikke personer, der modtager honorar I forhold til en bestemt sag, er et valgt eller udpeget medlem af DBSF's organer inhabilt, hvis vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller i samme sag er eller tidligere har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse vedkommendes ægtefælle, nært beslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab eller en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke deltage i afgørelsen i eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Ved valg kan et medlem dog deltage, selv om medlemmet er bragt i forslag Den, der er bekendt med, at der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om et medlems habilitet, har pligt til snarest at underrette det pågældende organ herom. Dette træffer herefter beslutning om, hvorvidt der foreligger inhabilitet. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet.

19 1.26 DBSF's JUBILÆUMSPOKAL 1 : LOVE DBSF's Jubilæumspokal for det følgende år uddeles på det ordinære forbundsmøde til en person eller en forening, som har gjort sig særlig fortjent hertil. Forslag kan fremsættes overfor bestyrelsen, som træffer afgørelsen UDMÆRKELSER Forslag til modtagere af udmærkelser kan fremsendes skriftligt til bestyrelsen inden den 1. januar. Bestyrelsen træffer afgørelsen. Udmærkelser tildeles sædvanligvis i rækkefølge Fortjensttegn DBSF's fortjensttegn, der findes i to udgaver, Bronze og Sølv, kan tildeles personer, der har gjort en god indsats for dansk bueskydning, f.eks. resultatmæssigt eller inden for forening, eller forbund. Fortjensttegn kan også tildeles udlændinge Ærestegn DBSF's ærestegn kan tildeles enkeltpersoner, der har gjort sig særlig fortjent hertil. Ærestegnet kan også tildeles udlændinge ÆRESMEDLEMMER Forbundets bestyrelse kan til æresmedlem udnævne enkeltpersoner, der har gjort sig fortjent hertil. Æresmedlemmer har frit abonnement på BUESKYDNING, og de er kontingentfri til DBSF Æresmedlemmer inviteres til at overvære ordinært forbundsmøde.

20 18 1 : LOVE 1.29 FORBUNDETS OPLØSNING Forbundet kan ikke opløses, så længe mindst 3 foreninger ønsker at opretholde det, og det opfylder Danmarks Idræts-Forbunds betingelser for medlemskab. Træffes der bestemmelse om opløsning, tilfalder forbundets midler Danmarks Idræts-Forbund. * * * * * * * * Vedtaget på stiftelsesmødet den 24. maj 1941 i Aarhus. * Ændringer foretaget på senere forbundsmøder - senest på forbundsmødet den 10 april 2011 i Vingsted.

A F S N I T 1 L O V E

A F S N I T 1 L O V E A F S N I T 1 L O V E 2015 1 : LOVE INDHOLD: Artikel Side 1.1 FORBUNDETS NAVN OG TILHØRSFORHOLD 1 1.2 FORBUNDETS HJEMSTED 1 1.3 FORBUNDETS FORMÅL OG OPGAVER 1 1.4 FORBUNDETS ANSVARLIGHED 1 1.5 FORBUNDETS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

A F S N I T 1 L O V E

A F S N I T 1 L O V E Lovkompleks 2013 Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: + 45 4326 2728 Fax :+ 45 4326 2729 E-mail: info@bueskydningdanmark.dk Lovkompleks 2013 Afsnit 1 Love Afsnit 2 Vedtægter

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere