Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«"

Transkript

1 Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«op til fornyet overvejelse under hensyntagen til det, jeg havde anført i sagen. FOB nr Efter at justitsministeriet havde fastholdt sin afgørelse, henstillede jeg til ministeriet, eventuelt i forbindelse med anden ændring af udlændingebekendtgørelsen, at præcisere bestemmelsen i bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 3, således at det kommer til klart af bestemmelsen at fremgå, hvorvidt indgåelse af ægteskab udelukker det retskrav på opholdstilladelse, bestemmelsen ellers hjemler. (J. nr ). Socialrådgiver A klagede for den tyrkiske statsborger B over, at justitsministeriet i skrivelse af 16. maj 1980 havde tiltrådt et afslag af 5. marts 1980 fra tilsynet med udlændinge på opholdstilladelse til B's datter C, der var født den 13. april Det fremgik af sagen, at B var indrejst her til landet den 24. oktober 1969, idet han havde fået meddelt en 6 måneders opholds- og arbejdstilladelse; i forbindelse med ansøgning herom oplyste han, at han i Tyrkiet havde hustruen D og 5 børn, herunder C. B's opholds- og arbejdstilladelse blev løbende forlænget, og senest fik han meddelt tidsubegrænset opholds- og arbejdstilladelse. D, der var moder til C, afgik ved døden den 7. september B indgik i 1973 nyt ægteskab med en tyrkisk statsborger, der var født den 2. januar 1951, og som indrejste her i landet den 7. september 1979 sammen med ægteparrets 3 børn, født henholdsvis den 1. september 1971, 2. februar 1973 og 5. maj Samtidig indrejste B's yngste barn af 1. ægteskab, født den 14. januar Hustruen ansøgte den 27. september 1979 om opholdsog arbejdstilladelse. Tilladelsen blev meddelt og er senest forlænget til den 27. september Den 28. december 1979 indrejste C, der da var knapt 19¾ år, i Danmark, og den 3. januar 1980 ansøgte hun om opholds- og arbejdstilladelse. Det blev i den forbindelse af hende og hendes fader oplyst, at hun havde været gift i ca. 1 år, men var blevet skilt ca. 6 måneder før ansøgningens indgivelse (i henhold til en erklæring, der er udstedt den 13. februar 1980 af den herværende tyrkiske ambassade, blev C skilt den 25. oktober 1979; ifølge erklæringen havde hun ægteskabsforbud i 1 år). I forbindelse med ansøgningens indgivelse oplyste C at hun efter skilsmissen, og indtil stedmoderen rejste til Danmark, havde boet hos stedmoderen, at hun havde 2 gifte søstre i Tyrkiet, at hun efter stedmoderens udrejse havde boet hos den ene af disse søstre, at dennes mand imidlertid ikke ønskede at have hende boende, og at den anden søsters mand ligeledes afslog at have hende boende.

2 Efter at have orienteret om, at ansøgning om opholdstilladelse skulle indgives til en dansk repræsentation i udlandet, ansøgte C den 19. februar 1980, d.v.s. på et tidspunkt, da hun var 19 år og 10 måneder gammel, gennem generalkonsulatet i Hamburg om opholdstilladelse med henblik på fast ophold. Den 5. marts 1980 afslog tilsynet med udlændinge hendes ansøgning. I skrivelse af 15. april 1980 klagede B til justitsministeriet over tilsynets afslag. Han anførte, at C ikke havde nogen familie i den landsby i Tyrkiet, hvor hun boede efter skilsmissen, og heller ikke havde mulighed for at klare sig økonomisk. B havde derfor taget hende med til Danmark med henblik på at drage omsorg for hende her. B anførte videre, at hans familie havde personlige fjender i den landsby, hvor C hidtil havde boet, og at hun derfor ikke kunne vende tilbage dertil. Han erklærede, at ville påtage sig at afholde alle nødvendige udgifter til datterens ophold. I anledning af klagen indhentede justitsministeren en udtalelse af 7. maj 1980 fra tilsynet med udlændinge, der redegjorde for sagen og anførte, at afslaget på opholdstilladelse var meddelt»under hensyn til, at reglerne for familiesammenføring ikke er opfyldt, idet disse udgifter kun omfatter ugifte børn under 20 år«. Tilsynet henstillede, at afgørelsen blev fastholdt. I skrivelse af 16. maj 1980 meddelte justitsministeriet B, at ministeriet ikke fandt grundlag for at ændre tilsynets afgørelse. I klagen til mig anførte B, at C havde ansøgt om opholdstilladelse, før hun fyldte 20 år. Han fremhævede, at C, som anført af ham, formentlig ville have svært ved at klare sig i Tyrkiet. Tilsynet henholdt sig i en udtalelse af 7. juli 1980 til sin ovennævnte udtalelse af 7. maj 1980 til justitsministeriet og henstillede, at afgørelsen blev fastholdt. Justitsministeriet henholdt sig i en udtalelse af 16. juli 1980 til udtalelserne af 7. maj og 7. juli 1980 fra tilsynet med udlændinge og til ministeriets afgørelse af 16. maj Justitsministeriet anførte, at ministeriet ved afgørelsen havde lagt vægt på, at C havde indgået ægteskab i 1978, og at hun havde 2 ældre søskende i Tyrkiet. Efter en gennemgang af sagen anmodede jeg i skrivelse af 28. juli 1980 justitsministeriet om en supplerende udtalelse, idet jeg bl. a. anførte følgende:» Ved tilsynet med udlændinges afslag af 5. marts 1980 var (C) under 20 år (det må efter de foreliggende oplysninger lægges til grund, at hun er født den 13. april 1960). Såvel tilsynets afgørelse af 5. marts 1980 som ministeriets rekursafgørelse af 16. maj 1980 er truffet før ikrafttræden (den 1. juni 1980) af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj 1980 om udlændinges adgang til og ophold i landet - og således på grundlag af de da gældende retningslinjer vedrørende familiesammenførings betydning for meddelelse af opholdstilladelse, jfr. herved justitsministeriets skrivelse af 25. juni 1976, hvor afsnit II har følgende indhold:» 2/8

3 1. Der kan gives opholdstilladelse til ægtefælle og til børn under 20 år, hvis begge forældre opholder sig her. Der kan tillige gives opholdstilladelse til børn, hvis den herboende fader eller moder er enke, enkemand, fraskilt eller frasepareret og har forældremyndigheden over barnet. 2. Under ganske særlige omstændigheder kan der gives opholdstilladelse til andre slægtninge. Jeg går ud fra, at justitsministeriet - uanset at den nye bekendtgørelses 25, stk. 1, nr. 3, hvorved den tidligere 20 årsgrænse er erstattet med en 18 års-grænse - er enigt i, at der bør meddeles opholdstilladelse, hvis det havde været rigtigst, at tilsynet havde meddelt sådan tilladelse ved sin afgørelse i marts Med hensyn til dette sidste spørgsmål skal jeg bemærke følgende: Justitsministeriet har i sin udtalelse af 16. juli 1980 til mig meddelt, at ministeriet»ved afgørelsen (har) lagt vægt på, at (C) indgik ægteskab i Endvidere har hun 2 ældre søskende i Tyrkiet«. Jeg forstår justitsministeriets udtalelse således, at ministeriet ikke har anset (C) for omfattet af punkt 1 i afsnit II i skrivelsen af 25. juni 1976, og at ministeriet herved har lagt vægt på, at hun har været gift (i ca. 1 år fra 1978 til til nogle få måneder, før hun indrejste i Danmark). Punkt 1 i afsnit II i skrivelsen af 25. juni 1976 indeholder imidlertid ingen tilkendegivelse om, at det er en betingelse for opholdstilladelse, at den pågældende er ugift (aldrig har været gift). En sådan tilkendegivelse findes i øvrigt heller ikke i den nye bekendtgørelses 25, stk. 1, nr. 3; derimod stilles her det krav - som formentlig også er forudsat i skrivelsen af 25. juni at barnet tager bopæl hos forældrene, en betingelse som naturligvis meget vel kan tænkes opfyldt af et fraskilt barn, jfr. nærværende sag. Fra bekendtgørelsesbestemmelsens formulering»forældremyndighedens indehaver«, sammenholdt med den danske myndighedslovs 18, kan formentlig ikke drages slutning om eksistensen af en bindende forudsætning om, at bestemmelsen er uanvendelig over for en udlænding, der f. eks. er gift i udlandet som 16-årig, skilt som 17-årig og indrejst i Danmark med ophold hos forældrene som 17½-årig. Jeg henviser herved til, at udtrykket»forældremyndigheden«også blev anvendt i skrivelsen af 25. juni 1976, afsnit II, punkt 1 (i slutningen) - uanset at denne bestemmelse klart omfattede personer (mel- 3/8

4 lem 18 og 20 år), som ikke (længere) var undergivet forældremyndighed (efter dansk ret). Betingelsen»ugift«(aldrig at have været gift) ses heller ikke (klart) omtalt i betænkning nr. 882/79 fra fremmedlovsudvalget. Jeg er opmærksom på, at tilsynet med udlændinge i en udtalelse af 19. september 1977 til justitsministeriet udtalte, at»man konsekvent følger den praksis, at personer, selv om de er under 20 år, ikke kan få opholdstilladelse her i landet, såfremt de er eller har været gift og således er udgået af deres hidtidige familie og etableret selvstændig familie«. Det forekommer mig vel forståeligt, om punkt 1 i afsnit II i skrivelsen af 25. juni 1976 er blevet praktiseret som forudsættende, at det pågældende barn under 20 år ikke var selvstændigt familiemæssigt etableret gennem et ægteskab, men det forekommer mig vanskeligt forsvarligt at gå det skridt videre, at lade enhver tidligere ægteskabsindgåelse udelukke bestemmelsens anvendelse. I den foreliggende sag er forholdet efter de oplysninger, der må lægges til grund, det, at (C) har været gift som 17- eller 18-årig, at ægteskabet har varet ca. 1 år, at der ikke er børn i ægteskabet, at hun ikke efter ægteskabets ophør har haft nogen selvstændig bolig i Tyrkiet (men flyttede tilbage til sit»hjem«(stedmoderen)), at hun efter ophøret af samlivet med ægtefællen har boet 2 steder - inden for et kort tidsrum - nemlig hos stedmoderen (før denne rejste til Danmark) og hos en søster (og dennes mand), at hun ikke har andre (aktuelle) boligmuligheder i Tyrkiet, og at hun nu (så vidt jeg forstår) i ca. et halvt år har boet hos forældrene (faderen og stedmoderen - der kort før (C) rejste hertil) i Danmark, hvortil hun rejste, da hun var ca. 19⅔ år. Det må forekomme mig vanskeligt realt at begrunde, at hendes indgåelse af et kortvarigt, mislykket ægteskab, der ikke har medført nogen (fortsat) selvstændig etablering, kan føre til, at hun med hensyn til erhvervelse af opholdstilladelse her i landet stilles ringere end et ugift (aldrig gift) barn; efter omstændighederne kan vel tværtimod det mislykkede ægteskab - i forbindelse med hendes unge alder - indicere et særligt behov for forældrestøtte. Jeg finder herefter at burde anmode justitsministeriet om at ville tage sagen op til fornyet overvejelse under hensyntagen til det ovenfor anførte. Jeg udbeder mig underretning om resultatet af justitsministeriets overvejelser. For så vidt ministeriet fastholder afslaget på opholdstilladelse, an- 4/8

5 moder jeg om at måtte modtage en nærmere begrundelse med stillingtagen til det ovenfor anførte. Tilsynet med udlændinge anførte i en udtalelse af 13. august 1980 til justitsministeriet bl. a. følgende:» Familiesammenføringsreglerne vedrørende børn, jfr. tidligere skrivelse fra justitsministeriet af 25. juni 1976, punkt II. 1., og nu justitsministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj , stk. 1, nr. 3, er af tilsynet i praksis fortolket således, at de ikke omfatter børn, der er eller har været gift, medmindre ganske særlige omstændigheder foreligger. Ligesom der i enkelte tilfælde ud fra en helt konkret overvejelse er givet opholdstilladelse til børn over 20/18 år, er der i visse tilfælde givet opholdstilladelse til børn, der opfyldte de aldersmæssige kriterier, men som tidligere har været gift, jfr. således justitsministeriets (sag X) og (sag Y), hvor tilladelse er meddelt. I (X)-sagen foreligger specielle omstændigheder. I (Y)-sagen var der tale om en kvinde, som var 18 år gammel ved indrejsen, og hvis ægteskab var meget kortvarigt. I justitsministeriets (sag Z) blev der givet afslag. Her havde den herværende moder dog været uden del i forældremyndigheden. Afslag blev også givet i justitsministeriets sag (Æ), som ganske vist indrejste efter sit fyldte 20. år. Ansøgerinden i denne sag har boet i Tyrkiet under faderens ophold her og således levet adskilt fra denne fra sit 9. til henimod sit 20. år. Formålet med sammenføringen med faderen er oplyst at være forsørgelse, indtil hun kan blive gift. Efter en samlet vurdering finder tilsynet fortsat, at afgørelsen bør fastholdes. Justitsministeriet henholdt sig i udtalelsen af 27. august 1980 til mig til tilsynets ovennævnte udtalelse og anførte endvidere følgende:» Som anført af tilsynet har man hidtil fulgt den praksis, at indgåelse af ægteskab som hovedregel udelukkede meddelelse af opholdstilladelse i medfør af reglerne om familiesammenføring, uagtet de aldersmæssige betingelser herfor var opfyldt. Dog har man i enkelte tilfælde dispenseret fra denne praksis, jfr. den af tilsynet nævnte (Y)-sag, hvor ægtefællerne havde samlevet i ca. 1 måned. Justitsministeriet har ved afgørelsen af nærværende sag navnlig lagt vægt på, at ansøgeren har været gift og således etableret sig selvstændigt igennem en periode på ca. 1 år, og at hun har to ældre søskende i Tyrkiet. Det tilføjes, at tilsynets og justitsministeriets praksis således ikke fører til, at enhver tidligere ægteskabsindgåelse udelukker meddelelse af opholdstilladelse i medfør af reglerne om familiesammenføring, men at der foretages en vurdering specielt af ansøgerens alder, ægteskabets varighed og mulighederne for ophold hos tilbageværende familiemedlemmer i hjemlandet. 5/8

6 I en skrivelse til A udtalte jeg herefter følgende:»tilsynet med udlændinges og justitsministeriets afgørelser om, hvorvidt (C's) ansøgning om opholdstilladelse skulle imødekommes, blev truffet på grundlag af de almindelige regler om opholds- og arbejdstilladelse i lov om udlændinges adgang til landet m.v., jfr. lovbekendtgørelse nr. 344 af 22. juni 1973 om den dagældende bekendtgørelse nr. 345 af 22. juni 1973 om udlændinges adgang til og ophold i landet. Der er hverken i udlændingeloven eller i den nævnte bekendtgørelse fastsat nærmere retningslinjer for afgørelsen af sager om opholdstilladelse. Der er således tildelt politiet (tilsynet med udlændinge) og justitsministeriet et vidtgående skøn med hensyn til afgørelse af disse sager. I forbindelse med det gæstearbejderstop, som indførtes i 1973, og som (bl. a.) fik udtryk i arbejdsministeriets skrivelse af 29. november 1973 til justitsministeriet, bestemte arbejdsministeriet i den nævnte skrivelse bl. a., at der indtil videre ikke ville kunne gives arbejdstilladelse til udlændinge, selv om disse havde familiemæssig tilknytning til herværende fremmedarbejdere. Justitsministeriet og tilsynet har bl. a. i forbindelse med denne bestemmelse anlagt det hovedsynspunkt, at der derfor i almindelighed heller ikke til disse personer vil kunne meddeles opholdstilladelse, idet det ikke vil være rimeligt at meddele voksne, arbejdsføre personer opholdstilladelse her i landet, når de samtidig er afskåret fra muligheden for beskæftigelse. Justitsministeriet fastsatte i den ovenfor nævnte skrivelse af 25. juni 1976 til tilsynet visse retningslinjer for meddelelse af opholdstilladelse til udlændinge med pårørende her i landet. Om det nærmere indhold af disse retningslinjer henviser jeg til ovenfor s Tilsynet med udlændinge og justitsministeriet har - som nærmere oplyst i de ovenfor citerede udtalelser af 13. og 27. august hidtil fulgt den praksis vedrørende meddelelse af opholdstilladelse til børn (under 20 år) ud fra synspunkter om familiesammenføring, at børnenes forudgående indgåelse af ægteskab udelukkede meddelelse af opholdstilladelse. Justitsministeriet har dog i enkelte tilfælde dispenseret fra denne praksis. Selv om det efter min mening havde været ønskeligt, om den nævnte praksis havde fundet klart udtryk i justitsministeriets tidligere omtalte skrivelse af 25. juni 1976, har jeg ikke grundlag for at kritisere, at denne praksis blev fulgt. 6/8

7 Som nævnt beror tilsynet med udlændinges og justitsministeriets afgørelser (af 5. marts og 16. maj 1980), som er truffet på grundlag af de dagældende retningslinjer, og hvorved tilsynet og ministeriet afslog at fravige den ovenfor omtalte almindelige praksis om betydningen af ægteskab, på en skønsmæssigt præget vurdering. Efter de regler og den praksis, der gælder for min virksomhed, kan jeg ikke kritisere sådanne afgørelser, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det fremgår af min skrivelse af 28. juli 1980 til justitsministeriet, at der efter min mening har foreligget ikke uvæsentlige grunde, der kunne tale for at meddele (C) opholdstilladelse, uanset at hun tidligere har været gift. På den anden side finder jeg ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at jeg har grundlag for at kunne kritisere de trufne afgørelser, og jeg finder heller ikke, at der foreligger helt tilstrækkeligt grundlag for, at jeg i øvrigt foretager yderligere i sagen. Jeg skal specielt bemærke, at jeg ikke har grundlag for at antage, at afgørelsen i den foreliggende sag betegner en usagligt begrundet forskelsbehandling i forhold til andre sager, hvori ministeriet har dispenseret fra den omtalte almindelige praksis (sagerne vedrørende (X) og (Y), der er omtalt i tilsynet med udlændinges udtalelse af 13. august 1980). Den 14. december 1977 nedsatte justitsministeriet et udvalg til revision af loven om udlændinges adgang til landet m.v. Udvalget afgav i efteråret 1979 delbetænkning (betænkning nr. 882/1979 om udlændingelovgivningen, administrative retningslinjer). På grundlag af den nævnte betænkning fastsatte justitsministeriet ved bekendtgørelse nr. 196 af 23. maj 1980 nye administrative regler om udlændinges adgang til og ophold i Danmark. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni Det ovenfor nævnte gæstearbejderstop har fundet udtryk i bekendtgørelsens 31, hvorefter der - bortset fra visse undtagelser -»i almindelighed kun meddeles (opholdstilladelse), hvis udlændingen kan få arbejdstilladelse«, og 42, hvorefter der - bortset fra visse undtagelser - kun gives arbejdstilladelse til en udlænding,»når beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler herfor«. Der gælder visse undtagelser fra disse regler. Af betydning for vurderingen af tilsynet med udlændinges og justitsministeriets afgørelser i den foreliggende sag er reglen i bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 3, der har følgende indhold:»til følgende udlændinge udstedes opholdstilladelse under hensyn til deres tilknytning til Danmark: /8

8 3. Mindreårigt barn (under 18 år; min bemærkning) af en her fastboende dansk eller udenlandsk statsborger eller dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver. (C), der var over 18 år ved indrejsen i Danmark, ville således heller ikke have haft krav på opholdstilladelse efter denne undtagelsesbestemmelse. Klagen har givet mig anledning til - under henvisning til det, jeg anførte i min skrivelse af 28. juli 1980 til justitsministeriet - at henstille til ministeriet, eventuelt i forbindelse med anden ændring af den ovennævnte bekendtgørelse af 23. maj 1980, at præcisere bestemmelsen i bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 3, således at det kommer til klart af bestemmelsen at fremgå, hvorvidt indgåelse af ægteskab udelukker det retskrav på opholdstilladelse, bestemmelsen ellers hjemler. Jeg vil gøre folketingets retsudvalg bekendt med denne henstilling.«i skrivelse af 23. september 1980 meddelte justitsministeriet mig, at ministeriet havde bemærket sig mine synspunkter, og at ministeriet ville lade disse indgå i overvejelserne om en ændring af den pågældende bestemmelse i forbindelse med en eventuel senere revision af udlændingebekendtgørelsen. 8/8

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Paskravet i udlændingelovens 39, stk. 1

Paskravet i udlændingelovens 39, stk. 1 Paskravet i udlændingelovens 39, stk. 1 Henstillet til Justitsministeriet at genoptage spørgsmålet om meddelelse af opholdstilladelse til en asylansøger, der - uagtet han havde et retskrav på opholdstilladelse

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Dokumentationskrav ved familiesammenføring

Dokumentationskrav ved familiesammenføring Dokumentationskrav ved familiesammenføring Udtalt over for justitsministeriet, at et afslag på en udlændings ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse med henvisning til karakteren af den foreliggende

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Henstillet til Familieretsdirektoratet at træffe afgørelse om at give en pige tilladelse til at bære navnet Bjørn som mellemnavn. (J. nr. 1988-140-69).

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold

Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold Bekendtgørelse om meddelelse af opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold I medfør af 9 j, stk. 11, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret bl.a. ved 1

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Dato: 18. november 2013 Kontor:

Læs mere

Undervisning m. v. i arresthuse

Undervisning m. v. i arresthuse Undervisning m. v. i arresthuse Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere