Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune 1. Indledning Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune sætter rammerne for kommunens planlægning og administration i den kommende planperiode. Kommuneplan 2009 afløser tre en halv kommuneplan fra de gamle kommuner og en regionplan fra Århus Amt. Det er således første gang, der udarbejdes en samlet plan for det geografiske område, der udgør Norddjurs Kommune. Samtidig har kommunalreformen medført en ny fordeling af opgaver, hvor kommunerne nu er myndighed for en stor del af de opgaver, der før blev varetaget af amterne. Ved udarbejdelse af programmer og planer, herunder kommuneplaner er det et lovkrav, at der foretages en miljøvurdering, hvis planen eller programmet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Formålet er at afdække mulige miljømæssige konsekvenser af planlægningen, før planen vedtages og føres ud i livet. Det giver en mulighed for at ændre planlægningen, så negativ miljøpåvirkning undgås, eller tage forbehold som reducerer den negative effekt. Alene omfanget af de ændringer, der er fulgt af kommunalreformen, betyder således, at Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune skal miljøvurderes. I Norddjurs Kommune er målet med at miljøvurdere kommuneplanen ikke blot at opfylde lovgivningens krav til planlægning. Fra starten af miljøvurderingen er det valgt, at miljøvurderingen skal være en proaktiv proces, hvor miljøvurderingen udarbejdes sideløbende med kommuneplanen. Herved gives der mulighed for at tilpasse planlægningen, så miljøproblemer kan undgås.. Læsevejledning Denne miljøvurdering skal læses sammen med kommuneplanen for at få den fulde forståelse, da indholdet i de enkelte punkter kun er summarisk gengivet i denne rapport. Rapporten er opbygget med følgende afsnit: Metode: Beskriver fremgangsmåde og udgangspunkt ved miljøvurdering af udkast til Kommuneplan Ikke teknisk resume: Gengiver hovedkonklusionerne for de områder, der er blevet miljøvurderet. Scooping: Under afsnittet scooping redegøres for, hvordan der er udvalgt områder i kommuneplanen, som er miljøvurderet og der redegøres for, hvorfor det ikke har været nødvendigt eller relevant at miljøvurdere en række andre områder. Miljøvurdering: Under miljøvurdering er fem områder, udvalgt under scooping processen, vurderet nærmere for at afdække mulige miljøpåvirkninger og tiltag til at imødegå negative miljøpåvirkninger. Sammenfattende redegørelse: Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2009 skal der tages hensyn til den udarbejdede miljøvurdering. I den sammenfattende redegørelse vil der blive redegjort for, hvordan miljøvurderingen og eventuelle indsigelser fra andre myndigheder og offentligheden er inddraget i Kommuneplan Den sammenfattende redegørelse vil blive udarbejdet efter, at udkastet til Kommuneplan 2009 har været i offentlig høring. 1

2 2. Metode Det er umiddelbart vurderet, at ændringerne ved Kommuneplan 2009 er så omfattende, at planen skal miljøvurderes. Der er derfor ikke gennemført en detaljeret screening af behovet for at miljøvurdere planen. I processen med at miljøvurdere Kommuneplan 2009 tages der overordnet udgangspunkt i de fem pejlemærker fra Landsplanredegørelse Pejlemærkerne er: Fastholde adskillelsen mellem by og land. Udviklingen skal komme hele landet til gode. Planlægningen skal basere sig på respekt for naturen, miljøet og landskabet. Fysisk planlægning skal spille tæt sammen med den overordnede transportstruktur. Planlægningen skal være helhedsorienteret - sikre dynamikken mellem by og land og funktionaliteten i den enkelte by. Miljøvurderingen omfatter de planområder, som angiver rammerne for Norddjurs Kommunes administration i planperioden og de nye arealudlæg, der indgår i Kommuneplan Miljøvurderingen er holdt på et overordnet strategisk niveau. En detaljeret miljøvurdering vil først blive gennemført i forbindelse med, at der udarbejdes lokalplaner eller der iværksættes godkendelsespligtige projekter. Miljøvurderingen er foregået ved, at de enkelte emner i Kommuneplan 2009 indledningsvis er vurderet ud fra et bredt bæredygtighedsperspektiv. Hvert emne/områdes miljøpåvirkning er således vurderet (screenet) ud fra en række parametre samlet under overskrifterne: Bosætning og levevilkår Menneskers sundhed Erhvervsudvikling Landdistriktsudvikling Kulturhistorie Landskab Den biologiske mangfoldighed Jord, vand og luft Klimatiske forhold Trafik Ressourcer og affald Screeningen er foregået ved, at der er udfyldt et screeningsskema for hvert planområde og arealudlæg. I screeningsskemaet er planlægningens positive eller negative indvirkning vurderet i forhold til en række underspørgsmål under de 11 hovedpunkter. Screeningen af det enkelte planlægningsområde er foretaget af de faglige ansvarlige for det enkelte område. I den efterfølgende scooping er screeningsskemaerne gennemgået for at afdække områder, hvor der kan være væsentlige miljømæssige påvirkninger. Ved gennemgangen er skemaerne opdelt i 2

3 uproblematiske områder eller områder, der kræver en kommentar til vurderingen samt områder, der skal miljøvurderes, fordi der kan være en væsentlig miljømæssig påvirkning af planlægningen. Denne proces med at identificere områder, der skal miljøvurderes, kaldes scooping. Det har været et vigtigt mål, at miljøvurderingen af Kommuneplan 2009 skulle bidrage til at forbedre planlægningen. Både ved screeningen af det enkelte planområde og ved den efterfølgende scooping har der været fokus på at sikre koordinering med andre områder, og mulige miljøproblemer er søgt løst gennem planlægningen. Arbejdet med at miljøvurdere Kommuneplan 2009 har derfor i sig selv afhjulpet en række mulige miljøproblemer og sikret et øget fokus på sammenhæng på tværs af fagområder i Kommuneplan Under udarbejdelse af forslaget til Kommuneplan 2009 har dette været drøftet med Miljøcenter Århus. Det har medført ændringer for nogle af de udlagte rammeområder til byudvikling. Betydningen af disse ændringer er skrevet ind efter den oprindelige tekst så kronologien fremgår af teksten. 3. Ikke teknisk resume Der er gennemført en miljøvurdering af udkast til Kommuneplan 2009, Norddjurs Kommune. Der er vurderet på både planområder i kommuneplanen og på konkrete lokaliteter. For at identificere mulige miljøproblemer er der udfyldt et screeningsskema for alle relevante planområder og lokaliteter. Efterfølgende er denne screening gennemgået, hvorved mulige konfliktområder er identificeret (scooping). Resultatet af denne scooping er sendt i høring ved relevante myndigheder. Der er ikke indkommet kommentarer til scoopingresultaterne fra de hørte parter. Miljøvurderingen har været en proaktiv proces, hvor planen løbende er tilpasset, så identificerede problemer er søgt løst i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen. Herefter er der kun miljøvurderet på to planområder og fem lokaliteter. Forslaget til Kommuneplan 2009 sikrer sammenhæng mellem de forskellige planområder og det sikres, at adskillelsen mellem by og land overordnet fastholdes, samtidig med at der sikres den nødvendige dynamik i byudviklingen. Kommuneplan 2009 sikrer endvidere, at hensyn til natur og miljø inddrages i planlægningen, og at hensyn til oplevelsen af det åbne land styrkes gennem nye retningslinjer. Under udarbejdelse af forslaget til Kommuneplan 2009 har dette været drøftet med Miljøcenter Århus. Drøftelserne har medført ændringer, som er beskrevet under de efterfølgende punkter. Ændret anvendelse af Papgrunden Der er foretaget en miljøvurdering af papgrunden angående støj i forbindelse med, at anvendelsen af den sydlige del af arealet ændres fra industri til bolig- og centerformål. Arealet er ikke egnet til industri på grund af placeringen i Grenaa by, og samtidig vurderes det, at arealet er for støjbelastet til, at det umiddelbart kan anvendes til bolig- og centerformål. Muligheden for at reducere støjbelastningen bør klarlægges, før der planlægges yderligere for beboelse. Auning Øst Det udlagte område til bebyggelse i Auning Øst ligger i et område med væsentlige drikkevandsinteresser. Grundvandet i området er sårbart uden naturlig beskyttelse. Der er gennemført en miljøvurdering af området, hvori det anbefales, at arealet ikke anvendes til byudvidelse. Efter drøftelser med Miljøcenter Århus er det besluttet at reducere det udlagte rammeområde så det svarer til det område der er udlagt som muligt byvækstområde i Regionplan Baggrunden er at miljøcenteret ikke forventes at gøre indsigelse mod udlæggelse af rammeområdet så længe det ligger inden for muligt byvækstområde i Regionplan 2005 og efterlever de regningslinjer, der er foreskrevet i regionplanen. 3

4 Reduktionen af størrelsen på det udlagte rammeområde ændrer ikke på Norddjurs Kommunes miljøvurdering, som anbefaler, at arealet ikke anvendes til byudvidelse. Trustrup Det udlagte areal ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Den foreløbige vurdering tyder på, at arealet kan anvendes til bebyggelse, uden at drikkevandsinteresserne påvirkes væsentligt. Kendskabet til strømforhold for grundvandet er dog usikre. Miljøcenter Århus er i gang med at kortlægge forholdene i området herunder strømforholdene. Der er gennemført en miljøvurdering af området, hvori det anbefales, at beslutningen udskydes, således at resultatet fra kortlægningen kan inddrages i vurderingen. Efter drøftelser med Miljøcenter Århus udtages det udlagte rammeområde. Området vil i stedet indgå som fremtidigt byudviklingsområde. Den videre planlægning for området vil afvente den endelige kortlægning. Samtidig udlægges et nyt område der grænser op til det oprindelige område, beliggende øst for dette. Der er ikke grund til at antage at de geologiske forhold er anderledes for dette område. Det er derfor vurderingen, at dette område også er dækket af Norddjurs Kommunes miljøvurdering, som anbefaler at beslutningen udskydes, således at resultatet fra kortlægningen kan inddrages i vurderingen. Enslev og Nørager Der udlægges arealer til jordbrugsparceller i de to byzonebyer. Arealerne er miljøvurderet, fordi dele af arealerne er udpeget til drikkevandsområder, lavbundsområder, landskabelige interesseområder, beskyttet natur m.v. Det er vurderet, at det vil være muligt at tilgodese de naturmæssige og landskabelige interesser ved udlæggelsen, ved at interesserne inddrages fra starten i planlægningen. Det kan dog forventes, at der vil blive væsentlige restriktioner på arealanvendelsen i de udpegede områder. Efter drøftelse med Miljøcenter Århus er der inddraget et nyt rammeområde ved Nørager i kommuneplanen. Det nye område er en del af mulige byvækstområder i Regionplan I forhold til grundvand har det nye område samme sårbarhed som det rammeområde der er miljøvurderet. Det er således vurderet at det vil være muligt at inddrage hensyn i planlægning så grundvandsinteresserne tilgodeses. Grundvand For grundvand er der foretaget en miljøvurdering af, hvorvidt retningslinjerne i Kommuneplan 2009 og eksisterende administrationsgrundlag er tilstrækkeligt til at sikre drikkevand af god kvalitet. Samlet vurderes det, at administrationsgrundlaget for området sikrer grundvandet mod væsentlige miljøpåvirkninger fra fremtidige aktiviteter. Det er vurderet, at retningslinjerne ikke sikrer grundvandet tilstrækkeligt mod påvirkninger fra eksisterende aktiviteter, særligt landbrugsdrift. Jordbrug Inden for jordbrug er der foretaget en miljøvurdering af retningslinjerne for landbrugsbyggeri. Området er miljøvurderet, fordi retningslinjerne er væsentligt ændret i forhold til de hidtidige retningslinjer i Århus Amts Regionplan og derved lægges der op til en ændring af administrationspraksis. Ændringerne er en følge af, at der er indført en helt ny lovgivning, der pålægger kommunerne at gennemføre landskabelige vurderinger af nybyggeri i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Det er vurderingen, at de nye retningslinjer bidrager til at nå de overordnede pejlemærker fra landsplanredegørelse 2006 om at fastholde adskillelsen mellem land og by og at planlægningen 4

5 skal basere sig på respekt for naturen, miljøet og landskabet. Det opnås ved retningslinjer, som sikrer at landskabelige værdier inddrages, når placering og udformning af nyt landbrugsbyggeri vurderes. 4. Scooping Der er i alt udarbejdet 37 screeningsskemaer. Heraf vil syv områder blive vurderet nærmere. Resultatet af den gennemførte scooping gennemgås for de fire hovedområder i kommuneplanen. Ved gennemgangen beskrives, hvilke områder der miljøvurderes, og der redegøres for, hvorfor det er vurderet, at en række områder ikke skal miljøvurderes yderligere. De områder der vil blive behandlet mere indgående i en miljøvurdering er grundvand og jordbrug samt ændret anvendelse af et areal i Grenaa, hvor der tidligere har været en papfabrik, to nye arealer der er udlagt til bebyggelse i henholdsvis Auning og Trustrup samt udlægning af jordbrugsparceller i henholdsvis Enslev og Nørager. Fra starten af processen med at miljøvurdere kommuneplan 2009 var der en række områder, som ville kræve en miljøvurdering på grund af konflikter mellem de planlagte retningslinjer/udlagte arealer og hensyn til miljøet. Frem for at miljøvurdere alle konfliktområder, har der været en løbende proces, hvor miljøpåvirkningerne er blevet vurderet og planlægningen er tilpasset for at undgå de negative miljøpåvirkninger. Samtidig er der sket en koordinering mellem de forskellige planområder. Arbejdet med miljøvurdering af udkast til Kommuneplan 2009 har givet en gensidig forståelse for andre planhensyn og miljøvurderingen ses som et vigtigt værktøj til at forbedre plangrundlaget. Byer og landsbyer Under "Byer og landsbyer" beskrives den nuværende status og den planlagte udvikling for de 48 byer. For en række byer er der udlagt nye arealer til bebyggelse, erhverv eller arealanvendelsen er ændret fra erhverv til beboelse. I scoopingen er det disse arealudlæg, der er vurderet. I de to hovedbyer Auning og Grenaa er der udlagt nye områder til beboelse og erhverv. I Auning er der udlagt to nye områder 1.B.19 og 1.B.20 til beboelse. Arealet 1.B.20 anvendes til væksthusgartneri i dag. Under forudsætning af at grunden ikke er forurenet, er der ingen væsentlige miljømæssige problemer ved udlæggelsen af dette område til beboelse. Arealet 1.B.19, Auning Øst er beliggende inden for skovbyggelinjen. Arealet er samtidig beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i boringsnær beskyttelsesområde (BNBO). Resultatet af den gennemførte scoping peger således på, at udlægningen af Auning Øst skal miljøvurderes nærmere (se miljøvurderingen i afsnit 5). Syd for Auning udlægges et areal til erhvervsområde. Der er en foderstofforretning på en del af den grund, der udlægges. Ved at udlægge det resterende areal til erhverv, kan der yderligere etableres en til to virksomheder. Størstedelen af arealet er udlagt som lavbundsområde, der som udgangspunkt skal friholdes for byggeri. Grunden ligger på et plateau ca. tre meter over ådalene nord og syd for grunden. Der vil derfor ikke være væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til udpegningen som lavbundsareal ved at udlægge området til erhverv under forudsætning af, at det kun er de høje områder, der udlægges og at der ikke foretages terrænregulering eller lignende, som påvirker skråningerne ned til ådalene. I Grenaa er der udlagt to nye områder til beboelse. Arealerne ligger i kystnærhedszonen. På grund af, at Grenaa er en havneby, og de nye arealudlæg sker i tilknytning til den eksisterende by, er det 5

6 vurderet, at udlægget af areal til beboelse er acceptabelt på trods af, at beboelse ikke er afhængig af kystnærhed. Det er samlet vurderet, at anvendelse af områderne til beboelse ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Der er et industriområde, hvor status for den sydlige del heraf ændres fra industri til bolig- og centerformål. Det er den gamle papgrund. Produktionen af pap er ophørt og arealet ønskes anvendt til bolig- og centerformål. Scoopingen har afdækket, at der vil være væsentlige miljøproblemer i forhold til en nabovirksomhed, og derfor skal dette forhold miljøvurderes. Det eksisterende erhvervsområde Grenå Øst udvides. Arealet udlægges til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det er vurderet, at udpegningen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Af de seks centerbyer ændres afgrænsningen for to byer, Trustrup og Ørum. I Trustrup ønskes et nyt areal udlagt til beboelse nord for byen. Arealet grænser op til et lavbundsområde mod nord og hele byen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Resultatet af den gennemførte scooping peger således på, at der skal foretages en miljøvurdering af arealudlægget for at afklare mulige påvirkninger specielt i forhold til grundvand (se miljøvurderingen i afsnit 5). I Ørum udlægges et nyt område i den vestlige kant af byen. Det udlagte areal bidrager til at skabe en fornuftig opdeling mellem by og land. Det er vurderet, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger ved udlæggelse af arealet. I fem af de 12 øvrige byer med byzone udlægges der nye arealer til beboelse. I tre af byerne er det almindelige udstykninger og i to byer udlægges der jordbrugsparceller. I Fjellerup, Bønnerup og Ålsrode udlægges der nye arealer til beboelse. De tre arealer ligger alle i områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Det er vurderet, at udlægningen af boligområde er muligt at forene med drikkevandsinteresserne. Det er dog en forudsætning, at der i lokalplanlægningen tages særlige hensyn til drikkevandsinteresserne. De udlagte områder i Fjellerup og Bønnerup ligger inden for kystnærhedszonen. I Bønnerup er det et eksisterende erhvervsområde, der udlægges til beboelse og i Fjellerup er det nye område udlagt bag et eksisterende sommerhusområde. Det vurderes, at de to områder ikke vil påvirke oplevelsen af kysten. På grund af de nævnte konfliktområder kan der være behov for en miljøvurdering af lokalplanerne, hvor der kan foretages en mere detaljeret vurdering. Udlæggelsen af jordbrugsparceller i Enslev og Nørager påvirker forskellige landskabelige hensyn. Dele af de udpegede arealer er lavbundsarealer og udpeget for landskabelige og geologiske interesser eller udpeget som beskyttet natur og spredningskorridor for vilde dyr. De to områder vil derfor blive miljøvurderet (se afsnit 5). Arealerne vil blive vurderet samlet på grund af deres fællestræk. I de afgrænsede landsbyer udlægges der kun et nyt areal til beboelse i Veggerslev. Arealet er beliggende i kystnærhedszonen. Den samlede vurdering er, at udpegningen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. I Udbyhøj var det planen, at der skulle udlægges et rammeområde for udvidelse af lystbådehavnen. I forbindelse med scoopingen har det vist sig, at der er en række miljømæssige forhold, der skal afklares, før et konkret område kan udlægges i kommuneplanen. Det gælder særligt i forhold til habitatområde nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Derfor udlægges rammeområdet ikke. I den kommende planperiode vil der blive arbejdet videre med planlægningen omkring en udvidelse af havnen. Der miljøvurderes ikke yderligere på udvidelsen af lystbådehavnen, før der iværksættes en konkret planlægning. Ved Fausing udlægges et nyt erhvervsområde. Området udlægges syd for hovedvej 16, og overfor Peugeotforhandleren. Området er planlagt til tilsvarende erhverv. Området ligger i kystnærhedszonen, men det vurderes, at det ikke vil påvirke oplevelsen af kystlandskabet. På Anholt udlægges et rammeområde til alternative overnatningsmuligheder. Der udlægges et rammeområde på ca. tre hektar. Inden for rammeområdet udlægges et mindre byggefelt. Det vurderes umiddelbart, at projektet vil kunne udformes, så der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger, 6

7 men det er vigtigt, at der foretages en konkret vurdering af de landskabelige og naturmæssige forhold ved planlægning af et konkret projekt. Lokalplanen bør som udgangspunkt miljøvurderes på grund af de helt særlige naturforhold på Anholt, herunder skal forholdet til de internationale beskyttelsesområder vurderes. Land og vand Under hovedpunktet Land og vand findes retningslinjer for planlægning og administration i det åbne land. Retningslinjerne for de forskellige områder under Land og vand har ofte en direkte betydning for miljøet og for håndteringen af miljøpåvirkninger. Retningslinjerne er ligeledes styrende for planlægningen under de øvrige hovedpunkter. Grundvand er et af de områder, der påvirkes af en lang række aktiviteter og af anden planlægning. Det er derfor vurderingen at grundvand sammen med jordbrug, som omvendt påvirker en række forskellige interesser, skal miljøvurderes nærmere. Overfladevand vil ikke blive vurderet nærmere. Begrundelsen er, at der ikke er udarbejdet retningslinjer for området, da det fremover vil blive reguleret af de kommende vandplaner, som forventes vedtaget december De handleplaner, Norddjurs Kommune efterfølgende skal udarbejde på baggrund af de vedtagende handleplaner, vil få en selvstændig miljøvurdering. Der er ikke ændret i udpegningen af mulige naturområder og spredningskorridorer og det er vurderet, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger fra de to områder. Naturkvalitet beskriver retningslinjer i forhold til beskyttede naturtyper. Det er ligeledes vurderet, at der ikke vil være væsentlig negativ miljøpåvirkning fra dette område. Retningslinjerne for naturkvalitet uddybes i Naturkvalitetsplan 2009 for Norddjurs Kommune. Naturkvalitetsplan 2009 er udarbejdet på baggrund af Århus Amt, Naturkvalitetsplan Herved er der sikret en sammenhæng med den hidtidige administration, og der sikres en ensartet vurdering af den beskyttede natur i Norddjurs Kommune. Forpligtelserne over for de internationale beskyttede områder og arter giver ikke miljømæssige problemer. Risikoen er, at anden planlægning ikke tager tilstrækkeligt hensyn til Natura områderne og de beskyttede bilag IV-arter. Fremadrettet vil der komme større fokus på Natura 2000 områderne med de kommende Naturplaner, der skal vedtages sammen med vandplanerne i december For at sikre opmærksomhed på de beskyttede bilag IV-arter i habitatdirektivet er der gennemført en kortlægning af bilag IV-arter i Norddjurs Kommune. Der er ingen væsentlige miljømæssige påvirkninger i tilknytning til de udpegede landskabelige og geologiske interesseområder. Udpegningerne er videreført fra Århus Amts Regionplan For råstofområder er der udarbejdet en overordnet råstofplan for regionen, hvor der er udført en overordnet miljøvurdering. På baggrund af den udarbejdede råstofplan og de retningslinjer og regler som regulerer råstofudvindingen vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning fra råstofindvinding. Før der gives tilladelse til udvinding af råstoffer, skal tilladelsen koordineres med trafikplanlægningen for at sikre, at der tages højde for den øgede tunge trafik. Det er vurderet at der, ikke har været behov for at miljøvurdere områderne Byggeri og anlæg i det åbne land og Kulturmljø. Service for borgerne Hovedpunktet Service for borgerne indeholder områderne: Børn og unge. Ældre og voksne handicappede, Kultur og fritid, Sundhed og Arbejdsmarked. Det er vurderet, at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering af områderne under Service for borgerne. 7

8 Erhverv og infrastruktur De nye erhvervsområder, der er udlagt i Kommuneplan 2009, er behandlet under de respektive byer. Under Virksomheder og miljø er retningslinjerne screenet inden for: virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko, afstand til forurenende virksomheder, særligt energiproducerende og forbrugende virksomheder og støj. I den efterfølgende scooping er det vurderet, at de retningslinjer, der fremgår af punkterne for de forskellige virksomhedstyper, er tilstrækkelige til at sikre, at der tages højde for eventuelle miljøpåvirkninger gennem planlægningen. Det er vurderet, at der ikke gennemføres ændringer inden for detailhandlen, som medfører et behov for yderligere miljøvurdering. På trafikområdet er der udarbejdet en trafikplan, som beskriver planlagte tiltag på trafikområdet. Der er planlagt enkelte nye veje på mellemlang og lang sigt. Disse vil gennemgå en selvstændig miljøvurdering i forbindelse med, at der udarbejdes konkrete planer for projekterne. Der er gennemført en screening af en række tekniske anlæg. Den efterfølgende scooping har vist, at der ikke er behov for yderligere miljøvurdering af tekniske anlæg, enten fordi der ikke er væsentlig miljøpåvirkning eller fordi planlægningen ikke er konkret nok til, at der kan foretages en miljøvurdering. Miljøpåvirkningen fra opsætning af antennemaster vurderes at kunne imødegås gennem planlægning af placering og udformning. For forbrændingsanlæg, renseanlæg og deponeringsanlæg sker der ingen ændring i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan For vindmøllerne vil der blive udarbejdet en temaplan. Der vil blive gennemført en miljøvurdering sideløbende med udarbejdelse af denne temaplan. I forbindelse med planlægningen af havvindmølleparken ud for Grenaa er der iværksat en konkret planlægning af linjeføring af landkablet. Denne planlægning er iværksat for at imødegå blandt andet negative miljøpåvirkninger, og denne planlægning er væsentlig mere konkret og detaljeret end den strategiske miljøvurdering af kommuneplanen. Endeligt er det tilkendegivet, at der skal udlægges et eller flere arealer til biogasanlæg. I forslag til Kommuneplan 2009 er der ikke udlagt konkrete arealer. Det er derfor ikke muligt at gennemføre en vurdering af de miljøpåvirkninger et biogasanlæg vil medføre, da det i høj grad er afhængig af placeringen. 5. Miljøvurdering De områder, der er udvalgt til en nærmere miljøvurdering, er som beskrevet i metoden udvalgt på baggrund af de screeningsskemaer, der er udarbejdet for de enkelte planlægningsområder. I miljøvurderingen er der derfor lagt særlig vægt på de problemstillinger, der er afdækket i denne screening. Ændret anvendelse af Papgrunden Relevant målsætning Området har været anvendt til industri frem til lukningen af papfabrikken. Fremover ønskes den sydlige del af arealet anvendt til bolig- og centerformål. Der foreligger ikke konkrete planer for, hvordan bebyggelsen skal udformes eller hvor stor en del af arealet der skal bebygges. Miljøstatus og 0-alternativ Grunden grænser op til beboelses- og erhvervsområder. Grunden er støjbelastet fra det tilgrænsende industriområder. Det vurderes umiddelbart, at støjbelastningen overstiger kravene til beboelsesområde. Arealet vil ikke kunne anvendes til industriformål, der vil medføre væsentlige gener for de tilgrænsende beboelsesområder. 8

9 Vurdering og anbefaling. Det vurderes, at arealet ikke kan anvendes til beboelse på nuværende tidspunkt på grund af støjbelastningen. Før der planlægges yderligere for området, bør støjforholdene derfor afklares, herunder om dele af området kan anvendes. Ønskes støjbelastningen nedbragt, for at arealet kan anvendes, bør det ske under hensyntagen til det eksisterende industriområde. Auning Øst Miljøvurderingen i forhold til drikkevandsinteresser af det nye boligområde (1.B.19) Auning Øst, er foretaget af Rambøll Danmark A/S. Det efterfølgende er baseret på denne vurdering. Hele notatet kan ses som bilag. Relevant målsætning Arealet grænser op til det markante område Porsbakker, hvor der er skovbyggelinje. Området er delvist beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i boringsnær beskyttelsesområde (BNBO). Hele området er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Miljøstatus og 0-alternativ Rammeområdet grænser op til den eksisterende bymæssige bebyggelse. Området stiger mod nord og øst i forhold til den nuværende bebyggelse. Den foreslåede placering af boligområdet vil betyde, at det vil komme til at ligge i indvindingsoplandet for Auning Vandværk, Skovdalsvej og under 150 m opstrøms fra indvindingsboringerne til dette vandværk. Endvidere vil det komme til at ligge indenfor 300 m beskyttelseszonen for vandværkets fremtidige indvindingsboring. Der er set svagt stigende sulfatindhold i en af vandværkets boringer, hvilket viser, at det primære kalkmagasin er sårbart og at det er påvirket af nitratudvaskning. Jordarterne mellem muldlaget og kalken består af sand og grus i størstedelen af området. I den nordligste del er der indslag af moræneler. Der findes således ingen beskyttende lerlag mellem jordoverfladen og grundvandsmagasinerne. De har derfor kun et begrænset eller slet intet reduktionspotentiale overfor nitrat. Det indikerer, at den nuværende påvirkning af drikkevandet på sigt vil forringe kvaliteten i de aktive boringer. Den nye boring ved Porsbakker er ikke påvirket af nitrat. Indvindingsoplandet til denne boring ligger uden for det nuværende bebyggede område. Vurdering og anbefaling. Undersøgelsen fra Rambøll Danmark A/S har vist, at den geologiske opbygning af området ved Auning By er forholdsvis simpel, idet kalken, der er beliggende i ca. kote -50 m er overlejret af sand og grus. Der er således frie magasinforhold og direkte hydraulisk kontakt mellem kalkmagasinet og terræn. Grundvandet i denne del af Auning by og tilhørende områder er derfor meget sårbart. Boligområdet vil belaste grundvandet med miljøfremmede stoffer, herunder især pesticider, og vil desuden betyde en reduceret grundvandsdannelse i en stor del af indvindingsoplandet på grund af befæstede arealer. På baggrund af områdets store geologiske sårbarhed og den direkte trussel, som det planlagte boligområde vil udgøre for den nuværende og fremtidige vandforsyning i Auning By anbefaler miljøvurderingen,at rammeområdet ikke anvendes til byudvidelse. Anbefalingen er foretaget på baggrund af det foranliggende datagrundlag. Miljøvurderingen vurderer, at det ikke er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser eller dataindsamlinger for at understøtte anbefalingen. 9

10 Der er kun vurderet på forhold omkring påvirkning af drikkevand. Der er således ikke vurderet på påvirkningen af landskabelige forhold, herunder muligheden for at dispensere for skovbyggelinjen m.v. Efter drøftelser med Miljøcenter Århus har miljøcenteret oplyst at de vil gøre indsigelse mod udlæg af rammeområder i OSD områder før kortlægningen af disse er afsluttet. Der vil dog ikke blive gjort indsigelse mod udlæg af rammeområder, hvis de ligger inden for områder, der er udpeget som mulige byvækstområder i regionplan 2005 og efterlever de retningslinjer der er foreskrevet for området i regionplanen. På den baggrund er rammeområde 1.B.19 reduceret så det ligger inden for udpegningen muligt byvækstområde. Reduktionen af det udlagte rammeområde påvirker ikke Norddjurs Kommunes miljøvurdering, som anbefaler, at rammeområdet ikke anvendes til byudvidelse. Trustrup Miljøvurderingen i forhold til drikkevandsinteresser af det nye boligområde 5.B.6 Nord for Trustrup, er ligeledes foretaget af Rambøll Danmark A/S. Det efterfølgende er baseret på denne vurdering. Hele notatet kan ses som bilag. Relevant målsætning Hele området er beliggende i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) samt i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det udlagte område grænser op til et lavbundsområde. Miljøstatus og 0-alternativ Arealet er landbrugsjord i omdrift. Der er ingen boringer i området. Trustrup Vandværk indvinder fra boringer meter sydøst for det udlagte område. Boringerne er ikke påvirket af nitrat eller pesticider. Der er en igangværende kortlægning af OSD-området ved Trustrup, foranstaltet af Miljøcenter Århus. Denne kortlægning skal danne grundlag for en kommende indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet. Undersøgelsen af de geologiske forhold har vist, at kalkoverfladen er beliggende forholdsvis terrænnært. Kalkmagasinet overlejres i de fleste boringer af et lag af smeltevandsler og moræneler samt af vekslende lag af smeltevandssand og -grus. Der er ingen boringer i det planlagte boligområde, men oplysningerne på de geologiske profiler tyder på, at kalken her også er beskyttet af et lerlag. Vurdering og anbefaling Det er vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige problemer i forhold til det tilstødende lavbundsareal. Ud fra de foreliggende generelle oplysninger er det vurderet, at grundvandet strømmer mod vest og nord. Placeringen af boligområdet vurderes derfor ikke at udgøre en trussel mod indvindingen på Trustrup Vandværk. OSD områderne er udlagt for at sikre områder med tilstrækkelige forsyninger af rent drikkevand. Udvaskning fra det udlagte areal i OSD kan udgøre en potentiel trussel mod en eventuel fremtidig indvinding nedstrøms for området. I forbindelse med den igangværende kortlægning af området, vil der blive foretaget en synkronpejlerunde, der skal kunne afklare strømningsforholdene i grundvandsmagasinet. Herefter kan der foretages en mere sikker vurdering af konsekvenserne af placeringen af boligområdet. Miljøvurderingen anbefaler derfor, at beslutningen om at udlægge boligområde 5.B.6 afventer resultaterne af den kommende synkronpejlerunde. 10

11 Efter drøftelser med Miljøcenter Århus har miljøcenteret som nævnt under Auning Øst oplyst at de vil gøre indsigelse mod udlæg af rammeområder i OSD områder før kortlægningen af disse er afsluttet. På den baggrund udgår arealet som rammeområde. Arealet vil fortsat indgå som fremtidigt byudviklingsområde. Videre planlægning for området afventer den igangværende kortlægning. Til erstatning for det oprindelige rammeområde er der udlagt et nyt rammeområde øst for det oprindelige område. Området indgår som muligt byvækstområde i Regionplan Det nye areal grænser op til det oprindelige areal. Der er ikke belæg for at antage at de geologiske forhold er anderledes for det nye område. Det er derfor vurderet, at Norddjurs Kommunes oprindelige miljøvurdering er dækkende for det nye område, som anbefaler, at der ikke udlægges rammeområder før kortlægning er afsluttet. Enslev og Nørager I de to byer er der udlagt jordbrugsparceller og udpegningerne har en række fællestræk. De to byer miljøvurderes derfor samlet. Relevant målsætning De to byer har byzonestatus. De udpegede områder ligger i tilknytning til byen. Begge områder falder ned mod en ådal og den lave del af parcellerne ligger i lavbundsområder. Der vil blive udlagt et byggefelt på det høje areal, som får byzonestatus, mens den lave del af arealerne forbliver i landzonen. For Enslev er der endvidere en åbeskyttelseslinje på 150 meter fra Nordkanalen og den lave del af området er udpeget for landskabelige interesser. Hele arealet ligger i geologisk interesseområde. Begge udpegninger knytter sig til Kolindsund. Den lave del af arealerne i Nørager er udpeget som spredningskorridor og engarealet er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Hele arealet, der udlægges i Nørager, er desuden beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Miljøstatus og 0-alternativ De udlagte arealer har landzonestatus og de arealer, der ikke er bebyggede eller er beskyttede naturområder er i almindelig landbrugsdrift. Det vurderes, at der ikke er miljømæssige problemer ved den nuværende arealanvendelse. Vurdering og anbefaling. Det vurderes, at det kan være muligt at udlægge jordbrugsparceller indenfor de udlagte rammeområder. Det vil dog medføre væsentlige begrænsninger i arealanvendelsen for at sikre, at de øvrige interesser varetages. Eksempelvis vil det ikke være tilladt at plante træer inden for åbeskyttelseslinjen, eller i 3 naturområder, herunder plantning af læhegn eller hæk i skel. Hensynet til drikkevandsinteresserne kan også forventes at medføre begrænsninger i arealanvendelsen. Det skal sikres, at de begrænsninger, som gælder for de udlagte områder, og som får direkte betydning for de kommende ejere bliver formidlet og der bør følges op på, om kravene til åbeskyttelseslinje og 3-beskyttet natur m.v. efterleves. Der er derfor afgørende, at naturbeskyttelse og beskyttelsesliner m.v. inddrages fra starten af lokalplanlægningen. Det vurderes, at de landskabelige hensyn kan varetages ved den planlægte placering af bebyggelsen. Placeringen af bebyggelsen langs en vej ud fra den eksisterende bebyggelse bidrager dog ikke til en klar afgrænsning mellem by og land. Vurderingen på det nuværende grundlag er kun overordnet og kan betragtes som foreløbig. De kommende lokalplaner bør som udgangspunkt miljøvurderes for at sikre, at alle interesser er tilgodeset. 11

12 Efter drøftelser med Miljøcenter Århus er der udlagt et ekstra rammeområde i Nørager. Det nye område er udlagt inden for muligt byvækstområde i Regionplan Det vurderes at det nye område dækkes af den gennemførte miljøvurdering. Det vurderes således at arealet kan udlægges til boligområde forudsat at der tages hensyn til drikkevandsinteresserne i planlægningen. Grundvand Relevant målsætning Den overordnede målsætning er at sikre grundvandet med forurening, så der sikres tilstrækkeligt grundvand af drikkevandskvalitet. Der fokuseres på at sikre områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til almene boringer mod forurening. Miljøstatus og 0-alternativ Der er nitrat i de fleste boringer i OSD-områderne og der er en generel stigende tendens. Enkelte boringer er opgivet, fordi grænsen for nitrat i drikkevand er overskredet. Der er generelt en meget lav reduktionskapacitet i jordlagende over grundvandsmagasinerne. Det betyder, at nitrat, der udvaskes fra rodzonen, ikke omsættes, før det når grundvandsmagasinerne. Samtidig er en række boringer påvirket af pesticider. Det er vurderet, at der konkret er to overordnede aktiviteter, der kan medfører en væsentlig negativ miljøpåvirkning. Det er landbrugsdrift og udlægning af arealer til bymæssig bebyggelse/ændring af anvendelse for allerede udlagte områder. Fra landbruget er den væsentligste påvirkning udvaskning af nitrat fra markerne. Dertil kommer en risiko for forurening med pesticider og miljøfremmede stoffer fra udbringning af slam. Ved almindelig landbrugsdrift vil nitratindholdet i det vand, der udvaskes fra rodzonen, overstige de krav, der er til drikkevand. Almindelig landbrugsmæssig anvendelse af pesticider vurderes ikke at udgøre en trussel for grundvandet. Risikoen for påvirkning findes ved påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr. Ved udbringning af spildevandsslam tilføres jorden tungmetaller og miljøfremmede stoffer sammen med næringsstofferne. Tungmetallerne skal overholde fastsatte grænseværdier, før slammet må udbringes. Der analyseres ikke for miljøfremmede stoffer og der er ikke fastsat grænseværdier. Der er ikke kendskab til undersøgelser af, hvordan de miljøfremmede stoffer nedbrydes eller udvaskes fra jorden. Ved udlægning af nye byområder i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i de boringsnære beskyttelsesområder vil der være en risiko for forurening af grundvandet fra beboelsesområder i form af spildvand og pesticider. Fra industriområder vil der være risiko for forurening med en lang række stoffer afhængig af de virksomheder, der etableres i området. Hensyn til beskyttelse af grundvand skal derfor kunne tilgodeses forud for udlægning af arealer til erhverv eller beboelse. I Kommuneplan 2009 er der udlagt nye områder til beboelse i OSD. De enkelte arealudpegninger er behandlet under de respektive byer Ud over risikoen for fremtidig forurening er der en række eksisterende forureningskilder, der skal tages højde for i planlægningen. Det drejer sig fortrinsvis om linjekilder langs jernbanestrækninger, hvor tidligere anvendelse af pesticider har medført udvaskning til grundvandet samt punktkilder fra forurenede grunde. Frem til der foreligger vedtagne vandhandleplaner vil der fortsat blive administreret efter de hidtidige retningslinjer fra Århus Amt, Regionplan 2005 samt supplerende retningslinjer. Forslaget til Kommuneplan 2009 omfatter supplerende retningslinjer for grundvand med henblik på særlig hensyntagen til sårbarheden af drikkevandet i Norddjurs Kommune. 12

13 Tiltag På sigt vil der blive udarbejdet indsatsplaner, som dækker OSD-områderne. Indsatsplanerne vil indeholde en kortlægning af grundvandsressourcerne, sårbarheden og de konkrete trusler. Desuden vil indsatsplanerne indeholde konkrete mål for reduktion af de forskellige miljøpåvirkninger. Frem til indsatsplanerne og/eller vandplanerne vedtages, er der udarbejdet retningslinjer for godkendelse af harmoniarealer, som sikrer, at nitratniveauet i det vand, der forlader rodzonen, ikke overstiger kravet til drikkevand. Skovrejsning sikrer en væsentlig mindre udvaskning af nitrat i forhold til landbrugsdrift. For at fremme skovrejsning over de mest sårbare grundvandsområder har det været overvejet at udlægge to nye skovrejsningsområder henholdsvis øst for Trustrup og omkring Kastbjerg. Udlæggelsen af de nye skovrejsningsområder er dog udskudt, da forholdet til den kommende vindmølletemaplan ikke er kendt på nuværende tidspunkt. Vurdering og anbefaling Udlæg af nye arealer til bymæssige formål i OSD eller i BNBO er generelt i strid med grundvandsinteresserne. Retningslinerne for udlæggelse af nye arealer til beboelse og erhverv vurderes tilstrækkelige til at sikre drikkevandskvaliteten. Det er dog en forudsætning, at grundvandskontoret inddrages i hele planlægningsforløbet for at sikre en faglig vurdering og tilpasning af planlægningen, hvis der undtagelsesvis udlægges arealer i OSD eller BNBO. Påvirkningerne fra den eksisterende landbrugsdrift reguleres ofte efter de generelle regler på området. Vedtagelsen af et administrationsgrundlag for håndtering af harmoniarealer, hvor der udbringes husdyrgødning sikrer, at grundvandet ikke påvirkes væsentligt, når der gives nye miljøgodkendelser, og på sigt skal vandværkerne i indsatsområderne iværksætte tiltag, der nedbringer påvirkningen fra landbrugsdriften. For nye godkendelser vurderes indsatsen at være tilstrækkelig til at sikre grundvandskvaliteten. For det eksisterende (og lovlige) landbrug vurderes det, at der er behov for en yderligere indsats for at sikre, at grundvandet kan opretholde drikkevandskvalitet. Grundvandets tilstand overvåges løbende gennem analyser af drikkevandet. Derudover er der en statslig overvågning af grundvandet, som også måler på påvirkningen af det yngre grundvand. Herved opnås et kendskab til den fremtidige drikkevandskvalitet. Endelig er der mulighed for at pålægge de enkelte vandværker at overvåge deres grundvandsressource. Denne mulighed anvendes ikke i dag. Det bør løbende vurderes, om overvågningen er tilstrækkelig til at kunne imødegå trusler mod grundvandet. Udlægning af skovrejsningsområder af hensyn til grundvandet vurderes i forbindelse med den kommende vindmølletemaplan. Jordbrug Relevant målsætning For området Jordbrug vurderes der kun på underpunktet Landbrugsbyggeri. Punktet Landbrugsbyggeri vurderes nærmere, fordi der er væsentlige ændringer i forhold til hidtidige retningslinjer i Århus Amt, Regionplan Målet er at sikre, at der fastholdes en fornuftig opdeling mellem land og by og i særdeleshed at planlægningen baseres på respekt for naturen, miljøet og landskabet. For at sikre et øget fokus på målet og forbedre administrationen på området er der opstillet retningslinjer for placering af landbrugsbyggeri i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug. Inden 13

14 for områder med landskabelig eller geologiske interesser, mulige naturområder, spredningskorridorer samt inden for kystnærhedszonen skal der foretages en ekstra vurdering i forhold til disse interesser. Her kan der kun tillades landbrugsbyggeri, hvis byggeriet kan tilpasses eller placeres, så det ikke er i konflikt med de øvrige interesser. Det er den visuelle effekt, der er den afgørende miljøpåvirkning i forbindelse med de opstillede retningslinjer. Øvrige miljøpåvirkninger inddrages ikke under disse retningslinjer. Uhensigtsmæssig placering af byggeri i de særligt sårbare områder kan gøre det vanskeligt eller umuligt at opfylde de naturmæssige og landskabelige målsætninger. Den visuelle påvirkning vil normalt ikke hindre opfyldelsen af målsætninger i Habitatdirektivet. Miljøstatus og 0-alternativ Frem til vedtagelsen af Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. har der kun været begrænsede muligheder for at regulere udformning og placering af nødvendigt landbrugsbyggeri. Ved miljøgodkendelse af landbrug efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. indgår landskabelig vurdering som et krav til godkendelsen. Kravet om landskabelig vurdering er indført, fordi miljøgodkendelsen indeholder kravene fra VVM-direktivet. Hvis retningslinjerne ikke vedtages, vil der blive administreret efter de generelle regler, herunder retningslinjerne for de ovennævnte områder. Det ansøgte landbrugsbyggeri vil blive vurderet konkret, og i praksis vil landbrugsbyggeriet skulle overholde de samme krav, som er anført i retningslinjerne for landbrugsbyggeri, da retningslinerne er baseret på eksisterende udpegninger af landskabelige interesser. Vurdering og anbefaling. De negative virkninger af uhensigtsmæssigt placeret landbrugsbyggeri imødegås ved de stillede retningslinjer, der sikre, at der foretages en særlig grundig vurdering ved ansøgning om placering af landbrugsbyggeri i de sårbare områder, og en generel vurdering ved øvrigt landbrugsbyggeri. I planlægningen stilles der særlige krav til udformning og placering at byggeri, der ligger inden for en række landskabelige interesser. Der er to andre alternativer til regulering af landbrugsbyggeri, som begge er anvendt i et Realdania projekt om fremtidens kommuneplanlægning for landbrugsbyggeri. Det ene alternativ går ud på at udlægge positivområder for placering af intensiv husdyrproduktion. Ved at udlægge positivområder sendes et klart signal om, at der kan forventes tilladelse til placering af stort landbrugsbyggeri. Derfor vil det kræve et stort forarbejde, før disse områder kan udlægges. Alternativet er fravalgt på grund af tidsforbruget ved at analysere en række positive områder, hvor det ikke er sikkert, at der er et behov for landbrugsbyggeri. Alternativet kan blive interessant, hvis der udlægges områder til fællesbiogasanlæg. Det andet alternativ er at udlægge negativ områder, hvor stort landbrugsbyggeri ikke kan udlægges. Dette alternativ er ligeledes fravalgt. Begrundelsen er til dels, at størstedelen af de områder, der vil indgå, allerede er fritaget for byggeri gennem forskellig lovgivning. Derudover vil det være meget tidskrævende at vurdere, hvor landbrugsbyggeri ikke vil kunne tilpasses, så de landskabelige påvirkninger tilgodeses. Endelig er det vanskeligt at sikre, at en sådan kortlægning er fuldstændig. Samlet er det vurderingen, at de opstillede retningslinjer vil sikre, at hensynet til de øvrige landskabelige hensyn varetages ved udarbejdelse af miljøgodkendelser for husdyrbrug. 14

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast Kommuneplantillæg nr. 8 Område til offentlige- og rekreative formål og blandet bolig og erhverv, Vestergade, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10

Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Supplerende redegørelse for ændringerne af rammeområde 8.EB10 Rammeområde 8.EB10 ændres fra erhverv til boligformål (område 8.EB10 samt en del af det tilgrænsende friareal område 8.F124). Rammeområde 8.EB10

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Fra Plan til Handling er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. s - Afprøvning af metode i to områder Der er arbejdet med to cases i dette projekt for at afprøve metoden. Der er udlagt to

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-08 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. FEBRUAR 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.35.BE.01 - Tørring. REDEGØRELSE: Udarbejdelsen

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt.

Gældende regionplanretningslinjer fra Regionplan 2005 for Århus Amt. Gældende reionplanretninslinjer fra Reionplan 2005 for Århus Amt. Reionplanretninslinjerne er indarbejdet i Kommuneplanen hvor det har været relevant. Nedenfor listes Reionaplan 2005 retninslinjer o status

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET

Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande. Høringsfrist 29. april 2013 JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW COWI.DK JANUAR 2013 NATURSTYRELSEN, MILJØMINISTERIET Miljøvurdering for Bestseller butiksområde, Brande Høringsfrist

Læs mere