Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode. Kommuneplan 2009 afløser tre en halv kommuneplan fra de gamle kommuner og en regionplan fra Århus Amt. Det er således første gang, der udarbejdes en samlet plan for det geografiske område, der udgør Norddjurs Kommune. Samtidig har kommunalreformen medført en ny fordeling af opgaver, hvor kommunerne nu er myndighed for en stor del af de opgaver, der før blev varetaget af amterne. Ved udarbejdelse af programmer og planer, herunder kommuneplaner er det et lovkrav, at der foretages en miljøvurdering, hvis planen eller programmet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Formålet er at afdække mulige miljømæssige konsekvenser af planlægningen, før planen vedtages og føres ud i livet. Det giver en mulighed for at ændre planlægningen, så negativ miljøpåvirkning undgås, eller tage forbehold som reducerer den negative effekt. Alene omfanget af de ændringer, der er fulgt af kommunalreformen, betyder således, at Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune skal miljøvurderes. I Norddjurs Kommune er målet med at miljøvurdere kommuneplanen ikke blot at opfylde lovgivningens krav til planlægning. Fra starten af miljøvurderingen er det valgt, at miljøvurderingen skal være en proaktiv proces, hvor miljøvurderingen udarbejdes sideløbende med kommuneplanen. Herved gives der mulighed for at tilpasse planlægningen, så miljøproblemer kan undgås.. Læsevejledning Denne miljøvurdering skal læses sammen med kommuneplanen for at få den fulde forståelse, da indholdet i de enkelte punkter kun er summarisk gengivet i denne rapport. Rapporten er opbygget med følgende afsnit: Metode: Beskriver fremgangsmåde og udgangspunkt ved miljøvurdering af udkast til Kommuneplan Ikke teknisk resume: Gengiver hovedkonklusionerne for de områder, der er blevet miljøvurderet. Scooping: Under afsnittet scooping redegøres for, hvordan der er udvalgt områder i kommuneplanen, som er miljøvurderet og der redegøres for, hvorfor det ikke har været nødvendigt eller relevant at miljøvurdere en række andre områder. Miljøvurdering: Under miljøvurdering er fem områder, udvalgt under scooping processen, vurderet nærmere for at afdække mulige miljøpåvirkninger og tiltag til at imødegå negative miljøpåvirkninger. Sammenfattende redegørelse: Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009 skal der tages hensyn til den udarbejdede miljøvurdering. I den sammenfattende redegørelse vil der blive redegjort for, hvordan miljøvurderingen og eventuelle indsigelser fra andre myndigheder og offentligheden er inddraget i Kommuneplan Den sammenfattende redegørelse vil blive udarbejdet efter, at udkastet til Kommuneplan 2009 har været i offentlig høring. 1

2 2. Metode Det er umiddelbart vurderet, at ændringerne ved Kommuneplan 2009 er så omfattende, at planen skal miljøvurderes. Der er derfor ikke gennemført en detaljeret screening af behovet for at miljøvurdere planen. I processen med at miljøvurdere Kommuneplan 2009 tages der overordnet udgangspunkt i de fem pejlemærker fra Landsplanredegørelse Pejlemærkerne er: Fastholde adskillelsen mellem by og land. Udviklingen skal komme hele landet til gode. Planlægningen skal basere sig på respekt for naturen, miljøet og landskabet. Fysisk planlægning skal spille tæt sammen med den overordnede transportstruktur. Planlægningen skal være helhedsorienteret - sikre dynamikken mellem by og land og funktionaliteten i den enkelte by. Miljøvurderingen omfatter de planområder, som angiver rammerne for Norddjurs Kommunes administration i planperioden og de nye arealudlæg, der indgår i Kommuneplan Miljøvurderingen er holdt på et overordnet strategisk niveau. En detaljeret miljøvurdering vil først blive gennemført i forbindelse med, at der udarbejdes lokalplaner eller der iværksættes godkendelsespligtige projekter. Miljøvurderingen er foregået ved, at de enkelte emner i Kommuneplan 2009 indledningsvis er vurderet ud fra et bredt bæredygtighedsperspektiv. Hvert emne/områdes miljøpåvirkning er således vurderet (screenet) ud fra en række parametre samlet under overskrifterne: Bosætning og levevilkår Menneskers sundhed Erhvervsudvikling Landdistriktsudvikling Kulturhistorie Landskab Den biologiske mangfoldighed Jord, vand og luft Klimatiske forhold Trafik Ressourcer og affald Screeningen er foregået ved, at der er udfyldt et screeningsskema for hvert planområde og arealudlæg. I screeningsskemaet er planlægningens positive eller negative indvirkning vurderet i forhold til en række underspørgsmål under de 11 hovedpunkter. Screeningen af det enkelte planlægningsområde er foretaget af de faglige ansvarlige for det enkelte område. I den efterfølgende scooping er screeningsskemaerne gennemgået for at afdække områder, hvor der kan være væsentlige miljømæssige påvirkninger. Ved gennemgangen er skemaerne opdelt i 2

3 uproblematiske områder eller områder, der kræver en kommentar til vurderingen samt områder, der skal miljøvurderes, fordi der kan være en væsentlig miljømæssig påvirkning af planlægningen. Denne proces med at identificere områder, der skal miljøvurderes, kaldes scooping. Det har været et vigtigt mål, at miljøvurderingen af Kommuneplan 2009 skulle bidrage til at forbedre planlægningen. Både ved screeningen af det enkelte planområde og ved den efterfølgende scooping har der været fokus på at sikre koordinering med andre områder, og mulige miljøproblemer er søgt løst gennem planlægningen. Arbejdet med at miljøvurdere Kommuneplan 2009 har derfor i sig selv afhjulpet en række mulige miljøproblemer og sikret et øget fokus på sammenhæng på tværs af fagområder i Kommuneplan Under udarbejdelse af forslaget til Kommuneplan 2009 har dette været drøftet med Miljøcenter Århus. Det har medført ændringer for nogle af de udlagte rammeområder til byudvikling. Betydningen af disse ændringer er skrevet ind efter den oprindelige tekst så kronologien fremgår af teksten. 3. Ikke teknisk resume Der er gennemført en miljøvurdering af udkast til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune. Der er vurderet på både planområder i kommuneplanen og på konkrete lokaliteter. For at identificere mulige miljøproblemer er der udfyldt et screeningsskema for alle relevante planområder og lokaliteter. Efterfølgende er denne screening gennemgået, hvorved mulige konfliktområder er identificeret (scooping). Resultatet af denne scooping er sendt i høring ved relevante myndigheder. Der er ikke indkommet kommentarer til scoopingresultaterne fra de hørte parter. Miljøvurderingen har været en proaktiv proces, hvor planen løbende er tilpasset, så identificerede problemer er søgt løst i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen. Herefter er der kun miljøvurderet på to planområder og fem lokaliteter. Forslaget til Kommuneplan 2009 sikrer sammenhæng mellem de forskellige planområder og det sikres, at adskillelsen mellem by og land overordnet fastholdes, samtidig med at der sikres den nødvendige dynamik i byudviklingen. Kommuneplan 2009 sikrer endvidere, at hensyn til natur og miljø inddrages i planlægningen, og at hensyn til oplevelsen af det åbne land styrkes gennem nye retningslinjer. Under udarbejdelse af forslaget til Kommuneplan 2009 har dette været drøftet med Miljøcenter Århus. Drøftelserne har medført ændringer, som er beskrevet under de efterfølgende punkter. Ændret anvendelse af Papgrunden Der er foretaget en miljøvurdering af papgrunden angående støj i forbindelse med, at anvendelsen af den sydlige del af arealet ændres fra industri til bolig- og centerformål. Arealet er ikke egnet til industri på grund af placeringen i Grenaa by, og samtidig vurderes det, at arealet er for støjbelastet til, at det umiddelbart kan anvendes til bolig- og centerformål. Muligheden for at reducere støjbelastningen bør klarlægges, før der planlægges yderligere for beboelse. Auning Øst Det udlagte område til bebyggelse i Auning Øst ligger i et område med væsentlige drikkevandsinteresser. Grundvandet i området er sårbart uden naturlig beskyttelse. Der er gennemført en miljøvurdering af området, hvori det anbefales, at arealet ikke anvendes til byudvidelse. Efter drøftelser med Miljøcenter Århus er det besluttet at reducere det udlagte rammeområde så det svarer til det område der er udlagt som muligt byvækstområde i Regionplan Baggrunden er at miljøcenteret ikke forventes at gøre indsigelse mod udlæggelse af rammeområdet så længe det ligger inden for muligt byvækstområde i Regionplan 2005 og efterlever de regningslinjer, der er foreskrevet i regionplanen. 3

4 Reduktionen af størrelsen på det udlagte rammeområde ændrer ikke på Norddjurs Kommunes miljøvurdering, som anbefaler, at arealet ikke anvendes til byudvidelse. Trustrup Det udlagte areal ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den foreløbige vurdering tyder på, at arealet kan anvendes til bebyggelse, uden at drikkevandsinteresserne påvirkes væsentligt. Kendskabet til strømforhold for grundvandet er dog usikre. Miljøcenter Århus er i gang med at kortlægge forholdene i området herunder strømforholdene. Der er gennemført en miljøvurdering af området, hvori det anbefales, at beslutningen udskydes, således at resultatet fra kortlægningen kan inddrages i vurderingen. Efter drøftelser med Miljøcenter Århus udtages det udlagte rammeområde. Området vil i stedet indgå som fremtidigt byudviklingsområde. Den videre planlægning for området vil afvente den endelige kortlægning. Samtidig udlægges et nyt område der grænser op til det oprindelige område, beliggende øst for dette. Der er ikke grund til at antage at de geologiske forhold er anderledes for dette område. Det er derfor vurderingen, at dette område også er dækket af Norddjurs Kommunes miljøvurdering, som anbefaler at beslutningen udskydes, således at resultatet fra kortlægningen kan inddrages i vurderingen. Enslev og Nørager Der udlægges arealer til jordbrugsparceller i de to byzonebyer. Arealerne er miljøvurderet, fordi dele af arealerne er udpeget til drikkevandsområder, lavbundsområder, landskabelige interesseområder, beskyttet natur m.v. Det er vurderet, at det vil være muligt at tilgodese de naturmæssige og landskabelige interesser ved udlæggelsen, ved at interesserne inddrages fra starten i planlægningen. Det kan dog forventes, at der vil blive væsentlige restriktioner på arealanvendelsen i de udpegede områder. Efter drøftelse med Miljøcenter Århus er der inddraget et nyt rammeområde ved Nørager i kommuneplanen. Det nye område er en del af mulige byvækstområder i Regionplan I forhold til grundvand har det nye område samme sårbarhed som det rammeområde der er miljøvurderet. Det er således vurderet at det vil være muligt at inddrage hensyn i planlægning så grundvandsinteresserne tilgodeses. Grundvand For grundvand er der foretaget en miljøvurdering af, hvorvidt retningslinjerne i Kommuneplan 2009 og eksisterende administrationsgrundlag er tilstrækkeligt til at sikre drikkevand af god kvalitet. Samlet vurderes det, at administrationsgrundlaget for området sikrer grundvandet mod væsentlige miljøpåvirkninger fra fremtidige aktiviteter. Det er vurderet, at retningslinjerne ikke sikrer grundvandet tilstrækkeligt mod påvirkninger fra eksisterende aktiviteter, særligt landbrugsdrift. Jordbrug Inden for jordbrug er der foretaget en miljøvurdering af retningslinjerne for landbrugsbyggeri. Området er miljøvurderet, fordi retningslinjerne er væsentligt ændret i forhold til de hidtidige retningslinjer i Århus Amts Regionplan og derved lægges der op til en ændring af administrationspraksis. Ændringerne er en følge af, at der er indført en helt ny lovgivning, der pålægger kommunerne at gennemføre landskabelige vurderinger af nybyggeri i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Det er vurderingen, at de nye retningslinjer bidrager til at nå de overordnede pejlemærker fra landsplanredegørelse 2006 om at fastholde adskillelsen mellem land og by og at planlægningen 4

5 skal basere sig på respekt for naturen, miljøet og landskabet. Det opnås ved retningslinjer, som sikrer at landskabelige værdier inddrages, når placering og udformning af nyt landbrugsbyggeri vurderes. 4. Scooping Der er i alt udarbejdet 37 screeningsskemaer. Heraf vil syv områder blive vurderet nærmere. Resultatet af den gennemførte scooping gennemgås for de fire hovedområder i kommuneplanen. Ved gennemgangen beskrives, hvilke områder der miljøvurderes, og der redegøres for, hvorfor det er vurderet, at en række områder ikke skal miljøvurderes yderligere. De områder der vil blive behandlet mere indgående i en miljøvurdering er grundvand og jordbrug samt ændret anvendelse af et areal i Grenaa, hvor der tidligere har været en papfabrik, to nye arealer der er udlagt til bebyggelse i henholdsvis Auning og Trustrup samt udlægning af jordbrugsparceller i henholdsvis Enslev og Nørager. Fra starten af processen med at miljøvurdere kommuneplan 2009 var der en række områder, som ville kræve en miljøvurdering på grund af konflikter mellem de planlagte retningslinjer/udlagte arealer og hensyn til miljøet. Frem for at miljøvurdere alle konfliktområder, har der været en løbende proces, hvor miljøpåvirkningerne er blevet vurderet og planlægningen er tilpasset for at undgå de negative miljøpåvirkninger. Samtidig er der sket en koordinering mellem de forskellige planområder. Arbejdet med miljøvurdering af udkast til Kommuneplan 2009 har givet en gensidig forståelse for andre planhensyn og miljøvurderingen ses som et vigtigt værktøj til at forbedre plangrundlaget. Byer og landsbyer Under "Byer og landsbyer" beskrives den nuværende status og den planlagte udvikling for de 48 byer. For en række byer er der udlagt nye arealer til bebyggelse, erhverv eller arealanvendelsen er ændret fra erhverv til beboelse. I scoopingen er det disse arealudlæg, der er vurderet. I de to hovedbyer Auning og Grenaa er der udlagt nye områder til beboelse og erhverv. I Auning er der udlagt to nye områder 1.B.19 og 1.B.20 til beboelse. Arealet 1.B.20 anvendes til væksthusgartneri i dag. Under forudsætning af at grunden ikke er forurenet, er der ingen væsentlige miljømæssige problemer ved udlæggelsen af dette område til beboelse. Arealet 1.B.19, Auning Øst er beliggende inden for skovbyggelinjen. Arealet er samtidig beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i boringsnær beskyttelsesområde (BNBO). Resultatet af den gennemførte scoping peger således på, at udlægningen af Auning Øst skal miljøvurderes nærmere (se miljøvurderingen i afsnit 5). Syd for Auning udlægges et areal til erhvervsområde. Der er en foderstofforretning på en del af den grund, der udlægges. Ved at udlægge det resterende areal til erhverv, kan der yderligere etableres en til to virksomheder. Størstedelen af arealet er udlagt som lavbundsområde, der som udgangspunkt skal friholdes for byggeri. Grunden ligger på et plateau ca. tre meter over ådalene nord og syd for grunden. Der vil derfor ikke være væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til udpegningen som lavbundsareal ved at udlægge området til erhverv under forudsætning af, at det kun er de høje områder, der udlægges og at der ikke foretages terrænregulering eller lignende, som påvirker skråningerne ned til ådalene. I Grenaa er der udlagt to nye områder til beboelse. Arealerne ligger i kystnærhedszonen. På grund af, at Grenaa er en havneby, og de nye arealudlæg sker i tilknytning til den eksisterende by, er det 5

6 vurderet, at udlægget af areal til beboelse er acceptabelt på trods af, at beboelse ikke er afhængig af kystnærhed. Det er samlet vurderet, at anvendelse af områderne til beboelse ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Der er et industriområde, hvor status for den sydlige del heraf ændres fra industri til bolig- og centerformål. Det er den gamle papgrund. Produktionen af pap er ophørt og arealet ønskes anvendt til bolig- og centerformål. Scoopingen har afdækket, at der vil være væsentlige miljøproblemer i forhold til en nabovirksomhed, og derfor skal dette forhold miljøvurderes. Det eksisterende erhvervsområde Grenå Øst udvides. Arealet udlægges til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det er vurderet, at udpegningen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Af de seks centerbyer ændres afgrænsningen for to byer, Trustrup og Ørum. I Trustrup ønskes et nyt areal udlagt til beboelse nord for byen. Arealet grænser op til et lavbundsområde mod nord og hele byen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Resultatet af den gennemførte scooping peger således på, at der skal foretages en miljøvurdering af arealudlægget for at afklare mulige påvirkninger specielt i forhold til grundvand (se miljøvurderingen i afsnit 5). I Ørum udlægges et nyt område i den vestlige kant af byen. Det udlagte areal bidrager til at skabe en fornuftig opdeling mellem by og land. Det er vurderet, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger ved udlæggelse af arealet. I fem af de 12 øvrige byer med byzone udlægges der nye arealer til beboelse. I tre af byerne er det almindelige udstykninger og i to byer udlægges der jordbrugsparceller. I Fjellerup, Bønnerup og Ålsrode udlægges der nye arealer til beboelse. De tre arealer ligger alle i områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Det er vurderet, at udlægningen af boligområde er muligt at forene med drikkevandsinteresserne. Det er dog en forudsætning, at der i lokalplanlægningen tages særlige hensyn til drikkevandsinteresserne. De udlagte områder i Fjellerup og Bønnerup ligger inden for kystnærhedszonen. I Bønnerup er det et eksisterende erhvervsområde, der udlægges til beboelse og i Fjellerup er det nye område udlagt bag et eksisterende sommerhusområde. Det vurderes, at de to områder ikke vil påvirke oplevelsen af kysten. På grund af de nævnte konfliktområder kan der være behov for en miljøvurdering af lokalplanerne, hvor der kan foretages en mere detaljeret vurdering. Udlæggelsen af jordbrugsparceller i Enslev og Nørager påvirker forskellige landskabelige hensyn. Dele af de udpegede arealer er lavbundsarealer og udpeget for landskabelige og geologiske interesser eller udpeget som beskyttet natur og spredningskorridor for vilde dyr. De to områder vil derfor blive miljøvurderet (se afsnit 5). Arealerne vil blive vurderet samlet på grund af deres fællestræk. I de afgrænsede landsbyer udlægges der kun et nyt areal til beboelse i Veggerslev. Arealet er beliggende i kystnærhedszonen. Den samlede vurdering er, at udpegningen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. I Udbyhøj var det planen, at der skulle udlægges et rammeområde for udvidelse af lystbådehavnen. I forbindelse med scoopingen har det vist sig, at der er en række miljømæssige forhold, der skal afklares, før et konkret område kan udlægges i kommuneplanen. Det gælder særligt i forhold til habitatområde nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Derfor udlægges rammeområdet ikke. I den kommende planperiode vil der blive arbejdet videre med planlægningen omkring en udvidelse af havnen. Der miljøvurderes ikke yderligere på udvidelsen af lystbådehavnen, før der iværksættes en konkret planlægning. Ved Fausing udlægges et nyt erhvervsområde. Området udlægges syd for hovedvej 16, og overfor Peugeotforhandleren. Området er planlagt til tilsvarende erhverv. Området ligger i kystnærhedszonen, men det vurderes, at det ikke vil påvirke oplevelsen af kystlandskabet. På Anholt udlægges et rammeområde til alternative overnatningsmuligheder. Der udlægges et rammeområde på ca. tre hektar. Inden for rammeområdet udlægges et mindre byggefelt. Det vurderes umiddelbart, at projektet vil kunne udformes, så der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger, 6

7 men det er vigtigt, at der foretages en konkret vurdering af de landskabelige og naturmæssige forhold ved planlægning af et konkret projekt. Lokalplanen bør som udgangspunkt miljøvurderes på grund af de helt særlige naturforhold på Anholt, herunder skal forholdet til de internationale beskyttelsesområder vurderes. Land og vand Under hovedpunktet Land og vand findes retningslinjer for planlægning og administration i det åbne land. Retningslinjerne for de forskellige områder under Land og vand har ofte en direkte betydning for miljøet og for håndteringen af miljøpåvirkninger. Retningslinjerne er ligeledes styrende for planlægningen under de øvrige hovedpunkter. Grundvand er et af de områder, der påvirkes af en lang række aktiviteter og af anden planlægning. Det er derfor vurderingen at grundvand sammen med jordbrug, som omvendt påvirker en række forskellige interesser, skal miljøvurderes nærmere. Overfladevand vil ikke blive vurderet nærmere. Begrundelsen er, at der ikke er udarbejdet retningslinjer for området, da det fremover vil blive reguleret af de kommende vandplaner, som forventes vedtaget december De handleplaner, Norddjurs Kommune efterfølgende skal udarbejde på baggrund af de vedtagende handleplaner, vil få en selvstændig miljøvurdering. Der er ikke ændret i udpegningen af mulige naturområder og spredningskorridorer og det er vurderet, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger fra de to områder. Naturkvalitet beskriver retningslinjer i forhold til beskyttede naturtyper. Det er ligeledes vurderet, at der ikke vil være væsentlig negativ miljøpåvirkning fra dette område. Retningslinjerne for naturkvalitet uddybes i Naturkvalitetsplan 2009 for Norddjurs Kommune. Naturkvalitetsplan 2009 er udarbejdet på baggrund af Århus Amt, Naturkvalitetsplan Herved er der sikret en sammenhæng med den hidtidige administration, og der sikres en ensartet vurdering af den beskyttede natur i Norddjurs Kommune. Forpligtelserne over for de internationale beskyttede områder og arter giver ikke miljømæssige problemer. Risikoen er, at anden planlægning ikke tager tilstrækkeligt hensyn til Natura områderne og de beskyttede bilag IV-arter. Fremadrettet vil der komme større fokus på Natura 2000 områderne med de kommende Naturplaner, der skal vedtages sammen med vandplanerne i december For at sikre opmærksomhed på de beskyttede bilag IV-arter i habitatdirektivet er der gennemført en kortlægning af bilag IV-arter i Norddjurs Kommune. Der er ingen væsentlige miljømæssige påvirkninger i tilknytning til de udpegede landskabelige og geologiske interesseområder. Udpegningerne er videreført fra Århus Amts Regionplan For råstofområder er der udarbejdet en overordnet råstofplan for regionen, hvor der er udført en overordnet miljøvurdering. På baggrund af den udarbejdede råstofplan og de retningslinjer og regler som regulerer råstofudvindingen vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning fra råstofindvinding. Før der gives tilladelse til udvinding af råstoffer, skal tilladelsen koordineres med trafikplanlægningen for at sikre, at der tages højde for den øgede tunge trafik. Det er vurderet at der, ikke har været behov for at miljøvurdere områderne Byggeri og anlæg i det åbne land og Kulturmljø. Service for borgerne Hovedpunktet Service for borgerne indeholder områderne: Børn og unge. Ældre og voksne handicappede, Kultur og fritid, Sundhed og Arbejdsmarked. Det er vurderet, at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering af områderne under Service for borgerne. 7

8 Erhverv og infrastruktur De nye erhvervsområder, der er udlagt i Kommuneplan 2009, er behandlet under de respektive byer. Under Virksomheder og miljø er retningslinjerne screenet inden for: virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko, afstand til forurenende virksomheder, særligt energiproducerende og forbrugende virksomheder og støj. I den efterfølgende scooping er det vurderet, at de retningslinjer, der fremgår af punkterne for de forskellige virksomhedstyper, er tilstrækkelige til at sikre, at der tages højde for eventuelle miljøpåvirkninger gennem planlægningen. Det er vurderet, at der ikke gennemføres ændringer inden for detailhandlen, som medfører et behov for yderligere miljøvurdering. På trafikområdet er der udarbejdet en trafikplan, som beskriver planlagte tiltag på trafikområdet. Der er planlagt enkelte nye veje på mellemlang og lang sigt. Disse vil gennemgå en selvstændig miljøvurdering i forbindelse med, at der udarbejdes konkrete planer for projekterne. Der er gennemført en screening af en række tekniske anlæg. Den efterfølgende scooping har vist, at der ikke er behov for yderligere miljøvurdering af tekniske anlæg, enten fordi der ikke er væsentlig miljøpåvirkning eller fordi planlægningen ikke er konkret nok til, at der kan foretages en miljøvurdering. Miljøpåvirkningen fra opsætning af antennemaster vurderes at kunne imødegås gennem planlægning af placering og udformning. For forbrændingsanlæg, renseanlæg og deponeringsanlæg sker der ingen ændring i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan For vindmøllerne vil der blive udarbejdet en temaplan. Der vil blive gennemført en miljøvurdering sideløbende med udarbejdelse af denne temaplan. I forbindelse med planlægningen af havvindmølleparken ud for Grenaa er der iværksat en konkret planlægning af linjeføring af landkablet. Denne planlægning er iværksat for at imødegå blandt andet negative miljøpåvirkninger, og denne planlægning er væsentlig mere konkret og detaljeret end den strategiske miljøvurdering af kommuneplanen. Endeligt er det tilkendegivet, at der skal udlægges et eller flere arealer til biogasanlæg. I forslag til Kommuneplan 2009 er der ikke udlagt konkrete arealer. Det er derfor ikke muligt at gennemføre en vurdering af de miljøpåvirkninger et biogasanlæg vil medføre, da det i høj grad er afhængig af placeringen. 5. Miljøvurdering De områder, der er udvalgt til en nærmere miljøvurdering, er som beskrevet i metoden udvalgt på baggrund af de screeningsskemaer, der er udarbejdet for de enkelte planlægningsområder. I miljøvurderingen er der derfor lagt særlig vægt på de problemstillinger, der er afdækket i denne screening. Ændret anvendelse af Papgrunden Relevant målsætning Området har været anvendt til industri frem til lukningen af papfabrikken. Fremover ønskes den sydlige del af arealet anvendt til bolig- og centerformål. Der foreligger ikke konkrete planer for, hvordan bebyggelsen skal udformes eller hvor stor en del af arealet der skal bebygges. Miljøstatus og 0-alternativ Grunden grænser op til beboelses- og erhvervsområder. Grunden er støjbelastet fra det tilgrænsende industriområder. Det vurderes umiddelbart, at støjbelastningen overstiger kravene til beboelsesområde. Arealet vil ikke kunne anvendes til industriformål, der vil medføre væsentlige gener for de tilgrænsende beboelsesområder. 8

9 Vurdering og anbefaling. Det vurderes, at arealet ikke kan anvendes til beboelse på nuværende tidspunkt på grund af støjbelastningen. Før der planlægges yderligere for området, bør støjforholdene derfor afklares, herunder om dele af området kan anvendes. Ønskes støjbelastningen nedbragt, for at arealet kan anvendes, bør det ske under hensyntagen til det eksisterende industriområde. Auning Øst Miljøvurderingen i forhold til drikkevandsinteresser af det nye boligområde (1.B.19) Auning Øst, er foretaget af Rambøll Danmark A/S. Det efterfølgende er baseret på denne vurdering. Hele notatet kan ses som bilag. Relevant målsætning Arealet grænser op til det markante område Porsbakker, hvor der er skovbyggelinje. Området er delvist beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i boringsnær beskyttelsesområde (BNBO). Hele området er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Miljøstatus og 0-alternativ Rammeområdet grænser op til den eksisterende bymæssige bebyggelse. Området stiger mod nord og øst i forhold til den nuværende bebyggelse. Den foreslåede placering af boligområdet vil betyde, at det vil komme til at ligge i indvindingsoplandet for Auning Vandværk, Skovdalsvej og under 150 m opstrøms fra indvindingsboringerne til dette vandværk. Endvidere vil det komme til at ligge indenfor 300 m beskyttelseszonen for vandværkets fremtidige indvindingsboring. Der er set svagt stigende sulfatindhold i en af vandværkets boringer, hvilket viser, at det primære kalkmagasin er sårbart og at det er påvirket af nitratudvaskning. Jordarterne mellem muldlaget og kalken består af sand og grus i størstedelen af området. I den nordligste del er der indslag af moræneler. Der findes således ingen beskyttende lerlag mellem jordoverfladen og grundvandsmagasinerne. De har derfor kun et begrænset eller slet intet reduktionspotentiale overfor nitrat. Det indikerer, at den nuværende påvirkning af drikkevandet på sigt vil forringe kvaliteten i de aktive boringer. Den nye boring ved Porsbakker er ikke påvirket af nitrat. Indvindingsoplandet til denne boring ligger uden for det nuværende bebyggede område. Vurdering og anbefaling. Undersøgelsen fra Rambøll Danmark A/S har vist, at den geologiske opbygning af området ved Auning By er forholdsvis simpel, idet kalken, der er beliggende i ca. kote -50 m er overlejret af sand og grus. Der er således frie magasinforhold og direkte hydraulisk kontakt mellem kalkmagasinet og terræn. Grundvandet i denne del af Auning by og tilhørende områder er derfor meget sårbart. Boligområdet vil belaste grundvandet med miljøfremmede stoffer, herunder især pesticider, og vil desuden betyde en reduceret grundvandsdannelse i en stor del af indvindingsoplandet på grund af befæstede arealer. På baggrund af områdets store geologiske sårbarhed og den direkte trussel, som det planlagte boligområde vil udgøre for den nuværende og fremtidige vandforsyning i Auning By anbefaler miljøvurderingen,at rammeområdet ikke anvendes til byudvidelse. Anbefalingen er foretaget på baggrund af det foranliggende datagrundlag. Miljøvurderingen vurderer, at det ikke er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser eller dataindsamlinger for at understøtte anbefalingen. 9

10 Der er kun vurderet på forhold omkring påvirkning af drikkevand. Der er således ikke vurderet på påvirkningen af landskabelige forhold, herunder muligheden for at dispensere for skovbyggelinjen m.v. Efter drøftelser med Miljøcenter Århus har miljøcenteret oplyst at de vil gøre indsigelse mod udlæg af rammeområder i OSD områder før kortlægningen af disse er afsluttet. Der vil dog ikke blive gjort indsigelse mod udlæg af rammeområder, hvis de ligger inden for områder, der er udpeget som mulige byvækstområder i regionplan 2005 og efterlever de retningslinjer der er foreskrevet for området i regionplanen. På den baggrund er rammeområde 1.B.19 reduceret så det ligger inden for udpegningen muligt byvækstområde. Reduktionen af det udlagte rammeområde påvirker ikke Norddjurs Kommunes miljøvurdering, som anbefaler, at rammeområdet ikke anvendes til byudvidelse. Trustrup Miljøvurderingen i forhold til drikkevandsinteresser af det nye boligområde 5.B.6 Nord for Trustrup, er ligeledes foretaget af Rambøll Danmark A/S. Det efterfølgende er baseret på denne vurdering. Hele notatet kan ses som bilag. Relevant målsætning Hele området er beliggende i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) samt i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det udlagte område grænser op til et lavbundsområde. Miljøstatus og 0-alternativ Arealet er landbrugsjord i omdrift. Der er ingen boringer i området. Trustrup Vandværk indvinder fra boringer meter sydøst for det udlagte område. Boringerne er ikke påvirket af nitrat eller pesticider. Der er en igangværende kortlægning af OSD-området ved Trustrup, foranstaltet af Miljøcenter Århus. Denne kortlægning skal danne grundlag for en kommende indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet. Undersøgelsen af de geologiske forhold har vist, at kalkoverfladen er beliggende forholdsvis terrænnært. Kalkmagasinet overlejres i de fleste boringer af et lag af smeltevandsler og moræneler samt af vekslende lag af smeltevandssand og -grus. Der er ingen boringer i det planlagte boligområde, men oplysningerne på de geologiske profiler tyder på, at kalken her også er beskyttet af et lerlag. Vurdering og anbefaling Det er vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige problemer i forhold til det tilstødende lavbundsareal. Ud fra de foreliggende generelle oplysninger er det vurderet, at grundvandet strømmer mod vest og nord. Placeringen af boligområdet vurderes derfor ikke at udgøre en trussel mod indvindingen på Trustrup Vandværk. OSD områderne er udlagt for at sikre områder med tilstrækkelige forsyninger af rent drikkevand. Udvaskning fra det udlagte areal i OSD kan udgøre en potentiel trussel mod en eventuel fremtidig indvinding nedstrøms for området. I forbindelse med den igangværende kortlægning af området, vil der blive foretaget en synkronpejlerunde, der skal kunne afklare strømningsforholdene i grundvandsmagasinet. Herefter kan der foretages en mere sikker vurdering af konsekvenserne af placeringen af boligområdet. Miljøvurderingen anbefaler derfor, at beslutningen om at udlægge boligområde 5.B.6 afventer resultaterne af den kommende synkronpejlerunde. 10

11 Efter drøftelser med Miljøcenter Århus har miljøcenteret som nævnt under Auning Øst oplyst at de vil gøre indsigelse mod udlæg af rammeområder i OSD områder før kortlægningen af disse er afsluttet. På den baggrund udgår arealet som rammeområde. Arealet vil fortsat indgå som fremtidigt byudviklingsområde. Videre planlægning for området afventer den igangværende kortlægning. Til erstatning for det oprindelige rammeområde er der udlagt et nyt rammeområde øst for det oprindelige område. Området indgår som muligt byvækstområde i Regionplan Det nye areal grænser op til det oprindelige areal. Der er ikke belæg for at antage at de geologiske forhold er anderledes for det nye område. Det er derfor vurderet, at Norddjurs Kommunes oprindelige miljøvurdering er dækkende for det nye område, som anbefaler, at der ikke udlægges rammeområder før kortlægning er afsluttet. Enslev og Nørager I de to byer er der udlagt jordbrugsparceller og udpegningerne har en række fællestræk. De to byer miljøvurderes derfor samlet. Relevant målsætning De to byer har byzonestatus. De udpegede områder ligger i tilknytning til byen. Begge områder falder ned mod en ådal og den lave del af parcellerne ligger i lavbundsområder. Der vil blive udlagt et byggefelt på det høje areal, som får byzonestatus, mens den lave del af arealerne forbliver i landzonen. For Enslev er der endvidere en åbeskyttelseslinje på 150 meter fra Nordkanalen og den lave del af området er udpeget for landskabelige interesser. Hele arealet ligger i geologisk interesseområde. Begge udpegninger knytter sig til Kolindsund. Den lave del af arealerne i Nørager er udpeget som spredningskorridor og engarealet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Hele arealet, der udlægges i Nørager, er desuden beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Miljøstatus og 0-alternativ De udlagte arealer har landzonestatus og de arealer, der ikke er bebyggede eller er beskyttede naturområder er i almindelig landbrugsdrift. Det vurderes, at der ikke er miljømæssige problemer ved den nuværende arealanvendelse. Vurdering og anbefaling. Det vurderes, at det kan være muligt at udlægge jordbrugsparceller indenfor de udlagte rammeområder. Det vil dog medføre væsentlige begrænsninger i arealanvendelsen for at sikre, at de øvrige interesser varetages. Eksempelvis vil det ikke være tilladt at plante træer inden for åbeskyttelseslinjen, eller i 3 naturområder, herunder plantning af læhegn eller hæk i skel. Hensynet til drikkevandsinteresserne kan også forventes at medføre begrænsninger i arealanvendelsen. Det skal sikres, at de begrænsninger, som gælder for de udlagte områder, og som får direkte betydning for de kommende ejere bliver formidlet og der bør følges op på, om kravene til åbeskyttelseslinje og 3-beskyttet natur m.v. efterleves. Der er derfor afgørende, at naturbeskyttelse og beskyttelsesliner m.v. inddrages fra starten af lokalplanlægningen. Det vurderes, at de landskabelige hensyn kan varetages ved den planlægte placering af bebyggelsen. Placeringen af bebyggelsen langs en vej ud fra den eksisterende bebyggelse bidrager dog ikke til en klar afgrænsning mellem by og land. Vurderingen på det nuværende grundlag er kun overordnet og kan betragtes som foreløbig. De kommende lokalplaner bør som udgangspunkt miljøvurderes for at sikre, at alle interesser er tilgodeset. 11

12 Efter drøftelser med Miljøcenter Århus er der udlagt et ekstra rammeområde i Nørager. Det nye område er udlagt inden for muligt byvækstområde i Regionplan Det vurderes at det nye område dækkes af den gennemførte miljøvurdering. Det vurderes således at arealet kan udlægges til boligområde forudsat at der tages hensyn til drikkevandsinteresserne i planlægningen. Grundvand Relevant målsætning Den overordnede målsætning er at sikre grundvandet med forurening, så der sikres tilstrækkeligt grundvand af drikkevandskvalitet. Der fokuseres på at sikre områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene boringer mod forurening. Miljøstatus og 0-alternativ Der er nitrat i de fleste boringer i OSD-områderne og der er en generel stigende tendens. Enkelte boringer er opgivet, fordi grænsen for nitrat i drikkevand er overskredet. Der er generelt en meget lav reduktionskapacitet i jordlagende over grundvandsmagasinerne. Det betyder, at nitrat, der udvaskes fra rodzonen, ikke omsættes, før det når grundvandsmagasinerne. Samtidig er en række boringer påvirket af pesticider. Det er vurderet, at der konkret er to overordnede aktiviteter, der kan medfører en væsentlig negativ miljøpåvirkning. Det er landbrugsdrift og udlægning af arealer til bymæssig bebyggelse/ændring af anvendelse for allerede udlagte områder. Fra landbruget er den væsentligste påvirkning udvaskning af nitrat fra markerne. Dertil kommer en risiko for forurening med pesticider og miljøfremmede stoffer fra udbringning af slam. Ved almindelig landbrugsdrift vil nitratindholdet i det vand, der udvaskes fra rodzonen, overstige de krav, der er til drikkevand. Almindelig landbrugsmæssig anvendelse af pesticider vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet. Risikoen for påvirkning findes ved påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr. Ved udbringning af spildevandsslam tilføres jorden tungmetaller og miljøfremmede stoffer sammen med næringsstofferne. Tungmetallerne skal overholde fastsatte grænseværdier, før slammet må udbringes. Der analyseres ikke for miljøfremmede stoffer og der er ikke fastsat grænseværdier. Der er ikke kendskab til undersøgelser af, hvordan de miljøfremmede stoffer nedbrydes eller udvaskes fra jorden. Ved udlægning af nye byområder i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i de boringsnære beskyttelsesområder vil der være en risiko for forurening af grundvandet fra beboelsesområder i form af spildvand og pesticider. Fra industriområder vil der være risiko for forurening med en lang række stoffer afhængig af de virksomheder, der etableres i området. Hensyn til beskyttelse af grundvand skal derfor kunne tilgodeses forud for udlægning af arealer til erhverv eller beboelse. I Kommuneplan 2009 er der udlagt nye områder til beboelse i OSD. De enkelte arealudpegninger er behandlet under de respektive byer Ud over risikoen for fremtidig forurening er der en række eksisterende forureningskilder, der skal tages højde for i planlægningen. Det drejer sig fortrinsvis om linjekilder langs jernbanestrækninger, hvor tidligere anvendelse af pesticider har medført udvaskning til grundvandet samt punktkilder fra forurenede grunde. Frem til der foreligger vedtagne vandhandleplaner vil der fortsat blive administreret efter de hidtidige retningslinjer fra Århus Amt, Regionplan 2005 samt supplerende retningslinjer. Forslaget til Kommuneplan 2009 omfatter supplerende retningslinjer for grundvand med henblik på særlig hensyntagen til sårbarheden af drikkevandet i Norddjurs Kommune. 12

13 Tiltag På sigt vil der blive udarbejdet indsatsplaner, som dækker OSD-områderne. Indsatsplanerne vil indeholde en kortlægning af grundvandsressourcerne, sårbarheden og de konkrete trusler. Desuden vil indsatsplanerne indeholde konkrete mål for reduktion af de forskellige miljøpåvirkninger. Frem til indsatsplanerne og/eller vandplanerne vedtages, er der udarbejdet retningslinjer for godkendelse af harmoniarealer, som sikrer, at nitratniveauet i det vand, der forlader rodzonen, ikke overstiger kravet til drikkevand. Skovrejsning sikrer en væsentlig mindre udvaskning af nitrat i forhold til landbrugsdrift. For at fremme skovrejsning over de mest sårbare grundvandsområder har det været overvejet at udlægge to nye skovrejsningsområder henholdsvis øst for Trustrup og omkring Kastbjerg. Udlæggelsen af de nye skovrejsningsområder er dog udskudt, da forholdet til den kommende vindmølletemaplan ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Vurdering og anbefaling Udlæg af nye arealer til bymæssige formål i OSD eller i BNBO er generelt i strid med grundvandsinteresserne. Retningslinerne for udlæggelse af nye arealer til beboelse og erhverv vurderes tilstrækkelige til at sikre drikkevandskvaliteten. Det er dog en forudsætning, at grundvandskontoret inddrages i hele planlægningsforløbet for at sikre en faglig vurdering og tilpasning af planlægningen, hvis der undtagelsesvis udlægges arealer i OSD eller BNBO. Påvirkningerne fra den eksisterende landbrugsdrift reguleres ofte efter de generelle regler på området. Vedtagelsen af et administrationsgrundlag for håndtering af harmoniarealer, hvor der udbringes husdyrgødning sikrer, at grundvandet ikke påvirkes væsentligt, når der gives nye miljøgodkendelser, og på sigt skal vandværkerne i indsatsområderne iværksætte tiltag, der nedbringer påvirkningen fra landbrugsdriften. For nye godkendelser vurderes indsatsen at være tilstrækkelig til at sikre grundvandskvaliteten. For det eksisterende (og lovlige) landbrug vurderes det, at der er behov for en yderligere indsats for at sikre, at grundvandet kan opretholde drikkevandskvalitet. Grundvandets tilstand overvåges løbende gennem analyser af drikkevandet. Derudover er der en statslig overvågning af grundvandet, som også måler på påvirkningen af det yngre grundvand. Herved opnås et kendskab til den fremtidige drikkevandskvalitet. Endelig er der mulighed for at pålægge de enkelte vandværker at overvåge deres grundvandsressource. Denne mulighed anvendes ikke i dag. Det bør løbende vurderes, om overvågningen er tilstrækkelig til at kunne imødegå trusler mod grundvandet. Udlægning af skovrejsningsområder af hensyn til grundvandet vurderes i forbindelse med den kommende vindmølletemaplan. Jordbrug Relevant målsætning For området Jordbrug vurderes der kun på underpunktet Landbrugsbyggeri. Punktet Landbrugsbyggeri vurderes nærmere, fordi der er væsentlige ændringer i forhold til hidtidige retningslinjer i Århus Amt, Regionplan Målet er at sikre, at der fastholdes en fornuftig opdeling mellem land og by og i særdeleshed at planlægningen baseres på respekt for naturen, miljøet og landskabet. For at sikre et øget fokus på målet og forbedre administrationen på området er der opstillet retningslinjer for placering af landbrugsbyggeri i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Inden 13

14 for områder med landskabelig eller geologiske interesser, mulige naturområder, spredningskorridorer samt inden for kystnærhedszonen skal der foretages en ekstra vurdering i forhold til disse interesser. Her kan der kun tillades landbrugsbyggeri, hvis byggeriet kan tilpasses eller placeres, så det ikke er i konflikt med de øvrige interesser. Det er den visuelle effekt, der er den afgørende miljøpåvirkning i forbindelse med de opstillede retningslinjer. Øvrige miljøpåvirkninger inddrages ikke under disse retningslinjer. Uhensigtsmæssig placering af byggeri i de særligt sårbare områder kan gøre det vanskeligt eller umuligt at opfylde de naturmæssige og landskabelige målsætninger. Den visuelle påvirkning vil normalt ikke hindre opfyldelsen af målsætninger i Habitatdirektivet. Miljøstatus og 0-alternativ Frem til vedtagelsen af Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. har der kun været begrænsede muligheder for at regulere udformning og placering af nødvendigt landbrugsbyggeri. Ved miljøgodkendelse af landbrug efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. indgår landskabelig vurdering som et krav til godkendelsen. Kravet om landskabelig vurdering er indført, fordi miljøgodkendelsen indeholder kravene fra VVM-direktivet. Hvis retningslinjerne ikke vedtages, vil der blive administreret efter de generelle regler, herunder retningslinjerne for de ovennævnte områder. Det ansøgte landbrugsbyggeri vil blive vurderet konkret, og i praksis vil landbrugsbyggeriet skulle overholde de samme krav, som er anført i retningslinjerne for landbrugsbyggeri, da retningslinerne er baseret på eksisterende udpegninger af landskabelige interesser. Vurdering og anbefaling. De negative virkninger af uhensigtsmæssigt placeret landbrugsbyggeri imødegås ved de stillede retningslinjer, der sikre, at der foretages en særlig grundig vurdering ved ansøgning om placering af landbrugsbyggeri i de sårbare områder, og en generel vurdering ved øvrigt landbrugsbyggeri. I planlægningen stilles der særlige krav til udformning og placering at byggeri, der ligger inden for en række landskabelige interesser. Der er to andre alternativer til regulering af landbrugsbyggeri, som begge er anvendt i et Realdania projekt om fremtidens kommuneplanlægning for landbrugsbyggeri. Det ene alternativ går ud på at udlægge positivområder for placering af intensiv husdyrproduktion. Ved at udlægge positivområder sendes et klart signal om, at der kan forventes tilladelse til placering af stort landbrugsbyggeri. Derfor vil det kræve et stort forarbejde, før disse områder kan udlægges. Alternativet er fravalgt på grund af tidsforbruget ved at analysere en række positive områder, hvor det ikke er sikkert, at der er et behov for landbrugsbyggeri. Alternativet kan blive interessant, hvis der udlægges områder til fællesbiogasanlæg. Det andet alternativ er at udlægge negativ områder, hvor stort landbrugsbyggeri ikke kan udlægges. Dette alternativ er ligeledes fravalgt. Begrundelsen er til dels, at størstedelen af de områder, der vil indgå, allerede er fritaget for byggeri gennem forskellig lovgivning. Derudover vil det være meget tidskrævende at vurdere, hvor landbrugsbyggeri ikke vil kunne tilpasses, så de landskabelige påvirkninger tilgodeses. Endelig er det vanskeligt at sikre, at en sådan kortlægning er fuldstændig. Samlet er det vurderingen, at de opstillede retningslinjer vil sikre, at hensynet til de øvrige landskabelige hensyn varetages ved udarbejdelse af miljøgodkendelser for husdyrbrug. 14

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget Forslag December 2015 Redegørelse Baggrund Tillæg nr.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen

Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling. Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Oplæg på plandag i Odense for kommuner og regioner om OSD og byudvikling Ved kontorchef Sanne Kjær, Tværgående Planlægning, Naturstyrelsen Regulering af OSD I Den danske grundvandsressource beskyttes mod

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 INDHOLD. 1 Indledning 2 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE FOR MILJØPÅVIRKNINGERNE AF ODSHERRED KOMMUNEPLAN 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODSHERRED KOMMUNE

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse med 89 dyreenheder (DE) af svinehold på en ejendom i Juelsminde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. juni 2001 J.nr.: 97-33/600-0194 SUM Afgørelse i sagen om

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE)

Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE) Kommuneplanlægning for nye store husdyrbrug (over 500 DE) Grundlag for arbejdet vedrørende landbruget i kommunenplan 2013 Debatmøde torsdag d. 7. marts kl. 17.00 Nye store husdyrbrug Grøn Vækst-planen

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Miljørapport. Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst

Miljørapport. Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD Aalborg Sydøst Miljørapport Miljøvurdering af Indsatsplan for OSD 1435 - Aalborg Sydøst Oktober 2014 Udgiver: Aalborg Kommune Udgivelse: Oktober 2014 Sagsnr.: 2011-60387 Dok.nr.: 2014-312631 Titel: Foto: Tekst: Miljøvurdering

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017

Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Forslag til Kommuneplanstrategi 2017 Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Genvedtagelse af Kommuneplan 2013-25 2 Kommuneplanstrategi 2017 udpeger større, sammenhængende udviklingsområder i

Læs mere

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord Resumé Rekvirent Køge Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Plan Torvet 1 4600 Køge Kontaktperson Henrik Holmer Rådgiver

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) FORSLAG Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 23 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for A.P. Grønt, Søgårdsvej, matr.nr. 18m, Ølstykke By, Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Per og Annette Hardenberg, AP Grønt Anlæg

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune

Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Plads til alt og alle? NATUR OG MILJØPOLITIK - Skanderborg Kommune Dialogmøde med Vandrådet Den 3. marts 2015 Skanderborg Kommune Vandrådets emner Vandforsyningsplanen Fokusområder Proces Tidsplan Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere